Issuu on Google+

! YO Michel

s o o R e d o R De Houthalen-Oost van

heid n e d i e h versc

dia Na

Bibi

sociaal

een heid Marc

Guid o

en g i n e r ve Jorn

ne

ia

en o gr

El

Jef

t s m o toek

jeugd Myr

kra cht

iam

spec ia okto le editi e ber 2 012


Ontbijten met onze burgemeester en onze ocmw-voorzitter Zondag 07 oktober om 09.30u Lokaal Bosduifstraat inrit tussen nr.19 en 21, Houthalen-Oost

Ontbijt om 9.30u aan €5: fruitsap, 1 croissant, 2 broodjes, koffie of thee met  hesp, kaas of confituur of  spek met eieren

De babbel start vanaf 10u. Graag inschrijven en betalen voor 1 oktober 2012 bij: Myriam Bellio

Halstraat 1A

0477 61 24 25

Guido Bulen

Lentedreef 1

0479 21 60 43

Jef Wuyts

Nachtegalenstr. 18

089 38 14 55

Colofon

Concept, tekst en opmaak www.nvandersom.be Fotografie binnenwerk

Peter De Backer, Jorn Van Helden, Maarten Souwens

Drukwerk

Haletra, Houthalen-Helchteren


‘Ik wens wijkschepen Myriam en haar medekandidaten Bibi, Michel, Guido, Eliane, Jef, Nadia, Marc en Jorn veel succes toe!’

Beste medeburgers van Houthalen-Oost, Ik heb een bijzondere band met Houthalen-Oost. Niet alleen omdat ik er de mooiste jaren van mijn jeugd heb doorgebracht en er veel vrienden heb. Maar ook omdat mijn ouders er nog steeds gelukkig zijn en mijn dochtertje in Houthalen-Oost naar school gaat. Onder mijn burgemeesterschap zijn er de voorbije 9,5 jaar verschillende miljoenen euro’s in Houthalen-Oost geïnvesteerd. Ik wil jullie niet met een ellenlange waslijst rond de oren slaan, maar op een aantal verwezenlijkingen ben ik wel trots: de bloei van jeugdhuis The Bassment, dienstencentrum Perron-Oost, twee lange en beveiligde fietspaden, de opwaardering van Kelchterhoef en de organisatie van het festival Extrema Outdoor, om er maar enkele te noemen… Ook de volgende zes jaar willen wij in Houthalen-Oost heel wat realiseren. Niet voor niets gaan we daarom een contract met de burger aan. Voor meer bijzonderheden over onze plannen voor de verdere groei van Houthalen-Oost laat ik onze negen gedreven wijkkandidaten zelf aan het woord. Tenslotte kennen zij de krachten en de problemen van hun wijk als geen ander.

Warme groeten, Alain Yzermans, lijsttrekker van sp.a-groen-plus

De rode roos: speciale editie 2012

3


Dansen

Jaar

tini r a em witt ters

47

2 doch laura

wijksche pen

pizza

i

Myriam

hazes ivo + andré

vereniging federatie gehandicapten

BELLIO

‘Ik ben geboren en getogen in Houthalen-

wil activiteiten bedenken die de eenheid

Oost. Na het overlijden van mijn vader ben

tussen de wijken in Houthalen-Helchteren

ik in de politiek gestapt. Ik ben drie jaar

bevorderen.’

OCMW-raadslid geweest, vervolgens twee jaar gemeenteraadslid en de voorbije vier jaar was ik schepen van feestelijkheden, jeugd, bevolking, burgerlijke stand, dierenwelzijn, speelpleinen en afvaardiging in het OCMW.’

4

‘Houthalen-Oost is niet perfect, maar is een andere wijk dat wel? Natuurlijk moeten we de problemen in onze wijk niet ontkennen. Het beleid moet manieren vinden om nog beter te communiceren met de ouders van jongeren die voor

‘In alle omstandigheden blijf ik mezelf, met

overlast zorgen. Een opvoedingswinkel in

of zonder sjerp. Mijn geluk puur ik uit het

Perron-Oost of in CC Het Park lijkt me een

helpen en aanmoedigen van mensen. Ik

goede aanzet.’

De rode roos: speciale editie 2012

ina sabr


werk aan de winkel Oprichting van een Wijkcomité Houthalen-Oost, dat een behoorlijk budget krijgt om eigen projecten in Houthalen-Oost te ondersteunen (bv. Garageverkoop, …). Een krachtig evenementenbeleid. We streven naar een mooie variatie tussen de bestaande gemeentelijke evenementen (o.a. Internationaal Lachfestival, Zomernoten, DJ-contest…) en de talrijke manifestaties die jaarlijks door verenigingen en derden worden georganiseerd (o.a. Extrema Outdoor, Free Outlaw Run, Crossbone Fest, Pinksterkermis,…) Op een creatieve manier zullen we blijven investeren in alle wijken en sober doorwerken zonder de belastingen te verhogen. Deze belofte is meteen een van onze belangrijkste programmapunten voor de volgende legislatuur.

D e r o d e r o o s : s p e c i al e e d i t i e 2 0 1 2

5


r Jaa br ug pe ns ioe n 3 kleink inderen

senio ren l imbur g

al senioren meta

+ linx

viëtnamees eten

i

64 spek

+ JOERI / Björn a h t r a m

Guido

bulen

‘De politieke microbe heb ik thuis met

kleine groep probleemjongeren een smet

de paplepel binnengekregen. Mijn vader

op het imago van Houthalen-Oost. Het

was vroeger politiek actief in Zonhoven.

druggebruik moet dringend met alle

Via mijn werk bij Ford ben ik in de vak-

mogelijke middelen worden bestreden.’

bond terechtgekomen en vervolgens in de gemeentepolitiek. Ik ben zowel OCMW- als gemeenteraadslid geweest en twee jaar voorzitter van het OCMW.’

6

‘De Weg naar Zwartberg moet eindelijk grondig aangepakt worden. Daarover wordt al tien jaar gepraat. Gelukkig heeft sp.a-groen-plus dit als contractpunt in

‘De jongeren van Houthalen-Oost zijn voor

haar programma opgenomen. Het moet

mij de kracht van de wijk. De jeugd is

een veilige weg worden. Indien dit con-

immers de toekomst van onze deel-

tractpunt niet wordt uitgevoerd, breek ik

gemeente. Jammer genoeg werpt een

de weg desnoods met eigen handen op.’

De rode roos: speciale editie 2012


werk aan de winkel Het volgend bestuur moet investeren in de herinrichting en beveiliging van de grote verkeersassen in Houthalen-Helchteren. -- Uitwerking verkeersplannen en beveiliging van de Weg naar Zwartberg en de Tulpenstraat Perron-Oost: verdere uitbouw van het dienstencentrum als volwaardige ontmoetingsplek voor senioren en het verenigingsleven en als onmisbare schakel voor de sociale dienstverlening in de wijk.

D e r o d e r o o s : s p e c i al e e d i t i e 2 0 1 2

7


Drie dames uit drie verschillende politieke families die samen gezellig op stap zijn in Houthalen-Oost. Eliane, Bibi en Nadia vormen het levende bewijs van de eenheid binnen sp.a-groen-plus.

om a

‘Ik neem voor de tweede keer deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. Sedert jaren lever ik een eenzaam gevecht tegen de geluidsoverlast van vliegtuigen en schietoefeningen.’ ‘Ik houd van Houthalen-Oost omdat de wijk

buurt meter

leeft en de verscheidenheid er groot is.’ ‘Ik erger me aan het toenemende zwerfvuil en vooral aan de hoge snelheid Wat mij betreft mag onze wijkagent nog

i

De rode roos: speciale editie 2012

65

tra harry + raf, iris, pe

en 6 kleinkinder 8

r Jaa

tuin

vrijwilligster

waarmee auto’s door onze straten racen. meer aanwezig zijn.’

nde bedie

Eliane

en friss

schweppes


dis co

i

er t s p ka e ffi o k

r ike u +s

Jaar

31

sandr o + gio ia ité lid oudercom

‘Ik stap voor het eerst in de politiek en wil me vooral inzetten voor mensen met een handicap. Ik heb een gehandicapte broer en begrijp dus heel goed met welke moeilijkheden hij en mijn ouders te kampen hebben. De dienstverlening moet eenvoudiger en heel laagdrempelig zijn. Een ombudsman of -vrouw in iedere wijk is alvast een goede stap in de richting.’

Nadia

tista mbat di gia

De rode roos: speciale editie 2012

9


esse r a t e r sec h c s i d me r

turnen

Jaa

e griekse salad

i

10

alain

43

rsato o b o c mar

en laur , a i n a tie, d + kirs

De rode roos: speciale editie 2012

Bibi

cava

ry sato


werk aan de winkel -- Invoeren van een overlastboete, maar wel via een stapsgewijze aanpak: eerst een waarschuwing, vervolgens bemiddeling, tenslotte een boete of alternatieve straf. -- Wijkversterking op het vlak van jeugdwelzijn. Inschakeling van meer buurtopbouwwerk. ‘Houthalen-Oost bulkt van de getalenteerde jongeren. Velen onder hen hebben knappe ideeën, maar ze durven er niet altijd mee naar buiten te komen. Ik wil graag hun ideeën ondersteunen en vertolken.’ ‘Daarnaast is er een kleine groep van jongelui die voor overlast zorgt op het Lindeplein. Er moeten nog meer alternatieve projecten opgestart worden om die jongeren van de straat te houden en hen te bevestigen in hun eigen mogelijkheden. Maar wie niet luisteren wil, moet voelen. Ik ben een voorstander van de GAS-boetes voor degenen die hardleers zijn.’

-- De wijkagent als schakel tussen de wijk en de politiezone. -- De verkeerscirculatie in het centrum van Houthalen-Oost moet worden herdacht. Een nieuw centrumplan voor Houthalen-Oost dringt zich op. -- Verder vernieuwen van de straatverlichting (o.a. Eksterstraat, Wielewaalstraat, Fazantenstraat, Heivinkstraat,…). -- Onderzoek naar aparte groenophaling voor Houthalen-Oost. -- Afwerken van het voetpadenplan: o.a. Resedastraat, Chrysantenstraat, Seringenstraat, Anjelierenstraat, Zonnebloemstraat, Dahliastraat, Leliestraat en Boterbloemstraat. D e r o d e r o o s : s p e c i al e e d i t i e 2 0 1 2

11


ment S s a the b

voetb al

r Jaa

26

leraar DUVEL YO!

Jorn

i van helden

‘Ik heb mijn hele leven in Houthalen-Oost

‘In overleg met de jongeren moet een

gewoond en voel me hier goed. Het bloei-

plek worden ontwikkeld waar ze zich op

ende verenigingsleven is volgens mij de

hun gemak voelen en niet voor overlast

grote kracht van onze wijk. Wat mij betreft

zorgen voor de andere bewoners.’

moet het volgende gemeentebestuur de verenigingen stevig blijven ondersteunen. ‘

‘De prachtige initiatieven van jongerenwerker Smail Sadiki slaan echt aan bij een

‘Ik ben de jongste kandidaat op de lijst van

deel van de jeugd. De projecten

sp.a-groen-plus, in mijn ogen de partij met

Opboksen en Capoeira zijn daar schit-

het meest duidelijke en sociale program-

terende voorbeelden van. Smail zit boor-

ma. Ik zou me graag willen inzetten voor de

devol nieuwe en frisse ideeën. Hopelijk

jongeren van mijn buurt.’

kan hij die waarmaken. Ik sta in ieder geval vierkant achter hem.’

14

NATASHA

De rode roos: speciale editie 2012

ad a r d g jeu


werk aan de winkel Vereenvoudiging van de subsidiereglementen en meer logistieke ondersteuning van de verenigingen. -- Investeren in nieuwe jongerenstek -- Renovatie van het chirogebouw en verdere afwerking van het open ontmoetingslokaal Gruppo Abruzzese -- Ontmoetingscentrum ‘Het Park’ samen met de wijkverantwoordelijken uitbouwen tot een actieve, opnieuw herkenbare plek voor alle verenigingen van Houthalen-Oost -- Blijven investeren in jeugdhuis The Bassment, een belangrijke scharnierfunctie voor alle jongeren van Houthalen-Oost, de wijk en het gemeentebestuur -- De unieke samenwerking met het wijkcentrum De Hutte als belangrijke ontmoetingsplek voor de buurt verder uitbouwen -- De bouw van een nieuw clublokaal voor F.C. Park via een nieuw subsidiereglement

D e r o d e r o o s : s p e c i al e e d i t i e 2 0 1 2

15


BODE

rg orzo o v de

door e witj

er cht e r eids sch

r Jaa

62

werker n ij m . s gepen

ren elchte halen-h t u o h t baske

ny my en john annie + jim

i

lise opa van

jef

past a

fietsen

r Jaa

wuyts

i

patricia en jo nas

BODE

de

g rzor o o v

i

friet

50

hond tuurke

rg de voorzo

t.c. driehoeve n

16

s hool liho hondensc

De rode roos: speciale editie 2012

gepens. mijnwerker

Marc

k loo van

nis ten


werk aan de winkel Opstellen van een armoedebestrijdingsplan in samenwerking met de Sint-Vincentiusvereniging en vzw Warm Hart, twee verenigingen die we professioneel en logistiek moeten blijven ondersteunen. Verder uitbouwen van sociale restaurants.

Jef: ‘Mijn moeder was socialist in hart en nieren. Ik had een

Marc: ‘Sp.a-groen-plus wil een doordacht beleidsplan

vurige, donkerrode ma. Ik heb ruim 25 jaar hand- en span-

uitwerken om de groeiende armoede te bestrijden. Het

diensten voor mijn partij verleend. Het is voor het eerst dat ik

gewone werkvolk moet een stem krijgen. Politici zouden

mij kandidaat stel. Mijn oudste zoon heeft me overtuigd die

nog beter naar de mensen moeten luisteren.’

stap te zetten.’ Marc: ‘Ik kom voor de derde keer op. De interesse in de politiek heb ik van mijn vader geërfd. Pa heeft het vroeger in de koolmijn altijd voor de zwakste mensen opgenomen.’

Jef: ‘De spectaculaire groei is de kracht van HouthalenOost. Ik ben blij dat het verenigingsleven hier goed werkt.’ Marc: ‘Er zouden nog meer mensen bij het verenigingsleven moeten betrokken worden. Elke dag naar het journaal

Jef: ‘Vroeger waren er heel wat goed draaiende cafeetjes

kijken en het slechte nieuws op je laten afkomen, werkt

in Houthalen-Oost. Het zou fijn zijn moesten die terug

verzuring in de hand. En dat vind ik bijzonder jammer.’

opbloeien. Cafés zijn plaatsen waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.’ De rode roos: speciale editie 2012

17


3 kipp en

BODE

r Jaa

zorg r o o de v

76

palm werker n ij m . s n e p ge

+ dirk c r a m ludo, , a l u pa i eren d n i k 3 klein deren in k in e l k r e 2 acht

Michel chiaradia

svereniging oud-mijnwerker

tehuis h c is p m r ke eide bestuu molenh rslid bestuu

‘Ik ben al 45 jaar politiek actief. Nu ben ik

moeite mee dat sommige ouders hun

voor de zesde keer kandidaat. Politiek is

kinderen tot laat in de nacht op straat

mijn hobby, mijn grootste passie. Ik ga ont-

laten rondhangen. Thema-avonden over

zettend graag met mensen in discussie.’

opvoedingsmethoden lijken mij geen

‘In vijftig jaar tijd heb ik Houthalen-Oost

18

lezen

overbodige luxe.’

zien uitgroeien tot een heel diverse

‘De ouderenwerking in Houthalen-Oost

gemeenschap waar de meeste mensen

verloopt vrij goed. Alles kan natuurlijk

elkaar goed verstaan. Als vader, groot-

nog beter. Daarmee moet het volgende

vader en overgrootvader heb ik er wel

bestuur beslist rekening houden.’

De rode roos: speciale editie 2012


werk aan de winkel -- Actieve onderhandeling met De Lijn opstarten voor een betere busverbinding naar Genk en naar Houthalen-Centrum -- Onderzoek naar goedkopere bustarieven voor de inwoners Het Kempisch Tehuis moet dichter bij de mensen staan en in samenwerking met de gemeente een nieuw toewijzingsbeleid ontwikkelen, waardoor beter kan ingespeeld worden op de noden binnen de sociale huurproblematiek.

De rode roos: speciale editie 2012

19


ook wij hebb Een groots opgezet festival, georganiseerd door de jongeren van HouthalenOost. Een nieuwe publiekstrekker voor onze gemeente!

20

De natuur is onze rijkdom. Ik droom van een nog groenere gemeente.

De rode roos: speciale editie 2012

Een evenement voor mensen met een handicap. De organisatie van een soort paralympics in onze gemeente.

’s Avonds een pintje gaan drinken en daarna te voet naar huis kunnen gaan zonder lastig gevallen te worden.


ben dromen Een jaarlijkse editie van ‘Spel zonder grenzen’, waarbij de verschillende wijken het tegen elkaar opnemen.

Ik droom van meer serviceflats, zodat oudere mensen niet uit HouthalenOost weg moeten.

Ik droom van een proper Houthalen-Oost zonder zwerfvuil.

Ieder jaar een burendag met leuke activiteiten, waardoor iedereen zijn naaste buren beter leert kennen.

Meer aangepaste zorgwoningen en speciale voorzieningen voor oudere inwoners.

De rode roos: speciale editie 2012

21


Gemeente 1

Alain Yzermans

17 Germaine Timmers-Driesen

2

Eefje Van Wortswinkel

18 Veronique Appeltans

3

Tony Ventura

19 Sabine SwartelĂŠ

4

Mustafa aytar

20 Muhammet Oktay

5

Reinhilde wijckmans

21 Khaddouj Lamkharrat

6

Guy LUCAS

22 Eliane Frissen

7

Hakim Ahkim

23 Nadia Di Giambattista

8

Sarah Schoofs

24 Guido Bulen

9

Yeter Demirci

25 Marc Vanlook

10 Walter SACCHINI

26 Bibi Satory

11 Charel Dorissen

27 Jef Wuyts

12 Sabine Tokarek

28 Michel Chiaradia

13 Santi Parra

29 Jorn Van helden

14 Viviane Dugardijn

30 Myriam bellio

15 Nancy Mellebeek

31 Patrick pollers

16 Kurt Vanbriel

22

De rode roos: speciale editie 2012


g e o l p e k r een ste t s o o n e l a h t u o h r o o v De rode roos: speciale editie 2012

23


leid or elk goed idee dat haar be sp.a-groen-plus staat open vo voorstellen en ideeën van de krachtiger maakt. Wij nemen t ernstig. inwoners van Houthalen-Oos nkt dat het de wijk nog kan Heb jij een idee waarvan je de .b. oier maken? Laat het ons a.u versterken, verbeteren of mo gelijk rekening mee. Haalbare weten. Wij houden er wel de . elfsprekend in beleid omgezet nz va s on or do n rde wo n eë ide bezorg ze aan een van onze en r pie pa op len tel ors vo je t Ze wijkkandidaten.

v.u. : G. Bulen, Lentedreef 1, 3530 Houthalen-Helchteren / Verkiezingsdrukwerk gemeente- en provincieraadsverkiezingen 14 oktober 2012

s o O n e l a h t u o van H proep! s o o R o de o De R uthalen-Oost van Ho s o o R e d o R De uthalen-Oost o H n a v s

o o R e d o R De uthalen-Oost van Ho s o o R e d o R De uthalen-Oost van Ho s o o R e d o R De Schrijf ons, bel ons, laat ons

vlug iets weten via e-mail:

• info@spagroenplus.be

iam

Alvast bedankt!

el Mich

ne a i El

r My

Jef

Bibi

do

Gui

Marc

dia a N

Jorn

-oost n e l a houth

t s o O n e l a h t u o van H i


De Rode Roos