Page 1


Editor’s Talk

เวลาแห่งความสุขมันชั่งรวดเร็วเสียจริง เชื่อว่าคุณผู้อ่าน sss ก็คงคิดเช่นเดียวกับเรานะ ยังคงจดจำ�บรรยากาศในการฉลองปีใหม่ มาได้ไม่นานนี่เอง เผลอแป๊บเดียวก็เดือนนึงแล้วนะ และเดือนนี้ก็เป็น อีกเดือนนึงที่ยังคงมีกลิ่นไอของความสุข ความรัก ซึ่งเดือนกุมภาพันธ์ มีทั้ง วันตรุษจีน วันวาเลนไทน์ วันมาฆบูชา และอีกงานอีเว้นท์หนึ่ง ชาวนครศรีธรรมราชพลาดกันไม่ได้ นั่นก็คือ งานแอมเพิลมูล ราตรีพระจันทร์สุก ที่ อ.ขนอม ท่านใดที่พลาดไม่ต้องเสียใจ เดี๋ยวในฉบับเดือนมีนาคม sss จะไปเก็บภาพบรรยากาศพร้อมกับสีสัน ของงานเทศการดนตรีมาฝากกันนะครับ มาถึงเดือนแห่งความรักเดือนกุมภาพันธ์ ถือเป็นวาเลนไทน์ครั้งแรก ของ sss ฉบับนี้เราคิดว่าเรามารักบ้านเกิดกันดีกว่า ตราบใดที่คุณรักบ้านเกิด แล้วคุณก็จะรักถิ่นฐานบ้านเกิดของคุณเอง เราเชื่อกันอย่างนั่นนะ !!! ลองมาติดตามกันดูนะครับว่า ชมรมรักบ้านเกิด นครศรีธรรมราช มีความน่าสนใจอย่างไรบ้าง ส่วนคอลัมน์อื่นๆ ก็น่าสนใจไม่น้อยไปกว่ากัน ไม่ว่าจะเป็นการนำ�คุณผู้อ่านไปเที่ยวกันที่ อ.นาบอน รับประทานหมี่นาบอนอันเลื่องชื่อลือชา ส่วนในคอลัมน์ Next move ไปทำ�ความรู้จักกับ ชายหนุ่ม ผู้ที่มีอารมณ์ดีตลอดเวลา (ตู่) ซิกตี้บาร์ มาดูกันว่า “โตมาด้วยกัน” มันคืออะไร ส่วนอีกหนึ่งแรงบันดาลใจ มาสัมผัสกับเด็กหนุ่มนักเทควันโด ดีกรีระดับชาติลูกหลานชาวนครศรีธรรมราชอีกคนนึง หวังว่าคุณผู้อ่านคงจะเพลิดเพลินกับการนำ�เสนอของ sss ฉบับนี้นะครับ ขอบคุณผู้อ่านทุกท่านที่ร่วมติดตามเรามาโดยตลอดนะครับ

SSS MAGA

ZINE

SSS MAGAZINE บรรณาธิการบริหาร

พงศ์พันธ์ โตยธรทรัพย์มณี กองบรรณาธิการ

สุจิตรา อินทร์พล สุวิทย์ เซ่งบุญตั๋น ฝ่ายออกแบบ

อลิษา จุลมาศ น้ำ�ฝน พรหมรักษา ฝ่ายโฆษณา

พีรพันธ์ พูลภิญโญ ช่างภาพ

ศุภนันท์ ยอดประเสริฐ นักศึกษาฝึกงาน

ชนากานต์ วิทา อุไรวรรณ มุสิกะโรจน์

ติดต่อกองบรรณาธิการ

080-704-4482

ติดต่อโฆษณา

SOUTH SIDE SOCIE TY

IS SU E 00 9

Contents 4 South Interview 8 S-Technology 10 South Trip 12 South Zaap 14 The Next Move 17 Health & Cuisine 18 i-Trendy 21 Design & Life Style 22 South Inspired 25 South Oriental 26 South News

4

086-685-0682 (Pee) 081-978-6532 (BeeR) อีก 1 ช่องทาง

sss_magazine@hotmail.com facebook.com/SouthSideSociety สถานที่ติดต่อ

10 14

99/9 หมู่บ้านเดอะวินเทจบายอาภาสิริ ถ.อ้อมค่ายวชิราวุธ ต.ท่าวังอ.เมือง จ.นครศรีฯ 80000

22


South Interview

สัมภาษณ์

อีกมุมมอง ของความคิด รักบ้านเกิดนครศรีธรรมราช

ในระยะ 2 -3 ปีนี้ สมาชิกชมรมรักบ้านเกิด ได้เหินห่างกันนานโดยไม่ได้มานั่งล้อมวงสนทนาเรื่องราวของเมืองเหมือนครั้งก่อน ๆ ที่ จะมีการพบปะกันเป็นประจำ� ทั้งนี้อาจเป็นเพราะกิจกรรมต่าง ๆ ที่พวกเราเสนอแนวคิดสร้างสรรค์ มีเจ้าภาพจองไปทำ�กันหมดแล้ว อาทิ เช่น การคืนพื้นที่ 1.เรือนจำ�เก่า ให้เป็นสวนสาธารณะ ของเมือง 2.การรื้อฟื้นศาลาประดู่หก 3.บ่อน้ำ�ศักดิ์สิทธ์ รวมทั้งกิจกรรมประเพณีแห่ นางดาน งานเดือนสิบย้อนยุคทีว่ ดั พระบรมธาตุ เป็นต้น สิง่ ทีช่ มรมรักบ้านเกิด กระตุน้ ให้ชาวเมืองตระหนักได้บรรลุเป้าหมายไประดับหนึง่ แล้ว พวกเราจึงถอยห่างออกมาให้คนที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องรับช่วงต่อกันไป นี่เป็นจุดยืนของชมรมรักบ้านเกิด ที่ไม่ได้ยึดติดว่าต้องเป็นเรื่องของชมรม รักบ้านเกิดตลอดไป สวนศรีธรรมโศกราช

sss : ชมรมรักบ้านเกิด เกิดขึ้นได้อย่างไร เมื่อปลายปี พ.ศ.2538 กลุ่มชาวนครศรีฯ จากหลากหลายอาชีพได้เชื้อเชิญ กันมาตั้งวง สนทนาและเชิญวิทยากรมาบรรยายลักษณะ เมืองทีน่ า่ อยู่ โดยมีภาพตัวอย่างจากเมืองต่าง ๆ ทำ�ให้กลุม่ นีเ้ กิดแนวความคิดว่า การออกแบบ เมืองให้น่าอยู่ต้องเกิดขึ้นจากชาวเมืองที่ร้จู ัก มองตัวเองว่ามีอะไรดีบา้ ง และต้องการจะมอง ไปในทางใด หากปล่อยให้เป็นตามยถากรรม อนาคตของเมืองอาจพัฒนาไปผิดแนวทางที่ ควรจะเป็นและแก้ไขได้ยาก จึงได้มกี ารนัดหมาย พู ด คุ ย กั น อย่ า งสม่ำ � เสมอและได้ รั บ ความ อนุเคราะห์ดา้ นความรู้ และการจัดการทางสังคม จากผู้ชำ�นาญการ เช่น ดร.สุภาพ พัสอ๋อง จาก มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ ( ในขณะนั้ น ) คุณชัยวัฒน์ ถิรพันธ์ จาก Bangkok Forum มาช่ ว ยสอนการจั ด ประชุ ม ค้ น หาอนาคต (Future Search Conference) ดร.สมฤดี นิโครวัฒนยิ่งยง จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 4

South Side Society

มาช่วยประสานงานเสนอโครงการเพื่อขอทุน จัดทำ�กิจกรรม เป็นต้นทำ�ให้ชมรมฯ มีความ เข้มแข็งปรากฏชื่อในองค์กรสหประชาชาติ ESCAP ในนามว่า Nakhon Forum ชมรมฯ ของเราถือว่าเข้มแข็งมากจน ได้รับเชิญไปร่วม ประชุมกับชมรมอื่น ๆ ที่มีแนวทางคล้ายคลึง กันที่กรุงเทพฯ และจังหวัดอื่น ๆ อีกมากมาย sss : วัตถุประสงค์ของชมรมฯ คือ 1 เป็นการพบปะเสวนาเพื่อแสดงออก หรือ แลกเปลีย่ นความคิดในการพัฒนาเมืองทุกด้าน 2 เสนอแนวความคิ ด ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ บ้านเมืองโดยส่วนรวมแก่ผทู้ ม่ี หี น้าทีร่ บั ผิดชอบ เพื่อพิจารณา 3 ร่วมกิจกรรมพัฒนาเมือง แต่ไม่เกี่ยวข้อง กับทางการเมืองหรือผลประโยชน์จากฝ่ายใด ๆ เรามีวัฒนธรรมของชมรมคือ การคิดเชิงบวก เคารพความเห็นของผูอ้ น่ื เราไม่มปี ระธานชมรม ไม่มีกรรมการ ไม่มีค่าสมาชิก ทุกคนเต็มใจมา ร่วมงานโดยไม่มีผลตอบแทน

sss : กิจกรรมของชมรมฯ มีขอบเขต เฉพาะในเมืองนคร เราได้เผยแพร่แนวความคิด ไปยังเมืองอื่นๆ อาทิเช่น จังหวัดภูเก็ต จังหวัดชุมพร ในการ จัดตัง้ ชมรมคนรักบ้านเกิดชุมพร เป็นต้น เราไป ร่วมประชุมเสวนาระดับนานาชาติ ในนามของ Nakhon forum ที่กรุงเทพฯ เราได้ไปดูงาน ทีเ่ มืองกูชงิ รัฐซาราวักประเทศมาเลเซีย เป็นต้น จากประสบการณ์ ที่พบเห็นนำ�มาสูก่ ารคิดจัด เมืองน่าอยู่ของนครศรีฯ จนเกิดเป็นจริงผ่าน หน่วยงานรัฐ ชาวนครศรีฯ เองก็ยังไม่รู้ที่มา สมาชิกหน้าเก่าที่ร่วมกันคิดส่วนใหญ่ก็สูงอายุ กันแล้ว เราจึงจำ�เป็นต้องมีสมาชิกหน้าใหม่ ที่ยังอยู่ในวัยหนุ่มสาวมารับไม้ต่อ sss : ถ้ามีกลุม่ อืน่ ทีค่ ดิ แตกต่างออกไป ชมรมฯ จะคิดว่ากลุ่มนั้นเป็นตัวขัดขวางหรือเปล่า “ถ้าตราบใดที่คุณไม่รู้ว่า บ้านคุณมีอะไรดี คุณไม่มีสิทธิ์ ทำ�อะไรเลย” คือเราจะเดินตาม แนวทางนี้ ที่ที่อื่นตามเราไม่ทัน เพราะที่อื่น


South Interview

สัมภาษณ์ ไม่มี เหมือนจังหวัดเรา มันไม่ได้เป็นการปิดกัน้ เพียงแค่เรา มองเห็นถึงสิ่งที่เป็นจุดเด่นของ บ้านเกิดของเรา เราจะต้องคิดให้เป็น sss : หน่วยงานต่างๆ ที่เข้าประชุมร่วมกับ ชมรมฯ ส่วนใหญ่แล้วเข้ามาอย่างไร ถ้าเป็นหน่วยงานต่าง ๆ ส่วนมากจะเชิญเรา ไปพูดคุยกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เสนอ ไอเดียต่าง ๆ จะเล่นในแง่ให้ข้อคิด และมัน ก็เป็นไปได้ ทุกคนในชมรมฯ ได้ทมุ่ เททัง้ เวลา กำ�ลังทรัพย์ตนเอง และความสามารถ เสนอ ความคิดเห็นให้เมืองน่าอยู่ โดยมีจุดมุ่งหมาย เดียวกัน โดยไม่คิดหวังผลประโยชน์ sss : เมื่อผลงานหรือแนวคิดถูกถ่ายทอด ออกมา รู้สึกกับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างไร บางครั้งสิ่งที่เราต้องการ แม้จะได้เพียง 50 % ก็ดีกว่าไม่ได้อะไรเลย ได้เท่าไหร่ก็ให้พอใจ ณ เวลานั้น แล้วมันก็ต้องมีเวลาที่จะพัฒนา ถ้ารุ่นนี้ไม่สำ�เร็จ ก็รุ่นหน้า เราอย่าไปคิดคาด หวังว่าทุกคนจะต้องทำ�ตาม เพราะฉะนั้นเรา ไม่ต้องไปสนใจอะไรมากมาย มันจะเกิดขึ้น เมือ่ ไหร่กเ็ กิดไป และผมก็เชือ่ ว่าคนมีการศึกษา มากขึ้น มีปัญญามากขึ้นมีความคิดมากขึ้น รู้ว่าอะไรผิดอะไรถูก ชาวเมืองจะต้องเป็นผู้ ผลักดันเอง เพื่อให้เกิด การพัฒนาต่อๆ ไป sss : อ.มีวันพักผ่อนมั้ยครับ มีเวลาให้กับ ตัวเอง และครอบครัวมั้ย จริง ๆ แล้วงานก็คือการผักผ่อน ผมเองชอบ เล่นกีฬา เทนนิสบ้าง ดนตรีบ้าง ว่าง ๆ ก็ไป ร้องเพลงกับครอบครัว แต่ผม ไม่ค่อยร้อง คอรัส อย่างเดียว (หัวเราะ) มีคนถามว่าผม เหนื่อยมั้ย ผมก็บอกว่าเหนื่อย มีงานไหนบ้าง อ.สุเมธ รุจิวณิชย์กุล ที่ไม่เหนื่อย เขียนหนังสือยังเหนื่อยเลยครับ ใช้สมอง ก็เหนื่อย sss : ช่วยนิยามคำ�ว่า ชมรมรักบ้านเกิด นครศรีธรรมราช ให้ทราบหน่อยครับ ชมรมรักบ้านเกิด นครศรีธรรมราช คือกลุ่ม ที่นำ�เสนอ เรื่องที่ทำ�ให้ บ้านเมืองน่าอยู่ โดยวิธีไหนก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นการ คิดก็ได้ เขียนก็ได้ พูดก็ได้ ทำ�ก็ได้ sss : อุปสรรคปัญหาทีย่ ากทีส่ ดุ ในการคิด หรือว่าการนำ�ไปปฏิบัติ สวนศรีธรรมโศกราช เนื่องจากว่าเราไม่ได้เป็นกลุ่มที่ตั้งเป้าหมายไว

“ผมเป็ น เพี ย งกลุ่ ม จุ ด ประกาย ความคิดเห็นแล้วให้เกิดผล”

South Side Society

5


South Interview

สัมภาษณ์ ประเพณีแห่นางดาน

บ่อน้ำ�พุทธมนต์ วัดหน้าพระลาน

“ถ้าตราบใดที่คุณไม่รู้ว่าบ้านคุณ มีอะไรดี คุณไม่มีสิทธิ์ทำ�อะไรเลย”

เทศกาลเดือนสิบย้อนยุค 6

South Side Society

สูงสุด เราไม่ต้องไปถึงจุด ๆ นั้น เราเลยไม่มี ความรูส้ กึ ว่ามันคืออุปสรรค หรือความสิน้ หวัง คือถ้าเค้าไม่ทำ�ตามเรา ก็ไม่เป็นไร เราก็คิด ของเรา ตราบใดที่ยังขุดอุโมงค์ ลอดไม่ได้ อีกร้อยปี กี่ปี พยายามต่อไป ซึ่งชมรมคน รักบ้านเกิด มีสมาชิกเกือบร้อยคน ทั้งเห็น ด้วยกับเรา และไม่เห็นด้วย บางคนโทรมา อยากที่ จ ะสมั ค รเป็ น สมาชิ ก ชมรมคนรั ก บ้านเกิด ผมก็บอกว่า คุณเป็นสมาชิกแล้ว sss : ถ้าในวันนี้ไม่มีชมรมฯ นครจะเป็น อย่างไร ในตอนนี้ คือ มันไปเดาในสิ่งที่คนอื่นคิดไม่ได้ บางครั้ง อาจจะมีคนที่มีมุมมองหรือวิธีคิด ที่ดีกว่า กลุ่มชมรมคนรักบ้านเกิด ยังแฝงตัวอยู่ เรา ไม่สามารถเคาดาได้วา่ มีคนคิดแบบนีห้ รือเปล่า sss : ปัจจุบนั พอใจกับชมรมรักบ้านเกิด มาก น้อยเพียงใด/รูส้ กึ อย่างไร ทุกวันนีพ้ วกเราพอใจทีไ่ ด้เพือ่ น มันเป็นการหา เพื่อนที่จะมาคิดเรื่องดี ๆ มีบทบาทที่หลาก หลาย ไม่ได้ตั้งเป้าอะไร ทำ�ได้แค่ไหนก็แค่นั้น ตามความสามารถของเรา ทุกคนมีส่วนร่วม ที่จะแสดงความคิดเห็น ประชาชนอยากได้ อะไรก็เสนอไปได้ ผมพอใจในจุดเปลีย่ นทัศนคติ ของชาวเมือง เพราะว่าชาวเมืองมีการตื่นตัว ในส่วนรวมมากขึ้น กล้าที่จะแสดงออก ผมได้ กระตุ้นให้คนรุ่นใหม่ เกิดการรวมตัวกัน เป็น ชมรมรักบ้านเกิด จูเนียร์ สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทำ�ให้ ผมภูมิใจ ได้มีการรวมตัวของคนรุ่นใหม่แล้ว เค้าก็เข้าใจในสิ่งที่นครเป็นจุดเด่น อย่าไป ทำ�ลายล้างหรือเปลี่ยนแปลง สิ่งที่มีอยู่เดิม เพื่อให้แข่งกับที่อื่น ก็คงไม่ชนะ เรานำ�สิ่งที่เรา มีอยู่แล้ว ไปแข่ง ลูกหลานเหล่านี้ทำ�ให้ผม พึงพอใจ ว่าเราได้ทำ�สำ�เร็จ ขั้นแรกไปแล้ว เพี ย งถ้ า รุ่ น ใหม่ ร่ ว มด้ ว ยก็ จ ะต่ อ ยอดไปเอง ผมคงไม่ไปตัง้ ความหวังว่าต้องทำ�ให้ได้ ภายใต้ จุดยืน หรือระยะเวลา ผมเป็นเพียงกลุ่มจุด ประกายความคิดเห็นแล้วให้เกิดผล เป็นรูป ธรรม แล้วสิ่งนี้ถ้ารุ่นต่อไปคิดอย่างนี้ นครนี้ น่าอยู่แน่นอน


South Interview

สัมภาษณ์

“ทำ�หรือไม่ทำ� พัฒนาหรือไม่พัฒนา นั้นเราไม่ได้เป็นผู้ตัดสิน”

สุธรรม ชยันต์เกียรติ โกแอ๊ด

ครับและนอกจาก อ.สุเมธ รุจิวณิชย์กุล ที่เป็น แกนหลั ก ของชมรมรั ก บ้ า นเกิ ด แล้ ว ก็ ยั ง มี โกแอ๊ด หรือ สุธรรม ชยันต์เกียรติ ผู้ร่วมเป็น หนึง่ ในชมรมรักบ้านเกิดและเป็นผูร้ ว่ มผลักดัน ให้ น ครศรี ธ รรมราชเกิ ด การเปลี่ ย นแปลง หน้าตาขึ้น โกแอ๊ดเล่าว่า ชมรมรักบ้านเกิดก่อ ตั้งขึ้นเพียงเพื่อจุดประกายขึ้นมานั้นส่วนเรื่อง ทำ�หรือไม่ทำ� พัฒนาหรือไม่พัฒนานั้นเราไม่ได้ เป็นผู้ตัดสิน คนที่จะนำ�ความคิดของชมรม รักบ้านเกิดไปทำ�นั้นคือผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ในส่วนนั้น ๆ แต่ทางชมรมเองก็ภาคภูมิใจที่ได้ จุดประกายขึน้ มาแล้วได้มกี ารปรับปรุงแก้ไขขึน้ ไม่ว่าจะเป็นการปรับภูมิทัศน์ ศาลาประดู่หก สวนศรีธรรมโศก สนามหน้าเมือง ให้เหมาะ แก่การมาผักผ่อน และออกกำ�ลังกายเป็นดั่ง ปอดกลางเมืองนครศรีธรรมราช การปรับปรุง บ่อน�ำ้ ศักดิส์ ทิ ธิร์ อบเมืองนครฯ เพือ่ ให้คนนคร ได้เห็นถึงคุณค่าของน้ำ�ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็นน้ำ� ทีใ่ ช้ในการทำ�พิธถี อื น�ำ้ พิพฒ ั น์สตั ยา ในส่วนของ การปรั บ ปรุ ง สะพานบริ เวณเมื อ งนครศรี ฯ หรือแม้แต่ประเพณีต่าง ๆ ที่ถูกรื้อฟื้นขึ้นมา เช่นประเพณีการสวดด้าน ประเพณีงานเดือน สิบย้อนยุค หรือแม้แต่การประกวดหมาวัด ซึ่งบางครั้งทางชมรมเองก็ไม่คิดว่าสิ่งเหล่านี้ จะได้กลับมาให้คนรุ่นหลัง ๆ ได้ชมได้เห็นกัน ซึ่งมันทำ�ให้คนในชมรมอย่างพวกเราภาคภูมิ ในสิ่งที่ได้ทำ� และทำ�ให้มีกำ�ลังใจที่จะก้าวเดิน ต่อไปเพื่อพัฒนาเมืองนครให้น่าอยู่ยิ่งขึ้นครับ และนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งในชมรมรักบ้านเกิด ที่ได้ ผลักดันให้นครศรีธรรมราชนั้นน่าอยู่ขึ้นและ หากคุณผู้อ่านท่านใดต้องการจะเป็นส่วนหนึ่ง ในชมรมรักบ้านเกิดก็สามารถสมัครสมาชิก กันได้ง่ายๆ เพียงแค่คุณ คิดดี เป็นพลเมืองที่ดี เท่านี้ก็ได้เป็นสมาชิกชมรมแล้วครับ สุดท้ายนี้ ทางทีมงาน sss อยากฝากให้คณ ุ ผูอ้ า่ น มาร่วม “รักบ้านเกิด” กันทุกคนนะครับ

ศาลาประดู่หก

South Side Society

7


S-Technology

ยุคสมัยของสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตจอสัมผัส เริ่มคุกคามจนไมโครซอฟท์ จนต้องปรับตัวและ windows 8 ก็ถือเป็นครั้งแรกที่ไมโครซอฟท์ออกแบบ ระบบปฏิบตั กิ ารใหม่หมดเพือ่ รองรับการสัง่ งานด้วยนิว้ สัมผัส โดยออกแบบ ให้เน้นการสัง่ งานด้วยนิว้ เป็นหลักจริง ๆ หน้าจอแบบใหม่ทไ่ี มโครซอฟเรียกว่า “เมโทร”(Metro) *Metro คือ สี่เหลี่ยมสีสันสดใสพร้อมไอคอนโทนสีเดียว ที่ไมโคร ซอฟท์นำ�มาโปรโมทอยู่บ่อย ๆ Windows 8 เพิ่มโหมดการทำ�งานแบบ Metro เข้ามา มีหน้าจอใหม่ทเ่ี รียกว่า StartScreen ใช้แทน Start Menu แบบเดิม หน้าจอนีจ้ ะรวมไอคอนของโปรแกรมต่าง ๆ ทีส่ ามารถขยับไปมาได้ แสดงสถานะอัพเดตได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ไมโครซอฟยังเพิ่ม “แอพ” แบบใหม่ ที่ทำ�งานเต็มหน้าจอเหมือนแอพบนไอแพดหรือแอนดรอยด์ แอพพวกนี้ออกแบบด้วยแนวทาง Metro เน้นการใช้งานบนจอสัมผัส ที่สั่งงานด้วยนิ้ว ไม่เน้นคีย์บอร์ดและเมาส์ สรุปสั้นๆ windows 8 มี โหมดการทำ�งาน 2 แบบคือ เดสก์ท็อปแบบเดิม รันโปรแกรมเก่า ๆ ของ วินโดวส์ได้หมด และ Metro แบบใหม่ที่ต้องใช้แอพแบบใหม่เท่านั้น ผู้ใช้ สามารถสลับไปมาระหว่างโหมด เดสก์ท็อปกับ metro ได้ตามต้องการ จากแผนภาพจะเห็นกรอบสีน้ำ�เงิน ซึ่งคือ windows รุ่นสมบูรณ์ สามารถ

8

South Side Society

รู้บ้าง ไรบ้าง

ทำ�งานได้ทั้งโหมดเดสก์ท็อปและ Metro รองรับโปรแกรม ยุคปัจจุบันอย่าง Photoshop,Firefox,AutoCAD หรือ เกมส์ต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วน และจะแบ่งเป็น 2 รุ่น ย่อย คือ รุ่นมาตรฐาน (Standard) และรุ่นมืออาชีพ (Professional) ซึ่งมีฟีเจอร์ที่แตกต่างกันไม่มาก Windows 8 รุ่น สมบูรณ์ ในกรอบสีน้ำ�เงิน ออกแบบมาสำ�หรับอุปกรณ์ที่ ใช้ซีพียู ของ Intel เท่านั้น คอมพิวเตอร์ยุคปัจจุบันทุกตัว อยู่ในหมวดนี้ ดังนั้น คนที่มีเน็ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ทีอ่ ยากใช้ windows 8 จะต้องเลือกซือ้ windows 8 Standard หรือ pro มาติดตั้งเอง นอกจากโน๊ตบุ๊ค หรือคอมตั้งโต๊ะแล้ว จะเริ่มเห็นอุปกรณ์แบบใหม่ ๆ ที่เป็นลูกผสมระหว่างแท็บเล็ต กับโน๊ตบุค๊ หน้าจอสามารถถอดออกมาเป็นแท็บเล็ตได้ และถ้า ต้องการพิมพ์งานใช้งานเมาส์และคียบ์ อร์ดก็เพียง“ประกอบร่าง” เข้ากับแผ่นคีย์บอร์ดกลายเป็นโน้ตบุ๊คธรรมดา อุปกรณ์ใหม่นี้ เรียกว่า “แท็ตเล็ตแบบไฮบริดจ์” ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีใครทำ� ออกมาขายและนีจ่ ะเป็นไม้ตายของ Windows 8 เพราะรองรับ ทั้งสองการทำ�งาน ซึ่งถ้าถอดมาแต่จอก็ใช้งานบนแอพแบบ Metro แต่เมื่อต้องทำ�งานจริงจังก็ประกอบร่างเป็นโน๊ตบุ๊ค นอกจากนี้ไมโครซอฟยังมี Windows 8 ชุดเล็ก ที่ทำ�งานได้ เฉพาะโหมด Metro อามาชนกับแท็บเล็ตที่วางขายอยู่ใน ท้องตลาด คนที่คิด จะซื้อโน๊ตบุ๊คในช่วงนี้อาจรอจังหวะอีก สักระยะ เพราะสินค้าชนิดใหม่อย่างแท็บเล็ตแบบไฮบริดที่ใช้ Windows 8 Standard/Professional นัน้ เป็นสิง่ ทีน่ า่ จับจอง เพราะถ้าสินค้ากลุ่มนี้ประสบความสำ�เร็จ มันอาจปฏิวัติวงการ คอมพิวเตอร์แบบเดิมไปเลยก็ได้ ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ


South Trip

หนึ่งวันกับ South Side Society

ME O C L WE ีต้อนรับ ยินด 10

South Side Society


South Trip

หนึ่งวันกับ South Side Society

ผู้ใหญ่เจรียง สุขอนันต์

South Side Society

11


South Zaap

หรอยเหวอ

เมนูนี้...ที่นาบอน ฉบับนี้ ผมนาย Zaap ได้รับคำ�เชิญชวนจากทางทีมงาน South Side Society ให้ไปเที่ยวที่อำ�เภอนาบอนด้วยกันแล้วเรื่องแบบนี้ใครจะพลาดได้ละได้ทั้งเที่ยว ได้ทั้งกินว่าแล้วก็ไปกันเลย ทางทีมงานได้พาผมเที่ยวกันอย่างสนุกพอถึงเที่ยง ก็สอบถามถึงชาวบ้านถึงร้านอาหารที่ถูกใจของชาวนาบอนก็ได้รับคำ�ตอบมาว่า คือร้านโกไข่ เส้นทางก็ไปไม่ยากหาสถานีรถไฟให้เจอขับเลียบไปตามทาง ไปทาง ศาลเจ้าเจอสามแยกเลี้ยวซ้ายขับตรงไปประมาณ 500 เมตร ร้านจะอยู่ซ้ายมือ มาถึงร้านกันแล้วก็หยิบเมนูขึ้นมาสั่ง และได้ข่าวว่าที่นี่มีเมนูเส้นนาบอนด้วย ก็เลยให้ทางร้านจัดมาชิมกันเลย เริ่มกันที่เมนูแรกคือ ก๋วยเตี๋ยวเส้นนาบอน ซึ่งดูแว๊บแรกก็คล้ายๆกับเส้นอุด้งของชาวญี่ปุ่นไม่รอชาวหยิบตะเกียบเอาเข้า ปากต้องของบอกเลยว่า “หรอยอย่างแรง” เส้นเหนียวนุ่ม บวกน้ำ�ซุปร้อน ๆ รสชาติพอดี ๆ โอเค ลงตัวอย่างที่สุด เมนูถัดมา ราดหน้าเส้นนาบอน หอม เครื่องปรุงผสมน้ำ�ส้มจีน เพื่อแก้ร้อนใน ว่าแล้วก็ต้องลองชิมสักนิด โอ้ว“หรอย เหวอ” หอมกลิ่นพริกไทยผสมน้ำ�ส้มจีน กลิ่นคล้าย ๆ เหล้าจีน ทำ�ให้อร่อยไป อีกแบบมาถึงเมนูสุดท้ายที่ทางร้านแนะนำ�และเป็นของขึ้นชื่อของที่ อำ � เภอ นาบอน ก็คือ ผัดซีอิ้วเส้นนาบอน ยกมาถึงโต๊ะร้อน ๆ กลิ่นหอมโชยมา แต่ไกล ลองตักเข้าปาก ชิมสักนิด “หรอยสุดยอด” หลังจากทานกันอิ่มก็ไป เที่ยวกันต่อ และมาแวะซื้อของฝากกันที่ตลาดนาบอน เดินชมบ้านผู้คนแถวนั้น ได้กลิ่นหอม ๆ พอมองไปก็เห็นควันลอยฟุ้งอยู่ไกล ๆ เลยเข้าไปดูเพื่อสักหน่อย เห็นแม่ค้ากำ�ลังย่างไก่ทรงเครื่อง หรือ ไก่ย่างนาบอน อยู่สอบถามพูดคุยคุณแม่ค้าก็ใจดีให้ชิมก่อน ไม่อร่อยไม่ซื้อ ก็ได้ พอไก่เข้าปากเท่านัน้ ต้องอุทานกันเลยว่า “หรอยจังฮู”้ เพราะเครื่องที่เคลือบตัวไก่อยู่นั้นมีทั้งความหวาน และเผ็ด นิด ๆ จนทำ�ให้ต้องซื้อกลับมาฝากที่บ้านกันคนละหลายไม้ เดินเที่ยวในตลาดกัน จนทั่วได้ของฝากกันก็มาก ทำ�เอาไม่ อยากกลับเพราะผู้คนที่นี่น่ารัก อัธยาศัยดี อยู่แบบเรียบ ง่ายทำ�ให้หลงเสน่ห์ที่นี่เข้าซะแล้ว และในฉบับหน้า ผม นาย Zaap จะไปออกทริป ที่ไหนไปแซ่บเหวอ และหรอย จังฮู้ที่ไหนอีกนั้นอย่าลืมติดตามกันนะครับ ร้านโกไข่ เปิดบริการทุกวัน โทร. 086-687-7682

12 South Side Society

ไก่ย่างนาบอน (เจ้าเก่า) เปิดบริการทุกวัน โทร. 089-4697080


The Next Move

๙ ต่อไป

“มีขุนแผนเต็มตะกรา้ สูม้ ีเวสป้า สักคันก็ไมไ่ ด”้

60Bar โตมาดวยกัน ้

หนุม่ ใหญ่วยั กลางคน บวกกับความเป็นกันเอง ขี้เล่นนิด ๆ นี่คือบุคลิกชายที่ชื่อว่า ธนัญชัย เกลี้ยงเกลา(ตู่) ซิกตี้ บาร์ ผมเป็นเพียง เด็กบ้านนอกคนหนึ่ง (เด็กชุมโลง) จากหนุ่ม โฟร์แมน ก้าวมาสู่เจ้าของร้าน ซิกตี้ บาร์ ได้อย่างไร เชิญท่านผู้อ่านติดตามกันได้เลย ครับ ย้อนกลับไปตอนทีศ่ กึ ษาอยูท่ ก่ี รุงเทพ ผมเรียนจบมาด้านบริหารงานก่อสร้าง ก็เลย ผันตัวเองไปเป็นโฟร์แมน ทำ�ได้สักระยะนึง

มีหลายคนถามกับตัวเองว่าทุกข์ - สุขอยู่ที่ไหน ??? ส่วนตัวผมตอบได้เลยว่าทุก-ศุกร์ ผมอยู่ที่ ซิกตี้ บาร์ Ha Haaaa !!

(ปีกว่าๆ) รูส้ กึ ว่ามันไม่ใช่ไลฟ์สไตล์ของตัวเอง ก็เลยออกมาช่วยงานที่ร้านของพี่ชาย ซึ่ง ตอนนั้นพี่ชายก็ได้เปิดร้าน ก่อมเม่ บาร์ Comme’Bar อยู ่ ต รงถนนพระอาทิ ต ย์ กรุงเทพฯ ในช่วงแรก ๆ ก็เริม่ จากเป็นเด็กเสริฟ จนกระทั่งดูแลทุกอย่างทั้งหมดภายในร้าน อยู่ที่ร้าน ก่อมเม่ เป็นเวลาถึง 8-9 ปีด้วยกัน และช่วงเวลาตอนกลางวัน ก็ได้มีเวลา ทำ�รถ โบราณ รถคลาสสิค ขายไปด้วย ผมเป็น คนหนึ่งที่หลงใหลกับการสะสมรถคลาสสิค

โบราณ มีอยู่วันหนึ่งระหว่างที่ตอนเรียน อยู่ราชภัฏสวนสุนันทา ตอนนั้นเข้าห้องน้ำ� ก็ได้เห็นประโยคหนึ่งที่เขียนไว้ตรงฝาผนัง ว่า “มีขนุ แผนเต็มตะกร้า สูม้ เี วสป้า สักคัน ก็ไม่ได้”หลังจากนั้นไม่นานก็เห็นผู้ชายผิว คล้ำ� ๆ ขับเวสป้าสีชมพู มีผู้หญิงน่าตาจิ้มลิ้ม ซ้อนท้าย มันทำ�ให้ผมคิดได้ว่าต้องหาเวสป้า ไว้ขับสักคันแล้ว มันก็เลยจุดประกายความ ชอบมาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา และหลังจาก ที่กลับมาจากเมืองกรุงในตอนนั้นผมได้คุย


The Next Move

กั บ พ่ อ และแม่ ว่ า จะเข้ า มาทำ � งานในตั ว เมื อ ง นครศรีธรรมราช และทีส่ �ำ คัญตัวผมเป็นคนทีห่ ลงใหล ในเสน่ห์ยามราตรีด้วย ก็เลยคิดว่าน่าจะเปิดร้าน เป็นของตัวเองดีกว่า จากเงินทุน 16,000 บาท ที่เหลือมาจากกรุงเทพในตอนนั้น เริ่มต้นที่ถนน บ่ออ่าง จากร้านเล็ก ๆ ที่มีโต๊ะเพียง 3 โต๊ะ แล้วก็ ขยายตัวเพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าที่เพิ่มขึ้นมาเรื่อย ๆ จากนั้นก็ได้ย้ายไปที่ ซอยแสงฟ้าเก่า สักระยะหนึ่ง แล้วก็ได้ย้ายมาที่นี่ ถ.พัฒนาการคูขวางในปัจจุบัน ซิกตี้ บาร์ มาจากการทีผ่ มชอบเพลงยุคซิกตี้ ชอบรถ การแต่งตัว ในยุคนัน้ มาก มันดูแล้วคลาสสิค และตอนที่ ทำ � งานอยู่ ที่ ก รุ ง เทพมี ค วามฝั น ไว้ ว่ า อยากมีร้านเป็นของตัวเอง ในส่วนของโลโก้นั้น เลยมาจากความฝันทีเ่ ป็นตัวลูกศรชี้ เหมือนสัญญาณ ป้ายจราจร เลข 60 ที่เป็นศูนย์ครึ่ง เอาไว้ให้เขา ถามเล่น (555) จุดเด่นของร้าน ซิกตี้ บาร์ คิดว่า เป็นเรื่องดนตรี ที่เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่ง ถึงแม้ ว่านักดนตรีเขาจะไปเล่นทีร่ า้ นอืน่ บ้าง แต่จดุ เริม่ ต้น ของเขามาจาก ร้าน ซิกตี้ บาร์ ส่วนบรรยากาศภายในร้านตกแต่ง เป็นสไตล์ ผสมผสาน(สมรม) ของทีน่ �ำ ตกแต่งร้านบางส่วนก็หา มาเองครับ บางส่วนก็มลี กู ค้าเอามาให้บา้ งส่วนเรือ่ ง ปั ญหาและอุ ป สรรคที ่ ผ มเจอ ก็คือ ว่าคนนคร บางกลุ่มเขายังไม่เข้าใจในสไตล์ร้านแบบนี้ มีกลุ่ม ลูกค้าไม่เยอะที่เข้าใจในร้านสไตล์นี้ ผมใช้เวลา ประมาณเกือบปี กว่าทุกอย่างจะลงตัวผมคิดว่า การที่ร้านเป็นที่ยอมรับของลูกค้า ได้ก็คือ ปากต่อ ปากมากกว่า ผมไม่เคยหวังว่าจะได้กำ�ไรมากมาย นักขอเพียงทุกวันร้านผมไม่ขาดทุนก็พอ เพราะถ้า เราหวังมาก เราจะท้อถอยมาก ผมก็เลยไปเรื่อย ๆ

๙ ต่อไป

ให้เราอยู่ได้เอาใจลูกค้าเป็นที่หนึ่ง ในอนาคตผมคิดว่า อาจจะเปิดร้านใหม่ อยากเปิดสวนอาหารที่รองรับกลุ่ม ลูกค้าจากตอนบ่ายจนถึง 4 ทุ่ม เน้นเรื่องอาหาร สไตล์ ร้านเน้นของเก่าแต่งร้าน แต่บรรยากาศต้องดีกว่านี้ แต่งให้ มันดูสว่างกว่านี้ ในส่วนของร้านเดิมก็ยงั ทำ�อยูเ่ หมือนเดิม ถ้าต่อสัญญาใหม่ ก็อาจจะเปลี่ยนใหม่ มุมในร้านอาจจะ เปลี่ยนแปลงอีกรอบ วิธีการจัดการร้านให้ประสบความ สำ � เร็ จ ของผมน่ า จะมาจากการที่ ผ มเป็ น คนมี ม นุ ษ สัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า ไม่ว่าจะวัยไหน มานั่งร้านผม ผมให้ ความเป็นกันเอง ให้ทุกอย่างตั้งอยู่บนความเรียบง่าย ปัจจุบัน ซิกตี้ บาร์ ถือว่าเป็นร้านที่ได้รับการ ยอมรับจากพี่น้องชาวนครศรีธรรมราชมาก ตอนนี้ก็ถือ ว่าร้านอยูต่ วั แล้ว ในบางครัง้ มีคนทีข่ บั รถหรู ๆ รถสปอร์ต แต่มาขอสติ๊กเกอร์โลโก้ร้านผมไปติดรถ มันทำ�ให้ผมรู้สึก ภูมิใจ บางคนเป็นลูกค้า ซิกตี้ บาร์ นั่งกันมา เกือบ 8 ปี ทำ�ให้ผมนึกถึงสโลแกนของร้านผมที่ว ่า “ซิกตี้บาร์ โตมาด้วยกัน” เราโตมาด้วยกันจริง ๆ ครับ ขอบคุณ ที่ชอบร้านผม ชอบในความเป็น ซิกตี้บาร์ และก็ขอ ขอบคุณลูกค้าทุกท่านมากครับ สุดท้าย ขอให้หนังสือ South side society อยู่ยืนยาว คู่เมืองนครศรีธรรมราช ไปนานๆ *ซิกตี้บาร์ จะครบ 8 ปี ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 โทร.081-537-5586 ถ.ราชดำ�เนิน

ประตูลอด ถ.พัฒนาการคูขวาง

ลอย การ์เด้น แมนชั่น

60 bar

 


กรีน


Health & Cuisine

รักนะ...สุขภาพ

South Side Society

17


i-Trendy

ร ค น ก ุ ร . . . ค ุ ย น อ ้ ย

18

South Side Society

แฟชั่น 360 ํ


i-Trendy

South Side Society

19


S ASS Y AGENC Y

T รับจ ัดงาน E VEN


Design & Life style

แต่งบ้านสวยด้วยตัวคุณเอง

South Side Society

21


South Inspired

เทควันโด...

สายเลือดใหม่

เมืองนคร

ธรณ์ธันย์ พันธุ์เพียรธรรม (บิ๊ก)

“สิ่งที่ทำ�ให้ผม

ประสบความสำ�เร็จ คือ การตั้งใจและ ขยันฝึกซ้อม” เด็กหนุุ่มที่มีแรงบันดาลใจจากความอยากเล่นกีฬาเทควันโด บวกกับความตั้งใจและขยันฝึกซ้อม จนวันนี้ ได้กลายเป็น นักกีฬาอีกคนหนึ่งที่สร้างชื่อเสียงและผลงานอันเป็นที่น่าภาคภูมิใจ แก่ครอบครัวและชาวนครศรีธรรมราชเป็นอย่างยิ่ง วันนี้ ทีมงาน south side society จึงขอเป็นตัวแทน นำ�เสนอเรื่องราวดีๆ จากความคิดของเด็กหนุ่มคนนี้

22 South Side Society

หนึ่งแรงบันดาลใจ


South Inspired

sss : ประวัติส่วนตัว/เรียนที่ไหน นายธรณ์ธันย์ พันธุ์เพียรธรรม อายุ 16 ปี กำ�ลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศ sss : ครอบครัวมีส่วนสนับสนุนมากน้อย เพียงใด ถ้าถามว่าครอบครัวมีส่วนมากน้อยเพียงใด ผมขอตอบเลยครับว่า ถ้าทุกวันนี้ผมไม่มีคน ในครอบครัวของผมให้การสนับสนุนอย่าง จริงจัง ผมก็ไม่สามารถก้าวมาถึงจุดนี้ได้ครับ ปัจจุบันนี้ทั้งพ่อและแม่ จะคอยดูแลและ ติดตามผมไปทุกครั้งที่ผมลงแข่ง ไม่ว่าจะ เป็นแมทช์การแข่งขันเล็ก ๆ หรือระดับชาติ sss : ทำ�ไมถึงเลือกทีจ่ ะเล่นกีฬาเทควันโด/ คิดว่าจุดเด่นของตัวเองตอนเล่นเทควันโด คือ เหตุผลทีเ่ ลือกเล่นกีฬานีเ้ พราะ ตอนผมเด็ก ๆ ผมเดินผ่านไปเห็นนักกีฬาเทควันโดซ้อมกันอยู่ ก็เลยคิดว่าเราน่าจะเล่นได้ ก็เลยเข้าไปคุย กับคุณพ่อและคุณแม่ ซึ่งท่านก็อนุญาตให้ ผมเล่น ส่วนจุดเด่นของผมก็คงจะเป็นทีส่ ว่ นสูง ครับเพราะว่าส่วนสูงมีผล และเป็นส่วน สำ�คัญต่อกีฬาเทควันโดมากเลยทีเดียวครับ sss : แล้วแบ่งเวลา ระหว่างเรื่องการเรียน กับการซ้อมอย่างไร เรื่องการแบ่งเวลาซ้อมกับการเรียนของผม ไม่ได้ยากเลยครับ ช่วงเช้าผมก็ไปโรงเรียน ตามปกติ หลังจากเลิกเรียน ผมจะเข้ายิม เพื่อเตรียมตัวซ้อมครับ

หนึ่งแรงบันดาลใจ

sss : เวลาที่ท้อแท้ คุณมีใครที่คอยเป็น กำ�ลังใจ/แล้วคุณมีวิธีสร้างกำ�ลังใจให้กับ ตัวเองอย่างไร เวลาที่ผมท้อแท้ ผิดหวังจากการแข่งขันก็ จะมีพ่อแม่ พี่ ๆ เพื่อน ๆ ทุกคนรวมถึงโค้ช ที่คอยกระตุ้นและเป็นกำ�ลังใจผมมาโดย ตลอดครับ ส่วนวิธีสร้างกำ�ลังใจของผม คือ ผมจะนึกถึงเสมอว่าผมเริ่มเล่นเทควันโด มานานมากถ้าจะล้มเลิกไปก็คงจะเสียดาย ทั้งเวลาและเพื่อนๆ ครับ sss : เจออุปสรรคในการไปแข่งขันอย่างไร บ้าง/แก้ไขอย่างไร ทุกการแข่งขันย่อมมีอุปสรรคครับ อยู่ที่ว่า มันหนักหรือเบาเท่านั้นเอง ส่วนวิธีแก้ ปัญหานั่นก็คือ ผมมีความเชื่อมั่นในตัวโค้ช ที่คอยแก้เกมส์ให้ระหว่างการแข่งขัน เพราะ โค้ชเป็นคนที่ช่วยให้เรารู้สิ่งที่ควรทำ�ใน สนามครับ sss : เกียรติประวัติที่ไปแข่งขัน/ ที่ประทับใจมากที่สุด เพราะอะไร เกียรติประวัติที่ไปแข่งมาก็มีเยอะครับ ทั้งใน ระดับประเทศก็มี เหรียญทองชิงแชมป์ ประเทศไทย 2 ปี คือปี 2551 และ 2553 ครับ เหรียญทอง และนักกีฬายอดเยี่ยม กีฬากรมพละศึกษาปี 2555 และเหรียญ ทองกีฬาแห่งชาติครัง้ ที่ 41 “เชียงใหม่เกมส์” และเป็นครัง้ ทีป่ ระทับใจทีส่ ดุ ครับ เพราะเป็น การแข่งขัน แมทช์ทใ่ี หญ่ทส่ี ดุ ทีต่ อ้ งเจอคูแ่ ข่ง ที่มีอายุมากกว่าและประสบการณ์สูงกว่า

sss : ทราบมาว่า ไปคัดตัวทีมชาติมาด้วย เป็นอย่างไรบ้าง ทางสมาคมได้ส่งหนังสือเรียกตัว ผมดีใจ มากครับ แต่ต้องเสียใจถึง 4 ครั้ง เพราะ ผมไม่ได้ติดเป็นตัวแทนทีมชาติ โดยเฉพาะ ครั้งล่าสุดเมื่อปลายปีที่ผ่านมาที่คัดเลือกไป ชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศเวียดนาม และชิง แชมป์โลกที่ประเทศอียิปต์ ซึ่งในครั้งนั้นผม ได้เพียงที่ 3 จากที่เค้าตัดสิทธิ์เพียง 2 คน แต่ผมก็ได้บทเรียนกลับมาพัฒนาฝีมือต่อไป sss : สิ่งที่ทำ�ให้ประสบความสำ�เร็จ คือ สิ่งที่ทำ�ให้ผมประสบความสำ�เร็จ คือ การ ตั้งใจและขยันฝึกซ้อม การวางแผนการซ้อม ของโค้ชครับ และรวมถึงกำ�ลังใจจากพ่อแม่ และทุก ๆ คนเพราะถ้าขาดใครไป ผมคง ไม่มีวันนี้ของผมได้แน่ครับ sss : อยากให้ฝากอะไรถึงผู้พี่น้อง ชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชบ้าง สิ่งที่ฝากถึงชาวนครศรีธรรมราช ทุกคน นะครับว่า จังหวัดนครศรีธรรมราชของเรา เป็นจังหวัดที่เป็นแนวหน้าของประเทศ ใน ส่วนของเรื่องกีฬาหลาย ๆ ชนิด เพราะชาว จังหวัดนครศรีธรรมราชทุกคนช่วยกัน ทำ�หน้าที่อย่างเต็มที่ ผมขอให้ทุกคนตั้งใจ ทำ�หน้าที่ของตัวเองให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไปครับ สุดท้ายฝากติดตามผลงานของนักกีฬา เทควันโดจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยครับ และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ทาง sss นำ� มาเสนอครับ หวังว่าคุณผู้อ่านจะภูมิใจกับ ลูกหลานชาวนครศรีธรรมราช

South Side Society

23


24 South Side Society


South Oriental

เหลียวหลัง

หมาตักน้ำ�

ที่มา : สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคใต้ เล่ม 17

หมา ติหมา ตีหมา เป็นภาชนะตักนอย่างหนึง่ ของชาวภาคใต้ ทำ�ด้วยกาบหรือใบของพืช ตระกูลปาล์มที่หาได้ในท้องถิ่น การเรียกชื่อ หมาจาก บางครั้งจึงมีช่อื ของพืชที่นำ�มาเป็นวัสดุในการ ทำ�ต่อท้ายด้วย เช่น ถ้าทำ�จากใบจากก็เรียก ว่า “หมาจาก” ถ้าทำ�จากต้อหมาก (กาบ หมาก) ก็เรียกว่า “หมาต้อ” ถ้า ทำ�จากกาบ เหลาชะโอนก็เรียกว่า “หมาต้อหลาวโอน” (หรือ “หมาต้อ” เช่นเดียวกัน) แต่บางคน ก็ใช้ค�ำ ว่า “หมา” “ติหมา” หรือ “หมาตักน�ำ้ ” รวมๆ กันไปโดยไม่คำ�นึงถึงวัสดุที่ใช้ทำ�ใน ท้องถิน่ บางแห่ง หมาตักน้ำ� ในจังหวัดนครศรีธรรมราช มีการ ใช้ค�ำ ว่า “หมา” ในความหมายทีก่ ว้างออกไป หมายถึงภาชนะตักน้ำ�ปัจจุบันเรียกภาชนะ ตักน้ำ�ที่ทำ�ด้วยสังกะสี อะลูมิเนียม หรือเหล็ก ว่ า “หมาถั ง ” หรื อ “หมาถั้ง” ที่ท ำ�ด้วย พลาสติกก็เรียกว่า “หมาพลาสติก” อันเป็น การรักษาชื่อเต็มที่ขึ้นต้นด้วย “หมา” เอาไว้ ศัพท์ คำ�ว่า “หมา” หรือ “ติหมา” นี้ บางท่าน ว่ามิใช่คำ�ไทยแท้ แต่เป็นคำ�ที่มาจากภาษา มาลายูวา่ “Timba” ซึง่ หมายถึง ภาชนะตักน�ำ้ ที่ทำ�ด้วยกาบหมาก ใน บรรดาหมาที่ทำ�จาก พืชตระกูลปาล์มในท้องถิ่นภาคใต้ หมาจาก ออกจะเป็ น ที่ นิ ย มทำ � และใช้ กั น มากกว่ า ชนิดอื่น ๆ ประกอบกับเห็นว่ามีรูปลักษณะ สวยงามและมีกรรมวิธีการทำ�ที่น่าสนใจกว่า หมาถัง หรือ หมาถั้ง หมาชนิด อื่นซึ่งทำ�ขึ้นเพียงเอากาบมาห่อตัว เป็นรูปหมาเท่านั้น ในที่นี้จึงกล่าวถึงเฉพาะ การทำ�หมาจากเท่านั้น การทำ�เริ่มด้วยการ ตัดเอายอดจากที่เป็นยอดอ่อน ๆ ซึ่งมีใบรวม กันหนาแน่นและยังไม่แตกออกมาจากยอด เป็นใบ ๆ (ถ้ายอดเริ่มแตกใบก็แสดงว่าใบเริ่ม แก่แล้วใช้ไม่ได้) นำ�เอายอดนั้นมาตัดเอาแต่ ละใบที่เห็นว่ามีขนาดพอจะใช้ทำ�หมาได้ตาก แดดให้พอ หมาด ๆ เพื่อนำ�ไปสอดได้สะดวก เมื่อสอดต้องคลี่ใบออกข้างหนึ่งแล้วสอดให้

หมาต้อ

หมาพลาสติก

แต่ละใบสลับโคน – ปลายไปเรื่อย ๆ เพื่อให้ ปลายทั้งสอง ข้างมีขนาดเท่า ๆ กัน เมื่อสอด ไปจนได้ ข นาดตามต้ อ งการก็ ร วบปลายทั้ ง 2 ข้าง เข้าหากันเพื่อผูกติดกันเป็นที่ถือเวลา จะใช้ตักน้ำ� หมาที่ทำ�เสร็จแล้วอาจมีขนาด ใหญ่ – เล็กต่างกัน ขึ้นอยู่กับขนาดความยาว และใหญ่ของจากที่นำ�มาสอดและจำ�นวนใบ ที่ใช้สอย และถ้าต้องการให้หมานั้นสวยงาม และทนทานใบจากไม่แยกออกจากกันง่าย ๆ ก็ใช้หวายหรือคล้าแทงเย็บรอยต่อระหว่าง ใบจาก แต่ละใบตามแนวขวางของใบจากที่ สอดกันนั้น โดยพยายามเย็บให้เป็นแนวตรง ส่วนกลางของหมา เพราะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วย พยุงในการรับน้ำ�หนักของน้ำ�การเย็บนี้อาจ เย็บหลายแถวก็ได้ แต่ถ้าเป็นหมาขนาดเล็ก ไม่จำ�เป็นต้องเย็บ แบ่งได้ 2 ชนิด 1. ชนิดตามลักษณะของการผูกปลายของ ตัวหมาให้เป็นที่ถือคือ “หมาโผ้” (โผ้–ตัวผู้) หมายถึง หมาที่เอาปลายทั้ง 2 มาผูกไขว้กัน 2. “หมาเหมีย” (เหมีย–ตัว เมี ย ) หมายถึ ง หมาที่เอาปลายทั้ง 2 ข้างมาสอดผูกแนบกัน นอกจากทำ�ด้วยวัสดุทห่ี าง่ายในท้องถิน่ ภาคใต้ และราคาไม่แพงแล้ว ยังเป็นสิ่งที่มีคุณสมบัติ เหมาะสมต่อการใช้อกี หลายประการ เช่น มนี �้ำ หนักเบา มีทย่ี ดึ ถือหรือสำ�หรับผูก และสามารถ ตะแคงหรื อ คว่ำ � ตั ว ได้ เ องเพี ย งแต่ ว างบน ผิวน้ำ� ซึ่งแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมของการ คิดที่สัมพันธ์กับการใช้ของชาวบ้าน หมาจึง เป็ น ภาชนะที่ นิ ย มใช้ กั น ทั่ ว ไปในภาคใต้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การใช้ตกั น� ำ้ ในบ่อ ในสระ หรือในพัง ซึง่ ผูใ้ ช้ไม่ตอ้ งออกแรงกระตุกเหมือน การใช้ภาชนะสมัยใหม่อื่น ๆ นอกจากนั้น ชาวบ้านยังใช้หมาในทางอืน่ ๆ อีก เช่น ใช้วดิ น�ำ้ เรือ ตลอดจนใช้ตักน้ำ�อย่างเช่นภาชนะตักน้ำ� อื่น ๆ ทั่วไปด้วย South Side Society 25


South News

26 South Side Society

ข่าวสารอัพเดท


3

หลัง

086-685-0682 (Pee) 081-978-6532 (BeeR)


South Side Society Magazine 9  

south side society 9 มารักบ้านเกิดกันครับ

South Side Society Magazine 9  

south side society 9 มารักบ้านเกิดกันครับ

Advertisement