Page 23

Muse of Fire - Charlie Barber

° 2 S. & 2 Ó

Œ œ

& 22 b˙ ™

œ

227

C.

f

A

act

Pno.

=

{

Ó

œ œ œ bœ 23 w

˙

˙™

the

swell

Ó

mf

king - dom for

the swell

-

scene.

Œ

w ? 22 b ˙™

œœ

œœ

œ

˙

œ bœœ bœœ b˙

232

mon - archs to be

T.

B.

Pno.

∑

&

¢

{

& ˙ ‹ Fire ? ˙

mf

O

& bœ

? ˙˙ ™ mf

cresc.

would

œ œ 23 bw

for a

Muse

œ œ œ 32 w b˙™ œ œœ 32 b w

32 w w 32 w

as

-

f

and

scene.

22 ˙ ™ œ bœ a

22 w

of

∑

22 ˙ ™ w

bœ œ

œ

Muse

22

b˙ b˙ ˙ ™

œ œ

22 ˙™

23

∑

2 œ œ 2 b˙ ™

for

a

f

˙™

of

Fire

that

˙

b˙™ w

Œ ˙ œ

œ bœ˙

œ ˙

Muse

œ bœ œ 22 ˙

˙™

act

scene.

˙

˙™ w

˙ ˙™

œ

22 w

for

w

the bright - est

˙™ ˙

cend

R

˙™

O

to

∑

Ó

swell - ing

˙™

ing

w

Ó ˙

w

˙™

b˙ ™

O

mf

∑

Œ œ 23 b˙ ™ that

the

-

22 ˙ ™

˙

∑

b˙ ™

˙

- hold

23

- hold

23

˙

prin - ces

scene.

∑

& 22 b˙Ó ™

stage,

23 w

ing

° cresc. œ œ œ 23 w S. & bœ

C.

a

˙

œ

R

3 œ œ œ 2 w bœ

and mon - archs to be

2 ™ T. & 2 b˙ ‹ hold w ? 2 B. ¢ 2

23

of

Fire

˙

˙

hea - ven

cresc. 22 ˙ ˙ would

that

bœ œ 23

bœ ™ œ œ œ 3 J 2 of

f

in -

as - cend the bright - est

w œ 22 b˙ ™ œ 2 ˙˙ 2

Œ œ 23

œ ˙˙

Œ

œ 32

b ˙œ™ œ bœœ J

œœ 3 2

˙

Profile for Sound Affairs

Muse of Fire  

for SATB choir

Muse of Fire  

for SATB choir

Advertisement