Page 1

A C O M M U N IT Y M AGA Z I N E O F T H E S O U T H E AST D I ST R I CT

www.cdc.org.sg/SouthEast facebook.com/secdc

AUG-NOV 2017

G N I R S OA D S R A W O T

D E T I N U A

E R U T FU Efforts to create a community that is home to all, regardless of race and creed 9

se buzz Nurturing wise spenders

0 Cover Sel.indd 2

18 change makers A labour of love

24

life hacks Say no to diabetes

26 trail-blazing The rejuvenation of Kampong Chai Chee

10/11/17 3:25 PM


Original(General).ai Original(General).ai

IFC-Contact August Ads.indd 1

1 1

10/11/17 10/11/17

9:18 AM 9:18 AM

10/11/17 4:16 PM


AUG– NOV 2017

CAPITALAND VOUCHERS Find out how on pg33

senior editor POH HSIAO YEN editors CAEN LEE, CLAIRE KOH PUBLISHING AND DESIGN CONSULTANT

4 senior editor

RONALD RAJAN senior art director

DON LEE assistant editor

18

change makers 18

9 2

Mayor’s Message

centre stage

helping hands

life hacks

Common Spaces

24 Say No To Diabetes

Raring To Serve

12

Making Good Strides

fEast

When it comes to food, there’s no better nod to multiculturalism, than mee goreng, which features elements from various cooking traditions

28 Delicious Diversity

making connections 30 Building Bridges

33

A Picture Of Harmony / Spot The Difference

up & coming 36 What’s Happening

making waves 37

1-Contents.indd 2

MARK LEE, KELVIN CHIA,

teodiana3333@yahoo.com.sg

win! NATIONAL FLAVOURS!

DENNIS YIN, HONG CHEE YAN,

michelek@mediacorp.com.sg

10

ToˎServe

contributors

for advertising enquiries, please email

Nurturing Wise Spenders

A Heart

NEO AIK SING

ERIC CHUN, KOHˎYUEN LIN

9

17

senior designer

trail blazing 26 All Spruced Up

Winners

ASHUTOSH RAVIKRISHNAN

MICHELE KHO

Common Senses For

2017 National Day Award

writer

senior business relationship manager

6

14

WANDA TAN, PHYLLIS HONG

22 Angels Among Us

The More, The Merrier

community champions com

senior writers

20 Making The Switch 4

SE buzz

28

A Labour Of Love

FAIROZA MANSOR

A Wow Welcome

No part of this publication may be reproduced in any form without the prior written consent of the Publisher. Every effort has been made to ensure that the contents of this publication are correct and up-to-date at the time of printing. Some details are liable to change. The publisher cannot be held responsible for any consequences arising from errors or omissions in this publication. Printed in Singapore by KHL Printing Co Pte Ltd. MCI (P) 119/08/2017 ISSN.0219-4031

10/11/17 3:27 PM


WE

Dear Residents of the South East District

WE MUST REMAIN VIGILANT AND NOT ALLOW ANY INCIDENTS TO DIVIDE US.

GET IN TOUCH If you have any questions or concerns that you would like to highlight to the Mayor, please write in to: Contact_South_East@pa.gov.sg or mail your enquiries to Contact South East – Mayor South East Community Development Council, 10 Eunos Road 8 #12-05A Singapore Post Centre Singapore 408600

Dr Mohamad Maliki Osman Mayor, South East District Grassroots Adviser to East Coast GRC GROs and MP for East Coast GRC

Every year, we mark National Day with a grand National Day Parade. This year was no diǏerent. At the community level, it was very heartwarming to see many celebrations taking place to mark our nation’s 52nd Birthday recently. Through everything from National Day dinners to Observance ceremonies, we celebrated the key institutions that have made Singapore succeed over the last 52 years — and one of these is ourˎmultiracialism. Much has been said about how important it is for us to maintain our racial and religious harmony — that it will always be a work in progress and that we must never take our social cohesion for granted. This is even more critical as we are faced with the challenges of self-radicalisation, religious extremism and terrorism. We must remain vigilant and not allow any incidents to divide us. I am glad that the South East CDC continues to reach out to our corporate, community and government agency partners as we develop and implement programmes that strengthen our inter-racial and inter-faith relationships. We also continue to build bridges and provide opportunities for our residents and partners to support the vulnerable in our community through programmes like the 3M Step Up Challenge. We are happy

2

2-3 Mayors Message.indd 2

10/11/17 3:28 PM


C O N TA C T S O U T H E A S T

b

AUG-NOV 2017

mayor’s message

 

b

b

b

b

b â€ŤÜ˜â€Źáż‚Üˇâ€ŤÜ?áž˝ÜąÜ­â€ŹážśážŒážťܡ‍ܤܲܢܧܲÜ?ܢ‏ឡܸ‍ܹܣܢ‏ឝ ‍ܨܼܲ‏ឝ‍ܹ܌‏វ‍ܭܲܥÜ?ܤܲܢܧܲÜ?ܢܡÜ¤ÜąÜŚÜ â€Źáž ážşáž—â€ŤÜ â€Źážš Üśâ€ŤÜąÜ›â€Źážśâ€ŤÜąÜ â€ŹážŒÜˇâ€ŤÜąÜ­â€Źážť‍܌ܣ‏áž?ܡ‍Ü?ܢ‏ឡ‍ܲܢ‏រ‍ܭ‏áž? ‍܊ܼܲ‏ី‍ܹܣܢ‏ឌឰ‍Ü?ܛܹܛ‏រ‍ܹܛܜÜŞÜĽឿܲܭ܍Ü?ܛ‏វ‍ܹܠ‏ើ‍ܠ‏ឹ‍῀ܛ‏ ‍ܼܜܠܸܣ‏ឞ‍ܢܸ܊‏ឺ‍ួܹܼ‏ឺ‍ܢܼ‏ឞហ‍ῠܲܛ܌‏ឲ‍ܑܛܹܧܲÜ?‏ឞី‍ܢ‏áž? ܑី‍ܢ‏ឰܜ‍ܹܛ‏វ‍ܹܠ‏ើ‍ܠ‏ឹ‍ܲ܍ܛ‏ររ‍ܪ‏ឝ‍ܠܛ‏ី‍ܢ‏ ‍Ü?â€ŹážśážŒâ€ŤÜ˛Ü?Ü›ÜąÜŤÜ›â€Źážąâ€ŤÜ›â€Źážşáž˜ÜąÜ˛ážšܜ‍ܭ‏ឞ‍ܲ܊‏ឰហ ‍ܲܭܢܓ‏ភܹܲី‍ܲܢ‏ឞឰហឝយឰ‍Ü?ܧܲܛ‏ឝ‍Ü?‏ឹ‍ܹܣ܍ܸܛ‏ឝ ܜ‍ܲܭܨ܍ܛ‏ឰ‍ܹ܊ܡܲܛ‏ឝÜ?‍ܭ‏ឞហ῀â€ŤÜ˜â€Źážšáž â€ŤÜ˜ܤܑܪܼ‏ឞហܸ‍܌‏ Ü‘â€ŤÜ˜ܢ܌ܤ‏ឞហܸ‍ܕ܌‏ឺܡ‍ܹܼ‏áž?ܡ‍ួ܍ܭ܌‏ីáž?‍ܭ‏ឞឝ

that we doubled our target of 10 million steps climbed and obtained 20,000 3MËŽproducts that will benet 4,000 low-income households in the SouthËŽEastËŽDistrict. I would like to invite you to come onboard this journey with us at the South East CDC, and do your part in making our community stronger and more cohesive. We owe it to our earlier generation who has given us this peace and security to maintain it as we hand it over to the next generation. Please do not hesitate to contact us if you are keen.

â€ŤÜ˜â€Źážšáž ‍ܕ‏រហឝ‍܌ܣ‏áž?‍Ü?‏រ‍ܛ‏ឺ‍ܥܸܼܲ‏ឺܸ‍ܹܣܼ‏ឝ ‍ܕܛܹ܌ܥܨܹܢܹÜ?â€ŹážŒážˇáž?áž°ܜ‍܍῀ܹܛ‏ឰគ‍ܹܠ‏áž?‍ܕ‏រហឝ‍ܹܣ‏ឝ ܡ‍ܲܭ῀ܛ‏ឺ‍ܼ‏ើដឞឰ‍ܹ܊ܡܲܛ‏ឝÜ?áž?â€ŤÜ•â€ŹážşÜˇâ€ŤÜ˘Ü¸ÜąÜĽâ€Źážœážťâ€Ťܠܲܭ‏ ܑឺܡ‍ܹܼ‏áž?Ü?‍ܧܲÜ?ܭ‏ឝ‍ឿܲܤܤܜܖ‏ឆ‍ܧܼܧ‏ឹ‍ܢܹܭܨܛ‏ឝ‍ܢ܌‏ ‍ܢܹܭܨܲܭܳܢ‏ឝ‍ܧܼ‏ឹ‍ܢܹܭܨܛ‏ឝܡ‍ܹܼ‏រ‍ܭ܊‏ឞܸ‍ܹܣ܊‏ឝ ‍ܹܣܡួܲܢܕ‏ឰហ‍ܹ܊ܡܲܛ‏ឝ‍ܹܣ‏ឝ‍ܕ‏ឺܡ‍ܹܼ‏áž?ážť‍ܲ܏ܲܭ‏ឺភ‍ܠ‏រ Ü‘ážžážşâ€ŤÜąÜ˘ÜˇÜĽâ€ŹážŒ‍ܕ‏ី‍ῠܛܲܣܢ‏ឍឝ‍ܣ‏ឝ‍܍ܼܲܧܡܠܸܲ܌‏ឍ â€ŤÜ–â€Źážžâ€ŤÜĽâ€ŹážŒážˇâ€Ťáž˝ÜąÜĽឿ܌ܹܠܲܭܲܢ‏ឡáž?ឰܜ‍ܭܡÜŤáż€ÜąÜ›â€ŹážśážŒážť ܜ‍ܢ‏រܡ‍܌‏ឞហ‍Ü?‏រ‍܌ܡÜ›â€Źážťâ€ŤÜąÜĽâ€ŹážľážŒ‍܌‏រ‍܊‏ឝÜ?‍ܢ‏រ ‍ܼ‏ឹ‍Ü?῀ܛܲ܍ܹܛ‏រ‍ܛ‏ឝÜ?‍ܹÜ?ܨ‏ឹ‍܌ܸÜ?ܛ‏ឺភ‍῀ܛ‏ ‍ܭܧܲܛÜ?‏ឞហ‍ܠ‏រܑܸ‍ܥ‏ីáž?ܑ‍ܤ‏ឹ‍῀ܛ‏ ‍ܢ܌‏ឹ‍ܛ‏ឌឰ‍܊ܓܤܹܪܲܧܠܸܲܛ‏ឍ‍܍ܸܛ‏ â€ŤÜ­â€Źáž¤ážşâ€ŤÜĽâ€ŹážŒážˇáž?‍ܢܭ‏ឞ‍ܲܢܤܹܛ‏ើ‍ܠ‏ឹ‍܍ܸܛ‏ឡܜ‍ួܠܹܢ‏ីáž? ‍ܓ‏ឞ‍ܹܭ‏ឰ‍ܧÜ?ÜśÜ˛Ü›â€Źážžâ€ŤÜĽâ€ŹážŒážˇâ€ŤÜ­ܲܢ‏ឞ‍܊ܲܛ‏áž?‍܌ܣ‏áž?‍Ü?‏រ‍ܛ‏ឡ‍ឿܲܢ‏ ‍ܭܸܢܡÜ˛Ü­Ü˘Ü“â€Źážşâ€ŤÜĽâ€ŹážŒÜˇâ€ŤÜąÜ­â€Źážžáž°áž ‍ܕ‏ឝῄܜ‍ܠ‏ឺÜ?ážşܡ‍ܪÜ?‏឴ ܡ‍ܹܼ‏រ‍ܲܢ܊‏ើ‍ܠ‏ឹ‍῀ܛ‏រ‍ܪ‏ឝ‍Ü?Üśܲܭܢܓ‏ស‍ܹܣܧ‏ឝܜ‍ួܠܹܢ‏ីáž? ‍ܹܭ‏សឺភ‍ܓ܍ܸܛ‏ឞ‍ܹܭ‏ឰ‍ܭܲܛ‏ឞ‍ܹ܊ܡܲܛ‏ឝ‍ឿܲ܌‏អ‍ܧ‏រ ‍ܼ‏ដ‍ܕ῀ܛ‏រ‍܌ܣ܊‏áž?ܑ‍ܪ‏ឰܸ‍ܹܣܛ‏ឝܑឞ‍ܠ܌‏ឹ‍ܲܢܹÜ?ܛܹܛ‏ឡáž? ‍ܕ‏ឝܜ‍ܹܼ‏ឞ῀‍܍ܸܛ‏ឺܜ‍ܼ‏ឞ‍ܲ܊‏ឞឰ‍ܹ܊ܡܲܛ‏ឝÜ?ܸ‍ܭ‏ ܜ‍ܢ‏រ‍܏ܲܛ‏ឰហ‍ܭ‏ើ‍ܨܹܠ‏ឡ‍܍῀ܓឿܲܢ‏ហܸ‍܊‏ី‍ܢ‏

团睓一致〠é˝?ĺżƒĺ??力 äş˛çˆąçš„ä¸œĺ?—ĺŒşĺą…ć°‘äťŹďźŒ ćŻ?ĺš´ďźŒćˆ‘äťŹéƒ˝äźšäťĽĺş„ä¸Ľç››ĺ¤§çš„ĺ›˝ĺş†ćŁ€ é˜…ĺ…¸ç¤źĺş†çĽ?ĺ›˝ĺş†ć—ĽďźŒäťŠĺš´äš&#x;ä¸?äž‹ĺ¤–ă€‚ćœ€ čż‘ďźŒćˆ‘äťŹäš&#x;ĺœ¨ç¤žĺŒşĺź€ĺ?Żäş†ä¸€čżžä¸˛ć¸ŠéŚ¨çš„ 庆çĽ?ć´ťĺŠ¨ďźŒĺ…ąĺ?ŒćŹ˘ĺş†ć–°ĺŠ ĺ?Ą52ĺ˛ ç”&#x;旼。 äťŽĺ›˝ĺş†ć™šĺŽ´ĺˆ°ĺ›˝ĺş†ć—Ľć•Źç¤źäťŞĺź?ďźŒčż™äş›ć´ť 动庆çĽ?çš„ä¸?ĺ?Şć˜Żä¸€ä¸Şĺ›˝ĺŽśçš„诞ç”&#x;ďźŒäš&#x;庆 č´şčż™äş›ĺš´ä¸€ç›´ç§‰ćŒ ç?€çš„äżĄĺżľďźŒĺ…śä¸­ä¸€ä¸Ş ĺ€źĺž—ćˆ‘äťŹĺź•äťĽä¸şĺ‚˛çš„ĺ°ąć˜Żćˆ‘ĺ›˝çš„ĺ¤šĺ…ƒ ç§?ć—?ć–‡ĺŒ–ă€‚ çť´ćŒ ç§?ć—?ĺ’ŒĺŽ—ć•™ĺ’Œč°?至关é‡?čŚ ďźŒćˆ‘ 䝏äš&#x;ĺœ¨ć­¤ć–šé?˘čż›čĄŒäş†ĺ¤šćŹĄĺ’Œĺ¤šéĄšçš„厣 ĺŻźĺˇĽä˝œďźŒä˝†ćˆ‘äťŹä¸?äźšĺ°ąć­¤ć?žć‡ˆďźŒĺ› ä¸şćˆ‘ 䝏çť?寚ä¸?čƒ˝ćŠŠç¤žäźšĺ’Œč°?当ćˆ?ç?†ć‰€ĺ˝“ç„śďźŒ ć‰€äťĽčż˜äźšĺ†?掼ĺ†?ĺŽ‰ďźŒçť§çť­çť´ćŒ ç¤žäźšçš„ĺ’Œ č°?ă€‚čż™ĺœ¨é?˘ĺŻšč‡Şćˆ‘ćż€čż›ĺŒ–ĺˆ†ĺ­?ă€ ĺŽ—ć•™ćž çŤŻä¸ťäš‰ĺ’Œć ?ć€–ć´ťĺŠ¨ĺ¨ čƒ ć—ść˜žĺž—ć źĺ¤–é‡? čŚ ă€‚ćˆ‘äťŹĺż…éĄťć—śĺˆťäż?ćŒ č­Śćƒ•ďźŒä¸?čŚ č˝ťć˜“ 莊䝝何事䝜ĺ?ąĺŽłĺˆ°ćˆ‘䝏睴糝多嚴的礞 äźšĺ’Œč°?。 东ĺ?—ç¤žĺŒşĺ?‘ĺą•ç?†äş‹äźščƒ˝çť§çť­ĺ’ŒĺŒş é‡Œçš„äź ä¸šćœşćž„ă€ ç¤žĺŒşĺ’Œć”żĺşœćœşćž„ç›¸äş’ĺ?ˆ ä˝œďźŒĺź€ĺ?‘ĺ’ŒĺŽžć–˝ĺ?„éĄščŽĄĺˆ’ďźŒĺŠ ĺźşĺ?„ç§?ć—?

‍ܭ‏ឞ‍ܹܭ‏សáž ážŒážťâ€ŤÜĽâ€Źážąâ€ŤÜ›â€ŹážŚáž°áž â€ŤÜ§ÜĽâ€Źážšâ€ŤÜĽâ€ŹážŒážť ܜ‍ܢ‏រ‍܏ܲܛ‏ឰហ‍Ü?‏រ‍܌ܡÜ›â€Źážťâ€ŤÜąÜĽâ€ŹážľážŒâ€ŤÜŚâ€Źážšâ€ŤÜŠâ€ŹážˇÜˇâ€ŤÜąÜ˘â€ŹážŒ ‍ܲܥܧܼ‏ឡáž?‍܌ܣ‏áž?‍Ü?‏រ‍ܛ‏ឡܸ‍ܭܢ‏ឤ‍ܛܹܢܤܹܭ‏ឍឝ‍ܥܸܼܲ‏ឺភ ‍ܲ܌‏ឰ‍ܛܹܢܛ‏ឍឝ‍Ü?‏ឰហ‍ܼឿܲܢܭ‏ឹܡ‍ܛ‏ឞហ‍ܹ܌‏ហ‍ܹܣ‏រ ‍ܓ‏ឹ‍ܛ‏ឌឰហÜ?ܸ‍܏‏ឺភâ€ŤÜ˛Ü­â€ŹážŒáž°â€ŤÜŠÜˇÜ˛Ü›â€Źážš‍܌ܣ‏áž?យរܸ‍ܧܤ‏ ‍ܪܸܢ‏យܸ‍܌ܣ܊‏ឰហÜ?Ü¸â€ŤÜ§Ü¸Ü˛Ü˘ÜŚâ€Źážœážť‍ܹܼ‏áž?â€ŤÜąÜ›â€ŹážşÜ¸â€ŤÜĽâ€Źážœážť ‍ܓ‏ហ‍Ü?Üśܲܢ‏ស‍ܲܢ‏ឞឰ‍܊ܲܛ‏áž?Ü?ܸ‍ܹܣܢ‏ឝ‍ܼ‏ឡ‍Ü?Ü›ÜąÜŚÜ¨Ü˛Ü˘â€ŹážŒážˇâ€ŤÜ˘â€Źážˇ ‍ܪܸܢ‏យܸ‍܊‏ឰហ‍܏ܭ‏ឹ‍ܭܡÜ›â€ŹážśážŒážť‍ܓ‏ឹ‍ܛ‏ឌឰហ‍ܭួÜ?‏ឝ ܑឞី‍ܧܢឿܹܢ‏ឹ‍ܕឿ܌ܹܛ‏ឹ‍܍ܸܛ‏ឡܜ‍ួܠܹܢ‏ភ ܜ‍῀ܹܛ‏ឌឹ‍῀ܛ‏  ĺ’ŒäżĄäť°äš‹é—´çš„ĺ’Œç?ŚďźŒ ĺŻšć­¤ćˆ‘ć„&#x;ĺˆ°ćŹŁć…°ă€‚ćˆ‘äťŹ 将睧睭ćˆ?ä¸şĺą…ć°‘ĺ’Œćœşćž„äš‹é—´çš„ćĄĽć˘ ďźŒĺˆśé€  ĺ?Œć–šä¸şç¤žĺŒşĺźąĺŠżçž¤ä˝“ćœ?ĺŠĄçš„ćœşäźšă€‚ĺ…śä¸­ä¸€ 饚ćˆ?ĺŠ&#x;éĄšç›Žĺ°ąćœ‰ĺ’Œ 3M č ”ĺŠžçš„ĺ Ľć­ĽćŒ‘ćˆ˜ć´ť ĺŠ¨â€œć­Ľć­Ľä¸şĺ–„â€? ćŒ‘ćˆ˜čľ›ă€‚ćˆ‘éŤ˜ĺ…´ĺœ°ĺ?‘大厜 ĺŽŁĺ¸ƒďźŒćˆ‘äťŹčžžĺˆ°äş†ćŻ”é˘„ćœ&#x;一ĺ?ƒä¸‡ć­Ľĺ¤šä¸€ĺ€?çš„ ç›Žć ‡ďźŒčŽˇĺž—äş†3M ä¸¤ä¸‡ä¸Şäş§ĺ“ čľ„ĺŠŠďźŒčŽŠĺ››ĺ?ƒĺ?? 东ĺ?—ç¤žĺŒşçš„ä˝Žć”śĺ…ĽĺŽśĺş­ĺ?—益。 ĺœ¨ć­¤ćˆ‘é‚€čŻˇĺ¤§ĺŽśĺŠ ĺ…Ľä¸œĺ?—ç¤žé‡Œäźšçš„ĺ¤§ĺŽś ĺş­ďźŒä¸€čľˇé˝?ĺżƒć?şć‰‹ĺ…ąĺˆ›ä¸€ä¸Şć›´ĺźşĺ¤§ĺ’Œć›´ĺ…ˇĺŒ… ĺŽšć€§çš„ç¤žĺŒşă€‚ĺ‰?äşşç§?ć ‘ďźŒĺ?Žäşşäš˜ĺ‡‰ďźŒćœ‰äş†ĺ…ˆ čžˆäťŹçš„ĺĽ‰çŒŽç˛žçĽžďźŒć‰?ćœ‰äş†ćˆ‘äťŹäťŠĺ¤Šĺ’Œĺšłć˜Œç›› çš„ç¤žäźšďźŒčŽŠćˆ‘äťŹĺœ¨čż™é‡ŒĺŽ‰ĺą…äš?ä¸šă€‚ĺ› ć­¤ďźŒä¸ş äş†čŽŠćˆ‘äťŹçš„ĺ?ŽäťŁäš&#x;čƒ˝ĺ’Œćˆ‘äťŹäşŤćœ‰ä¸°çĄ•çš„ćˆ? ćžœďźŒčŻˇä¸?čŚ ĺ†?çŠščąŤďźŒçŤ‹ĺ?łĺ’Œćˆ‘äťŹč ”çťœćˆ?ä¸şćˆ‘ äťŹçš„ä¸€ĺ‘˜ďźŒä¸şç¤žĺŒşĺťşčŽžĺ‡şĺŠ›ă€‚

BERSATU KITA TEGUH PARA PENDUDUK KAWASAN TENGGARA YANG DIHORMATI Setiap tahun, kita raikan Hari Kebangsaan dengan Perbarisan Hari Kebangsaan yang gah. Tahun ini tidak terkecuali. Di peringkat masyarakat, kita ghairah menyaksikan pelbagai sambutan yang berlangsung untuk meraikan Ulang Tahun negara kita yang ke-52 baru-baru ini. Daripada majlis makan malam Hari Kebangsaan sehingga acara Penghayatan, kita meraikan institusiinstitusi utama yang menjadi tunjak kejayaan Singapura sepanjang 52 tahun yang lalu — dan salah satu daripadanya adalah ciri kepelbagaian kaum kita. Banyak yang telah diperkatakan tentang peri pentingnya mengekalkan keharmonian kaum dan agama kita — bahawa ia akan sentiasa menjadi usaha yang berterusan dan kita tidak harus sekali-kali mengambil lewa akan perpaduan sosial yang kita nikmati. Ini adalah lebih runcing kerana kita sedang menghadapi cabaran sindrom meradikalkan diri sendiri, fahaman pelampau agama dan pengganasan. Kita harus kekal berwaspada dan jangan membenarkan sebarang insiden memecah-belahkan kita. Saya merasa gembira kerana CDC Tenggara dapat terus mendekati rakan-rakan korporat, masyarakat dan agensi pemerintah disamping kita membangunkan dan melaksanakan program-program yang dapat mengukuhkan hubungan antara kaum dan antara agama kita. Kita juga akan terus membina jambatan penghubung dan menyediakan peluang untuk para penduduk dan rakan kongsi kita menyokong golongan yang lemah dalam masyarakat menerusi program-program seperti Cabaran 3M Step Up Challenge. Kita merasa teruja kerana telah berjaya menggandakan sasaran 10 juta langkah yang didaki dan memperoleh 20,000 produk 3M yang akan membantu 4,000 keluarga berpendapatan rendah di Kawasan Tenggara. Saya ingin menjemput anda untuk menyertai perjalanan ini bersama kami di CDC Tenggara, dan memainkan peranan anda untuk menjadikan masyarakat kita lebih teguh dan lebih bersatu-padu. Kita terhutang budi kepada generasi terdahulu yang telah memberikan kita keamanan dan keselamatan ini untuk dikekalkan dan diserahkan kepada generasi yang akan datang kelak. Sila hubungi kami sekiranya anda berminat.

3

2-3 Mayors Message.indd 3

10/11/17 3:29 PM


STORY: FAIROZA MANSOR

centre stage

THE MORE,

T Ha he T rm hr on ee T yE ffo ier rts :

The MeŶier

The South East CDC’s “Celebrating our Festivals” series seeks to encourage and develop inter-faith understanding among residents. Here’s how this has been done.

Develop Champions

OF RACIAL AND SOCIAL HARMONY

Supporting Ground-Up Efforts IN RACIAL AND SOCIAL HARMONY

Promoting Greater Awareness & Appreciation OF RACIAL AND SOCIAL HARMONY

n multicultural Singapore, the need to preserve harmony between the various members of the population — who hail from various ethnic backgrounds and obeserve a range of religions — is a paramount concern. The “Celebrating Our Festivals” series was launched as part of

the SouthˎEast CDC’s Three Tier Harmony EǏorts to build greater awareness and appreciation of our diversity. Theˎactivities organised in the series aim to provide opportunities for Singaporeans from diǏerent faiths and races to experience and celebrate the major festivals in theˎcountry.

DEEPAVALI 29 October 2016 Sri Senpaga Vinayagar Temple at Ceylon Road

50

WHO:

VOLUNTEERS, FROM AGES 15 TO 73, OF VARIOUS RACES AND RELIGIONS FROM THE SOUTH EAST DISTRICT. OF THESE:

20

were youths from the South East CDC’s Racial Harmony Youth Ambassadors (RHYA) programme

30

adult and senior volunteers + About 500 devotees of the Sri Senpaga Vinayagar Temple

HOW: Volunteers were given a tour of the 140ˎyear-old Sri Senpaga Vinayagar Temple, which has a rich history of multi-racial cohesiveness — Muslims, Buddhists and Christians donated to its rebuilding, and a Chinese architect designed its new look in 2003. Volunteers also witnessed a traditional Deepavali prayer ceremony, Vasantha Mandapa Pooja, and learnt of the meaning behind Deepavali rituals.

IT’S MY FIRST TIME IN A HINDU TEMPLE AND TAKING PART IN AN IMPORTANT FESTIVAL. THIS HAS BEEN AN EYE-OPENER FOR ME, AS I GOT TO EXPERIENCE AND KNOW MORE ABOUT DEEPAVALI, BEYOND THE OIL LAMPS AND TRADITIONAL SNACKS. IT’S NOT JUST ANOTHER PUBLIC HOLIDAY TO ME NOW. Muhd Nadhir B Saiful B, 15, RHYA Volunteer

4

4-5 Centre Stage.indd 4

10/11/17 3:30 PM


C O N TA C T S O U T H E A S T

AUG-NOV 2017

It is inspiring to see youths of different ethnic groups and faiths coming together, to understand one another and bond as a community, at the same time doing good for the less-fortunate. With each installment of the “Celebrating Our Festival” series, they gained a deeper understanding of different cultures, and this augurs well for Singapore’s future — that our next generation is proactively creating a common space and making efforts towards achieveing a sustainable and harmonious co-existence. Dr Maliki Osman, Mayor of South East District

RAMADAN 16 June 2017 Masjid Al–Taqwa atˎJalan Bilal

VESAK DAY 3 - 10 May 2017 Various locations

WHO:

24

students from Madrasah Al-Maarif Al-Islamiah

WHO:

VARIOUS NEIGHBOURHOOD SCHOOLS SAP (SPECIAL ASSISTANCE PLAN) SCHOOLS MADRASAHS SHINNYO-EN SINGAPORE

+ 30

SENIOR CITIZENS FROM: Tembusu Senior Activity Centre Shan You Counselling Centre

HOW: Volunteers participated in the folding of the lotus owers, which is purported to cultivate mindfulness and calmness. Together they folded 2,500 lotus owers, a tribute to the 2,500 years Buddhism has been estimated to be inˎexistence. The participants also heard from Venerable Phra Chun Kiang of Wat Palelai Temple, who shed light on the signicance of Vesak Day, before being treated to a vegetarian lunch. OnˎVesak Day on 10 May, the youth volunteers distributed the folded lotus owers to the public within the South East District.

THIS IS A MEANINGFUL EVENT AND DAY FOR ME. I TRIED FASTING LAST YEAR DURING RHYA ’S RAMADAN EVENT TOO, BUT THIS YEAR FELT A LOT MORE MEANINGFUL, KNOWING THAT OUR FASTING CAN HELP THE NEEDY TO RECEIVE MILO. FROM TODAY’S SHARING, I LEARNT SO MUCH ABOUT MY MUSLIM FRIENDS. NOW THAT I UNDERSTAND MUSLIM CULTURE A BIT BETTER, AND LOOK UP TO THEIR DETERMINATION! Lim Yong Zheng, 18, RHYA volunteer

30

RHYA youth volunteers

HOW: The RHYA volunteers, all of whom are non-Muslims, attempted to fast for nine hours on 16 June. Prior to this date, they fasted for ve hours on three days to prepare their bodies for the full fast. For their eǏorts, Nestlé Professional donated 7,200 cups of MILO to beneciaries through Masjid Al-Taqwa. Together with students from Madrasah Al-Maarif Al-Islamiah, the volunteers also engaged with residents from Moral Home for the Aged Sick, as well as carried out the Pass the Balloon Movement* at Bedok Town Square. They were also given a tour of the mosque, and Muslim participants shared on the signicance of Ramadan. The youths also assisted with the packing of porridge, which was served to elderly residents during IǢar (the meal that breaks the fast at sundown). *Pass the Balloon Movement aims to pass messages of peace and harmony to the masses, through a simple act of writing the goodwill messages on a balloon and passing it on to another to write before giving it away.

Today’s event has given me so much knowledge; now I better understand my neighbours and see more meaning in Vesak Day. It is exciting for me to be able to share this knowledge, because I hope to be able to pass on the knowledge and compassion that has been imparted to us today. Zakiyyah Binte Marzouq, one of the youth participants

5

4-5 Centre Stage.indd 5

10/11/17 3:30 PM


STORY: FAIROZA MANSOR

centre stage

COMMON SENSES FOR

CoŲonSpaces The South East CDC’s inaugural interfaith dialogue series enabled more intensive and effective interfaith and intercultural engagements.

T ˎ

o further promote multicultural appreciation and cohesion, the South East Community Development Council rolled out the inaugural Interfaith Dialogue Series collectively titled “Common Senses for Common Spaces”. The dialogue series — which comprised of four sessions held

between November 2016 and April 2017 at locations across Singapore — aimed to emphasise what our various religious denominations have in common. It is part of the South East CDC’s Three-Tier Harmony EǏorts to increase interfaith understanding, respect and condence in the community.

DID YOU KNOW IN MAY 2015, PRIME MINISTER LEE HSIEN LOONG CITED THE GLOBAL RELIGIOUS DIVERSITY REPORT, WHICH RANKED SINGAPORE AS THE MOST RELIGIOUSLY-DIVERSE NATION IN A LIST OF 232 COUNTRIES.

THE

Participants PROFESSIONALS INTERFAITH ACTIVISTS FROM THE SOCIAL AND CORPORATE SECTORS YOUTHS REPRESENTATIVES FROM FAITH GROUPS AND INTER-RACIAL AND RELIGIOUS CONFIDENCE CIRCLES STAFF FROM GOVERNMENT AGENCIES DIGNITARIES FROM FOREIGN EMBASSIES INCLUDING INDONESIA, THE PHILIPPINES, THE UNITED STATES OF AMERICA, OMAN AND PAKISTAN

Diversity is strength when properly cultivated and coordinated. But if left unattended, taken for granted or let to be manipulated, it would be disastrous. Singapore’s interfaith fabric must be consciously and constantly monitored and nurtured to maintain and strengthen confidence and trust among the people of this most religiously-diverse nation… We must continue to facilitate interfaith dialogue as we deepen our inter-ethnic bonds to build a cohesive society. Dr Maliki Osman, Mayor of South East District

6

6-7 Centre Stage 2 Interfaith.indd 6

10/11/17 3:31 PM


C O N TA C T S O U T H E A S T

AUG-NOV 2017

THE THEMES/TOPICS OF THE DIALOGUE SERIES

1

Sacred Rendezvous 11 November 2016 Theatreworks @ Mohamed Sultan Road

In spite of diǏerences in theologies and practices, subscribers of most faiths embark on a pilgrimage in search of spiritual connectivity. In this session, speakers from the Islamic, Christian, Sikh and Buddhist faiths explained what compels pilgrims to leave the comforts of their modern lives and journey towards their religion’s holy sites.

THE SOUTH EAST CDC PROVIDED A PLATFORM FOR THE VARIOUS RELIGIOUS ORGANISATIONS AND LAYMEN OF OUR MULTI-RACIAL SOCIETY TO COME TOGETHER AND UNDERSTAND WHAT AND WHY THEY ARE DOING AND TO DISCUSS ISSUES OPENLY IN A SAFE ENVIRONMENT. IN MY OPINION, THE DIALOGUE SERIES WAS EXECUTED IN A CLEVER WAY — EACH SESSION HAD A VERY INNOVATIVE AND CATCHY THEME.

2

Follow that Rainbow – (Beauty in the eye of the believer) 21 January 2017 SPH Auditorium

The dialogue centred on the topic of colours and their varied signicance and uses by the diǏerent ethnic groups in Singapore. Three speakers from diǏerent religious groups shared their perspectives and explained the spiritual representations of colours in their respective faiths.

Dr Daniel Tan, Siglap IRCC Chairman and participant of all four sessions in the dialogue series

3

Holy Smoke! – Scents and Sensibility 4 March 2017 Madrasah Wak Tanjong Al-Islamiah This session discussed the spiritual signicance of incense burning and oǏerings across our society. From Europe to Asia, and across the Pacic, subscribers of faiths believe that incense fumes mark prayer, respect or sacrice to the heavens, deities or ancestors. While incense fumes act as a purifying and soothing element in some faiths, it can be regarded as a source of pollution and cause discomfort to some others. Three speakers talked about their respective faith’s use of fumes andˎperfumery.

4

Pop up the Soul – e n C h a n t i n g Tu n e s 29 April 2017 Dunman High School

Music transcends cultures and is capable of evoking emotions and spirituality. This dialogue examined and raised questions about music and its connection, if any, to religion. Three speakers candidly presented on their respective faith’s use of music in its various forms — including hymns, chants and cultural or musical ensembles.

7

6-7 Centre Stage 2 Interfaith.indd 7

10/11/17 3:31 PM


ycling rec

he

e

d e-w as tlan t ar

Help your Neighbours: Recycle Your E-waste to Earn Energy-Efficient Light Bulbs for Less Privileged Families in the South East District For every piece of e-waste recycled, 1-3 light bulbs will be donated to the less privileged families in the South East District!

––––

– ––

)LQGRXWPRUHDW KWWSVFGFRUJVJ6RXWK(DVW (YHQWV8SFRPLQJB(YHQWV )RUHQTXLUHVSOHDVHFRQWDFW &KHOV\B7DQ#SDJRYVJ

Initiated by:

In partnership with:

Supported by:

8-Contact Ad.indd 8

10/11/17 3:32 PM


C O N TA C T S O U T H E A S T

STORY: ASHUTOSH RAVIKRISHNAN / PHOTOS: ERIC CHUN

AUG-NOV 2017

SE buzz

NURTURING WISE

Spenders Games are an important tool in teaching students about financial savviness, as this workshop proved.

ˎI

t is around $5,” said one student from Bedok Green Primary School. “No, Iˎthink it is more expensive!” said another student from Eunos Primary School. Finally, the group compromised and answered, “$5.50!” (The correct answer was $5.80.) The students were trying to guess the price of a popular toothpaste brand, as part of a game played during the Citi-South East MoneyWise Financial LiteracyˎWorkshop. The game, based on the popular The Price is Right television programme, reminded students of the value of a dollar. It was one of several activities

conducted during a half-day nancial literacy workshop which was held on 29 July at Mountbatten Community Club. Some 45 Primary Three to Six students attended the workshop, including beneciaries from the Chinese Development AssistanceˎCouncil. The workshop introduced participants to terms like ‘budget’, ‘income’ and ‘savings’, and helped them diǏerentiate between needs and wants. For Primary Five student Sin Zing Su from Temasek Primary School, the games were the highlight of the workshop. “These are words I had heard before but I never really understood them,” she told Contact South East. “The games explained their meanings in a fun and memorableˎway.”

S U P P O RT AT EVERY TURN The Citi-South East MoneyWise Programme takes a holistic approach to improving financial literacy among primary school students in the South East District. To do this, it offers:

MONTHLY MENTORING SESSIONS where volunteers from Citi Singapore visit schools and, through games and activities, impart financial skills and knowledge as well as guide and advise students on how they can overcome barriers that they may encounter in trying to achieve their savings goals. Improving nancial literacy through games.

Students from ve primary schools and beneciaries of the Chinese Development Assistance Council attended the workshop.

A MATCHED SAVINGS PROGRAMME for primary school students who are under the Ministry of Education’s Financial Assistance Scheme. Through financial education and asset-building, the initiative aims to strengthen the financial capability of children from low-income families. Added homemaker Ms Han ShuˎMe, “Atˎleast our children can start early, so spending wisely will become a habit for them.” The 38 year-old Bedok South resident was one of 16 parents who attended the workshop, so that they too could hone their nancial savviness. “Thisˎway, learning canˎcontinue at home as well,” sheˎsaid.ˎ

Sharing SKILLS

The Citi-South East MoneyWise Financial Literacy Workshop is an initiative under the Citi-South East MoneyWise Programme, which aims to equip lowincome families with valuable nancial planning skills such as budgeting and goodˎsavingˎhabits.

9

9 SE Buzz Financial Literacy.indd 9

10/11/17 3:33 PM


STORY: ASHUTOSH RAVIKRISHNAN / PHOTOS: KELVIN CHIA

RARING TO

e v r e S

The District Meeting also saw performances by seniors as well the signing of pledges in support of racial harmony

The South East Community Development Council (CDC) Appointment Ceremony recognised 47 volunteers committed to serving the community.

O ˎ The event’s Guest of Honour was Manpower Minister MrˎLimˎSwee Say

n 13 July, the Concorde Hotel Singapore Ballroom was lled with people from a variety of professions, ranging from healthcare administrators to lawyers, educators and more. But despite their diǏerent professional backgrounds, they all have something in common: a passion for serving theˎcommunity. This was the South East CDC Appointment Ceremony, which saw 47 District Councillors (DCs) appointed for a three-year term.

The ceremony was attended by Mayor of the South East District, DrˎMaliki Osman, as well as Manpower Minister MrˎLimˎSweeˎSay. Joining them were Grassroots Advisers MrˎSeah Kian Peng, MsˎJessica Tan, Associate Professor Fatimah Lateef, MrˎEdwin Tong and MsˎCheryl Chan.

REMAINING RELEVANT “Tonight is a chance for us to recognise, thank and pay tribute to DCs who are key to strengthening our social infrastructure,” said DrˎMaliki in his

10

10-11 SE Buzz Council.indd 10

10/11/17 3:34 PM


C O N TA C T S O U T H E A S T

AUG-NOV 2017

SE buzz

I am heartened to see the spirit of the District Councillors who volunteer their time, expertise and resources to the community. I look forward to working with them in the new Council Term. Dr Maliki Osman, Mayor of the South East District

opening remarks. Heˎalso commented on the diversity of DCs appointed, saying that this would help the South East CDC remain relevant amid changing demographics and technology. “The variety of backgrounds helps us see needs in the community clearer and provides opinions from diǏerent experiences,” he shared. Mr Adam Abdur Rahman, BBM, who has served as a DC for 16 years, told Contact South East that despite changing times, the DCs’ commitment to enriching lives has remained the same. “At the end of the day, we still help to nd solutions for people to achieve their aspirations. Needs evolve with time — as DCs, we can tackle

READY FOR THE FUTURE The South East CDC’s plans for the future were also unveiled at the ceremony. “As we celebrate the CDCs’ 20th anniversary, we should also consider our future role,” said DrˎMaliki, adding that the South East CDC would continue to position itself as a middle oǓce. “We will work with government agencies and local communities to match needs toˎservices.”

47 these by listening to problems on the ground,” said Mr Adam, who is the Managing Director, Head of Corporate AǏairs of Citi Singapore &ˎASEAN. The ceremony also appreciated corporate and community partners who worked closely with DCs to meet ground needs. The Mayor also thanked the families of the DCs for their support in building the South th East community. He then presented Ea Certicates of Appointment to Ce South East CDC DCs. Outgoing DCs So who completed their terms in May wh were also recognised and received we tokens of appreciation for their to

Mr Lim and Dr Maliki presenting the Certicate of Appointment to newly-minted DC Ms Nadia Ahmad Samdin

S TA RT I N G

service. Long service awards were also presented to DCs who had served for more than 15 years.

Young

At 27, Ms Nadia Ahmad Samdin is the youngest DC to be appointed this year. The corporate lawyer began volunteering with the South East CDC in 2005, at the age of 15, when she joined the Youth-to-Youth Network. Here’s her advice to aspiring do-gooders in the District:

1

START WHERE YOU ARE: “Starting young helps volunteering become truly incorporated in your everyday life.”

District Councillors were appointed at the South East CDC Appointment Ceremony 2017 Mr Adam Abdur Rahman, BBM

Mr Lim shared that the South East CDC could also localise national programmes to make them more eǏective and relevant. “Take SG Secure for example. The South East CDC has launched a three-tier Harmony EǏorts Framework to complement the nationwide initiative,” he said, referring to a Districtlevel programme that promotes greater appreciation of racial and socialˎharmony.

2

3

USE WHAT YOU HAVE:

DO WHAT YOU CAN:

“There is no such thing as ‘no time’; I believe that we make time for things which are important to us, so choose to dedicate your time, love and energy to a cause which is important to you.”

“Find an issue which speaks to you and chip away at the problems underlying that issue every day.”

11

10-11 SE Buzz Council.indd 11

10/11/17 3:35 PM


STORY: PHYLLIS HONG / PHOTOS: HONG CHEE YAN

Participants of all ages supported the event, from pre-schoolers to the elderly

MAKING GOOD

Strides As they exercised, participants in the 3M Step-Up Challenge were also lending support to needy families in the South East District.

W ˎ

hen they bounced on trampolines, climbed stairs with gusto and gave their all on the steppers, participants of the 3M Step-Up Challenge @ South East were as focused on improving their health as they were on supporting a good cause. At the launch of this annual challenge on 6 July 2017 at OCBC Square at the Sports Hub, they were intent on helping the needy in the district. Initiated in 2013 by the SouthˎEast CDC and 3M Singapore, the Challenge’s objective is to help the needy while encouraging a healthy lifestyle — for every 2,500

Ms Cheryl Chan and Mayor Maliki Osman this year’s the agged d oǏ Ǐ thi ’ installment i t ll t off th 3M Step-Up Challenge

steps clocked, 3M would donate a hamper of ve common household items worth $40. Guest-of-Honour Ms CherylˎChan, Grassroots Adviser to Fengshan Grassroots Organisations; DrˎMalikiˎOsman, Mayor of South East District; Ms Yuko Nakahira, 3MˎManaging Director; and Dr Joe Liu, Vice President of 3M Southeast Asia Region launched this year’s edition. “This programme has proven to be a win-win partnership,” said Ms Chan, in reference to how the Step-Up Challenge @ South East has not only engaged residents but also provided corporations with an opportunity to give back to theˎcommunity. The rst batch of beneciaries of this year’s challenge comprised

South East residents who are members of the Tembusu Senior Activity Centre. Among them was MdmˎGohˎPhinˎPoh, 68, a Eunos resident. “The household items are very useful, plus 3M products are of quality,” she said, indicating a paper wiper starter kit and kitchen sponge. Both items form part of theˎhamper.

STEPPED-UP EFFORTS Into its Ǣh run, the challenge got oǏ to a strong start. The step record on the launch day was broken this year by the 650 participants who came from pre-schools, primary and secondary schools, as well as volunteers, and employees from 3M, NTUC FairPrice and Standard Chartered Bank. They had accumulated 620,000 steps, more

12

12-13 SE Buzz Step up Challenge.indd 12

10/11/17 3:36 PM


C O N TA C T S O U T H E A S T

AUG-NOV 2017

SE buzz

The 3M Step-Up Challenge has rallied together residents from various ages and backgrounds, including those from private sectors and community partners such as schools, grassroots and many others for a good cause. Dr Maliki Osman, Mayor of South East District

Mr Ng Bee Kia, 72, is one of the oldest participants

LETTING THEIR FEET DO THE

Talking FROM 2013 TO 2016

106K

PARTICIPANTS HAVE STEPPED UP TO THEˎCHALLENGE

48.5 MILLION STEPS HAVE BEEN ACHIEVED, THE EQUIVALENT OF CLIMBING SINGAPORE’S TALLEST BUILDING, ONEˎRAFFLES PLACE, 17,090 TIMES

$690,000

than three times the previous record of 200,000 steps. Contributing to the step count was Mr Gerrard Lin, an ultra-endurance athlete who has completed several fundraising activities for charity causes, as well as four elderly “tspo (tness inspiration) inuencers” from Team Strong Silvers who have been Challenge participants since 2014. “We get to help people while keeping t. I will keep supporting the event as long as I am physically able to,” said MrˎNgˎBee Kia, the team’s oldest member atˎ72. Another loyal participant was MrˎArtiaga Alfredo Jr, 53, a safety engineer at 3M, where he has worked for the past 20 years. He has participated in every Challenge because the programme is meaningful. “I remember climbing the stairs of a HDB at in Bedok for the rst challenge. This venue (at Sports Hub) is better as the

stairs are wider and ventilation is better,” heˎsaid. The 3M Step-Up Challenge 2017 ran until 28 August 2017 and achieved 20 million steps where $160,000 worth of 3M common household products were donated to 4,000 elderly and less-fortunate families. 3M Singapore also partnered NTUC FairPrice for the second time to reach out to the greater community. Steppers were available at selected outlets for shoppers to contribute to the step count and ve per cent of sales proceeds from 3M products sold at the supermarket in July wereˎdonated.

worth of products has been raised for

12,700 beneciaries 13

12-13 SE Buzz Step up Challenge.indd 13

10/11/17 3:36 PM


community champions

2017

National Day AWARD

The South East CDC congratulates these volunteers from the South East District who were recently recognised for their dedicated efforts in serving the community.

WINNERS

THE PUBLIC SERVICE STAR, BBM ( BINTANG BAKTI MASYARAKAT ) The Public Service Star, BBM, is awarded to any person who has rendered valuable public service to the people of Singapore; or who has distinguished himself/herself in the elds of arts and letters, sports, the sciences, business, the professions and the labour movement.

Mr Cheong Ah Huat, PBM Patron Geylang Serai CCC

Mdm Wee Swee Tin, Peggy (Mrs Peggy Leong), PBM Chairperson Lucky Heights NC

THE PUBLIC SERVICE STAR

Mr Ng Beng Teck, Samuel PBM Member South East CDC

14

14-17 National Day Awards + Community Champ.indd 14

10/11/17 3:38 PM


C O N TA C T S O U T H E A S T

AUG-NOV 2017

THE PUBLIC SERVICE Medal

THE PUBLIC SERVICE MEDAL, PBM ( PINGAT BAKTI MASYARAKAT ) The Public Service Medal, PBM, is awarded to any person who has rendered commendable public service in Singapore or for his/her achievements in the elds of arts and letters, sports, the sciences, business, the professions and the labour movement.

Mr Chua Chin Leng, Larry Assistant Secretary Bedok CCC

Mr Ho Mun Sang, Stephen Vice-Chairman Simei Central NC

Mr Yip Eng How, Jeremy Assistant Secretary Changi Simei CCMC

Mr Cheong Siong Tat Secretary Kampong Chai Chee CCC

Mr Teo Geok Poh Secretary Kampong Chai Chee CCMC

Mr Chan Kok Kong Member Siglap CCC

Mdm Ng May Lin, Josephine Chairperson Flora NC

Mr Leow Cheng Tong, Frederick Vice-Chairman Bartley NC

Mr Tee Boon Teck, Johnny Secretary Braddell Heights CCMC

Mdm Choong Thin Chu Assistant Treasurer Geylang Serai C2E

Mdm Devi Sambandan Secretary Siglap South CCMC

Mr Wong Chong Wai, Kenneth Member Joo Chiat CCMC

The list of award winners continues on the next page.

14-17 National Day Awards + Community Champ.indd 15

15

10/11/17 3:38 PM


community champions

Mr Teo Tian Sing, Melvin Chairman Kampong Kembangan CCMC

Mr Low Keng Chiew, Lawrence Chairman Fengshan Simpang Bedok NC

Mr Soh Eng Hock, David Member Member Mountbatten CCC

Mr Lim Ah Hiat Auditor Marine Parade CCC

Mr Asman Bin Sah Hudin Member MacPherson CCC

Dr Sudha Nair Member South East CDC

Mr Thya Boon Hin, Victor Member Marine Parade CCC

Mr Poh Joo Tuang Patron MacPherson CSC

Mr Lim Kim Leng, Marcus Chairman Fengshan Jade RC

Mr Chow Hoe Tuck Vice-Chairman Tanjong Rhu (Mountbatten) RC

D I D Y O U K N OW This year, a total of 3,959 individuals in 19 award categories received National Day Honours.

16

14-17 National Day Awards + Community Champ.indd 16

10/11/17 3:38 PM


STORY: PHYLLIS HONG / PHOTO: KELVIN CHIA

t r a e AH

TO SERVE

Recipient of The Public Service Medal 2017 Mr Johnny Tee has a hand in making the Braddell Heights estate a better place to live in.

C O N TA C T S O U T H E A S T

AUG-NOV 2017

It was at the RC where some Grassroots Leaders encouraged Mr Tee to join Braddell Heights Community Club (CC). Today, he is the secretary of Braddell Heights CC Management Committee and has served in various other groups including the Active Ageing Committee and the Youth Executive Committee. For his contributions, Mr Tee received The Public Service Medal 2017 — “anˎunexpected and humbling surprise” that he is gratefulˎfor. On what got him interested in volunteering, Mr Tee recalls that his father, who was an ex-RC member, used to bring him to community events when he was a child. He also points to his extroverted nature: “Initially, I was just looking to know more people and make new friends. Iˎalso thought that spending time volunteering was more meaningful than loitering at shoppingˎmalls.”

TIME WELL SPENT Over the years though, Mr Tee has grown to appreciate how community service has impacted his personal growth. For example, meeting residents from all walks of life has widened his social circle and helps him see things from diǏerent perspectives. “Iˎalso enjoy planning and community work allows me to do this at a higher level when I organise events for the neighbourhood. I get to hone my communication and teamwork skills too,” heˎsays. Another key driving force is his fellow volunteers, who Mr Tee describes as JOHNNY TEE, passionate people who are committed to PBM, common goals. “Experienced seniors oǏer S E C R E TA RY O F valuable advice while the younger volunteers can be counted on to contribute their energy B RA D D E L L H E I G H T S and enthusiasm. The friendships that I forged C C M A N AG E M E NT with them and a sense of camaraderie keep C O M M ITT E E me going,” heˎsays. Besides, seeing residents enjoying themselves at events makes juggling the ‘extra work’ worth it for the full-time Subject Head at Serangoon Garden Secondary hen Mr Johnny Tee says he School. “It is gratifying to see residents relishes volunteering, you’d better smile, and know that I believe it. AǢer all, the 45 yearplayed a part in making old teacher’s community service journey this estate a better started when he was only 15 and already a Some people see place to live in,” Mr Tee regular at the Residents’ Committee (RC) volunteering as a waste “Some people see in his Braddell Heights neighbourhood. of time but I believe that says. volunteering as a waste Save for a hiatus when he was a National we have all benefited Serviceman, he has since been an active RC of time but I believe that member and had even volunteered with from society and should we have all beneted the Handicaps Welfare Association and a from society and should pay it forward. hospice as anˎundergraduate. pay itˎforward.”

W ˎ

17

14-17 National Day Awards + Community Champ.indd 17

10/11/17 3:39 PM


STORY: KOH YUEN LIN / PHOTOS: MARK LEE

A LABOUR OF

Love

Behind the delicious dishes served at Metta Café are stories of youths who are working their way towards independence through learning employable skills.

T ˎ

hose tasting Metta Café’s mushroom pie for the rst time might be surprised to learn that the aky, moreish pastry is made from a vegetarian recipe. What might be even more surprising is the fact that thisˎdelicious treat, baked to perfection, is made by youths with special needs. Located at the Metta Building at 32 Simei Street 1, the café was set up in 2014 by the Metta Welfare Association, which has various welfare centres catering to the needs of diǏerent groups, including

the disabled, the elderly and those in need of special education. The café is open to the public and serves a diverse menu that spans everything from vegetarian meals to Western confectionaries. It also takes bulk corporate orders, especially during the festiveˎseasons. Metta Café oǏers F&B vocational training for graduates of Metta School (a special education school for children aged seven to 18 with mild intellectual disability and/or autism spectrum disorders).

DID YOU KNOW THE WORD “METTA” IN PALI (THE LANGUAGE MOST PROBABLY SPOKEN BY THE BUDDHA DURING HIS LIFETIME) MEANS “LOVING KINDNESS”.

“Our mission is to provide an avenue for these youths to acquire vocational, work and life skills through our comprehensive training and development programmes and to create job opportunities to help them achieve economic independence and self-reliance,” shares the association’s spokesperson. Metta School graduates with an ITE Skill Certicate (ISC) who were not ready for open employment are given the opportunity to work at Metta Café as apprentices. The commercial setting of the

18

18-19 Changemakers.indd 18

10/11/17 3:39 PM


C O N TA C T S O U T H E A S T

AUG-NOV 2017

change makers

Just some of the tasty oǏerings on MettaˎCafé’s menu

Ms Shirley Heng (leǢ) and Ms Chye Hui Fun with some of their confections

café allows them to better develop specic skill sets. The apprentices continue to hone their skills in the areas of baking, food preparation and customer service. According to the spokesperson, about 20% of apprentices had secured open employment. The café is also currently applying to be recognised as an Approved Training Organisation. “The objective here is for us to provide a basic F&B training platform for the Persons with Disability to equip them with a skill so that they are able to lead an independent life,” the spokesperson adds.

HAND IN

Hand

A peek into a day in the life of a baker and an apprentice at Metta Café.

While most of us are still having our breakfast at 7am, Ms Chye Hui Fun n is already at Metta Café, prepping the e bakery for the day. By 8am, the 40 yearold would have cakes, buns and pies es all ready to be displayed on the shelves. The veteran baker does not work alone though. She is supported by a team of eight very special assistants: intellectuallychallenged trainees working diligently to acquire an employableˎskill. Her task as baker-cumtrainer is bigger than that of any other regular baker, but Ms Chye gladly takes on the extra responsibility of teaching her team. “I joined Metta Café four years ago via the recommendation of a friend, and I came wanting to learn how to make eggless baked goods,” she shares. Though she joined with the intention of bettering her own baking skills, she started to develop an interest in helping others learn new work skills too. “Back then, the trainees were given very little to do — such as general cleaning. But me and the other baker-cum-trainer actually felt that they could be exposed to

more tasks and were happy to share our knowledge! I have been training bakers in this kitchen for about three years now. We look at their individual abilities and give them diǏerent jobs eachˎday.” One of her most versatile trainees is 27 year-old Shirley Heng, whose duties for the day can range from displaying pies to helping to bake bread. Ironically, Ms Heng — whose favourite food is “anything my mother cooks” — does not even eat most the cakes and breads she helps to bake, due to dietary restrictions. But that doesn’t stop her from becoming a skilled pair of hands in the bakery. Before working at Metta Café, she was employed at Han’s, specialising in making Chinese-style pastries lled with bean paste. “I learn more things here,” says Ms Heng. Among her many tasks, cutting level pieces of sponge cake is what she nds most challenging, but she continues trying to perfect the bu job. “I just keep trying,” she says quietly jo with a slight smile. “Our apprentices are w always practicing to better their skills,” a observes Ms Chye. “However, I also encourage them to do things more quickly so that they can t better into the work environment outside of Metta Café. They are quite persistent — but we don’t allow them to give upˎeither!” Ms Chye is tough on her team, but also on herself, making it a point to constantly come up with new oǏerings. “We do things professionally and the baked goods we produce are of high standards,” she says with pride. “I want people to support us and buy our items not out of empathy, but because they nd our food delicious!”

I WANT PEOPLE TO SUPPORT US AND BUY OUR ITEMS NOT OUT OF EMPATHY, BUT BECAUSE THEY FIND OUR FOOD DELICIOUS! Ms Chye Hui Fun

19

18-19 Changemakers.indd 19

10/11/17 3:40 PM


helping hands

MAKING THE

SWITCH

Knowing little about the printing business did not deter this mature professional from excelling in his new career.

M ˎ

r Joe Chia, 54, spent 16 years of his career in the textile industry, where he managed retail branding, sales and information solutions for a garment trim company. But in 2012, he was retrenched from the rm. Not discouraged by this setback, he decided to broaden his horizons and look beyond the textile industry for employment. He took up the challenge of adapting to a new industry in 2015 when he heard of an opening at Winson Press, a local printing company. During the interview, his new employer, Mr Tan Jit Khoon, saw that Mr Chia had much to oǏer. “He was a good t with our company’s values, and had transferable skills, among them account management, leadership and business development,” says Mr Tan, who is also the CEO of Winson Press.

Mr Chia was later hired by Winson Press as its Head of Sales under Workforce Singapore’s Career Support Programme (CSP). Part of the Adapt and Grow initiative, CSP encourages employers to consider mature professionals to ll vacancies. It also gives potential hires a chance to convince employers of their value. “Hiring Mr Chia under this scheme helped defray the cost of his rst year of employment while he built up the industry-specic skills he needs,” says Mr Tan.

RARING TO LEARN To make up for his lack of industry knowledge, Mr Chia made an

300

PMETs HAVE BENEFITED FROM CSP

AS OF MARCH 2017 Source: Ministry of Manpower

HIRING MR CHIA UNDER THIS SCHEME HELPED DEFRAY THE COST OF HIS FIRST YEAR OF EMPLOYMENT WHILE HE BUILT UP THE INDUSTRY-SPECIFIC SKILLS HE NEEDS Mr Tan Jit Khoon F O R M O R E I N F O R M AT I O N O N T H E A D A P T A N D G R O W I N I T I AT I V E , P L E A S E V I S I T H T T P : // B I T. LY/ C S P - C O N TA C T M A G - A P R I L O R C O N TA C T W O R K F O R C E S I N G A P O R E AT 6 8 8 3 - 5 8 8 5 .

20

20-21 Helping Hands Employment.indd 20

10/11/17 3:41 PM


C O N TA C T S O U T H E A S T e╟Пort to learn every aspect of Winson PressтАЩ operations, including its printing processes, machines, materials and products. He also engaged more experienced colleagues to discuss production matters and industry news, while also keeping abreast of new technical developments. Mr Chia says that his passion for lifelong stems from his values and beliefs. тАЬIt was a way of showing (my new employer) how the skills I have honed over the years can bring value to the role and company.тАЭ Mr Tan says that Mr ChiaтАЩs story is proof that the lack of industry-specic knowledge is not an obstacle to a career switch. тАЬIn addition to possessing essential transferable skills and the right personal attributes, what is necessary is a good t with the companyтАЩs value system and the willingness to build on required skills,тАЭ he says.

тАл▄ЫтАмс╛╛тАл▄в▄етАмс╛╛с╛Бс╛╖с╛Рс╛Кс╛║с╛Ч

тАл▄ЫтАмс╛╛тАл▄в▄етАмс╛╛с╛Бс╛╖с╛Рс╛Кс╛║с╛Ч

тАл▄з▄нтАмс╛РтАл▄▓▄втАмс╛Ю▄╖тАл▄Р▄▒▄з▄▓▄Э▄▒▄ЮтАмс╛╢с╛МтАл▄ЫтАмс╛жс╛░с╛БтАл▄ЮтАмс╛лтАл▄▓▄лтАмс╛╖▄╢тАл▄▓▄м▄▒▄втАмс╛вс╛┐тАл▄ТтАмс╛МтАл▄етАмс╛╡с╛Кс╛Юс╛╕тАл▄Шс╛╜▄▒▄втАмс╛Ю с╛РтАл▄▓▄г▄▓▄бтАмс╛атАл▄д▄нтАмс╛╖тАл▄▓▄н▄й▄╕▄кс╛┐▄▓▄Эс╛┐▄▓▄втАмс╛╛тАл▄д▄╕▄етАм

▄╢тАл▄▓▄й▄Пс╛┐▄▓▄м▄▒▄втАмс╛лс╛Б▄╕тАл▄С▄Ы▄▒▄н▄йтАмс╛Юс╛╕тАлс╛┐▄▒▄в▄втАм тАл▄▓▄нтАмс╛╣тАл▄ЭтАмс╛╣тАл▄▓▄Э▄и▄▓▄етАмс╛╣тАл▄П▄▒▄кс╛┐▄ХтАмс╛╗тАл▄ЭтАмс╛▒тАл▄л▄╕▄ЫтАмс╛Ьс╛╗ с╛Щс╛и▄╕тАл▄Ы▄▒▄з▄жтАмс╛░тАл▄ЫтАмс╛╛с╛ас╛░▄╢тАл▄▓▄в▄лс┐А▄▒▄ЫтАмс╛ЮтАл▄▒▄з▄▓▄ЭтАмс╛Щ

тАл▄л▄▓▄нтАмс╛╗тАл▄и▄етАмс╛╗тАл▄▓▄нтАмс╛╛тАлс╛╜▄│▄вс╛┐▄н▄Ы▄в▄д▄╕▄етАмс╛лтАлс┐А▄ЫтАм ▄╖тАл▄▒▄етАмс╛╣тАл▄н▄йтАмс╛╛▄╕тАл▄▓▄Ы▄нс╛╜▄▓▄гс╛╜▄н▄П▄йтАмс╛╖тАлс╛┐▄▒▄д▄Рс╛╜▄▒▄втАм с╛┐▄ПтАл▄Пс╛╜▄нтАмс╛╕тАл▄▓▄г▄втАмс╛атАл▄д▄нтАмс╛╖тАлс╛┐▄▓▄втАм ▄╖тАл▄м▄▓▄з▄к▄╕▄нтАмс╛╕тАл▄д▄жс╛╜▄▒▄втАмс╛╕тАлс╛╜▄н▄П▄в▄▒▄и▄л▄втАм тАл▄втАмс╛╣с╛Ф▄╕тАл▄П▄з▄атАмс╛ФтАл▄н▄етАмс╛▒тАл▄▒▄н▄▓▄▒▄▓▄н▄л▄╕▄ЫтАмс╛░тАл▄▓▄ЫтАмс╛░ ▄╢тАл▄Ю▄лс┐А▄▒▄ЫтАмс╛лтАл▄▓▄лтАмс╛╖▄╢тАл▄▓▄н▄к▄╕▄▓▄м▄▒▄втАмс╛╡с╛МтАл▄▓▄нтАмс╛╡с╛М тАл▄жтАмс╛╛тАл▄йтАмс╛Р▄╕тАлс╛┐▄▓▄л▄Ы▄йтАмс╛ЩтАл▄зтАмс╛╛тАл▄Э▄╢▄▓▄ЭтАмс╛╝тАл▄зтАм с╛Щс╛К▄╢тАл▄нтАмс╛Мс╛╖тАлс╛╜▄▒▄втАм

тАл▄зтАмс╛╣тАл▄Пс╛╜▄▒▄йтАмс╛▓с╛Жс╛Щ▄╕тАл▄з▄Сс┐А▄Ы▄йтАмс╛╕тАл▄и▄▓▄втАмс╛▒тАлс┐А▄ЫтАм с╛ЪтАл▄ктАмс╛║▄╢тАл▄▒▄етАмс╛Юс┐АтАл▄Ус┐А▄ЫтАмс╛╛тАл▄етАмс╛╖тАл▄▓▄втАмс╛║▄╢тАл▄▒▄етАмс╛Юс┐АтАлс┐А▄ЫтАм ▄╖тАл▄▒▄етАмс╛╣тАл▄е▄н▄╕▄йтАмс╛╛тАл▄Ыс╛╜▄н▄П▄▓▄йтАмс╛╛тАл▄Ы▄▓▄в▄Пс╛╜▄▒▄йтАм ▄Пс╛ФтАл▄н▄етАмс╛╗тАл▄▒▄нтАмс╛╝с╛╕тАл▄а▄▓▄л▄Ыс╛╜▄з▄▓▄м▄Ф▄Ы▄Э▄втАмс╛╗ тАл▄УтАмс╛╛тАл▄етАмс╛╖тАл▄Э▄▓▄втАмс╛╗тАл▄етАмс╛╕тАл▄втАмс╛║тАл▄етАмс╛╡тАл▄П▄атАмс╛╗тАл▄ЭтАмс╛▒тАл▄ес┐А▄ЫтАмс╛╛тАл▄▓▄йтАм тАл▄▓▄в▄▒▄н▄▓▄нтАмс╛╖с╛Р▄╢тАл▄Э▄╢с╛┐▄▓▄м▄▒▄втАмс╛╝тАл▄л▄╕▄Ы▄▓▄втАмс╛Ьс╛╗тАл▄етАмс╛Кс╛╖тАлс╛╜▄▒▄втАмс╛ЧтАлс╛┐▄▓▄м▄▒▄в▄╢▄з▄▓▄втАмс╛Тс╛╡тАл▄етАмс╛▒тАл▄ес┐А▄ЫтАмс╛╛тАл▄▓▄йтАмс╛Ьс╛╗ ▄ПтАл▄▓▄▒▄в▄╢с╛╜▄нтАмс╛╕с╛Р▄╢тАл▄▒▄ЫтАмс╛╢тАлс╛╜▄▒▄атАм

тАлс┐А▄УтАмс╛зс╛╜▄Пс╛▓с╛ЖтАл▄▓▄гтАмс╛атАл▄▓▄н▄д▄▒▄ж▄д▄нтАмс╛╣тАл▄ЭтАмс╛╣тАлс╛┐▄▓▄Э▄и▄▓▄етАм ▄╖тАл▄С▄к▄╕▄нтАмс╛Юс╛║тАлс╛┐с╛╜▄н▄П▄Ы▄▒▄в▄етАм▄╖тАл▄▓▄нс┐А▄ЫтАмс╛║тАл▄етАмс╛╡тАл▄б▄▒▄Ыс╛╜▄г▄╖с╛╜▄▒▄атАмс╛вс╛╣▄╖тАл▄▒▄етАмс╛Р

FAST FACTS

р▓птАл▄▒▄гтАмс╛╣с╛Щс╛╣с╛ЧтАл▄ЫтАмс╛╛с╛ас╛░▄╢тАл▄▒▄ЫтАмс╛╢тАл▄й▄▓▄в▄атАмс╛╣тАл▄Сс┐А▄ЫтАмс╛╕тАл▄втАм

тАл▄▓▄втАмс╛ЮтАл▄д▄вс╛┐▄▒▄н▄▒▄з▄▓▄ЭтАмс╛РтАл▄▓▄гтАмс╛атАл▄д▄нтАмс╛╖с╛Рс╛░с╛БтАл▄з▄й▄╕▄▓▄гтАм ▄╢тАл▄ЭтАмс╛╝тАл▄зтАмс╛Щс╛Кс╛Ьс╛╗тАл▄ХтАмс╛╣с╛атАл▄гтАмс╛╗тАл▄в▄Пс╛╜▄▒▄д▄▓▄етАмс╛╣

тАл▄▓▄гтАмс╛атАл▄д▄нтАмс╛╖с╛Рс╛░с╛Бс╛╗тАл▄в▄УтАмс╛лс╛╗тАл▄ХтАмс╛╣тАл▄д▄Х▄в▄╕▄етАмс╛Р с╛ЧтАл▄з▄▓▄втАмс╛ЩтАл▄▓▄л▄▒▄к▄втАмс╛░с╛Бс╛░тАл▄▒▄ЫтАмс╛╡тАл▄д▄Х▄атАмс╛░с╛Б▄Сс╛РтАл▄ШтАмс╛Ю

с╛ЩтАл▄▓▄в▄д▄▒▄з▄▓▄л▄▒▄к▄втАмс╛ЮтАл▄▒▄атАмс╛╣тАл▄▓▄ЮтАмс╛╡с╛Вс╛╣р▓птАл▄ХтАмс╛▒тАлс┐А▄ЫтАм

тАл▄▒▄нтАмс╛╝с╛║тАл▄ж▄╕▄П▄Ы▄▒▄етАмс╛╕тАл▄втАмс╛Рр▓░тАл▄ХтАмс╛╣тАлс┐А▄▒▄гс┐Б▄▒▄нс╛╜▄▒▄й▄▓▄ЫтАм

тАл▄▓▄гтАмс╛атАл▄д▄нтАмс╛╖тАл▄▓▄втАмс╛╣тАл▄етАмс╛╢с╛ЧтАл▄ЫтАмс╛жс╛░с╛Б▄ПтАл▄▒▄е▄╢с╛╜▄нтАмс╛Юс╛╕тАл▄▓▄втАм тАл▄нтАмс╛ЮтАл▄Хс╛╜▄▒▄нтАмс╛╣с╛атАл▄д▄ХтАмс╛░с╛Бс╛║тАл▄етАмс╛╡тАл▄атАмс╛РтАл▄б▄ЫтАмс╛░с╛Б

WHO CAN

REGISTER FOR CSP? IF YOU ARE RETRENCHED, YOU AUTOMATICALLY QUALIFY FOR THE CAREER SUPPORT PROGRAMME (CSP)! MENTION YOUR CSP ELIGIBILITY DURING YOUR INTERVIEW WITH THE COMPANY TO UP YOUR CHANCES OF GETTING HIRED.

AUG-NOV 2017

тАл▄ЫтАмс╛╛тАл▄йтАмс╛вс╛┐▄ПтАл▄Т▄Ы▄▓▄втАмс╛МтАл▄▒▄етАмс╛М▄╢тАл▄▒▄ЫтАмс╛╢с╛Кс╛Юс╛░с╛Бс╛╗тАл▄▓▄втАмс╛Ю тАл▄▒▄з▄▓▄ЭтАм

тАл▄Ы▄▒▄нс╛╜▄▓▄гтАмс╛╗тАл▄ж▄╕▄к▄╕▄втАмс╛╖с╛РтАл▄нтАмс╛╗тАлс╛╜▄нтАмс╛╖тАл▄Ы▄втАм▄╖тАл▄жтАмс╛╗тАл▄▒▄етАмс╛М▄╖тАл▄▒▄етАмс╛╣тАл▄й▄▓▄в▄йтАмс╛╣тАл▄а▄▓▄▒▄н▄Пс┐А▄ЫтАмс╛╗

▄╢тАлс╛╜▄▒▄Эс╛┐▄▓▄м▄▒▄втАмс╛╕тАл▄▓▄й▄П▄втАмс╛л▄Сс╛┐тАл▄в▄▒▄ктАмс╛Рс╛ЧтАл▄з▄▓▄втАм ▄╖тАл▄и▄Э▄╖с╛┐▄▓▄з▄к▄╕▄нтАмс╛╖тАл▄С▄Ы▄▒▄з▄а▄╕▄втАмс╛Юс╛░тАл▄▒▄ЫтАмс╛Р тАл▄ХтАмс╛╣тАл▄▓▄в▄в▄╕▄етАмс╛ЮтАл▄▓▄н▄▒▄з▄▓▄ЭтАмс╛╣тАл▄▒▄Ы▄в▄╕▄ЫтАмс╛╡с╛МтАл▄Ы▄▒▄в▄нтАм

▄Сс╛Юс╛╕тАл▄д▄втАмр▓░тАл▄ХтАмс╛╣тАл▄▓▄нс╛╜▄▒▄й▄▓▄ЫтАмс╛╣тАл▄ЭтАмс╛╣тАл▄и▄▓▄етАмс┐Д тАл▄▓▄гтАмс╛атАл▄д▄нтАмс╛╖тАл▄▓▄втАмс╛╣тАл▄▓▄▒▄▒▄Ы▄▓▄в▄П▄Ы▄▒▄нс╛╜▄▓▄г▄ж▄╕▄к▄╕▄втАм тАл▄▓▄втАмс╛ЮтАл▄▒▄атАмс╛╣

тАл▄▓▄втАмс╛ЮтАл▄▒▄атАмс╛╣с╛Вс╛атАлс╛╜▄▒▄й▄▓▄ЫтАмр▓птАл▄ШтАмс╛Ю▄╖тАл▄▓▄з▄к▄╕▄нтАмс╛вс╛Юс╛╕с╛Р▄Сс╛╣▄╢тАл▄▒▄дтАмс╛Ю▄╖тАл▄к▄╕▄нтАмс╛░с╛БтАл▄▒▄жтАмс╛╛тАл▄йтАмс╛░с╛Вс╛КтАл▄зтАм

тАл▄втАмс╛итАл▄л▄н▄▓▄нтАмс╛Юс╛╗тАл▄▓▄втАмс╛╡тАл▄атАмс╛╖тАл▄▓▄втАмс╛╣тАл▄ШтАмс╛ЮтАл▄етАмс╛БтАл▄д▄▒▄з▄▓▄втАм тАл▄▓▄Э▄▓▄б▄и▄з▄▓▄м▄ФтАмс╛▒тАл▄ЫтАмс╛║с╛Ш▄▒▄▓с╛╣▄╖тАл▄и▄в▄Р▄к▄╕▄нтАмс╛лс╛╖ тАл▄▓▄втАмс╛╡тАл▄атАмс╛╖тАл▄▓▄втАмс╛╣тАл▄▓▄вс┐Б▄│▄ЫтАмс╛ЮтАл▄▓▄н▄н▄╕▄▒▄з▄▓▄ЭтАмс╛╛тАл▄д▄╕▄етАмс╛║ тАл▄▓▄н▄▓▄▒▄▓▄етАмс╛╣тАл▄▓▄ж▄з▄▓▄г▄Ы▄▒▄и▄н▄к▄╕▄втАмс╛╖тАл▄втАмс╛РтАл▄▓▄нтАмс╛╣тАл▄ЭтАмс╛╣ тАл▄и▄▓▄етАмс┐Д▄Пс╛╕тАл▄втАмс╛╖тАл▄▓▄втАмс╛╡тАл▄атАмс╛╗с╛ЩтАл▄л▄╕▄Ыс╛╜▄з▄▓▄м▄Ф▄з▄▓▄втАмс╛░ ▄╢тАл▄▒▄ЫтАмс╛╢с╛МтАл▄▒▄ЫтАмс╛в▄СтАл▄атАмс╛▒тАл▄и▄▓▄г▄л▄╕▄ЫтАмс╛║тАл▄етАм тАл▄▓▄гтАмс╛атАл▄д▄нтАмс╛▒тАл▄ЫтАмс╛жс╛░с╛БтАл▄ФтАмс╛░тАл▄ЫтАмс╛╗▄ПтАл▄▓▄лтАмс╛░тАл▄й▄▓▄ЫтАмс╛Р ▄Пс╛║тАл▄етАмс╛Кс╛║тАл▄етАмс╛╡тАл▄вс┐А▄Ыс╛╜▄з▄▓▄м▄Ф▄атАмс╛▒тАлс┐А▄Ы▄ж▄╕▄й▄▓▄вс┐А▄ЫтАм тАл▄етАмс╛╛тАл▄▓▄йтАмс╛ЧтАл▄з▄▓▄втАмс╛ЩтАл▄Ы▄▓▄л▄▒▄к▄втАмс╛жс╛░с╛БтАл▄гтАмс╛╗тАл▄▓▄етАмс╛░▄╕тАл▄ЫтАм тАл▄ЦтАмс╛╛тАл▄етАмс╛Мс╛╖тАл▄▒▄н▄втАмс╛╝с╛║▄╕тАл▄етАмс╛Ьс╛╗▄Пс╛╕тАл▄втАмс╛╖тАл▄▓▄втАмс╛╡тАл▄атАмс╛╗

тАл▄й▄▓▄втАмс╛╣тАл▄л▄╕▄ЫтАмс╛║▄╢тАл▄етАмс╛╛тАл▄▓▄йтАмс╛Юс╛║тАл▄етАмс╛РтАл▄кс╛┐▄гтАм с╛БтАл▄бтАмс╛▒тАл▄л▄╕▄ЫтАмс╛Ьс╛╗▄╢тАл▄▒▄ЫтАмс╛╢с╛Кс╛Юс╛║тАл▄етАмс╛Р тАл▄▓▄гтАмс╛атАл▄д▄нтАмс╛╖тАл▄▓▄втАмс╛╣▄╢тАл▄Ы▄Ы▄╕с┐А▄▒▄ЫтАмс╛жс╛░с╛БтАл▄ЦтАмс╛╛тАл▄▒▄н▄йтАмс╛а тАл▄а▄гтАмс╛╕с╛Р▄╢тАл▄▒▄ЫтАмс╛╢с╛М▄╖тАл▄н▄╕▄втАмс╛║тАл▄етАмс╛Мс╛╗тАл▄й▄▓▄втАмс╛╣тАл▄л▄╕▄ЫтАм тАлс╛╜▄л▄нтАмс╛╖с╛Рс╛░▄╢тАл▄нс┐А▄▒▄ЫтАмс╛РтАл▄н▄╕▄з▄з▄▓▄Ы▄РтАмс╛Щс╛░тАл▄з▄▓▄ЫтАмс╛╗р▓░ тАл▄ХтАмс╛╣тАл▄▓▄вс╛╜▄▒▄й▄▓▄ЫтАмс╛ЮтАл▄▒▄атАмс╛╣

тАл▄м▄нтАмс╛▒с╛БтАл▄й▄▓▄ЫтАмс╛Рр▓п▄Пс╛╕тАл▄втАмс╛╖тАл▄▓▄втАмс╛╡тАл▄атАмс╛╖тАл▄▓▄втАмс╛╣тАлс┐Б▄│▄ЫтАм

http://bit.ly/csp-contactmag-april

тАл▄▓▄втАмс╛ЮтАл▄▒▄г▄н▄╕▄▒▄з▄▓▄ЭтАмс╛▒тАл▄▓▄ж▄з▄▓▄гс┐А▄ЫтАмс╛╖тАл▄и▄н▄Пс╛┐▄▒▄в▄втАмс╛Р с╛ЩтАл▄▒▄к▄втАмс╛╢с╛М▄╢тАл▄к▄ЭтАмс╛лтАл▄Т▄л▄╕▄ЫтАмс╛М▄╢тАл▄ЭтАмс╛╝тАл▄зтАм тАл▄ХтАмс╛▒тАлс╛┐▄▒▄л▄ЫтАмс╛Щс╛Кс╛╕тАл▄втАмс╛Р▄П▄╖тАл▄и▄г▄╖▄втАмс╛╖тАлс╛╜▄н▄Пс╛┐▄▓▄втАм тАл▄д▄втАмс╛Р▄╢тАл▄й▄▓▄вс╛┐▄▓▄м▄▒▄втАмс╛╣тАл▄л▄╕▄ЫтАмс╛░тАл▄ЫтАмс╛╛с╛ас╛░▄╢тАл▄лс┐А▄▒▄ЫтАм

b

с╛Щс╛Кс╛╕тАл▄втАмс╛Рр▓░тАл▄ХтАмс╛╣тАл▄▓▄вс╛╜▄▒▄й▄▓▄ЫтАмс╛ЮтАл▄▒▄атАмс╛╣ 21

20-21 Helping Hands Employment.indd 21

10/11/17 3:41 PM


STORY: ASHUTOSH RAVIKRISHNAN / PHOTO: KELVIN CHIA

helping hands

ˎS

ix years ago, Bedok South resident MrˎAzlan was getting ready for his shiǢ as a security worker when he realised that he could not move his limbs. “I was very scared and called out to my children for help,” said Mr Azlan, who was then 54. His two children rushed him to the Singapore General Hospital (SGH), where it was revealed that he had suǏered both a stroke and a heart attack. Given the severity of his stroke, he lost his ability to walk, and was placed in a wheelchair. “Iˎhad trouble standing for more than 10ˎseconds,” MrˎAzlan, now 60, told Contact SouthˎEast.

ANGELS

AMONG US

How the South East Caring Angels came forward to help a fellow resident who had fallen on tough times.

TOUGH TIMES His immobility forced him to stop working and his 58 year-old wife became the household’s sole breadwinner (their two children are married and live with their own families). But the $700 she earns every month as a porter at SGH is barely enough to meet their dailyˎexpenses. In addition to their nancial woes, the couple each suǏers from a variety of medical conditions, including hypertension and diabetes. For MrˎAzlan, this meant an arduous journey on his wheelchair to SGH every few weeks for his outpatient check-ups. “My wife found it taxing to push me on my wheelchair from Outram Park MRT to the hospital but she did it anyway,” he said. “I could tell that it was taking a toll on her, both physically andˎmentally.” Not being able to move around freely has also aǏected Mr Azlan’s mental health. “I felt lonely quite oǢen, as I am alone at home and couldn’t go out to see my friends.”

Realising that improving his mobility would alleviate many of his problems, Mr Azlan approached the South East Community Development Council (CDC) for assistance last year. “Iˎhoped to get a motorised wheelchair, which retails for about $1,500,” he said. “With it, I thought I could be moreˎindependent.”

A NETWORK OF SUPPORT The South East CDC shared MrˎAzlan’s plight with donors to the South East Caring Angels Fund (CAF). South East CAF is a community initiative that provides interim assistance to needy residents. It relies on the support of a pool of Caring Angels, who are anonymous donors seeking to do their bit for the community. The Caring Angels answered the South East CDC’s call for support with gusto and donated funds for MrˎAzlan’s motorised

THERE IS NOTHING TO BE SHY ABOUT. WHEN WE FALL ON HARD TIMES, WE CAN ASK FOR HELP. BUT WE SHOULD PAY IT FORWARD WHEN WE CAN. Mr Azlan

Help

H E R E TO

THE SOUTH EAST CARING ANGELS FUND AIMS TO:

1

2

FULFIL unmet needs within the community

ENCOURAGE residents to help the less-fortunate among us, by giving them a platform toˎcontribute

F O R M O R E I N F O R M AT I O N O N S O U T H E A S T C A R I N G A N G E L S , V I S I T C D C . O R G . S G / S O U T H E A S T/ C O N TA C T _ U S / D O N AT E _ T O _ S E C D C

22

22-23 Helping Hands Financial.indd 22

10/11/17 3:42 PM


C O N TA C T S O U T H E A S T

守护我们的邻里天使 东南社区邻里天使如何挺身而出, 守护陷入困境的居民 六年前,居住在东南社区的Azlan正准备上班, 突然感到四肢动弹不得。Azlan说: “我非常害 怕,所以立刻叫孩子来帮忙。”那时他54岁,是 名轮班制保安人员。 他的两名孩子立即将他送入新加坡中央 医院(SGH)。检查后发现他中风,并患有心脏 病。因为病情严重,他丧失了步行能力,需要依 靠轮椅代步。60岁的Azlan告诉Contact South East: “我没办法站立超过10秒。”

陷入困境

wheelchair, which he received in January this year. He is now able to attend his check-ups more independently and sometimes visits nearby eateries to meet his friends. “I am very grateful for it,” he shared, adding that he hopes to re-enter the workforce in the comingˎmonths. The cheerful resident advises other needy residents in the district to come forward if they need support. “There is nothing to be shy about. When we fall on hard times, we can ask for help. But we should pay it forward when we can.”

3

FOSTER

a spirit of community service and mutual support

4

STRENGTHEN social cohesion

因为无法步行,他被迫停工,58岁的妻子因此 成为了家庭的唯一经济支柱(两名孩子已成 家,有了各自的家庭)。不过以妻子在SGH担任 杂役人员每月$700的工资根本不够维持两人 的日常开销。 此外,夫妇二人的身体状况也不好,患有 高血压和糖尿病等病症,为本来拮据的生活环 境雪上加霜。中风后,因为行动不便,必须以轮 椅代步,所以Azlan每几个星期到医院复诊时都 倍感艰辛。 “我的太太很辛苦才把我从欧南园 地铁站推到医院,但她还是无怨无悔。”Azlan 说,“我知道她为了照顾我,她的体力和精神都 受到了考验。” 不能自如走动也为Azlan带来精神上的困 扰。他解释说: “我经常一个人在家,不能和 朋友见面,让我感到寂寞。”就这样,Azlan意 识到如果他能够改善现状,就能解决烦恼。 因此,他在去年向东南社区发展理事会求 助。 “我希望拥有一台机动轮椅,但市面售价 约$1,500。”他感叹道, “有了它,我相信我可 以更独立。”

邻区支持 东南社里会将Azlan的情况告知东南社区邻里 天使计划的成员们,希望这个旨在为社区里有 需要的居民提供短期援助的社区自发性组织 可以帮到Azlan。这个资源来自社区里一群匿名 的捐赠者,他们希望通过集合大众的力量,帮 助到社区里有需要的居民。 了解情况后,邻里天使即刻踊跃响应, 就在今年一月为Azlan募集到了一台机动轮 椅。Azlan现在能更自如地自行复诊或到附 近的咖啡店和朋友聊天。 “我十分感激捐赠 者。”Azlan还补充说,他打算在接下来的几个月 重返职场。 乐观的他鼓励其他有需要的居民勇于寻求 援助。Azlan呼吁道: “身处困境时寻求帮助无 可厚非,没有什么不好意思的。重要的是,之 后要在能力所及时去帮助他人。”

AUG-NOV 2017

DERMAWAN DI KALANGANˎKITA Bagaimana Dermawan Prihatin Tenggara (South East Caring Angels) tampil ke hadapan untuk membantu seorang penduduk yang sedang mengalami masa-masa yang sukar. Enam tahun yang lalu, Encik Azlan, seorang penduduk Bedok South, sedang bersiap untuk ke tempat kerja apabila dia menyedari bahawa dia tidak boleh menggerakkan anggota tubuhnya. “Saya merasa sangat takut dan berteriak meminta bantuan anak-anak,” kata Encik Azlan, yang ketika itu berusia 54 tahun. Dua orang anaknya bergegas membawanya ke Hospital Besar Singapura. Dia didapati mengalami angin ahmar dan serangan jantung. Disebabkan angin ahmarnya yang serius, dia hilang keupayaan untuk berjalan, dan terpaksa menggunakan kerusi roda. “Saya mendapati sukar untuk berdiri selama lebih dari 10 saat,” Encik Azlan, kini 60 tahun, memberitahu ContactˎSouth East.

MASA-MASA SUKAR Beliau terpaksa berhenti kerja dan isterinya menjadi pencari naǠah tunggal dalam keluarga (kedua anak mereka sudah berkahwin dan tinggal bersama keluarga masing-masing). Namun, pendapatannya sebanyak $700 sebulan sebagai porter di SGH tidak cukup untuk perbelanjaan harian mereka berdua. Selain kewangan, pasangan ini juga mengalami beberapa masalah kesihatan, termasuk tekanan darah tinggi dan kencing manis. Encik Azlan sukar berkerusi roda untuk ke SGH setiap beberapa minggu untuk pemeriksaan. “Isteri saya letih menolak saya dari MRT Outram Park ke hospital tetapi dia tetap melakukannya,” katanya. “Saya tahu ia membebankannya secara zikal dan juga mental.” Kesukaran bergerak bebas juga telah menjejas kesihatan mental Encik Azlan. “Saya sering kesunyian di rumah dan tidak boleh keluar berjumpa rakan-rakan.” Menyedari bahawa dengan meningkatkan keupayaannya untuk bergerak akan mengurangkan banyak masalahnya, Encik Azlan mengunjungi CDC Tenggara untuk mendapatkan bantuan. “Saya berharap untuk mendapatkan kerusi roda bermotor, yang berharga sekitar $1,500,” katanya. “Saya rasa dengan adanya kerusi roda ini, saya boleh lebih berdikari.”

RANGKAIAN SOKONGAN CDC Tenggara mengongsi nasib Encik Azlan bersama para penyumbang Dana Caring Angels (CAF) Tenggara. Ia merupakan satu inisiatif masyarakat yang menyediakan bantuan sementara kepada penduduk yang memerlukan. Ia bergantung pada sokongan sekumpulan ‘Caring Angels’ atau Dermawan Prihatin, penderma tanpa nama yang ingin memberi sumbangan mereka untuk masyarakat. ‘Caring Angels’ menyahut seruan CDC Tenggara dengan penuh bersemangat. Mereka mengumpulkan dana bagi kerusi roda bermotor Encik Azlan, yang diterimanya pada Januari tahun ini. Kini dia boleh ke temu janji pemeriksaan secara berdikari serta bertemu rakan-rakannya. “Saya bersyukur,” katanya, sambil menambah bahawa dia berharap untuk bekerja semula. Beliau menasihatkan penduduk yang tinggal di daerah tenggara yang memerlukan supaya tampil ke hadapan jika memerlukan sokongan. “Tidak perlu merasa malu. Bila kita mengalami masa-masa sukar, mintalah bantuan. Namum kalau boleh, berilah sumbangan terlebih dahulu tatkala kita masih mampu.”

欲知更多有关东南社区邻里天使计划, 请浏览 cdc.org.sg/southeast/contact_us/donate_to_secdc Untuk maklumat lanjut tentang south east caring angels, kunjungi cdc.org.sg/southeast/contact_us/donate_to_secdc

23

22-23 Helping Hands Financial.indd 23

10/11/17 3:42 PM


STORY: DENNIS YIN

life hacks

SAY NO

WHAT IS DIABETES? Diabetes is a condition that results in a high level of sugar in the blood, which in turn can lead to multiorgan complications.

Diabetes

TO

There are two main types of diabetes:

Keep diabetes at bay by adopting a healthy lifestyle.

TYPE 1 — BODY PRODUCES LITTLE OR NO INSULIN TYPE 2 — BODY DEVELOPS A RESISTANCE TO INSULIN

ˎS

ince the war on diabetes was declared in April 2016, there have been measures taken on a nationwide level to eradicate the disease. These include roadshows and health screenings to create awareness, and publishing directives such as The Appropriate Care Guides so that doctors can better manage patients with pre-diabetes. But don’t leave everything to the authorities. Take charge of your life and lower the risk or halt the progression of diabetes with these healthy habits:

Do 150 minutes of moderate intensity* exercise a week. Activities such as brisk walking, cycling, swimming, dancing, roller blading and court games are recommended. Don’t worry if you cannot achieve the 150-minute target — any increase in physical activity will be benecial to your health. *Moderate intensity means that you will only be able to talk but not sing while exercising.

A WORRYING DISEASE Over 400,000 people in Singapore have diabetes. Another 430,000, aged 18 to 69 years, have pre-diabetes and are at risk of developing the disease. If the trend is leǢ unchecked, nearly one million people will have diabetes by 2050.

2

Are obese or overweight (BMI ȁ 25) Have parents or siblings with diabetes Had diabetes during pregnancy Are aged 40 years or older Have blurred vision Have previously been told you have “high blood sugar” or pre-diabetes

DRINK IN MODERATION

EAT HEALTHILY

The HPB recommends not more than two standard alcoholic drinks* a day for men, and one for women. Overdrinking can lead to weight gain and result in fatty liver, the earliest stage ofˎalcohol-related liver disease. *One standard drink = a can of beer or half a glass of wine.

The Health Promotion Board (HPB) recommends that your daily diet includes: AND 50% FRUITS VEGETABLES

25%

WHOLEGRAINS SUCH AS BROWN RICE, WHOLEMEAL BREAD AND OATS

25%

LEAN MEATS, EGGS AND LOW-FAT DAIRY PRODUCTS

YOU SHOULD CONSIDER GETTING SCREENED*FOR DIABETES IF YOU:

24

3

Eating healthy and staying active will help you to maintain a healthy weight. Asians should aim for a Body Mass Indexˎ(BMI)* of 18.5 to 23. *BMI = weight (kg)/ height x height (m)

WATC H O U T F O R THESE SYMPTOMS* Excessive thirst and frequent urination Weight loss Increased hunger Feeling tired all the time Blurred vision Itching around the genitals Frequent skin infections and wounds that take a long time to heal

Source: SingHealth Polyclinics

1

EXERCISE REGULARLY

Type 2 is more common among Singaporeans and is oǢen the result of poor diet and a sedentary lifestyle. It can occur at any age, including during childhood.

*Type 2 diabetes can develop slowly and some people may notˎdisplay any symptoms.

*You can be screened by a general practitioner or at the polyclinic.

24 LifeHacks Diabetes.indd 24

10/11/17 3:43 PM


Be Our Friend & Bring Hope To Our Community.. Mr Tan, 63, lives with his wife, son, and elder sister. As the sole breadwinner of his family, he could barely support his family with his meagre salary.The family did not have a housing plan and they were living under the Interim Rental Housing (IRH) scheme.With the assistance of a Voluntary Welfare Organisation (VWO) and Housing Development Board (HDB), they managed to source out a 2-room rental flat in Bedok. However, at this point in time, his sister who has faced multiple health issues had to be hospitalised due to a fall. Despite the help from the VWO, in terms of financial and caregiving arrangements to move successfully into their two-room rental flat, the family continues to face outstanding moving cost.

   7 7 / ?(+,1&",,"('-( @ + '",.('<, &= '"2"1% &

 (&)'5 +,,:  %)!('? (&@:

â&#x20AC;&#x153;Every dollar makes a difference. You can make a transformational difference in the lives of the less-privileged and bring hope to our community. Your gift goes a long way in helping people who struggle with daily expenses and social-emotional challengesâ&#x20AC;?

How can you Help? ? For GIRO donations, please fill in your details in the donation form.

?@:? ("%@:?&"%@: 

 !*1('.(''$=!*1 (: 

&(1'-: ('-!%5('.('-!+(1 !"'-+'$ CHGCKGCHGG-!+,:C ?%,.$@

2   '$: 

&?,@,"''$(+,: 5=1+'$(1'- (: @ @

Who will benefit? 

; (= = =-!+,:

With our donorsâ&#x20AC;&#x2122; aid, Mr Tan and his family were able to manage the cost of moving out of the interim flat. Today, the family lives with less worries in an apartment that they are more comfortable with.

?(+"'"2"1%,8)%,1'+%"',1+'&@=!+5"',-+1--!'$-()+(,,-!(1-!,-<,"',-+1.(',-("-&5=(1+(1'-; !'$",'.-%-(+#-(1-!,-<,"-"',-+1.(',"&5=(1+(1'-(,'(-!2 ,1"'-1','!+ &=1,(+-!",;!'$&5%,(-"-,",+.('%%(3-!"-2' "-!",+,1%-,"''(2++('-!(1'-'"&)(,,!+ ,(+"' %5; !1-!(+",.('3"%%+&"'"'(+1'.% "; !'$<,3+"0''(.,'--(&5=(1++,,%,-$'(3'-(-!'$9 ""; )('-!'$<,+")-(&5=(1+3+"0'+2(.('9(+ """; )('-!'$<,+")-(-!'(.(4)"+5+(&(1-!,-;@

  - 5=1+D" '-1+?,@=!1&)+"'-?,@A ?,"''$<,(+@30  1 &(+-5-(+"-: ")&%&" )!&,*"# !&")! +!$!%'"!/%")!& " KJOGJGKHMGGH !$!%'"!/%)%&" $ " 

+")!& ".&"& 

For cheque donations, please make cheque payable to South East Community Development Council. 40 /  1 (:(1-!,-(&&1'"-52%()&'-(1'"% HG1'(,(NDHI>GH"' )(+(,-'-+"' )(+JGNLGGYou can mail the above to us at: South East Community Development Council Singapore Post Centre 10 Eunos Road 8, #12-01 Singapore 408600 For enquiries, please call us at 6590 3000 or email us at southeast_cdc@pa.gov.sg Balance proceeds may be used by CDC at its discretion to fund other programmes or activities to assist the less-privileged. 

25-Contact Ads.indd 25!",))%".('",!+5 ?%,.$@(+-!(%%(3"' +,('?,@:    

" '-1+=!1&)+"'-D","'(&)%-=1'%+D (1'-()+-5,"

'-1+=-!1&)+"'-D

 +(' (1'- 1&+ -!+,

&'&'-,'(-(1'-+," '51,-(&+ " '-1+=!1&)+"'-D"+,+(& "''"% ',.-1.('<,+(+,

 &())+(2"' +1-!(+"," '-1+=- A(+-!1&)+"'-,8)%, (-(-!+'!3"-!5(1+"'..(' D%,%-3!+))%"%

9/7/17 9:48 10/11/17 3:43 AM PM


STORY: PHYLLIS HONG

trail blazing

ALL With the Remaking Our Heartland plans for East Coast underway, Kampong Chai Chee gets a new lease of life with the latest completion of a multi-facility integrated complex.

YOU CAN SEE HOW THE NEIGHBOURHOOD HAS BEEN REJUVENATED WHILE PRESERVING ITS RICH AND DISTINCTIVE HERITAGE. ALL THE POPULAR ELEMENTS ARE STILL HERE – THE HAWKER CENTRE, SHOPS AND COMMUNITY SPACES. BUT THEY HAVE BEEN MADE EVEN BETTER. Minister Lawrence Wong at the official opening of Bedok Town Square during HDB Community Week 2016

W HAT’S B EHIND

The Name KAMPONG CHAI CHEE GOT ITS NAME FROM A BUSTLING MARKET IN THE VILLAGE. ‘CHAI CHEE’ MEANS ‘MARKETPLACE’ IN HOKKIEN.

GETTING A NEW LOOK Despite being a neighbourhood within a mature town, Kampong Chai Chee stays vibrant, thanks to the Remaking Our Heartland initiative by the Housing and Development Board (HDB). Among the rst enhancements to be completed were the new shopping centre BedokˎMall that is integrated with the Bedok bus interchange, and the private condominium Bedok Residences, as well as the Bedok Interchange Hawker Centre with the multi-storey car park. The new 70-stall hawker centre now has more seats and free Wi-Fi, with some stalls even oǏering cashless payments options. Another key feature is the Bedok Town Square, HDB’s rst new-generation town plaza,

that was oǓcially opened in May 2016. Located in the heart of Bedok Town Centre, the Bedok Town Square is a large sheltered area with overhead fans, seats and power outlets to facilitate community activities. The Bedok Heritage Corner that is integrated with the town square will also provide opportunities for residents to learn about the rich history of the Bedok/East Coast area. Flanked by shops on both sides, the pedestrian mall was enhanced with improved signage and more seats. Steps were replaced by ramps, increasing accessibility for wheelchair-users and the elderly. Residents can also get to Heartbeat@Bedok easily by walking along the mall.

26

26-27 Trailblazing V2.indd 26

10/11/17 3:44 PM


C O N TA C T S O U T H E A S T

AUG-NOV 2017

A ONE-STOP SHOP Bringing multiple services together under one roof, Heartbeat@Bedok is one of Singapore’s largest integrated complexes — it occupies 2.1 hectares or the size of about three football elds. The building houses several facilities, as well as food and beverage outlets and shops. Heartbeat@Bedok will oǓcially open in 2018 but its facilities have been opening in phases since July 2017. These include:

KAMPONG CHAI CHEE USED TO BE A VILLAGE WITH A MAINLY CHINESE POPULATION IN THE 1920s. THE AREA COMPRISED ATTAP (THATCHED-ROOF) HOUSES AND FARMS. IN THE 1970s, VILLAGERS WERE RESETTLED TO MAKE WAY FOR PUBLIC HOUSING AND THE CONSTRUCTION OF BEDOK RESERVOIR. BY THE 1980s, THE AREA BECAME A FULLY URBANISED ESTATE THAT IS TODAY PART OF BEDOK NEW TOWN.

Go on

‘O U R H EA RT LA N D TR AI LS ’ LEARN INTERESTING TRIVIA AND THE HISTORY OF BEDOK WITH THIS MOBILE APP AVAILABLE FOR ANDROID AND iOS DEVICES. THERE ARE ALSO GAMES AND AN INTERACTIVE TRAIL FOR RESIDENTS TO EXPLORE THEˎTOWN.

DID YOU KNOW

and their families to live better through The Kampong Chai sport. Programmes include BollyDazz Chee Community Club workouts, Salsation Fitness to Piloxing, oǏers programmes for just to name a few. (Theseˎprogrammes will all ages, from music commence from mid-September 2017) THE NAME OF classes at the dance and HEARTBEAT@ music studios to cooking Bedok Public Library is designed BEDOK WAS lessons at an open-concept culinary studio. with diǏerentiated learning spaces CHOSEN FROM Residents can also join interest groups, such for diǏerent demographic groups. For 50 SUGGESTIONS as the Kampong Chai Chee CC Daiko (a type of instance, the library oǏers dedicated BY RESIDENTS. Japaneseˎdrum)ˎGroup. spaces for seniors with targeted collection such as the large-print collections. To cater to wheelchair-users, the new Bedok Polyclinic was built with more spacious waiting areas and common corridors. It takes up two storeys of the complex and has 24-hour selfservice kiosks for residents to schedule their medicalˎappointmentsˎeasily.

(Opening on 28 October 2017)

Elderly residents will be able to receive a range of health and social care services at the Senior Care Centre. (Opening in mid-2018)

Residents and tness enthusiasts in the community can look forward to myriad sporting experiences at the ActiveSG East Bedok Sport Centre. The facility includes six sheltered tennis courts, a gym, tness studios and a swimming complex with Jacuzzis. Plus, there is also a multipurpose hall with badminton and basketball courts. A suite of enjoyable ActiveSG programmes catering to various age groups and tness ADDRESS: levels are available to enable residents

11 BEDOK NORTH STREET 1 W E B S I T E : W W W. H E A R T B E AT B E D O K . S G FA C E B O O K : W W W. FA C E B O O K . C O M / H E A R T B E AT B E D O K /

27

26-27 Trailblazing V2.indd 27

10/11/17 3:45 PM


TEXT: KOH YUEN LIN

D ELI CIO U S

Diversity It has a Malay name, uses spices from Indian cuisine, and features Chinese-style yellow noodles. And that’s what makes mee goreng perfect for a National Day gathering.

INDIAN M EE G O R EN G

1975

When Chinese-style mee goreng is believed to have been created. Known as Ponggol mee goreng, it is more moist than the traditional version and includes seafood.

SOURCE: NATIONAL LIBRARY BOARD

DID YOU KNOW

fEast

INGREDIENTS MAKES 4-5 SERVINGS

500 g fresh thick yellow (Hokkien) noodles

• •

4 Tbsp vegetable oil

• • • • • • • •

1 medium red or brown-skinned onion, chopped 12–16 curry leaves, finely chopped 1 ripe tomato, finely chopped 2 Tbsp chopped garlic chives or spring onions 2–3 Tbsp tomato sauce 1 tablespoon chilli sauce 1 tablespoon light soy sauce 2 eggs, lightly beaten 1 medium potato, boiled, peeled and cut into 1-cm cubes

1 piece (about 100 g) firm bean curd, dried with paper towels, cut into 1-cm cubes and deep-fried until golden brown

1 large green chilli, thinly sliced

This recipe is taken from TheˎLittle Singapore Cookbook by Wendy Hutton, published by Marshall Cavendish Cuisine. PRICE: $25 (without GST).

METHOD

1.

Put the noodles into a colander and rinse under warm running water. Drain thoroughly and setˎaside.

2.

Heat the oil in a wok, then add the onion and curry leaves and stir-fry over medium heat for about 4 minutes

until soǢ. Add the drained noodles, tomato, chives or spring onions, tomato sauce, chilli sauce and soy sauce and stir-fry over medium heat for 3 minutes, mixingˎwell.

3.

Pour the beaten egg over the noodles and leave to set, then mix in with the noodles. Add the

potato and bean curd and stir-fry for about one minute to heatˎthrough.

4. Transfer the

noodles to a large serving dish and scatter the sliced green chilli on top. Serve hot with additional tomato and chilli sauce, for adding to taste, ifˎdesired.

28

28 fEast Indian Mee Goreng.indd 28

10/11/17 3:46 PM


29-Contact August Ads.indd 291 Magazine Advertisement.indd

10/11/17 PM 11/08/20173:46 17:49


Emeritus Senior Minister Goh Chok Tong, Adviser to Marine Parade GRC GROs, interacting with participants during a CoǏee Appreciation and Chit Chat Session with PMETs on 2 June, organised by the PMETs Focus Workgroup and held at Penny University, a cafe located at 402 East Coast Road.

Grassroots Adviser, Associate Professor Fatimah Lateef, Adviser to Marine Parade GRC GROs, giving the ‘thumbs-up’ sign to launch the T-Connect & Networking Event on 9 June at Urban Mangrove at Mountbatten Centre.

Marine Parade

BUILDING

From joining in community celebrations to cementing relationships among stakeholders, Grassroots Advisers in the South East District have been working tirelessly to strenghten ties between residents.

Mountbatten

Braddell Heights

Grassroots Adviser Lim Biow Chuan, Adviser to Mountbatten GROs, celebrating Mother’s Day with residents at Katong CC Hall on 20 May.

30

30-32 Making Connections 2.indd 30

10/11/17 3:47 PM


C O N TA C T S O U T H E A S T

AUG-NOV 2017

making connections

Geylang Serai

Kembangan Chai Chee

Grassroots Adviser Tan Chuan-Jin, Speaker of Parliament and Adviser to Marine Parade GRC GROs, taking a ‘wee’ with participants of the Annual 1 Day JB Durian cum Shopping Tour on 23 July in Johor Bahru.

Grassroots Adviser Seah Kian Peng, Adviser to Marine Parade GRC GROs, chatting with a young family at the Embracing Parenthood Event on 29 April at the Braddell Heights CC MultiPurpose Hall.

Grassroots Adviser Edwin Tong, Adviser to Marine Parade GRC GROs, mingling with residents at one of the Joo Chiat Merit Award Ceremonies which took place in May at Siglap South Community Centre.

Joo Chiat

Grassroots Adviser Cheryl Chan, Adviser to Fengshan GROs, mingling with participants at the “Music by the Park” event on 18 March 2017 at Tanah Merah Playground, where residents were treated to snacks and live music.

Fengshan

Grassroots Adviser Tin Pei Ling, Adviser to MacPherson GROs, interacting with an Edusave Award recipient and her family members at the MacPherson Edusave Awards Presentation Ceremony on 21 and 22 January at MacPhersonˎCC.

MacPherson

31

30-32 Making Connections 2.indd 31

10/11/17 3:47 PM


Grassroots Adviser Lim Swee Say, Minister for Manpower and Adviser to East Coast GRC GROs, sharing a light moment with guests at the Valentine Day Luncheon for Seniors held on 12 February at Bedok CC.

Bedok

Kampong Chai Chee

Grassroots Adviser Jessica Tan Soon Neo, Adviser to East Coast GRC GROs, hearing residents’ views and addressing their concerns on this year’s Prime Minister’s National Day Rally, which focused on Pre-School Education, the War on Diabetes and the Transformation to a Smart Nation at a dialogue session at Changi Simei CC on 26 August.

Changi Simei

Grassroots Adviser Lee Yi Shyan, Adviser to East Coast GRC GROs, handing out the NS50 Recognition Package to NSˎMen and their families at a special appreciationˎceremony to mark 50ˎyears ofˎNational Service held at Kampong Chai Chee CC, Multipurpose Room on 6ˎMay.

Grassroots Adviser Dr Mohamad Maliki Osman, Senior Minister of State for Defence and Foreign AǏairs, Mayor of South East District and Adviser to East Coast GRC GROs, engaging in a dialogue session at the Blk 58 Market at New Upper Changi Road on 16 April to better understand residents’ needs and gather feedback on improving the living environment.

Siglap

32

30-32 Making Connections 2.indd 32

10/11/17 3:47 PM


C O N TA C T S O U T H E A S T

AUG-NOV 2017

contest

GIVE THESE CHALLENGES YOUR BEST SHOT AND STAND TO REAP THE REWARDS!

Spot THE DIFFERENCE Find the 5 differences in these two photos and stand a chance to take home a $10 CapitaLand voucher.

A PICTURE OF

Harmony Singapore’s multiculturalism is a model for the world. Show your appreciation of the cultures of your fellow Singaporeans — by sharing photos of your favourite traditions, artforms, food or fashion from another enthic group. Upload your photo onto our Facebook Page to stand a chance to win $20 worth of CapitaLand vouchers! Winners will be notified on our Facebook Page.

NAME (AS PER NRIC)

NRIC

ADDRESS CONTACT NO EMAIL

STEPS TO WINNING 1) Head on over to South East CDC’s Facebook Page 2) Post your story or photos on the Timeline ‘LIKE’ US AT www.facebook.com/secdc

HOW TO WIN

Scan and email your entry along with your details to Contact_South_East@pa.gov.sg with the subject header: “Contact South East (Aug-Nov 2017) – Contest” or mail in your entries to: Contact South East – Contest South East Community Development Council, 10 Eunos Road 8 #12-05A Singapore Post Centre Singapore 408600 Winners will be notified by post.

These contests are only open to the residents of the South East District (Bedok, Braddell Heights, Changi Simei, Fengshan, Geylang Serai, Joo Chiat, Kampong Chai Chee, Kembangan-Chai Chee, MacPherson, Marine Parade, Mountbatten and Siglap). South East CDC staǏ and their immediate family members are not eligible. Residents who have already won this contest in 2017 will not be eligible. Limited to one winner per household. Closing date: 3O NOVEMBER 2017

33

33 Contest.indd 33

10/11/17 3:48 PM


ENQUIRES IES ENQUIRES

A C O M M U N IT Y M AGA Z I N E O F T H E S O U T H E AST D I ST R I CT

please contact Michele Kho at michelek@mediacorp.com.sg www.cdc.org.sg/SouthEast

facebook.com/secdc

APR-JUL 2017

A C O M M U N IT Y M AGA Z I N E O F T H E S O U T H E AST D I ST R I CT

www.cdc.org.sg/SouthEast facebook.com/secdc

AUG-NOV 2017

Providing the youths of today with the values needed to succeed tomorrow 8

se buzz Waging the war on diabetes

16 change makers A ‘craǢy’ way to aid the community

22

trail-blazing

26 life hacks

A seaside sojourn to Marine Parade

SGSecure: What you need to know

0 Cover V3.indd 2

ING S OA R D S R A W O T ED

5/5/17 4:22 PM

T A UNI

Contact South East is published three times a year, with a circulation of 190,000 copies. It is distributed to every household in the South East District, encompassing estates such as Marine Parade, Bedok, Joo Chiat, Siglap, Changi and Simei.

FU T U R

E

Efforts to create a community that is home to all, regardless of race and creed 9

se buzz Nurturing wise spenders

0 Cover Sel.indd 2

18 change makers A labour of love

24

life hacks Say no to diabetes

26 trail-blazing The rejuvenation of Kampong Chai Chee

10/11/17 3:25 PM

33-Contact Se Aug-Nov 2016 Ads.indd 33 33-Contact 33-Contact 33-Contact 33-Contact Se Se Se Aug-Nov Aug-Nov Aug-Nov Se Aug-Nov 2016 2016 2016 2016 Ads.indd Ads.indd Ads.indd Ads.indd 33 33 33 33

10/13/16 1:08 PM 10/13/16 10/13/16 10/13/16 10/13/16 1:08 1:08 1:08 PM 1:08 PM PM PM

10/12/16 3:24 PM 10/12/16 10/12/16 10/12/16 10/12/16 3:24 3:24 3:24 PM 3:24 PM PM PM

36-Contact Oct-Dec 2015.indd 36 34-Contact Se2017 Aug-Nov Ads.indd 34-35-Contact -Ads 2016 mar.indd 34 34

12/15/15 12:18 PM 10/11/16 3:50 7:24PM PM 10/11/17


9(*(7$%/(6 )58,76 :KROHVDOHU'LVWULEXWRU5HWDLOHU

DENTAL STUDIO

9 Rochdale Road Singapore 535822 Our Range of Services

Root Canal Therapy

Tel: +65 6913 8676 Fax: +65 6280 2827 Mobile: +65 9766 8505

Dental Implants (Medisave Claimable)

Crowns and Bridges

Visit our Website: www.green4life.sg

Dentures

Aesthetic Dentistry à ®;VV[OJVSV\YLK)VUKLK-PSSPUNZ à ®7VYJLSHPU=LULLYZ à ®7VYJLSHPU6USH`Z0USH`Z à ®+PYLJ[*VTWVZP[L0USH`Z 3HI+LZPNULK*VTWVZP[L 6USH`Z0USH`Z à ®;LL[O>OP[LUPUN

37(/7'

Gum Therapy Sports Guard, Night Guard Fabrication CENTRE FOR LASER >P[OKLU[HSSHZLY`V\JHUUV^L_WLJ[! à ®5V+YPSSPUN à ®7HPUSLZZ<SJLY;YLH[TLU[ à ®9HWPK/LHSPUNMVSSV^PUN3HZLY;YLH[TLU[

Dental Screening à ®,_HTPUH[PVU +PHNUVZPZ à ®?9H`:LY]PJLZ (Low Radiation Digital X-Rays)

CENTRE FOR BIOMIMETIC DENTISTRY

General Dentistry à ®-PSSPUNZ à ®:JHSPUN 7VSPZOPUN à ®-S\VYPKL;OLYHW` Orthodontics / Braces / Invisalign Oral Surgery & Wisdom Tooth Removal (Medisave Claimable)

25'(5µ1¶6(/)&2//(&7# $))257$%/(:(70$5.(735,&(6 52&+'$/(52$'6,1*$325(

2SHQLQJ&ROOHFWLRQ+RXUV'DLO\KUKU %ON72$3$<2+/25 :HW0DUNHW

2SHQLQJ&ROOHFWLRQ+RXUV7XHVGD\WLOO6XQGD\KUKU

MERCURY-FREE PRACTICE 6SKNYL`ZPS]LYTLYJ\Y`MPSSPUNZHYL YLWSHJLK^P[OHLZ[OL[PJ[VV[OJVSV\YLK TH[LYPHSZ[OH[HYLUV[VUS`NVVKSVVRPUN I\[WYV[LJ[`V\Y[LL[OSHZ[^LSSHUK SVUNLY.P]L\ZHJHSSVYLTHPS\ZMVY TVYLKL[HPSZHIV\[KPYLJ[SHIIHZLK VUSH`ZHUKPUSH`Z

à ®+LU[HS,_HTPUH[PVU à ®+L[LJ[PVUVM+LJH`Z>P[O (K]HUJLK3HZLY;LJOUVSVN` à ®:JHSPUN 7VSPZOPUN à ®-SV\YPKL;OLYHW`

ZTPSLHY[Z'NTHPSJVT WITH GOVERNMENT SUBSIDY YOU PAY: $15.50

Please call our clinic or email us for an appointment Marine Parade Branch Tel: 6348 0824 4VU-YP! HTWT :H[! HTWT

Buangkok Branch Tel: 6752 1008 4VU:H[! HT WT :\U! HTWT

)SR4HYPUL7HYHKL *LU[YHS :PUNHWVYL

)SR+*VTWHZZ]HSL 3PUR <UP[ :PUNHWVYL 5L_[[V)\HUNRVR49;Z[H[PVU

34-35-Contact 2017 -Ads mar.indd 33-Contact 2017 -Ads mar.indd 33 35

)UHVKQHVV:LWK$&OLFN

à ®+LU[HS,_HTPUH[PVU à ®+L[LJ[PVUVM+LJH`Z >P[O(K]HUJLK 3HZLY;LJOUVSVN` à ®:JHSPUN 7VSPZOPUN à ®-SV\YPKL;OLYHW` FULLY CLAIMABLE with CHAS PG CARD

Hill V2 Branch Tel: 6354 0111 4VU;\LZ;O\YZ! HT WT >LK-YP:H[:\U! HTWT /PSS]PL^9PZL /PSS=:PUNHWVYL 

Tiong Bahru Branch Tel: 6271 1236 )SR()VVU;PVUN9VHK

:PUNHWVYL 5L_[[V;PVUN)HOY\7SHaH

10/11/17 3:51 PM PM 5/8/17 4:41


up & coming

11, 12 NOVEMBER 2017 SAT – SUN

SOUTH EAST CLEAN AND GREEN SINGAPORE CARNIVAL

28 OCTOBER SAT

The annual South East Clean and Green Singapore Carnival returns for another fun-filled edition. Join us for a weekend of games, workshops and activities, such as art jamming, terrarium-making and turning scraps into crafts. There’s something for everyone, including magic shows, face-painting and balloon-sculpting!

Halloween Party @ Fengshan Fengshan CC YEC Fengshan CC TIME 7.30pm to 10pm HIGHLIGHTS It’s time for the spooks and monsters to come out to play! Join us for a spooktacular Halloween party for all the family, which sees the CC being transformed into a haunted mansion. CONTACT Loh Weiqi LOH_weiqi@pa.gov.sg / 6449 5136 ORGANISER VENUE

National Environment Agency and South East Community Development Council VENUE Heartbeat @ Bedok (11 Bedok Street 1 Singapore 469962) TIME 10am to 8pm (Sat), 10am to 6.30pm (Sun) DETAILS www.facebook.com/CGSingapore ADMISSION Free ORGANISER

2 DECEMBER 2017 SAT

24 DECEMBER 2017 SUN

Carnival @ Simei

Zone D RC Blood Donation Drive

ORGANISER Changi Simei CCMC

ORGANISER

VENUES Changi Simei CC TIME

2:30pm to 5:30pm

HIGHLIGHTS Treat your loved ones to a jolly time and learn more

about your fellow Singaporeans at this fun fair. Highlights include multi-racial fringe activities, light snacks and a cultural show, performed by diǏerent ethnic groups. CONTACT Ms Amelda Hamdan Amelda_Hamdan@pa.gov.sg / 6781 6058 ADMISSION $3

Zone D RC & Paya Lebar Methodist Church

VENUE Zone D RC (Blk 204 Serangoon Central

#01-128 Singapore 550204) TIME 10am to 3.30pm

You can give life by giving blood. Join in this community eǏort to increse the store of this much-needed resource. All it takes is just 60 minutes of your time today, to save lives tomorrow. CONTACT Mr Ow PA_Braddellheightscc@pa.gov.sg / 6288 1258 ADMISSION Free HIGHLIGHTS

36

36 Up and Coming_Aug_V3.indd 36

10/11/17 3:51 PM


C O N TA C T S O U T H E A S T

A WOW

Welcome

Designed to impress, the new Changi Airport Terminal 4 opens its doors.

A ˎ

STORY: FAIROZA MANSOR / PHOTOS: CHANGI AIRPORT GROUP

Ǣer three years of construction, the muchanticipated Terminalˎ4 (T4) was nally unveiled in July — and it certainly lives up to the hype. Travellers will be in awe of the terminal’s contemporary showpiece, the Central Galleria, which separates the public zone from the transit area. This area features a suspended grand-scale kinetic sculpture, Petalclouds, spanning 200 metres and which moves rhythmically to classical music specially composed by BAFTA award-winning composer, ÓlafurˎArnalds. The terminal’s arrival and departure halls also house three other art sculptures, all depicting a common theme of travel or aviation, by both local and foreign artists. There is also a Heritage Zone in the transit area that oǏers passengers a glimpse of Singapore’s old-school shophouse facades from the 1880s to the 1950s, in the likes of Katong

and Chinatown areas. In this zone, a digital theatre stage presents, on repeat, a six-minute musical Peranakan Love Story, set in 1930sˎSingapore. Besides a grand design, T4 will also be the rst terminal at Changi Airport to oǏer end-to-end Fast and Seamless Travel (FAST) for departing passengers. The FAST technology enables passengers to check in at their own convenience, without having to wait for airline counters to open. The terminal’s Open House, which ran from 7 to 20 August, received a strong response, with all 200,000 tickets snapped up. The terminal is set to oǓcially open on 31 October. ˎ

AUG-NOV 2017

making waves

IN NUMBERS

9

AIRLINES THAT WILL OPERATE AT THE TERMINAL

225,000 m 2 T4’S TOTAL FLOOR AREA

160

FICUS TREES FORM A BOULEVARD SEPARATING THE BOARDING AREA FROM THE COMMON AREA AT THE DEPARTURE GATES

D I D Y O U K N OW ? Although just half the size of Terminal 3 (T3), T4 will have a capacity of 16 million passenger movements a year, two-thirds that of T3.

37

IBC.indd 37

10/11/17 3:26 PM


Pre-school [ N1 â&#x20AC;&#x201C; K2 ] 6HQQHè

PROMOTING CHINESE LANGUAGE AT SINGAPOREâ&#x20AC;&#x2122;S FIRST CHINESE CULTURAL ACADEMY

Chinese Language is the main language medium in our programme which includes the Living Garden, Music & Movement Engagement and a unique Art Expression Syllabus. Designed to expose a child to the most exciting learning journey.

Childrenâ&#x20AC;&#x2122;s Chinese Programmes [ N1 - S4 ] 6HQQHè7RD3D\RK

ĺ˘&#x192;

ç&#x17D;Ż ĺ?&#x17D;语

ĺŽ&#x152;ĺ&#x2026;¨

ć&#x2039;Š é&#x20AC;&#x2030; ç¨&#x2039; ĺ&#x2026;&#x192;诞

ĺ¤&#x161;

ĺ­Ś

ć&#x2022;&#x2122; äź&#x2DC;č´¨

Since its inception in 1986, WKRXVDQGVKDYHEHQHÄ&#x2020;WHG from courses such as Speech & Drama, Broadcasting, Creative Writing, Live Chinese and many more.

�寚

$çHUVFKRRO&DUH>33@ 6HQQHè

Students are immersed in a bilingual learning environment with a welldesigned and selective programme of various spectra, inspiring further development. â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘

OBC-Contact August Ads.indd 1

Supervised Homework Programme Bilingual Classic Reading and Recitation Chinese Cultural Immersion Programme Life Skills Training Buddy and Team Building Programme Arts and Creative Programme Chinese Public Speaking and Writing Skills

10/11/17 3:25 PM

Contact south east magazine (aug nov 2017)  
Contact south east magazine (aug nov 2017)  
Advertisement