Page 1

1. Prologue - Psalm 1:1 Double canon (Choir) - Rhythmic Study: aqsaq sama'i & sama'i thaqil Hebrew text (Psalms 1: v1): ashrei-ha'ish asher lo halakh ba'atzat resha'im - Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly

A

aqsaq sama'i (10/8)

° ™5 ™ Floor Tom (S) ¢ / ™8 œ pp Floor Tom (L) Orch Bass Drum Bass Drum (on side)

=

° ™™5 œ ™ ¢/ 8

5

° ™Œ Metal 2 / ™ ™ ™ Floor Tom ¢ / ™ œ mf

° ™™ œ ™ ¢/ mf

9

/

™™ Œ

¢ / ™™ œ ™ mf

° / ™™ œ ™ ™‰ œ Floor Tom ¢ / ™ Metal 2

Orch Bass Dm Bass Drum (on side)

œ œ œœœ œ

∑

∑

Ϊ

™™

œ œ œ œ ™™

p

j > œ œ f Œ j > œ œ f Œ

Œ

œ™ Œ

Ϫ

œ

Œ

œ

Œ

Œ

j œ

Œ

j œ

Œ

Ϫ Ϫ

∑

j > œ œ Œ j > œ œ Œ ∑

Œ

œ

Œ

œ

Ϫ Ϫ Ϊ

Œ Œ

° ™™ œ ™ ¢/ mf

j > œ œ f Œ œ œ Œ Œ

Œ

Ϫ

œ

Œ

Ϊ

> œ Œ

‰ œ ∑

j œ

Œ

Ϫ

œ™ ‰ œ

j > œ œ Œ œ œ Œ ∑

Œ

Ϫ Ϊ

‰ œ Œ™

j œ j œ

™™ ™™ ™™ ™™

œ œ œ œ ™™

p

° œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ ¢ / ™™ pp

° Metal 1

Floor Tom

œ œ œœœ œ

° œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ™™ ¢ / ™™58 pp

mf

=

œ œ œœœ œ

Œ

mf

Œ / ™™ ™ ™ Floor Tom ¢ / ™ œ

Bass Drum (on side)

œ œ

° œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ™™ ¢ / ™™58 pp

° Metal 1

Orch Bass Dm

q = 120

Charlie Barber

œ

Œ

> œ Œ

œ œ ™™ j œ

™™ ™™ ™™ ™™

œ œ œ œ ™™

p

° ™™ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ¢ / pp

œ œ ™™


2

13 ° ™ ‰ œ œ œ ≈ œ œ ‰ œ œ œ ≈ œ œ ‰ œ œ œ ≈ œ œ ‰ œ œ œ ≈ œ œ ™™ Metal 1 / ™ f Œ ™ ™ ™™ Floor Tom ¢ / ™ œ ∑ ∑ ∑

° / ™™ œ f ™ ™ Floor Tom ¢ / ™ œ Metal 2

Orch Bass Dm Bass Drum (on side)

=

° ™™ œ ™ ¢/

œœœ œ Œ œ œ

° ¢ / ™™ œ ™ mf

=

° ™ ™ Floor Tom ¢ / ™ œ 21

Metal 3 Orch Bass Dm

Metal 4

∑

œ œ

pp

œ œ œœœ œ

° œ œ œ œ œœ œ œ œ ¢ / ™™ pp

™™ Œ Bass Drum ° (on side) ¢ /

Floor Tom

œ

œœœ œ

œ

∑

œ œ œœœ œ

™™ ™™

œœœ œ ∑

™™

œ œ œœœ œ

° œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ™™ ¢ / ™™ pp

17

Orch Bass Dm

œœœ œ

œ œ œœœ œ

pp

° ™ ™ Floor Tom ¢ / ™ œ Floor Tom

œ

Œ

j> œ œ

mf

œ œ

pp

Œ™ Œ

œ

œ œ œœœ œ

œ œœ œ œ œ ‰ œ œ œ™ j œ

œ œ œœœ œ

Œ

œ œ œœœ

œ œœ œ œ œ Œ

j > œ œ

œ œ œœœ œ

Œ™ Œ

œ

™™

œ

œ œ ™™

œ œ œ œ ™™

p

œ

™™

j œ

œ œ œ œ œ œ ™™ 43

cresc. (to f) through the repeat

° ™™ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ™™ 3 ¢ / pp 4 cresc. (to f) through the repeat

° / ™™ ‰ œ œ œ ≈ œ œ ‰ œ œ œ ≈ œ œ ‰ œ œ œ ≈ œ œ ‰ œ œ œ Œ cresc. (to f) through the repeat f Œ Œ™ ™ ™ œœœœ ¢/ ™ œ ∑ ∑ p

mf

° ™™ œ ¢/ f

œœœ œ

œ

œœœ œ

œ

œœœ œ

œ

cresc. (to f) through the repeat

™™ ™™

43 43

œ œ œ œ ™™ 43


1. Prologue - Psalm 1:1 (Salomé)

3

sama'i thaqil (10/8)

Opening credit B q = 60 > > > > 25 ° 3 2 Floor Tom ¢ / 4 œœœœœœ œœœœœœ œœ 4 œœœœœœœœœœ pp

Cast. Floor Tom

Tam-tam Orch Bass Dm

subito

° 3 /4 ° 3 /4 ¢ / 43

f

° 3œ /4 f 3 Tamb. ¢ / 4

Metal 4

Timp.

°?

Œ

Œ ∑

f

42 42

43 ˙™

∑

mf

mf

∑

42

mf

> œ

∑

42

? 3 ¢ 4 ˙™ 25

S. Bass

j ‰ ≈ œœœ œ 3

∑ 42 Œ > mf > œœœ œœœœœœ œœœœ 42 ∑ pp subito Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Œ 2˙ ˙soft sticks ˙ 4 pp f Œ Œ 24 œ ˙ ∑

3 ¢/ 4

Œ

œ

œ

∑

43

∑

3 j3 j œ 4 œ œ ≈ œœœœ œ œ

∑ let vibrate

43 43 Ó

∑

‰ ≈ œœ p

∑ 43 Ó > œœœ œ 43 œœœ

Œ

j œ œ

˙

43 ˙

‰ ≈

˙

43 ˙

Œ

f

∑

43

f

œœ

= ° Cym. ¢ / 29

42

∑

∑

3 3 j j j ≈ ≈ ° 2 œ œ œœœœ œ œ œ œ œœœ œ œ Cast. ¢ / 4

° ¢/ ˙ > ° Tamb. ¢ / œ œ œ œ

Orch Bass Dm

Timp.

°? ¢

29

S. Bass

?

Œ

42

∑

> j œ œ œ œ 42 ‰ œ œ

˙™

42

∑

˙™

42

∑

mf

mf

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 43 ˙pp™ Sets and Costumes...

Direction by Charles Bryant

˙

∑

3 j3 j ≈ œ 4 œ œ œœœœ œ œ

‰ ≈ œ œ

43 Ó

> > 3 œ œœœ œ 4 œœœ

mf

j œ

œ

˙

43 ˙

‰ ≈

˙

43 ˙

Œ

œœ


4

1. Prologue - Psalm 1:1 (Salomé)

C

° ™ Cym. ¢ / ˙

42

33

let vibrate

p

∑

3 j j ≈ ° 2 œ œ œœœœ œ œ œ Cast. ¢ / 4 œ

mf

° ¢/ ˙ mf > ° Tamb. ¢ / œ œ œ œ

Timp.

°? p ¢ ˙™ °? ¢

33

S. Bass

?

ash

-

-

-

˙™

mf

˙™

mf

42 ˙

rei

3 ≈ œœœ œj œ

Œ

> œ œ œ œ 42 ‰ œ

mf

B.

42 œ

Œ

Orch Bass Dm

Photography by...

∑

∑

3 j3 j ≈ œ 4 œ œ œœœœ œ œ

> > 3 œ œœœ œ 4 œœœ b˙ -

‰ ≈ œ œ

43 Ó

˙

j œ

-

43

ha'

-

j œ

œ

43 b˙

Œ

ish

42 œ

Œ

43 ˙

‰ ≈ bœ œ

42 œ

Œ

43 ˙

Œ

= "Profound was the moral darkness..."

° ¢/ 37

Cym.

42

∑

3 j j ≈ ° 2 œ œ œœœœ œ œ œ Cast. ¢ / 4 œ

° ˙ ¢/ > ° Tamb. ¢ / œ œ œ œ

Orch Bass Dm

B.

Timp.

°? ¢ °? ¢

37

S. Bass

?

b˙ ™ ash

b˙ ™ b˙ ™

-

42 œ

Œ

> œ œ œ œ 42 ‰ œ -

-

∑

3 ≈ œœœ œj œ

Œ

42 bœ ™ er

Œ

42 bœ

Œ

3 j3 j ≈ œ 4 œ œ œœœœ œ œ

‰ ≈ œ œ

43 Ó

˙

j œ

> > 3 œ œœœ œ 4 œœœ

bœ ™ lo

42 bœ

∑

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 43 ˙pp™

j 3 œ 4 b˙

ha

j œ

œ Œ

- lakh

43 ˙

‰ ≈

43 ˙

Œ

œœ


1. Prologue - Psalm 1:1 (Salomé)

D ° ™ Cym. ¢ / ˙

42

41

° Sistra / Cast.

let vibrate

¢/ œ

Œ

Œ

° ˙ Œ ¢/ mf > > ° Tamb. ¢ / œ œ œ œ œ œ œ œ T.

B.

Timp.

¢

?

°? ¢

41

S. Bass

=

?

-

-

-

˙™

° ¢/

> ° Sistra ¢ / œ œ œ

œ

° Œ ¢/ ˙ > > ° œœœ œ œœœ Tamb. ¢ / œ

B.

Timp.

°

& œ™ ‹ ? ¢ b˙ ™

°? ¢

45

S. Bass

?

re

b˙ ™ b˙ ™

-

42 œ

bœ ™

ha'

-

-

-

at

-

-

43 Ϫ

œ

-

-

43 b˙

-

‰ ≈ œ œ j œ

œ œ™

-

rei

-

Œ

zat

43 ˙

‰ ≈ bœ œ

Œ

43 ˙

Œ

Œ

42 ‰ œ 42 œ

-

∑

∑

42 œ

j> œ œ œœœ œ

Œ

> j 2> œ 4 œ œœœ œ œœœ

Orch Bass Dm

T.

Œ b˙

42

∑

p

ash

42 œ

˙™

45

Cym.

∑

42 ˙

ba'

j œ 43 ‰ 43

∑

˙ 43 Ó > j > 3 œ œ œœœ œ 4œœœ

Œ

42

∑ ˙™

43

∑

42 ‰ œ

mf

& ‹

∑

42 œ

Orch Bass Dm

°

"To the Court of Herod..."

> > 24 œ œ œ œ œ œ œ œ mf 24 ∑ ∑

p

∑

5

42 b˙

ish

sha'

-

42 bœ

Œ

42 bœ

Œ

43

∑

j œ 43

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ˙™ pp > ‰ œj œ œ œ œ œ

˙ 43 Ó > j > 3 œ œ œœœ œ 4 œœœ œ J

bœ ash

43 œ ™ -

-

‰ ≈ œ œ j œ

œ bœ ™ er

43 ˙

43 ˙

‰ ≈

43 ˙

Œ

im

Œ œœ


6

1. Prologue - Psalm 1:1 (Salomé)

E ° ™ Cym. ¢ / ˙

let vibrate

> ° Sistra ¢ / œ œ œ

œ

° ˙ Œ ¢/ mf > > ° œœœ œ œœœ Tamb. ¢ / œ

Orch Bass Dm

A.

°

mf

& b˙ ™

T.

B.

Timp.

& œ ‹ ? ¢ ˙™

°? ¢

49

S. Bass

=

?

ash

-

-

ha

-

-

˙™

° ¢/

œ

°

T.

B.

Timp.

& œ™ ‹ ? ¢ b˙ ™

°? ¢

53

S. Bass

?

ash

b˙ ™ b˙ ™

-

bœ ™ -

at

-

-

-

-

-

ha'

j œ

lakh

42 ˙ 42 œ

∑

j> œ œ œœœ œ

Œ

ish

43 Ϫ

œ

ba'

-

43 b˙

Ϫ -

-

-

Œ

ha'

Œ

43 ˙

‰ ≈ bœ œ

Œ

43 ˙

Œ

∑

-

j œ

œ

43 ˙

-

-

‰ ≈ œ œ

-

ish

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 43 ˙pp™ j 3 j> ‰ œ 4 œ œ œœœ œ

∑

42 ‰ œ

˙ 43 Ó > j > 3 œ œ œœœ œ 4 œœœ

42 bœ ™

Œ

er

œ J

42 bœ ™

er

œ 43 b˙ J

Ϫ lo

42 b˙

zat

-

43

j œ 43 ‰

-

rei

42 œ

∑

˙ 43 Ó > j > 3 œ œ œœœ œ 4 œœœ

> j 2> œ 4 œ œœœ œ œœœ

° ˙ Œ ¢/ > > ° œœœ œ œœœ Tamb. ¢ / œ ash

-

42

∑

Orch Bass Dm

& b˙ ™

rei

42 œ

˙™

> ° Sistra ¢ / œ œ œ

A.

42 b˙

j 2 œ 4 b˙

‰ bœ

-

Œ

42 ‰ œ

-

lo

53

Cym.

42 œ

p

ash

∑

> j 2> œ 4 œ œœœ œ œœœ

p

mf

"In a chaos of crime..."

42

49

bœ ™ lo

bœ re

ha

-

43 œ ™

-

ha

-

j œ

œ Œ

lakh

j 3 œ 4 b˙

‰ ≈ œ œ

-

bœ ™

sha'

Œ

-

lakh

42 bœ

Œ

43 ˙

‰ ≈

42 bœ

Œ

43 ˙

Œ

œœ


1. Prologue - Psalm 1:1 (Salomé)

F ° ™ Cym. ¢ / ˙

42

57

let vibrate

> ° Sistra ¢ / œ œ œ

œ

° Œ ¢/ ˙ mf > > ° œœœ œ œœœ Tamb. ¢ / œ mf

42 œ

Orch Bass Dm

A.

°

ba'

T.

B.

Timp.

& œ™ ‹ ? ¢ ˙™

°? ¢

57

S. Bass

=

?

-

-

ba'

-

-

-

œ

& œ™ ‹ -

T.

B.

Timp.

S. Bass

b˙ ™

¢ °?

b˙ ™

61

b˙ ™

?

¢

?

re

b˙ ™

-

bœ ™ -

ha'

-

-

at

j œ

Œ Œ

-

-

-

Œ

42 ‰ œ 42 ˙

sha'

42 œ

-

42 b˙

sha'

-

œ

ash

-

at

-

bœ ish

-

-

j> œ œ œœœ œ

Ϫ -

43 ˙

Œ

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ˙™ pp j> ‰ œ œ œœœ œ

bœ ash

43 œ ™ -

43 ˙ 43 ˙

im

Œ

42 bœ

Œ

‰ ≈ œ œ

43 ˙

j œ

œ

43 b˙ ‰

Œ

-

‰ ≈ bœ œ

42 bœ

rei

zat

j œ 43

im

j œ

œ Œ

˙ 43 Ó > j > 3 œ œ œœœ œ 4 œœœ œ J

‰ ≈ œ œ

43 ˙

43

∑

b˙ -

∑

zat

43 œ™ 43 b˙

-

∑

42 œ

j œ 43 ‰

-

b˙ -

"But a Light was dawning..."

43 b˙

> j 2> œ 4 œ œœœ œ œœœ

° Œ ¢/ ˙ > > ° œœœ œ œœœ Tamb. ¢ / œ re

-

42

∑

Orch Bass Dm

&

-

42 œ

˙™

° ¢/

°

42 œ

∑

42 ˙

˙™

> ° Sistra ¢ / œ œ œ

A.

42 ˙

im

61

Cym.

42 b˙

bœ ™

-

43

˙ 43 Ó > j > œ œ œ œ œ œ 43 œ œ œ

Œ

42 ‰ œ

mf

& b˙ ™

∑

> j 2> œ 4 œ œœœ œ œœœ

p

7

Œ

-

bœ ™ er

Œ ‰ ≈ Œ

œœ


8

G

° ¢ / ˙™ 65

Cym.

1. Prologue - Psalm 1:1 (Salomé) "The Prophet, John (Jokanaan)..."

42

let vibrate

> ° Sistra ¢ / œ œ œ

> j 2> œ 4 œ œœœ œ œœœ

p

œ

° ˙ Œ ¢/ mf > > ° œœœ œ œœœ Tamb. ¢ / œ mf

Orch Bass Dm

A.

°

mf

& b˙ ™ ash

T.

B.

Timp.

& œ ‹ ? ¢ ˙™

°? ¢

65

S. Bass

=

?

ash

-

‰ bœ

ha

-

-

S. Bass

-

ish

43 Ϫ

œ

ba'

43 b˙

-

-

Œ

‰ ≈ bœ œ

˙™

42 œ

Œ

43 ˙

Œ

42

> j 2> œ 4 œ œœœ œ œœœ

œ

b˙ ™ ash

b˙ ™

-

bœ ™ -

at

-

-

-

-

∑

42 œ

Œ

42 ‰ œ 42 bœ ™ er

-

er

43

∑

j œ 43

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ˙™ pp > j ‰ œ œ œœœ œ

œ J

œ 43 b˙ J

Ϫ lo

42 b˙

zat

ish

˙ 43 Ó > j > œ œ œ œ œ œ 43 œ œ œ ‰

42 bœ ™

-

-

43 ˙

∑

-

-

Ϫ

& œ™ ‹ ? b˙ ™

?

lakh

42 ˙

-

Œ

Œ

& ˙™

¢

j œ

43 b˙

42 œ

°

69

-

ha'

j œ

œ

˙™

ash

Timp.

-

‰ ≈ œ œ

ha'

° Œ ¢/ ˙ > > ° œœœ œ œœœ Tamb. ¢ / œ

¢ °?

rei

j> œ œ œœœ œ

˙ 43 Ó > j > 3 œ œ œœœ œ 4 œœœ b˙

42 ˙

j 2 œ 4 b˙

Orch Bass Dm

B.

42 ‰ œ

j œ 43 ‰

∑

-

° ¢/

T.

Œ

43

∑

rei

> ° Sistra ¢ / œ œ œ

A.

42 œ

-

lo

69

Cym.

-

-

∑

bœ ™ lo

42 bœ

Œ

42 bœ

Œ

bœ re

ha

-

43 œ ™

-

ha

-

lakh

43 ˙ 43 ˙

j œ

œ Œ

lakh

j 3 œ 4 b˙

‰ ≈ œ œ

-

bœ ™

sha'

Œ

-

‰ ≈ Œ

œœ


1. Prologue - Psalm 1:1 (Salomé)

H let vibrate ° ™ Cym. ¢ / ˙ p > j ° œ œ Sistra ¢ / œ œ œ mf ° Œ Orch ˙ ¢ / Bass Dm mf > > ° œœœ œ œœœ Tamb. ¢ / œ mf ° ∑ 73

&

S.

& b˙ ™

A.

ba'

T.

B.

Timp.

°? ¢

73

S. Bass

=

?

bœ ™

-

& œ™ ‹ ? ¢ ˙™

-

-

-

-

˙™

° ¢/ ∑ > j ° œ œ œ œ œ Sistra ¢ / Œ Orch ° ˙ Bass Dm ¢ / > > ° œœœ œ œœœ Tamb. ¢ / œ °

‰ bœ ™

& œ -

& b˙ ™ re

T.

B.

Timp.

& œ™ ‹ ? ™ ¢ b˙

°? ¢

77

S. Bass

?

b˙ ™ re

b˙ ™

∑

Œ

-

ha'

-

-

bœ ™

-

-

-

ha'

-

-

j œ

at

42 œ

-

ash

-

Œ Œ

-

-

ash

at

-

42 œ

-

42 b˙

sha'

42 œ

-

∑ > j œ œ œœœ œ

-

zat

43 Ϫ -

œ

ish

-

bœ ish

42 bœ

Œ

42 bœ

Œ

-

œ J

-

bœ ash

Œ

-

Œ

-

‰ ≈ bœ œ Œ

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ˙™ pp j> ‰ œ œ œœœ œ

43 œ ™ -

43 b˙

43 œ ™ -

b˙ b˙

43 ˙

rei

zat

43 ˙

im

rei

43 ˙

43 j œ 43

ash

˙ im

bœ ™

43 ˙

j œ

‰ ≈ œ œ j œ œ

Ϫ

˙ 43 Ó > j > 3 œ œ œœœ œ 4 œœœ

42 b˙

sha'

43 ˙

43 b˙ -

42 ∑ ∑ > > 42 œ œ œ œ œ œ œ œ 42 ∑ 42 ‰ œ

-

œ

b˙ -

43 œ ™

-

42 œ

˙™

Cym.

A.

42 ‰ œ 42

43 j œ 43 ‰

˙ 43 Ó > j > 3 œ œ œœœ œ 4 œœœ

Œ

42 ˙

77

S.

42 œ

42 ˙

im

ba'

"It is at this point..."

42 ∑ ∑ > > 42 œ œ œ œ œ œ œ œ

42 b˙

-

9

43 ˙

-

-

‰ ≈ œ œ j œ œ

bœ ™

sher

bœ ™ er

Œ

Œ ‰ ≈ Œ

œœ


10

1. Prologue - Psalm 1:1 (Salomé)

let vibrate ° ™ Cym. ¢ / ˙ p > j ° œ œ Sistra ¢ / œ œ œ mf Œ Orch ° ˙ Bass Dm ¢ / mf > > ° œœœ œ œœœ Tamb. ¢ / œ

81

S.

°

I

mf

& b˙ ™ ash

T.

B.

Timp.

& œ ‹ ? ¢ ˙™

°? ¢

ash

=

S. Bass

?

-

ha

-

-

‰ bœ lo

-

ha

-

-

T.

B.

Timp.

b˙ ™

-

ash

& œ™ ‹ ? ¢ b˙ ™

°? ¢

85

S. Bass

‰ bœ ™

& œ &

?

ash

b˙ ™ b˙ ™

-

at

rei

42 œ

-

bœ ™ -

at

-

-

-

-

lakh

-

42 Ϫ

ba'

ha'

j œ

-

-

43 b˙

-

œ

ba'

-

-

43 b˙

-

j œ

œ bœ ™

-

ish

43 Ϫ

‰ ≈ œ œ

-

-

Œ

Ϫ -

-

-

Œ

-

ha'

Œ

43 ˙

‰ ≈ bœ œ

Œ

43 ˙

Œ

j œ

bœ zat

er

bœ ™ lo

42 b˙

œ J

42 bœ ™ er

∑ > j œ œ œœœ œ

43 Ϫ

zat

-

ish

42 ∑ ∑ 43 > > j 24 œ œ œ œ œ œ œ œ œ 43 ˙ 42 ∑ 43 j > 24 ‰ œ œ œ œ œ œ œ 43 42 œ

-

j œ

bœ -

43 j œ 43 ‰

˙ 43 Ó > j > 3 œ œ œœœ œ 4 œœœ

∑

lakh

42 ˙

42 œ

˙™

° ¢/ ∑ > j ° œ œ Sistra ¢ / œ œ œ Œ Orch ° ˙ Bass Dm ¢ / > > ° œœœ œ œœœ Tamb. ¢ / œ

A.

rei

j 2 œ 4 b˙

Cym.

°

42 bœ ™

lo

85

S.

42 ‰ œ 42 œ

˙™

81

42

‰ œ™

& œ

A.

42 ∑ ∑ > > 42 œ œ œ œ œ œ œ œ

42 bœ

Œ

42 bœ

Œ

bœ ™ lo

™ 43 œ

bœ re

bœ re

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ˙™ pp > ‰ œj œ œ œ œ œ ‰ ≈ œ œ Ó > j œœœ œ œ

j -3 œ 4 b˙

ha

-

43 œ ™

-

-

-

lakh

j 3 œ 4 b˙

ha

Ϫ

lakh

-

sha'

bœ ™

sha'

Œ

Œ

-

43 ˙

‰ ≈

43 ˙

Œ

œœ


let vibrate ° ™ Cym. ¢ / ˙ p > j ° œ œ Sistra ¢ / œ œ œ mf Œ Orch ° ˙ Bass Dm ¢ /mf > > ° œœœ œ œœœ Tamb. ¢ / œ

89

S.

°

mf

‰ bœ ™

& œ

ba'

T.

B.

Timp.

¢

89

=

S. Bass

-

& œ™ ‹ ? ¢ ˙™

°? ?

&

S.

ba'

T.

B.

Timp.

¢

93

S. Bass

?

bœ ™

-

b˙ ™ b˙ ™

˙ 43 j > œ œ œ œ œ œ 43 j œ

42 ˙

-

-

Œ

-

42 œ

Œ

œ 42

-

-

-

j œ

-

-

Œ Œ

-

43 Ϫ

ash

at

-

-

Œ

zat

œ

rei

43 b˙

-

-

43 b˙ -

Ϫ -

rei

Œ

-

43 ˙

‰ ≈ bœ œ

43 ˙

Œ

zat

∑

∑

∑

∑

∑

42 42

bœ ™ ha'

-

42 42

Œ bœ ™

-

Ϫ

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 43 ˙pp™ 43 ∑ ‰ ≈ œ œ 43 Ó Outside the palace

Œ

ha'

-

at

42 ˙ -

Œ

43 œ ™

42 œ

-

re

42 ˙

-

"The Mystery of Love..."

& œ™ ‹ ? ¢ b˙ ™

°?

-

˙™

re

42 ∑ 42 ‰ œ

43 j œ 43

ash

˙™

& ˙™

A.

42 ∑ ∑ > > 42 œ œ œ œ œ œ œ œ

42 œ

im

° ™ Cym. ¢ / ˙ f ° Sistra ¢ / œ Orch ° ˙ Bass Dm ¢ / > ° Tamb. ¢ / œ ° œ 93

11

im

& b˙ ™

A.

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ˙™ pp > j ‰ œ œ œœœ œ ‰ ≈ œ œ Ó > j œœœ œ œ

1. Prologue - Psalm 1:1 (Salomé)

J

∑

-

-

-

ish

42 b˙

sha'

42 œ

-

-

42

sha'

-

ish

42 b˙ 42

∑

∑ ∑

-

œ J

∑ ‰

ash

˙ im

œ J

bœ ash

im

œ

43

43 Ϫ -

43 b˙

43 œ ™ -

43 ˙

bœ ™

∑

sher

Œ bœ ™ er

Œ

∑

43 Ó

∑

43

∑

≈

œ œ


12

1. Prologue - Psalm 1:1 (Salomé)

K ° ™ Cym. ¢ / ˙ p > ° Sistra ¢ / œ œ œ

42

97

°

let vibrate

> œœœ

j2> œ 4 œ œœœ œ

œ

mf

∑

43

∑

∑

j3 j> œ 4 ‰ œ œ œœœ œ

≈ œ œ œ Œ 42 ‰ œ 43 Œ 2 mf ∑ Orch ˙ ¢ / 4 ∑ 43 Ó Bass Dm mf > > > > j ° 2 3 ‰ œœœ œ œœœ 4 œ œ œ œœœ œ 4 œœœ Tamb. ¢ / œ Tom-t.

S.

T.

B.

Timp.

°

& œ ‹ ? ¢ ˙™

¢

ash

=

lo

ha

j 2 œ 4 b˙

‰ bœ lo

-

ha

-

˙

f

?

42 œ

‰ œ™

& œ

°?

∑

-

-

Œ

mf

° Cym. ¢ / > ° Sistra ¢ / œ œ œ ° Tom-t. / 101

lakh

lakh

42 ˙

rei

42 ‰ bœ ™

œ

œ J

Œ

43

∑

j œ

œ

43 Ϫ

Ϫ

ba'

b˙ -

-

ha'

˙

-

-

-

> œœœ

∑

43 b˙

-

-

ish

43 Œ

43 Œ

43 j œ 43 ‰

j> œ œ

˙

42 ∑ > j œ 42 œ œ œ œ œ

to Djembe

∑

-

42 ‰ bœ ™

Œ

˙

& ‹ ?

T.

B.

Timp.

¢ °? ¢

101

S. Bass

?

b˙ ™

-

ash

˙ ˙

at

-

4

-

-

-

Œ Œ

zat

42 bœ ™ er

42 ‰ bœ ™ 42 ‰ bœ ™

J

bœ ™ lo

re

4

-

j 3 œ 4 b˙

ha

-

j œ

Œ

∑ ∑

Œ to Bongos ‰ ≈ œ œ j œ

œ bœ ™

-

sha'

-

œ œœ

bœ ™

≈ œ œ œ Œ 42 ‰ œ 43 mf Œ 2 Orch ˙ 4 ∑ ∑ 43 Ó Bass Dm ¢ / > > > > j ° œ œ œ œ œ œ œ 42 ‰ œ œ œ œ œ œ œ 43 œ œ œ Tamb. ¢ / œ ° œ™ bœ ™ 2 b˙ œ ‰ bœ 3 œ™ ∑

‰ ≈ œ œ

œ

mf

97

S. Bass

∑

/

Œ

-

lakh

˙

43 Œ

˙

43 Œ

‰ bœ ™

œ œœ


1. Prologue - Psalm 1:1 (Salomé)

L

° ¢/

L.S. Banqueting table

105

Djembe

Bongos

° ¢/ °

42

∑

Credits: Herod & Salomé

œ œ œ œ œ 43 Œ

∑

Ϫ

mf

j 42 ‰ œ œ œ œ

∑

13

mf

j 3œ œ œ 4 œœœ Œ

Œ 42 ‰ œ ≈ œ œ œ 43 mf Œ 2 Orch ˙ 4 ∑ ∑ 43 Ó Bass Dm ¢ / mf > > > > j ° 2 3 ‰ œ œ œ œœœ œ 4 œœœ Tamb. ¢ / œ œ œ œ œ œ œ œ 4 Tom-t.

T.

B.

Timp.

°

=

bœ ™

& œ™ ‹ ? ¢ ˙™

°? ¢

?

im

ba'

-

-

f

Bongos

b˙ -

-

-

-

∑ Œ

zat

˙

43 Œ

˙

43 Œ

œ

j 42 ‰ œ œ œ œ

Ϫ

œ œ œ 43 Œ œ

B.

Timp.

°? ¢ °? ¢

109

S. Bass

?

b˙ ™ re

˙ ˙

-

-

-

42 b˙

sha'

Œ

42 ‰

Œ

42 ‰

-

bœ ™ bœ ™

œ œœ

bœ ™

-

∑

‰ ≈ œ œ j œ

œ

43 ˙

˙

43 Œ

˙

43 Œ

im

jœ œ œœ

j3œ œ œ 4 œœœ Œ

∑

/

C.U. Salomé and Herod

Œ 42 ‰ œ ≈ œ œ œ 43 Œ Orch ˙ 42 ∑ ∑ 43 Ó Bass Dm ¢ / > > > > j ° 2 3 œ œœœ 4 ‰ œ œ œ œœœ œ 4 œœœ Tamb. ¢ / œ œ œ œ Tom-t.

j œ

œ

43

Œ

‰ ≈ œ œ

43 b˙

at

j œ œ 42 œ œ œ œ™

° œ œ ¢/ œ œœ Œ °

42 ˙

42 ‰ bœ ™

mf

° ¢ / œ™

j œ ‰

42 ‰ bœ ™

Œ

˙

42 ˙

-

Œ

˙

109

Djembe

∑

mf

105

S. Bass

∑

/

j œ œ œœ

Œ bœ

bœ ™

œ œœ


14

1. Prologue - Psalm 1:1 (Salomé)

° ¢ / œ™ 113

Djembe

M

Credit: Herodias

j œ œ 42 œ œ œ œ™

° œ œ ¢/ œ œœ Œ mf

Bongos

Tom-t.

°

/

mf

∑

Œ ¢/ ˙ mf > > ° œ œœœ Tamb. ¢ / œ œ œ œ

Orch Bass Dm

Timp.

°? ¢

mf

˙

113

S. Bass

?

C.U. Herodias

˙

œ

j 42 ‰ œ œ œ œ

42 ‰ œ 42

Ϫ

≈ œ œ œ

mf

∑

42 ‰ œ

j œ

œ œ œ 43 Œ œ

jœ œ œœ

j3œ œ œ 4 œœœ Œ

Œ ∑

43

∑ ‰ ≈ œ œ

43 Ó

> > 3 œ œœœ œ 4 œœœ

œ

j œ

œ œœ

Œ

42 ‰

bœ ™

˙

43 Œ

Œ

42 ‰

bœ ™

˙

43 Œ

bœ ™

= ° ¢ / œ™ 117

Djembe

Bongos

Tom-t.

j œ œ 42 œ œ œ œ™

œ

42 ‰ œ

≈ œ œ œ

° œ œ ¢/ œ œœ Œ °

∑

/

Œ ¢/ ˙ > > ° œ œœœ Tamb. ¢ / œ œ œ œ

Orch Bass Dm

Timp.

°? ¢

˙

117

S. Bass

?

˙

j 42 ‰ œ œ œ œ

42

∑

42 ‰ œ

j œ

Ϫ

œ œ œ 43 Œ œ

"Drink a little wine..."

jœ œ œœ

j3œ œ œ 4 œœœ Œ

Œ ∑

43

∑ ‰ ≈ œ œ

43 Ó

> > 3 œ œœœ œ 4 œœœ

Œ

42 ‰

bœ ™

˙

43 Œ

Œ

42 ‰

bœ ™

˙

43 Œ

œ

j œ

œ œœ

bœ ™


1. Prologue - Psalm 1:1 (Salomé)

° ¢ / œ™ 121

Djembe

N

Tom-t.

œ

42 ‰ œ

≈ œ œ œ

° œ œ ¢/ œ œœ Œ mf

Bongos

j œ œ 42 œ œ œ œ™

°

/

mf

∑

Œ ˙ ¢ / mf > > ° œ œœœ Tamb. ¢ / œ œ œ œ

Orch Bass Dm

Timp.

°? ¢

mf

˙

121

S. Bass

?

˙

j 42 ‰ œ œ œ œ

42

mf

∑

42 ‰ œ

j œ

Ϫ

15

œ œ œ 43 Œ œ

jœ œ œœ

j3œ œ œ 4 œœœ Œ

Œ ∑

43

∑ ‰ ≈ œ œ

43 Ó

> > 3 œ œœœ œ 4 œœœ

œ

j œ

œ œœ

Œ

42 ‰

bœ ™

˙

43 Œ

Œ

42 ‰

bœ ™

˙

43 Œ

bœ ™

j œ œ 42 œ œ œ œ™

œ

œ œ œ 43 Œ œ

jœ œ œœ

42 ‰ œ

≈ œ œ œ

= ° Djembe / ¢ œ™ 125

Bongos

Tom-t.

° œ œ ¢/ œ œœ Œ °

∑

/

Œ ¢/ ˙ > > ° œ œœœ Tamb. ¢ / œ œ œ œ

Orch Bass Dm

Timp.

°? ¢

˙

125

S. Bass

?

˙

j 42 ‰ œ œ œ œ

42

∑

42 ‰ œ

j œ

Ϫ

j3œ œ œ 4 œœœ Œ

Œ ∑

43

∑ ‰ ≈ œ œ

43 Ó

> > 3 œ œœœ œ 4 œœœ

Œ

42 ‰

bœ ™

˙

43 Œ

Œ

42 ‰

bœ ™

˙

43 Œ

œ

j œ

œ œœ

bœ ™


16

O

° ¢ / œ™ 129

Djembe

1. Prologue - Psalm 1:1 (Salomé)

C.U. Herodias

j œ œ 42 œ œ œ œ™

° œ œ Bongos ¢ / œ œœ Œ mf

°

œ

j 42 ‰ œ œ œ œ

Ϫ

œ œ œ 43 Œ œ

j3œ œ œ 4 œœœ Œ

Œ 42 ‰ œ ≈ œ œ œ 43 mf Œ 2 3Ó Orch ˙ ¢ / 4 ∑ ∑ 4 Bass Dm mf > > > > j ° 2 3 œ œœœ 4 ‰ œ œ œ œœœ œ 4 œœœ Tamb. ¢ / œ œ œ œ Tom-t.

T.

B.

Timp.

/

° ¢

& ‹ ?

°? ¢

=

∑

?

42

∑ ˙™

ash

-

-

˙ ˙

° ¢ / œ™

Bongos

-

42 ˙

rei

Œ

42 ‰

Œ

42 ‰

° œ œ ¢/ œ œœ Œ °

∑

Œ

-

-

bœ ™ bœ ™

ha'

43 Ϫ

œ

ash

b˙ -

-

-

43 b˙

Ϫ -

rei

T.

B.

Timp.

°

& œ™ ‹ ? ¢ b˙ ™

j 42 ‰ œ œ œ œ

°? ¢

133

S. Bass

?

ash

˙ ˙

bœ ™

ha'

-

42 œ

-

-

-

-

ish

42 bœ ™ er

Œ

42 ‰

˙

43 Œ

˙

43 Œ

œ œ œœ œ™

Œ

42 ‰

œ ‰ J ‰

bœ ™ lo

bœ ™ bœ ™

Œ

-

ish

œ 3 4Œ

œ œœ

bœ ™

‰ œj œ œ œ

j3œ œ œ 4 œœœ Œ

∑

/

j œ

œ

Œ 42 ‰ œ ≈ œ œ œ 43 Œ Orch ˙ 42 ∑ ∑ 43 Ó Bass Dm ¢ / > > > > j ° 2 3 œ œœœ 4 ‰ œ œ œ œœœ œ 4 œœœ Tamb. ¢ / œ œ œ œ Tom-t.

‰ ≈ œ œ

"You must not look at her..."

j œ œ 42 œ œ œ œ™

133

Djembe

∑

mf

129

S. Bass

mf

jœ œ œœ

43 œ ™

bœ ash

-

j 3 œ 4 b˙

ha

∑

‰ ≈ œ œ j œ

œ bœ ™

-

er

Œ

- lakh

˙

43 Œ

˙

43 Œ

bœ ™

œ œœ


1. Prologue - Psalm 1:1 (Salomé)

° Djembe / ¢ œ™ 137

P

j œ œ 42 œ œœœ ™

mf

Bongos

° œ œ ¢ / œ œœ Œ °

mf

T.

B.

Timp.

/

°

j 42 ‰ œ œ œœ œ ™

j3 œ 4

°? ¢

137

S. Bass

?

∑

mf

& œ ‹ ? ¢ ˙™

ba'

˙ ˙

j œ 42 b˙

‰ bœ lo

ha -

lakh

42 ˙

-

-

Œ Œ

-

42 ‰ bœ ™ 42 ‰ bœ ™

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ‰ jœ ˙™ 42 ˙ œ Œ œ œœ o Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ œ œ ˙™ œœœ Œ 42 ˙ œ Œ o ∑ ∑ 42 ∑ ∑ ‰ ≈ œœ œ Œ Œ 42 ∑ Ó ∑ pp > j œœœ œ œ œ Œ Œ 42 ∑ ∑

œ œœ œ 43 Œ œ

42 ‰ œ ≈ œœ œ Œ 43 Œ 2 mf Orch ˙ 4 ∑ ∑ 43 Bass Dm ¢ / mf > > j > ° 2 ‰ œ œ œ œœœ œ 43 Tamb. ¢ / œ œœœ œ œœœ 4 Tom-t.

17

-

j œ ‰ Œ

43

43 b˙

at

-

˙

43

˙

43

∑

42

∑

∑

∑

42

∑

∑

∑

∑

42

∑

∑

∑

∑

42

∑

∑

∑ Œ

zat

Profile for Sound Affairs

Charlie Barber: Salomé - Prologue & Psalm 1  

Charlie Barber: Salomé - Prologue & Psalm 1  

Advertisement