Page 1

• ชัดเจน • เที่ยงตรง • ดำ�รงคุณธรรม • เพื่อรับใช้สังคม ฉบับที่ 11 ปีที่ 1 ฉบับประจำ�เดือนธันวาคม 2555 • ราคา 10 บาท

พิธีเททอง หล่อพระ หลวงปู่สงฆ์ องค์ใหญ่ที่สุดในโลก...............น.19

งานชมดอกกาแฟบานคึกคัก!! ‘ชัชวาล’ประธานเปิดงาน.....น.8

ร่วมยินดี : นายจุมพล จุลใส นายก อบจ.ชุมพร พร้อม

ฑีฆายุโก โหตุ มหาราชา

คณะร่วมแสดงความยินดีกับ นายเหนือชาย จิระอภิรักษ์ ที่จะไปรับตำ�แหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ที่ผ่านมา

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

รอรูปคืนนี้

ด้วยเกล้าฯ ด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า วิวาห์หวาน :

กกกก

อบต.นาสัก อ.สวี ร่วมใจ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ....น.7

คณะกองบรรณาธิการ นสพ.เซาท์เทิร์นนิวส์

กลุม่ อนุรกั ษ์ตน้ น้�ำ ท่าแซะยืน่ หนังสือผูว้ า่ ฯ ยุตกิ ารก่อสร้างเขือ่ นท่าแซะอย่างสิน้ เชิง กลุม่ อนุรกั ษ์ตน้ น้�ำ ท่าแซะ ได้เดินทาง ท่ามกลางสายฝนเพื่อยื่นหนังสือต่อ นาย พีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ผูว้ า่ ราชการจังหวัด ชุมพร เพื่อขอให้ยกเลิกโครงการก่อสร้าง เขือ่ นท่าแซะโดยสิน้ เชิง โดยมีชาวบ้านรวม ตัวกันร่วมส่งหนังสือราว 50 คน.....หน้า19

พีระศักดิ์ หินเมืองเก่า

แลกรับของสมนาคุณและลุ้นทอง ในวันที่ 30 ธันวาคม 2555


หน้า 2 / บุคคล

ประจำ�เดือนธันวาคม พ.ศ. 2555

วัสดีท่านผู้อ่าน นสพ.เซาท์เทิร์น นิวส์ ชุมพร ทุกท่าน ฉบับนีม้ าพร้อม กับฝนฟ้าอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่อยมากๆ ชุมพรช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนและต้น เดือนธันวาคม ฝนเริม่ ตกชุกแล้วแต่พอฝน หยุดตกเมือ่ ไรก็รอ้ นได้ใจจริงๆ ฉบับนีเ้ ลย พามาสัมภาษณ์ผู้นำ�หนุ่ม หล่อ หน้าตาดี อัธยาศัยเยี่ยม เข้าถึงได้ กับประโยคนี้ “ผมไม่ใช่คนดีที่สุด ผมไม่ใช่คนเก่งที่สุด แต่ผมตั้งใจทำ�ให้เมืองชุมพรน่าอยู่ที่สุด” เทศบาลเมืองชุมพร ตั้งอยู่บนถนน ปรมิ น ทรมรรคา ในเขตอำ � เภอเมื อ ง จั ง หวั ด ชุ ม พร (ก่ อ ตั้ ง ขึ้ น เมื่ อ วั น ที่ 29 พฤศจิกายน 2479) ตัง้ อยูใ่ นบริเวณชุมชน ที่มีกิจกรรมธุรกิจการค้า และการบริการ มากมายโดยครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของ ตำ�บลท่าตะเภา และพื้นที่บางส่วนของ ตำ�บลบางหมาก ตำ�บลตากแดด ตำ�บล วังไผ่ ตำ�บลนาทุ่ง และตำ�บลขุนกระทิง ลักษณะพืน้ ทีโ่ ดยทัว่ ไป เป็นทีร่ าบริมแม่น�้ำ และมีความลาดเอียงของพื้นที่ ประชากร ในเขตเทศบาลส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ค้าขาย โดยเฉพาะในบริเวณชุมชนย่าน ธุรกิจการค้าซึ่งสถานประกอบการค้าห้าง ร้าน จะเป็นร้านค้าบริการและร้านค้า ปลีกเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งประกอบด้วย ร้าน ให้บริการต่างๆ และร้านขายสินค้าอุปโภค บริโภค เช่น ร้านขายอาหาร เครื่องดื่ม ร้ า นขายของเบ็ ด เตล็ ด ร้ า นเสริ ม สวย เป็นต้น ส่วนอาชีพอื่นอันได้แก่ การทำ�นา ทำ�สวนผลไม้ ประมง จะอยู่ในพื้นที่รอบ นอกเขต เทศบาลเมืองชุมพร ชุมพรเมืองน่าอยู่ เคียงคู่ธรรมาภิ บาล เปิดวิสัยทัศน์ผู้นำ�ท้องถิ่นฉบับนี้ได้ รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรีพิศาล นิลยกานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองชุมพร หรือ ที่ทุกคนเรียกขานกันติดปากว่า “นายก เป้” ตามทำ�เนียมต้องทำ�ความรู้จักกัน หน่อย นายกเป้ เป็นคนท้องถิ่นที่คลุกคลี กับเมืองชุมพร จากบ้านนาทุ่ง สู่เทศบาล เมืองชุมพร ท่ า นจบการศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี วิ ท ยาศาสตร์ บั ณ ฑิ ต จากมหาวิ ท ยาลั ย ราชภัฏ พระนคร และปริญญาโท ศิลปะ ศาสตร์มหาบัณฑิต สาขายุทธศาสตรการ พัฒนา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ ธานี และเคยดำ�รงสมาชิกสภาเทศบาล เมืองชุมพร 2 สมัย จากการเข้ า มาทำ � งานในหน้ า ที่ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองชุมพร มี การแถลงนโยบายต่อสภาเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 ได้ฝากผลงานต่างๆ

เปิดวิสัยทัศน์...นายกฯเทศบาลเมืองชุมพร

ว่าทีร่ อ้ ยตรี พิศาล นิลยกานนท์ กับผลงานที่แสนประทับใจที่ผ่านมา...

มากมาย ลองมาติดตามโครงการบางส่วนที่ น่าสนใจ อาทิ โครงการสาธารณสุขเคลือ่ นที่ จัดทำ�ขึน้ เพือ่ ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน โดยจัดให้มีกิจกรรมตรวจสุขภาพ แจกสาร เคมีกำ�จัดลูกน้ำ�ยุงลาย ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัข บ้า บริการตัดผม ทำ�ความสะอาดถนน ตัด หญ้าตามไหล่ทาง เพื่อให้ประชาชนได้รับผล ประโยชน์อย่างสูงสุด โครงการลานวัฒนธรรม โดยจัดกันทุกวันศุกร์ของเดือนๆ ละ 1 ครัง้ ณ ลานอเนกประสงค์ หน้าเทศบาลเมืองชุมพร มีกิจกรรมน่าสนใจ อย่างเช่น ทิทรรศการ ประจำ�แต่ละเดือน การเลือกซือ้ สินค้าพืน้ เมือง อาหาร เสื้อผ้า จากพ่อค้าแม่ขายในชุมชน เทศบาล โครงการธนาคารขยะในโรงเรียน และชุมชน โครงการเพื่อความปลอดภัย ติด กล้องวงจรปิดในเขตเทศบาล และอื่นๆ อีก หลายโครงการ ส่วนรางวัลแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับ มาจากการทำ�งานและทำ�หน้าที่อย่างดีที่สุด เช่น รางวัล อปพร.ดีเด่น และสมาชิก อปพร.ดี เด่น เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕ เนื่องใน วัน อปพร. ณ สนามกีฬากลางจังหวัดชุมพร / รางวัล อปท. ดีเด่นด้านสตรีและครอบครัว

เจ๊น้อยตู้เพลง • บริการติดตั้ง ตู้คาราโอเกะ หยอดเหรียญ ทุกระบบ พร้อมบริการหลังการขาย • รวดเร็ว บริการดี มีน้ำ�ใจ • บริหารงานโดย เจ๊น้อย ชาวหาดใหญ่ (ตัวแทนฝ่ายขาย บริษัทไทยสมุทร จำ�กัด)

โทร. 087-8841157 , 085-8812953

ติดถนนเอเชีย 41 ขาขึ้นกรุงเทพฯ ก่อนถึงสี่แยกปฐมพร ประมาณ 1 กม.

เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๕ โดยเดินทางไป รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผล งานดีดา้ นสตรีและครอบครัว ประจำ�ปี ๒๕๕๔ ณ อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและ การประชุมอิมแพค เมืองทองธานี จังหวัด นนทบุรี โดยมี นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ รอง นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง มหาดไทย เป็นผู้มอบรางวัลดังกล่าว บทพิสูจน์การทำ�งานที่ผ่านมาและก้าว ต่อไปของ นายกเป้ ผลงานทีผ่ า่ นมามีให้พนี่ อ้ ง ได้เห็นอย่างชัดเจนและก้าวต่อไปท่านพร้อมที่ จะทำ�งานเพื่อพี่น้องชาวเทศบาลเมืองชุมพร ท่านเน้นย้ำ�เรื่องคุณภาพชีวิตของคนชุมพร ว่าท่านต้องการสร้างปอดให้คนชุมพร ให้คน

ชุมพรได้มีอากาศบริสุทธิ์ มีสวนสวย มี ทัศนียภาพที่ดี มีสวนสาธารณะไว้พักผ่อน มีสนามกีฬาที่ได้มาตรฐาน เมื่อปอดแข็ง แรง ร่างกายสมบูรณ์ เราก็จะศักยภาพใน การพัฒนาด้านอื่นๆ ต่อไป ท้ายสุดนายกเป้ก็ขอฝากสิ่งดีๆ ที่ พร้ อ มจะเกิ ด ขึ้ น กั บ เทศบาลเมื อ งชุ ม พร กั บ อนาคตอั นใกล้ นี้ ด้ ว ยวิ สั ย ทั ศ น์ ใ หม่ “เมืองน่าอยู่ คนมีสุข” พร้อมนโยบาย 4 คุณภาพ เมืองคุณภาพ สังคมคุณภาพ ชีวิตคุณภาพ การบริหารจัดการคุณภาพ ไว้ให้คนเทศบาลเมืองชุมพรและคนจังหวัด ชุมพรได้พิจารณาและติดตามกันต่อไป ทีมข่าวเซาท์เทิร์นนิวส์

ด่วน!!

• รับซื้อของประดับบ้าน • ของมือสอง ของโบราณ • ของเก่าเก็บ ให้ราคาดี

ติดต่อสอบถาม โทร.085-6556-391


ประจำ�เดือนธันวาคม พ.ศ. 2555

วิเคราะห์บทความ / หน้า 3

สิบตำ�รวจโทร จรัญ จันทร์นิตย์ นายก อบต.สะพลี

ชำ�นิ ปิ่นละออ

นายก อบต.วิสัยเหนือ

ชวลิต อาจหาญ นายก อบต.วิสัยใต้

• ชัดเจน • เที่ยงตรง • ดำ�รงคุณธรรม • เพื่อรับใช้สังคม

พ่อของแผ่นดิน

ทุกบุปผามาลัยคือใจราษฎร์ ภักดีบาทองค์บพิตรเป็นนิจสิน พระคือบิดาข้าแผ่นดิน ร่วมร้อยรินมาลัยถวายพระพร ลุ 5 ธันวามหาราช วันพ่อแห่งชาติ คือองค์อดิเรก พระเปี่ยมล้นด้วยเมตตาเอื้ออาทร พสกนิกรเป็นสุขทุกคืนวัน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะฯ ข้า พระพุทธเจ้าคณะกองบรรณาธิการหนังสือ พิมพ์เซาท์เทิร์นนิวส์ ขอเป็นอีกหนึ่งตัวแทน ของปวงชนชาวจังหวัดชุมพร แสดงความ จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เนื่อง ในวโรกาส 5 ธันวามหาราชนี้ ขอพระองค์ จงทรงพระเจริญ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดชมหาราช ทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก ทรงดูแลอุปภัมภ์ศาสนาทุกศาสนาที่มีอยู่ใน เมืองไทย และในฐานะทีท่ รงเป็นพุทธมามกะ พระองค์ก็ทรงออกผนวช เช่นเดียวกันกับ ผู้ชายชาวพุทธส่วนใหญ่ โดยทรงผนวชเป็น เวลา 2 สัปดาห์ ซึง่ ในขณะทีท่ รงผนวชก็ทรง ปฏิบตั พิ ระองค์ตามกฏระเบียบของสงฆ์อย่าง เคร่งครัดเช่นเดียวกับพระภิกษุรูปอื่นๆ พระองค์ยังได้เสด็จฯ ไปทรงประกอบ ศาสนกิจอยู่เป็นนิตย์เสมอมา ไม่ว่าจะเป็น การเสด็จฯ ไปบำ�เพ็ญพระราชกุศลเนื่องใน โอกาสต่างๆ หรือเสด็จฯ ไปตามคำ�กราบ บังคมทูลของคณะกรรมการวัดและของกรม ศาสนา รวมทั้งยังทรงพระราชทาน ทรัพย์ ส่วนพระองค์เพื่อการปฏิสังขรณ์วัดที่ชำ�รุด ทรุดโทรมต่างๆ อีกด้วย อี ก ทั้ ง ยั ง ทรงเน้ น พั ฒ นาแหล่ ง น้ำ � เพราะน้ำ� เป็นสิ่งจำ� เป็น อย่า งยิ่งในการทำ� เกษตรกรรม หากเกิดความขาดแคลนหรือ มีมากจนท่วมไร่นา ก็จะทำ�ให้พืชผลได้รับ ความเสียหาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัวฯ จึงทรงเริ่มโครงการชลประทานตามพ ระราชดำ�ริขึ้น โดยอาศัยความร่วมมือจาก กรมชลประทานและหน่ ว ยงานต่ า งๆ ที่ เกีย่ วข้อง ทำ�การศึกษาหาข้อมูลเพือ่ พิจารณา จัดสร้างเขื่อน ฝาย อ่างเก็บน้ำ� ตลอดจน คลองระบายน้ำ�และคลองส่งน้ำ�จากแหล่ง น้ำ�ต่างๆ ทั้งนี้พระองค์จะเสด็จฯ ไปทอด พระเนตรต้นน้ำ�ลำ�ธารจริงๆ และตรวจสอบ กับชาวบ้านเพื่อความถูกต้องของข้อมูลด้วย พระองค์เอง ก่อนจะทรงกำ�หนดแนวทาง ในการแก้ไขให้กรมชลประทานและหน่วย ราชการที่เกี่ยวข้องรับไปดำ�เนินการต่อไป

แช่แข็ง!ประเทศฯ.กวักมือเผด็จการ! มันช่างเป็นเวรเป็นกรรมของประเทศไทย แท้ๆ! ที่ต้องมาเจอวิบากกรรมไม่รู้จักจบสิ้น เรา จะรออีกเท่าไหร่บ้านเมืองไทยถึงจะสงบ มีใคร ให้คำ�ตอบได้บ้าง หือ! เห็นการเคลื่อนไหวของ กลุ่มต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม องค์กรพิทักษ์สยาม ของ เสธฯอ้ายที่เป็นหัวขบวนจุดกระแส หรือ กลุ่ม พันธมิตรฯที่ออกมากระพือไฟร่วมโหมโรง กลุ่มคนเสื้อหลากสีก็จ่อแนวร่วมขย่มซ้ำ� ว่ากัน ว่า มีขบวนการล้มรัฐบาล ฝ่ายรัฐบาลก็อ้างว่า มีขบวนการล้มรัฐบาลเพื่อต้องการ แช่แข็งประ เทศฯ ส่วนทางด้านฝ่ายค้านก็ออกมาปฏิเสธว่า ไม่จริ้ง..!ไม่จริง ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือไม่ ได้อยู่เบื้องหน้าเบื้องหลัง “กลุ่มพิทักษ์สยาม” ของเสธฯอ้าย! “ไม่ได้ชวนเขาน๊ะ!เค้ามาเอง!ไม่ ได้ชวนเขาน้า.อา.อา!เค้า มา...เอง! ขอยืมเพลงของ พุ่มพวง ดวงจันทร์ มา ร้องให้มัน บิ้ว! ในอารมณ์ สักหน่อย! ไม่งั้น...มันคน ปาก! ทั้ ง หลายทั้ ง ปวง เหล่านี้ “เป็นการกวักมือ เรียกเผด็จการชัดๆ” มั น ช่ า งบั่ น ทอน ความรู้สึกของคนไทย 63 ล้านคน อยู่ๆก็จะมีคนๆ หนึ่ ง ออกมาประกาศว่ า จะแช่แข็งประเทศฯเป็นเวลา 5 ปี “ปัดโธ่ เอ้ย..! กะลังมังถังแตก” ประกาศออกมาได้... ฟังแล้ว มันจัก๊ กะจีห้ วู ะ่ ! จะบ้ารึไง!อยูๆ่ จะจับประเทศไทย ไปแช่แข็ง เป็นผู้หลักผู้ใหญ่คนรู้จักทั้งประเทศฯ พูดออกมาได้อย่างไร เบือ้ งหน้าเบือ้ งหลัง ไม่ตอ้ ง อธิบายความให้เมื่อยลูกกระเดือก! เชื่อดิ! ต้องมี ผู้ชักใยอยู่เบื้องและก็ไม่ใช่ใครที่ไหนร็อก! ก็เจ้า เก่ายี่ห้อเดิม นั่นแหละ! เป็นกลุ่มที่เค้า “เกลียด ทักษิณฯ” ทั้งนั้น เพียงแต่เปลี่ยนผู้แสดงออกมา

โชว์เท่านัน้ เอง อ้าปากก็เห็นไป มันไส้-กระเพาะม้าม-ตับ! เชื่อว่าคุณๆผู้อ่าน คงจะมองเห็นภาพ และเข้าใจมีความรู้สึกที่ตรงกันกับคนไทยส่วน ใหญ่ 63ล้านคน ที่ผ่านมาก็ถูกแช่แข็งมาแล้ว ไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้ง ไม่เบื่อกันบ้างรึไง...หึ!ขนาดมี แขกบ้านแขกเมือง อย่าง “นายบาลัค โอบามา ประธานาธิบดีสหรัฐ” มาเยือนประเทศไทยเป็น ประเทศฯแรกน่าภูมิใจออก! เป็นหน้าเป็นตาของ ประเทศฯ แต่ก็ยังมีไอ้พวกบ้าอำ�นาจ (ควายหลง ฝูง) หลงตัวเอง อายุอานาม ก็ร่วมร้อยกันทั้งนั้น ออกมาขับไล่รฐั บาลและจะแช่แข็งประเทศฯเพือ่ โละ!นักการเมืองชั่วๆ ออกไปเอาคนดีเข้ามาบริ หารประเทศฯ ภาพรวมก็คือ “การปฏิวัติ” นั่นแหละ แต่เปลี่ยนรูปแบบในการปฏิวัติโดยใช้ “มวลชน, ปฏิวัติ, มวลชน”เป็นที่เข้าใจง่าย ก็คือ เป็นการ แบ่งพวกเลือกข้าง แล้วเอาชาวบ้านที่มีความคิด เห็นทีแ่ ตกต่างกัน มาปลุกเร้าอารมณ์ แล้วปล่อย ให้ ตี กั น หรื อให้ เ ข้ าใจ ง่ายๆ กันเข้าไปอีก ก็ คือ ยกพวกตีกัน! ก็ไม่ ต่างอะไรกันกับ นักเรียน หรือ อันธพาล ทีย่ กพวก ตี กั น ตามสถาบั น ต่ า งๆ นั่นแหละ! คำ�ว่าคนดี? คนดีแบบไหนล่ะ!ถึงจะ จัดว่าเป็นคนดีวดั กันตรง ไหน? มีปรอดความดี วัดมั้ย! มันยากนา...ก็ใช้ ระบอบประชาธิปไตยที่ คัดเลือกผ่านประชาชนมาก็ดีอยู่แล้ว แล้ ว จะเอาระบอบเผด็ จ การกลั บ มาหา พระแสงง้าว!ทำ�ไมอีกล่ะ! ทุกสิ่งทุกอย่างจะให้ ถูกใจซะทั้งหมด มันก็คงไม่ใช่ มีได้ก็ต้องมีเสีย คละเคล้ากันไป เว้นแต่จะเสียมากเสียน้อย นั่น ก็ไปว่ากันอีกเรื่องหนึ่ง!ให้เป็นไปตาม ขบวนการ ในรัฐสภาฯไม่ใช้ จะออกมาขับไล่กลางถนนเสีย ภาพพจน์ประเทศฯไทยหมด! ต่างชาติก็จะมอง ว่า เป็นพวก “อันธพาล2555ครองเมือง”ย้อนยุค

ไป เมื่อ 56 ปีที่แล้ว 2499 อันธพาลครองเมือง ไม่ว่าจะเป็น สีอะไรหรือกลุ่มใดก็ตามทีเถอะ! จง ตั้งสติ! อย่าเอาความรู้สึกส่วนตัวของตนเองมา เป็นตัวตั้ง ที่รู้สึกเกลียด รู้สึกชอบ มาเป็นเครื่อง ตัดสิน จงเอาประเทศชาติเป็นหลัก ใครดีใครเลว ไม่มีใครหาเจอหรือตอบได้หรอก! มันอยู่ที่ความ รู้สึกของเราเองต่างหาก จะอย่างไรก็ตาม ขอเตือนด้วยความหวังดี คุณจะเป็นใคร สี อะไร สูง ต่ำ�ดำ�ขาว คุณก็เป็น คนไทยด้วยกันทัง้ นัน้ แล้วจะมานัง่ ทะเลาะกัน ตี กันทำ�ไมมันได้อะไรขึน้ มา ไม่มใี ครแพ้ใครชนะ มี แต่พงั !กับพัง! พอถึงเวลานัน้ แผ่นดินไทยก็จะล่ม สลาย หรือแผนที่ประเทศไทย ก็จะหายไปจาก โลกนี้ ไม่มใี ครเขาจะคบหาสมาคมด้วย!เพราะเขา เห็นคนไทยมีเวลาว่างเยอะ! จ้อง แต่จะทะเลาะ กันกัดกันฟัดกัน แยกเขี้ยวเข้าหากัน!เห่าใส่กัน! ทุกวี้ ทุกวัน!จนน่าเบื่อ! แล้วใครล่ะจะมากล้าลงทุนในเมื่อไม่มี ใครจะกล้ามาลงทุนแล้ว สุดท้ายก็จะกลายเป็น “ประเทศฯที่โลกลืม”แล้วยังจะมีคนบ้า! ที่จะ เอาประเทศไทยไปแช่แข็งอีก คิดได้ไงสติแตก หรือเปล่า!เชื่อว่าคนไทย63ล้านคนเขาคงใม่เอา ด้วยหรอก จะมีก็แต่กลุ่มอำ�มาตย์เท่านั้นแหละ ที่เอาด้วย! เชื่อดิ!

“มดคันไฟ”


หน้า 4 / ถวายพระพร

ประจำ�เดือนธันวาคม พ.ศ. 2555


ประจำ�เดือนธันวาคม พ.ศ. 2555

พล.ต.ต.เอิบ คงกล่ำ� ผบก.ภ.จว.ชุมพร

ข่าวท้องถิ่น / หน้า 5

พ.ต.อ.นรินทร์ บุษยวิทย์ รอง ผบก.ภ.จว.ชุมพร

ตะลุยข่าว ภูมิภาค

ชุมพรจัดกิจกรรมชีแ้ จงผูผ้ ลิตผูป้ ระกอบการ OTOP

นายพีระศึกดิ์ หินเมืองเก่า ผูว้ า่ ราชการจังหวัดชุมพร เป็น ประธานจัดกิจกรรมชี้แจง ผู้ ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และเจ้าหน้าที่ในโครงการคัด เลือกสุดยอดหนึ่งตำ�บล หนึ่ง ผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ โรงแรมมรกต อำ � เภอ เมือง จังหวัดชุมพร มีผู้เข้า ร่วม ๒๐๐ คน นายเสริมศักดิ์ แนบใส พัฒนาการจังหวัดชุมพร เปิดเผยว่า รัฐบาลได้มีน โยบายเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการหนึ่งตำ�บล หนึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อ ให้แต่ละชุมชนสามารถใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สนับสนุนให้ชุมชนเข้าถึงองค์ความรู้สมัยใหม่ แหล่งเงินทุน พัฒนาขีดความสามารถ ในการการตลาดเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์จากชุมชนสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ โครงการคัดสรรสุดยอดหนึง่ ตำ�บล หนึง่ ผลิตภัณฑ์ไทย (OTOP Product Champion : OPC) เป็นโครงการตามนโยบายการดำ�เนินงานโครงการหนึง่ ตำ�บล หนึง่ ผลิตภัณฑ์ เพื่อจัดทำ�ฐานข้อมูลผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ยกระดับพัฒนาผลิตภัณฑ์ ๑ - ๕ ดาว นำ�ไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ นำ�ไปใช้ประโยชน์ในการกำ�หนดแผนการส่งเสริม และพัฒนาได้อย่างเหมาะสม

เชิญร่วมพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์วีรไทย

นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เปิดเผยว่า จังหวัดชุมพร กำ�หนด จัดพิธวี างพวงมาลาอนุสาวรียว์ รี ไทย (ยุวชนทหาร) เพือ่ เป็นการระลึกวีรกรรม ของยุวชนทหารและผู้บังคับบัญชา ที่ได้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิต เพื่อปกป้อง อธิปไตยของชาติไทยไว้เมื่อสงครามโลก ครั้งที่ ๒ ในวันเสาร์ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๗.๑๕ น. ณ สะพานท่านางสังข์ ตำ�บลบางหมาก อำ�เภอเมือง จังหวัดชุมพร ทั้งนี้ในวันเสาร์ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๗.๑๕ น. ผู้เข้าร่วมพิธีพร้อม กัน ณ บริเวณอนุสาวรีย์ยุวชนทหาร สะพานท่านางสังข์ ตำ�บลบางหมาก อำ�เภอ เมือง จังหวัดชุมพร เวลา ๐๘.๐๐ น. หน่วยงานต่างๆ วางพวงมาลา เวลา ๐๘.๓๐ น. ประธานในพิธีเดินทางถึงบริเวณพิธี จึงขอเชิญชวนข้าราชการ ทหาร ตำ�รวจ ข้าราชการพลเรือน แต่งเครื่องแบบปฏิบัติราชการ คอพับ แขนยาว ทหาร ตำ�รวจ แต่งเครื่องแบบตามสังกัด พนักงานรัฐวิสหากิจและภาคเอกชน แต่งเครื่องแบบตาม ที่หมู่คณะกำ�หนดหรือชุดสุภาพ

ผลิตโดยพิทักษ์ลูกชิ้น เลขที่ 160/1 หมู่ 6 ต.นาทุ่ง อ.เมือง จ.ชุมพร

077-570381, 081-6777786

พ.ต.อ.วิมล พิทักษ์บูรพา ผกก.สภ.เมืองชุมพร

สธ.ชุมพรขอความร่วมมือร้านค้าแสดงฉลากของขวัญ

นายอวยชัย สุขแก้ว นักวิชาการสาธารณสุข ชำ�นาญการพิเศษ สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัด ชุมพร เปิดเผยว่าด้วยใกล้จะถึงเทศกาลคริสต์มาส และปีใหม่ ๒๕๕๖ ประชาชนนิยม มอบกระเช้า ของขวัญให้กับผู้ที่ตนรักและเคารพกันอย่างแพร่ หลาย ดังนั้นเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับ ความเป็นธรรมและปลอดภัยจากการบริโภคสินค้า จึงขอแจ้งให้ผู้ประกอบการที่จำ�หน่ายกระเช้าของ ขวัญแก่ผู้บริโภค ได้แสดงฉลากกระเช้าของขวัญ

ให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยต้องแสดง ชื่ออาหาร วัน เดือน ปี ที่หมดอายุ หรือควรบริโภค ก่อนของอาหารที่บรรจุ ลงในกระเช้า ทั้งนี้ผู้บริโภคที่ซื้อกระเช้าของขวัญ ก่อนที่ท่าน จะซื้อก็ขอให้สังเกตฉลากด้วยว่า มีการแสดง ชื่อ อาหาร วัน เดือน ปี ที่หมดอายุ หรือควรบริโภคก่อน ของอาหารแต่ละชนิดทีบ่ รรจุลงในกระเช้า หรือไม่เพือ่ ผูท้ รี่ บั กระเช้าของขวัญของท่านจะได้ปลอดภัยจากการ บริโภค

พันเอกสมพงษ์ เภาพูล ผู้บังคับหน่วยพัฒนา การเคลื่อนที่ 46 สำ�นักงานพัฒนาภาค 4 หน่วย บัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นประธานเปิดการประชุมเพือ่ ทำ�ความเข้าใจและ เตรียมความพร้อมดำ�เนินการพัฒนาซึ่งมีเป้าหมาย โครงการพัฒนางบประมาณ ปี 2557 ในพืน้ ทีต่ �ำ บล หงส์เจริญ จำ�นวน 5 หมู่บ้านหลัก แต่ยังขาดข้อมูล และการเข้าพื้นที่เพื่อทำ�ความเข้าใจกับประชาชน เพื่อทำ�ประชาพิจารณ์ ประชาคมหมู่บ้าน เพื่อรับ ทราบปัญหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชน พร้อมด้วย ร้อยโทหญิง สหิษฐา คุ้มอักษร ผช.ฝยย. นพค.46 สนภ.4 จ่าสิบเอกประเทือง เกือ้ ด้วง พันจ่า เอกชูศิลป์ นิลวิเศษ จ่าสิบเอกจตุพล ดำ�วรรณ พันจ่าเอกฤทธิไกร เพชรสังข์ สิบเอกสัญญา พัฒน์ จีน เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 46 สำ�นักงาน พัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กอง บัญชาการกองทัพไทย ได้บรรจุเป้าหมายโครงการ พัฒนางบประมาณ ปี 2557 ในพื้นที่ตำ�บลหงส์ เจริญ จำ�นวน 5 หมู่บ้านหลัก ได้แก่ หมู่ที่ 7 บ้าน ตางิ, หมู่ที่ 8 บ้านนาทุ่ง, หมู่ที่ 11 บ้านโป่งบอน, หมู่ที่ 12 บ้านสมานมิตร และ หมู่ที่ 13 บ้านยาย หม่น โดยเบือ้ งต้นได้ออกสำ�รวจข้อมูลพืน้ ทีเ่ ป้าหมาย และนำ�ส่งข้อมูลบางส่วนแล้ว แต่ยังขาดข้อมูลและ การเข้าพื้นที่เพื่อทำ�ความเข้าใจกับประชาชน เพื่อ ทำ�ประชาพิจารณ์ ประชาคมหมู่บ้าน เพื่อรับทราบ ปัญหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชน ซึ่ง ในวันนี้ได้ประชุมเพื่อทำ�ความเข้าใจแก่ผู้นำ�ท้อง ถิ่น ผู้นำ�ชุมชน ได้ทราบข้อมูลงานที่ตัวพื้นที่เอง

ต้องการ ประกอบด้วย งานก่อสร้างถนนลาดยางสาย โป่งบอน-บางกลอย งานก่อสร้างถนนลาดยางสายนา ทุ่ง (ซอย ส.ประชาอุทิศ) งานก่อสร้างเส้นทางสาย ส.พัฒนาประชาราษฎร์-บางฝนตก และถนนบดอัด ลูกรังประมาณ 30 กิโลเมตร นอกจากยังมีงานพัฒนาแหล่งน้ำ� สร้างฝาย น้ำ�ล้นรถวิ่งข้ามได้ สร้างอ่างเก็บน้ำ�เพื่อการเกษตร งานขุดลอกแหล่งน้ำ�ที่ตื้นเขินแล้ว หน่วยพัฒนาการ เคลือ่ นที่ 46 สำ�นักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการ ทหารพั ฒ นา กองบั ญ ชาการกองทั พไทย ยั งได้ มี โครงการอบรมตามแนวทางปรัชญาพอเพียง การส่ง เสริมการเกษตรแบบผสมผสาน โครงการต่างๆ ที่ประชุมในวันนี้ อาจจะมีการ แก้ไขเปลี่ยนไปตามความเหมาะสม เพราะจะนำ�ผล สรุปไปนำ�เสนอต่อสำ�นักงานพัฒนาภาค 4 คัดกรอง ก่อนที่จะนำ�ส่วนกลางต่อไปในช่วงปลายปีนี้

นพค.46แจงเตรียมความพร้อมพัฒนาพื้นที่ตำ�บลหงส์เจริญ

• จำ�หน่ายลูกชิ้นหมู ลูกชิ้นไก่ ทั้งปลีกและส่ง ตามร้านตามร้านค้าทั่วไป ในพื้นที่ ชุมพร ระนอง นครศรีธรรมราช • ผลิตจากเนื้อหมู และไก่ คุณภาพดี ไม่ใส่สารบอแรกซ์ • ส่วนประกอบสำ�คัญ : เนื้อหมู, เกลือ, แป้ง, พริกไทย

บริหารงานโดย คุณพิทักษ์ คงแจง


หน้า 6 / โฆษณา

ประจำ�เดือนธันวาคม พ.ศ. 2555

...ยินดีต้อนรับสู่ “เคียงจันทร์ รีสอร์ท” ท่ามกลาง ธรรมชาติ ราคาประหยัด หากคุณเป็นอีกคนที่กำ�ลังมองหา ทีพ ่ กั ผ่อนหย่อนใจ สะอาด สงบ เป็นส่วนตัว บริการเป็นกันเอง อย่า ลืมนึกถึง เคียงจันทร์ รีสอร์ท ของเรานะคะ..! www.kiangchanresort.com

เคียงจันทร์ รีสอร์ท ห้องพัก

• • • • • • • • •

ห้องเดี่ยว ตกแต่งสไตร์รีสอร์ทแนวธรรมชาติ ทุกห้องมีบริการเครื่องทำ�น้ำ�อุ่น, แอร์, TV LCD, ตู้เย็น บริการเคเบิ้ล ข่าวสาร ความบันเทิง วาไรตี้ บริการ internet ไร้สาย (Wireless) มีร้านกาแฟ, สปา เปิดให้บริการ บริการอาหารเช้าฟรีทุกห้อง บริการ ซัก อบ รีด มีความปลอดภัยด้วยระบบกล้องวงจรปิด และมีพนักงานดูแลความปลอดภัย ตลอด 24 ชม. มีลานจอดรถทั้งในอาคาร นอกอาคาร กว้างขวาง และปลอดภัย

ติดถนนเอเชีย 41 เข้าทางหมู่บ้านสุพัตรา (ใกล้ตลาดนัดทางเข้าอำ�เภอสวี) โทร. 077-557-221 มือถือ 081-092-9649, 081-9690437

ร้านฟรีสไตร์ FREE STYLE จำ�หน่ายเสื้อผ้าสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี คุณภาพส่งออก ราคาคนไทย ภายใต้ แบรนด์ D SENSE M พร้อมทั้งกระเป๋า

มากมาย อาทิ GUCCI CHANEL Dior Burberry ARMANI และอื่น

เปิดบริการ 09.30-22.000 น. ทุกวัน

FS FREE STYLE

GROUP

สถานที่ตั้ง กลางซอยสุขเสมอ บริหารโดย คุณอาทร์ ตรงข้าม คาร์แคร์ โทร. 084-0653644

เจริ ญ ภั ณ ฑ์ ซี แ พค Charoenphan CPAC ผู้แทนจำ�หน่ายกระเบื้องไตรลอน

• รับปรึกษางานก่อสร้าง ต่อเติม ซ่อมแซม • มีช่างก่อสร้างที่มีคุณภาพไว้คอยให้บริการ • จำ�หน่าย อิฐ หิน ปูน ทราย เสา ท่อ และอุปกรณ์ก่อสร้างทุกชนิด สาขา 1 ซอยบ่อนไก่ ดอนรวบ ต.ตากแดด โทร. 077-504738,077-574729 สาขา 2 ปากทางเข้าบางผรา ต.ท่ายาง โทร. 077-580246 บริหารงานโดย คุณสถาพร (เล็ก)

เจริญภัณฑ์ ค้าไม้ (ท่ายาง) จำ�หน่ายไม้สน / ไม้แปรรูป / วงกบ / ประตู / ลูกฟัก ที่ตั้ง สามแยกปากทางบางพรา โทร. 077-521706 บริหารงานโดย คุณต้อม, คุณปลา

• สอนภาษาอังกฤษ อนุบาล – มัธยม โดยหลักสูตรของสมาร์ทอิงลิช • สอนเลข อนุบาล – มัธยม โดยหลักสูตรของ วันทูวัน • สอนศิลปะ อนุบาล – มัธยม โดยหลักสูตรของโกลเบิล อาร์ต • สอนวิทยาศาสตร์ อนุบาล - ประถม • สอนภาษาไทย อนุบาล - ประถม

ถ.สุขเสมอ อ.เมือง จ.ชุมพร สนใจติดต่อ : ครูส้ม 077-512-282, 089-188-5144


ประจำ�เดือนธันวาคม พ.ศ. 2555

รายงาน / หน้า 7

นายธีระศักดิ์ ปางวิรุฬห์รักษ์

นายธวัช บุรินทร์วัฒนา

ไอคิวซุปเปอร์ 2011

โครงการบวชป่าต้นน้�ำ ป่าเฉลิมพระเกียรติฯ

นางสุจิตรา อุสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำ�บลนาสักและทีมงานเจ้าหน้าที่ป่าไม้

ผูก้ �ำ กับการตำ�รวจภูธรนาสัก กำ�นัน ผูใ้ หญ่บา้ น และประชาชนในตำ�บลนาสัก ได้รว่ มกันปลูก ป่า และตัดต้นยางพาราทีถ่ กู บุกรุกกันอีก ครั้ง ณ บ้านห้วยรากไม้ หมู่ที่ 9 ตำ�บลนาสัก อำ�เภอสวี จังหวัด ชุมพร การตัดต้นยางพาราได้ ตัดเสร็จสิ้นแล้วหมดทุกแปลง พร้ อ มที่ จ ะทำ � การปลู ก ใน วันที่ 2 ธันวาคม 2555 ใน โครงการบวชป่าต้นน้ำ�เฉลิม พระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จ พระนางเจ้ า ฯพระบรม ราชินีนาถ ต่อไป

รายงาน

เครื่องหีบน้ำ�มันปาล์ม ไทยดีเซลปาล์ม “ ผลิตและจัดจำ�หน่ายเครื่อง หีบน้ำ�มันปาล์ม เจ้าของสิทธิบัตร การผลิตไบโอดีเซลในชื่อ ไทยดีเซล ปาล์ม ซึ่งเป็นที่รู้จักทั่วประเทศ ” สนใจติดต่อสอบถาม คุณเรณู มีอินทร์ (แดง) 081-9700868 43/4 ม.9 ต.ตากแดด อ.เมือง จ.ชุมพร (อยู่ในซอยสถาบันการพละศึกษา วิทยาเขตชุมพร)


หน้า 8 / เกษตรท่องเที่ยว

ประจำ�เดือนธันวาคม พ.ศ. 2555

สุพล จุลใส

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

อาคม นิลภักดิ์ ผอ.รพ.สต.สะพลี

ายชัชวาล ชัยเชาวรัตน์ ผู้ช่วย

เลขานุ ก ารรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิด งานโครงการปรับโครงสร้างสินค้ากาแฟแบบครบ วงจร ปีงบประมาณ 2554-2555 บูรณาการร่วม กับ งานสืบสานวัฒนธรรมไทย-อีสาน กิจกรรม ชมดอกกาแฟบาน ที่บริเวณสนามศูนย์เด็กเล็ก บ้านพันวาล หมูท่ ี่ 20 ตำ�บลรับร่อ อำ�เภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยมี นายชาติชาย อุทยั พันธ์ รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำ�ท้องถิ่น/ชุมชน ให้การต้อนรับ

งานชมดอกกาแฟบานคึ ก คั ก ‘ชัชวาล ชัยเชาวรัตน์’ ประธานเปิด ณ บ้านพันวาล จ.ชุมพร ว่ า ที่ ร้ อ ยโท วรวุ ฒิ ขอดจั น ทึ ก เกษตร จังหวัดชุมพร กล่าวว่า งานสืบสานวัฒนธรรม ไทย-อีสาน กิจกรรมชมดอกกาแฟบาน ภายใต้ โครงการปรั บโครงสร้ า งสิ น ค้ า กาแฟแบบครบ วงจร จัดขึ้นโดยสำ�นักงานเกษตรจังหวัดชุมพร และสำ�นักงานเกษตรอำ�เภอท่าแซะ ที่ได้เล็งเห็น ความสำ�คัญของพืชกาแฟ ซึ่งเป็นพืชเครื่องดื่มที่ มีความสำ�คัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ที่ ทำ�รายได้การส่งออกเมล็ดกาแฟและผลิตภัณฑ์ กาแฟให้กับประเทศเป็นจำ�นวนมาก พันธุ์ที่ปลูก

สิบหก) ไร่ รองลงมาคือ อำ�เภอสวีและอำ�เภอพะโต๊ะ ว่าที่ร้อยโท วรวุฒิ กล่าวต่ออีกว่า การจัดงานครั้งนี้ เพื่อ เป็ น การเชื่ อ มโยงเครื อ ข่ า ยเกษตรกรผู้ ป ลู ก กาแฟของสถาบั น เกษตรกร สมาชิกสหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟจังหวัดชุมพร และมีการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตให้มีประสิทธิภาพในการเพิ่มผลผลิต และลดต้ น ทุ น การผลิ ต การจั ด การ การตลาดกั บ วิ ท ยากรผู้ ชำ�นาญด้านกาแฟ พร้อมทั้งเป็นการสร้างเอกลักษณ์เฉพาะ และ ประชาสัมพันธ์ให้กาแฟในพื้นที่ เป็นที่รู้จักแก่บุคคลทั่วไป อีกทั้ง เป็นการสืบสานประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไปอีก ด้วย นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม การประกวด ส่วนใหญ่เป็นพันธุ์โรบัสต้า มีอยู่ร้อยละ เมล็ดกาแฟ นิทรรศการการผลิตกาแฟ 95 ของพื้นที่ปลูกในประเทศไทย และ ครบวงจร นิทรรศการจากศูนย์หม่อน จังหวัดชุมพรนับว่าเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ ไหมฯ การสาธิตการเลี้ยงผึ้งในสวน ปลูกกาแฟพันธุ์นี้มาก เป็นอันดับหนึ่ง กาแฟ การสาธิ ต การเพาะพั น ธ์ ป ลา ของประเทศ ซึ่งมีพื้นที่ปลูก 157,103 การบริการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร การ (หนึ่งแสน ห้าหมื่น เจ็ดพัน หนึ่งร้อย บริการตรวจเช็คสภาพรถจักรยานยนต์ และ สาม) ไร่ เกษตรกรปลูกกาแฟที่ขึ้นทะเบียน การเยี่ยมชมสวนกาแฟบ้านพันวาล แต่ในวัน เกษตรกรแล้ว จำ�นวน 12,164 (หนึ่งหมื่น สอง พัน หนึ่งร้อย หกสิบสี่) ราย และมากที่สุดที่อำ�เภอ ก่อนหน้านีม้ ฝี นตก ทำ�ให้ดอกกาแฟร่วงไปมาก ทำ�ให้หลายคนอดดู ท่าแซะมากถึง 80,166 (แปดหมื่น หนึ่งร้อย หก ดอกกาแฟบาน ไปตามๆ กัน

บริการ ซื้อ-ขาย รถยนต์

ให้สินเชื่อ รถยนต์ บ้าน ที่ดิน

ติดถนนเอเชีย 41 (ขาขึน ้ ) ใกล้การไฟฟ้าส่วนภูมภ ิ าคจังหวัดชุมพร (สีแ ่ ยกปฐมพร) โทร.077-576-577-8


ประจำ�เดือนธันวาคม พ.ศ. 2555

กรมประมงฯตรวจเข้ม‘ฟาร์มจระเข้’

ข่าวทั่วไป / หน้า 9

พ่อเมืองชุมพรเปิด

ศิลปหัตถกรรมนร.

หวัน ่ ฤดูฝนน้�ำ ล้นบ่อ-ชาวบ้านอันตราย ครั้งที่62/2555 นายธงชัย ธรรมเสถียร รักษาการหัวหน้าผู้ ตรวจราชการกรมประมง เดินทางลงพื้นที่จังหวัด ชุมพร ในการติดตามเฝ้าระวังตรวจสอบฟาร์ม จระเข้ จำ�นวนจระเข้ในครอบครอง ตรวจความ แข็งแรงของฟาร์มเลีย้ งจระเข้ เนือ่ งจากช่วงเวลานี้ เป็นฤดูฝน เพือ่ เป็นการตรวจตรา ป้องกันจระเข้ที่ เลีย้ งไว้ หากเกิดอุทกภัยในช่วงฤดูมรสมของจังหวัด ชุมพร ประชาชนในพื้นที่จะได้เกิดความมั่นใจใน ความปลอดภัย ทางด้ า น นายมี ศั ก ดิ์ ภั ก ดี ค ง ประมง จังหวัดชุมพร กล่าวว่า ในพื้นที่จังหวัดชุมพร มี จำ�นวนเกษตรกรผู้เลี้ยงจระเข้ที่ขออนุญาต ตามพ ระราชบั ญ ญั ติ ส งวนและคุ้ ม ครองสั ต ว์ ป่ า พ.ศ.

2535 ทั้งหมด 21 ราย มีจำ�นวนจระเข้ทั้งหมด 2,098 ตัว รูปแบบการเลี้ยงเป็นบ่อคอนกรีต แบบ บ่อรวมและบ่อแยกเดี่ยว พื้นที่เลียงส่วนใหญ่เป็น สวนยางพารา สวนปาล์มน้ำ�มัน และเป็นที่เนิน

สูง ห่างจากแม่น้ำ�และแหล่งน้ำ�สาธารณะ โดยได้ กำ�ชับผู้เลี้ยงทุกรายให้เฝ้าระวังอย่างเคร่งครัดกรณี เกิดอุทกภัย ประชาชนในพื้นที่มั่นใจได้ว่ามีความ ปลอดภัยอย่างแน่นอน

นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ผู้ว่า ราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิด งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพืน้ ที่ การศึกษา ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555 ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณ นิมติ ร โดยมีคณะครู อาจารย์ หัวหน้าส่วน ราชการ ร่วมงานกว่า 500 คน นายวัลลภ สงวนนาม ผู้อำ�นวย การสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาชุมพรเขต 1 เปิดเผยว่า การจัดงาน “ศิลปหัตถกรรมนักเรียน” ถือเป็นกิจกรรม พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายของ สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น ฐาน ซึ่งเป็นการจัดครั้งที่ 62 ปีการศึกษา

ฮือฮาเดือนธันวาคม มี 5 เสาร์ 5 อาทิตย์ โหรรุมทักไม่ด‘ี รบทัพจับศึกเหลว’นักดาราศาสตร์บอกไม่แปลก เดือนธันวาคม ปี 2555 นี้มีความแตก ต่างจากปีที่ผ่านมาคือ มีวันเสาร์ 5 วัน และวัน อาทิตย์ 5 วัน ปรากฏการณ์ฮือฮานี้บรรดาโหร ดังหลายคนระบุว่าเป็นเดือนที่ไม่เหมาะกับการ จัดงานมงคล รวมถึงการงานใหญ่ทางการเมือง จะไม่ สำ � เร็ จ ขณะที่ นั ก วิ ช าการสมาคม ดาราศาสตร์ไทยมองว่า 5 เสาร์ 5 อาทิตย์ ในเดือนธันวาคม ไม่ใช่ เรื่องแปลกแต่ประการใด นายเก่งกาจ จงใจ พระ ประธานชมรม โหราศาสตร์ กล่าวว่า 5 มกราคม ก็จะเป็นเดือนที่ดี เสาร์ 5 อาทิตย์ สำ�หรับ ทำ�อะไรหลายเรื่องดีหมด เดื อ นธั น วาคมเป็ น เรื่ อ ง นายอรรถวิโรจน์ ศรี ปกติ อ ยู่ แ ล้ ว แต่ เ ดื อ น ตุลา กล่าวว่า ในเดือนนี้เป็น ธันวาคมก็จะมีเหตุการณ์คือ ช่ ว งดวงเมื อ งรวมทั้ ง ดวงโลก เก่งกาจ แผ่ น ดิ นไหว แต่ ใ นวั น ที่ 12 กำ�ลังดับ แย่ทสี่ ดุ ในเรือ่ งของการจัด ธันวาคม หรือวันที่ 21 ธันวาคม งานหรือกิจกรรมต่างๆ ไม่ดีจะปั่นป่วน คงไม่ใช่วันสิ้นโลก แต่ห่วงวันที่ 12 ธันวาคม และคนในราศีตุล ราศีเมษ จะรับเคราะห์มากกว่า มากกว่า ราหูจะยกในวันที่ 10 ธันวาคม จะเป็น ราศีอื่น หากอยากจะจัดงานมงคลก็ต้องวันที่ 15 เลขอาถรรพ์ 12/12/2012 จะเกิดแผ่นดินไหวอยู่ ธันวาคมไปแล้ว ส่วนในเดือนมกราคม เป็นเดือนที่ แถวๆ ประเทศไทยและประเทศใกล้เคียงอย่าง ฤกษ์ดีมากจะจัดตั้งอะไรก็สำ�เร็จ โดยเฉพาะการใช้ เช่น ประเทศพม่า และอินโดนีเซีย เป็นพายุที่ การบริหาร รุนแรง นายภิ ญ โญ พงษ์ เ จริ ญ นายกสมาคม นายเก่งกาจกล่าวว่า ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ โหราศาสตร์นานาชาติ กล่าวว่า การที่มี 5 เสาร์ 14 พฤศจิกายน เกิดสุริยคราสไปแล้วและวันที่ 5 อาทิตย์ ก็จะตีความไปตามความของพระเสาร์ 28 พฤศจิกายน จะเกิดจันทรุปราคา บ้านเมืองจะ กับพระอาทิตย์ เป็นการหมุนเวียนไปตามปฏิทิน มีปญ ั หามีแต่เรือ่ งไม่ดเี กิดขึน้ แผ่นดิน ไฟไหม้ คือ สากล ก็ เ ป็ นไปได้ ว่ า นานๆ จะเกิ ด สั ก ครั้ ง หนึ่ ง ห้ามจัดงานมงคล หน้า 7 วัน หลัง 7 วัน เดือน เดือนนี้เกิดแผ่นดินไหว เมืองไทยก็ต้องระวัง ใน นีไ้ ปถึงเดือนหน้าทำ�อะไรในหลายๆ เรือ่ งไม่ดี จะ วันที่ 28 พฤศจิกายน เกิดในราศีพฤษภ เป็นวัน ไปรบทัพจับศึกไม่ประสบความสำ�เร็จ พอถึงเดือน เพ็ญเดือนสิบสองพอดี ราหูจะโคจรมาอยู่ตรงวันนี้

ทีมสตาฟฟ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ : พ.ต.ท.โชควริทธิ์ รักษ์วัฒนพงษ์ ที่ปรึกษา : อำ�นวย ยังผ่อง, ปรีดา เสวกฉิม บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา : ทิวัตถ์ สักกามาตย์ บรรณาธิการข่าว : ชนะ พัฒนผล บรรณาธิการบริหาร : ด.ต.จักรพงษ์ สักกามาตย์ หัวหน้ากองบรรณาธิการ : นงเยาว์ เทพมณี บรรณาธิการศิลปกรรม : ไวย เนติยา การเงิน-บัญชีโฆษณา : วราลักษณ์ วิทยาประภากร ฝ่ายการตลาด : สาธร กลีบสมุทร, สมศักดิ์ เกิดเนตร ฝ่ายกฎหมาย : คณิต นาคอุดม สำ�นักงาน : 8/7 หมู่ 8 ถนนดอนรวบ-ทุ่งคา ตำ�บลตากแดด

อำ�เภอเมือง จังหวัดชุมพร 86000 เบอร์โทรศัพท์ 085-6556391, 085-8888463 E-mail : southernnews@hotmail.com

พิมพ์ที่ :

ใช้เวลา 18 ปี เรื่องการจะ บอกถึ ง เรื่ อ งทางการเมื อ ง ทางการปกครอง และผู้นำ� เรื่องจิตใจ อารมณ์ ความ รู้สึก ก็ต้องเกิดสุริยุปราคา แต่ผ่านไปแล้วเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน แต่ในวันที่ 28 พฤศจิกายน จันทรุปราคา ก็จะมีเรือ่ งยุง่ ๆ ไปตามเรือ่ ง ตามราว ด้ า นนายวิ มุ ติ วสะหลาย กรรมการฝ่ายวิชาการ สมาคมดาราศาสตร์ไทย กล่าวว่า การที่มีวันเสาร์ อาทิตย์ และวันจันทร์ ถึง 5 ครั้งในเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้ว่า ตามหลัก การดาราศาสตร์แล้ว เรื่องนี้ไม่มีหลักวิชาการ อะไร และไม่ใช่เรื่องแปลกเลย เพราะหากเดือน ไหนที่เริ่มต้นวันที่ 1 เป็นวันเสาร์ และเดือนนั้น มี 31 วัน เดือนนั้นก็จะมีวันเสาร์ อาทิตย์ และ วันจันทร์ อย่างละ 5 วัน เป็นเรื่องธรรมดา “ผม ไม่ขอพูดถึงการตีความในแง่อื่นๆ เพราะเป็น เรื่องความเชื่อส่วนตัว แต่จากการตรวจสอบ สถิติแล้ว การที่มีวันเสาร์ อาทิตย์ และวันจันทร์ อย่างละ 5 วัน ภายในเดือนเดียวกันนั้นเกิดขึ้น ทุกปีเฉลี่ยปีละ 1 ครั้ง ปีไหนที่ไม่มีน่าจะแปลก กว่า หากไปดูปฏิทินล่วงหน้าจะพบว่า ปี 2557 จะมีลักษณะแบบนี้ในเดือนมีนาคม ปี 2558 มี ในเดือนสิงหาคม ปี 2559 มีในเดือนตุลาคม ปี 2560 มี ในเดือนกรกฎาคม และปี 2561 มีใน เดือนธันวาคม เว้นปี 2556 ไม่มี แต่ยืนยันว่า ไม่ใช่เรื่องแปลก” นายวิมุติกล่าว

ลงโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ติดต่อ

คุณหญิง 085-7845533 คุณจุ๋ม 082-2778066

2555 โดยมีจุดประสงค์เพื่อเปิดโอกาส ให้ครู นักเรียนได้พัฒนาทักษะทางด้าน วิชาการ วิชาชีพ รวมทั้งด้านดนตรี และ ศิลปะ โดยมีกิจกรรมทั้งด้านกิจกรรมการ ประกวดและแข่ ง ขั น ทั ก ษะทางวิ ช าการ นิทรรศการทางการศึกษา การเสวนาทาง วิชาการ การประกวดและนำ�เสนอผลงาน ครู ผูบ้ ริหาร และศึกษานิเทศก์ โดยกำ�หนด จัดการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระหว่างวันที่ 13-15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ผู้ว่า ราชการจังหวัดชุมพร กล่าวว่า ขอชื่นชม คณะกรรมการจัดงานทุกท่านที่ให้ความ สำ � คั ญ ต่ อ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา การพัฒนาผูเ้ รียนให้เป็นมนุษย์ทสี่ มบูรณ์ทงั้ ร่างกาย วุฒภิ าวะทางอารมณ์ สังคม และ สติปัญญา และขอขอบคุณองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดชุมพร ทีใ่ ห้การสนับสนุนในการ จัดงานจำ�นวน 500,000 บาท ในครั้งนี้ จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร และคณะหั ว หน้ า ส่ ว นราชการเยี่ ย มชม นิทรรศการทาง การศึกษา และกิจกรรม การแสดงของนักเรียน และจำ�หน่ายสินค้า ต่างๆ ภายในบริเวณโรงเรียนอนุบาลเมือง ชุมพร วัดสุบรรณนิมิตร


หน้า 10 / โฆษณา

ประจำ�เดือนธันวาคม พ.ศ. 2555

ร้านปะการัง ถ.นวมินทร์ ต.ท่าตะเภา อ.เมืองชุมพร (เลียบทางรถไฟชุมพร)

ดำ�เนินงานโดย :

ถนนเอเชีย 41 ต.ทุ่งคา อ.เมือง จ.ชุมพร (ตรงข้ามปั๊ม ปตท. สท.บู๊) โทร.089-647-4161, 087-111-9048

“ “ สำ�รองที่นั่ง โทร.077-574100

• ปุ๋ยอะมิโนคุณภาพสูง ช่วยเพิ่มทั้งปริมาณและคุณภาพของผลผลิต ให้ธาตุอาหาร พืชอย่างครบถ้วน ทั้งธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง และธาตุอาหารเสริม รวม ไปถึงอินทรียวัตถุ ฮิวมัสและกรดอะมิโนที่จำ�เป็นต่อพืชหลายชนิด เช่น ปาล์ม น้ำ�มัน ยางพารา ไม้ผลไม้ดอก พืชผักต่างๆ • ใช้ปยุ๋ อินทรียก์ ไ็ ม่เห็นผล ใช้ปยุ๋ เคมีดนิ ก็เสือ่ ม ปุย๋ อินทรียเ์ คมีวาฬน้�ำ เงิน คือคำ�ตอบทีด่ ที สี่ ดุ • ทะเบียนปุ๋ยเคมีเลขที่ 3351/2553 กรมวิชาการเกษตร

สถานที่ตั้ง : นาทุ่ง 1/1 ซอยธนูศิลป์ ต.นาทุ่ง อ.เมือง จ.ชุมพร สนใจติดต่อสอบถาม คุณบุ๋ม

081-694-1584

ห้างหุ้นส่วนจำ�กัด ชุมพร กรุ๊ป • ผลิตและจำ�หน่ายท่อพักน้ำ� (ทุกขนาด) และท่อคอนกรีตอัดแรง ขนาด 30, 40, 60, 80, 100, 120 เซนติเมตร ท่อสี่เหลี่ยม ขนาด 1.20 เมตร • พร้อมบริการรับเหมาก่อสร้าง • บริการรวดเร็ว ราคาเป็นกันเอง

ร้านเสริมสวย

น้องจูน

...บริการ สระ ซอย เซ็ท รับ ยืด ออกแบบทรงผมบุรุษ-สตรี น้ำ� ผมถาวร ดัดสปาเฟิร์ม อบไอ สปาผม รับต่อผม ซื้อ-ขายผม

สถานทีต่ งั้ : 4/1-2 หมู่ 1 ต.วังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร (ติดกับไฟแดงแยกทางตันชุมพร) ติดต่อสอบถาม : 077-504124-5

บริหารงานโดย คุณจูน 83-3933-666 0 จากแยกโรงแรมจันทร์สม

เข้าซอยโชคอนันต์ ประมาณ 20 เมตร (ซ้ายมือ)


ประจำ�เดือนธันวาคม พ.ศ. 2555

โฆษณา / หน้า 11


หน้า 12 / ศาสนา เกษตร-เรื่องน่ารู้

ประจำ�เดือนธันวาคม พ.ศ. 2555

นดีต้อนรับทุกท่านสู่คอลัมภ์ “สะกิด...เกษตรพอเพียง” วัน นี้ เราจะนำ�ทุกท่าน ท่องเที่ยวและเรียนรู้เกษตรพอเพียงที่ โครงการพัฒนาพืน้ ทีห่ นองใหญ่ตามพระราชดำ�ริ จังหวัดชุมพร ฉบับนี้ เก็บภาพมาฝากประมาณหนึ่ง ส่วนที่เหลือต้องไปสัมผัสของจริง กันเองค๊า...ก่อนอืน่ ขอเล่าความเป็นมาให้ผอู้ า่ นได้ทราบทีม่ าทีไ่ ปว่า...คอ ลัมภ์นี้เกิดจากความตั้งใจ อุดมการณ์ และความหวัง ของลูกสาวชาว เกษตรกรคนชุมพรที่ต้องการเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลด้าน เกษตรพอเพียง นำ�คนเก่ง คนดี นำ�ความรู้ ภูมิปัญญาทางด้านเกษตร (แบบพอเพียง) นำ�มาเล่ากันแบบภาษาชาวบ้าน อ้าว......แล้วการเริ่ม ต้นละทำ�ไงดี หันซ้ายแลขวา จะเริ่มจากตรงไหนดี อ๋อ หนองใหญ่ ไง ถ้างั้นก็ไปกันเลย โครงการหนองใหญ่ตามพระราชดำ�ริ ตัง้ อยูท่ ี่ ตำ�บลบางลึก อำ�เภอ เมือง จังหวัดชุมพร วันนีเ้ ราแวะมาทีศ่ นู ย์การเรียนรูต้ ามตามศาสตร์พระ ราชา สถานที่ที่เป็นทางเลือกให้ผู้สนใจได้เข้ามาศึกษาด้านการเกษตร พอเพียง สร้างโอกาสเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต เน้นการศึกษาด้วยตนเอง และฝึกตนเองโดยเริม่ ต้นบนภูมริ ทู้ พี่ อ่ สอน มาสูส่ ายกลางแห่งเศรษฐกิจ พอเพียง (ศาสตร์พระราชา) ทีน่ เี้ ปิดบริการทุกวันไม่มวี นั หยุด พอจอดรถได้เราก็เดินไปยังศาลา

ธรรมะ พระปฐม

โดย : หลวงตาเบิ้ม

คำ�สอนที่ดี

พอดีได้อ่านเจอบทความนี้เข้าเห็นว่าเป็นข้อคิดที่ดีใน การนำ�ไปเป็นคติดำ�เนินชีวิต เลยต้องขออนุญาตเจ้าของนำ� มาเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์สำ�หรับสาธุชนทั่วๆ ไปบ้าง...... เพราะบางครั้งการใช้ชีวิต ก้อไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไป เรา จำ�เป็นต้องมีหลักยึดเตือนใจ เพื่อให้อยู่ในสังคมอย่างสงบ สุข และสง่างาม ไม่เว้นเเต่จะเป็นการปฏิบัติต่อคนที่เรา คิดว่าเป็นเพื่อน เพื่อเป็นการรักษามิตรภาพให้ยืนยาว อีก ทั้งยังเป็นการคบกันด้วยความจิงใจ ช่วยเหลือกันในยามมี ความทุกข์ ในยามสุขก็แบ่งปันให้กันด้วยความจริงใจหาก ใครบอกว่า โอ้โหตั้ง 100 ข้อเชียวหรอ แต่ขอบอกว่าลอง ศึกษาดูก่อน มันไม่มากไม่มายและยากเย็นเกินไปที่เราจะ ปฏิบัติเลยจริงๆ 1.เอาใจเขามาใส่ใจเรา, 2.เชื่อมั่นตัวเอง, 3.อย่ามอง คนที่หน้าตา, 4.กล้าคิด พูด และทำ�, 5.เมื่อมีเรื่อง จงหมั่น ปรึกษาผูอ้ นื่ , 6.และจงเป็นทีป่ รึกษาให้ผอู้ นื่ ด้วย, 7.อย่าโกหก กับเรือ่ งทีค่ นุ คิดว่าผิด, 8.ไว้ใจบุคคลทีส่ มควรไว้ใจ, 9.เปิดใจ ให้กว้าง, 10.มองการณ์ไกล 11.วางแผนอนาคต 12.อย่าโทษตัวเอง, 13.มีความรับ ผิดชอบ, 14ตอบแทนเมื่อได้รับ, 15.ให้ในสิ่งที่ผู้อื่นอยากได้ และไม่มี 16.อย่าใช้อารมณ์ แต่จงใช้ความคิด, 17.คิดถึง ส่วนรวมให้มาก 18.ดูแลตัวเองให้เป็น, 19.รู้ผิด ชอบ ชั่ว ดี, 20.อย่าปล่อยให้เวลาผ่านไปโดยเสียเปล่า 21.อย่ารู้ค่าสิ่งที่อยู่กับเราต่อเมื่อเราสูญเสียไปแล้ว, 22.จงรูต้ วั อยูเ่ สมอว่าตอนนีก้ �ำ ลังทำ�อะไร, 23.ทีท่ �ำ อยูม่ ผี ลดี ผลเสีย มีประโยชน์ หรือไร้ประโยชน์, 24.อย่าวัวหายแล้ว ล้อมคอก, 25.ให้อภัยแก่ตนเองและผู้อื่น, 26.อย่าเก็บอดีต มาทำ�ร้ายตนเอง แต่จงหัดที่จะเรียนรู้จากมัน, 27.คนไม่ผิด คือคนทีไ่ มม่เคยทำ�อะไร, 28.ได้หน้าอย่าลืมหลัง, 29.คุนไม่ใช่ พระเจ้า อย่าคิดซ่อมความรู้สึก แต่จงวางแผนที่จะดูแลมัน ไม่ให้เสีย, 30.อย่าอ่านข้อความที่มีประโยชน์ผ่านๆ 31.อ่านแล้วคิด คิดแล้วทำ� หมัน่ พัฒนาตนเอง, 32.รูจ้ กั แบ่งเวลา และหน้าที่, 33.ทำ�ประโยขน์ให้แก่ส่วนรวมบ้าง, 34.อย่าเห็นแก่ตวั , 35.อย่ารอคอยในสิง่ ทีย่ งั มาไม่ถงึ , 36.อย่า กลัวในสิง่ ทีต่ นสามารถสูห้ รือเปลีย่ นแปลงมันได้, 37.กำ�ลังใจ เป็นสิง่ สำ�คัญ หัดเติมให้คนอืน่ แล้วเขาจะกลับมาเติมให้คนุ เอง, 38.เพือ่ นไม่จ�ำ เป็นต้องเจอหน้ากันก้อคุยกันได้, 39.อย่า คิดว่าเขาไม่โทร.มา ถ้าคุนก้อไม่เคยโทร.ไป, 40.จงเป็นฝ่าย ให้มากกว่าเป็นฝ่ายรับ 41.ดูแลบิดามารดาให้ดี คุณมีโอกาส รีบทำ�ซะก่อน ที่จะไม่มี 42.อย่าเสียใจกับสิ่งที่เลวร้ายหรือสูญเสียไปแล้ว มันไม่กลับมา แต่คุณสามารถทำ�มันใหม่หรือเรียนรู้จาก มันได้, 43.คำ�พูดเมื่อพูดไปแล้วไม่สามารถเรียกกลับมา ได้ ดังนั้น คิด ก่อนพูด, 44.อย่าทุ่มเทในสิ่งที่ไร้ประโยชน์ 45.คำ�พูดให้กำ�ลังใจคนได้ ปลอบใจได้ ยุให้ทะเลาะกันได้ ทำ�ให้เสียความรู้สึกได้ จงรู้ที่จะพูด (อ่านต่อฉบับหน้า)

สะกิด...เกษตรพอเพียง ต้อนรับ โดยมีเจ้าหน้าทีผ่ ลัดเปลีย่ นหมุนเวียนมาให้ขอ้ มูล ส่วนใครจะเดิน ชมก็ตามอัธยาศัยก็ได้ สงสัยอะไรสอบถามกันแบบไม่ตอ้ งเกรงใจถามให้ รู้ (แบบว่าจะได้นำ�ไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้อง) จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้ข้อมูล ในแต่ละโซน สำ�หรับวันนี้เราได้ป้าแอ๊ด หรือ คุณจีระภา ทิพย์โภชนา เป็นคนนำ�เที่ยวและให้ข้อมูล (ขอบคุณมากนะคะ) ป้าแอ๊ดบอกว่าเนื้อที่ ทั้งหมด 147 ไร่ แบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 นำ�เสนอ ผลสำ�เร็จการน้อมนำ�ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติที่เป็นรูป ธรรมจาก 8 อำ�เภอ เป็นพื้นที่ต้นน้ำ�จากภูผา สู่มหานที โดยปรับพื้นที่ เป็ น ภู เ ขาสู ง ติ ด ตั้ ง ถั ง จุ ลิ น ทรี ย์ ข นาด 14,000 ลิตร เพื่อกระจายน้ำ�จุลินทรีย์ ด้วยพลังงานจากกังหันลม ผ่านลำ�ธาร เลี้ ย ววนไปยั ง พื้ น ที่ อำ � เภอต่ า ง ๆ ใช้ ประโยชน์ในการปลูกพืช (ตอนนี้กังหัน ลมเสียยังไม่ได้รับการซ่อมแซม) ผู้เข้า ชมพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ธ รรมชาติ ใ ช้ เ ส้ น ทางเดิ น คอนกรีต “ตามรอยเท้าพ่อ” ซึ่งประทับ รอยเท้าขนาดใหญ่ เล็ก ตลอดเส้นทาง ผ่านไปยังซุ้มประตูเพื่อเข้าสู่กิจกรรมของ แต่ละอำ�เภอ และข้ามสะพานไม้เคี่ยมความยาว 300 เมตรเชื่อมโยง กับเกาะชมนกชมไม้ สำ�หรับโซนต่างๆ มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากภายใน เนื้อที่ 19 ไร่ โดยแบ่งเป็น 8 อำ�เภอ ดังนี้ 1. อำ�เภอละแม เรื่อง ธนาคารต้นไม้ ป่า 3 อย่าง เพื่อประโยชน์ 4 อย่าง และวิถเี รือโบราณกับกล้วยหอมอินทรียโ์ ดยการจัดทำ�พืน้ ทีป่ ลูก ต้นไม้ตามแนวคิดป่า 3 อย่าง เพื่อประโยชน์ 4 อย่าง คือ ป่าสำ�หรับ ไม้ใช้สอย ป่าสำ�หรับเป็นไม้ผล และป่าสำ�หรับเป็นเชื้อเพลิง โดยมี ประโยชน์ตามชื่อและประโยชน์อย่างที่ 4 คือ การอนุรักษ์ดินและน้ำ� และดำ�เนินงานตามแนวทางธนาคารต้นไม้ ซึ่งประกอบด้วย การเพาะ ชำ�ต้นไม้ การปลูกป่า และการนำ�ไม้ไปใช้สอย 2. อำ�เภอพะโต๊ะ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อชุมชนคนอยู่กับป่า ป่าต้นน้ำ� มีจัดทำ�เวทีชาวบ้าน และ Home Stay อาคารฝึกอบรม พร้อมอุปกรณ์การฝึกอบรม ซึง่ สามารถจุคนได้ 100 คน สร้างด้วยวัสดุ ท้องถิน่ ตามภูมปิ ญ ั ญาชาวบ้าน และแสดงการทำ�เกษตรบนพืน้ ทีเ่ กษตร 4 ชั้น และการประกอบอาชีพเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาที่เกื้อกูลกัน 3. อำ�เภอหลังสวน เรื่อง จัดการพื้นที่โดยอาศัยหลักธรรมชาติ ลดต้นทุน 90% และ HomeStay เกาะพิทักษ์เป็นการจัดการพื้นที่ให้มี ความเหมาะสมกับการทำ�การเกษตร การวางและทำ�ระบบน้�ำ จากแหล่ง น้ำ�สู่พื้นที่การเกษตร มีการเลี้ยงปลาด้วยอาหารจากคอกหมู 4. อำ�เภอทุ่งตะโก เรื่อง สวนคอนโด 9 ชั้น ของลุงนิล การเลี้ยง ชีวติ บนถนนสายเครือ่ งแกงและพึง่ ตนเองกับผลผลิตจากหมูครบวงจรนำ�

เสนอการปลูกพืช โดยจัดชั้นแบบคอนโด 9 ชั้น มีระบบน้ำ�และการดูแล รักษา และเส้นทางถนนเครือ่ งแกง ทีผ่ เู้ ข้าชมเมือ่ ใช้ถนนเส้นนีส้ ามารถเก็บ ผลผลิตไปทำ�เครื่องแกงปรุงอาหารได้ อย่างครบถ้วน และภูมิปัญญาการ เลี้ยงหมูบนคอกสูง รวมทั้งมีบ้านดิน 5. อำ�เภอสวี เรือ่ งโรงเรียนจุลนิ ทรียก์ บั บ้านน้�ำ ยาจากวัสดุธรรมชาติ แสดงการผลิตจุลินทรีย์ และน้ำ�ยาที่มาจากวัสดุธรรมชาติ ในรูปแบบและ ชนิดต่างๆ เช่น จุลินทรีย์รูปตุ๊กตา โดยนำ�เสนอในอาคารเรียนรู้จุลินทรีย์ และบ้านน้ำ�ยา ซึ่งมีอุปกรณ์พร้อมสำ�หรับการให้ ผู้เข้าชมฝึกการผลิต จุลินทรีย์ และการนำ�จุลินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ในแปลงผัก 6. อำ�เภอเมือง เรื่อง ชุมชนตลาดและชายขอบเมืองกับการพึ่ง ตนเองในนิเวศปลายน้ำ�นำ�เสนอชุมชนเมืองที่มีพื้นที่เกษตรเพียงเล็กน้อย แต่สามารถทำ�การเกษตรแบบประณีตได้ และเนื่องจากเป็นพื้นที่ปลายน้ำ� จึงมีการบำ�บัดน้ำ�ด้วยเทคโนโลยีจุลินทรีย์ การกำ�จัดขยะ รวมทั้ง รูปแบบ การเก็บน้ำ�แบบแก้มลิง การปลูกผักในกระถางเพื่อประหยัดพื้นที่ 7. อำ�เภอท่าแซะ เรื่องปาล์มแหล่งพลังงานธรรมชาติสายลม แสงแดดนำ�เสนอการผลิตปาล์มน้ำ�มันแบบครบวงจร ซึ่งใช้ในการเลี้ยง สัตว์ ทำ�ปุ๋ยอินทรีย์ เพาะเห็ดฟาง และผลิตไบโอดีเซลในโรงผลิต รวมทั้ง เป็นพื้นที่ตั้งของแหล่งผลิตพลังงานจากกังหันลม 8. อำ�เภอปะทิว เรือ่ ง คนชุมพรกับข้าวเหลืองปะทิวและปฏิปทาของ ศูนย์เพลินสูภ่ าวะพอเพียงนำ�เสนอวิถชี วี ติ ชาวนาและการทำ�นาข้าวเหลือง ปะทิวแบบอินทรียใ์ นพืน้ ที่ 300 ตารางเมตร การสีขา้ วและอุปกรณ์การทำ� นาแบบโบราณ และแสดงจุดเด่นของศูนย์กสิกรรมธรรมชาติเพลิน ส้วม ตามแนวพระราชดำ�ริ โรงผลิตปุ๋ยหมัก ข้อมูลความรู้มากมายมีไว้รอท่าน ไปสัมผัส แล้วอย่าลืมนำ�กลับมาประยุกต์ใช้ ตามความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ เพื่อความ พอเพียง ความยั่งยืน สร้างคุณค่าให้กับตัว เอง สำ�หรับพื้นที่ส่วนที่ 2 และ 3 ยังมีเรื่อง ราวที่น่าสนใจให้ติดตามกันต่อ ส่วนที่ 2 พื้นที่เกาะมีเนื้อที่ 7.5 ไร่ เราต้อง ข้ามสะพานไม้เคีย่ มระยะทาง 300 เมตร โดย พืน้ ทีเ่ กาะมีน�้ำ ล้อมรอบ พัฒนาเป็นเกาะชม นกชมไม้ โดยปลูกต้นไม้ที่มีผลเป็นอาหารนก เพือ่ เป็นสือ่ การเรียนรู้ และจัดทำ�เส้นทางเดิน เท้าเพื่อศึกษาธรรมชาติระยะทาง 700 เมตร ส่วนที่ 3 ส่วนสุดท้าย หรือที่เรียกกันว่า กำ�นันเคว็ดโมเดล มี เนื้อที่ทั้งหมด 121 ไร่ เราต้องนั่งเรือข้ามไป พื้นที่ส่วนที่ 3 พัฒนาเป็น พื้นที่ประกอบอาชีพจริงเลียนแบบธรรมชาติ โดยการได้ปรับพื้นที่ เพื่อ ปลูกปาล์มน้ำ�มัน โดยใช้ปุ๋ยจากพืชสดและปุ๋ยคอกจากหมูลาน ปลูกไม้ เบญจพรรณ ทำ�นา ปลูกกาแฟ ปลูกไผ่ เลี้ยงสัตว์ อาทิ หงส์ เป็ด ไก่ นกกระจอกเทศ หมู ปลา กวาง ฯลฯ สำ�หรับท่านใดหรือคณะใดที่สนใจจะเข้าเยี่ยมโครงการสามารถ แจ้งความประสงค์ได้ ที่ พี่ต๋อย 083-623-2359 วันนี้ก็พามาเที่ยวเพื่อหาองค์ความรู้โดยรวมกันก่อน ฉบับหน้าต้อง ติดตามว่าจะพาไปเที่ยวชมสวนเกษตรพอเพียงกันที่ไหน สวนของใคร เขาปลูกอะไร เขาบริหารจัดการในสวนกันอย่างไร สำ�หรับฉบับนี้ขอ ขอบพระคุณทุกท่านที่อ่านจนจบ และหวังว่าจะติดตามคอลัมภ์ สะกิด เกษตรพอเพียง เป็นประจำ�ในทุกๆฉบับ ทางเราสัญญาว่าจะไปสรรหา ข้อมูลดีๆเกีย่ วกับเกษตรพอเพียง จากผูม้ ปี ระสบการณ์จริง ชาวสวนชาวไร่ ชาวเกษตรกรพีน่ อ้ งคนชุมพรของเรา ตัวจริงๆ ข้อมูลจริง ฉบับหน้าไว้เจอ กัน ขอบคุณผู้ร่วมอุดมการณ์เดียวกันทุกท่าน สนใจแนะนำ� เกษตรกรพอเพียงเพือ่ นำ�ไปถ่ายทอดผ่านสือ่ นสพ. เซาท์เทิรน์ นิวส์ ชุมพร หรือร่วมเรียนรูไ้ ปพร้อมกับเรา โทร. 082-2778066

ทีมข่าวเซาท์เทิร์นนิวส์ / รายงาน


ประจำ�เดือนธันวาคม พ.ศ. 2555

เคล็บลับเฉพาะ / หน้า 13

ทิวาพร จันทรอาภา

นายกองค์การบริหารส่วนตำ�บลครน

สุจินตรา อุสิทธิ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำ�บลนาสัก

พัฒนา แก้วใจดี

ปลัดอำ�เภอละแม จ.ชุมพร

ชุมพรเปิดสนง.กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ผู้ว่าราชการ จังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดสำ�นักงานกองทุน พัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดชุมพร ณ สำ�นักงาน พัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร และร่วมประชุม ณ ห้อง เกาะทองหลาง ชัน้ 3 ศาลากลางจังหวัดชุมพร โดย มีข้าราชการ คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาท สตรีจังหวัดชุมพรเข้าร่วมกิจกรรม นางสาวพิมพ์ประไพ นาครัตน์ ประธาน คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัด ชุมพร เปิดเผยว่า กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจัด ตั้งตามนโยบายของรัฐบาล เป็นแหล่งเงินทุนเพื่อ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบทบาทสตรีให้มี ศักยภาพและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยิ่ง โดย จัดสรรเงินให้กองทุนเฉลี่ยจังหวัด 100 ล้านบาท

โดยมี วิสัยทัศน์ “สร้างสรรค์พลังสตรีให้เป็นพลัง สำ�คัญในการพัฒนาประเทศ” วัตถุประสงค์เพื่อ เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต่ำ�หรือปลอด ดอกเบี้ย สร้างโอกาสให้สตรีเข้าถึงแหล่งเงินทุน สำ�หรับการลงทุน พัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้าง

รายได้ สำ�หรับการส่งเสริมและพัฒนาไปสูก่ ารสร้าง สวัสดิภาพ สวัสดิการให้แก่สตรี รวมทั้งเป็นแหล่ง เงินทุนการส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมใน การพัฒนาบทบาทสตรี และแก้ไขปัญหาสตรีฯ การ สร้างภาวะผูน้ �ำ การพัฒนาองค์ความรูค้ ณ ุ ภาพชีวติ

เสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจและ สังคมของสตรี นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ผู้ว่าราชการ จั ง หวั ด ชุ ม พร กล่ า วว่ า กลุ่ ม บทบาทสตรี มี บทบาททั้งในจังหวัด ตำ�บล รวมไปถึงหมู่บ้าน โดยเป็นเรื่องของการดำ�เนินการตามกฏหมาย ระเบียบ ที่สำ�คัญคืองบประมาณที่ท่านทั้งหลาย ถือปฎิบัติ รวมไปถึงหน้าที่ความรับผิดชอบให้ สอดคล้ อ งและบรรลุ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค์ โดย ในขณะนี้วงเงิน 20 ล้านบาท ซึ่งต้องบริหาร เงินทุนหมุนเวียนเพิ่มพูนกองทุนมากขึ้น ปกติ สังคมโดยทั่วไปมีความแตกต่างทางความคิด ให้ท่านทั้งหลายอดทนเพื่อรับความคิดเห็นของ คนอื่น น้อมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

เคลื่อนไหวพลังบริเวณคอหอย แล้วยังช่วยกระตุ้นการย่อยอาหารด้วย ๘. ของเสียต้องหมั่นขับทิ้ง อุจจาระ และปัสสาวะ ต้องหมั่นขับทิ้ง ไม่ควรเก็บสะสมไว้ในร่างกายนาน เกินไป เพราะจะทำ�ให้เกิดโรคของลำ�ไส้ และโรคทางเดินปัสสวะ (การตกค้าง ของของเสียสัมพันธ์กับการดูดซึมสารพิษกลับสู่ร่างกายอันเป็นสาเหตุของการ เกิดโรคหลายระบบรวมถึงมะเร็ง) ๙. ต้องถูหรือนวดท้องบ่อย ๆ ให้นวดท้องตามเข็มนาฬิกา ช่วยทำ�ให้การขับถ่ายของเสียดีขนึ้ ลดไขมันหน้า ท้อง เสริมความแข็งแรงกล้ามเนื้อหน้าท้อง ป้องกันกระเพาะอาหารหย่อนยาน

12วิธีการดูแลสุขภาพ

าสตร์แพทย์แผนจีนเป็นภูมิปัญญาที่มี การปฏิบตั แิ ละสืบทอดมาอย่างยาวนาน มีขอ้ สรุปของแพทย์จนี ทีม่ ชี อื่ เสียง รวม ถึงคำ�สอนที่ต่อเนื่องกันมาเป็นหลักปฏิบัติตัวง่ายๆ ลองนำ�ไปใช้กันนะ เคล็ดลับการดูแลสุขภาพพื้นฐาน ๑๒ ข้อ ๑. ต้องหวีผมบ่อยๆ อาจใช้นวิ้ ทัง้ ๑๐ หรือหวี ทำ�การหวีผมบ่อยๆ จะช่วย ทำ�ให้ตาสว่าง ทำ�ให้รากผมแข็งแรง ๒. ต้องถูใบหน้าบ่อยๆ ใช่ฝ่ามือ ๒ ข้างถูหน้าบ่อยๆ ให้เลือดมาเลี้ยง ใบหน้า ทำ�ให้ใบหน้าเปล่งปลั่ง ลบริ้วรอยเหี่ยวย่น ๓. ต้องเคลื่อนไหวดวงตาบ่อยๆ บริเวณดวงตา เคลื่อนไหว มองไกล-มองใกล้ มองข้าง มองเข้าใน มองบน มองล่าง ๔. ต้องดึงหู ดีดหู บีบหู ถูใบหูบ่อยๆ เป็นการกระตุ้นการไหลเวียเลือดบริเวณใบหู

รายงาน

๑๐. ขมิบก้นบ่อย ๆ แต่ละวันควรจะต้องขมิบก้นวันละหลายครัง้ สามารถทำ�ได้ทกุ เวลา แม้ขณะ ทำ�งาน ยืน นั่ง นอน เป็นการป้องกันริดสีดวงทวารและป้องกันอาการท้องผูก ได้ ช่วยป้องกันการเกิดเสียงดังในหู หูตงึ เวียนศีรษะ รวมทัง้ “ร่างกายคนถ้าอยู่ในท่าใดท่าหนึ่งนาน ๆ โดยไม่เคลื่อนไหว หรืออยู่ในท่า เป็นการบำ�รุงตานเถียน ตำ�แหน่งทีเ่ ก็บพลังของร่างกายใต้ ที่ข้อใดข้อหนึ่งหยุดนิ่งนาน ๆ จะทำ�ให้เกิดโรคได้ง่าย” สะดือ สัมพันธ์กับไตซึ่งเปิดทวารที่หู ๑๑. ต้องเคลื่อนไหวข้อทุกข้อ ๕. ต้องหมั่นขบฟันเสมอ ร่างกายคนถ้าอยู่ในท่าใดท่าหนึ่งนาน ๆ โดยไม่เคลื่อนไหว ขบเบา ๆ วันละหลายสิบครั้ง ช่วยทำ�ให้ฟันแข็ง หรืออยูใ่ นท่าทีข่ อ้ ใดข้อหนึง่ หยุดนิง่ นาน ๆ จะทำ�ให้เกิดโรคได้งา่ ย แรง กระตุ้นการหลั่งน้ำ�ย่อย เกิดการหดตัวของกล้ามเนื้อผิดปกติ ขาดความยึดหยุ่น ทำ�ให้ ๖. ดันเพดานปากด้านบนด้วยลิน้ บ่อยๆ เกิดอาการบาดเจ็บได้ง่าย จึงต้องสร้างสมดุลของกล้ามเนื้อที่ทำ� การใช้ปลายลิ้นกระตุ้นเพดานบน หน้าที่ตรงข้ามกันโดยการเคลื่อนไหวข้อต่าง ๆ (โบราณใช้วิชาชี่ ด้ า นหน้ า เป็ น การกระตุ้ น จะดฝั ง เข็ ม กง ฝึกไท้เก้ก หรือฝึกโยคะ นั่นเอง) เพื่อเชื่อมพลังของเส้นลม ๑๒. ถูผิวหนังบ่อย ๆ ปราณตูแ๋ ละเยิน่ (ซึง่ เป็น ใช้ฝ่ามือถูตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย (เหมือนกับถูตัวเวลา เส้ น ลมปราณควบคุ ม อาบน้ำ�) ช่วยทำ�ให้เลือดและพลังไหลเวียนกล้ามเนื้อ ผิวหนัง แนวกลางลำ � ตั ว ส่ ว นหลั ง มีความยึดหยุ่น มีความเปล่งปลั่ง และส่วนหน้าของร่างกาย) และ โบราณกล่าวว่าการปฏิบัติเคล็ดลับดูแลสุขภาพพื้น เป็นการกระตุ้นการหลั่งสารน้ำ� น้ำ�ลาย ฐาน ๑๒ ข้อนี้เป็นประจำ� นอกจากจะปฏิบัติได้ง่ายแล้ว ๗. ต้องกลืนน้ำ�ลายบ่อย ๆ ยังประหยัดเงิน และรับรองเกิดผลดีอย่างแน่นอน ไม่เชื่อ ควรฝึกกลืนน้ำ�ลายบ่อยๆ นอกจากเป็นการ ก็ลองดู


หน้า 14 / กฎหมาย เซ็กส์เรียนรู้

ประจำ�เดือนธันวาคม พ.ศ. 2555

กฎหมายน่ารู้

ทั้งโรงแรม และรีสอร์ทในเครือ ที่มีอยู่ทั้งในกรุงเทพฯ และต่าง จังหวัด พักฟรี กินฟรี 5 วัน 7 วัน แม้กระทั่งการโฆษณากันในรูปแบบของโรงเรียน วิทยาลัยและ สถาบันเปิดสอนการทำ�อาหาร ทำ�ขนม วิชาการโรงแรม และวิชาชีพ ต่างๆ อีกมากมาย ทนายเนติยากร หรือโชว์รูมรถยนต์ที่เซลล์สาวคนสวยผู้รับจองรถ นัดส่งมอบ รถ พร้อมของแถม 18 อย่าง ทั้งๆ ที่นังเซลล์สาวคนนั้น ก็รู้ดีอยู่ว่า ตนเองพูดเว่อร์ รับปากไปเรื่อยเปื่อย ให้ท่านตายใจ รวมทั้งการจองโปรแกรมทองจะไปท่องเกาหลี จะไปเฉินซี .....ชีวิตประจำ�วันของคนไทยไร้ตำ�แหน่งรัฐมนตรีอย่าง เสิ่นเจิ้นหรือมาเก๊า กับบริษัททัวร์ท่องเที่ยว ซึ่งส่วนใหญ่มักจะตั้ง เราๆ ท่านๆ นัน้ ส่วนใหญ่กม็ กั จะหนีไม่พน้ การถูกมนุษย์จติ ใจ ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ ให้ดูหรูเริ่ด ชั่ว ใช้เล่ห์เพทุบาย หลอกลวงกันสารพัดรูปแบบ บ้างก็มา เหล่ า นี้ ที่ ผ มเอื้ อ นเอ่ ย มาทั้ ง ปวง ครั้ น พอท่ า นจ่ า ยเงิ น ในมาดของการเสนอขายสินค้าราคาถูก บริการพร้อม รับ ไปแล้ ว ของที่ สั่ ง ซื้ อ ก็ ไ ม่ ส่ ง มาตามนั ด หรื อ ส่ ง มาก็ เ ป็ น ของ ประกันเพียบ แต่พอซื้อของมันมาใช้ แค่สามสี่วันก็เสีย ใช้ คุณภาพเห่ย ใช้ไปไม่กวี่ นั ก็เสีย โทรไปตามให้มาเปลีย่ น ให้มาซ่อม การไม่ได้ โทรไปตามมาซ่อม มันก็ไม่มา มันก็โยกโย้ ให้รอจนมดขึ้น บางรายก็มาในรูปแบบการเสนอขายประกัน มีทงั้ ประกัน ยามเจ็บป่วย เข้ารักษาในโรง’บาล บริษัทประกันวันละบาท ชีวติ ประกันสุขภาพและอุบตั เิ หตุ เจ็บป่วยเมือ่ ไร มันบอกว่า มันก็หาเหตุเบีย้ วเรา ไม่ยอมเคลียร์คา่ รักษาพยาบาล ไม่ยอมจ่าย รักษาพยาบาลฟรี มีเงินชดเชยรายวัน เงินค่าชดเชย หรือครั้นท่านนึกอยากจะแอบพากิ๊กไปกินข้าว พา หรือบ้างก็มาในรูปแบบนักโหราศาสตร์ โอ้อวดการดูดวง ไปดูหอ้ งน้�ำ แสนสวยในโรงแรม หรือรีสอร์ททีเ่ คยสมัครเป็นสมาชิก ทำ�เสน่ห์ หรือปรับตั้งฮวงจุ้ย หรืออวดอ้างความวิเศษของยันต์ เอาไว้ แต่โทรไปทีไร..... สารพัดแถว แม่ง.....บอกห้องไม่ว่างบ้าง ห้องยังตกแต่งไม่เสร็จบ้าง ใคร และอี ก หลายบริ ษั ท ที่ ม ากั นในลั ก ษณะโฆษณาหา ที่เสียค่าโง่ดูดวง เช่าบูชาสารพัดวัตถุมงคลที่มันฟันธงเอง เสก สมาชิก ค่าสมัครสมาชิกเพียงสามสี่พันบาท เมื่อเป็นสมาชิก คาถาเอง หรือเคยจ่ายค่าปรับฮวงจุ้ย เสริมน้ำ�ตกไปหลายหมื่น ของพวกมันแล้ว หล่อนบอกว่า ท่านก็จะมีสิทธิใช้บริการ ค่าสักยันต์อีกแถวละหมื่น สุดท้าย การค้าเจ๊งพินาศ เมียก็หนีไป

ปล้นที่ถูกกฎหมาย

หญิง : หนูยังเรียนหนังสืออยู่คะ แต่ก็มีแฟนแล้ว แต่ ระยะหลังแฟนหนูชอบชวนหนูไปเที่ยวสองต่อสอง ในเวลา กลางคืน หนูจะปฏิเสธอย่างไรไม่ให้เขาเสียน้ำ�ใจคะ เพราะ หนูกลัวบรรยากาศพาไปอาจจะเคลิ้มได้คะ ตอบ : หนูต้องอธิบายให้เขาฟังว่า มืดค่ำ�แล้วเป็นเวลา ที่ไม่เหมาะที่จะไปเที่ยวด้วยกันสองต่อสอง โดยอ้างว่า ที่บ้านมี กฎในการคบแฟนห้ามไม่ให้ไปเทีย่ วกันสองต่อสอง ซึง่ ถ้าเขาเป็น สุภาพบุรุษพอเขาน่าจะเข้าใจ ชาย : ผมอายุ 16 ปีแล้วรูปร่างผมสูงใหญ่เลย อยากจะแอบไปเที่ยวหญิงบริการแต่กลัวพ่อแม่จะรู้ทำ�ไงดี ครับ ตอบ : วัยรุ่นอาจเป็นวัยชอบลอง ชอบเรียนรู้ด้วยตัว เอง แต่อายุแค่ 16 ปีก็ยังไม่สมควรที่จะไปเที่ยวสถานบริการ แบบนั้น เพราะหากพ่อแม่รู้เข้าก็จะรู้สึกเสียใจได้ รวมทั้งหาก การเทีย่ วอย่างไม่ระมัดระวัง ไม่มกี ารป้องกันให้ดี อาจจะติดโรค มาได้ ทางที่ดีรอเวลาให้สมควรอีกนิดเชื่อว่าพ่อแม่คงไม่ว่าอะไร และเข้าใจ หากบรรลุนิติภาวะแล้ว หญิง : เรียนโรงเรียนหญิงล้วนมาตั้งแต่เด็ก ไม่เคย มีเพื่อนผู้ชาย พอย้ายโรงเรียน มีผู้ชายมาชวนไปเดทต้อง ทำ�ตัวยังไงดีคะ ตอบ : ทำ�ตัวเป็นธรรมชาติ กินข้าว ดูหนัง เดินช้อป

ปิ้งกันตามปกติ แต่พยายามอย่าอยู่กัน 2 ต่อ 2 ในที่ ลับตาคน และอย่าให้มอี ะไรเกินเลย หรือ หากไม่มนั่ ใจใน การคบผู้ชายครั้งแรกควรชวนเพื่อนไปด้วยก็ได้ ที่สำ�คัญ อย่าให้เรื่องของความรัก มาทำ�ให้เสียการเรียนก็ละกัน ชาย : ผมเคยซื้อถุงยางอนามัยจะมาลองใช้ ดู จากรูปทีเ่ ขาให้มายังไม่เข้าใจ เขาใส่กนั ยังไงครับถึงจะ เรียกว่าใส่ถูกต้อง ตอบ : เชื่อว่า ทุกวันนี้ยังมีวัยรุ่นชายจำ�นวน มากที่ไม่ทราบวิธีการใส่ถุงยางอนามัยที่ถูกต้อง วิธีการ ใส่ที่ถูกก็คือต้องบีบปลายถุงยางไล่อากาศก่อน จากนั้น จึงสวมแล้วรูดให้สุดโคน เมื่อผู้ชายหลั่งน้ำ�อสุจิเสร็จแล้ว ต้องรีบดึงถุงยางออก โดยระวังไม่ให้น้ำ�อสุจิไหลออกมา ภายนอก และห้ามนำ�มาใช้ซ้ำ� รวมทั้งห้ามใช้ร่วมกับน้ำ� หล่อลื่นและน้ำ�มันอื่นๆ หากจำ�เป็นต้องใช้ ก็ควรใช้สาร ทีอ่ อกแบบมาให้ใช้กบั ถุงอยางอนามัย โดยเฉพาะ เพราะ จะทำ�ให้ถงุ ยางฉีกขาด นัน่ หมายความว่าคุณอาจพลาดท่า เอาได้ง่ายๆ หญิง : มีคนบอกว่ากินยาคุมแล้วอ้วนจริงหรือ เปล่าคะ หนูรูปร่างผอมคะ เลยอยากอ้วน ตอบ : ยาคุมกำ�เนิดไม่มีผลกับน้ำ�หนักตัว แต่ที่ บางคนรู้สึกว่าดูตัวบวม ๆ นั้น เกิดจากร่างกายกักเก็บ น้ำ�ไว้มากไป ดังนั้น การเลือกยาคุม อาจเลือกยาคุมที่มี ส่วนผสมของฮอร์โมนโปรเจสโตเจนบางตัวที่ต้านอาการ คัง่ ของน้�ำ หรือจะเลือกตัวทีม่ สี ว่ นผสมของเอสโตรเจนใน สัดส่วนที่ต่ำ�ก็ได้ ดังนั้นถ้าหนูอยากอ้วนก็กินข้าวกินขนม ของหวานให้มากๆ ไม่จ�ำ เป็นต้องกินยาคุมหรอกเพราะมัน ไม่ได้ผล

ประกวดนางสาวชุมพรเทิดพระเกียรติเสด็จเตีย่ ฯ นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ผูว้ า่ ราชการ จั ง หวั ด ชุ ม พรแจ้ ง ว่ า ตามที่ จั ง หวั ด ชุ ม พร กำ � หนดจั ด งานเทิ ด พระเกี ย รติ เ สด็ จในกรม หลวงชุมพรฯ และงานกาชาด ประจำ�ปี 2555 ระหว่างวันที่ 19-27 ธันวาคม 2555 ณ สวน สาธารณะโครงการพั ฒ นาพื้ น ที่ ห นองใหญ่ ตามพระราชดำ�ริ ต.บางลึก อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร ประกอบด้วยกิจกรรมทีน่ า่ สนใจหลาก หลายตลอด 9 วัน 9 คืน โดยเฉพาะคืนวัน เสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2555 ได้มอบหมายให้นาย แพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดชุมพร เป็นพ่องานจัดประกวดนางสาว ชุมพร ขณะนีไ้ ด้เชิญผูส้ นใจส่ง บุตรหลานเข้า ร่วมประกวด โดยมีคณ ุ สมบัตเิ ป็นคนชุมพรโดย กำ�เนิดหรือมีทะเบียนบ้านอยูใ่ นจังหวัดชุมพรไม่ น้อยกว่า 3 เดือน อายุ 18-25 ปี ความประพฤติ เรียบร้อย สุขภาพแข็งแรงทัง้ ร่างกายและจิตใจ สำ�หรับรางวัลผู้ชนะการประกวด มีดังนี้ รางวัลชนะเลิศ เงินสด 50,000 บาท พร้อมรถมอเตอร์ไซด์ ถ้วยรางวัล มงกุฎเพชร

และสายสะพาย, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินสด 30,000 บาท พร้อม i-phone5 และถ้วยรางวัล, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินสด 20,000 บาท พร้อม smart phone และถ้วยรางวัล, รางวัลรองชนะเลิศอันดัน 3 เงินสด 15,000 บาท พร้อม smart phone และถ้วยรางวัล, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 เงินสด 10,000 บาท พร้อม smart phone และถ้ ว ยรางวั ล , รางวั ล ขวั ญใจสื่ อ มวลชน เงินสด 30,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและ สายสะพาย, รางวัลขวัญใจประชาชน เงินสด 30,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและสายสะพาย ผูส้ นใจสมัครได้ทสี่ �ำ นักงานสาธารณสุขจังหวัด ชุมพร (ทีท่ �ำ การไปรษณีย์ ชัน้ 3) หรือทีเ่ ทศบาล เมืองชุมพร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปหมดเขตรับ สมัคร 15 ธันวาคม 2555 รับจำ�นวนจำ�กัด 40 คนเท่านัน้ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ กองการศึกษา เทศบาลเมืองชุมพร โทรศัพท์ 077-511024 หรือ 089-7308103 ในวันและเวลาราชการ

หญิง : หนูเป็นไมเกรนอยูค่ ะ ไม่ทราบ ว่าหนูสามารถทานยาคุมกำ�เนิดได้ไหม? ตอบ : ไมเกรนเป็ น อี กโรคที่ ต้ อ ง ระมัดระวังเกี่ยวกับการใช้ยาคุม และควร ปรึกษาแพทย์ นอกจากนี้ยังมีโรคเกี่ยวกับ หลอดเลือดหัวใจ ลิ้นหัวใจ ความดันโลหิตสูง ชนิดรุนแรง ระบบไขมันในร่างกายผิดปกติ โรคที่เกี่ยวกับระบบการแข็งตัวของเลือด โรค ตับอักเสบเฉียบพลัน โรคถุงน้ำ�ดี มะเร็งที่มี การเจริญเติบโตขึ้นกับฮอร์โมน เช่น มะเร็ง เต้านม มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก เลือดออกผิด ปกติจากโพรงมดลูกโดยยังไม่ทราบสาเหตุ โรค ลมชัก โรคลำ�ไส้อักเสบเรื้อรัง ผู้สูบบุหรี่และ ผู้มีน้ำ�หนักตัวเกินมาตรฐานก็ควรต้องปรึกษา แพทย์ก่อนใช้ยาคุมกำ�เนิดเช่นกัน ชาย : ผมชอบมีเพศสัมพันธุม์ ากครับ เพราะทั้งเสียวทั้งสนุก แต่ผมไม่อยากใช้ถุง ยางอนามัย แต่จะป้องกันการตั้งครรภ์ได้ อย่างไรครับ ตอบ : ผูช้ ายทีไ่ ม่ยอมใช้ถงุ ยางอนามัย นอกจากจะเสี่ยงต่อโรคติดต่อแล้ว โอกาสใน การทำ�ให้ผู้หญิงตั้งครรภ์ก็มีอยู่สูง โดยเฉพาะ ชายที่ไม่สามารถควบคุมการนำ�มาหลั่งนอก ช่องคลอดได้ อาจทำ�ให้พลาด อีกทั้งก่อนนำ� อวัยวะเพศออกมาหลั่งน้ำ�อสุจิ อาจมีจำ�นวน น้ำ�อสุจิเล็กน้อยซึมออกมาในช่องคลอดก่อน การหลั่งได้อีกซึ่งถือเป็นการเสี่ยงมากๆ

มีผัวใหม่ โดนตีหัวทีไร เลือดอาบทุกที ไม่เห็นเหนียวคงกะพัน หยั่งกับที่มันคุยโม้เอาไว้ วิ ท ยาลั ย ที่ ส มั ค รเรี ย นไว้ ก็ ไ ม่ เ ปิ ด สอน จองรถก็ ไ ม่ ไ ด้ ร ถ หรือได้รถมา ของแถมก็ได้ไม่ครบ ทวงถามคราใด เซลล์สาว คนสวยเธอก็ อ้ า งเหตุ ส ารพั ด เป็ น ต้ น ว่ า เมี ย นายห้ า งป่ ว ย บ้าง ของแถมกำ�ลังส่งมาจากญี่ปุ่นบ้าง หรือใครที่จะไปเกาหลี แต่ไปถึงแค่สุวรรณภูมิ จองซื้อบ้าน วันจอง.....มันบอกว่า มีสระ ว่ายน้ำ� สโมสร แต่สุดท้าย ก็มีแค่สระขนาดเท่าอ่างเลี้ยงปลา แบบนี้ นี่ แ หล่ ะ เขาเรี ย กว่ า .....ถู ก ฉ้ อโกง.....ให้ ไ ปแจ้ ง ความ.....ขอให้ตำ�รวจลากคอพวกมันเข้าคุก.....เพราะถือว่า..... มันมีเจตนาโกหกตอแหล เพื่อจะหลอกดูดเงินจากกระเป๋าของ ท่าน หรือท่านอาจจะไปร้องต่อคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ก็ได้ ตั้งอยู่ในศูนย์ราชการ แถวๆ ถนนแจ้งวัฒนะ ให้ โทรไปก่อน ที่เบอร์ 02 – 1413468 – 76 เพราะทุกเรือ่ งทีผ่ มเล่ามา สคบ. เคยเชือดมาแล้วหลายราย ทัง้ ประกัน เอ.ไอ.เอ. ทัง้ โครงการศุภาลัย.....ขาใหญ่วงการบ้านและ คอนโด โชว์รูมขายรถอีกหลายยี่ห้อ.....ก็เคยโดน แต่ถ้าไปไม่ไหว เพราะ ..... สคบ. อยู่ไกลเหลือเกิน มาตรง นี้ก็ร้องได้ ทนายเนติยากร โทร. 02 – 6026569 – 70 คุณ ทนายใจดี.....โอบอุม้ คุม้ ครองทุกคนทีเ่ คยถูกหลอกให้ช�้ำ ใจ ไม่วา่ สาว (ไม่แก่) หรือแม่หม้าย ถ้าได้มาคุยกันเมือ่ ไหร่..... ตอนมาน่ะ หน้ามุ่ย.....เพราะถูกหลอก แต่ตอนกลับ รับรองว่า หัวเราะกัน เสียง.....คิก.....คิก.....ทุกคน

เด่น

เลขมงคลของคนมีโชค รอง

เด่น

รอง

7 0 1 2

145 17 228 45 437 59 719 70 871 85 965 92

013 12 365 25 572 47 746 56 830 84 981 93

งวดประจำ�วันที่ 1 ธ.ค. 2555

งวดประจำ�วันที่ 16 ธ.ค. 2555

อ.บูรพา

อ.ประจิม

ใบสมัครสมาชิก ชื่อ...............................................................นามสกุล..................................................................................... บ้านเลขที่...............หมู่ที่.................................ตำ�บล..........................................อำ�เภอ............................. จังหวัด..............................................................รหัสไปรษณีย์..........................โทร.................................... ขอสมัครเป็นสมาชิกรายปีของหนังสือพิมพ์เซาท์เทิร์นนิวส์ จำ�นวน 12 ฉบับ ตั้งแต่ฉบับประจำ�เดือน......................... พ.ศ. ..................ถึงเดือน.......................พ.ศ. ....................... กรุณาโอนเงินจำ�นวน 120 บาท (ค่าหนังสือพิมพ์ 10 บาท จำ�นวน 12 ฉบับ ฟรีค่าจัดส่ง) เข้าบัญชี นางสาวนงเยาว์ เทพมณี ธนาคารกรุงเทพ สาขาชุมพร เลขที่บัญชี 302-087-8975 กรุณาเก็บใบเสร็จโอนเงินและโทร.แจ้ง 082-277-8066 หรือ 085-797-8787 Fax: 077-659070

สถานีวิทยุสวัสดีเรดิโอ

FM.91.50 MHz.“คลื่นแห่งมิตรภาพ” รับงานโฆษณาครบวงจร ผลิตสปอต วิทยุ รถแห่ เสียง บรรยาย ประกอบสื่อ รับถ่ายวีดีโอ, ตัดต่อวีดีโอ, ถ่ายทำ� VTR และ Presentation รูปแบบต่างๆ โดยทีมงานทีม่ ปี ระสบการณ์ และอุปกรณ์ ถ่ายทำ�ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ดนตรี เวที เครื่องเสียง โปรเจ็กเตอร์ รถโอบี สวิทเชอร์ ถ่ายภาพขึ้นจอ กล้อง 3 ตัวขึ้นไป เก็บภาพแห่ง ความประทับใจตลอดงาน บริการสร้างเวที ฉาก และ บูธ งานต่างๆ รับจัดงาน organizer งานด้าน Sound & Lighting ถ่าย ทอดสด ผ่านสถานีวทิ ยุ บริการจัดหา พริตตี้ ดารา นักร้อง นักแสดง ติดต่อศิลปิน และ งานพิธีกร T.089-472-3891, 089-650-8082

สถานีวิทยุสวัสดีเรดิโอ FM.91.50 MHz. อาคาร เลขที่ 15 หมู่ที่ 3 ต.ทะเลทรัพย์ อ.ปะทิว จ.ชุมพร


ประจำ�เดือนธันวาคม พ.ศ. 2555

โฆษณา / หน้า 15


หน้า 16 / กฎหมาย อาชญากรรม

ยิงถล่ม2ผัวเมียดับ!

พ.ต.ท.สายัณห์ จันทรมาศ สารวัตร เวร สภ.สวี อ.สวี จ.ชุมพร รับแจ้งเหตุยิงกัน ที่ หมู่ที่ 8 ต.นาโพธิ์ อ.สวี จ.ชุมพร พร้อม ด้วย พ.ต.อ.สุพจน์ บุญชูดวง ผกก. หน่วย กู้ภัยสายชลสวี พร้อมด้วยกำ�ลังเจ้าหน้าที่ ตำ�รวจสายสืบและสายตรวจ รุดไปที่เกิดเหตุ ทีเ่ กิดเหตุ ห่างจากป้อมตำ�รวจเขาหาญ ประมาณ 200 เมตร เป็นบ้านชั้นเดียว หลัง บ้านสร้างในลักษณะเป็นทีน่ งั่ พักผ่อน พบศพ ของนายยอดชาย ดำ�ชมพู อายุ 39 ปี เป็น เจ้าของบ้าน ถูกยิงเสียชีวิตนอนคว่ำ�หน้ากับ พื้น เมื่อเจ้าหน้าที่ตำ�รวจพลิกศพพบว่า ที่ บริเวณใบหน้าและหน้าอก ถูกยิงด้วยกระสุน ปืนลูกซอง เป็นรูพรุน ส่วนในบ้านทีห่ อ้ งนัง่ เล่นหน้าทีวี ติดกับมุมห้องนอน พบศพของ นางสุภาพร สุทธิพร อายุ 35 ปี นอนคว่ำ� หน้า พบว่า ถูกยิงที่ด้านหลังด้วยกระสุนปืน ลูกซอง เช่นกัน ที่บริเวณศรีษะด้านหลังถูก จ่อยิงด้วยกระสุนปืน .38 อีก 1 นัด ส่วนที่ สะโพกด้านซ้ายมีรอยเปือ้ นจากรองเท้าติดอยู่ คล้ายกับถูกถีบด้วยความแค้น โดยทีเ่ กิดเหตุ พบรอยเลือดเปรอะเปื้อนไปทั่วทั้งบ้าน อีก ทั้งพบรอยกระสุนปืนและปลอกกระสุนปืน ลูกซอง 2 ปลอก จึงเก็บไว้เป็นหลักฐาน พ.ต.ท.สายัณห์ จันทรมาศ สารวัตร เวร สภ.สวี เปิดเผยว่า จากการสอบสวน ชาวบ้านที่อยู่บริเวณใกล้เคียง ได้การว่า ใน ขณะที่ 2 สามีภรรยา นัง่ คุยกันทีด่ า้ นหลังบ้าน ได้มีคนร้าย 2 คน ขี่รถจักรยายยนต์เข้ามาที่ บ้านหลังดังกล่าว เมื่อมาถึงได้ใช้ปืนลูกซอง ยาว 5 นัด ยิงเข้าใส่ร่างของนายยอดชายฯ ร่วงลงกับพื้นในขณะที่ยาสูบใบจากยังคาปาก นางสุภาพรฯ เกิดความตกใจจึงวิ่งหนีเข้าไป ในบ้าน แต่คนร้ายได้ใช้ปืนลูกซองกระบอก เดิมยิงตามหลัง กระสุนถูกนางสุภาพรฯ ไป ล้มลงที่มุมห้อง มือปืนอีกคนที่มาด้วยกันเดิน ตามไปติดๆ ได้ใช้อาวุธปืนใช้ปืนขนาด .38 มม.ชนิดลูกโม่ จ่อยิงที่ศรีษะอีก 1 นัด เมื่อ เห็นว่า ตาย แล้ว จึงใช้เท้าถีบเข้าที่สะโพก ด้านซ้าย ก่อนหลบหนีไป ทั้งนี้สาเหตุเบื้องต้น ประเด็นในการ สอบสวน พ.ต.ท.สายัณห์ จันทรมาศ สารวัตร เวร สภ.สวี ระบุว่าเมื่อ 5 ปีที่ผ่านมา สามี เก่าของนางสุภาพรฯ ถูกยิงตายทีส่ แี่ ยกเขาปีบ อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร ต่อมาได้อยู่กินกับนาย ยอดชายฯ ซึ่งนางสุภาพรฯ ถือจัดว่าเป็นสาว สวย มีชายหนุม่ มาติดพันหลายคน ในขณะ ที่นายยอดชายฯ ถือได้ว่าเป็นผู้กว้างขวางใน วงการ ได้รบั ฉายาในวงการนักเลงและวงการ

ประจำ�เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2555

อาชญากรรม

ภูมิภาค

มีผู้ปองร้ายถึงขั้นจะเอาชีวิต แต่ไม่ได้บอก ว่าด้วยสาเหตุอะไร ทั้งคู่จึงได้ระมัดระวัง ตัวมานานนับปี มีการสลับเปลี่ยนรถยนต์ ที่ใช้อยู่บ่อยครั้ง แต่คนร้ายได้เฝ้าติดตาม ดูความเคลื่อนไหว จนพบว่าด้านหลังบ้าน ของผู้ ต ายมี ซ อยเล็ ก ๆ เป็ น ทางเข้ า หลั ง บ้าน ซึ่งทั้งคู่จะนั่งคุยกันที่ระเบียงหลังบ้าน อยู่ประจำ� คนร้ายจึงสบโอกาสใช้อาวุธปืน ยิงทั้งคู่จนเสียชีวิตดังกล่าว ตำ�รวจจะได้ คลี่คลายคดีต่อไป.

7 ของอาคารหมอพร ก่อนเกิดเหตุ โดยทีไ่ ม่มใี ครคาดคิด นายสมศักดิ์ ได้ โวยวายบ่นว่าเจ็บๆ จากนั้นก็ใช้มือ ดึงเข็มน้ำ�เกลือออก แล้วเดินออกไปที่ ระเบียงห้อง ชั้น 4 ก่อนจะกระโดดลง มา ร่างกระแทกยอดต้นปาล์มฟอกเทล ก่อนจะตกถึงพื้น จนได้รับบาดเจ็บ โดย ร.ต.ต.สนธยา เปิดเผย ว่า เหตุที่นายสมศักดิ์ กระโดดลงมา จากตึกหมอพรชั้น 4 แล้วไม่เสียชีวิต เพี ย งแต่ ไ ด้ รั บ บาดเจ็ บ สาหั ส เป็ น โดดตึกรอดปาฏิหาริย์ เพราะ พื้นหญ้าและดินนุ่ม เนื่องจาก หนุ่มคนไข้ป่วยเป็นโรคแอลกอฮอล์ ฝนตกลงมาอย่างหนักตั้งแต่เมื่อคืนที่ ลิซึ่ม-ตับแข็ง เครียดถอดสายน้ำ�เกลือกระ โดดลงทางระเบียงห้องชั้น 4 อาคารหมอ พร โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ รอด ตายปาฏิหาริย์ หนุ่มกระโดดตึก 7 ชั้น โรงพยาบาล รอดตายปาฏิหาริย์ รายนี้เปิดเผยขึ้น เมื่อ เวลา 11.00 น. วั น ที่ 26 พ.ย. 55 ร.ต.ต.สนธยา ไทยประดิ ษ ฐ์ ร้ อ ยเวร. สภ.เมืองชุมพร รับแจ้งเหตุผปู้ ว่ ยกระโดดตึก หมอพร ที่ รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ อ.เมือง จ.ชุมพร จึงรายงานให้ พ.ต.อ.วิมล พิทกั ษ์ บูรพา ผกก.สภ.เมืองชุมพร ทราบนำ�กำ�ลัง ไปสอบสวนที่เกิดเหตุ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กู้ภัยสายชลชุมพร ที่เกิดเหตุข้างตึกหมอพร ซึงเป็นตึก ผู้ป่วย สูง 8 ชั้นระหว่างตึก ตรงข้ามกับ ผ่านมา ประกอบกับนายสมศักดิต์ กลง แผนกซักรีด ด้านหลังสุดภายในพื้นที่ของ มากระแทกกับยอดต้นปาล์มฟอกเทล โรงพยาบาล บริเวณสวนหย่อมพื้นสนาม ก่อน จึงเพียงแต่ได้รับบาดเจ็บสาหัส หญ้า พบหญ้าที่ปลูกไว้ยุบเป็นหลุม ส่วน แพทย์ต้องเร่งช่วยชีวิตเป็นการด่วน คนเจ็บทราบชือ่ นายสมศักดิ์ บุญยัง อายุ ส่วนสาเหตุที่ต้องกระโดดตึกน่าจะมา 39 ปี อยู่บ้านเลขที่ 89 หมู่ 13 ต.หาดยาย จากความเครียด ที่ต้องอดเหล้า

18 ล้อพ่วงหักหลบ

พ.ต.ท.สายัณห์ จันทรมาศ สาร วัตรเวร สภ.สวี อ.สวี จ.ชุมพร รับ แจ้งอุบัติเหตุ บนถนนเอเชีย 41 หมู่ ที่ 4 ต.สวี อ.สวี จ.ชุมพร พร้อมด้วย

หน่ ว ยกู้ ภั ย มู ล นิ ธิ ชุ ม พรการกุ ศ ล สงเคราะห์ กำ�ลังสายตรวจรุดทีเ่ กิด เหตุ ทีเ่ กิดเหตุ บนถนนเอเชีย 41 พบ ตำ�รวจทางหลวงชุมพร กำ�ลัง ระบายการจราจร ที่ติดขัดอย่าง หนัก พบว่าในร่องกลางถนนพบ ซากรถบรรทุกพ่วง 18 ล้อยีห่ อ้ อีซซู ุ ทะเบียน 70-1474 ชุมพร และ ตัว พ่วง 70-1443 ชุมพร พลิกคว่ำ� ขวางอยู่ กลางร่องถนน ต้นไม้ ในร่องถนนหักสะบั้น2-3 ต้น บน ถนนในช่องทางขาขึ้น กทม. พบ

ส่ง รพ.สวี จากการสอบสวนได้การ ว่า ทัง้ 3คน เป็น พ่อแม่ลกู โดย นายสายัณห์ เป็นพนักงานขับ รถบรรทุก ของ บริษทั ศิรมิ งคล ขนส่ ง จำ � กั ด นายสายั ณ ห์ ขับรถไปบรรทุกไม้พื้นรองลัง จำ�นวนมาก จาก จ.สุราษฏร์ ธานี เพือ่ ไปส่ง ที่ จ.ชุมพร เมือ่ มาถึงที่เกิดเหตุ ได้มี รถ จยย. ของ นักเลงการพนันที่ เพิ่ง เสร็ จ จาการเล่ น พนั นในงาน ศพริมทางถนนเอเซีย จุดทีเ่ กิด

ร่าง ของ เด็กหญิง (ยังไม่ทราบชือ่ ) อายุ ประมาณ 5 ขวบ ในสภาพคอ หักเสียชีวิต และ นายสุรพล ทอง อ่อน อายุ 49 ปี บ้านเลขที่ 22/2 หมู่ที่ 9 ต.ทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ ในสภาพได้รับ บาดเจ็บสาหัส อาการเป็นตายเท่า กัน ส่วนภายในห้องโดยสารของ รถบรรทุก พบ ศพของผู้หญิงอายุ ประมาณ 40 ปี ในสภาพถูกต้นไม้ แทงเข้ า กลางลำ � ตั ว จึ ง ช่ ว ยกั น นำ�ร่างออกมาและนำ�นายสายัณห์

เหตุ ทำ�ให้ นายสายัณห์ทกี่ �ำ ลัง ขับรถบรรทุกด้วยความเร็วสูง ต้องเบรกอย่างแรง แล้วเสีย หลักพลิกคว่ำ� พุ่งลงร่องกาง ถนน ชนต้นไม้ 2-3ต้น ทั้ง ตัวลูกสาว และ นายสายัณห์ กระเด็นออกนอกรถลูกสาวเสีย ชีวิต นายสายัณห์ร่อแร่ ส่วน เมียถูกต้นไม้เสียบคาอก เสีย ชีวติ ติดภายในรถ เหตุดงั กล่าว ทำ �ให้ ก ารจราจรทั้ ง ขาขึ้ น ขา ล่อง ติดอย่างหนัก

ชุมพรสลด!พบซาก

‘เต่ายักษ์’เกยหาด ชี้ต้องช่วยอนุรักษ์ พนันว่า “ไก่ชุมพร” มีสวนปาล์มหลายร้อย ไร่ไร่ ในพื้นที่หลายอำ�เภอของ จ.ชุมพร ถือ ได้ว่าเป็นผู้มีฐานะดีคนหนึ่ง ซึ่งคลุกคลีกับ วงการพนันด้วยเช่นกัน ส่วนอีกประเด็นคือ คนทั้งคู่มีอาชีพออกเงินกู้ อาจจะมีลูกหนี้มา ตามฆ่าเพื่อล้างหนี้ก็เป็นได้ ในทางสืบสวน ได้การว่า คนทั้ง 2 คู่แทบไม่เคยนั่งหน้าบ้าน ในช่วงเวลากลางคืนเลย โดยจะปิดไฟหน้า บ้านทุกวัน เนือ่ งจากเคยบ่นกับเพือ่ นบ้านว่า

อ.หลังสวน จ.ชุมพร แพทย์และพยาบาลนำ� เข้าห้องไอซี ยู เพือ่ ช่วยเหลือชีวติ อย่างเร่ง ด่วน จากการสอบสวนเห็ น เหตุ ก ารณ์ ทราบว่านายสมศักดิ์ บุญยัง เข้าทำ�การ รักษาที่โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ เมื่อวันที่ 24 พ.ย. ที่ผ่านมา ด้วยโรคพิษ สุราเรือ้ รังและโรคตับแข็ง แพทย์ให้นอนพัก เพื่อรักษาให้น้ำ�เกลืออยู่ที่ เตียง 12 บนชั้น

ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง จ.ชุมพร ได้รับ แจ้งจาก นายสำ�อาง มะลิรัมย์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ต.ปากคลอง อ.ปะทิว ว่าพบซากเต่าตนุ ขนาด ใหญ่ถูกคลื่นซัดมาเกยหาด ที่บริเวณปากคลองน้ำ� ดำ� พื้นที่ หมู่ที่ 6 ต.ปากคลองจึงมอบหมายให้ นายจักรพงษ์ สุขใจ เจ้าหน้าทีฝ่ า่ ย สัตว์ประมงหา ยาก เดินทางไปตรวจสอบ พบซากเต่าตนุขนาด ใหญ่ ถูกคลื่นซัดมาเกยหาด สภาพเริ่มเน่าเปื่อย สันนิษฐานว่าน่าจะตายมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 วัน นายจักรพงษ์ สุขใจ เปิดเผยว่า จากการ

ตรวจอย่างละเอียด พบว่า ในตัวไม่มไี มโครชิพ เป็น เต่าเพศเมีย อายุประมาณ 20 ปี ความกว้างของ กระดอง 95 เซนติเมตร ยาว 98 เซนติเมตร น้ำ� หนักประมาณ 90 กิโลกรัม ส่วนสาเหตุการตาย ยังไม่สามารถระบุได้เนื่องจากสภาพเริ่มเน่าเปื่อย แต่จากการผ่ากระเพาะอาหาร พบว่ายังมีอาหาร เต็มกระเพาะ แสดงว่า เต่าที่ตายมีสุขภาพดี เต่าตนุ เป็นสัตว์ทะเลที่ได้รับการคุ้มครอง ตาม พระราชบัญญัติและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ขนาดโตเต็มวัยทีส่ ามารถแพร่พนั ธุไ์ ด้จะความ ยาวกระดองประมาณ 80 เซนติเมตร ขนาดใหญ่สดุ ที่เคยพบ มีความยาวกระดองถึง 150 เซนติเมตร น้�ำ หนักกว่า 200 กิโลกรัม แหล่งวางไข่ของเต่าตนุ พบมากในอ่าวไทย บริเวณเกาะคราม จังหวัดชลบุรี และพบประปรายทางฝั่ ง ทะเลอั น ดามั น ที่ เ กาะ สิมิลัน เกาะสุรินทร์ และหมู่เกาะตะรุเตา


ประจำ�เดือนธันวาคม พ.ศ. 2555

โฆษณา / หน้า 17

นวพันธุ์ ลานปาล์ม

เปิดแลาน้วป!!าล์ม

นวพันธา์ุลขา 2 ส เขาหลัก

ที่สามแยกวี จ.ชุมพร ต.ครน อ.ส

เดินทางไปมาสะดวก ติดสี่แยกหาดพริก ต.วิสัยใต้ อ.สวี จ.ชุมพร บริการท่านดุจญาติมิตร

สนใจติดต่อ 077-650589, 086-9022823

• รับซื้อผลปาล์มน้ำ�มันให้ราคาดี • บริการทีมงานตัดปาล์ม • บริการรถบรรทุกปาล์มถึงสวน

ขอขอบคุณทุกท่านที่นำ�ปาล์มมาขายกับเรา

บริหารงานโดย : คุณบี

บริการอาหารไทยซีฟู้ดเครื่องดื่ม คาราโอเกะ ลานเบียร์ นวดแผนไทย เปิด 17.00-24.00 น. ผลิตและจำ�หน่ายรังนกนาง แอ่นแปรรูปแท้ 100% หาซื้อได้ที่ร้านตี๋บ้านนก ซ.สุขเสมอ ถ.กรมหลวง อ.เมือง จ.ชุมพร ติดต่อคุณติ๋ว 077-505981, 080-5224449 www.teebannok.com

บริษัท โชคสวัสดิ์

ที่ตั้ง ติดถนนเอเชีย 41 ปากทางเข้า บขส.ชุมพร (ชุมพรเมืองใหม่) โทร. 083-5912133, 077-534181

ดาวเงินคาราโอเกะ

• บริการคาราโอเกะเฉพาะห้อง VIP ด้วยระบบที่ทันสมัยที่สุดในจังหวัดชุมพร • บริการโต๊ะสนุกเกอร์ (PS สนุกเกอร์) • บริการนวดแผนโบราณพร้อมด้วยสาวสวยไว้คอยให้บริการ • เปิดบริการ 14.00 น. - 24.00 น. ทุกวัน • รับสมัคร PR สาวสวยจำ�นวนมาก

มอเตอร์ไบด์ชุม(สาขาสี พร่แยกปฐมพร) จำ�กัด ศูนย์จ�ำ หน่ายรถจักรยานยนต์ ฮอนด้า ยามาฮ่า โชว์รูม จำ�หน่าย บริการ ครบวงจร (สถานที่ตั้งติดกับร้าน PS สนุกเกอร์ ใกล้ไฟแดงสี่แยกโพธารส)

โทร. 086-475-6104, 077-576-875

ติดต่อสอบถามและสำ�รองห้องที่ เจ๊อุ๋ย 089-645-9443


หน้า 18 / กิจกรรม

ประจำ�เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2555

เกษตรชุมพรจัดสัมมนา

ข้าราชการสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดชุมพร จัดสัมมนาข้าราชการ สังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร ระดับจังหวัดและอำ�เภอ จำ�นวน 100 คน ที่ห้องละแม ชั้นที่ 4 โรงแรมชุมพรแกรนด์พาเลช อำ�เภอเมืองชุมพร สำ�นักงานเกษตรจังหวัดชุมพร เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริม การเกษตรของจังหวัดและอำ�เภอได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้ ในประเด็น การขับเคลื่อนนโยบาย ประเด็นวิชาการ ประเด็นปัญหา และกำ�หนด แนวทางการดำ�เนินงาน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า เป็นประธานการเปิดสัมมนาและกล่าวให้โอวาท และก่อนที่ จะให้โอวาทได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณการประกวดกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในระดับจังหวัด ซึ่งรางวัลชนะเลิศได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกาแฟบ้านถ้ำ� สิงห์ อำ�เภอเมืองชุมพร รางวัลรองชนะเลิศอันดับทีห่ นึง่ ได้แก่ กลุม่ วิสาหกิจ ชุมชนมังคุดศูนย์เรียนรู้การเกษตรท่ามะพลา อำ�เภอหลังสวน และรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่สอง ได้แก่กลุ่มวิสาหกิจผู้ปลูกและรวบรวมผลผลิต ปาล์มน้ำ�มัน ตำ�บลสองพี่น้อง อำ�เภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

10 วิธีประหยัดไฟฟ้า แบบได้ผลสูงสุด (ตอนจบ)

(ต่อจากฉบับที่แล้ว) 7. ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าและไฟแสงสว่างที่ไม่จำ�เป็น เครือ่ งใช้ไฟฟ้าและหลอดไฟฟ้าแสงสว่าง จะปล่อยความร้อน เข้าสูห่ อ้ งปรับอากาศ เท่ากับพลังงานทีอ่ ปุ กรณ์ไฟฟ้าและหลอดไฟ ใช้ และความร้อนนั้นก็จะกลายเป็นภาระของเครื่องปรับอากาศ และต้องเสียพลังงานในการนำ�ความร้อนนี้ทิ้งออกไปข้างนอกอีก จะเห็นได้ว่า การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือไฟฟ้าแสงสว่าง ใน ห้องปรับอากาศจะเป็นการเสียค่าไฟสองต่อ คือ

- เสียค่าไฟที่อุปกรณ์หรือหลอดไฟใช้ - เสียค่าไฟที่เครื่องปรับอากาศเพื่อนำ�ความร้อนออกไปทิ้งนอกห้อง ดังนั้น การปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าและไฟแสงสว่างที่ไม่จำ�เป็นในห้อง ปรับอากาศจึงเป็นการประหยัดสองต่อ คือ ประหยัดที่ตัวอุปกรณ์และ ประหยัดที่เครื่องปรับอากาศ

8. งดสูบบุหรี่ในห้องปรับอากาศ เมื่อมีการสูบบุหรี่ในห้องปรับอากาศก็จะต้องเปิดพัดลมระบาย อากาศ เพื่อระบายควันและกลิ่นออกจากห้อง การระบายอากาศส่วน หนึ่งออกจากห้อง ก็จะทำ�ให้มีอากาศจากภายนอกใหลเข้ามาในห้อง ทดแทนซึ่งจะทำ�ให้เครื่องปรับอากาศทำ�งานหนักขึ้น หากงดสูบบุหรี่ใน ห้องปรับอากาศก็ไม่จำ�เป็นต้องเปิดพัดลมระบายอากาศหรือเปิดเพียง ช่ ว งสั้ น ๆ ก็ เ พี ย งพอซึ่ ง จะ ช่วยประหยัดพลังงานได้ นอกจากนี้ การงดสูบ บุหรี่ในห้องปรับอากาศ ยัง ลดปริ ม าณฝุ่ น ละอองใน อากาศ จึงทำ�ให้มีฝุ่นละออง ไปจับที่คอยล์น้อยเครื่องปรับ อากาศ จึงมีประสิทธิภาพสูง อยู่เสมอ และช่วยยืดระยะ

“หนังสือพิมพ์เซาท์เทิรน์ นิวส์” กำ�ลังขยายเครือ

ข่ายข่าวสาร ต้องการ “รับสมัครผูส้ อื่ ข่าวประจำ�แต่ละ อำ�เภอในจังหวัดชุมพร” สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ 085-6556391 , 082-2778066 และ 085-7978787 กองบรรณาธิการ นสพ.เซาท์เทิรน์ นิวส์

เวลาการบำ�รุงรักษาเครื่องปรับอากาศไปได้ 9. ปิดประตูหน้าต่างให้สนิท หากปิดประตูหรือหน้าต่างไม่สนิท จะทำ�ให้มีอากาศ ร้ อ นชื้ น จากภายนอกรั่ วใหลเข้ าไปในห้ อ งได้ ซึ่ ง จะทำ �ให้ เครื่องปรับอากาศทำ�งานหนักขึ้น และสิ้นเปลืองพลังงาน มากขึน้ มาตรการนีด้ จู ะเป็นเรือ่ งง่ายๆ ทีไ่ ม่นา่ จะต้องกล่าว ถึงอีกแต่กลับเป็นปัญหาที่พบบ่อย และละเลยกันมากที่สุด นอกจากการปิดประตูหน้าต่างไม่สนิทรอยรั่วรอบๆ กรอบประตูและหน้าต่างก็เป็นปัญหาที่พบบ่อยๆ หากพบ ว่ามีรอยแยกและมีลมรั่วจากภายนอกเข้ามา ก็ควรดำ�เนิน การแก้ไข เพื่อช่วยกันประหยัดพลังงาน 10. ปิดผ้าม่าน การปิดผ้าม่าน จะช่วยลดการแผ่รงั สีความร้อนจาก ภายนอกเข้ามาสูต่ วั คนโดยตรงได้ และยังช่วยลดการแผ่รงั สี ความร้อนจากผิวกระจกมาสู่ตัวคนด้วย ซึ่งทำ�ให้ไม่ต้องตั้ง อุณหภูมติ �่ำ กว่าปกติเพือ่ ชดเชยการแผ่รงั สีความร้อนจึงช่วย ประหยัดพลังงานได้ นอกจากลดการแผ่รังสีความร้อนมาสู่ตัวคนแล้ว ผ้า ม่านยังช่วยสะท้อนความร้อนกลับออกไปภายนอกได้ด้วย (ถึงแม้ว่าจะไม่มากนัก) จึงเป็นการช่วยประหยัดพลังงาน ได้อีกทางหนึ่ง เมื่อท่านทราบแล้ว ช่วยกันปฏิบัติด้วยนะครับ


ประจำ�เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ต่อข่าว / หน้า 19

ประมวลภาพ...พิธีเททอง หล่อพระ “หลวงปู่สงฆ์” องค์ใหญ่ที่สุดในโลก... และทอดกฐิน สามัคคี เมื่อ 18 พ.ย. 2555 ที่วัดพรุใหญ่ อ.ปะทิว จ.ชุมพร

กลุ่มอนุรักษ์

• ต่อจากหน้า 1

กลุม่ อนุรกั ษ์ตน้ น้�ำ ท่าแซะ นำ�โดย นายวิโรจน์ ชู กลาง นางลอย แสงทอง และนางวัชรี จันทร์ ช่วง นำ�ชาวบ้านตำ�บลสองพีน่ อ้ ง อำ�เภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ประมาณ 50 คน ร่วมคัดค้าน และขอให้ภาครัฐยุติการสร้างเขื่อนท่าแซะ ซึ่ง เป็นโครงการเขื่อนขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ที่บ้านร้าน ตัดผม ตำ�บลสองพี่น้อง อำ�เภอท่าแซะ จังหวัด ชุมพร มีพื้นที่ที่จะถูกน้ำ�ท่วมประมาณ 9,800 ไร่ ใช้งบประมาณในการก่อสร้างอย่างมหาศาล ซึง่ ไม่คมุ้ กับการก่อสร้าง ทีต่ อ้ งแลกด้วยผืนป่าใน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ากรมหลวงชุมพรเขตอุดม ศักดิก์ ว่า 3,000 ไร่ มีผไู้ ด้รบั ผลกระทบประมาณ 800 ครอบครัว ขอให้ท่านผู้ว่าฯ ช่วยผลักดัน ยกเลิกการก่อสร้างโครงการเขื่อนท่าแซะ ด้าน นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ผู้ว่า ราชการจังหวัดชุมพร กล่าวว่า ตัวท่านเองนั้น เพิ่งมารับตำ�แหน่ง แต่พอทราบข่าวมาบ้าง ก็ จะรับข้อเสนอไว้ การยื่นหนังสือจากประชาชน

บริหารงานโดย :

นิคม ศิลปศร

นั้นคือความคิดเห็นของประชาชน มีระเบียบ ระบบอยู่ การดำ�เนินการทีไ่ ม่ถกู ต้องนัน้ ต้องทำ� ประชาพิจารณ์ และที่ประชาชนเค้าไม่รับเขื่อน เป็นเพราะอะไร ก็รู้ๆ กันอยู่ เพราะบรรยากาศ ของพื้นที่ที่จะก่อสร้างนั้น ชาวบ้านได้รับความ เดือดร้อนกัน ก็ถูกต้องแล้วที่มายื่นคัดค้านใน ครั้งนี้ ด้ า น นางวั ช รี จั น ทร์ ช่ ว ง ตั ว แทน ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการเขื่อน ท่าแซะ กล่าวว่า ต้องขอให้ผทู้ รี่ บั ผิดชอบยกเลิก การจัดเวทีประชาคม เพราะการจัดเวทีฯ แต่ละ ครั้งจะมีแต่ผู้นำ� ไม่มีชาวบ้าน ไม่เป็นธรรมกับ ชาวบ้านเลย ถ้าจะจัดเวทีฯ ก็ควรที่จะแจ้งให้ ผู้ที่ได้รับผลกระทบได้เข้าร่วมประชุมด้วย รวม ทั้งการที่มีเจ้าหน้าที่เข้าไปข่มขู่กับชาวบ้าน เมื่อ เรียกขอดูบตั รเจ้าหน้าทีก่ ไ็ ม่มใี ห้ดู ก็ขอให้อย่าให้ มีเหตุการณ์อย่างนี้อีก ขอให้ดำ�เนินการในทาง ที่ถูกต้อง ไม่ใช่เอาหน้าที่ ตำ�แหน่ง เข้าข่มขู่ ประชาชน

ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกลุ่มกาแฟบ้านถ้ำ�สิงห์

เมาไม่ขบั ฯจัด“ลอยกระทงอธิษฐาน น้อมใจถวายพระพร” นายสุรสิทธิ์ ศิลปงาม เลขาธิการมูลนิธิ เมาไม่ขับ เปิดเผยว่า เทศกาลลอยกระทงเป็น ประเพณีโบราณของไทยในพื้นที่ต่างๆ มีการจัด งานเฉลิมฉลองและมีการดื่มแฮลกอฮอล์และผู้ ดื่มแฮลกอฮอล์มีการขับยานพาหนะส่งผลให้เกิด อุบัติเหตุทางถนนและอุบัติเหตุทางน้ำ� โดยจาก สถิติเทศกาลลอยกระทงปี ๒๕๕๔ ที่ผ่านมามีคน ไทยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ๘๑ ราย บาด เจ็บ ๖๗๘ ราย และมีผู้เสียชีวิตอุบัติเหตุทางน้ำ� ๓๓ ราย มูลนิธฯิ จึงได้รว่ มกับสำ�นักงานตำ�รวจแห่ง ชาติ กรุงเทพมหานคร กรมป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย มูลนิธปิ อ่ เต็กตึง๊ กรมควบคุมประพฤติ บริษทั เอพี ฮอนด้า จำ�กัด บริษทั วิรยิ ะประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) บริษัทสยามมิชลิน จำ�กัด บริษัท เครื่องดับเพลิงอิมพีเรียล จำ�กัด บริษัท โตเกียว มารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) และภาคีเครือข่ายรณรงค์ลดอุบตั เิ หตุเมาไม่ขบั ภาค

รัฐ ภาคเอกชน จัดโครงการ “ลอยกระทงอธิฐาน น้อมใจถวายพระพร” เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ กล่าวอีกว่า ใน เทศกาลลอยกระทงปีนี้ นอกจากจะขอขมาพระ แม่คงคา และขอพรให้กับตนเองและครอบครัว แล้ว ขอเชิญชวนคนไทยพร้อมใจอธิษฐานถวาย พระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ให้ ทรงหายจาก พระอาการประชวรโดยเร็ว และ ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง มีพระชนมายุยิ่ง ยืนนานสถิตเป็นมิง่ ขวัญของปวงชนชาวไทยตราบ นานเท่านาน ซึ่งมูลนิธิฯได้ทำ�ธงตราสัญลักษณ์ ๘๔ พรรษาสีชมพู และธงตราสัญลักษณ์ ๘๐ พรรษา สีฟ้า สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชิ นีนาถฯ พร้อมข้อความทรงพระเจริญ จำ�นวน ๑๙,๙๙๙ อัน แจกจ่ายให้กบั ประชาชนเพือ่ ประดับ ลงในกระทง

ตั้งอยู่ใกล้วัดถ้ำ�สำ�เภาทอง ริมถนนสายเอเชีย 41 เลขที่ 117 ม.6 ทุ่งคา อ.เมือง จ.ชุมพร โทร. 089-2921919, 077-650150 แฟ็กซ์ 077-504631


ประกาศ

บริการ ล้างอัดฉีด พ่นกันสนิม และเคลือบ สีรถยนต์ ด้วยผลิตภัณฑ์ ร้าน อาร์ 9000 ด้วย คุณภาพมาตรฐาน โดยช่างผู้ชำ�นาญงานและ ความเป็นมืออาชีพ แห่งเดียวในจังหวัด ชุมพร ที่ได้รับอนุญาตการแต่งตั้งการเป็น ตั ว แทนจำ � หน่ า ยอย่ า งเป็ น ทางการ ให้ ใ ช้ ผลิตภัณฑ์ของแท้ของ อาร์ 9000

ศราวุธ เจริญฤทธิ์ (ด้วง)

บริหารงานโดย : คุณจรัญ อรุณรัตน์ และคุณศุทธินี อรุณรัตน์ โทร. 077-574681, 088-7883267 และ 085-1673200

ห้างหุ้นส่วนจำ�กัด ประทานพรชุมพรเทรดดิ้ง หรือ ร้านอาร์ 9000 (วังไผ่) ตั้งอยู่เลขที่ 106/1 ถนนชุมพร-ระนอง กิโลเมตรที่ 4 หมู่ 11 ตำ�บลวังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร

เพ็ญพร เจริญฤทธิ์ (จี,หนุ่ย)

เสาวนีย์ เค้าแดง (อ้อ)

บุคคลทัง้ 3 ทีม่ ชี อื่ ในภาพนี้ ได้พน้ สภาพจากการ เป็นพนักงานของ หจก.ประทานพรชุมพรเทรดดิ้ง หรือ อาร์ 9000 ดังนั้น การกระทำ�หรือธุรกรรม ใดๆ อันเกิดจากบุคคลทั้ง 3 ทาง หจก.จะไม่รับผิด ชอบทุกกรณี ผู้บริหาร

หจก.ประทานพรชุมพรเทรดดิ้ง

เซาท์เทิร์นนิวส์  

ฉบับประจำเดือนธันวาคม

เซาท์เทิร์นนิวส์  

ฉบับประจำเดือนธันวาคม

Advertisement