Page 1

Jižní Morava AKTIVNÍ

Tu r i s t i c k ý r e g i o n J i ž n í M o r a v a


Vítejte na jižní Moravě Ten, kdo o dovolené hledá přírodu, odpočinek

i na kole přes horolezectví až po plavání, surfing

a současně dobrodružství a zábavu, najde na

nebo prosté lenošení na slunci. A protože i láska

slunné jižní Moravě kraj překvapivých možností.

k jižní Moravě prochází žaludkem, rozhodně mu-

Region v srdci Evropy se vyznačuje jedinečnou

síte ochutnat vynikající moravská vína, báječné

kombinací překrásné přírody, vlídné pohostinnosti

meruňky a krajové speciality od tradiční domácí

a široké nabídky prázdninových a sportovních akti-

kuchyně až po kreativní kulinářské nápady.

vit. Rekreační možnosti zde sahají od výletů pěšky

Takže vzhůru za objevy!


Obsah Vítejte na jižní Moravě

strana 2–3

Vzhůru do sedla!

strana 4–11

Rychle nebo pomalu, ale hlavně pěšky!

strana 12–15

Po stopách vína

strana 16–19

Nejlíp je nám u vody

strana 20–23

Dovolená jako velké dobrodružství

strana 24–27

Staletá tradice motocyklových a automobilových závodů

strana 28–29

Nechte se hýčkat

strana 30–31

Zábava, akce i romantika

strana 32–35

Jižní Morava z té nejlepší stránky

strana 36–37

Jižní Morava – země skvělých chutí, vůní a zážitků k objevování po celý rok Jaro

Podzim

Doba velikonočních svátků, období nových

Ve vzduchu se mísí vůně právě sklizených

vůní, čas svěží zelené trávy a křehkých květin.

hroznů a zralého ovoce. Staré dřevěné sudy ve

Jaro na jižní Moravě hýří barvami; má smetano-

vinných sklepech se vrchovatě plní vínem, jižní

vý nádech sněženek, zlatavé tóny sladce voní-

Morava se obléká do ohnivých barev podzimu.

cího medu a jasné barvy prvních konikleců. Je

Je čas vinobraní, doba dlouhých procházek

čas vyrazit ven, roztáhnout křídla a létat…

a pouštění draků…

Léto

Zima

Dlouhá prosluněná léta se skládají z chvilek

Čas adventu a vánočních trhů, stříbrných

neodolatelných chutí a vůní. Léto na jižní Mo-

hvězd a zeleného jmelí. V mrazivých dnech na

ravě je dobou pestrých folklorních slavností,

jižní Moravě neodoláte pozvání na jiskřící mla-

hradních koncertů a letních festivalů, ale také

dé víno, vonící sluncem, ucítíte vzdálenou vůni

časem cyklistických výletů, vyjížděk na koni

pečených kaštanů a zažijete okamžiky nesku-

a báječného lelkování pod slunečníky vyhláše-

tečné pohody, až budete odpočívat společně

ných kaváren…

s přírodou… www.kr-jihomoravsky.cz

| 1


Brno a okolí

Moravský kras

Vychutnejte atraktivní nabídku města Brna, obchod-

Jedinečná krasová oblast s více než tisíci jeskyně-

ního a společenského střediska Jihomoravského

mi leží pouhých 20 km od Brna. Značené turistické

kraje, kde se každoročně koná padesát mezinárod-

cesty se vinou přes rozkvetlé louky i skalnatá údolí,

ních veletrhů a výstav. Jako město zvyklé přijímat

kolem jedovnických rybníků i železářských hutí

zahraniční návštěvníky Brno nabízí nepřeberné

v Josefovském údolí, ve stínu starobylých hradů

množství doprovodných služeb včetně řady spole-

i kolem rozkvetlých zahrad půvabných zámků.

čenských a sportovních akcí, kin, obchodů a zábavy

Příjemné a zdravé přírodní prostředí je ideální pro

všeho druhu. K dobrodružství láká rozlehlá hladina

pobyt a sporty ve volné přírodě – pěší a lyžařskou

Brněnské přehrady i četná sportovní centra. Výji-

turistiku, cykloturistiku, horolezectví a jízdy na koni.

mečnost regionu však spočívá v dokonalém spojení

K návštěvě zvou čtyři proslulé jeskyně, kde oceníte

všech možností velkoměsta s řadou turistických cílů

křehkou krásu podzemního světa, projdete se po dně

v atraktivním okolí, které je rájem pro všechny milov-

propasti Macocha a na lodičkách proplujete temnými

níky cykloturistiky i pěších túr. Pouhých pár kilometrů

vodami ponorné říčky Punkvy. Po výletě si můžete

od Brna rovněž najdete Slavkovské bojiště, kde fran-

vybrat z dalších rozmanitých labužnických pochou-

couzský císař Napoleon Bonaparte dosáhl roku 1805

tek tohoto regionu – rybolov, koupání v krytých ba-

jednoho z nejslavnějších vítězství.

zénech i na koupalištích, jízdu v kočáře, lanovkou či ekologickým vláčkem.

Vizitka Jihomoravského kraje

2 |

Kde leží?

V jihovýchodní části České republiky při hranicích s Rakouskem a Slovenskem

Rozloha

7 066 km2

Počet obyvatel

1,1 milionu

Krajské město

Brno (druhé největší město České republiky)

Další důležitá města

Blansko, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo

www.jizni-morava.cz

Pálava a Lednicko-valtický areál V nejjižnějším cípu slunné Moravy najdete kouzelný kraj s největším dochovaným zbytkem lužního lesa v Evropě a množstvím rozmanitých historických zámků a hradů, kolonád, soch a lesních chrámů. Dvě místa jsou zapsána v seznamech UNESCO – nejrozsáhlejší komponovaná krajina na světě Lednicko-valtický areál a biosférická rezervace Pálava. Když


Moravský kras

Brno a okolí

Slovác ko

Z n o j e m s ko a Podyjí Pálava a Lednic ko-valtic ký areál

vystoupáte po strmých svazích Pavlovských vrchů,

tím nejlepším elixírem pro všechny vyznavače slunce

celá jižní Morava vám bude doslova ležet u nohou.

a odpočinku – ve zvlněném kraji vinohradů a lázní se

Je tu postaráno o zábavu všeho druhu: výletní cesty,

zregeneruje tělo i duše. Někoho okouzlí projížďka

rozsáhlá síť cyklostezek, hladiny rozlehlých Novom-

lodí po Baťově kanálu, jiného zase výlet za půvaby

lýnských nádrží lákající všechny surfaře a jachtaře.

biosférické rezervace UNESCO Bílé Karpaty.

Můžete ji však brázdit i na šlapadlech, jen tak plavat a odpočívat, hrát nohejbal, tenis či minigolf. Aby se nikdo o dovolené nenudil, má tento region navíc ješ-

Znojemsko a Podyjí

tě řadu plováren a koupališť, můžete tu jezdit na koni,

Ráj všech cyklistů, milovníků vína a historie leží na

zahrát si squash či vychutnat kouzlo paraglidingu.

hranicích s Rakouskem. Slunné a úrodné nížiny, ovocné sady a proslulé vinohrady střídá malebná pa-

Slovácko

horkatina a hluboká údolí několika řek. Tou nejslavnější je Dyje, kterou střeží několik mohutných hradů

Svět lidových písní, krojů, tanců, slavností a tradič-

a romantických zámků. Kolem jejího hraničního toku

ních řemesel – to je region na hranicích s Rakouskem

se také rozkládá nejmenší a nejmladší národní park

a Slovenskem. Je to ovšem také kraj protikladů – na

České republiky, Podyjí, s hustou sítí značených tu-

severu vystupují hluboké listnaté lesy Ždánického

ristických cest a cyklostezek všech stupňů obtížnos-

lesa a pohoří Chřiby, jih oblasti lemuje hřeben Bílých

ti. Překrásná příroda zve k nejrozmanitější sportovní

Karpat. Mezi nimi pak v širokém údolí plném zele-

činnosti – od pohodlných výletů až po náročné túry,

ných luk a půvabných lužních lesů vytváří nádherné

od jezdectví až po cyklistiku. Návštěvníkům Znojem-

meandry řeka Morava. Stovky kilometrů značených

sko nabízí i jedinečné putování po stopách vína přes

výletních cest zvou k seznámení s letním světem hor.

proslulé vinice a malebné vinné sklepy. V letních

Zatímco tratě pro horská kola vábí cyklisty k prověře-

měsících všechny vyznavače vody a slunce jako

ní hranic své výkonnosti, dole v malebných vesnicích

magnet přitahuje Vranovská přehrada a také každo-

lákají k odpočinku rázovité vinné sklepy. Slovácko je

roční Znojemské historické vinobraní.

www.jizni-morava.cz

| 3


Vzhůru do sedla!

4 |

www.jizni-morava.cz

Na jižní Moravu můžete přicestovat různými způ-

a není divu, že zejména v rovinách jižní Moravy kolo

soby – třeba na kole. Použijte například některou

dodnes platí za nejpoužívanější a nejoblíbenější

z dálkových tras – nejstarší Greenways z Prahy do

dopravní prostředek. Požitek z jízdy na dvou kolech

Vídně, která vede jižním pohraničím, Moravskou

zpříjemňuje hustá síť regionálních cyklotras včetně

stezku, po níž přijíždějí cyklisté ze severu údolím

unikátní a mimořádně oblíbené Moravské vinné

řeky Moravy, anebo Jantarovou stezku, která zase

stezky, na niž navazuje deset okruhů jednotlivými

spojuje Brno s Vídní. Pokud dáte přednost tradičním

vinařskými oblastmi jižní Moravy a kde si přijdou na

způsobům dopravy, na kolo rozhodně nezapomeňte.

své jak vyznavači rovných cest, tak milovníci nároč-

Čeká na vás kraj, který snad byl pro cyklisty stvořen

nějších cyklistických terénů.


Vzhůru do sedla!

Moravské vinařské stezky – na kole sady a vinicemi jižní Moravy Každý den nové trasy, nové objevy a nová dobrodružství – nezní to lákavě? Aby ne! Moravské vinařské stezky totiž tvoří unikátní, více než tisíc kilometrů dlouhou síť značených cyklistických tras na území všech jihomoravských vinařských oblastí. Společný projekt vinařských obcí jižní Moravy a nadace Partnerství vám představí moravský venkov jako kraj jedinečných historických památek a skvělého vína. Vinařské stezky se od běžných cyklistických tras liší stylem, jakým jsou vedeny. Nevedou přímo, ale klikatí se krajinou a spojují místa, která mají z hlediska představení vinařského kraje svůj význam a půvab. Trasy většinou vedou po klidných silnicích, místy po polních či lesních cestách, bývají sjízdné i po dešti a můžete se na ně vydat jak na horských, tak na běžných silničních kolech. Na speciálních mapách, které byly vydány pro každou vinařskou stezku, najdete dostatek informací o délkách jednotlivých tras, jejich výškových profilech i stavu povrchů. Značení všech stezek snadno rozeznáte podle společného loga a žlutých kovových tabulek. Na zajímavosti a služby v blízkosti trasy vás upozorní informační směrovky s piktogramy, kromě nich však v každé obci na vinařských stezkách najdete rovněž tabuli s celkovou mapou. Sečteno a podtrženo: deset vinařských oblastí a deset turistických okruhů nabízí úžasné množství kombinací. Na Moravských vinařských stezkách si tak můžete naplánovat jednodenní, dvoudenní, ale třeba i dvoutýdenní pobyt, plný aktivního pohybu, příjemných zážitků a poznání. www.stezky.cz www.vinarske-obce.cz

Moravská vinná stezka Opravdovým milovníkům cykloturistiky umožňují Moravské vinařské stezky objet každý okruh zvlášť a seznámit se tak s nejhezčími vinohrady, sklepními uličkami a památkami vinorodé jižní Moravy. Pokud ovšem chcete poznat opravdu to nejlepší z každé oblasti, vydejte se po červeně značené Moravské vinné stezce. Je 242 km dlouhá, vede od svahů Bílých Karpat na východě až po národní park Podyjí na západě a propojuje všech deset regionálních okruhů.

Dálkové cyklotrasy jižní Moravou Greenways Praha – Wien Česko-rakouská příhraniční trasa Jantarová stezka Moravská cyklostezka Pražská trasa Trasa Jeseník – Znojmo Beskydsko-karpatská magistrála Trasa Hradec Králové – Břeclav Trasa Jihlava – Český Těšín

Dálkové cyklotrasy jižní Moravou Pokud byste před vínem, půvabnou přírodou a historickými památkami dali raději přednost počtu ujetých kilometrů, pak rozhodně využijte dálkové cyklotrasy, protínající území jižní Moravy. K jedné z historicky nejstarších a nejlépe vybudovaných patří 130 km dlouhá cyklistická stezka Brno – Vídeň a s ní souběžná Jantarová stezka. Greenways Praha – Vídeň nabízí spojení dvou evropských metropolí a jen na českém území měří 350 km. Souběžně s ní vede územím Jihomoravského kraje také Česko-rakouská příhraniční stezka, na niž navazuje 314 km dlouhá Moravská cyklostezka a Beskydsko-karpatská magistrála, měřící plných 276 km – a tak bychom mohli pokračovat dál. Takže vzhůru do sedla!

Cykloturistika

| 5


Vzhůru do sedla!

Mikulovská vinařská stezka Mikulovská oblast je s rozlohou přes dva a půl tisíce hektarů vinic a s jednatřiceti vinařskými obcemi největší vinařskou oblastí České republiky. Chcete-li ji poznat blíž, může být právě Mikulovská vinařská stezka dobrým startem pro poznávání tohoto unikátního regionu. V některých úsecích trasy můžete skryti mezi stromy pozorovat hnízdící vodní ptáky, určitě najdete báječná místa ke koupání, můžete také navštívit pozoruhodné historické památky a nezapomínat na ochutnávky vína v jedné z mnoha vinoték či vinných sklepů.

Lednicko-valtický areál

Délka trasy: 82 km Obtížnost trasy: nenáročný, převážně rovinatý profil Výchozí místo: Pouzdřany Další vhodná výchozí místa: Valtice, Sedlec, Mikulov, Novosedly, Lednice, Ivaň Barva značení: žlutozelená Z Pouzdřan jedeme po Moravské vinné stezce směrem ke Střední (Věstonické) nádrži vodního díla Nové Mlýny, kde se napojíme na Mikulovskou vinařskou stezku. Odbočíme doleva do Strachotína a pokračujeme po hrázi Střední nádrže do Dolních Věstonic a do Pavlova. Jedeme dál přes Milovice a Bulhary, na konci obce sjedeme doleva na protipovodňovou hráz řeky Dyje. U jezu odbočíme na ideální cyklostezku, která nás vede lužním lesem až k zámku v Lednici. (Pozor! V zámeckém parku je jízda na kole zakázaná!) Bezručovou alejí jedeme k Hlohoveckému rybníku, odbočíme doprava do Hlohovce a pokračujeme do Valtic. Vyjedeme ke kolonádě na Rajstně (nejvyšší bod trasy, 291 m nad mořem) a podél rakousko-české hranice odbočíme doprava k hraničnímu přechodu Valtice-Schrattenberg a přes Úvaly pokračujeme do Sedlece, po pravé ruce míjíme Mikulov, centrum této vinařské oblasti, a jedeme směrem na Březí a Dobré Pole. Jedním z nejhezčích vyhlídkových míst celé trasy je Přerovský vrch; kousek za ním se Mikulovská trasa spojuje s dálkovou cyklostezkou Brno–Vídeň. Z Nového Přerova se stáčíme na sever a přes Novosedly a Brod nad Dyjí dojedeme k Horní (Mušovské) Novomlýnské nádrži. Projíždíme Pasohlávkami, jedeme na Ivaň a když odbočíme doprava, dojedeme na místo, kde jsme naši cestu začínali. A pokud máte ještě chuť a sílu šlapat dál, můžete se vypravit do Brna – je to jen 34 km. Turistické informační centrum Lednice – www.lednice.cz Turistické informační centrum Valtice – www.radnice-valtice.cz Turistické informační centrum Mikulov – www.mikulov.cz

6 |

www.jizni-morava.cz

Zahrada Evropy, jeden z nejkrásnějších zámeckých areálů a zároveň nejrozsáhlejší umělecky ztvárněná krajina na světě. Na ploše téměř 200 km2 mezi Břeclaví, Lednicí a Valticemi budoval mocný šlechtický rod Lichtenštejnů nádherný svět s myšlenkou dokonale skloubit dílo lidských rukou s přírodou. Výsledkem je působivá mozaika parků, zahrad, rybníků, řek a lesů, doplněná řadou soch, loveckých zámečků, kaplí a kolonád. V květnu 1997 byl Lednicko-valtický areál zařazen do seznamu památek světového kulturního dědictví UNESCO. • Zámky v Lednici a ve Valticích s půvabnými zahradami • Minaret, rozhledna v maurském slohu v lednickém zámeckém parku • Dianin chrám (Rendez-vous) v podobě římského vítězného oblouku • Zámecký skleník v Lednici • Umělá zřícenina Janohrad

Mikulov Město pod Pálavou s barokním zámkem, původně pomezním hradem a sídlem rodu Ditrichštejnů. V zámeckém vinném sklepě je uložen desátkový sud o obsahu 1010 hl z roku 1643, který patří k největším na světě. Podhradí se v první čtvrtině 14. století proměnilo v gotické město, obehnané kamennou hradbou, jejíž úseky s dvěma půlkruhovými baštami se dochovaly do současnosti. Existenci jedné z největších židovských obcí v českých zemích připomíná naučná stezka vedoucí zbytky mikulovského ghetta. • Městská památková rezervace s renesančními a barokními domy a kostely • Zámek Mikulov – regionální muzeum s velkou vinařskou expozicí • Hrobka pánů z Dietrichštejna, v sezoně přístupná • Jeden z největších dochovaných židovských hřbitovů v Evropě • Svatý kopeček s Křížovou cestou a kostelem sv. Šebestiána, pouť každoročně první neděli v září

Ubytování

My Hotel – Lednice ***

Hotel Apollon ***

21. dubna 657, 691 44 Lednice Tel.: +420 519 340 301, 519 340 135 Fax: +420 519 340 166 e-mail: info@myhotel.cz www.myhotel.cz

Petra Bezruče 720, 691 42 Valtice Tel.: +420 519 352 625 Fax: +420 519 352 009 e-mail: apollon@genea2000.cz apollon.genea2000.cz


Vzhůru do sedla!

Znojemská vinařská stezka Znojemsko někdy bývá označováno za Alsasko východu; jednak jej podobně jako francouzské Alsasko ohraničují osmačtyřicátá a devětačtyřicátá rovnoběžka, jednak některá zdejší vína jsou kvalitou naprosto srovnatelná s alsaskými. Největší vinařská oblast české republiky nabízí díky své rozloze rozmanité terény a typy krajiny, nádhernou přírodu a nepřeberné množství historických památek.

Délka trasy: 163 km Obtížnost trasy: středně náročná až náročná Výchozí místo: Moravský Krumlov Další vhodná výchozí místa: Hrušovany nad Jevišovkou, Znojmo Barva značení: tmavě zelená

Znojmo Jedno z nejstarších českých měst a zároveň vinařské středisko s věhlasnou tradicí. Historické centrum města, obklopené fragmenty středověkých hradeb, je plné křivolakých uliček, romantických vyhlídek a stylových zákoutí. Slavnou historii královského města si Znojmo připomíná každoročně v polovině září při velkolepé slavnosti Znojemského historického vinobraní. Desetitisíce návštěvníků se vrací do atmosféry laskavých květnových dnů roku 1327, kdy do středověkého města přijel král Jan Lucemburský s početnou družinou, aby Znojmu potvrdil jeho historická privilegia. • Městská památková rezervace • Unikátní, částečně přístupné podzemí s 30 km dlouhým několikapatrovým labyrintem chodeb a sklepů z 13.–17. století • Románská rotunda P. Marie a sv. Kateřiny s freskami • Znojemský hrad a zámek se stálou expozicí o historii Znojma a regionu • Premonstrátský klášter v Louce – vinné sklepy, muzeum bednářství a vinařství, galerie, kongresové centrum

Ubytování

Z Moravského Krumlova jedeme na Dobelice a Vedrovice; stezka se odtud téměř padesát kilometrů vine převážně rovinatou krajinou až k Branišovicím. Přes Miroslav a Hostěradice pokračujeme do Višňové a odtud kolem Dunajovické nádrže do Horních Dunajovic a Želetic. Přes Vítonice, Prosiměřice a Těšetice dojedeme k hrázi Těšetické nádrže a pokračujeme na Kuchařovice a Suchohrdly. Přes Dyji a Dobšice zamíříme do Znojma, kde se napojíme na červenou Moravskou vinnou stezku. Ta nás zavede přímo do centra Znojma k místu, kde Moravská vinná symbolicky začíná, a po zelené pokračujeme dál na Hradiště. Přes Mašovice vystoupáme do Podmolí. Několik metrů za vesnicí přejíždíme hranice národního parku Podyjí; zde je třeba dodržovat návštěvní řád a používat pouze vyznačené cesty. Přes proslulou vinici Šobes sjedeme k Dyji, vyjedeme do Hnanic a opět se napojíme na červenou stezku. Můžeme se po ní vrátit přes Šatov, Havraníky, Popice, Konice a Šaldorf do Znojma, anebo pokračujeme na opačnou stranu podél rakousko-českých hranic přes Chvalovice a Dyjákovičky do největší vinařské obce Znojemska – Vrbovce. Rovinatým terénem jedeme dál přes Načeratice, Derflice, Strachotice a Micmanice do Slupi, Jaroslavic, Hrádku a Dyjákovic. Putování Znojemskem můžete zakončit třeba v Hrušovanech nad Jevišovkou, ale pokud si chcete cestu ještě prodloužit, vydejte se dál po zelené, která se přes Břežany, Božice, Borotice, Lechovice a Práče vrací do Prosiměřic. Vinařské stezky spojují na Znojemsku pětapadesát vinařských obcí; nejsou uzavřeným okruhem, ale procházejí oblastí křížem kráž. Na své si tu přijdou jak vyznavači rovných cest, tak milovníci náročnějších terénů – stačí si jen vybrat. Turistické informační centrum Znojmo – www.znojmocity.cz Turistické informační centrum Moravský Krumlov – www.moravsky-krumlov.cz

Moravský Krumlov

Penzion s kuželnou Vinohrad

Hotel Epopej ***

náměstí sv. Wolfganga 97 671 81 Hnanice Tel.: +420 515 232 556, 515 232 719 Fax: +420 515 232 556 www.penzion-hnanice.cz

nám T.G.M. 27 672 01 Moravský Krumlov Tel.: +420 515 322 373 Fax: +420 515 322 638 www.epopej.hotel-cz.com

Město na ostrohu obtékaném říčkou Rokytnou, poprvé připomínáno v roce 1240, o dvacet let později povýšeno na město. Druhé největší město Znojemska. V zámku je instalována Slovanská epopej, dílo světoznámého secesního malíře Alfonse Muchy, rodáka z nedalekých Ivančic. Kolekce dvaceti monumentálních obrazů zachycuje výjevy z dějin českého a dalších slovanských národů. • Nad městem kostel sv. Floriána s vyhlídkou • Renesanční zámek s arkádovým nádvořím a pamětní Paracelsovou síní

Cykloturistika

| 7


Vzhůru do sedla!

Vinařská stezka Podlužím Vinařskou stezku nejjižnějším koutem země přivítají ti, kteří neradi zdolávají kopce. Cyklistické trasy vedou převážně rovinami přes osmnáct vinařských obcí. Kdo ale chce projet celou trasu, bude muset pořádně šlápnout do pedálů, anebo si ji rozdělit na více částí a dnů. Měří totiž 113 km a po Znojemské je tak druhou nejdelší ze všech vinařských stezek.

Břeclav Správní centrum oblasti, významný dopravní uzel a zároveň symbolická brána Lednicko-valtického areálu a oblasti Podluží. Novogotický zámek, původně zeměpanský hrad, sloužil jako opěrný bod na moravsko-rakouské zemské hranici. Moderní kostel sv. Václava. Existenci významné židovské obce připomíná nově rekonstruovaná synagoga a židovský hřbitov.

Délka trasy: 113 km Obtížnost trasy: převážně rovinatý profil Výchozí místo: Břeclav Další vhodná výchozí místa: Hodonín, Hrušky, Moravská Nová Ves, Lužice, Rohatec Barva značení: oranžová Z Břeclavi vyjedeme po nábřeží Dyje směrem k zámku Pohansko a lužním lesem pokračujeme do Lanžhota. Cesta se stáčí k severu podél říčky Kyjovky přes Kostice, Tvrdonice, Týnec a Moravskou Novou Ves do Mikulčic, kde můžeme odbočit doprava ke staroslovanskému hradisku Valy. Pokračujeme do Hodonína a dál k severu přes Rohatec a Vacenovice, kde leží nejsevernější bod trasy a také polovina cesty. Odtud si můžeme udělat výlet do nedalekých Milotic, kde stojí pěkný barokní zámek. Ve Vacenovicích se ke stezce Podlužím připojuje Moravská vinná stezka a obě trasy společně vedou přes Ratíškovice do Dubňan, kde se stezka Podlužím obrací zpět k jihu. Kolem Nálezného rybníka projedeme lesem k rybniční soustavě na říčce Kyjovce a podél ní – a později přímo po hrázi mezi rybníky – pokračujeme do Dolních Bojanovic. Následuje Starý Poddvorov (nejvyšší místo trasy, 260 m nad mořem) a Nový Poddvorov, odkud zamíříme do Prušánek. Mezi ropnými věžemi, které mnohé návštěvníky jistě překvapí, projedeme do Moravské Nové Vsi, asi kilometr sledujeme trasu, kterou jsme v opačném směru již projeli, ale za železničním nadjezdem odbočíme doprava a přes obec Hrušky jedeme do Staré Břeclavi. Má-li být okruh úplný, je před námi posledních 9 km po místních komunikacích kolem zámku, Kančí oborou do Charvátské Nové Vsi a přes Poštornou zpět do centra Břeclavi či k nádraží. A večer? Třeba posezení ve vinném sklepě – po takovém výkonu si rozhodně zasloužíme malou odměnu. Turistické informační centrum Břeclav – www.breclav.org Informační centrum města Hodonín – www.hodonin.com

Milotice Jedna z nejlákavějších turistických atraktivit na Hodonínsku, původně středověká vodní tvrz, přestavěná v 16. století na čtyřkřídlý zámek. Renesanční šlechtické sídlo však nevyhovovalo nárokům na barokní reprezentaci rodu Serényiů. Vznikl tak náročně komponovaný celek zámeckého areálu s čestným nádvořím, jízdárnou, konírnou, dvěma oranžeriemi, francouzským parkem a přilehlou bažantnicí se salety.

Mikulčice – Valy Pohansko Archeologická expozice, umístěná v empírovém zámečku, prezentuje výsledky výzkumu zdejšího hradiště z doby Velkomoravské říše. Nejrozsáhlejší raně středověké opevnění na území českého státu a jedno z největších ve střední Evropě bylo na Pohansku vybudováno na počátku 9. století. Hradisko oválného tvaru o celkové ploše 28 ha obepínaly mohutné, čtyři metry vysoké valy.

Jedno z nejvýznamnějších archeologických nalezišť v České republice se stálou expozicí a prohlídkovou trasou. Osídlení prokázáno již ve střední době kamenné, v době laténské i římské. V lokalitě Valy byly objeveny pozůstatky slovanského hradiště a města ze 7. století, v 9. století vrcholné centrum Velkomoravské říše.

Ubytování

8 |

www.jizni-morava.cz

Hotel Rose ***

Hotel Krystal ***

Veslařská 5, 690 02 Břeclav Tel.: +420 519 374 083, 519 371 708 Fax: +420 519 374 083 e-mail: hotel.rose@worldoline.cz www.hotelrose.cz

Pančava 49, 695 01 Hodonín Tel.: +420 518 391 311 Fax: +420 518 391 391 e-mail: krystal@hotel-krystal.cz www.hotel-krystal.cz


Vzhůru do sedla!

Strážnická vinařská stezka Strážnická vinařská stezka se skládá ze dvou částí: strážnické a blatnické. Trasa nemá jednoznačně daný okruh a navazuje na další vinařské stezky včetně Záhorácké vinařské stezky na území Slovenska. Její modré značení vychází z ultramarínové modře, která se v tomto regionu objevuje na lidových krojích a nechybí ani na původních staveních.

Strážnice Obec je připomínána již roku 1086 jako bohaté tržní město, chráněné vodním hradem. Z původního opevnění se dochovaly dvě brány, Veselská a Skalická. Na místě hradu dnes stojí novorenesanční zámek s rozsáhlým anglickým parkem. Památkou je i areál piaristických budov s klášterem a chrámem. Kdysi významnou židovskou obec připomíná bývalé židovské ghetto s rituální lázní, synagogou a hřbitovem. • Zámek s ojedinělou expozicí lidových hudebních nástrojů • Skanzen Moravského Slovácka – Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy s bohatým kulturním programem • Modrotisková dílna s prodejnou • Každoročně v červnu Mezinárodní folklorní festival

Délka trasy: 101 km Obtížnost trasy: středně náročná Výchozí místo: Sudoměřice Další vhodná výchozí místa: Bzenec, Veselí nad Moravou, Uherský Ostroh, Strážnice Barva značení: tmavě modrá Jižní část stezky začíná v Sudoměřicích; odtud pokračujeme do Petrova a do Strážnice, kde se stezka rozděluje do tří větví. První míří na sever do Bzence, druhá přes Vnorovy do Veselí nad Moravou a Uherského Ostrohu. Třetí trasa vede do podhorské bělokarpatské vesnice Radějov a pak mírným stoupáním do rekreační oblasti Lučina. Cesta pokračuje krátkým, ale prudkým stoupáním do sedla pod novou rozhlednou Travičná s krásnými výhledy na Bílé Karpaty. Následuje prudký sjezd do Tvarožné Lhoty, kde odbočíme doprava do Kněždubu a pak dál téměř po rovině přes vesnice slováckého Dolňácka Hroznovou Lhotu a Tasov do Lipova a Louky, které pro změnu leží na Horňácku. Mírným stoupáním jedeme do Blatničky, kde se cesta opět rozděluje. Jedna trasa směřuje přes Boršice u Blatnice do Hluku, druhá větev míří přes Blatnici pod Sv. Antonínkem do Ostrožské Lhoty, kde se napojuje na Uherskohradišťskou vinařskou stezku.

Ubytování

Penzion Mičulka***

Hotel Junior **

696 71 Blatnička 22 Tel.: +420 608 782 228, 518 331 219 Fax: +420 518 331 218 e-mail: sklepmiculka@tiscali.cz www.sklepmiculka.unas.cz

nám. Svobody 318, 696 81 Bzenec Tel.: +420 518 384 527, 518 384 667 Fax: +420 518 384 545 e-mail: hotel.junior@tiscali.cz www.hotelbzenec.cz

Petrov Vinařská obec s památkovou rezervací lidové architektury, souborem vinných sklepů zvaných Plže z 16. a 17. století. Díky sirným pramenům byly v Petrově od konce 16. století až do roku 1987 bahenní lázně.

Blatnice pod Sv. Antonínkem Vinařská obec leží pod horou sv. Antonínka (350 m), na které stojí kaple sv. Antonína s křížovou cestou. Poutě na horu začaly po třicetileté válce a pokračují dodnes. Ve viniční trati Plachty vlastnil v 17. století vinohrad J. A. Komenský, učitel národů. Zdejší známkové víno Blatnický roháč, cuvée odrůd Sylvánské zelené a Rulandské bílé, vyhrálo v 19. století mezinárodní výstavu vín v Paříži. • Historická památková rezervace vinných sklepů Pod starů horů • Kostel sv. Ondřeje z roku 1717 • Toskánský sloup Panny Marie

Cykloturistika

| 9


Vzhůru do sedla!

Hrady a zámky kolem Vranovské přehrady Trasa kolem Vranovské přehrady slibuje sice spoustu zážitků, ale také pořádnou námahu a pot, až se budete prošlapávat krajinou od hradu k hradu. Nabízí slušnou výzvu pro pokročilé cyklisty i nadšené začátečníky. Na začátku i na konci je každý odměněn nádherným výhledem na romantický zámek ve Vranově nad Dyjí.

Délka trasy: 53 km Obtížnost trasy: těžší, asfaltový povrch, místy prudší stoupání Výchozí místo: Vranov nad Dyjí Z Vranova nad Dyjí vyjíždíme po cykloturistické trase č. 48 (Greenways Praha – Wien) směrem na Podhradí nad Dyjí, odbočíme vlevo a stoupáme do prudkého kopce kolem zámku. Na křižovatce neodbočujeme po Greenways, ale pokračujeme rovně do Šafova a přes Starý Petřín (opětovné napojení na cyklotrasu č. 48) do Podhradí nad Dyjí se zříceninou hradu Frejštejn. Po silnici proti toku Dyje, později prudkým stoupáním okolo dvora Mitrov dojedeme do Uherčic, kde opustíme trasu č. 48 a pokračujeme na Lubnici (cyklotrasa č. 5007). Na první křižovatce odbočíme vpravo na Korolupy a přes Oslnovice a Vysočany jedeme na Dešov (cyklotrasa č. 5011). Sjíždíme z kopce do údolí Želetavky k Svobodovu mlýnu a záhy odbočíme vpravo na Zblovice a na křižovatce se dáme vpravo k hradu Bítov. Stejnou cestou se vracíme zpět na křižovatku, projedeme Bítov a sjíždíme k Vranovské přehradě. Za mostem odbočíme v ostrém úhlu vlevo a stoupáme k zřícenině hradu Cornštejn. Odtud dále asfaltovou silničkou do Lančova, kde odbočíme vlevo a vracíme se do Vranova. www.vranov-region.cz

Vranov nad Dyjí Předchůdcem dnešního romantického zámku ve Vranově nad Dyjí byl hrad, založený na strmém ostrohu nad řekou Dyjí nejpozději v 11. století coby součást podyjské obranné soustavy. Velkolepé barokní sídlo, částečně projektované vynikajícím rakouským architektem J. B. Fischerem z Erlachu, nechal koncem 17. století vybudovat rod Althanů. Bohatě zařízené zámecké interiéry dokumentují kulturu šlechtického bydlení konce 18. a celého 19. století, umělecky mimořádně hodnotný Sál předků vyzdobil monumentálními freskami J. M. Rottmayer. Prohlídky zámku doplňují pravidelné koncerty, výstavy květinových vazeb či lákavá nabídka zámecké vinotéky.

10 |

www.jizni-morava.cz

Cornštejn Hrad Cornštejn byl vybudován v první polovině 14. století na kopcovitém výběžku, ze tří stran obtékaném řekou Dyjí. Byl postupně rozšiřován až do roku 1465, kdy ho oblehlo vojsko moravských stavů, aby potrestalo jeho majitele za odepření poslušnosti králi. Při obléhání byl hrad poškozen, koncem 16. století začal neobydlený hrad chátrat a již roku 1612 se uvádí jako pustý. V sedmdesátých letech 20. století byla zřícenina rekonstruována a zpřístupněna veřejnosti.

Bítov Jeden z nejstarších hradů v českých zemích chránil od 11. století jižní hranici. Byl několikrát přestavován, naposled v 19. století rodem hrabat z Daunů. Tehdy vzniklo romantické novogotické sídlo s půvabnými interiéry, vyzdobenými jedinečnou kolekcí iluzivních maleb. Bizarní kouzlo Bítova dotváří početné sbírky vycpaných zvířat – upomínka na sběratelskou činnost posledního majitele, barona Jiřího Haase, a jeho slavnou zoologickou zahradu, jednu z největších soukromých ZOO na kontinentě. Nejvyhledávanější je kolekce padesáti vycpaných psů nejrůznějších ras, největší toho druhu na světě vůbec. Mnozí návštěvníci ocení expozici hradních a lesních strašidel ve sklepení hradního pivovaru, případně dobře zásobenou stylovou vinotéku.

Ubytování

Penzion U Tesařů ***

Hotel Pod Zámkem ***

671 10 Bítov 101 Tel.: +420 515 294 616 Fax: +420 515 294 616 e-mail: penzionutesaru@quick.cz utesaru.hyperlinx.cz

Náměstí 45, 671 03 Vranov nad Dyjí Tel.: +420 515 296 216, 607 742 270 Fax: +420 515 296 216 e-mail: pod-zamkem@pod-zamkem.cz www.pod-zamkem.cz


Vzhůru do sedla!

Přes lesy Boskovicka a Kunštátska Hluboké lesy, tajuplná jeskyně Blanických rytířů, půvabný zámek i přírodní park – byla by škoda něco z toho vynechat. Proto jsme připravili okruh, který nabízí kratší a delší variantu. Sami se rozhodněte, co vás přitahuje víc.

Boskovice Historické městečko s památkovou zónou a řadou historických památek. Veřejnosti přístupný empírový zámek se zahradami a parky byl navrácen původním majitelům, šlechtické rodině Mensdorf-Pouilly. Nad městem zřícenina gotického Boskovického hradu se studnou, obsluhovanou funkčním dřevěným šlapacím kolem, jediným v České republice. S mimořádně zachovalou židovskou čtvrtí se synagogou a hřbitovem seznamuje návštěvníky naučná stezka. • Muzeum Boskovicka • Westernové městečko v bývalém pískovém lomu • Synagoga se židovským muzeem

Délka: 35 km, delší varianta 50 km Obtížnost trasy: středně náročná, v delší variantě několik náročných stoupání Výchozí místo: Boskovice Od nádraží ČD v Boskovicích vyrazíme po značené cyklotrase č. 5163 směrem na Podolí. Zde se napojíme na cyklotrasu č. 5147 a vystoupáme do sedla pod Písečným vrchem. Následuje sjezd do Letovic, kde na náměstí odbočíme na cyklotrasu č. 5142 a pokračujeme směrem na Kunštát. Čeká nás první významnější stoupání v délce 2 km k obci Lhota. Před Lhotou se trasa napojí na modrou turistckou značku a do Nýrova sjedeme po jediném úseku s nezpevněným povrchem. Za Nýrovem vjíždíme do přírodního parku Halasovo Kunštátsko a po průjezdu obcí Rudka přijíždíme k Jeskyni Blanických rytířů a nad ní stojící Burianově rozhledně. Odtud sjedeme z prudšího kopce do Kunštátu. V Kunštátu se musíme rozhodnout, zda dáme přednost návštěvě lysického zámku či sportovnější jízdě přírodním parkem. V prvním případě se v horní části kunštátského náměstí napojíme na cyklotrasu č. 5141, po které přes Zbraslavec sjedeme do Lysic. Náročnější kopcovitá trasa začíná na dolním konci náměstí, kde se napojíme na cyklotrasu č. 5142 a po ní úzkými a téměř horskými silničkami dojedeme přes Hluboké a Tasovice do Černovic. Tady odbočíme doleva na trasu č. 5143, která nás přes Brumov a Bedřichov dovede do Lysic. Trasu zakončíme sjezdem přes Krhov (pozor na přejezd frekventované státní silnice č. 43) do Skalice nad Svitavou, kde naše trasa končí. Městské informační středisko Boskovice – www.boskovice.cz

Ubytování

Jeskyně Blanických rytířů v Rudce u Kunštátu Umělá pískovcová jeskyně Blanických rytířů, vyzdobená kolem roku 1928 sochami nadaného umělce – samouka Stanislava Rolínka. Čtrnáct metrů vysoká socha prezidenta T. G. Masaryka, zničená za druhé světové války, byla svého času největší v Evropě. V okolním lesoparku se konají sochařská sympozia a vznikla zde galerie pod širým nebem. Na blízkém kopci Milenka stojí opravená a veřejnosti přístupná Burianova rozhledna.

Kunštát Město s hrnčířskou a keramickou tradicí, v různých částech města dodnes existují keramické dílny a každoročně v září se koná slavný hrnčířský jarmark. Z rodu zakladatelů města, pánů z Kunštátu, pocházel český panovník Jiří z Poděbrad, kterého připomíná socha na náměstí. V zámku sídlí Moravský zemský archiv, u jižní zdi unikátní psí hřbitov.

Lysice

Penzion U Sochy ****

Hotel Lidový dům **

679 72 Rudka u Kunštátu Tel.: +420 516 462 440, 605 849 450 e-mail: popelka.z@seznam.cz www.rudka.cz

náměstí Osvobození 145 679 71 Lysice Tel.: +420 604 200 957, 516 472 108 Fax: +420 516 472 440

Na západním okraji Moravského krasu leží městečko Lysice s malebným zámkem, obklopeným vodním příkopem, terasovitou francouzskou zahradou a sloupovou zahradní kolonádou. Na jeho místě dříve stávala vodní tvrz, později renesančně přestavěná. V interiérech ojedinělý soubor ručně malovaných střeleckých terčů. Z rodu posledních majitelů Lysického panství, Dubských z Třebomyslic, pocházela rakouská spisovatelka Marie von Ebner-Eschenbach (1830–1916).

Cykloturistika

| 11


Rychle nebo pomalu, ale hlavně pěšky!

12 |

www.jizni-morava.cz

Krásné vyhlídky, čerstvý vzduch, fůru zdravého

naučné stezky, rozhledny, skalnaté útesy Pálavy,

pohybu a radost ze života – to všechno zažijete,

hluboko zaříznuté meandry hraniční řeky Dyje,

pokud se s námi budete toulat jižní Moravou.

temné krasové žleby v Moravském krasu a spous-

Chcete-li se s ní seznámit opravdu důvěrně, mu-

ta dalších působivých míst, kam se jinak než pěšky

síte ji projít pěšky. Krajina skýtá nejrozmanitější

zkrátka nedostanete. A protože ošidit se o takové

možnosti, od putování středověkými městy přes

zážitky by byla škoda, nezbývá než zašněrovat

hrady a zámky až po šplhání po kopcích a blou-

boty, do batohu zabalit svačinu a mapu, otevřít dveře

dění v hlubokých lesích. Čekají na vás četné

a vyrazit ven.


Rychle nebo pomalu, ale hlavně pěšky!

Přechod Pálavy Na Pálavě umí slunce pěkně pálit – tak, že si nahoře na hřebenech budete připadat jako někde na slunném jihu. Na okolních vinicích dozrávají hrozny, zbytky hrádků z bílého kamení už po staletí pozorně střeží vinné sklepy a my kráčíme ve stopách našich předků, kteří se v tomhle kraji usadili před mnoha tisíci let. Asi jim tu bylo dobře – stejně jako nám i vám.

Délka trasy: 18,5 km Terén: náročný, několik prudkých stoupání a sestupů Výchozí místo: Popice, Dolní Věstonice Z popického nádraží se vydáme po červené značce a přes obec Strachotín projdeme na hráz mezi Novomlýnskou a Věstonickou nádrží, po níž dojdeme do Dolních Věstonic. Za obcí začíná stoupání ke zřícenině Dívčích hradů, od níž pokračujeme stále po červené k nejvyššímu vrcholu Pavlovských vrchů – Děvínu. Cestou mineme několik stanovišť naučné stezky Děvín. Z vrchu Děvína sestoupíme prudkou soutěskou až k odpočívadlu. Ti, kteří mají zájem o projití celé naučné stezky, se mohou vrátit východním úbočím Děvína po zelené značce zpět na Dívčí hrady a od nich se pak projít po modré značce západním úbočím Děvína (s případnou odbočkou ke zřícenině Nového hradu) zpět na rozcestí pod soutěskou. Dále pokračujeme po červené do obce Klentnice a přes zříceninu Sirotčího hrádku na Stolovou horu. Červená značka nás pak zavede kolem Kočičí skály na Turold nad Mikulovem, kde najdeme naučnou stezku Turold. Z Turoldu sejdeme přímo do Mikulova. Pro ty, kterým předchozí kopce nestačily, doporučujeme výstup na Svatý kopeček, odkud je nádherný výhled na Lednicko-valtický areál. Turistické informační centrum Mikulov – www.mikulov.cz

Pálava Chráněná krajinná oblast a biosférická rezervace UNESCO, nepřehlédnutelná dominanta krajiny s vápencovými útesy a teplomilnou flórou ve vzácných stepích, lesostepích a suťových lesích. Nejvyšším bodem Pálavy je Děvín (549 m). Na severovýchodním okraji hřebene stojí zřícenina středověkého hradu Dívčí hrady (Děvičky). Na skalních útesech nad obcí Klentnice se nalézá zřícenina Sirotčí hrádek, někdejší středověký pomezní hrad. www.palava.cz

Turold Vrch nad severním okrajem Mikulova. Jeskyně, která byla v lomu na Turoldu zničena těžbou vápence v době první republiky, byla nejdéle osídlenou jeskyní na našem území. Chodby dosahují délky několika set metrů. Naučná stezka Turold ve zkratce ukazuje pestrost chráněné krajinné oblasti Pálava.

Ubytování

Dolní Věstonice Známé archeologické naleziště lovců mamutů z doby před 30 000 až 25 000 lety, kde byla v roce 1925 nalezena světoznámá soška Věstonické Venuše. Muzejní expozice s modelem pravěkého sídliště, poblíž slovanské hradiště z 10.–12. století. Východiště ke zřícenině hradu Děvičky.

Hotel Réva ***

Hotel Rohatý krokodýl ***

Česká 2, 692 01 Mikulov Tel.: +420 519 512 076, 519 513 525 Fax: +420 519 512 076 e-mail: hotel.reva@bottling.cz www.ndc.cz/hotel

Husova 8, 692 01 Mikulov Tel.: +420 519 510 692, 519 513 275 Fax: +420 519 511 695 e-mail: rohaty.krokodyl@worldonline.cz www.rohatykrokodyl.cz

Pěší turistika

| 13


Rychle nebo pomalu, ale hlavně pěšky!

Za romantikou Podyjí Národnímu parku Podyjí není třeba dělat reklamu; kdekdo ví, že cestičky nad meandrující Dyjí patří k největším turistickým zážitkům v České republice. K tomu navíc čistý vzduch a krásná příroda, středověká zřícenina a na konci zámek jako z pohádky… Zkrátka neváhejte. Délka trasy: 26,5 km Terén: zvlněný, místy krátká prudší stoupání Výchozí místo: Hnanice, Šatov Od kostela sv. Wolfganga v Hnanicích vycházíme po žluté turistické značce přes obec, později odbočíme po asfaltové silničce doleva a prudším klesáním přicházíme k rozcestníku Pod Šobesem, odkud pokračujeme po červené turistické značce. Po visutém mostě překročíme řeku Dyji a zanedlouho stoupáme vinicí Šobes. Po přechodu hřebene s vyhlídkou na meandrující Dyji pokračuje cesta do kopce po silničce až k rozcestí Žlebský potok, kde červená turistická značka odbočuje doleva a pokračuje na Příčky. Můžeme navštívit Nový Hrádek; po zelené značce jsou to jen tři kilometry. Z Příček pokračujeme přes Lukov a poté lesem k rybníku na rozcestí Pod Čížovem. Společně s modrou turistickou značkou dojdeme k rozcestníku na Keplech, odbočíme doprava a náročnějším terénem – pašeráckou stezkou – dojdeme k rozcestníku Ledové sluje, odkud vede krátká odbočka k vyhlídce u Obelisku. Po červené značce pokračujeme až k údolí řeky Dyje, okolo které dojdeme proti proudu přes Zadní Hamry do Vranova nad Dyjí. Návštěvnické středisko NP Podyjí – www.nppodyji.cz

Podyjí Nejmladší a nejmenší národní park České republiky se táhne od Znojma po Vranov nad Dyjí a jeho dominantou je právě hraniční řeka Dyje. Není sice splavná pro vodáky, zato pro rybáře a pro ty, kteří si chtějí vychutnat její tajemnost a vznešenost, je jedinečná. Nejkrásnější je na středním toku mezi Podhradím a Znojmem, kde vytvořila hluboké romantické údolí s nesčetnými meandry. Západní část údolí je zaplavena třicetikilometrovým jezerem Vranovské přehrady, východní část patří národnímu parku Podyjí. Rozmanitost přírodního prostředí a mimořádné bohatství rostlinných a živočišných druhů je na tak malém území jinde nevídané.

Moravským krasem do Křtin Jestli tahle místa už znáte, pak asi víte, proč přijíždíte znovu. Pokud jste v Moravském krasu poprvé, čeká vás opravdu velké překvapení – a to se přitom vyhýbáme nejatraktivnějším partiím a soustředíme se na střední část krasové oblasti. Kromě přírodních krás se ovšem seznámíme rovněž s chloubou moravského baroka. Délka trasy: 16 km Terén: středně náročný, prudší stoupání Výchozí místo: Adamov Od železniční zastávky v Adamově projdeme po zelené turistické značce městem a začneme stoupat vzhůru do svahu. Cesta poté odbočí ze silnice vlevo do lesa a míří stále vzhůru k rozcestí U sedmi dubů. Po zelené značce stoupáme dál k rozhledně Alexandrovka (520 m nad mořem). Od rozhledny jdeme už bez stoupání rozlehlými lesy na okraj Babic nad Svitavou, kde sejdeme na silnici. Na rozcestí opustíme zelenou značku a pokračujeme dál po červené směrem na Křtiny. Cesta nás zavede do údolí Křtinského potoka a posléze do Křtin. Po prohlídce poutního chrámu vyjdeme po modré turistické značce do strání nad obcí a na rozcestí odbočíme vlevo do Habrůvky. Vrátíme se do údolí Křtinského potoka a podél potoka se vydáme doprava. Značná část Josefovského údolí byla vyhlášena za národní přírodní rezervaci. Cestou míjíme řadu pozoruhodných jeskyní, skal a dalších krasových jevů včetně známé jeskyně Býčí skála. Nezapomeneme na zastávku u Františčiny hutě, kde se vyrábělo železo od 8. do 19. století, a Josefovským údolím dojdeme zpátky do Adamova. Ústřední informační služba Skalní mlýn – www.cavemk.cz Blanenská informační kancelář „Blanka“ – www.blansko.cz

Chráněná krajinná oblast Moravský kras Celá krajina s údolími, propastmi, ponornými řekami a více než tisícem jeskynních labyrintů přitahuje každoročně množství návštěvníků. Nevídaně krásný podzemní svět i povrchové krasové jevy jsou dílem dlouhého vývoje přírody, především schopnosti vody rozpouštět některé horniny, zejména vápence. Pro veřejnost jsou zpřístupněny jeskyně Punkevní, Balcarka, Kateřinská a Sloupsko-šošůvské jeskyně. Zájem o Punkevní a Kateřinskou jeskyni přesahuje zejména v letní sezóně návštěvnické kapacity, lístky je třeba rezervovat předem. Výchozím bodem do centrální oblasti krasu je Skalní Mlýn, k Punkevním jeskyním ekologická doprava elektrickým vláčkem, lanovka k propasti Macocha.

Křtiny

Nový Hrádek Areál přístupné zříceniny tvoří dva hrady – starší gotická stavba s obytným palácem a dvojitým oválným prstencem hradebních zdí a přední hrad, který vznikl později na základech předsunutého opevnění. Nový Hrádek byl dobyt a pobořen za třicetileté války; novější část byla později upravena na lovecký zámeček. Z kamenného ostrohu se otvírá atraktivní vyhlídka na členité moravsko-rakouské Podyjí s hlubokým kaňonem meandrující řeky Dyje.

14 |

www.jizni-morava.cz

Poutní místo s monumentálním barokním kostelem Jména Panny Marie, postaveným v polovině 18. století podle projektu J. B. Santiniho – Aichla. Jedna z nejhezčích a umělecky nejhodnotnějších sakrálních památek na Moravě měla být podle původního projektu mnohem větší; hlavní chrám měly doplňovat ambity a dvě vysoké kaple. Nakonec byl postaven jen hlavní chrám a jedna z kaplí, nedokončený komplex však i tak vypadá impozantně. Hlavní pouť se koná v květnu na svatodušní svátky.


Rychle nebo pomalu, ale hlavně pěšky!

Od Brněnské přehrady k Tišnovu

Na vrchol Velké Javořiny

Až vás omrzí vodní radovánky, vyjděte si od Brněnské přehrady na malý výlet do Podkomorských lesů a dál podél řeky Svratky přes lesy a kolem skal. Pro odpočinek těla i duše je takové putování jako stvořené. Možná budete velmi překvapeni, jaká překvapení skrývají místa v těsné blízkosti krajského města Brna!

Co láká turisty do Bílých Karpat? Kouzelná příroda, romantika orchidejových luk a výhledy, nad nimiž se tají dech – a také touha poznat místa, kde se jakoby zastavil čas, kde ožívají prastaré karpatské legendy a na pasekách v hlubokých lesích dodnes tančí víly. Tak neváhejte, možná čekají právě na vás!

Délka trasy: 26 km Terén: lehký až středně náročný Výchozí místo: Brněnská přehrada – přístaviště

Délka trasy: 31 km Terén: náročný, několik prudkých stoupání a sestupů Výchozí místo: Velká nad Veličkou

Na přístavišti se rozhodneme, zda první část trasy projdeme pěšky či využijeme lodní dopravy; pokud se rozhodneme pro pohodlnější variantu, jedeme na zastávku Hrad Veveří. Pěšky vyrazíme po žluté turistické značce na Rakovec a vzhůru Kočičím žlebem k Ríšově studánce. Z rozcestí u studánky dojdeme po modré značce podkomorskými lesy k hradu Veveří. Od hradu sejdeme po červené značce do Veverské Bítýšky a značka této barvy nás pak bude provázet celým údolím řeky Svratky až do Tišnova. Pohybujeme se zde jak po pohodlných lesních cestách, tak i náročnou úzkou stezkou v prudké stráni nad řekou před sestupem k Šárce. V Tišnově se od nádraží vydáme po modré značce do Předklášteří u Tišnova ke klášteru Porta Coeli, odkud se vrátíme k tišnovskému nádraží. Pokud vám ještě budou zbývat síly, chuť i čas, můžete si výlet prodloužit a zpestřit na naučné stezce okolo Tišnova – údolím potoka Besének, přes Lomničku, Šerkovice, Jamné, Hájek, Hajánky, Stanovisko a Železné zpět do Tišnova.

Veveří Gotický královský lovecký hrad nad Brněnskou přehradou se proslavil roku 1830, kdy zde Gustav Vasa, syn sesazeného švédského krále, zřídil emigrantský královský dvůr. Na Veveří se narodila jeho dcera, pozdější saská královna Karolína. Hrad dvakrát navštívil pozdější britský ministerský předseda Winston Churchill, osobní přítel posledního majitele; v roce 1908 zde dokonce strávil část svatební cesty. Ačkoli nyní je hrad v dlouhodobé rekonstrukci, odehrává se zde řada mimořádně oblíbených a přitažlivých kulturních akcí.

Předklášteří Ženský cisterciácký klášter Porta coeli, Brána nebes, založila v roce 1233 královna Konstancie, vdova po českém králi Přemyslu Otakaru I. Klášterní chrám zdobí unikátní gotický portál francouzského katedrálního typu. V části areálu sídlí Podhorácké muzeum se stálými expozicemi minerálů.

Z Velké nad Veličkou se vydáme po zelené turistické značce a zároveň Javořinské naučné stezce směrem na Javorník a dál Filipovským údolím proti proudu Hrubého potoka. Na rozcestí u chaty Megovka silnička odbočuje a my pokračujeme lesní cestou po zelené značce na rozcestí Pod Kubíkovým vrchem. Přejdeme silničku (která by nás mimochodem po necelém kilometru zavedla na území Slovenské republiky) a stoupáme dál po zelené značce na Šibenický vrch (708 m). Čeká nás poslední zhruba kilometr dlouhé stoupání a stojíme u Dibrovova pomníku v sedle mezi dvěma vrcholky Bílých Karpat. Po červené turistické značce se vydáme přímo po hřebenech doleva a po čtyřech kilometrech dojdeme na Velkou Javořinu (970 m), nejvyšší vrchol Bílých Karpat, z jehož holého temene se otvírá kruhový rozhled na Moravu i Slovensko. Zpět se vracíme po modré značce a nám již známé naučné stezce Vadovskou dolinou směrem na Vápenky. Ti unavenější se odtud mohou vrátit do výchozího místa autobusem, čilejší zajisté budou pokračovat dál po modré značce údolím a pak přes Psí vršek do Nové Lhoty. Projdeme obcí, na jejím horním okraji odbočíme doprava a přes horské louky, jen kousek od národní přírodní rezervace Jazevčí, kráčíme směrem k vrchu Hradisko a dál po modré značce do údolí Veličky. V Javorníku vyjdeme téměř na začátku Filipovského údolí, odbočíme doprava a vracíme se do Velké nad Veličkou. Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty – www.bilekarpaty.cz

Bílé Karpaty Chráněná krajinná oblast a biosférická rezervace, zapsaná do seznamu UNESCO. Typickým obrázkem Bílých Karpat je krajina rozsáhlých luk s roztroušenými políčky, sady a pastvinami, díky listnatým lesům připomínající spíše obrovský anglický park. Nejvyšší vrchol jižní Moravy Velká Javořina (970 m) je již od roku 1845 tradičním místem setkávání Čechů a Slováků. Bílé Karpaty protkává hustá síť cyklostezek i turistických tras.

Ubytování

Hotel Santon *** OREA HOTELS CLASSIC Přístavní 38, 635 00 Brno Tel.: +420 546 124 444, 546 124 833 Fax: +420 546 210 004 e-mail: santon@voronez.cz www.voronez.cz, www.orea.cz

Hotel Filipov Filipovo údolí 44 696 74 Javorník nad Veličkou Tel.: +420 518 382 126 Fax: +420 518 382 126 e-mail: info@hotel-filipov.com www.hotel-filipov.com

Pěší turistika

| 15


Po stopách vína

16 |

www.jizni-morava.cz

Červená a bílá, rozmanitost chutí a vůní, a ko-

jako kdysi i dnes prodává víno „pod věchtem“.

nečně vína všech kategorií – rázná, suchá, plná,

K oblíbeným cílům znalců vína patří vinohradnické

lehká, šumivá i růžová – to je vzrušující svět vína.

expozice a stylové vinotéky, případně speciální vi-

Ostatně vinná réva se na jižní Moravě zabydlela

nařské programy, které provedou zvídavé návštěv-

již v době římského osídlení, a tak není divu, že ke

níky tajuplnými historickými sklepy i pověstnými

koloritu jihomoravského venkova neodmyslitelně

vinicemi. Ať už se po stopách vína vypravíte pěšky

patří malebné uličky s lisovnami a vinnými sklepy,

nebo na kole, čeká vás napínavé dobrodružství

četné vinárny a vinařské stodoly, kde se stejně

plné strhujících zážitků.


Po stopách vína

Putování za víny jižní Moravy

Zastávky vinařského programu

Přejete si poznat malebná a magická místa, kde se moravská vína rodí a zrají? Vinařské turistické programy již řadu let seznamují s vínem a všemi jeho půvaby desítky a stovky zájemců. I vy nyní poznáte netušené požitky, která vám cesta za tajemstvím přinese, zvlášť když se radost z aktivního pohybu spojí se střídmou degustací předkládaných vzorků.

Loucký klášter ve Znojmě

Vinařský turistický program na kole Délka trasy: 53 km Obtížnost trasy: úsek Znojmo – Hnanice lehký, zbytek trasy středně náročný Výchozí místo: Znojmo – Loucký klášter Znojemskou vinařskou oblast proslavila jemná a mimořádně kvalitní vína s ojedinělým kořenitým charakterem a vysokým obsahem aromatických látek. Víno se tu pěstuje již téměř dva tisíce let – a právě mírně zvlněný terén, prosluněné roviny a rovné cesty mezi vinicemi jsou pro pěkný cyklistický výlet jako stvořené. Ze Znojma od Louckého kláštera jedeme po silnici do Oblekovic, kde odbočímet vlevo na Načeratice a přes Derflice, Strachotice a Slup dojedeme do Jaroslavic. Zamíříme směrem na Znojmo a za sklepním hospodářstvím Znovínu odbočíme po cykloturistické trase č. 5007 vlevo. Okolo Kočičího, Ovčího a Vinného vrchu dojedeme do Dyjákoviček a přes Chvalovice po silnici do Šatova. Pokračujeme do Hnanic, kde se napojíme na Znojemskou vinařskou stezku, sjedeme do údolí řeky Dyje, po modré nebo červené turistické značce překonáme řeku a stoupáme k vinici Šobes. Dojedeme až k rozcestí U Milíře a vydáme se směrem na Podmolí. V obci odbočíme doprava na Mašovice a Hradiště, dojedeme do Znojma a po cyklotrase 481 zamíříme k severu do Přímětic, kde naše cesta končí. Garant Vinařského turistického programu: Znovín Znojmo, a.s. Šatov 404, 671 22 Šatov Tel. +420 515 22 16 56, e-mail. znovin@znovin.cz, www.znovin.cz

Monumentální komplex bývalého premonstrátského kláštera, návštěvnické centrum s ochutnávkou vín, galerie, vinné sklepy, muzeum bednářství a vinařství, kongresové centrum. Prohlídkové trasy zavedou návštěvníky i do unikátní románsko-gotické krypty. V objektu najdete podnikovou prodejnu Znovínu Znojmo.

Jaroslavický vinný archiv Sklepní hospodářství zaměřené na výrobu červených a barikových vín, prohlídky s ochutnávkou. V podzemí se skrývá nejstarší vinný archiv České republiky s nejstaršími víny ročníku 1945.

Malovaný sklep v Šatově Chloubou vinařské obce s řadou sklepních uliček je Malovaný sklep s malbami jednorukého malíře na pískovcových stěnách, milovníky vojenské historie přitahuje přístupný pěchotní srub, součást československého opevnění z let 1936–38.

Vinice Šobes v Národním parku Podyjí Viniční trať na úbočí skalního ostrohu v meandru řeky Dyje odborníci zařazují mezi deset nejkvalitnějších vinařských poloh v Evropě. V letních měsících je v provozu prodejní stánek s možností ochutnávek vína přímo v autentickém prostředí vinice.

Křížový sklep v Příměticích Sklepní hospodářství zaměřené na výrobu bílých vín sídlí v obrovském jezuitském sklepě z 18. století, jednom z největších svého druhu na světě. Prohlídky spojené s ochutnávkou vín.

Vinařská turistika

| 17


Po stopách vína

Vinobraní, výstavy, košty a vinné trhy Celoroční vinařovo úsilí vrcholí sklizní úrody; vinobraní probíhá zpravidla od poloviny září do začátku listopadu a patří mezi nejsvátečnější chvíle vinohradnických obcí. Pokud k nám na jižní Moravu přijedete právě v této době, rozhodně si nenechte ujít některou z úžasně barevných a báječných slavností, které vinobraní každoročně provázejí. Pokud o vinobraní přijdete, určitě si vyberete podle svého gusta z desítek a možná stovek výstav vín, které se konají po celý zbytek roku.

Znojemské vinobraní Slavnou historii královského města si Znojmo připomíná každoročně v polovině září při velkolepé slavnosti Znojemského historického vinobraní. Desetitisíce návštěvníků se vrací do atmosféry laskavých květnových dnů roku 1327, kdy za hlaholu kostelních zvonů a slavnostních fanfár do města přijíždí český král Jan Lucemburský s družinou, dvorními dámami, dvořany, zbrojnoši, trubači a vlajkonoši, šašky, pištci a lučištníky, na hlavním náměstí vítaný městskou honorací s purkmistrem a konšely. Prostranství města Znojma zaplňují v těch dnech středověká tržiště se stánky lidových řemeslníků, vojenská ležení, kejklíři a žongléři. Otevřou se brány městských mázhausů a ochutnává se místní víno – zralé i kvasící burčák. Velkolepou středověkou nádheru korunují rytířské turnaje, skupiny historického šermu, divadla, soutěže pro děti a slavnostní večerní ohňostroj – a rozpustilý řecký bůh vína Bakchus, jehož fotografie v renomovaném měsíčníku National Geographic Magazine svého času obletěla celý svět, nad tou podívanou tančí a jásá. První znojemské historické vinobraní se konalo v září roku 1966; o rok později se do Znojma přijelo podívat už sto tisíc návštěvníků. V letech 1974–1990 byla tato tradice násilně přerušena, nicméně vinobraní to příliš na kráse neubralo; každoročně v září se počet obyvatel čtyřicetitisícového města Znojma rozrůstá téměř na dvojnásobek. Předprodej vstupenek a informace: Turistické informační středisko Znojmo Obroková 10, 669 01 Znojmo, Tel./Fax: +420 515 222 552 e-mail: tic@beseda.znojmo.cz, www.znojmocity.cz

Pálavské vinobraní Třídenní vinobraní oslavuje velkolepý čin mikulovského pána Jana z Lichtenštejna, který roku 1403 se svojí družinou rytířů vysvobodil z vídeňského vězení českého krále Václava IV. a poskytl mu útočiště ve svém sídle. Návrat krále završily bujaré oslavy, při nichž se stoly prohýbaly pod množstvím jídla a byl vyprázdněn nejeden vinný sud. Pálavské vinobraní už přes padesát let představuje vyvrcholení kulturního roku na Mikulovsku a pro všechny účastníky i návštěvníky bývá nezapomenutelným zážitkem. Není divu. Každoročně začátkem září Mikulovem po tři dny procházejí historické průvody v čele s družinou trubačů a bubeníků, centrum města se promění v historickou tržnici, ze všech koutů zaznívá hudba a na náměstích se tančí. Slavnost probíhá i na zámku; zatímco v zámeckých sálech se konají prodejní výstavy obrazů a vinařské tržnice, park se promění v řemeslné tržiště a vojenské ležení, kde si děti i dospělí mohou zasoutěžit s ukázkami dobových zbraní. V zámeckém sklepení u obřího sudu lze ochutnat několik vzorků vítězných vín anebo se zúčastnit královského hodokvasu, večer pak nebe nad Mikulovem rozzáří ohnivé představení. Samozřejmě nesmíme zapomenout na kvalitní burčák, zralá vína a gastronomické speciality. Pálavské vinobraní je zkrátka přehlídka zábavných programů pro všechny věkové kategorie. Předprodej vstupenek a informace: Turistické informační centrum Mikulov Náměstí 7, 692 01 Mikulov, Tel.: +420 519 512 200, Fax: +420 519 510 855 e-mail: tic@mikulov.cz, www.mikulov.cz

Valtické vinné trhy První výstavní trhy vín se konaly v zámecké jízdárně valtického zámku před více než sto lety. Od té doby se leccos změnilo, ale tradice zůstala. Valtické vinné trhy, konané každoročně začátkem května, ovšem už dávno nejsou pouhou soutěží vinařů schopných zásobovat trh, ale i společenskou událostí, na kterou se sjíždějí stovky milovníků vín. Tradicí se stalo i udělování prestižní ceny CHAMPION VVT a zlatých, stříbrných a bronzových medailí třem nejvýše hodnoceným vínům u každé odrůdy nebo druhu vína. Snad právě proto, že Valtické vinné trhy jsou jednou z nejpřísněji hodnocených výstav v České republice, jsou tato ocenění předmětem prestiže a reprezentace jednotlivých vinařů. Svědčí o tom zájem spotřebitelů, kteří při nákupu vína vyhledávají právě láhve s označením medaile z Valtic. Společnost Valtické vinné trhy P.O.Box 37, 691 42 Valtice, Tel. +420 519 361 315, Fax: +420 519 352 330 e-mail: moravin.valtice@seznam.cz, www.vinnetrhy.cz

Ubytování

18 |

Penzion a restaurace U Sv. Urbana ***

Penzion Kaplanka ***

Pavlovská 23, 692 01 Mikulov Tel.: +420 519 511 469, 519 513 607 Fax: +420 519 511 469 e-mail: svurban@quick.cz www.svatyurban.cz

U Branky 6, 669 02 Znojmo Tel.: +420 606 756 397, 515 242 905 Fax: +420 515 226 947 e-mail: info@kaplanka.cz www.kaplanka.cz

www.jizni-morava.cz


Po stopách vína

Vinotéky a vinné sklepy Na svých cestách určitě narazíte na vinný sklep, kde se stejně jako za starých časů prodává víno přímo ze sudů, anebo vinotéku, kde kromě nabídky širokého sortimentu vín všech druhů návštěvníkům předkládají několik vzorků k přímé degustaci. Paleta jihomoravských vín je ovšem velice široká a v mnoha vinařských oblastech Evropy nevídaná, takže než začnete ochutnávat a nakupovat, vězte že vinaři na jižní Moravě běžně pěstují pětatřicet tradičních i méně známých odrůd vinné révy. Z nich se vyrábí převážně jakostní ročníková odrůdová vína, méně zastoupena jsou vína známková a cuvée. Nejspolehlivější je nakupovat víno v některé zavedené vinotéce, kde vám zároveň pomohou s výběrem. A aby bylo vaše rozhodování co nejjednodušší, několik ověřených typů najdete přímo na této stránce.

Vinařství rodiny Špalkovy Rodinné vinařství působí ve Znojemské vinařské oblasti, vinohrady se rozkládají na jihovýchodních svazích Kraví hory v Sedlešovicích. Zvláštní klima, díky němuž hrozny obsahují vyšší množství aromatických látek, granitoidní podloží, nízké keře a malé zatížení úrodou napomáhají vysokému vyzrávání hroznů. Samotné vinné sklepy se nacházejí ve sklepní části Nového Šaldorfu, tzv. Modrých sklepech, jejichž stáří se pohybuje mezi třemi sty až šesti sty lety. Technologie zpracování hroznů a výroby vína využívá nejnovějších poznatků vinařské vědy a je ovlivněna spoustou zkušeností. Díky pečlivé a zodpovědné práci vzniká ve Vinných sklepích rodiny Špalkovy zajímavý sortiment vín: • Vína bílá, růžová a červená, vyráběná tradiční technologií • Vína typu „sur lie“, plná a mohutná bílá vína • Vína typu barrique, bílá i červená, která vyzrávala v dubových sudech • Gryllus, bílé a červené cuvée z vlastních nejteplejších vinic • Víno Šaler, červené dezertní víno, sladké a silné, zrající v sudech • Ledová vína, bílá přírodně sladká Vinařství rodiny Špalkovy, s.r.o. Nový Šaldorf 103/s 671 81 Znojmo Tel.: +420 515 267 098 Fax: +420 515 267 179 e-mail: spalek@saler.cz www.saler.cz

Další vinotéky • Vinotéka Plačkova 15, 680 01 Boskovice Tel.: +420 516 454 333 603 518 816 e-mail: info@vinotekaboskovice.cz www.vinotekaboskovice.cz • Mika Brno – Svět vína, ráj srdce Čechyňská 4, 602 00 Brno Tel.: +420 543 242 431 Fax: +420 543 254 270 e-mail: info@mika.cz www.mika.cz • Stálá prodejní výstava vín – VINDOM Údolní 27, 602 00 Brno Tel.: +420 541 241 193 e-mail: info@vindom.cz www.vindom.cz • Vinotéka Sdružení vinařů Nový Šaldorf Tel.: +420 515 267 053 723 665 104 Fax: +420 515 267 053 e-mail: info@cvns.cz www.cvns.cz

• Moravská banka vín Hlinky 88, 603 00 Brno Tel.: +420 543 248 107 e-mail: banka.vin@volny.cz www.volny.cz/banka.vin • Stála vinařská expozice – Dům U Synků Dukelské nám. 23 691 42 Hustopeče u Brna Tel.: +420 519 413 792 519 412 909 • Národní salon vín Zámek 1, 691 42 Valtice Tel.: +420 519 352 744 e-mail: info@salonvin.cz www.salonvin.cz • Moravská vinotéka Mojmírovo náměstí, 612 00 Brno Tel.: +420 549 212 680 e-mail: mv@moravskavinoteka.cz • Obchod dobrým vínem – Ladislav Harašta Josefská 1, 602 00 Brno Tel.: +420 542 221 105 Fax: +420 542 221 105

Templářské sklepy Čejkovice První písemné zprávy o Čejkovicích z roku 1248 jsou spojené s existencí tvrze, vybudované členy řádu Templářských rytířů. Současně s tvrzí byly vybudovány i Templářské sklepy, o jejichž velikosti se dodnes vyprávějí legendy a které byly a stále jsou využívány pro uskladnění a zrání vína. Zatímco sklepy jsou majetkem Čejkovického vinařského družstva, někdejší templářská tvrz byla přebudována na hotel Zámek – a věřte, že ubytování ve stylové gotické tvrzi může být opravdu velmi příjemný zážitek, zvlášť když si zdejší pobyt zpestříte návštěvou zámecké vinotéky s komplexní nabídkou vín Mutěnické vinařské oblasti či sklepní vinárny U Templářů s kapacitou až 170 míst. Vhodné klimatické a geografické podmínky v návaznosti na tradici kvalitního zpracováni a uchování vína v Templářských sklepích řadí Čejkovice k nejvýznamnějším vinařským místům jižní Moravy. Sortiment vín, expedovaných pod značkou Templářských sklepů, uspokojí i ty nejnáročnější milovníky vína. Templářské sklepy Čejkovice 696 15 Čejkovice Tel.: +420 518 362 628 , 518 362 705, Fax: +420 518 362 628 e-mail: info@templarske-sklepy.cz, www.templarske-sklepy.cz

Hotel Zámek *** 696 15 Čejkovice Tel.: +420 518 362 538 Fax: +420 518 362 530 e-mail: info@zamek-cejkovice.cz www.zamek-cejkovice.cz

Vinotéka Archa Rodinná firma, dlouhodobě se zabývající vínem – od prodeje, přes ochutnávky a degustace pro své zákazníky až po pěstování révy na vlastním vinohradě. Krédem firmy je nabídnout to nejlepší ve víně i ve znalostech a informacích: • Na 300 druhů vín domácí i zahraniční provenience • Každodenní široká nabídka ochutnávek • Prodej literatury, vinařských časopisů, skla a doplňků • Nabídka měsíčních degustačních programů • Degustační týdny a degustační večery s renomovanými vinaři • Nabídka vín pro archivaci a soukromé vinotéky • Doporučení a poradenství v této oblasti • Archivace v soukromých boxech v ideálních podmínkách Vinotéka Archa Vachova 6, 602 00 Brno, Palackého 47 („Modrý dům“), 602 00 Brno Tel. +420 542 215 136, Fax. +420 543 246 285 e-mail: vinoteka.archa@volny.cz Zámecká vinotéka Archa, zámek Vranov nad Dyjí Tato vinotéka v gotických sklepeních barokního vranovského zámku nabízí svým návštěvníkům širokou ochutnávku a prodej vín nejprestižnějších výrobců znojemské vinařské oblasti. Tel. +420 777 630 434 Sklep pánů z Lichtenburka, hrad Bítov Historická expozice moravského vinařství. Výstava a prodej s ochutnávkou – na sedmdesát druhů vín jakostních přívlastkových, archivních, ledových a slámových. To vše v chladivém prostředí nejstarších hradních sklepení, vytesaných ve skále, z poloviny 13. století. Tel. +420 777 630 434

Vinařská turistika

| 19


Nejlíp je nám u vody

20 |

www.jizni-morava.cz

Hledáte vodu? Chtěli byste plavat, koupat se, ryba-

vydat na romantickou vyhlídkovou plavbu výletní

řit, plachtit, surfovat, potápět se, zahrát si minigolf

lodí. Horké léto zalité žhavým sluncem přímo volá

nebo plážový volejbal a večer si s přáteli zajít do

po tom, abyste je strávili u vody. Pokud se ochla-

sauny, fitness centra anebo do přívětivé hospůdky

dí, není nic jednoduššího než si vybrat z nabídky

pod hrází? Pak právě na vás čekají rozlehlé hladiny

krytých koupališť anebo se vypravit do aquaparku.

jihomoravských přehrad a vodních nádrží, rybníků

A nebojte se – jižní Morava je pěkným počasím

a řek, koupališť a vodních atrakcí. Dokonce si mů-

vyhlášená a slunce nikdy nevydrží za mraky příliš

žete zajezdit na motorových člunech, případně se

dlouho.


Nejlíp je nám u vody

Vodní sporty a aktivity Rekreace u vody

Šlapadla, loďky a pramice Oblíbenou, báječnou a skvělou zábavu můžete zažít třeba na Brněnské přehradě, Lučině, Nových Mlýnech, na jedovnickém rybníku Olšovec nebo ve Výrovicích. Na Vranovské přehradě si můžete dokonce půjčit kánoe a sportovní kajaky.

Milovníci koupání, opalování a odpočinku u vody mohou vedle koupališť a bazénů využít rovněž spousty rybníků a přírodních nádrží. Na Znojemsku je to především Vranovská přehrada, vodní nádrže Výrovice, Jevišovice a Horní Dunajovice, na Mikulovsku vábí všechny rekreanty Novomlýnské nádrže, v Bílých Karpatech se můžete vykoupat v přírodním koupališti na Lučině. Oblíbená je také vodní nádrž Křetínka u Letovic anebo rybník Olšovec v Jedovnici. Na své si přijdete i v Brně, zejména u jezer v Holáskách, v Mariánském údolí a na Brněnské přehradě, která je vynikajícím místem především pro různé vodní sporty.

Půjčovny sportovních potřeb a kol Pokud si na dovolenou neberete vlastní vybavení, pomohou vám či poradí přímo v zařízení, kde se ubytujete. Sportovní náčiní a kola si však můžete půjčit také u Novomlýnských nádrží, na přehradě ve Výrovicích, v Jedovnici a na Vranovské přehradě.

Plachetnice, surfy a jachty Rájem pro milovníky těchto vodních sportů je především rozlehlá hladina horní Novomlýnské nádrže, kde si můžete plachetnice a surfy vypůjčit. Ostatně právě tady, v krásném prostředí pod Pálavou jen kousek od hranic a na nádherné vodě, kde fouká ze všech stran, se už několik let setkávají jachtaři z celé Evropy. Půjčovna surfů a dalších sportovních potřeb je k dispozici i na Vranovské přehradě.

Baťův kanál – místo, kde se žhnoucí slunce koupe ve vlnách řeky Moravy Vodní turistika je v České republice vzácností. Výjimku, která rozhodně stojí za návštěvu, představuje Baťův kanál, turistická vodní cesta protínající Slovácko od severu k jihu. Technická a přírodní památka, vybudovaná v letech 1934–38 pro zemědělské závlahy a nákladní lodní dopravu, je splavná v délce 65 km od Otrokovic do Petrova, v přilehlých říčních úsecích a v okolí Hodonína. Desítky let se po kanálu nejezdilo, turistické plavby se obnovily až v roce 1995. Nyní brázdí Baťův kanál už několik výletních lodí a desítky malých člunů a plavidel. Ve Spytihněvi, Starém Městě, Veselí nad Moravou, Strážnici a Hodoníně najdete půjčovny lodí, kde si můžete zaplatit vyjížďku anebo si pronajmout vlastní plavidlo – od hodinové projížďky na malém člunu nebo kanoi až po vícedenní pobyty na hausbótu. Každou neděli od května do srpna se také můžete svézt pravidelnou plavební linkou mezi Veselím nad Moravou a Strážnicí. Nevšední zážitky si můžete zpestřit návštěvou vinoték, vinných sklepů, několika hradů a zámků či naučných stezek. Informační centrum Baťova kanálu – www.batacanal.cz

Sám sobě kapitánem na řece Dyji …a dokonce bez náročných kapitánských zkoušek! Poodhalit kouzlo říčních plaveb totiž můžete velice jednoduše sami. Stačí přijet do kempu Pálava v Nových Mlýnech, půjčit si kanoi, raftový člun či jiné plavidlo (maximální kapacita 6 osob) a vydat se na plavbu po řece Dyji, krajinou lužních lesů, zámeckých zahrad a romantických staveb. Někomu bude stačit pouhých pár kilometrů k Janohradu, ovšem pokud se vám na vodě zalíbí, můžete se pohodlně svézt 22 km dlouhou trasou až do Břeclavi. Plavby jsou vhodné i pro vodáky – začátečníky a rodiny s dětmi. Součástí zajímavé nabídky je rovněž doprava osob a kol mikrobusy, případně ubytování a občerstvení v kempu Pálava. DALI – půjčovna lodí pod Pálavou J. Palacha 3197, 690 02 Břeclav Tel.: +420 519 321 637, 737 184 744, Fax: +420 519 321 637 e-mail: cadali@seznam.cz

Ubytování

Camp Pálava

Hotel Panon ***

Nové Mlýny, 692 01 Mikulov Tel.: +420 519 351 722, 519 351 940 e-mail: palava@camp-palava.com www.camp-palava.com

Koupelní 4, 695 22 Hodonín Tel.: +420 518 341 243 Fax: +420 518 341 248 e-mail: info@hotelpanon.cz www.hotelpanon.cz

Koupání, vodní turistika a vodní sporty

| 21


Nejlíp je nám u vody

Aquapark Vyškov Krytý bazén 20 x 12,5 m, vířivá vana, finská a parní sauna. Krytý bazén s atrakcemi – masážní trysky, gejzíry, perličkové koupele, tobogán 44 m, dětský krytý bazén s vodním hřibem a vodním hradem, otevřený bazén s atrakcemi – divoká řeka, tobogán 90 m, masážní lavice. Otevřený bazén 50 x 21 m, dětské brouzdaliště, hřiště pro plážový volejbal. Aquapark Vyškov Sportovní 752/5, 682 01 Vyškov Tel.: +420 517 343 313 517 348 745 e-mail: bazen@vyskov.cz www.bazenvyskov.cz

Plavecký stadion KOMETA Brno Plavecký areál TJ TESLA BRNO – Lesná Areál s krytým bazénem a otevřeným 25 m dlouhým bazénem s přihřívanou vodou slouží jak široké veřejnosti, tak k výuce plavání nejrůznějších typů škol, k tréninkům sportovních klubů, regeneračnímu i relaxačnímu plavání tělesně postižených, ke konání závodů i společenských akcí. V červenci a srpnu slouží bazén včetně otevřeného atria s dětským brouzdalištěm výhradně široké veřejnosti.

50 m dlouhý krytý bazén, relaxační bazén s vyhřívanou vodou, posilovna, tělocvična, prodejny se sportovním vybavením, občerstvení. Plavecký stadion KOMETA Sportovní 4a, 602 00 Brno Tel.: +420 541 425 831, Fax: +420 541 425 835 e-mail: info@kometapsbrno.cz, www.kometaps.cz

TJ TESLA BRNO Halasovo náměstí 7, 638 00 Brno Tel.: +420 545 222 672, Fax: +420 545 222 672 e-mail: eva-franzlova@volny.cz, www.tjtesla.cz

Plavecký areál Blansko Krytý bazén 25 x 12,5 m, otevřený bazén 50 x 25 m, posilovna, občerstvení, dvě hřiště na plážový volejbal, ruské kuželky, dětské atrakce, dětský bazének 6 x 6 m, rozsáhlé travnaté plochy pro slunění. Služby Blansko – plavecký areál Mlýnská 15, 678 01 Blansko Tel.: +420 516 414 193, 516 412 592 Fax: +420 516 412 592 e-mail: info@blansko.cz www.sluzby-blansko.cz

Ubytování Další kryté bazény a plavecké areály

22 |

Hotel Voroněž 2 *** OREA HOTELS CLASSIC

Hotel Macocha ***

Křížkovského 49, 603 73 Brno Tel.: +420 543 142 020, 543 142 030 Fax: +420 543 211 966 e-mail: voronez2@voronez.cz www.voronez.cz

Svitavská 35, 678 01 Blansko Tel.: +420 516 419 661, 516 419 662 Fax: +420 516 419 663 e-mail: recepce@hotel-macocha.cz www.hotel-macocha.cz

www.jizni-morava.cz

• Plavecký areál Blansko Mlýnská ul., 678 01 Blansko Tel.: +420 516 412 592

• Koupaliště a krytý bazén Fibichova 1, 690 02 Břeclav Tel.: +420 519 372 090

• Krytý bazén Blučina Na lázních 620, 664 56 Blučina Tel.: +420 547 235 143

• Krytý bazén a letní koupaliště ul. Koupelní , 695 01 Hodonín Tel.: +420 518 353 034

• Kryté lázně Boskovice Sušilova ul., 680 01 Boskovice Tel.: +420 516 452 286

• Krytý bazén a koupaliště Brněnská 50, 693 01 Hustopeče Tel.: + 420 519 411 173

• TJ TESLA BRNO Halasovo náměstí 7, 638 00 Brno Tel.: +420 545 222 672

• Plavecký areál Kuřim Blanenská 1082, 664 34 Kuřim Tel.: +420 541 230 390


Nejlíp je nám u vody

Koupaliště Sloup

Koupaliště a autokempink Pohoda

Otevřený bazén 50 x 22 m se skluzavkou, dětské brouzdaliště, venkovní sprcha s pitnou vodou, plážový volejbal, antukový tenisový kurt, stylová letní restaurace. Koupaliště Sloup 679 13 Sloup 1 Tel.: +420 516 435 237, 516 435 218, Fax: +420 516 435 237 e-mail: ousloup@bknet.cz, www.address.cz/sloup

Koupaliště a autokempink Strážnice Rekreační areál s bazénem 50 x 20 m a dětským bazénem 13 x 16 m se skluzavkou. Areál doplňuje občerstvení, dětské houpačky a prolézačky, hřiště na volejbal a nohejbal, ruské kuželky, minigolf a stolní tenis. V samostatné části vedle koupaliště je autokempink, nabízející ubytování ve zděných budovách a chatách, se samoobslužnou restaurací, barem a společenskou místností. Autokempink Strážnice Bzenecká 1533, 696 62 Strážnice Tel.: +420 518 332 037, 602 862 731 Fax: +420 518 332 041 e-mail: zubalik@es-servis.cz www.camp.cz/straznice

Tobogán 80 m, skluzavka 15 m, vodní jeskyně, divoká řeka, masážní lůžka, vodní hřib, 25 m dlouhý plavecký bazén, pro nejmenší brouzdaliště se skluzavkou, dvě hřiště pro plážový volejbal, hřiště pro malou kopanou, pétanque, dva stoly na ping pong a ruské kuželky, půjčovna slunečníků a sportovních potřeb, občerstvení s příjemným posezením. V areálu je autokemp pro 22 karavanů (volný vstup na koupaliště zahrnut v ceně ubytování). Koupaliště POHODA Únanov 384 Tel.: +420 515 228 617, 515 265 649, Fax: +420 515 228 704 e-mail: info@obecunanov.cz, www.obecunanov.cz

Koupaliště Moravské Málkovice Rekreační a sportovní areál, koupaliště, fotbalové hřiště, restaurace, tenisový kurt, volejbalové a nohejbalové hřiště, rybník pro sportovní rybolov, broková střelnice. Koupaliště Moravské Málkovice, 682 01 Vyškov Tel.: +420 517 365 554, +420 725 111 479, Fax: +420 517 365 100 moravskemalkovice.webpark.cz

Městské koupaliště Ždánice Koupaliště Miroslav Přírodní koupaliště, plavecký bazén, dětský bazén se skluzavkou, parkoviště zastíněné stromy, občerstvení s možností celodenního stravování. K dispozici jsou dřevěná lehátka, uzamykatelné převlékací kabiny a sociální zařízení. V létě možnost večerního koupání. Koupaliště 671 72 Miroslav Tel.: +420 515 333 201, Fax: +420 515 333 608 e-mail: mumiroslav@oknet.cz, www.mesto-miroslav.cz

Rekreační areál se sportovním bazénem 25 x 12,5 m a zážitkovým bazénem (plocha 1 500 m2), zahrnujícím línou řeku, vodní hřib, dětskou skluzavku a chrliče. V areálu plochy pro slunění, bezbariérové přístupy, hřiště pro odbíjenou, dětské hřiště, restaurace. Městské koupaliště 696 32 Ždánice Tel.: +420 518 633 829, 518 633 615–6, Fax: +420 518 633 506 e-mail: starosta@muzdanice.cz, www.muzdanice.cz

Další koupaliště • Koupaliště KPS Křižíkova 68, 612 00 Brno

• Koupaliště Bučovice Ždánská, 685 01 Bučovice

• Lázně Zábrdovice Zábrdovická 25, 615 00 Brno

• Koupaliště Riviéra Republikánské obrany 5 692 01 Mikulov

• Koupaliště Kraví Hora Kraví Hora, 602 00 Brno • Koupaliště Letovice Česká 17, 679 61 Letovice • Koupaliště Adamov Pod Horkou 2, 679 04 Adamov • Koupaliště Veslařská 1, 690 02 Břeclav

• Koupaliště Boskovice Červená zahrada, 680 01 Boskovice • Koupaliště Slavkov u Brna Kaunicova ulice 684 01 Slavkov u Brna • Koupaliště – areál TJ Sokol Němčičky 664 66 Němčičky

Koupání, vodní turistika a vodní sporty

| 23


Dovolená jako velké dobrodružství

24 |

www.jizni-morava.cz

Někdo odpočívá nicneděláním, jiní zase ve volném

ctitelé přírodních i umělých strmých skalních stěn, ti,

čase sportují. Ať už patříte k těm, kterým stačí hodi-

kteří ctí pravidlo, že nejkrásnější pohled na svět je

na tenisu jednou dvakrát týdně nebo k takovým, kte-

z koňského hřbetu, vyznavači létání a paraglidingu,

ří si nedovedou představit dovolenou bez potu, dřiny

a dokonce i takoví, kteří celé dny brousí U-rampy

a pořádné dávky adrenalinu, na jižní Moravě určitě

a speciální dráhy na skateboardech a kolečkových

najdete zábavu podle svého gusta. Jsou připravena

bruslích. Bez ohledu na to, které dobrodružství si

golfová hřiště, tenis, squash, ricochet i bowling. Na

vyberete, rozhodně se nebudete nudit a domů si

své si přijdou milovníci sportovní střelby i paintballu,

odvezete ty nejkrásnější vzpomínky.


Dovolená jeko velké dobrodružství

Za rychlým míčkem... Zatímco squash zná téměř každý, hra zvaná ricochet je ve světě sportu novinkou. Oba sporty se v mnohém podobají. Squash i ricochet posílí kondici a zdraví, mohou být skvělou zábavou pro volný čas i relaxačním doplňkem pro profesionální sportovce. Hlavní rozdíl spočívá v náročnosti: kurt pro ricochet je menší, má nízký strop, o který se také hraje, máte kratší raketu a lehčí míček. Protože ani pravidla a základní pohyby nejsou nikterak složité, je ricochet vhodný i pro děti a začátečníky. Tolik teorie; praxe už je na vás.

Sportcentrum Moravská Slavia Centrum nabízí čtyři plně klimatizované squashové kurty a celou škálu cvičebních aerobních programů pro širokou veřejnost; jeho součástí je vyhřívaný rehabilitační bazén. Masáže klasické, sportovní, korejské, akupresury, bowwen, baňkování a aromaterapie, recepce s širokou nabídkou nealko nápojů, obchod se sportovními potřebami, půjčovna raket, míčů a dalšího vybavení.

Sportovní klub RONJA Sportovní klub, který najdete nedaleko centra města vedle zimního stadionu, nabízí celoročně tyto aktivity: squash, bowling, fitness centrum, tenisová hala, sauna, whirlpool (regenerace). Sportovní klub RONJA Dvořákova 21, 669 02 Znojmo Tel./Fax: +420 515 228 868

SPORTCENTRUM SQUASH Moravská Slavia Polní 16, 639 00 Brno, Tel.: +420 543 223 030, Fax: +420 543 223 020 e-mail: recepce@squashslavia.cz, www.squashslavia.cz

Squash Radost Čtyři squashové kurty ASB, jeden kurt na čtyřhru, tři bowlingové dráhy, vířivka a sauna, indoor cycling, aerobic, stolní tenis a kulečník. Všechny prostory jsou klimatizovány, možnost pronájmu celého areálu nebo jeho částí pro větší kolektivy. Squash Radost Cejl 52, 602 00 Brno Tel.: +420 728 066 233 545 240 745 e-mail: info@squashradost.cz www.squashradost.cz

Orlovna Telnice Sportovní areál zahrnuje tenisový kurt, hřiště pro volejbal a nohejbal, dva kurty pro ricochet a kuželnu se dvěma dráhami. Zařízení doplňuje posilovna, vertikální i horizontální solárium, sauna, kulečník a restaurace. Orlovna Telnice Masarykovo nám. 7, 664 59 Telnice Tel.: +420 544 224 040, 544 254 783, Fax: +420 544 254 783 e-mail: info@oreltelnice.cz, www.oreltelnice.cz

Sportovní centrum Vodařská Brno Plně klimatizované sportovní centrum se šesti squashovými kurty, dvěma kurty na plážový volejbal, sálem pro aerobic a hřištěm pétanque. Areál doplňuje recepce s barem, solárium a restaurace.

Ubytování

Sportovní centrum Vodařská Brno Vodařská 2, 619 00 Brno Tel.: +420 545 233 355, 545 234 949, Fax: +420 545 233 871 e-mail: skslovan@d-net.cz, www.squashcentra.cz

Hotel Slovan ***

Hotel Velká Klajdovka ***

Lidická 23, 659 89 Brno Tel.: +420 541 321 207, 541 212 020 Fax: +420 541 211 137 e-mail: hotel@hotelslovan.cz www.hotelslovan.cz

Jedovnická 7, 628 00 Brno Tel.: +420 544 424 911, 544 424 910 Fax: +420 544 210 322 e-mail: klajdovka@klajdovka.cz www.klajdovka.cz

Sportovní aktivity

| 25


Dovolená jeko velké dobrodružství

Horolezectví Jižní Morava dokáže nejednoho turistu pořádně ohromit. Obzvlášť velké překvapení je přichystáno pro všechny milovníky horolezectví, kteří objeví pravý ráj na vápencových útesech v hlubokých údolích Moravského krasu. Ačkoli se jedná o chráněnou krajinnou oblast s řadou státních přírodních rezervací, kde se například smí parkovat jen na určených parkovištích a kde je horolezecká činnost omezena také s ohledem na provoz jeskyní, přesto je Moravský kras společně s Pálavou nejstarší cvičnou oblastí brněnských horolezců. Každá generace lezců zde zanechala cesty odpovídající své době. Výstupy klenbou Macochy, na Býčí skále i jinde patří k extrémním výstupům na cvičných skalách, zvláště při současném stylu volného, čistého lezení. Horolezecká činnost je povolena na následujících lokalitách: Sloup, Pustý žleb, Suchý žleb, Macocha, Holštejn, Rudické propadání, Křtinské údolí, samostatnou skupinu tvoří skály u Mokré v údolí Říčky. Případná omezení je třeba ověřit na správě CHKO Moravský kras. Vzhledem k tomu, že lezecké terény se nacházejí v chráněné oblasti, je nutné být registrovaným horolezcem (UIAA). Správa chráněné krajinné oblasti MORAVSKÝ KRAS Svitavská 29, Blansko Tel.: +420 516 417 825, Fax: +420 516 418 158 e-mail: schkomk@iol.cz, www.cavemk.cz

Lezecká stěna Dufek – L. S. D. Lezení ve skalách je časově omezeno na letní měsíce. Po zbytek roku anebo za špatného počasí se proto nechte zlákat k volnému lezení na cvičné horolezecké stěně s plochou 375 m2. Bouldering, žíněnka, lezení s lanem, 18 lan s horním jištěním, ostatní lezení zajištěno dostatečným počtem expresek. Maximální výška 8,2 m, nekonečný travers 47 m. Lezecká stěna Dufek – L. S. D. Legionářská 456, 664 34 Kuřim Tel.: +420 603 436 569, e-mail: nico-a@volny.cz, www.lezeni.cz

Golf Golf není jen sport s šestisetletou tradicí, ale především výtečná forma duševní a fyzické relaxace. Vyznavači zeleného sportu mají v České republice k dispozici celkem 71 golfových hřišť – a tři z nich, v mnoha ohledech zajímavá a nevšední, jsou i na jižní Moravě.

Golfové kluby • Golf Club Austerlitz Osmnáctijamkové hřiště, založeno v roce 1994. Včetně driving range, putting a pitching greenu se rozkládá na celkové ploše 70 ha. Hřiště typu links se vyznačuje velkým počtem pískových překážek a více než třemi hektary vodních ploch. Pro širokou veřejnost je zpřístupněna zámecká akademie v parku slavkovského zámku. Po hře se můžete občerstvit v příjemném Spike baru s výhledem na golfový areál nebo si koupit golfové potřeby v dobře zásobeném pro-shopu. Příjezd: sjezd z dálnice Brno – Vyškov na Slavkov u Brna Sezóna: duben – listopad Golf Club Austerlitz, Na golfovém hřišti 1, 684 01 Slavkov u Brna Tel./Fax: +420 544 423 511, 544 423 512, e-mail: gca@gca.cz, www.gca.cz • Sokrates Golf & Country Club Osmnáctijamkové hřiště v nedotčené přírodě Drahanské vrchoviny nabízí nádherné panoramatické výhledy do okolní krajiny. Driving range, cvičné bunkery, putting a chipping green doplňuje stylová klubovna s restaurací, barem a krytou terasou, pro-shop a parkoviště pro 230 vozů. Příjezd: ze silnice E 461 Brno – Svitavy, odbočit do Boskovic, na konci města odbočit na Benešov a Kořenec; vzdálenost z Boskovic 11 km Sezóna: duben – říjen SG&CC, Kořenec 152, 680 01 Boskovice Tel./Fax: +420 516 467 504, +420 516 467 016 e-mail: sokrates.gcc@volny.cz, clubhouse@sokrates-golf.cz www.sokrates-golf.cz • Golf klub AMK Automotodrom Brno Devítijamkové golfové hřiště v areálu brněnského Automotodromu se rozprostírá na ploše 20 ha. Je mimořádně členité s převýšením jednotlivých jamek od 15 do 30 metrů. Návštěvníky láká snadná dostupnost z dálnice D1 (cca 2,5 km) a v neposlední řadě i přátelská atmosféra, se kterou se zde setkají začínající hráči. Příjezd: sjezd z dálnice D1 Praha – Brno exit 178 Ostrovačice nebo exit 182 Kývalka, dále směr Grand Prix Paddock, 2,5 km Sezóna: březen – listopad Golf klub AMK Automotodrom Brno, P.O.BOX 98, 656 98 Brno Tel.: +420 546 216 462, e-mail: gkab1@volny.cz, grb.as@seznam.cz www.gkab.cz, www.grb.cz

26 |

www.jizni-morava.cz


Dovolená jeko velké dobrodružství

FINO CLUB Modřice Penzion nabízí tři antukové tenisové kurty a v zimním období tenisovou halu, hřiště pro squash, kuželnu se dvěma dráhami a odpočinkovou terasu s možností grilování. Vhodné pro firemní prezentace a školení, ale i pro individuální ubytování. Sportoviště jsou k dispozici i pro veřejnost. FINO CLUB Modřice U hřiště 737, 664 42 Modřice Tel.: +420 547 216 711, Fax: +420 547 216 711 e-mail: fino@finobrno.cz, www.finobrno.cz/club

Hotel Koupaliště Letovice Moderní hotel nabízí nejen komfortní ubytování, ale také celou řadu služeb a doprovodných programů. Jeden z nich je zaměřený na tenis, protože k hotelu patří velká nafukovací tenisová hala, která umožňuje sportovní vyžití po celý rok. Pro návštěvníky je připravena tenisová škola i případní sparingpartneři. Součástí hotelového areálu je také koupaliště s tobogánem a minigolf. Hotel Koupaliště Letovice U Koupaliště 10/82, 679 61 Letovice Tel.: +420 516 474 643, Tel./Fax: +420 516 474 481 e-mail: hotelkoupaliste@apos-auto.cz

Jezdecká škola Uherčice Areál s krytou jezdeckou halou 18 x 60 m, pískovou jízdárnou 25 x 70 m a stájí pro 18 koní. Jezdecká škola Uherčice 691 62 Uherčice Tel.: +420 519 418 166, 723 467 070 e-mail: dmrkvickova@iol.cz

Tvrz Nosislav Krátké vyjížďky na koních i několikadenní putování v sedle, ale také víkendové a prázdninové pobyty pro děti i dospělé – to je Tvrz Nosislav, menší rodinná farma se spoustou velkých i malých zvířat, nabízející klid, odpočinek a relaxaci:

... a zajímavost na závěr – Vyhlídkové lety balónem · · · · · · · ·

Vyjížďky s odborným doprovodem pro začátečníky i pokročilé Jednodenní výlety pro skupinu dvou až čtyř jezdců Vícedenní putování pro skupinu tří až čtyř jezdců Stálé i putovní tábory pro děti, kombinovatelné s cykloturistikou Výuka jízdy na koni v kruhové ohradě i na jízdárně Relaxační pobyty spojené s cvičením na koni Program pro jednodenní i vícedenní školní výlety Možnost ubytování ve starobylé vodní tvrzi ve stylu „u babičky na chalupě“ anebo v samostatném apartmánu

Tvrz Nosislav Na Tvrzi 72, 691 64 Nosislav Tel.: +420 723 073 073, 547 238 424 e-mail: nosislav-tvrz@volny.cz www.volny.cz/nosislav-tvrz

5. června 1783 bratři Montgolfierové předvedli nadšeným divákům, že člověk může ovládnout oblohu, když ve francouzském Annonay vypustili první balon. Přesně o dvě stě let později členové brněnského Aviatik klubu předvedli na letišti v Brně – Medlánkách první horkovzdušný balon vyrobený v České republice. Na počest těchto výročí se každoročně koná Balloon Jam – svátek balonového létání, kdy brněnské nebe zaplní hejna pestrobarevných balonů a vzducholodí. Společnost Aviatik také organizuje soutěž Balony nad Telčí, mistrovství České republiky ve sportovním i romantickém létání. Po celý rok jsou ovšem zájemci zváni na vyhlídkové lety, při nichž absolvují tradiční balonářský křest větrem, zemí, ohněm a šampaňským. Každý si na památku odnese nejen pěkné vzpomínky, ale také pamětní list. AVIATIK SERVIS, spol. s r.o. Šeránkova 4, 616 00 Brno Tel.: +420 541 214 585, 602 823 782, Fax: +420 541 214 585 e-mail: aviatik@balon.cz, aviatik.balon.cz

Sportovní aktivity

| 27


Staletá tradice motocyklových a automobilových závodů

28 |

www.jizni-morava.cz

Ač se to zdá neuvěřitelné, motoristický sport a jižní

Grand Prix silničních motocyklů, šestihodinovka

Morava k sobě patří už sto let, přesněji řečeno od

cestovních a sportovních vozů, Evropská série

roku 1903, kdy se na silnici Brno – Znojmo – Vídeň

Formule 3000 a desítky českých a světových mo-

jel distanční závod motocyklů. Starou závodní trať,

toristických soutěží. Zájemci mají možnost projet

na níž se v září roku 1930 konala první velká okru-

se po závodní dráze vlastním vozem, v areálu je

hová soutěž, nahradil v roce 1987 moderní areál

rovněž sportovní střelnice a golfové hřiště, dění

v těsné blízkosti Brna – Automotodrom Masarykův

na Masarykově okruhu zpestřují rovněž závody

okruh, největší a nejprestižnější závodní okruh

historických vozů, zkušební jízdy, četné spole-

České republiky. Každoročně se tu pořádá řada

čenské akce a také mimomotoristické sportovní

mezinárodních motocyklových závodů, zejména

aktivity – například závody psích spřežení.


Staletá tradice motocyklových a automobilových závodů

Automotodrom Brno Masarykův okruh je jedním z nejmodernějších závodních okruhů ve střední Evropě a má hlubokou sportovní i společenskou tradici. Na jeho trati se objevovaly a objevují významné motoristické celebrity světa. Je výjimečný také šíří poskytovaných služeb a kvalitním zázemím pro pořádání vrcholných sportovních akcí, klubových a týmových testování, ale i komerčních aktivit a prezentačních akcí. Grand Prix České republiky se stala prvořadou sportovní událostí, kterou jen v roce 2002 díky televizním přenosům sledovalo 329 000 000 diváků ve všech světadílech. Dobrou pověst brněnského okruhu podtrhuje i fakt, že jej většina závodníků těch nejzvučnějších jmen označuje za jednu z nejbezpečnějších a nejzajímavějších závodních tratí na světě.

Staňte se součástí Grand Prix Díky programům Masarykova okruhu se kdokoliv z vás může stát součástí fascinujícího světa rychlých kol, adrenalinu a vášně, který s sebou motoristický sport přináší. Můžete si zdokonalit své řidičské umění, stmelit kolektiv přátel, zaměstnanců i klientů a díky propracovaným tréninkovým programům zvýšit svoji bezpečnost při jízdě ve vlastním voze. Nezapomenutelné zážitky slibují i zábavné a relaxační programy včetně programu pro děti.

Parametry okruhu Délka:

5 403,19 m (měřeno v ose vozovky)

Šířka:

15,00 m

Zatáčky:

14 (6 levých, 8 pravých)

Poloměr zatáček:

min. 50 m, max. 300 m

Přímé úseky:

13 Min. délka: 35,00 m

Programy automotodromu Adrenalinové programy pro hravé Jste hraví, chcete si vyzkoušet závody kolo na kolo a toužíte po skvělém odreagování? Právě pro vás jsou k dispozici sportovní motokáry – aneb, jak dodávají tvůrci programu, níž u země jste takovou rychlostí ještě nejeli. Dráhu vám na automotodromu postaví na míru v jakémkoli tvaru, ať už to budou závody na replice Masarykova okruhu nebo světoznámé Monzy. Pro všechny malé i větší, kteří si ještě netroufnou na opravdový motocykl, jsou tu minibiky – a věřte, že malé motorky si nezadají s velkými závodními stroji, zvlášť na speciální trati. A konečně pro ty, kteří nechtějí jezdit za dobrodružstvím do deštných pralesů, ale přitom si chtějí vychutnat náladu Camel trophy, je k dispozici off roadová a all roadová dráha pro vyřádění se s vlastním či zapůjčeným teréňákem.

Max. délka: 636,56 m Stoupání:

max. 7,5 %, na délce 917,00 m

Klesání:

max. 5 %, na délce 410,00 m

Výškový rozdíl:

73,63 m

Nadmořská výška:

450 m

Propustnost tratě:

55 motocyklů 33 sajdkár 40 automobilů

Automotodrom Brno, a. s. P.O. Box 1, 641 00 Brno Tel: +420 546 216 111, Fax: +420 546 213 131 E-mail: amd@automotodrombrno.cz www.automotodrombrno.cz

Adrenalinové programy pro soutěživé Pro každého, kdo chce zkusit, kde jsou hranice jeho řidičského umění a co dokáže jeho či vypůjčený vůz, když není omezen rychlostí. Kromě vlastních vozidel můžete využít i speciální testovací vozy značky Škoda nebo sportovní vozy Ford Puma – ostatně řídit skutečné závodní auto se přece nepoštěstí každý den? Můžete využít rady zkušeného odborníka, který bude na místě spolujezdce korigovat váš jízdní styl a ukáže vám nejlepší jízdní stopu. A pokud si netroufáte sednout za volant vozu sami, jsou vám k dispozici profesionální řidiči – anebo opravdu silným povahám ti nejlepší z nejlepších, čeští reprezentanti a závodníci. S mistry se můžete svézt i skutečnými závodními vozy, trucky, sajdkárou či na motocyklu.

Relaxační programy pro každého Jsou připraveny k uvolnění od každodenního stresu a bolavých zad, pro zpestření adrenalinových programů anebo pro zájemce jen tak. Zdokonalit se v golfu či vyzkoušet své první sportovní kroky můžete na netradičním golfovém hřišti přímo v areálu automotodromu. Pro lidi, kteří mají pevnou ruku, ostrý zrak a dokáží se soustředit, je připravena sportovní střelba na profesionální střelnici. Přírodou v okolí Masarykova okruhu se můžete projet na koni nebo na kole, případně si ji prohlédnout z výšky při vyhlídkových letech v helikoptéře. A konečně všem milovníkům historických automobilů jsou určeny jízdy oldtimery. Naši jezdci vás seznámí s historickými kvalitami automobilových krasavců, provezou vás po Masarykově okruhu, abyste viděli, že i historické vozy mohou jet dost rychle, a poté vás vezmou na spanilou jízdu po kraji. V létě, se staženou střechou, je to zvláště krásný zážitek.

Motoristický sport

| 29


Nechte se hýčkat

30 |

www.jizni-morava.cz

Neslibujeme recept na věčné mládí ani zázraky na

zemi však na Moravě objeví i vyznavači wellness.

počkání, nicméně odpočinek pro tělo i duši nabízíme

Báječná dovolená, kde hlavní roli sehrávají bazény

po celý rok, přes víkend nebo jen na pár hodin. Jak

s prohřátou termální vodou, lehké sauny, perličkové

a čím si své jihomoravské ozdravné pobyty vylepší-

a vířivé koupele, páry prosycené vůní bylinek, ma-

te, záleží výhradně na vás. Pro někoho se „zdravá“

sáže, zábaly a především odpočinek a heslo „žádný

dovolená neobejde bez fitness a rekondičních cvi-

stres a žádný spěch“ právem nachází stále větší

čení, bez strečinku, aerobiku a posilování. Ráj na

odezvu. Buďte s námi v pohodě!


Nechte se hýčkat

Gold’s Gym

Fitness Blue Gym

Sedm dní v týdnu a 365 dní v roce je vám k dispozici fitcentrum, které je součástí rozsáhlé sítě 650 posiloven v 34 zemích světa. Má rozlohu více než 1 000 m2 a je vybaveno výlučně stroji celosvětově známých značek.

Posilovna je koncipovaná jako kondiční centrum moderního životního stylu pro širokou veřejnost, začátečníky i pokročilé bez rozdílu věku. Posilovna se 48 cvičebními stanovišti je v provozu 13 hodin denně 360 dní v roce. Klientům je k dispozici trenér a zkušení instruktoři.

• Nejmodernější posilovací zařízení, kardiovaskulární cvičení a volná závaží • Ultra moderní stepery, rotopedy a běhací pásy vybavené pulsními motory • Možnost zakoupení nejnovějších pomůcek fitness

• Možnost individuálního tréninku včetně zajištění osobního trenéra • Bar s občerstvením i posilujícími koktejly • Dětský koutek

• Profesionální trenér zdarma na požádání sestaví cvičební program • Solárium • Sál pro aerobní cvičení

• Indoor cycling – skupinová jízda na rotopedech pod vedením trenéra • Bar s doplňky zdravé výživy Fitness Blue Gym Kotlářská 51a, 602 00 Brno Tel.: +420 602 775 747, 541 213 450 Fax: +420 542 422 860 www.bluegym.cz

Gold’s Gym Hapalova 23, 621 00 Brno, Tel.: +420 541 229 261, Fax: +420 541 229 262 e-mail: hpmartin@seznam.cz, www.goldsgym.cz

Relaxační centrum – hotel Prestige Znojmo VALC active FITNESS Svou rozlohou přes 1000 m2 patří k největším v Brně. Posilovna je součástí sportovního areálu, kde je dále k dispozici krytý bazén, relaxační bazén s vyhřívanou vodou a prodejny sportovních potřeb. Součástí posilovny je fit bar s širokou nabídkou nealkoholických nápojů, koktejlů a doplňků zdravé výživy. V nejvyšším patře hotelu Prestige čeká na všechny milovníky sportu a odpočinku moderní relaxační aquacentrum s bazénem, saunou a soláriem. Život si tu můžete zpříjemnit také vířivými koupelemi, v parní kabině, pod rukama obratných masérů anebo v posilovně.

• Odborná instruktáž trenéra, který na požádání sestaví individuální tréninkový plán a stravovací režim • Posilovna se 45 stroji a dalším sportovním náčiním • Hodiny aerobiku, jógy, tai-či • Při jízdě na rotopedech lze sledovat televizi • Dětský koutek

Hotel Prestige **** Pražská 100, 669 02 Znojmo Tel.: +420 515 224 595, 515 246 601, Fax: +420 515 246 621 e-mail: info@hotel-prestige.cz, www.hotel-prestige.cz

Fitness centrum – Hotel International Brno Moderní fitness centrum, poskytující komplex služeb v nadstandardní úrovni, slouží jak hostům hotelu, tak široké veřejnosti. Můžete tu strávit skvělý sportovní den a po zátěži pak v klidu relaxovat, ale též využít všech prostor jen k regeneraci a odpočinku. Zejména v létě oceníte plně klimatizované prostory. Najdete zde následující služby a vybavení: • Posilovna vybavená špičkovým zařízením • Odborné vedení instruktorů • Aerobní sál s různými aktivitami – joga, tae-bo, p-class, kickbox a další • Indoor cycling program, účinný kardiovaskulární trénink • Ricochet • Klasické a thajské masáže • Vodní program – bazén se slanou vodou a protiproudem,

• • •

• •

parní lázeň, sauna, vířivé koupele, aqua aerobic Horizontální i vertikální solárium Relaxace a kosmetika Recepce a odborné informace o všech službách, permanentkách a rezervacích Dětský koutek, hračky, televize, video Bar s občerstvením a doplňky sportovní výživy

Fitness centrum – Hotel International Brno Husova 16, 659 21 Brno, Tel.: +420 542 122 333, www.fitnesscentrumbrno.cz

Best Western Premier Hotel International Brno **** Husova 16, 602 00 Brno Tel.: +420 542 122 111, 542 122 780 Fax: +420 542 210 834 e-mail: sales@hotelinternational.cz www.hotelinternational.cz

VALC active FITNESS Sportovní 4a, 602 00 Brno Tel.: +420 549 244 636, Fax: +420 541 425 835 e-mail: posilovna@kometapsbrno.cz, www.valcactive.cz

Lázně Hodonín Odpočinek a relaxace, rekondiční pobyty při únavě a stresu, ale také pomoc všem, kteří si chtějí zlepšit fyzickou kondici anebo zhubnout – to je komplexní balíček služeb, poskytovaný Lázněmi Hodonín. V České republice patří k nejmladším lázeňským zařízením, mají k dispozici vlastní přírodní léčivý zdroj – jodobromovou vodu s vysokým obsahem jodových solí, která navíc patří k nejkvalitnějším svého druhu v Evropě. Areál lázní tvoří moderní vodoléčebný pavilon s rehabilitačním bazénem a whirpoolem. Pro klienty je připraveno sto dvoulůžkových pokojů, na náročnější hosty čekají apartmány. Lázeňský pobyt si můžete zpříjemnit návštěvou hradů a zámků v okolí, výlety lodí po řece Moravě, návštěvami lidových a vinařských slavností, tradičních hodů a vinných sklepů. Pro sportovní vyžití slouží půjčovna kol, dlouhé chvíle si můžete zkrátit procházkami a relaxací v lázeňském parku nebo návštěvou hodonínské ZOO a jiných zajímavostí. Lázně Hodonín Měšťanská 140, 695 04 Hodonín Tel. +420 518 321 164, Fax. +420 518 321 166 e-mail: info@laznehodonin.cz, www.laznehodonin.cz

Fitness, wellness, lázeňství

| 31


Zábava, akce i romantika Nenechte se mýlit folklorem a lidovou hudbou

klání. Jedinečnou možností pro všechny romantiky

a užívejte si podle svého věku a elánu. Každý den

z Divokého Západu jsou letní westernová městeč-

se něco děje, všude a pro každý vkus. Skvěle se

ka anebo oblíbené koncerty folk a country muziky.

vyřádíte v brněnských hudebních klubech a dis-

V řadě velkých slavností a událostí každý rok na

kotékách anebo při open air koncertech všech

čestném místě září i vzpomínkové a pietní akce

hudebních žánrů. Spoustu zábavy si ovšem užijete

k výročí napoleonské bitvy u Slavkova 1805. Když

také při stylových hradních slavnostech a folklor-

se připojí jídlo a pití, vysoká kvalita a příznivé ceny,

ních festivalech, kam návštěvníky lákají historické

zjistíte, že není důvod otálet.

jarmarky, ukázky dobových řemesel a rytířská 32 |

www.jizni-morava.cz


Zábava, akce i romantika

Brněnské hudební kluby Kde se rozhodně nebudete nudit? Znalcům leccos prozradí kulturní přehledy, kde samozřejmě najdou nabídku hudebních klubů pěkně a přehledně vedle sebe. Jen pro rychlou a základní orientaci si tedy řekněme, že nejvíc to žije na Štefánikově ulici, kde se jen kousek od sebe uhnízdily velký Fleder Mouse House řečený Fléda a Stará pekárna, skoro každý den pořádající živá vystoupení. Fléda je multižánrový klub s členitým prostorem, kde kromě hudebních vystoupení najdete i kino s dobrým klubovým programem a čajovnu, v jeho zdech se odehrávají i taneční party či módní přehlídky. Stará pekárna nabízí komornější prostředí a láká do svých prostor menší kapely, mezi její „špeky“ patří například vlak z Vizovic, který nemá smysl popisovat – to zkrátka musíte vidět sami. Velmi dobrou úroveň a stálý okruh příznivců má Jazzová kavárna Podobrazy v Místodržitelském paláci, která pořádá zpravidla několikrát týdně koncerty na historickém nádvoří, Livingstone na Dominikánském náměstí či Zelená kočka na Masarykově ulici, kde se zase scházejí milovníci tance a diskoték. Vyznavači alternativy si přijdou na své v Alterně, která si uchovává ráz studentského klubu s alternativním a jazzovým programem, nabídka by nebyla úplná bez malých tanečních klubů Remix, Perpetuum a Vyhlídka. A konečně jako třešnička na dortu září v nabídce brněnských klubů Skleněná louka, pavlačový dům s čajovnou, půdní galerií a několika obchody, zkrátka místo k setkání i povyražení s působivou atmosférou a ještě působivějším vzhledem. Takže ať se vám líbí!

Kluby v Brně • Babylon – music club

• Klub podivný Hamlet

Dominikánské nám. 2

Kounicova 85, 602 00 Brno

602 00 Brno

Tel.: +420 608 546 658

Tel.: +420 532 292 122

e-mail: katka@kph.cz

e-mail: babylon@brno-koncert.cz www.brno-koncert.cz • Fléda

• Livingstone Dominikánské nám. 4 602 00 Brno

Štefánikova 24, 602 00 Brno

Tel.: +420 542 214 645

Tel.: +420 777 843 662

e-mail: svaricek@livingstone.cz

e-mail: info@fleda.cz www.fleda.cz • Jazzová kavárna Podobrazy

• Mersey music pub Minská 15, 616 00 Brno Tel.: +420 541 240 623

Moravské náměstí 1, 602 00 Brno

e-mail: info@mersey.cz

Tel.: +420 604 541 346

www.mersey.cz

• Klub Alterna

• Remix

Kounicova 48, 602 00 Brno

Brandlova 4, 602 00 Brno

Tel.: +420 541 212 091

Tel.: +420 604 806 387

Fax: +420 541 243 999 e-mail: alterna@sky.cz www.alterna.cz • Klub Leitnerova

• Skleněná louka Kounicova 23, 602 00 Brno Tel.: +420 549 241 812 Fax: +420 545 243 719

Leitnerova 2 , 603 00 Brno

e-mail: info@sklenenalouka.cz

Tel.: +420 543 213 693

www.sklenenalouka.cz

www.volny.cz/leitnerka

• Stará pekárna

Boskovice – zábava ve stylu Wild West Prožití nevšedních i všedních zážitků v prostředí divokého amerického západu nabízí westernové městečko Wild West v Boskovicích. V areálu bývalého pískolomu, který věrně připomíná přírodní scenerie z dobrodružných filmů, si můžete vyzkoušet leccos včetně jízdy na koni, střelby z luku i hodu oštěpem nebo lasem. Kdo má rád koně a ještě na nich neumí jezdit, může si zaplatit základní jezdecký výcvik. K životu na Divokém západě samozřejmě patří vystavování zatykačů, přečíst si můžete i místní noviny a děti se zde mohou nechat v dětském saloonu „tetovat“ nebo pomalovat válečnými barvami. Návštěvníci mají mimo jiné možnost vychutnat si bezmála hodinová divadelní představení na motivy románů Karla Maye a setkat se svými oblíbenými hrdiny Vinnetouem a Old Shatterhandem. Představení se konají jak ve dne, tak v noci v amfiteátru přírodního divadla přímo v areálu. Kromě toho se můžete ubytovat ve westernových hotýlcích, srubech nebo indiánských tee-pee, zatancovat si na countrybálu a vyzkoušet si pravou westernovou zábavu na vlastní pěst. Westernové městečko Wild West Boskovice Komenského 50, 680 01 Boskovice Tel.: +420 602 544 660, e-mail: wildwest@wildwest.cz, www.wildwest.cz

Ubytování

Štefánikova 8, 602 00 Brno Tel.: +420 541 210 040 e-mail: pekarna@email.cz www.starapekarna.cz • Šelepova No1 Šelepova 1, 612 00 Brno Tel.: +420 608 776 614 e-mail: selepova@centrum.cz www.selepova.cz • Zelená kočka Masarykova 25/27, 602 00 Brno Tel.: +420 542 215 970 www.zelenakocka.cz

Hotel Brno ***

Hotel Continental ***

Horní 19, 639 00 Brno Tel.: +420 543 214 046, 543 214 872 Fax: +420 543 215 308 e-mail: hotel.brno@brn.czn.cz www.hotelbrno.cz

Kounicova 6, 657 64 Brno Tel.: +420 541 519 111, 541 519 516 Fax: +420 541 211 203 e-mail: info@continentalbrno.cz www.continentalbrno.cz

Kulturně-společenské aktivity

| 33


Zábava, akce i romantika

Hradhouse Mezinárodní festival Hradhouse patří již pět let k největším letním událostem na české hudební scéně. První tři ročníky se konaly na hradě Buchlov; pamětníci dodnes vzpomínají jak na jejich nezapomenutelnou atmosféru, tak na návštěvy mezinárodně uznávaných DJs Terry Francis a DJane Heaven z Londýna. Když zájem přesáhl kapacitu Buchlova, přestěhoval se Hradhouse na Boskovický hrad. Originální místo konání je pro podobné akce jako stvořené; dvě velké festivalové scény, efektně umístěné v rozdílných výškách a dostatečné vzdálenosti, se vzájemně nepřehlušují. Specifické je i festivalové publikum, které se sjíždí z celé Evropy. VICHR PRODUCTION 687 04 Traplice 174, Tel. +420 602 318 373 vichr@vichr.cz, www.hradhouse.cz

Festival Boskovice Čtyřdenní přehlídka hudby v širokém žánrovém spektru, divadel, filmových projekcí a výstav se od roku 1993, kdy proběhl první ročník, stala nedílnou součástí kulturního života jižní Moravy. Hlavní myšlenkou festivalu je záchrana židovské čtvrti v Boskovicích. Akci z velké části organizačně zajišťují mladí lidé z Boskovic a okolí, kteří se obnově jedinečné urbanistické památky věnují již řadu let. Festival se koná každý rok v polovině července a účastní se jej několik tisíc návštěvníků, kteří mají mimo jiné možnost dokonale se seznámit jak s Boskovicemi, tak se zdejšími památkami a historií. Akcí totiž žije doslova celé město a koná se na mnoha místech – v amfiteátru letního kina, v synagoze, na hradě, v městském kině či v muzeu. UNIJAZZ – sdružení pro podporu kulturních aktivit Jindřišská ul. 5, 110 00 Praha 1 Tel.: +420 222 240 901, Fax: +420 222 247 473, email: unijazz@unijazz.cz

Živý svět folklorních tradic Až vás někdo bude přesvědčovat, že se na jižní Moravě zastavil čas, nevěřte mu. Ze zářivě barevných ornamentů na zdech starých stavení, malebných vinných sklepů a barokních venkovských statků sice dýchá letitá nostalgie, ale národopisné tradice jižní Moravy jsou pořádně živé! V řadě oblastí jsou pestré nadýchané kroje, dávné obyčeje a zapomenutá řemesla běžnou součástí životního stylu – a to už vůbec nemluvíme o charakteristickém nářečí, něžně lyrických i rázně rytmických lidových písních, tanci a cimbálové muzice. Protože jihomoravský folklor si získává stále více obdivovatelů, na různých místech kraje se po celý rok konají nejrůznější národopisné slavnosti. V takových dnech se pomyslné brány obcí a měst otvírají dokořán a tisíce návštěvníků se nechávají vtáhnout do víru lidových tradic, zvyků, písní a krojů. Každoročně začátkem června se můžete vypravit třeba do Tvrdonic, kde se konají národopisné slavnosti Podluží v písni a tanci. Nejstarší a nejvýznamnější mezinárodní folklorní festival České republiky se koná pravidelně koncem června ve Strážnici. Jeho organizátoři se snaží o záchranu a zpřístupnění tradic lidové kultury Čech i Moravy, jiných národů i etnických minorit, takže tu často vystupují folklorní soubory z celého světa. V červenci zavítejte na Horňácké slavnosti do Velké nad Veličkou a jednou za čtyři roky se vydejte do Kyjova, kde se koná významná folklorní slavnost Slovácký rok. Její součástí je například přehlídka dechových hudeb, stavění a posléze kácení máje, lidový jarmark, krojovaný průvod městem či slavná Jízda králů. • Mezinárodní folklorní festival Strážnice Ústav lidové kultury – www.ulk-straznice.cz • Slovácký rok v Kyjově Turistické informační centrum Kyjov– www.kyjov.com • Horňácké slavnosti Obec Velká nad Veličkou – www.obecvelka.cz • Podluží v písni a tanci Obecní úřad Tvrdonice – www.podluzi.cz

Ubytování

34 |

Pension Athéna **

Penzion Katolický dům

Hotel A Podlesí ***

Penzion Olga ***

Suchý 263, 680 01 Boskovice Tel.: +420 516 468 257 Fax: +420 516 468 257 e-mail: tudor@cbox.cz, athenasuchy@mail.cz athenasuchy.misto.cz

696 34 Žarošice 208 Tel.: +420 602 545 616 Fax: +420 518 631 694 e-mail: vecerova@meliorace.cz www.meliorace.cz

Žebětínská 1a, 623 00 Brno Tel.: +420 547 221 636, 606 111 005 Fax: +420 547 221 487 e-mail: a.podlesi@quick.cz www.apodlesi.cz

Zborovská 45 684 01 Slavkov u Brna Tel.: +420 544 221 326 Fax: +420 544 221 326 e-mail: p.olga@volny.cz www.penzion.zde.cz

www.jizni-morava.cz


Zábava, akce i romantika

Zoologické zahrady jižní Moravy Někdo si při návštěvě zoologické zahrady výborně odpočine, jiný hledá poučení a zajímavé informace, další klidné místo pro nedělní výlet s dětmi. Všechna tato očekávaní dokonale naplňují tři jihomoravské zoologické zahrady. Největší z nich je ZOO v Brně; jen samotná prohlídka všech expozic, výběhů, voliér a pavilonů zabere běžnému návštěvníkovi několik hodin. Protože v areálu samozřejmě najdete i restauraci, stánky s občerstvením, sociální zázemí a rozsáhlé dětské hřiště, můžete se sem klidně vypravit na celý den. Nesmíme zapomenout ani na dětskou ZOO, kde si můžete pohladit a prohlédnout z bezprostřední blízkosti různé druhy zvířat. Expozice pro nejmenší jsou součástí všech tří uváděných zahrad. Takzvaný Dvoreček naší babičky, připomínající starý selský dvůr, plný koz, ovcí, prasat i drůbeže „k pohlazení“, je nejoblíbenější částí ZOO-PARKU ve Vyškově. Zmíněná zoologická zahrada se navíc specializuje na chov původních druhů a plemen domácích a hospodářských zvířat z celého světa. A konečně i v nejteplejších letních dnech na vás s otevřenou náručí čeká Zoologická zahrada v Hodoníně. Je totiž umístěna v příjemném prostředí stinného lužního lesa a nabízí jedinečnou věc: spolu se vstupenkou si v pokladně můžete koupit krmení pro zvířata a volně je nabízet jak obyvatelům v dětské ZOO, tak kozám a koním v dalších výbězích. • Zoologická zahrada města Brna U Zoologické zahrady 45, 635 00 Brno Tel.: +420 546 432 311, Fax: +420 546 210 000 e-mail: zoo@zoobrno.cz, www.zoobrno.cz • ZOO-PARK Vyškov Palánek 424, 682 01 Vyškov Tel.: +420 517 346 356, 606 447 224, Fax: +420 517 346 356 e-mail: zoopark@zoo.vyskov.cz • ZOO Hodonín U Červených domků 3529, 695 03 Hodonín Tel: +420 518 346 271, 606 741 106, Fax: +420 518 343 413 e-mail: director@zoo-hodonin.cz, www.zoo-hodonin.cz

Hradní slavnosti, jarmarky, rytířské turnaje a jiná povyražení Patříte k těm, kteří chtějí poznat zašlou krásu rytířských turnajů, ochutnat laskominy našich předků a na závěr si zatancovat na pravé středověké tancovačce? Pak rozhodně musíte navštívit některou stylovou slavnost – třeba legendární Rytířské klání o srdce dívek a paní, jímž více než deset let končí letní sezóna pro Rosice a široké okolí. Víkendové slavnosti jsou spojeny s historickým tržištěm, rytířskými pěšími i jezdeckými souboji na kolbišti zdejšího renesančního zámku, velmi populárním ohňostrojem či dobýváním historické pevnosti a polní bitvou. Pokud vás spíš než starobylá města přitahují romantické hradní zříceniny, pak se vydejte na Nový hrad u Adamova. Během roku se tu koná několik zajímavých pravidelných akcí, například Středověké hry pro drobotinu i dospělé, Hradní šermovačky pro rytíře a knechty či Středověká setkání u plného stolu. Pro návštěvníky je připraven jarmark starých řemesel, šermířská klání a spousta dalších atrakcí včetně hradního šenku, stylové taverny a turecké kafírny s orientálními tanečnicemi. Nesmíme zapomenout ani na historické slavnosti ve dvou menších městech, v Oslavanech a v Dolních Kounicích. Obě akce se konají pravidelně začátkem září, v obou městech najdete jarmarky historických řemesel, rytířské turnaje a šermířské souboje, a v obou také můžete navštívit zajímavé výstavy v areálech bývalých klášterů. A potom? S láhví dobrého vína či medoviny a svazkem sladkých preclíků se můžete uvelebit někde ve stínu hradeb a ověřit si, že láska k jižní Moravě skutečně prochází žaludkem. • Zámek Rosice u Brna – www.rosice.cz • Blanenská informační kancelář „Blanka“ – www.blansko.cz/blanka, www.blanensko.cz • Kulturní a Kulturní a informační středisko Oslavany – www.oslavany-mesto.cz • Kulturní a informační centrum Dolní Kounice – www.dolnikounice.cz

Vzpomínkové akce k výročí bitvy u Slavkova Přejete si poznat místa, kde se 2. prosince 1805 odehrála jedna z významných událostí evropských dějin 19. století a zároveň jeden z nejproslulejších střetů napoleonských válek – bitva u Slavkova? Pak byste se měli na jižní Moravu vypravit začátkem prosince, protože v té době se na různých místech Slavkovského bojiště od Slavkova přes Mohylu míru, Santon a Žuráň až po Šlapanice konají pietní a vzpomínkové akce, spojené s divácky nesmírně atraktivními rekonstrukcemi bitevních scén. Schází se při nich nejen množství běžných návštěvníků, ale i početné skupiny nadšenců v historických uniformách z celé Evropy. Naprosto rekordní účast se očekává v roce 2005 při jubilejním 200. výročí bitvy. Při svých toulkách se pravděpodobně setkáte se vzletným označením „bitva Tří císařů“; slavkovské řeže se totiž v čele svých vojsk osobně zúčastnili francouzský císař Napoleon I., ruský car Alexandr I. a rakouský panovník František. • Mohyla míru – kamenná secesní stavba nad obcí Prace v místech rozhodujících bojů, expozice v blízkém muzeu znázorňuje průběh bitvy a tehdejší vojenskou techniku • Santon – pahorek s kaplí západně od obce Tvarožná, opěrný bod francouzského dělostřelectva • Slavkov – město, jehož jméno v poněmčelé podobě Austerlitz zná celý svět. V barokním zámku s rozlehlým parkem ve stylu francouzských barokních zahrad bylo 6.12.1805 uzavřeno příměří mezi Francií a Rakouskem; v části zámku je napoleonská expozice. • Žuráň – návrší mezi Šlapanicemi a Podolím, jedna z nejznámějších a zároveň historicky nejcennějších lokalit slavkovského bojiště, odkud spatřil císař Napoleon pověstné slavkovské slunce, „le soleil d´Austerlitz“. Plastická mapa ukazuje postavení jednotlivých armád před rozhodujícím střetem. Informační Regionální Centrum AUSTERLITZ www.austerlitz2005.cz www.austerlitz2005.com www.slavkov.cz

Kulturně-společenské aktivity

| 35


Jižní Morava z té nejlepší stránky

Pobytové programy Těžká volba: nejlepších stránek totiž existuje tolik, že vybrat si tu svou, jednu jedinou, dokáže málokdo. Jižní Morava má mnoho lákadel – vysočiny, kopce a lesy; rybníky, řeky a přehrady; cyklistické trasy pro sváteční jezdce i polykače kilometrů; zámky, hrady a kláštery; staré historické části měst; rázovitou oblast vinic a malebných vinných sklepů; divadla, koncerty a festivaly; rozmanitou gastronomii a neméně skvělé víno; sport a zábavu pro mladé, staré i rodiny s dětmi… a tak dále. Tak co z toho je nejlepší? Abyste v této záplavě nápadů našli právě to, co odpovídá vašim představám pěkně strávené dovolené, připravili jsme tři návrhy týdenních tras a okružních jízd tak, aby zahrnovaly co největší množství zajímavých objektů, míst a akcí. Spoustu dalších krás určitě objevíte sami.

1. Aktivní víkend v Brně a okolí Pátek • příjezd do Brna • dopoledne prohlídka historického centra (Stará radnice, katedrála sv. Petra a Pavla, hrad Špilberk) a vily Tugendhat – památky UNESCO, stěžejního díla světové funkcionalistické architektury. Vila z roku 1930 je nejvýznamnější evropskou stavbou architekta Ludwiga Miese van der Rohe • odpoledne sportovní program – squash, tenis, plavání (viz str. 22, 23, 25, 26 a 27) • ubytování v Brně Sobota • dopoledne výlet po památkách Slavkovského bojiště (viz str. 35) – návštěva pahorku Žuráň, prohlídka památníku a muzea na Mohyle míru, návštěva zámku ve Slavkově • v podvečerních hodinách relaxace v aquaparku ve Vyškově, případně pokračování sportovního programu v Brně • večer návštěva některého brněnského hudebního klubu nebo fitness centra (viz str. 31 a 33) Neděle • dopoledne vodní sporty či výlet lodí po Brněnské přehradě, případně pěší výlet do Předklášteří u Tišnova (viz str. 15); zájemci si mohou zahrát golf na hřišti Golf Club Austerlitz ve Slavkově (viz str. 26) • odpoledne odjezd Tento program je vhodný pro individuální turistiku, s výjimkou vyhlídkových plaveb je nabídka aktivit celoroční.

36 |

www.jizni-morava.cz


Jižní Morava z té nejlepší stránky

2. Tři dny pro přírodu, kulturu a aktivní odpočinek První den • dopoledne příjezd do Adamova, odtud pěší túra do Křtin, prohlídka poutního chrámu Jména Panny Marie (viz str. 14) • odpoledne návštěva některé z jeskyní Moravského krasu a propasti Macocha • v podvečerních hodinách odjezd do Blanska, koupání a fitness (viz str. 22) • ubytování v Blansku Druhý den • ráno odjezd do Boskovic • celodenní cyklistický výlet lesy Boskovicka a Kunštátska (viz str. 11) s možností návštěvy jeskyně blanických rytířů v Rudce a zámků v Lysicích a Boskovicích • zájemci mohou strávit den na horolezeckých terénech Moravského krasu (viz str. 26), případně navštívit golfové hřiště Sokrates Golf & Country Club v Kořenci (viz str. 26) • večer prohlídka židovského města v Boskovicích, relaxace, sport a kulturní akce dle aktuální nabídky (napři. viz str. 34) Třetí den • dopoledne návštěva westernového městečka Wild West Boskovice (viz str. 33), pro zájemce sportovní program v Letovicích (viz str. 27) • odpoledne odjezd Tento program je vhodný pro individuální turistiku, některá zařízení jsou v provozu pouze v hlavní turistické sezóně.

3. Všechny krásy jižní Moravy pěšky a na kole První den • příjezd do Vranova nad Dyjí, prohlídka zámku (viz str. 10) • pro zájemce cyklistický výlet kolem Vranovské přehrady (viz str. 10) s možností prohlídky hradu Bítov, alternativní program vodních sportů na Vranovské přehradě • večer odjezd do Znojma, relaxační program v hotelu Prestige (viz str. 31), ubytování ve Znojmě Druhý den • celodenní vinařský turistický program (viz str. 17) – Loucký klášter s vinařskými expozicemi, návštěva nejstaršího archivu vín České republiky v Jaroslavicích, vinice Šobes, Národní park Podyjí a prohlídka Křížového sklepa v Příměticích • v sezóně návštěva koupaliště Pohoda v Únanově (viz str. 23) • večeře a posezení ve vinném sklepě s ochutnávkou vín znojemské vinařské oblasti, ubytování ve Znojmě

Třetí den • odjezd do Mikulova (viz str. 6) • dopoledne prohlídka města, regionálního muzea s vinařskou expozicí, procházka někdejší židovskou čtvrtí a návštěva židovského hřbitova • odpoledne pěší túra po hřebenech Pálavy (viz str. 13), prohlídka archeologické expozice v Dolních Věstonicích • večer relaxace a vodní sporty u Novomlýnských nádrží • večeře a posezení ve vinném sklepě s ochutnávkou vín mikulovské vinařské oblasti, ubytování v Mikulově Čtvrtý den • celodenní cyklistický výlet po Mikulovské vinařské stezce (viz str. 6) s výchozím místem Mikulov • prohlídka Lednicko-valtického areálu, památky světového dědictví UNESCO, návštěva zámku v Lednici, zámeckého parku s minaretem a skleníkem, prohlídka saletů – chrámu Tří grácií, Rendez-vous a kolonády na Rajstně, návštěva zámku ve Valticích • ubytování v Lednici nebo ve Valticích Pátý den • odjezd k Novým Mlýnům a plavba po řece Dyji kolem umělé zříceniny Janohrad do Břeclavi (viz str. 21) • odpoledne volný program – relaxační sporty, koupání, kultura • ubytování v Břeclavi Šestý den • odjezd do Strážnice (viz str. 9) • odpočinková varianta: dopoledne návštěva skanzenu – Muzea jihovýchodní Moravy, odpoledne výlet k rozhledně na Travičné, v sezóně plavba výletní lodí po Baťově kanálu (viz str. 21), koupání • sportovní varianta: přes Strážnici pokračovat do Velké nad Veličkou, výchozího místa pěší túry na vrcholek Velké Javořiny v Bílých Karpatech (viz str. 15) • v podvečerních hodinách odjezd do Čejkovic, prohlídka historických templářských sklepů (viz str. 19) • večer posezení v Templářské vinárně, ubytování v bývalé templářské tvrzi Sedmý den • odjezd do Brna • dopoledne prohlídka historického centra (Stará radnice, katedrála sv. Petra a Pavla, hrad Špilberk) a vily Tugendhat – památky UNESCO, volný program – nákupy, relaxace, sport • odpoledne odjezd Program je určen pro jednotlivce i větší skupiny s koly a doprovodným vozidlem. Lze ho zahájit v libovolný den, až na výjimky je nabídka aktivit celoroční.

To nejlepší z jižní Moravy

| 37


S kým na jižní Moravu ? – Incomingové cestovní kanceláře

Cestovní kancelář IRRA

Cestovní kancelář TRAVEL 2002

Cestovní kancelář nabízí romantickou dovolenou na hájence Kančí obora v Lednicko-valtickém areálu; ideální podmínky pro turistiku, cyklistiku, přírodní koupání, rybolov a vinařskou turistiku (objekt má vlastní sklípek). Připravuje také individuální turistické programy i komponované programy pro různě dlouhé pobyty. Jako doplňkové programy nabízí projížďky v kočáře a na lodičkách, návštěvy ptačí rezervace, výlety na Pálavu i myslivost. Jazyky: angličtina a němčina.

Cestovní kancelář nabízí wellness pobyty, ochutnávky a rauty ve vinných sklepech, historických či zámeckých prostorách. Incentivní turistika, návštěva jihomoravských folklorních akcí, exkurze do pivovarů, vinařských závodů a tradičních dílen. Možnost zajistit ubytování v hotelích a penzionech, vlastní přeprava mikrobusy a luxusními autobusy. Příprava individuálních turistických programů dle poptávky. Jazyky: angličtina, němčina.

Cestovní kancelář IRRA, v.o.s. Předměstí 399, 696 62 Strážnice Tel.: +420 518 332 184, Fax: +420 518 332 067 e-mail: irra@irra.cz, www.irra.cz

Cestovní kancelář BVV Fair Travel Cestovní kancelář nabízí ucelené programy, například prohlídky města Brna se zaměřením na historické památky a funkcionalismus, dále výlety k významným památkám a zajímavostem v regionu: Moravský kras, Slavkovské bojiště s Mohylou míru, klášter Porta Coeli v Předklášteří, Templářské sklepy v Čejkovicích, Slovanská epopej Alfonse Muchy v Moravském Krumlově. Cestovní kancelář také připraví turistické programy dle individuální poptávky. Jazyky: angličtina, němčina, ruština, francouzština. Cestovní kancelář BVV FAIR TRAVEL s.r.o. Starobrněnská 20, 602 00 Brno Tel.: +420 542 218 930, Fax: +420 542 216 507 E-mail: bvvfairtravel@sky.cz, www.bvv.cz/ft

Cestovní kancelář TRAVEL 2002 spol. s r.o. Moravské náměstí 4, 602 00 Brno Tel./Fax: +420 542 210 102 e-mail: ck@travel2002.cz, www.travel2002.cz

Cestovní kancelář ČEBUS Cestovní kancelář nabízí zájezdy na jižní Moravu se zaměřením na kulturní, historické, technické a folklorní památky. Programy zájezdů jsou doplněny gurmánskou tematikou, specialitami jihomoravské kuchyně, degustací vín, degustacemi u výrobců piva, případně folklorním vystoupením. CK nabízí též průvodcovské, dopravní a ubytovací služby, připraví rovněž turistické programy dle individuální poptávky. Jazyky: angličtina, němčina, francouzština, maďarština, chorvatština, polština. Cestovní kancelář ČEBUS, s.r.o. Běhounská 132/19, 656 34 Brno Tel: +420 542 217 898, 542 215 145, 542 210 046, Fax: +420 542 216 185 e-mail: info@acebus.cz, www.acebus.cz

Cestovní kancelář NOVA Cestovní kancelář nabízí zajištění incomingové turistiky v rámci celé České republiky, vlastní autobus MAN, profesionální průvodci v anglickém, německém a italském jazyce, zajistí ubytování i pobyty skupin i jednotlivců. Možnost využití vlastního penzionu NOVA na Vranovské přehradě, turistické programy dle individuální poptávky.

Cestovní kancelář ČEDOK Cestovní kancelář zajistí ubytování v oblasti jižní Moravy, lázeňské a turistické programy s návštěvou Punkevních jeskyní a Slavkovského bojiště. Turistické programy dle individuální poptávky. Jazyky: angličtina, němčina, ruština, profesionální průvodci též ve francouzštině a španělštině. Cestovní kancelář ČEDOK Nádražní 10/12, 656 42 Brno Tel.: +420 542 321 267, 542 211 562, Fax: +420 542 213 179 e-mail: brno@cedok.cz, www.cedok.cz

Cestovní agentura ZMS-TOURS Cestovní kancelář nabízí skupinové pobyty zaměřené na poznávání vinařských oblastí, folklorních akcí a historických památek jižní Moravy. Zvláštní programy pro studenty a seniory, poznávací zájezdy do města Brna a okolí, turistické programy dle individuální poptávky. Jazyky: angličtina, němčina. Cestovní agentura ZMS-TOURS spol. s r.o. Sukova 2, 602 00 Brno Tel.: +420 542 215 227, Fax: +420 542 215 220 e-mail: zmstours@sky.cz, www.zmstours.cz

Cestovní kancelář L.7 – OAZA Průvodcovské služby, turistické programy dle individuální poptávky a komponované vícedenní programy. Jazyky: angličtina, němčina, francouzština, španělština, ruština, polština. Cestovní kancelář L.7 – OAZA Lidická 7, 602 00 Brno Tel.: +420 549 255 326, Fax: +420 541 211 448 e-mail: ck.oaza@centrum.cz

38 |

www.jizni-morava.cz

Cestovní kancelář NOVA Velká Michalská 1, 669 01 Znojmo Tel.: +420 515 221 383, 515 223 099, Fax: +420 515 221 383 e-mail: cknova@cknova.cz, www.cknova.cz

Další incomingové cestovní kanceláře • Agentura RTIC s.r.o Náměstí 30, 692 01 Mikulov Tel.: +420 519 512 200 e-mail: rtic@adonis.ndc.cz • Cestovní kancelář SWISS SERVICE – Hotel Vranov Masarykovo náměstí 42 682 01 Vyškov Tel.: +420 517 333 300 Fax: +420 517 333 301 E-mail: swiss.service@iol.cz www.hotelvranov.cz • Cestovní kancelář Relax Tours, s.r.o. Pekařská 2, 602 00 Brno Tel.: +420 543 232 910 Fax: +420 543 232 911 e-mail: info@brno.relaxtours.cz www.relaxtours.cz

• FRAMO – ZNOJMO spol. s r.o. Rudoleckého 25, 669 02 Znojmo Tel.: +420 515 222 073 Fax: +420 515 221 147 e-mail: ck@framo.cz www.framo.cz • Cestovní kancelář KUDRNA s.r.o. Bašty 2, 663 14 Brno Tel.: +420 542 216 764 Fax: +420 542 216 763 e-mail: kudrna@kudrna.cz www.kudrna.cz • Cestovní kancelář COLUMBUS Masarykovo nám. 4, 682 01 Vyškov Tel.: +420 517 346 020 517 333 255 Fax: +420 517 346 020 E-mail: columbus@iol.cz


Tu r i s t i c k á i n f o r m a č n í c e n t r a

Turistická informační centra • Blanenská informační kancelář „Blanka“ Rožmitálova 6, 678 01 Blansko Tel.: +420 516 410 470, Fax: +420 516 410 480 E-mail: info@info.bk.cz, www.blansko.cz/blanka, www.blanensko.cz

• Kulturní a informační středisko Oslavany Široká 2, Dělnický dům, 664 12 Oslavany Tel.: +420 546 423 283, 604 108 641, Fax: +420 546 418 410 E-mail: oslavany@mboxr.cz, www.oslavany-mesto.cz

• Ústřední informační služba Skalní mlýn Skalní mlýn 65, 678 25 Blansko-Skalní mlýn Tel.: +420 516 410 024, 516 413 575, Fax: +420 516 413 579 E-mail: uismk@cavemk.cz, www.cavemk.cz

• Informační středisko Ostrov u Macochy 679 14 Ostrov u Macochy 107 Tel.: 516 444 328, Fax: 516 444 329 e-mail: obec@ostrovumacochy.cz, www.ostrovumacochy.cz

• Městské informační středisko Boskovice Masarykovo nám. 1, 680 01 Boskovice Tel.: +420 516 453 253, Fax: +420 516 453 253 E-mail: informace@boskovice.cz, www.boskovice.cz • Kulturní a informační centrum města Brna Radnická 8, 602 00 Brno Tel.: +420 542 211 090, Fax: +420 542 210 758 E-mail: info@kicbrno.cz, www.kultura-brno.cz • Turistické informační centrum Břeclav Nám. T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav Tel.: +420 519 326 900, Fax: +420 519 326 900 E-mail: info@breclav.org, www.breclav.org • Kulturní a informační centrum Dolní Kounice Masarykovo nám. 2, 664 64 Dolní Kounice Tel.: +420 546 420 005, Fax: +420 546 421 304 E-mail: kic@dolnikounice.cz www.dolnikounice.cz, www.dolnikounice.obec.cz • Informační centrum města Hodonín Národní třída 36, 695 35 Hodonín Tel.: +420 518 352 577, 518 351 437, Fax: +420 518 352 577 E-mail: info@muhodonin.cz, www.hodonin.com • Turistické informační centrum Hustopečsko Dukelské nám. 23, Dům „U Synků“, 693 01 Hustopeče Tel.: +420 519 412 909, Fax: +420 519 412 909 E-mail: info@hustopecsko.net, tic-hpt@hustopecsko.net www.hustopecsko.net • Kulturní a informační centrum Ivančice Palackého nám. 9, 664 91 Ivančice Tel.: +420 546 451 870, Fax: +420 546 451 870 E-mail: kic@selfnet.cz, www.muiv.cz • Turistické informační centrum Kyjov Komenského 616, 697 01 Kyjov Tel.: +420 518 610 180, 518 613 302, Fax: +420 518 612 357 E-mail: tic@kyjov.com, www.kyjov.com • Turistické informační centrum Lednice Zámecké nám. 68, 691 44 Lednice Tel.: +420 519 340 986, Fax: +420 519 340 986 E-mail: tic@lednice.cz, www.lednice.cz • Turistické informační centrum Mikulov Náměstí 30, 692 01 Mikulov Tel.: +420 519 512 200, Fax: +420 519 510 855 E-mail: tic@mikulov.cz, www.mikulov.cz

• Turistické informační centrum Pasohlávky 691 22 Pasohlávky Tel./Fax.: +420 519 427 624, Fax: +420 519 427 501 E-mail: info@pasohlavky.cz, tic@pasohlavky.cz, www.pasohlavky.cz • Informační Regionální Centrum AUSTERLITZ Palackého nám. 1, 684 01 Slavkov u Brna Tel.: +420 544 220 988, Fax: +420 544 220 988 E-mail: info.austerlitz@infos.cz, www.slavkov.cz • Informační centrum Sloup 679 13 Sloup 1 Tel.: +420 516 435 237, 516 436 016, Fax: +420 516 435 237 E-mail: ousloup@bknet.cz, www.address.cz/sloup • Informační centrum města Strážnice Předměstí 399, 696 62 Strážnice Tel.: +420 518 332 184, Fax: +420 518 332 067 E-mail: irra@irra.cz, www.irra.cz • Turistické informační centrum Valtice Nám. Svobody 4, 691 42 Valtice Tel.: +420 519 352 978, Fax: +420 519 352 978 E-mail: tic.info@radnice-valtice.cz, www.radnice-valtice.cz • Informační centrum Velké Pavlovice Hlavní 9, 691 06 Velké Pavlovice Tel.: +420 519 429 337, Fax: +420 519 429 337 E-mail: infocentrum@velke-pavlovice.cz, www.velke-pavlovice.cz • Informační centrum Baťova kanálu Zámecká 2, 698 01 Veselí nad Moravou Tel.: +420 518 325 330, Fax: +420 518 325 330 E-mail: abk@batacanal.cz, www.batacanal.cz • Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s. Bartolomějské nám. 47, 698 01 Veselí nad Moravou Tel.: +420 518 322 545, Fax: +420 518 324 792 E-mail: visbk@bilekarpaty.cz, www.bilekarpaty.cz • Turistické informační centrum Vranovska Náměstí 47 671 03 Vranov nad Dyjí Tel.: +420 515 296 285, Fax: +420 515 296 285 e-mail: infocentrumvnd@volny.cz, www.vranov-region.cz • Turistické informační centrum Vyškov Masarykovo nám. 1, 682 01 Vyškov Tel.: +420 517 301 310, 517 301 312, Fax: +420 517 301 301 E-mail: infocentrum@meuvyskov.cz, www.vyskov-mesto.cz • Správa NP Podyjí Na Vyhlídce 5, 669 01 Znojmo Tel.: +420 515 226 722, Fax: +420 515 222 552 E-mail: info@nppodyji.cz, www.nppodyji.cz

• Městské kulturní a informační centrum Miroslav Nám. Svobody 13, 671 72 Miroslav Tel.: +420 515 333 539, Fax: +420 515 333 608 E-mail: mumiroslav@oknet.cz, www.mesto-miroslav.cz

• Turistické informační centrum Znojmo Obroková 10, 669 01 Znojmo Tel.: +420 515 222 552, Fax: +420 515 222 552 E-mail: tic@beseda.znojmo.cz, www.znojmocity.cz

• Turistické informační centrum Moravský Krumlov Smetanova 167, 672 01 Moravský Krumlov Tel.: +420 515 321 064, Fax: +420 515 321 064 E-mail: morkrum.info@volny.cz, www.moravsky-krumlov.cz

• Návštěvnické středisko NP Podyjí Čížov 176, 671 02 Šumná Tel.: +420 515 291 630 E-mail: infocenrum@nppodyji.cz, www.nppodyji.cz

www.jizni-morava.cz

| 39


Pro Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno vyrobila Agentura Bravissimo, Masarykovo náměstí 15, 669 03 Znojmo, Tel.: +420 515 227 788, Fax: +420 515 242 011, e-mail: agentura@bravissimo.cz, www.bravissimo.cz ve spolupráci se studiem Gandalf, Kamenomlýnská 8, 603 00 Brno, Tel./Fax: +420 543 242 145. Texty: Mgr. Eva Obůrková, zpracování dat: Ing. Vít Obůrka. Úvodní fotografie kapitol: JAM studio – Aleš Jedounek a Vít Mádr (za spolupráci při fotopracích děkujeme: Filipovi, Mirkovi, Evě, Sabině, Jirkovi, Pavle, Milanovi, Petře, Alici, Petrovi, Pavlovi, Evě, Lindě, Patrikovi, Michalovi, Radimovi, Jiřině, Stanislavovi, Sáře, Radimovi, Petře a Petrovi). Foto: Pavel Roubal, Aerofot Ing. Jan Vondra, Petr Lazárek, Luboš Vitanovský, Miroslav Ondejčík, Petr Horák, Dušan Velímský, Jiří Dobrovolný, Jan Halady, Pavel Dosoudil, Jiří Eisenbruk, Pavel Nesvadba, Libor Teplý, Michal Schneider, archiv Agentury Bravissimo, archiv Studia Gandalf, archiv Znovínu Znojmo, a.s., archiv Jihomoravského krajského úřadu, archiv CHKO Moravský kras a poskytovatelé uveřejněných služeb. Poděkování: Cyklo Kučera Znojmo, Ústavu lidové kultury ve Strážnici, Vinařství Smrčka Nový Šaldorf, Znovínu Znojmo, a.s. se sídlem v Šatově, Národnímu vinařskému centru Valtice, Turistickým informačním centrům Jihomoravského kraje, Nadaci Partnerství, ECEAT CZ. Skeny: Artax, a.s. Tisk: Tiskárna Reproprint, s.r.o. NEPRODEJNÉ


JihomoravskĂ˝ kraj


Jihomoravský kraj Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Tel.: +420 541 651 111 Fax: +420 541 651 209 e-mail: podatelna@kr-jihomoravsky.cz www.kr-jihomoravsky.cz, www.jizni-morava.cz

Jižní Morava aktivní  

Jižní Morava aktivní

Advertisement