Issuu on Google+

Àf¨f ´fSX AdOX¦f

Q`d³fIY

VfbIiYUfS 02 dQÀf¸¶fSX 2016 U¿fÊ: 02, AaIY: 54 ¸fc»¹f: 03 ø ´f¹fZ ´fÈáX:16

www.somyavarta.com Afþ IYf ¸ffIZÊYMX

ÀfZÔÀfZ¢Àf: 27941.51 d³fRYMXe: 8638

EIY ³fþSX

dþ¹fû IYf 'WX´` ´fe ³¹fc BʹfSX' AfgRYSX, 31 ¸ff¨fÊ 2017 °fIY Àf·fe ÀfdUÊÀf RiYe

³fBÊ dQ»»feÜ dSX»ff¹fÔÀf dþ¹fû IZY ¦fifWXIY A¶f 31 ¸ff¨fÊ °fIY IYfg»f U OXZMXf IYf d¶f³ff IYûBÊ Vfb»IY dQE BÀ°fZ¸ff»f IYSX ÀfIZYÔ¦fZÜ dSX»ff¹fÔÀf dþ¹fû IZY A²¹fÃf ¸fbIZYVf AÔ¶ff³fe ³fZ ¦fb÷YUfSX IYû ¹fWX §fû¿f¯ff IYeÜ IÔY´f³fe ³fZ °fe³f ¸fWXe³fZ ÀfZ ·fe IY¸f Àf¸f¹f ¸fZÔ 5.2 IYSXûOÞX ¦fifWXIYûÔ IYf dSXIYfOXÊ ¶f³ff¹ff WX`Ü AÔ¶ff³fe ³fZ IYWXf dIY dSX»ff¹fÔÀf dþ¹fû Qbd³f¹ff IYe Àf¶fÀfZ °fZþe ÀfZ ¶fPX°fe ´fiüôûd¦fIYe IÔY´f³fe ¶f³f ¦fBÊ WX`Ü IÔY´f³fe ³fZ ´ffÔ¨f dÀf°fÔ¶fSX IYû A´f³fe 4þe ÀfZUfAûÔ IYe Aü´f¨ffdSXIY VfbøYAf°f IYe ±feÜ IÔY´f³fe ³fZ IYWXf ±ff dIY 31 dQÀfÔ¶fSX °fIY CXÀfIYe Uf¹fÀf ¹ff³fe RYû³fIYf»f U OXZMXf ÀfZUfEÔ d¶f»fIbY»f ¸fbµ°f WXûÔ¦feÜ AÔ¶ff³fe ³fZ BÀf AUd²f IYû Afþ °fe³f ¸fWXe³fZ ¶fPXf³fZ IYe §fû¿f¯ff IYeÜ CX³fWXûÔ³fZ IYWXf dIY CXÀfIZY ¸füþcQf U ³f¹fZ ¦fifWXIY 31 ¸ff¨fÊ °fIY dSX»ff¹fÔÀf dþ¹fû IYe Uf¹fÀf U OXZMXf ÀfZUfAûÔ IYf d³f:Vfb»IY BÀ°fZ¸ff»f IYSX ÀfIZYÔ¦fZÜ dþ¹fû CX´f¹fû¦fIY°ffAûÊÔ IYû ¨ffSX dQÀfÔ¶fSX ÀfZ 31 ¸ff¨fÊ °fIY OXfMXf, Ufg¹fÀf, UedOX¹fû ¸fbµ°f d¸f»fZ¦ffÜ dSX»ff¹fÔÀf dþ¹fû ³fZ A´f³fZ ¸füþcQf 5.20 IYSXûOÞX ¦fifWXIYûÔ IZY d»f¹fZ d³fVfb»IY Ufg¹fÀf AüSX OXfMXf ÀfZUf¹fZÔ 31 ¸ff¨fÊ °fIY ¶fPÞXf Qe WX`Ü

¶fZÔ¦f»fbøY ¸fZÔ Lf´fZ¸ffSXe IZY QüSXf³f d¸f»fZ ´ffÔ¨f IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ

¶fZÔ¦f»fbøYÜ EIY AüSX þWXfÔ »fû¦f ´f`ÀfZ d³fIYf»f³fZ IZY d»fE ¶f`ÔIY AüSX EMXeE¸f IZY ¶ffWXSX »ffB³f ¸fZÔ »f¦fZ WXbE WX`Ô AüSX ³fE ³fûMXûÔ IYe dIY»»f°f IZY ¨f»f°fZ CX³WXZÔ ´f`ÀfZ ³fWXeÔ d¸f»f ´ff SXWXZ WX`ÔÜ UWXeÔ ¶fZÔ¦f»fbøY ¸fZÔ Qû »fû¦fûÔ IZY ´ffÀf ÀfZ ´ffÔ¨f IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ d¸f»fZ WX` dþÀf¸fZÔ ÀfZ Ad²fIY°fSX ³fE ³fûMX WX`ÔÜ ¹fWX Qû³fûÔ ½¹fdöY UdSXâ ³füIYSXVffWX ¶f°ffE þf SXWXZ WX`ÔÜ Af¹fIYSX dU·ff¦f ³fZ ¶fZÔ¦f»fbøY ¸fZÔ EIY Lf´fZ¸ffSXe IZY QüSXf³f Qû »fû¦fûÔ IZY ´ffÀf ÀfZ ´ffÔ¨f IYSXûOÞX ¶fSXf¸fQ dIYE WX`Ô, dþÀf¸fZÔ ·ffSXe ¸ffÂff ¸fZÔ ³fE ³fûMX ¶fSXf¸fQ dIYE WX`ÔÜ EIY UdSXâ ´fbd»fÀf Ad²fIYfSXe ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ¸ff¸f»fZ IYe þfÔ¨f ¨f»f SXWXe WX` dIY B³fIZY ´ffÀf ³fE ³fûMXûÔ B°f³fe ¶fPÞXe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ I`YÀfZ AfEÜ ÀfcÂfûÔ ³fZ ¶f°ff¹ff dIY B³fIZY ´ffÀf ÀfZ ´ffÔ¨f dIY»fû Àfû³ff AüSX LWX dIY»fû Àfû³fZ IYe ªU`»fSXe ·fe d¸f»fe WX`Ü B°f³ff WXe ³fWXeÔ §fSX IYe °f»ffVfe IZY QüSXf³f Af¹fIYSX dU·ff¦f IYû »f`¸¶fûd¦fʳfe À´fûMXÀfÊ IYfSX ·fe d¸f»fe WX`Ü Af´fIYû ¶f°ff QZÔ dIY IY³ffÊMXIY ¸fZÔ IYfÔ¦fiZÀf IYe ÀfSXIYfSX WX`Ü 8 ³fUÔ¶fSX IYû ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZÔQi ¸fûQe ³fZ 500 AüSX 1000 ÷Y´f¹fZ IZY ´fbSXf³fZ ³fûMXûÔ IYû ¶fÔQ IYSX³fZ IYe §fû¿f¯ff IYe ±feÜ BÀfIZY ¶ffQ 500 AüSX 2000 IZY ³fE ³fûMX þfSXe dIYE ¦fE dþ³fIYe ¶ffþfSX ¸fZÔ Àf´»ffBÊ IY¸f WX`Ü

Afþ IYf ·ffU

ÀffZ³ff: (10 ¦fif.) : 30. 415 ¨ffaQe: (´fi. dIY. ¦fif.) :42,800

SXfáXÑe¹f dWX³Qe Q`d³fIY

Afþ IYf ¸ff`Àf¸f

Ad²fIY°f¸f: 33.1 dOX¦fie ³¹fc³f°f¸f: 16. 3 dOX¦fie

Àfc¹ffZÊQ¹f: 06: 30 Àfc¹ffÊÀ°f: 05: 35

Af²ffSX ³fÔ¶fSX ³fWXeÔ °fû ¦f`Àf Àfd¶ÀfOXe ³fWXeÔ, AfBÊAfBÊMXe RYfg¸fÊ ·fe ³fWXeÔ ·fSX ÀfIZYÔ¦fZ AfBAûÀfe IYf IYWX³ff WX` dIY Af´f 1 dQÀfÔ¶fSX IZY ¶ffQ Àfd¶ÀfOXe ¸fZÔ IYûBÊ RYf¹fQf ³fWXeÔ CXNXf ÀfIY°fZ WX`Ô

³fBÊ dQ»»feÜ 1 dQÀfÔ¶fSX ÀfZ Af²ffSX IYfOXÊ IYû »fZIYSX Qû ¶fOÞXZ R`YÀf»fZ »ff¦fc WXû ¦fEÜ A¦fSX Af´fIZY ´ffÀf Af²ffSX ³fÔ¶fSX ¹ff³fe UID ³fWXeÔ WX` °fû Af´f Afþ ÀfZ ¦f`Àf Àfd¶ÀfOXe IZY WXIYQfSX ³fWXeÔ WX`ÔÜ BÀfIZY A»ffUf EIY AüSX dQ¢IY°f CX³f LfÂfûÔ IYû WXû³fZ Uf»fe WX` þû AfBÊAfBÊMXe ¸fZ³f IYf RYfg¸fÊ ·fSX³fZ Uf»fZ WX`ÔÜ A¶f BÀfIZY d»fE ·fe Af²ffSX ³fÔ¶fSX IYe Ad³fUf¹fÊ°ff »ff¦fc IYSX Qe ¦fBÊ WX`Ü ÀfÔ¹fböY ´fiUZVf ´fSXeÃff (þZBÊBÊ) ¸fZ³f-2017 IZY d»fE ¦fb÷YUfSX ÀfZ Afg³f»ffB³f AfUZQ³f VfbøY WXû þfEÔ¦fZÜ CX¸¸feQUfSX þZBÊBÊ ¸fZ³f IYe UZ¶fÀffBMX IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ 2 þ³fUSXe °fIY AfUZQ³f IYSX ÀfIY°fZ WX`ÔÜ AfUZQ³f Vfb»IY IYf ·fb¦f°ff³f 3 þ³fUSXe °fIY dIY¹ff þf ÀfIZY¦ffÜ BÀf ´fSXeÃff IYf Af¹fûþ³f Àfe¶feEÀfBÊ IYSX°ff WX`Ü Àf·fe SXf¿MÑXe¹f ´fiüôûd¦fIYe ÀfÔÀ±ff³fûÔ (E³fAfBÊMXe), AfBÊAfBÊAfBÊMXe AüSX IZYÔQi ÀfSXIYfSX IZY dUØf ´fûd¿f°f ÀfÔÀ±ff³fûÔ ¸fZÔ þZBÊBÊ ¸fZ³f IZY Af²ffSX ´fSX WXe ¶feMXZIY ¹ff ¶feBÊ ¸fZÔ ´fiUZVf d»f¹ff þf ÀfIY°ff WX`Ü ´fZ³f-´fZ´fSX Af²ffdSX°f þZBÊBÊ ¸fZ³f-2017 ´fSXeÃff 2 A´fi`»f IYû WXû¦feÜ UWXeÔ, Afg³f»ffB³f þZBÊBÊ IYf Af¹fûþ³f 8 AüSX 9 A´fi`»f IYû WXû¦ffÜ A¦fSX Af´f³fZ A´f³ff Af²ffSX IYfOXÊ SXÀfûBÊ ¦f`Àf EþZÔÀfe d»fÔIY ³fWXeÔ IYSXf¹ff WX` °fû Afþ ÀfZ Af´fIYû BÀf ´fSX d¸f»f³fZ Uf»fe Àfd¶ÀfOXe ¶fÔQ WXû þfE¦feÜ BÀfd»fE A¦fSX Af´f³fZ A´f³ff Af²ffSX d»fÔIY ³fWXeÔ IYSXUf¹ff WX` °fû þ»Q ÀfZ þ»Q IYSXUf »fZÔ USX³ff ³fbIYÀff³f CXNXf³ff ´fOÞX ÀfIY°ff WX`Ü IOC ³fZ d³fQZÊVf þfSXe dIY¹ff WX` dIY 1 dQÀfÔ¶fSX ÀfZ ´fWX»fZ dþ°f³fZ Af²ffSX IYfOXÊ ¦f`Àf EþZÔÀfe ÀfZ d»fÔIY WX` CX³WXZÔ Àfd¶ÀfOXe Qe þfE¦fe »fZdIY³f A¦fSX 1 dQÀf¸¶fSX ÀfZ ´fWX»fZ °fIY d¶f³ff Af²ffSX IYfOXÊ IZY ¨f»f SXWXZ ¦f`Àf IY³fZ¢Vf³f ´fSX Qe þf SXWXe Àfd¶ÀfOXe ¶fÔQ IYSX Qe þfE¦feÜ AfBAûÀfe IYf IYWX³ff WX` dIY Af´f 1 dQÀfÔ¶fSX IZY ¶ffQ Àfd¶ÀfOXe ¸fZÔ IYûBÊ RYf¹fQf ³fWXeÔ CXNXf ÀfIY°fZ WX`Ô »fZdIY³f A´f³fZ ¦f`ÔÀf IY³fZ¢Vf³f IYû Af²ffSX IYfOXÊ ÀfZ d»fÔIY IYSXf³fZ IYe AÔd°f¸f d°f±fe 31 dQÀfÔ¶fSX SXJe ¦fBÊ WX`Ü A¦fSX Af´f BÀf °f¹fÀfe¸ff IZY AÔQSX A´f³fZ Af²ffSX IYfOXÊ IYû d»fÔIY IYSXf QZ°fZ WX`Ô °fû Af´f BÀfIYf RYf¹fQf CXNXf ÀfIY°fZ WX`Ô USX³ff Af´f WX¸fZVff IZY d»fE BÀfIZY RYf¹fQZ ÀfZ UÔd¨f°f SXWX þfEÔ¦fZÜ

VffQeVfbQf ¸fdWX»ffEÔ SXJ ÀfIY°feÔ WX`Ô 500 ¦fif¸f °fIY Àfû³ff Àfe¶feOXeMXe ³fZ IYWXf, ²ffSXf 115 ¶fe¶feBÊ IZY °fWX°f IYSX IYe QSX A§fûd¿f°f Af¹f ´fSX WXe ¶fPÞXf³fZ IYf ´fiÀ°ffU WX` ³fBÊ dQ»»feÜ ÀfSXIYfSX ³fZ IYWXf dIY BÀf¸fZÔ Af¹fIYSX IYf³fc³f IYe ²ffSXf 115 ÀfÔVfûd²f°f IYSX IYf³fc³f IZY °fWX°f ´f`°fÈIY IYf»ff²f³f ¶fe¶feBÊ ¸fZÔ ÀfÔVfû²f³f IYf ´fiÀ°ffU dIY¹ff WX` Af·fc¿f¯f AüSX ÀU¯fÊ ´fSX IYûBÊ IYSX ³fWXeÔ »f¦fZ¦ffÜ BÀfIZY Àff±f WXe §fûd¿f°f Af¹f ¹ff IÈYd¿f Af¹f ÀfZ JSXeQZ ¦f¹fZ Àfû³fZ ´fSX ·fe IYûBÊ IYSX ³fWXeÔ »f¦ff¹ff þfE¦ffÜ »fûIYÀf·ff ³fZ BÀf Àf~fWX IYe VfbSXAf°f ¸fZÔ IYSXf²ff³f IYf³fc³f (QcÀfSXf ÀfÔVfû²f³f) dU²fZ¹fIY IYû ´ffdSX°f IYSX dQ¹ffÜ BÀf¸fZÔ IYSX Ad²fIYfdSX¹fûÔ õfSXf °f»ffVfe AüSX þ¶°fe IZY QüSXf³f Jûþe ¦f¹fe A§fûd¿f°f ÀfÔ´fdØf ´fSX 85 ´fid°fVf°f IYSX AüSX þb¸ff³fÊZ IYf ´fifU²ff³f WX`Ü ÀfÔVfûd²f°f IYf³fc³f IZY Qf¹fSXZ ¸fZÔ Af·fc¿f¯fûÔ IYû ·fe Vffd¸f»f dIY¹fZ þf³fZ ÀfÔ¶fÔ²fe ARYUfWXûÔ IYû QcSX IYSX°fZ WXbE IZYÔQie¹f ´fi°¹fÃf IYSX ¶fûOXÊ (Àfe¶feOXeMXe) ³fZ IYWXf dIY ÀfSXIYfSX ³fZ Af·fc¿f¯f ´fSX IYSX »f¦ff³fZ IZY ÀfÔQ·fÊ ¸fZÔ IYûBÊ ³f¹ff ´fifU²ff³f ³fWXeÔ þûOÞXf WX`Ü Àfe¶feOXeMXe ³fZ IYWXf, ‘§fûd¿f°f Af¹f

¹ff IÈYd¿f Af¹f þ`Àfe LcMX ´fif~ Af¹f A±fUf CX´f¹fböY §fSXZ»fc ¶f¨f°f A±fUf dUSXfÀf°f ¸fZÔ d¸f»fZ Af·fc¿f¯f ¹ff Àfû³ff dþÀfIZY ¶ffSXZ ¸fZÔ Af¹f pû°f IYe þf³fIYfSXe WX`, IYe JSXeQ ´fSX ³f °fû ¸füþcQf ´fifU²ff³f AüSX ³f WXe ´fiÀ°ffdU°f ÀfÔVfûd²f°f ´fifU²ff³fûÔ IZY °fWX°f IYSX »f¦ff¹ff þfE¦ffÜ dU·ff¦f ³fZ ¹fWX ·fe À´fá

dIY¹ff WX` dIY Af¹fIYSX dU·ff¦f õfSXf °f»ffVfe Ad·f¹ff³f IZY QüSXf³f A¦fSX dUUfdWX°f ¸fdWX»ff IZY ´ffÀf 500 ¦fif¸f, ´fi°¹fZIY AdUUfdWX°f ¸fdWX»ff IZY ´ffÀf 250 ¦fif¸f °f±ff ´fdSXUfSX IZY ´fi°¹fZIY ´fbøY¿f IZY ´ffÀf ¹fdQ 100 ¦fif¸f Àfû³ff AüSX ¦fWX³fZ ´ff¹fZ þf°fZ WX`Ô °fû CXÀfIYe þ¶°fe ³fWXeÔ WXû¦feÜ Àfe¶feOXeMXe ³fZ À´fá

2 dQÀfÔ¶fSX IZY ¶ffQ ³fWXeÔ ¨f»fZ¦Ô fZ 500 ÷Y´fE IZY ´fbSXf³fZ ³fûMX Qû dQÀfÔ¶fSX IZY ¶ffQ MXû»f ·fb¦f°ff³f ¸fZÔ 500, 1000 ÷Y´f¹fZ IZY ´fbSXf³fZ ³fûMX ÀUeIYfSX ³fWXeÔ dIY¹fZ þf¹fZÔ¦fZÜ

³fBÊ dQ»»feÜ ´fZMûÑ »f ´fÔ´fûÔ AüSX WXUfBÊ AçûÔ ´fSX 500 ÷Y´f¹fZ IZY ´fbSXf³fZ ³fûMX A¶f Qû dQÀfÔ¶fSX °fIY WXe ÀUeIYfSX dIY¹fZ þf¹fZ¦Ô fZ, ´fWX»fZ ¹fWX Àf¸f¹fÀfe¸ff 15 dQÀfÔ¶fSX °fIY ±feÜ ÀfSXIYfSX ³fZ Àf¸f¹fÀfe¸ff §fMXfIYSX Qû dQÀfÔ¶fSX IYSX QeÜ ÀfSXIYfSX ³fZ IYWXf WX` dIY ´fZMûÑ »f ´fÔ´f ´fSX BÊ²Ô f³f JSXeQ³fZ AüSX WXUfBÊAçûÔ ´fSX dU¸ff³f ¹ffÂff IZY dMXIYMX JSXeQ³fZ IZY d»f¹fZ 500 ÷Y´f¹fZ IZY ´fbSXf³fZ ³fûMX Qû dQÀfÔ¶fSX °fIY WXe ÀUeIYfSX dIY¹fZ þf¹fZ¦Ô fZÜ ÀfSXIYfSXe Ad²fÀfc¨f³ff ¸fZÔ IYWXf ¦f¹ff WX` dIY °fe³f dQÀfÔ¶fSX 2016 ÀfZ ÀfSXIYfSXe ´fZMûÑ d»f¹f¸f IÔY´f³fe IZY ´fZMûÑ »f ´fÔ´fûÔ ´fSX ´fZMûÑ »f, OXeþ»f AüSX ¦f`Àf AfdQ JSXeQ³fZ ¸fZÔ ´fbSXf³fZ 500 ÷Y´f¹fZ IZY ³fûMX ÀUeIYfSX ³fWXeÔ dIY¹fZ þf¹fZ¦Ô fZÜ BÀfIZY A»ffUf WXUfBÊAçûÔ IYe dJOÞXIYe ´fSX WXUfBÊ ¹ffÂff IZY d»f¹fZ ·fe °fe³f dQÀfÔ¶fSX ÀfZ ´fbSXf³fZ ³fûMX ÀUeIYfSX ³fWXeÔ dIY¹fZ þf¹fZ¦Ô fZÜ BÀfIZY A»ffUf SXf¿MÑXe¹f SXfþ¸ff¦fûÊÔ ´fSX MXû»f

·fb¦f°ff³f ¸fZÔ ·fe °fe³f dQÀfÔ¶fSX ÀfZ 500 ÷Y´f¹fZ IZY ´fbSXf³fZ ³fûMX ÀUeIYfSX ³fWXeÔ dIY¹fZ þf¹fZ¦Ô fZÜ BÀfÀfZ ´fWX»fZ ÀfSXIYfSX ³fZ IYWXf ±ff dIY Qû dQÀfÔ¶fSX °fIY 500 AüSX 1,000 ÷Y´f¹fZ IZY ³fûMX ÀfZ MXû»f ·fb¦f°ff³f WXû ÀfIZY¦ffÜ °fe³f dQÀfÔ¶fSX IZY ¶ffQ 15 dQÀfÔ¶fSX °fIY IZYU»f 500 ÷Y´f¹fZ IZY ³fûMX WXe ÀUeIYfSX dIY¹fZ þf¹fZ¦Ô fZÜ »fZdIY³f A¶f BÀf ¹fûþ³ff IYû °¹ff¦f dQ¹ff ¦f¹ff WXÜ` Qû dQÀfÔ¶fSX IZY ¶ffQ MXû»f ·fb¦f°ff³f ¸fZÔ 500, 1000 ÷Y´f¹fZ IZY ´fbSXf³fZ ³fûMX ÀUeIYfSX ³fWXeÔ dIY¹fZ þf¹fZ¦Ô fZÜ ÀfSXIYfSX ³fZ ¦f°f AfNX

³fUÔ¶fSX IYû 500 AüSX 1,000 ÷Y´f¹fZ IZY ³fûMX A¸ff³¹f IYSX dQ¹fZ ±fZÜ WXf»ffÔdIY IbYL þøYSXe ÀfZUfAûÔ IZY ·fb¦f°ff³f ¸fZÔ B³fIYf BÀ°fZ¸ff»f VfbøY ¸fZÔ 72 §fÔMXZ IZY d»f¹fZ AüSX dRYSX ¶fPÞXfIYSX 24 ³fUÔ¶fSX °fIY þfSXe SXJf ¦f¹ff ±ffÜ ¶ffQ ¸fZÔ BÀf¸fZÔ ÀfÔVfû²f³f IYSX°fZ WX¹b fZ IYWXf ¦f¹ff dIY d¶fþ»fe d¶f»f, ´ff³fe, ÀIcY»f RYeÀf, ´fie-´fZOX ¸fû¶ffB»f IcY´f³f, BÊ²Ô f³f AüSX E¹fSX»ffB³f IZY dMXIYMX JSXeQ³fZ IZY d»f¹fZ IZYU»f 500 ÷Y´f¹fZ IZY ´fbSXf³fZ ³fûMX BÀ°fZ¸ff»f dIY¹ff þf ÀfIZY¦Ô fZÜ °ffþf Ad²fÀfc¨f³ff IZY ¸fb°ffd¶fIY d¶fþ»fe, ´ff³fe IZY d¶f»f IYf ·fb¦f°ff³f, SX»Z fUZ dMXIYMX JSXeQ³fZ °f±ff ÀffUÊþd³fIY ÃfZÂf IZY ´fdSXUWX³f d³f¦f¸f IYe ¶fÀfûÔ ¸fZÔ ¹ffÂff IZY d»f¹fZ dMXIYMX JSXeQ³fZ ¸fZÔ ´fbSXf³fZ 500 ÷Y´f¹fZ IZY ³fûMX 15 dQÀfÔ¶fSX °fIY ÀUeIYfSX dIY¹fZ þf¹fZ¦Ô fZ »fZdIY³f ´fZMûÑ »f ´fÔ´f AüSX WXUfBÊAçûÔ ÀfZ WXUfBÊ dMXIYMX JSXeQ³fZ IZY d»f¹fZ °fe³f dQÀfÔ¶fSX ÀfZ B³WXÔZ ÀUeIYfSX ³fWXeÔ dIY¹ff þf¹fZ¦ffÜ

BÀf¸fZÔ Af¹fIYSX IYf³fc³f IYe ²ffSXf 115 ¶fe¶feBÊ ¸fZÔ ÀfÔVfû²f³f IYf ´fiÀ°ffU dIY¹ff WX` dþÀfIZY °fWX°f IYf»ff²f³f SXJ³fZ Uf»fûÔ ´fSX 60 ´fid°fVf°f IYe CXÔ¨fe QSX ÀfZ IYSX °f±ff CXÀf ´fSX 25 ´fid°fVf°f Ad²f·ffSX (IbY»f 75 ´fid°fVf°f) »f¦fZ¦ffÜ

dIY¹ff WX` dIY dIYÀfe ·fe Àfe¸ff °fIY IYf³fc³fe øY´f ÀfZ U`²f Af·fc¿f¯fûÔ IYû SXJ³fZ ´fSX IYûBÊ IYSX ³fWXeÔ »f¦fZ¦ff AüSX ¹fWX ´fcSXe °fSXWX ÀfbSXdÃf°f WX`Ü dU²fZ¹fIY dRY»fWXf»f SXfª¹fÀf·ff ¸fZÔ dU¨ffSXf²fe³f WX`Ü

dRYSX ¶fPÞXZ §fSX»Z fc E»f´feþe IZY Qf¸f ³fBÊ dQ»»feÜ dU¸ff³f BÊÔ²f³f EMXeERY IZY Qf¸f ¸fZÔ ¦fbøYUfSX IYû 3.7 ´fid°fVf°f IYe IYMXü°fe IYe ¦fBÊ þ¶fdIY Àfd¶ÀfOXe¹fböY §fSXZ»fc E»f´feþe dÀf»fZÔOXSX IYf Qf¸f 2.07 ÷Y´f¹fZ ´fid°f dÀf»fZÔOXSX ¶fPÞXf dQ¹ff ¦f¹ffÜ §fSXZ»fc E»f´feþe dÀf»fZÔOXSX ´fSX Àfd¶ÀfOXe ²feSXZ-²feSXZ Àf¸ff~ IYSX³fZ IZY R`YÀf»fZ ´fSX A¸f»f IYSX°fZ WXbE d´fL»fZ 6 ¸ffWX ¸fZÔ BÀfIZY Qf¸f ¸fZÔ Àff°fUeÔ UÈdð IYe ¦fBÊÜ d¶f³ff Àfd¶ÀfOXe Uf»fZ dÀf»fZÔOXSX IYf Qf¸f ·fe 54.5 ÷Y´fE ¶fPÞXIYSX 584 ÷Y´f¹fZ ´fid°f dÀf»fZÔOXSX IYSX dQ¹ff ¦f¹ff WX`Ü ´fdSXUfSXûÔ IYû Àff»f·fSX ¸fZÔ 12 dÀf»fZÔOXSX Àfd¶ÀfOXe ´fSX CX´f»f¶²f WXû°fZ WX`Ô, CXÀfIZY ¶ffQ d¶f³ff Àfd¶ÀfOXe Uf»ff dÀf»fZÔOXSX JSXeQf þf ÀfIY°ff WX` dþÀfIZY d»fE Ad²fIY ¸fc»¹f ¨fbIYf³ff WXû°ff WX`Ü dQ»»fe ¸fZÔ EMXeERY IYf Qf¸f 1,881 ÷Y´f¹fZ ¹ff³fe 3.7 ´fid°fVf°f §fMXIYSX 48,379.63 ÷Y´f¹fZ ´fid°f dIY»fû»feMXSX SXWX ¦f¹ff WX`Ü

¸f¸f°ff IYe ÀfbSXÃff IYû »fZIYSX ÀfÔÀfQ ¸fZÔ WXÔ¦ff¸ff IYfÔ¦fiZÀf ³fZ°ff ¦fb»ff¸f ³f¶fe AfþfQ ³fZ SXfª¹fÀf·ff ¸fZÔ ¸f¸f°ff ¶f³fþeÊ IYe ÀfbSXÃff IYf ¸fbïf CXNXf¹ffÜ

³fBÊ dQ»»feÜ ³fûMX¶fÔQe AüSX þ¸¸fc-IYV¸feSX IZY ³f¦fSXûMXf ¸fZÔ WXbE Af°fÔIYe WX¸f»fZ ¸fZÔ VfWXeQ þUf³fûÔ IYû ßfðfÔþd»f QZ³fZ IYe ¸ffÔ¦f IZY ¶ffQ ¦fb÷YUfSX IYû dU´fÃf Q»fûÔ ³fZ EIY ³f¹ff ¸fbïf CXNXfIYSX ÀfQ³f ¸fZÔ WXÔ¦ff¸ff VfbøY IYSX dQ¹ffÜ IYfÔ¦fiZÀf ³fZ°ff ¦fb»ff¸f ³f¶fe AfþfQ ³fZ SXfª¹fÀf·ff ¸fZÔ ¸f¸f°ff ¶f³fþeÊ IYe ÀfbSXÃff IYf ¸fbïf CXNXf¹ffÜ Af´fIYû ¶f°ff QZÔ dIY IYû»fIYf°ff dÀ±f°f E³fEÀfÀfe¶feAfBÊ WXUfBÊAçZ ´fSX ¶fb²fUfSX SXf°f d³fþe E¹fSX»ffB³f IÔY´f³fe IYf EIY dU¸ff³f Af²fZ §fÔMXZ ÀfZ Ad²fIY Àf¸f¹f °fIY VfWXSX IZY AfÀf¸ff³f ¸fZÔ ¨f¢IYSX »f¦ff°ff SXWXf dþÀf¸fZÔ ´fd›¸f ¶fÔ¦ff»f IYe ¸fb£¹f¸fÔÂfe ¸f¸f°ff ¶f³fþeÊ ÀfUfSX ±feÔÜ BÀf ´fSX °fȯf¸fc»f IYfÔ¦fiZÀf (MXeE¸fÀfe) ³fZ AfSXû´f »f¦ff¹ff dIY

Afþ IYf °ff´f¸ff³f

¹fWX ´ffMXeÊ A²¹fÃf ¸f¸f°ff ¶f³fþeÊ IYû ¸ffSX³fZ IYf EIY ¿fOXйfÔÂf ±ffÜ UWXeÔ »fûIYÀf·ff ¸fZÔ CXç¹f³f ¸fÔÂfe AVfûIY ¦fþ´fd°f SXfþc ³fZ ¶f°ff¹ff dIY OXeþeÀfeE ³fZ °fe³f dU¸ff³fûÔ ¸fZÔ IY¸f BÊÔ²f³f WXû³fZ IZY ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ þfÔ¨f IZY AfQZVf dQE,

dþ³f¸fZÔ ÀfZ IYû»fIYf°ff CX°fSX³fZ Uf»fZ EIY dU¸ff³f ¸fZÔ ´fd›¸f ¶fÔ¦ff»f IYe ¸fb£¹f¸fÔÂfe ¸f¸f°ff ¶f³fþeÊ ÀfUfSX ±feÔÜ SXfª¹fÀf·ff ¸fZÔ IZYÔQie¹f ³ff¦fdSXIY CXç¹f³f SXfª¹f¸fÔÂfe þ¹fÔ°f dÀf³WXf ³fZ IYWXf dIY MÑ`dRYIY IZY UöY dU¸ff³f WXUf ¸fZÔ

IYSXe¶f 30 d¸f³fMX °fIY SXWX°ff WX`Ü BÔdOX¦fû AüSX QcÀfSXe µ»ffBMXÐÀf ³fZ IYWXf WX` dIY BÊÔ²f³f IYe IY¸fe ±feÜ WX¸f OXeþeÀfeE IZY þdSXE þfÔ¨f IYSXfEÔ¦fZÜ WX¸f ¹fZ ·fe QZJZÔ¦fZ dIY ¸ff¸f»fZ IYe Af´fSXfd²fIY þfÔ¨f WXû ÀfIY°fe WX` ¹ff ³fWXeÔÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ¸f¸f°ff IYe µ»ffBMX CX°fSX³fZ ÀfZ ´fWX»fZ 2 AüSX µ»ffBMX CX°fSX³fZ Uf»fe ±fe, þ¶f °fIY ¸f¸f°ff IYf ´»fZ³f µ¹fc»f ¸fZÔ IY¸fe ¶f°ff°ff °f¶f °fIY 2 µ»ffBMX IYû CX°fSX³fZ IYe Bþfþ°f QZ Qe ¦fBÊ ±feÜ WXSX EIY ½¹fdöY IYe þf³f IYe¸f°fe WX`Ü UWXeÔ SXfª¹fÀf·ff ¸fZÔ ¸ff¹ffU°fe ³fZ IYWXf, ¸f¸f°ff ¶f³fþeÊ IYe µ»ffBMX IYf ¸ff¸f»ff ¶fWXb°f ¦fÔ·feSX WX`Ü BÀf ¸ff¸f»fZ IYe þfÔ¨f WXû³fe ¨ffdWXEÜ þZOXe¹fc ³fZ°ff VfSXQ ¹ffQU ³fZ BÀfe ¸fÀf»fZ IYû ¦fÔ·feSX°ff ÀfZ »fZ°fZ WXbE

þfÔ¨f IYSXf³fZ IYe ¸ffÔ¦f IYeÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ¹fWX ¶ff°f B°f³fe ¦fÔ·feSX WX` dIY ÀfSXIYfSX IYû °fbSXÔ°f E¢Vf³f »fZ³ff ¨ffdWXEÜ UWXeÔ MXeE¸fÀfe ³fZ ÀfÔÀfQ IZY Qû³fûÔ ÀfQ³fûÔ ¸fZÔ ¸f¸f°ff ¶f³fþeÊ IZY µ»ffBMX IYf ¸fbïf CXNXf¹ffÜ dU¸ff³f³f ¸fÔÂfe ¦fþ´fd°f SXfþc ³fZ »fûIYÀf·ff ¸fZÔ IYWXf- ¸ff¸f»fZ IYe þfÔ¨f IZY AfQZVf dQE ¦fE WX`ÔÜ ÀfÔÀfQe¹f IYf¹fÊ ¸fÂfe A³fÔ°f IbY¸ffSX ³fZ IYWXf dIY ¸f¸f°ff ¶f³fþeÊ IYe ÀfbSXÃff ¸fZÔ ¨fcIY IYf ¸ff¸f»ff ¦fÔ·feSX WX`Ü ¶f°ff QZÔ dIY IYfÔ¦fiZÀf, MXeE¸fÀfe, AfSXþZOXe, Àf´ff, ¶fÀf´ff, þZOXe¹fc, OXeE¸fIZY, EAfBÊOXeE¸fIZY, þZE¸fE¸f, Àfe´feE¸f, Àfe´feAfBÊ, E³fÀfe´fe AüSX UfBÊEÀfAfSX IYfÔ¦fiZÀf IZY ³fZ°ff Afþ Vff¸f SXf¿MÑX´fd°f ÀfZ ¸fb»ffIYf°f IYSXZÔ¦fZÜ

dþÀfIZY °fWX°f IYf»ff²f³f SXJ³fZ Uf»fûÔ ´fSX 60 ´fid°fVf°f IYe CXÔ¨fe QSX ÀfZ IYSX °f±ff CXÀf ´fSX 25 ´fid°fVf°f Ad²f·ffSX (IbY»f 75 ´fid°fVf°f) »f¦fZ¦ffÜ BÀf¸fZÔ EIY AüSX ´fifU²ff³f Vffd¸f»f dIY¹ff ¦f¹ff WX` dþÀfIZY °fWX°f Af¹fIYSX Ad²fIYfSXe IYû A¦f»f »f¦f°ff WX` dIY A§fûd¿f°f Af¹f IYf»ff²f³f WX`, UWX 10 ´fid°fVf°f Ad°fdSXöY þb¸ff³ffÊ »f¦ff ÀfIY°ff WX`Ü BÀf ´fiIYfSX, IbY»f Vfb»IY 85 ´fid°fVf°f WXû¦ffÜ Àfe¶feOXeMXe ³fZ IYWXf, ‘²ffSXf 115 ¶fe¶feBÊ IZY °fWX°f IYSX IYe QSX A§fûd¿f°f Af¹f ´fSX WXe ¶fPÞXf³fZ IYf ´fiÀ°ffU WX` ¢¹fûÔdIY EZÀfe dSX´fûMXÊ WX` dIY IYSX ¨fcIYIY°ffÊ A´f³fe A§fûd¿f°f Af¹f IYû ½¹ff´ffSX Af¹f IZY øY´f ¸fZÔ Af¹f dSXMX³fÊ ¹ff A³¹f pû°f ÀfZ Af¹f dQJf³fZ IYe IYûdVfVf ¸fZÔ »f¦fZ WX`ÔÜ

IYûWXSXZ IZY IYfSX¯f QZSXe ÀfZ ¨f»f SXWXe WX`Ô CXØfSX ·ffSX°f þf³fZ Uf»fe IYSXe¶f 70 MÑZ³fZÔ

³fBÊ dQ»»feÜ SXf¿MÑXe¹f SXfþ²ff³fe dQ»»fe ¸fZÔ Àfb¶fWX §f³ff IYûWXSXf Lf¹ff SXWXf dþÀfIZY IYfSX¯f IYBÊ À±ff³fûÔ IYe úV¹f°ff Vfc³¹f ´fSX Af ¦f¹fe AüSX WXUfBÊ °f±ff SXZ»f ÀfZUf¹fZÔ ´fi·ffdU°f WXbBÊÜ IYûWXSXZ IZY IYfSX¯f A³fZIY CXOÞXf³fZÔ AüSX SXZ»f ÀfZUf¹fZÔ SXï IYSX³fe ´fOÞXe A±fUf CX³fIYf ¸ff¦fÊ ´fdSXUd°fÊ°f dIY¹ff ¦f¹ffÜ ´ff»f¸f dÀ±f°f ¸füÀf¸f UZ²fVff»ff ¸fZÔ Àfb¶fWX ÀffPÞXZ AfNX ¶fþZ Vfc³¹f úV¹f°ff QþÊ IYe ¦fBÊÜ WXf»ffÔdIY ÀfRYQSXþÔ¦f UZ²fVff»ff ³fZ ¸ff¸fc»fe Àfb²ffSX IZY Àff±f úV¹f°ff 150 ¸feMXSX QþÊ IYeÜ BÔdQSXf ¦ffÔ²fe AÔ°fSXSXf¿MÑXe¹f WXUfBÊAçZ IYe ¶fZUÀffBMX IZY A³fbÀffSX dQ»»fe WXUfBÊAçZ ÀfZ IYSXe¶f 26 CXOÞXf³fûÔ ¸fZÔ dU»fÔ¶f WXbAf ¹ff CX³fIYf ¸ff¦fÊ ¶fQ»ff ¦f¹ffÜ °fe³f CXOÞXf³fZÔ SXï IYe ¦fBÊÔÜ WXUfBÊAçZ IZY EIY Ad²fIYfSXe ³fZ ¶f°ff¹ff, WXUfBÊAçZ ÀfZ CXOÞXf³f ÀfZUf¹fZÔ ‘÷YIY-÷YIY IYSX þfSXe SXWXeÔ, »fZdIY³f CX³WXZÔ SXï ³fWXeÔ dIY¹ff ¦f¹ffÜ CXØfSXe SXZ»fUZ IZY ´fiUöYf ³fZ ¶f°ff¹ff dIY IYûWXSXZ IZY IYfSX¯f dÀf¹ff»fQfWX, WXfUOÞXf, þ¸¸fc AüSX ·fbU³fZV½fSX SXfþ²ff³fe Àf¸fZ°f IbY»f ÀffNX MÑZ³fZÔ d³f²ffÊdSX°f Àf¸f¹f ÀfZ IYSXe¶f Qû ÀfZ ¨ffSX §fÔMXZ IYe QZSXe ÀfZ ¨f»f SXWXe WX`ÔÜ ¸füÀf¸f dU·ff¦f IZY Ad²fIYfSXe ³fZ ¶f°ff¹ff, ‘SXfþ²ff³fe ¸fZÔ Afþ IYf ³¹fc³f°f¸f °ff´f¸ff³f 11.9 dOX¦fie

BÔdQSXf ¦ffÔ²fe AÔ°fSXSXf¿MÑXe¹f WXUfBÊAçZ IYe ¶fZUÀffBMX IZY A³fbÀffSX dQ»»fe WXUfBÊAçZ ÀfZ IYSXe¶f 26 CXOÞXf³fûÔ ¸fZÔ dU»fÔ¶f WXbAf ¹ff CX³fIYf ¸ff¦fÊ ¶fQ»ff ¦f¹ffÜ ÀfZd»Àf¹fÀf QþÊ dIY¹ff ¦f¹ff, þû BÀf ¸füÀf¸f IZY AüÀf°f °ff´f¸ff³f ÀfZ Qû dOX¦fie Ad²fIY WX`Ü SXfþ²ff³fe ¸fZÔ Afþ IYf Ad²fIY°f¸f °ff´f¸ff³f 26 dOX¦fie ÀfZd»Àf¹fÀf IZY AfÀf´ffÀf SXWX³fZ IYf A³fb¸ff³f WX`Ü Àfb¶fWX ÀffPÞXZ AfNX ¶fþZ AfQiÊ°ff 98 ´fid°fVf°f SXWXeÜ CX»»fZJ³fe¹f WX` dIY BÀf ¸füÀf¸f ¸fZÔ ´fWX»fe ¶ffSX ´fOÞXZ IYûWXSXZ ¸fZÔ d§fSXe SXfþ²ff³fe dQ»»fe ¸fZÔ IY»f 18 CXOÞXf³fûÔ AüSX CXØfSX IYe AûSX þf³fZ Uf»fe 50 MÑZ³fûÔ IZY ´fdSX¨ff»f³f ¸fZÔ QZSXe WXbBÊÜ


SXfáXÑe¹f dWX³Qe Q`d³fIY

£ffÀf £f¶fSX WX¸f SXfþ³fed°f IYû AQf»f°fûÔ ¸fZÔ ³fWXeÔ »ff³ff ¨ffWX°fZ : Àfb´fie¸f IYûMXÊ

³fBÊ dQ»»feÜ CX ¨ ¨f°f¸f ³¹ff¹ff»f¹f ³fZ Afþ IYWXf, WX¸f ³fWXeÔ ¨ffWX°fZ dIY SXfþ³fed°f AQf»f°fûÔ ¸fZÔ ´fWXbÔ¨fZÜ ³¹ff¹ff»f¹f BÀf ÀfUf»f ´fSX ¦fb÷YUfSX IYû Q»fe»fZÔ Àfb³f SXWXf ±ff dIY ¢¹ff IYûBÊ SXfþ³fed°fIY Q»f þ³fdWX ° f ¹ffd¨fIYf Qf¹fSX IYSX ÀfIY°ff WX`Ü ³¹ff¹f¸fcd°fÊ ¸fQ³f ¶fe. »fûIcYSX AüSX ³¹ff¹f¸fcd°fÊ E³fUe SX¸f¯f IYe ´feNX ³fZ IYWXf, ‘AfVfÔIYf ¹fWX WX` dIY BÀfÀfZ SXfþ³fed°f AQf»f°fûÔ ¸fZÔ ´fWXbÔ¨f þf¹fZ¦feÜ WX¸f ¹fWX ³fWXeÔ ¨ffWX°fZÜ WX¸f ³fWXeÔ ¨ffWX°fZ dIY SXfþ³fed°f AQf»f°fûÔ ¸fZÔ ´fWXbÔ¨fZÜ Vfe¿fÊ AQf»f°f ³fZ ¦f`SX ÀfSXIYfSXe ÀfÔ¦fNX³f ÀUSXfþ Ad·f¹ff³f IYe þ³fdWX°f ¹ffd¨fIYf ´fSX ¹fWX dMX´´f¯fe CXÀf UöY IYe þ¶f ÀfÔ¦fNX³f IYe AûSX ÀfZ UIYe»f ´fiVffÔ°f ·fc¿f¯f ³fZ ¹fWX IYWXf dIY ¹fdQ EIY SXfþ³fed°fIY Q»f þ³fdWX°f ¸fZÔ ¹ffd¨fIYf Qf¹fSX IYSX°ff WX` °fû AQf»f°fZÔ CXÀf ´fSX Àfb³fUfBÊ IYSX ÀfIY°fe WX`ÔÜ ÀUSXfþ Ad·f¹ff³f ÀfÔ¦fNX³f ³fZ QZVf IZY 12 ÀfcJf¦fiÀ°f SXfª¹fûÔ ¸fZÔ dIYÀff³fûÔ IYe dÀ±fd°f IYû »fZIYSX þ³fdWX°f ¹ffd¨fIYf Qf¹fSX IYe WX`Ü ¹fWX ¸ff¸f»ff CXÀf Àf¸f¹f CXNXf þ¶f AMX f ³feÊ þ³fSX » f ¸fb I b Y »f SXûWX°f¦fe ³fZ ´feNX ÀfZ IYWXf dIY BÀf ¦f`SX ÀfSXIYfSXe ÀfÔ¦fNX³f ³fZ A´f³fe ¸fÔVff À´fá IYSX Qe WX` dIY UWX ·f»fZ WXe SXfþ³fed°fIY Q»f IZY øY´f ¸fZÔ ³fWXeÔ ¶fd»IY SXfþ³fed°fIY Q»f IYe EIY VffJf IZY øY´f ¸fZÔ UþcQ þfSXe SXJZ¦ff AüSX BÀfd»fE BÀf þ³fdWX°f ¹ffd¨fIYf ÀfZ CXÀfZ ÀfÔ¶fð ³fWXeÔ SXWX³ff ¨ffdWXEÜ SXûWX°f¦fe ³fZ IYWXf dIY ÀUSXfþ BÔdOX¹ff ³fZ d³fUfʨf³f Af¹fû¦f IZY Àf¸fÃf JbQ IYû SXfþ³fed°fIY Q»f IZY øY´f ¸fZÔ ´fÔþeIÈY°f IYSXf³fZ IZY d»f¹fZ AfUZQ³f dIY¹ff WX` þû A·fe »fÔd¶f°f WX`Ü AMXf³feÊ þ³fSX»f ³fZ IYWXf, CX³WXûÔ³fZ (¹ffd¨fIYfIY°ffÊ) ´fWX»fZ WXe SXfþ³fed°fIY Q»f IYf ¦fNX³f IYSX d»f¹ff WX`Ü ¸f`Ô ¹fWX dQJfDYÔ¦ff dIY ¹fWX SXfþ³fed°fIY Q»f AQf»f°f IZY ¶ffWXSX ¢¹ff IYSX°ff WX`Ü ¨fcÔdIY A·fe °fIY CX³fIYf (ÀUSXfþ BÔdOX¹ff) ´fÔþeIYSX¯f ³fWXeÔ WXbAf WX`, BÀfd»fE BÀfIYf ¸f°f»f¶f ¹fWX ³fWXeÔ WX` dIY UZ SXfþ³fed°fIY Q»f ³fWXeÔ WX`Ü

(02)

SXfþ³fed°f

Àf¨f ´fSX AdOX¦f

³fBÊ dQ»»feX/ VfbIiYUfSX, 02 dQÀf¸¶fSX 2016

³fûMX¶fÔQe ´fSX ÀfÔÀfQ ¸fZÔ ¦fd°fSXû²f IYf¹f¸f dU´fÃf IZY °fZUSX IYOÞXZa

³fBÊ dQ»»fe : ³fûMX¶fÔQe IZY ¸fbïZ ´fSX dU´fÃf IZY WX¦Ô ff¸fZ IZY IYfSX¯f ÀfÔÀfQ ¸fZÔ Afþ ·fe ¦fd°fSXû²f IYf¹f¸f SXWXf þWXfÔ »fûIYÀf·ff ¸fZÔ dU´fÃfe ÀfQÀ¹f ¸f°fQf³f IZY ´fifU²ff³f Uf»fZ d³f¹f¸f IZY °fWX°f ¨f¨ffÊ IYSXfE þf³fZ ´fSX AOÞXZ SXWXZ UWXeÔ SXfª¹fÀf·ff ¸fZÔ dU´fÃfe ÀfQÀ¹fûÔ IYe ¸ffÔ¦f ±fe dIY BÀf ¸fbïZ ´fSX ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSX³Z Qi ¸fûQe ÀfQ³f IZY ¶ffWXSX dQ¹fZ ¦f¹fZ A´f³fZ EIY ¶f¹ff³f ´fSX ¸ffRYe ¸ffÔ¦fZÜ CX¨¨f ÀfQ³f ¸fZÔ Afþ ´fi²ff³f¸fÔÂfe IYe ´fiV³fIYf»f °f±ff ·fûþ³ffUIYfVf IZY ¶ffQ SXWXe CX´fdÀ±fd°f ÀfZ ·fe ¦fd°fSXû²f Àf¸ff~ IYSX³fZ ¸fZÔ ¸fQQ ³fWXeÔ d¸f»feÜ CX¨¨f ÀfQ³f ¸fZÔ BÀfÀfZ ´fWX»fZ dU´fÃf BÀf ¶ff°f IYe ¸ffÔ¦f IYSX SXWXf ±ff dIY BÀf ¸fbïZ ´fSX ¨f¨ffÊ IZY QüSXf³f ´fi²ff³f¸fÔÂfe IYû ÀfQ³f ¸fZÔ ¸füþcQ SXWX³ff ¨ffdWXEÜ dU´fÃf IZY WXÔ¦ff¸fZ IZY IYfSX¯f »fûIYÀf·ff IYe ¶f`NXIY EIY ¶ffSX IZY À±f¦f³f IZY ¶ffQ 12 ¶fþIYSX 25 d¸f³fMX ´fSX dQ³f·fSX IZY d»fE À±fd¦f°f IYSX Qe ¦fBÊ, UWXeÔ SXfª¹fÀf·ff Qû ¶ffSX IZY À±f¦f³f IZY ¶ffQ IYSXe¶f Qû ¶fþIYSX 10 d¸f³fMX ´fSX ´fcSXZ dQ³f IZY d»fE À±fd¦f°f IYSX Qe ¦f¹feÜ WX¦Ô ff¸fZ IZY ¶fe¨f WXe Qû³fûÔ ÀfQ³fûÔ ¸fZÔ °fȯf¸fc»f IYfÔ¦fiÀZ f IZY ÀfQÀ¹fûÔ ³fZ IY»f Vff¸f IYû»fIYf°ff ¸fZÔ CX°fSXZ EIY dU¸ff³f ¸fZÔ

BÊ²Ô f³f IY¸f WXû³fZ IYf dU¿f¹f CXNXf¹ff dþÀf¸fZÔ ´fd›¸f ¶fÔ¦ff»f IYe ¸fb£¹f¸fÔÂfe ¸f¸f°ff ¶f³fþeÊ ÀfUfSX ±feÔÜ °fȯf¸fc»f ³fZ°ffAûÔ ³fZ ¸f¸f°ff IYe þf³f IYû J°fSXf WXû³fZ IYf AfSXû´f »f¦ff¹ffÜ dU´fÃfe Q»fûÔ IZY ÀfQÀ¹fûÔ ³fZ BÀf ´fSX ¦fÔ·feSX d¨fÔ°ff þ°ff°fZ WXEb §fMX³ff IYe þfÔ¨f IYe ¸ffÔ¦f IYeÜ WXf»ffÔdIY ÀfSXIYfSX ³fZ BÀf¸fZÔ dIYÀfe ·fe ÀffdþVf IZY AfSXû´f IYû ´fcSXe °fSXWX JfdSXþ IYSX dQ¹ff AüSX IYWXf dIY þfÔ¨f

IZY AfQZVf QZ dQ¹fZ ¦fE WXÜÔ` »fûIYÀf·ff ¸fZÔ A²¹fÃf Àfbd¸fÂff ¸fWXfþ³f ³fZ ¦fd°fSXû²f IYû Àf¸ff~ IYSX³fZ IYf ´fi¹ffÀf dIY¹ff AüSX ¨f¨ffÊ IYû Vfc³¹fIYf»f IZY °fWX°f IYSXf³fZ IYf Àfb·ffU dQ¹ff »fZdIY³f BÀfIYf IYûBÊ ´fdSX¯ff¸f ³fWXeÔ d³fIY»ffÜ dU´fÃfe Q»f ¸f°fdU·ffþ³f IYe ¸ffÔ¦f ´fSX AOÞXZ SXWXÜZ UWXeÔ ÀfSXIYfSX ³fZ °fbSX°Ô f ¨f¨ffÊ VfbøY IYSX³fZ ´fSX þûSX dQ¹ff »fZdIY³f UWX ¨f¨ffÊ IZY ¶ffQ ¸f°fdU·ffþ³f ´fSX °f`¹ffSX ³fWXeÔ

±feÜ IYfÔ¦fiÀZ f, °fȯf¸fc»f AüSX Uf¸fQ»fûÔ IZY ÀfQÀ¹f ¶ffSX ¶ffSX AfÀf³f IZY Àf¸fe´f AfIYSX ³ffSXZ¶ffþe IYSX°fZ SXWXZÜ »fûIYÀf·ff ¸fZÔ Afþ Àfb¶fWX IYf¹fÊUfWXe VfbøY WXû³fZ ´fSX ÀfQ³f ³fZ þ¸¸fc IZY ´ffÀf ³f¦fSXûMXf ¸fZÔ Àf`³¹f dVfdUSX ´fSX WXEb Af°fÔIYe WX¸f»fZ ¸fZÔ ¸ffSXZ ¦fE ÀfZ³ff IZY Àff°f þUf³fûÔ IYû ßfðfÔþd»f QeÜ ³fûMX¶fÔQe IZY ¸fbïZ ´fSX IYfÔ¦fiÀZ f, °fȯf¸fc»f IYfÔ¦fiÀZ f, Uf¸fQ»f AüSX SXfþQ IZY

ÀfQÀ¹f d³f¹f¸f 56 IYe ¶fþf¹f dIYÀfe QcÀfSXZ d³f¹f¸f IZY °fWX°f ¨f¨ffÊ IYû °fû °f`¹ffSX ±fZ »fZdIY³f UZ ¸f°fdU·ffþ³f IYe ¸ffÔ¦f ´fSX AOÞXZ SXWXÜZ UWXeÔ ÀfSXIYfSX ³fZ °fbSX°Ô f ¨f¨ffÊ VfbøY IYSX³fZ ´fSX þûSX dQ¹ff »fZdIY³f ¨f¨ffÊ IZY ¶ffQ ¸f°fdU·ffþ³f ´fSX UWX °f`¹ffSX ³fWXeÔ ±feÜ Àfbd¸fÂff ³fZ IYWXf, ‘¸f`³Ô fZ IY»f ·fe IYWXf ±ff dIY Vfc³¹f ÀfZ ¶fišffÔOX °fIY IYe Jûþ WXû ÀfIY°fe WXÜ` WX¸f Àf¶f d¸f»fIYSX Vfc³¹f ¸fZÔ IbYL Jûþ³fZ IYf ´fi¹ffÀf IYSX°fZ WXÜÔ` ¸f`Ô Afþ ·fe BÀfZ QûWXSXf°fe WXÜÔc AfBE WX¸f Vfc³¹fIYf»f IZY °fWX°f ¨f¨ffÊ VfbøY IYSX°fZ WXÜÔ` ’ »fZdIY³f IYfÔ¦fiZÀf IZY ¸fd»»fIYfþbʳf JOÞX¦fZ, °fȯf¸fc»f IYfÔ¦fiZÀf ³fZ°ff ÀfbQe´f ¶fÔQû´ff²¹ff¹f, SXfþQ IZY þ¹f´fiIYfVf ³ffSXf¹f¯f ¹ffQU AüSX ¸ffIY´ff IZY ¸fûWX¸¸fQ Àf»fe¸f ³fZ BÀf ¶ff°f ´fSX þûSX dQ¹ff dIY ¨f¨ffÊ IZY ¶ffQ ¸f°fdU·ffþ³f IYSXf¹ff þf³ff ¨ffdWXEÜ ¸ffIY´ff IZY ´fe IYøY¯ffIYSX¯f ³fZ IYWXf dIY ³fûMX¶fÔQe IZY R`YÀf»fZ ÀfZ þ³f°ff ´fSXVZ ff³f WX` AüSX ÀfSXIYfSX IYû SXfÀ°ff d³fIYf»f³ff ¨ffdWXEÜ WX¸f IYf»fZ²f³f IZY dJ»ffRY WXÔ` »fZdIY³f ÀfSXIYfSX ¨f¨ffÊ ÀfZ ¢¹fûÔ ·ff¦f SXWXe WXÜ` ¶feþQ IZY ·f°fÈWÊ XdSX ¸fWX°ff¶f ³fZ IYWXf dIY ÀfÔÀfQ ´fSX´Ô fSXfAûÔ, ¨f»f³f AüSX d³f¹f¸fûÔ IZY °fWX°f ¨f»f°fe WXÜ`

³fûMX¶fÔQe: ¶f`ÔIYûÔ AüSX EMXeE¸f ÀfZ Àf`»fSXe d³fIYf»f³fZ IYe QüOÞX ¸fZÔ þbMXZ »fû¦f, ÀfSXIYfSX ³fZ dIYE dUVfZ¿f BÔ°fþf¸f

³fBÊ dQ»»feÜ dQÀf¶fÔSX ¸fWXe³fZ IYf ¦fb÷YUfSX IYû ´fWX»ff dQ³f WX`Ü ³fûMX¶fÔQe IZY ¶fe¨f UZ°f³f d³fIYf»f³fZ IZY d»fE ¶f`ÔIYûÔ AüSX EMXeE¸f IZY ¶ffWXSX ·ffSXe ·feOÞX þbMX SXWXe WX`Ü BÀf ¶fe¨f, ¶f`ÔIYûÔ ³fZ Àf`»fSXe IYû »fZIYSX IY¸f¨ffÊdSX¹fûÔ IYe ÀfbdU²ff IYû ²¹ff³f ¸fZÔ SXJ°fZ WXbE ³fIYQe IYf dUVfZ¿f ¶fÔQû¶fÀ°f IYSX³fZ IYe IYûdVfVf IYe WX`Ü UWXeÔ, ÀfSXIYfSX ³fZ »fû¦fûÔ IYû UZ°f³f dQ»ff³fZ IYû »fZIYSX IYBÊ dUVfZ¿f BÔ°fþf¸f dIYE WX`ÔÜ ³fUÔ¶fSX ¸fWXe³fZ IYe Àf`»fSXe Af³fZ IZY ¶ffQ °f³f£UfWX d³fIYf»f³fZ IYe QüOÞX ¸fZÔ »f¦fe þ³f°ff IYû ÀfSXIYfSX ³fZ ·fSXûÀff dQ»ff¹ff WX` dIY ª¹ffQf ³fIYQe ¸fbWX`¹ff IYSXf¹fe þfE¦feÜ ³fûMX¶fÔQe IZY 23 dQ³f ¶fe°f ¨fbIZY WX`Ô AüSX A¶f ³fUÔ¶fSX ¸fWXe³fZ IYe Àf`»fSXe Af³fZ IZY ¶ffQ °f³f£UfWX d³fIYf»f³fZ IYe QüOÞX ¸fZÔ »f¦fe þ³f°ff IYû ÀfSXIYfSX ³fZ ·fSXûÀff dQ»ff¹ff WX` dIY ª¹ffQf ³fIYQe ¸fbWX`¹ff IYSXf¹fe þfE¦feÜ Àff±f WXe 500 ÷Y´f¹fZ IZY ³fûMX ·fe ·ffSXe °ffQfQ ¸fZÔ ¨f»f³f IZY d»fE °f`¹ffSX WX`ÔÜ ÀfSXIYfSX QfUf IYSX SXWXe WX` dIY dSXþUÊ ¶f`ÔIY IZY ´ffÀf ´f¹ffÊ~ ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ ³fûMX ¸füþcQ WX`Ô AüSX WXSX dQ³f EIY d³fd›°f ¸ffÂff ¸fZÔ ´f`ÀfZ OXf»fZ þf SXWXZ WX`ÔÜ ÀfSXIYfSX IYf ¹fZ ·fe IYWX³ff WX` dIY 500 ÷Y´f¹fZ IZY ³fûMXûÔ IYe EIY ¶fOÞXe JZ´f L´fIYSX ¨f»f³f ¸fZÔ Af³fZ IYû °f`¹ffSX WX`Ü BÀfÀfZ Qû WXþfSX ÷Y´f¹fZ IZY BÀ°fZ¸ff»f IYû »fZIYSX WXû SXWXe ´fSXZVff³fe ¸fZÔ IY¸fe AfE¦feÜ ¶fb²fUfSX Vff¸f ÀfZ »fZIYSX 7 °ffSXeJ °fIY Àf·fe IYe¸f°f IZY ª¹ffQf ÀfZ ª¹ffQf ³fûMX ¸fbWX`¹ff IYSXfE þfEÔ¦fZ, dþÀfÀfZ °f³f£UfWX d³fIYf»f³fZ ¸fZÔ IYûBÊ dQ¢IY°f ³fWXeÔ WXûÜ ÀfSXIYfSX AüSX dSXþUÊ ¶f`ÔIY ³fZ A¦f»fZ Àff°f dQ³fûÔ IZY d»fE ´fcSXe °f`¹ffSXe IYSX³fZ IYf QfUf dIY¹ff WX` °ffdIY »fû¦fûÔ IYû dQ¢IY°fûÔ IYf Àff¸f³ff ³f IYSX³ff ´fOÞXZÜ ÀfSXIYfSXe IYf¹ffÊ»f¹fûÔ IZY AfÀf´ffÀf IYe Ad²fIYfÔVf B¸ffSX°fûÔ ¸fZÔ »f¦fZ EMXeE¸f ¹ff °fû ÀfcJZ ´fOÞXZ SXWXZ ¹ff dþ³f¸fZÔ ³fIYQe ±fe CX³f¸fZÔ »fÔ¶fe »ffB³fZÔ »f¦fe SXWXeÔÜ IYBÊ ¶f`ÔIYûÔ ³fZ ¸fû¶ffB»f EMXeE¸f U`³f ·fe ÀfSXIYfSXe IYf¹ffÊ»f¹fûÔ IZY AfÀf´ffÀf °f`³ff°f IYe, dþ³f ´fSX dQ³f·fSX »fû¦f PXfBÊ WXþfSX ÷Y´f¹fZ IYe SXfdVf d³fIYf»f³fZ IZY d»fE þcÓf°fZ SXWXZÜ A»f¶fØff A¦f»fZ Àff°f dQ³fûÔ °fIY UZ°f³f ´ff³fZ Uf»fûÔ IYû ³fIYQe IYe dQ¢IY°f ³f WXû BÀfIZY d»fE ÀfSXIYfSX AüSX dSXþUÊ ¶f`ÔIY ³fZ dUVfZ¿f °f`¹ffdSX¹ffÔ IYe WX`ÔÜ Àf`»fSXe Àf~fWX IYe ·feOÞX IYû QZJ°fZ WXbE dSXþUÊ ¶f`ÔIY ³fZ ¶f`ÔIYûÔ ÀfZ CX³f Àf·fe VffJfAûÔ ¸fZÔ Ad°fdSXöY ÀMXfRY °f`³ff°f IYSX³fZ IYû IYWXf WX` þWXfÔ Àf`»fSXe EIYfCXÔMX ¹ff ´fZÔVf³f EIYfCXÔMX Ad²fIY WX`ÔÜ »fû¦fûÔ IYû VffJfAûÔ ÀfZ ³fIYQe d³fIYfÀfe ¸fZÔ dIYÀfe °fSXWX IYe ´fSXZVff³fe ³f WXû BÀf ¶ff°f IYû ²¹ff³f ¸fZÔ SXJ°fZ WXbE A¦f»fZ Àff°f dQ³f °fIY ª¹ffQf IY¸fʨffdSX¹fûÔ IYû »f¦ff³fZ IYe °f`¹ffSXe IYe ¦fBÊ WX`Ü

þeEÀfMXe, ³fûMX¶fÔQe A±fʽ¹fUÀ±ff IYe °fÀUeSX ¶fQ»f³fZ Uf»fe ´fWX»f: þZMX»fe

·fbU³fZV½fSXÜ dUØf ¸fÔÂfe A÷Y¯f þZMX»fe ³fZ Afþ B³f AfVfÔIYfAûÔ IYû JfdSXþ IYSX dQ¹ff dIY ³fûMX¶fÔQe IYe UþWX ÀfZ ·ffSX°fe¹f A±fʽ¹fUÀ±ff IYû ³fbIYÀff³f ´fWXbÔ¨fZ¦ffÜ CX³WXûÔ³fZ ³fûMX¶fÔQe AüSX UÀ°fb EUÔ ÀfZUfIYSX (þeEÀfMXe) Qû³fûÔ IYQ¸fûÔ IYû ·ffSX°fe¹f A±fʽ¹fUÀ±ff IYe °fÀUeSX ¶fQ»f³fZ Uf»fe ´fWX»f ¶f°ff¹ffÜCX»»fZJ³fe¹f WX` dIY ÀfSXIYfSX IYe EIY A´fi`»f ÀfZ QZVf ¸fZÔ þeEÀfMXe ½¹fUÀ±ff »ff¦fc IYSX³fZ IYe ¹fûþ³ff WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf, ‘¸fZSXf ¸ff³f³ff WX` dIY (þeEÀfMXe AüSX ³fûMX¶fÔQe) Qû³fûÔ WXe ´ffÀff ´f»fMX³fZ Uf»fZ Àffd¶f°f WXûÔ¦fZÜ EZÀff BÀfd»f¹fZ WXû¦ff dIY þeEÀfMXe ÀfZ þWXfÔ °fIY IZY³Qi IYe ¶ff°f WX` Ad²fIY SXfþÀU þbMXf³fZ ¸fZÔ ¸fQQ d¸f»fZ¦fe UWXeÔ SXfª¹fûÔ IYû ·fe Ad²fIY SXfþÀU ´fif~ WXû¦ffÜ ¹fWX EIY ÀfÃf¸f IYSXf²ff³f ½¹fUÀ±ff WX`Ü BÀfÀfZ Jfd¸f¹ffÔ QcSX IYSX³fZ ¸fZÔ ¸fQQ d¸f»fZ¦feÜ BÀf ½¹fUÀ±ff ÀfZ AûdOXVff þ`ÀfZ Ad²fIY J´f°f Uf»fZ SXfª¹fûÔ IYû ·fe d³fd›°f øY´f ÀfZ RYf¹fQf WXû¦ffÜ’þZMX»fe Afþ ¹fWXfÔ ¸fZIY B³f AûdOXVff Àf¸¸fZ»f³f IYû ÀfÔ¶fûd²f°f IYSX SXWXZ ±fZÜ ³fûMX¶fÔQe IYû »fZIYSX ¸f¨fe WXf¹f°fü¶ff ´fSX dUØf ¸fÔÂfe ³fZ IYWXff, ‘þWXfÔ °fIY ¸fbQif ¸fZÔ dIY¹fZ ¦f¹fZ ¶fQ»ffU IYe ¶ff°f WX`, ³fûMX¶fÔQe IYe ¹fWX ´fidIiY¹ff þ`ÀfZ WXe EIY ¶ffSX ´fcSXe WXû¦fe AüSX A±fʽ¹fUÀ±ff A´f³fe ´fcSXe ¦fd°f ÀfZ Af¦fZ ¶fPÞX³fZ »f¦fZ¦fe, CXÀfIZY ¶ffQ ÀfIY»f §fSXZ»fc CX°´ffQ :þeOXe´fe: IZY AfIYfSX ¸fZÔ CX»»fZJ³fe¹f UÈdð WXû¦fe AüSX IYSX Af²ffSX ·fe ¶fPÞXZ¦ffÜ dUØf ¸fÔÂfe ³fZ IYWXf dIY ³fûMX¶fÔQe IZY ¶ffQ ¶f`ÔIYûÔ ¸fZÔ þ¸ff IZY øY´f ¸fZÔ Ad²fIY ²f³f ´fWXbÔ¨fZ¦ff dþÀfIYf A±fʽ¹fUÀ±ff IZY ·f»fZ IZY d»f¹fZ BÀ°fZ¸ff»f WXû¦ffÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY IZY³Qi ÀfSXIYfSX IZY ¸füþcQf ´fi¹ffÀf WXf»ffÔdIY ¨fb³fü°fe´fc¯fÊ »f¦f°fZ WX`Ô »fZdIY³f Qe§fÊIYf»f ¸fZÔ ¹fZ A±fʽ¹fUÀ±ff IZY d»f¹fZ RYf¹fQZ¸fÔQ WXûÔ¦fZÜ þeEÀfMXe ÀfZ ´fOÞX³fZ Uf»fZ AÀfSX IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY A³fü´f¨ffdSXIY A±fʽ¹fUÀ±ff þ»Q WXe Aü´f¨ffdSXIY A±fʽ¹fUÀ±ff ¸fZÔ ¶fQ»f þf¹fZ¦fe AüSX dRYSX SXfþÀU ´fifd~ Ad²fIY WXû¦feÜ IYSX ½¹fUÀ±ff IYe Jfd¸f¹ffÔ QcSX WXûÔ¦feÜ þZMX»fe ³fZ BÀf ¸füIZY ´fSX AûdOXVff þ`ÀfZ SXfª¹fûÔ IYf dþIiY IYSX°fZ WXb¹fZ IYWXf dIY EZÀfZ SXfª¹f þWXfÔ PXfÔ¨ff¦f°f ÀfbdU²ffAûÔ, ÀUfÀ±¹f AüSX dVfÃff IZY ÃfZÂf ¸fZÔ Ad²fIY IYf¸f dIY¹ff þf³ff WX`Ü SXfª¹f IZY ¸fb£¹f¸fÔÂfe õfSXf SXfª¹f IYû dUd³f¸ffʯf ¦fd°fdUd²f¹fûÔ IYf IZY³Qi ¶f³ffIYSX CXÀfIZY dUIYfÀf IYe dQVff ¸fZÔ þû ´fi¹ffÀf dIY¹fZ þf SXWXZ WX`Ô, IZY³Qi ÀfSXIYfSX IZY Àfb²ffSXûÔ ÀfZ B³f ´fi¹ffÀfûÔ IYû AüSX ¶fZWX°fSX PXÔ¦f ÀfZ WXfdÀf»f dIY¹ff þf ÀfIY°ff WX`Ü dUØf ¸fÔÂfe ³fZ AûdOXVff IZY ¸fZIY B³f AûdOXVff Ad·f¹ff³f ¸fZÔ IZY³Qi IYe °fSXRY ÀfZ ´fcSXf Àf¸f±fʳf QZ³fZ IYf UfQf dIY¹ffÜ CX³WXûÔ³fZ AûdOXVff IYe 9 ´fid°fVf°f UÈdð IYe ÀfSXfWX³ff IYSX°fZ WXb¹fZ IYWXf dIY SXfª¹f IZY Àf¸fÃf ¨fb³füd°f¹ffÔ ·fe WX`Ô °fû ÀfÔ´fQf IYf Jþf³ff ·fe ¹fWXfÔ WX`Ü ¦fSXe¶fe AüSX ¶fOÞXe þ³fþf°fe¹f Af¶ffQe BÀfIZY d»f¹fZ ¨fb³fü°fe WX` °fû QcÀfSXe °fSXRY Jd³fþ ÀfÔ´fQf IZY ÃfZÂf ¸fZÔ SXfª¹f ²f³fe WX`Ü BÀfIZY A»ffUf SXfª¹f IYe »fÔ¶fe °fMXe¹f Àfe¸ff ·fe BÀfIZY d»f¹fZ AUÀfSX ´f`Qf IYSX°fe WX`Ü CX³WXûÔ³fZ, BÀf ¶ff°f ´fSX ·fe ¦füSX dIY¹ff dIY SXfª¹f ÀfSXIYfSX ³fZ ¦fSXe¶fe QcSX IYSX³fZ IYû IYfRYe IYf¸f dIY¹ff WX`Ü SXfª¹f IYe UÈdð QSX °fZþe ÀfZ ¶fPÞXe WX` °fû ¦fSXe¶fe À°fSX ¸fZÔ d¦fSXfUMX AfBÊ WX`Ü SXfª¹f IYe þeOXe´fe ¸fZÔ dUd³f¸ffʯf IYf A³fb´ff°f ¹fWX CXÔ¨ff WX`Ü


Àf¨f ´fSX AdOX¦f

SXfáXÑe¹f dWX³Qe Q`d³fIY

dQ»»fe

(03)

³fBÊ dQ»»feX/ VfbIiYUfSX, 02 dQÀf¸¶fSX 2016


Àf¨f ´fSX AdOX¦f

SXfáXÑe¹f dWX³Qe Q`d³fIY

³fûEOXf

(04)

³fBÊ dQ»»feX/ VfbIiYUfSX, 02 dQÀf¸¶fSX 2016


Àf¨f ´fSX AdOX¦f

SXfáXÑe¹f dWX³Qe Q`d³fIY

¦fbOÞX¦ffÔU

(05)

³fBÊ dQ»»feX/ VfbIiYUfSX, 02 dQÀf¸¶fSX 2016


SXfáXÑe¹f dWX³Qe Q`d³fIY

£ffÀf £f¶fSX

JbQfBÊ ¸fZÔ d³fIY»fe ´fif¨fe³f ´fid°f¸ff, EIY WXþfSX U¿fÊ ´fbSXf³fe WX`Ô ¸fcd°fʹffÔ

¦ffOXSXUfSXf/þ¶f»f´fbSX. ³fSXdÀfÔWX´fbSX-SXf¹fÀfZ³f dþ»fZ IYe Àfe¸ff ´fSX ³f¸fÊQf IZY CXØfSX °fMX ´fSX dÀ±f°f ¦fif¸f ´fÔ¨ff¹f°f dSXLfUSX SX¸f´fbSXf IZY ´fif¨fe³f VfÔIYSX ¸fÔdQSX ¸fZÔ ´fbSXf°f°U dU·ff¦f ³fZ JbQfBÊ ¸fZÔ dVfU ´fdSXUfSX ÀfdWX°f A³fZIY QZUe-QZU°ffAûÔ IYe ´fif¨fe³f ´fid°f¸ffEÔ d³fIYf»fe WX`ÔÜ ´fbSXf°f°U dU·ff¦f IZY ÀfWXf¹fIY Vfû²f Ad²fIYfSXe OXfg. ²fibUdÀfÔWX þû²ff IZY ¸fb°ffd¶fIY JbQfBÊ IZY QüSXf³f »f¦f·f¦f EIY WXþfSX U¿fÊ ´fbSXf³fe ´fid°f¸ffEÔ °f±ff IY»f¨fbSXe U ´fSX¸ffSX IYf»fe³f IY»ffIÈYd°f¹ffÔ ´fif~ WXbBÊ WX`ÔÜ

¹fZ J°fSXûÔ IZY dJ»ffOÞXe WX` ³ffQf³f, dIYÀfe ·fe ´f»f WXû ÀfIY°ff WX` ¶fOÞXf WXfQÀff Àff¦fSX. JZ»f ´fdSXÀfSX IZY ´feLZ Uf»fZ ¦fZMX IYf d´f»fSX IYBÊ dQ³fûÔ ÀfZ MXcMXf WXbAf WX`, »fZdIY³f A¶f °fIY BÀfIYe ¸fSX¸¸f°f IYSXf³fZ IYe AûSX ARYÀfSXûÔ ³fZ ²¹ff³f ³fWXeÔ dQ¹ffÜ ³f°feþf SXûþf³ff ¹fWXfÔ ÀfZ d³fIY»f³fZ IZY d»fE IYBÊ dJ»ffOÞXe MXcMXZ ¦fZMX ´fSX ¨fPÞXIYSX þf°fZ WX`ÔÜ dþÀfIYe UþWX ÀfZ IY·fe ·fe ¦fZMX QeUfSX ÀfdWX°f d¦fSX ÀfIY°ff WX`Ü dJ»ffdOÞX¹fûÔ ³fZ IYBÊ ¶ffSX BÀfIYe dVfIYf¹f°f ARYÀfSXûÔ ÀfZ IYe, »fZdIY³f NXeIY ³fWXe IYSXf¹ff ¦f¹ffÜ EZÀfZ ¸fZÔ dJ»ffOÞXe þf³f IYf þûdJ¸f OXf»fIYSX ¦fZMX ÀfZ d³fIY»f°fZ WX`ÔÜ

AÀ°ff¨f»f þf°fZ ÀfcSXþ IYe »ffd»f¸ff, °f÷YUSX IYe Lf¹ff Àff¦fSX.¹fWX AÀ°ff¨f»f IYe AûSX þf°fZ ÀfcSXþ IYe »ffd»f¸ff, °f÷YUSX IYe Lf¹ff IZY ¶fe¨f EZÀfZ d¶fJSXe ¸ff³fû ÀfcSXþ ²fSX°fe IYû Lc »fZ³fZ IYû ¶fZ°ff¶f WXû SXWXf WXûÜ CXØfSX dQVff ÀfZ ÀfQÊ WXUf ³fWXeÔ Af SXWXe WX`Ü ¶ffQ»f ³fWXeÔ Lf SXWXZ WX`ÔÜ BÀf IYfSX¯f ³fUÔ¶fSX IZY AfdJSXe SXûþ dQ³f AüSX SXf°f IYf °ff´f¸ff³f Àff¸ff³¹f ÀfZ Ad²fIY SXWXfÜ dQÀfÔ¶fSX ¸ffWX IZY QcÀfSXZ WXµ°fZ IZY ¶ffQ ¸füÀf¸f IZY °fZUSX ÀfQÊ WXû ÀfIY°fZ WX`hÜ ¶fb²fUfSX IYû dQ³f IYf Ad²fIY°f¸f °ff´f¸ff³f 30.2 dOX¦fie SXWXfÜ ²fc´f °fZþ ±feÜ BÀf IYfSX¯f °ff´f¸ff³f Àff¸ff³¹f ÀfZ 3.0 dOX¦fie ª¹ffQf ±ffÜ »fZdIY³f Qû´fWXSX ¶ffQ VfbøY WXbBÊ WX»IYe NXÔOX QZSX SXf°f ¶fPÞX ¦fBÊÜ NXÔOX ¸fZÔ ¹fZ SXJZ ²¹ff³f UZÀMX³fÊ dOXÀMXSX¶fZÔÀf IZY Àff±f WXe dUÔOX ´f`MX³fÊ ·fe ÀfZMX WXû þfE¦ff °fû ´ffSXf °fZþe ÀfZ ³fe¨fZ d¦fSXZ¦ffÜ A·fe DY´fSXe WXUf IYf ¨fIiYUf°f BÀf¸fZÔ ½¹fU²ff³f OXf»f SXWXf WX`Ü BÀfIZY A»ffUf CXØfSX IYe AûSX ÀfZ NXÔOXe WXUf Af³fZ »f¦fZ¦fe °fû WXe ¸füÀf¸f ¸fZÔ NXÔOXIY ¶fPXZ¦feÜ

¸fdWX»ff MXe¨fSX ³fZ JbQ IZY ´f`ÀfZ ÀfZ JSXeQZ ÀUZMXSX, A´f³fZ ÀMXcOXZÔMXÐÀf IYû ¶fÔMXUfE CXªþ`³f. VffÀfIYe¹f WXfBÊÀIcY»f RYfþ»f´fbSXf IYe EIY A²¹ffd´fIYf ³fZ ÀIcY»f IZY 130 þøYSX°f¸fÔQ dUôfd±fʹfûÔ IYû ÀU¹fÔ IZY J¨fÊ ´fSX ÀUZMXSX JSXeQ IYSX dU°fdSX°f IYSX³fZ IYe ÀfIYfSXf°¸fIY ´fWX»f IYe WX`Ü ´fif¨ff¹fÊ OXfg. dUUZIY d°fUfSXe ³fZ ¶f°ff¹ff UdSXâ A²¹ffd´fIYf ª¹fû°Àf³ff ¦fb~f ³fZ ÀU¹fÔ IZY ½¹f¹f ´fSX dUôfd±fʹfûÔ IYf ³ff´f »fZIYSX dUôf»f¹f IZY ¸fû³fû ¹fböY ÀUZMXSX »fbd²f¹ff³ff IYe AûÀfUf»f IY¸´f³fe ÀfZ CX´f»f¶²f IYSXUfE WX`ÔÜ ¶fb²fUfSX IYû ÀUZMXSX dU°fSX¯f IYf¹fÊIiY¸f Af¹fûdþ°f dIY¹ff ¦f¹ffÜ dþÀf¸fZÔ dU·ff¦f IZY ÀfÔ¹fböY ÀfÔ¨ff»fIY ASXdUÔQ dÀfÔWX, OXeBÊAû ÀfÔþ¹f ¦fû¹f»f, ´ff¿fÊQ Af³fÔQ þ`³f AfdQ ³fZ dUôfd±fʹfûÔ IYû ÀUZMXSX dU°fdSX°f dIYEÜ EOXe´feÀfe d¦fSXeVf d°fUfSXe, CX°IÈYá dUôf»f¹f ´fif¨ff¹fÊ ·fSX°f ½¹ffÀf, ´fif¨ff¹fÊ Ad¸f°fûþ ·ff¦fÊU, þZÀfe SXfNXüSX, ÀfÔþ¹f »ff»fUf³fe, ´¹ffSXZ»ff»f U»fZÊ EUÔ SXf¸fdÀfÔWX ¸fÔOX»fûBÊ ·fe ¸fÔ¨ffÀfe³f ±fZÜ ÀIcY»f IYe ¶ff»f IZYd¶f³fZMX IYe A²¹fÃf ¸fÔ°fVff ¸fÔÀfcSXe U AIYfQd¸fIY Àfd¨fU ¸ffWXe Vfb¢»ff ³fZ d°f»fIY »f¦ffIYSX Ad°fd±f¹fûÔ IYf ÀUf¦f°f dIY¹ffÜ Ad°fd±f¹fûÔ ³fZ ·fe ¦fb~f IZY BÀf ´fi¹ffÀf IYe ÀfSXfWX³ff IYeÜ ÀfÔ¨ff»f³f AÀf»f¸f ´fMXZ»f ³fZ dIY¹ffÜ

(06)

·fû´ff»f

Àf¨f ´fSX AdOX¦f

³fBÊ dQ»»feX/ VfbIiYUfSX, 02 dQÀf¸¶fSX 2016

RBI ¦fU³fÊSX

IYf IYf»fe IY¸ffBÊ IZY BÀf IbY¶fZSX ÀfZ SXWXf WX` þeþf-Àff»fZ IYf ³ff°ff

·fû´ff»fÜ ·fû´ff»f AQf»f°f IZY dUVfZ¿f ³¹ff¹f²feVf dQ³fZVf ´fiÀffQ d¸fßff ³fZ RBI ¦fU³fÊSX CXdþÊ°f ´fMXZ»f IYe ´fcUÊ ´f}e dU·ff þûVfe IYû ·f¦fûOÞXf §fûd¿f°f IYSX°fZ WXbE CXÀfIZY dJ»ffRY d¦fSXµ°ffSXe UfSXÔMX þfSXe dIYE WX`ÔÜ ¹fWX UfSXÔMX ¶fJfÊÀ°f AfBÊEEÀf QÔ´fdØf ASXdUÔQ þûVfe AüSX MXe³fc þûVfe IZY dJ»ffRY Af¹f ÀfZ Ad²fIY ÀfÔ´fØfe IZY ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ ÀfWXAfSXû´fe WXû³fZ IZY IYfSX¯f dU·ff þûVfe IZY dJ»ffRY IY»f ¸fÔ¦f»fUfSX IYû þfSXe dIYE WX`ÔÜþf³fZÔ ¢¹ff WX` ¸ff¸f»ff... A¸fZdSXIYf ¸fZÔ SXWX°fe WX`Ô dU·ff.. RBI ¦fU³fÊSX CXdþÊ°f ´fMXZ»f IYe VffQe dU·ff þûVfe ÀfZ 1994 ¸fZÔ WXbBÊ ±feÜ CXdþÊ°f ´fMXZ»f AüSX dU·ff þûVfe ¸fZÔ 2003 ¸fZÔ °f»ffIY WXû ¦f¹ff ±ffÜ dRY»fWXf»f dU·ff þûVfe A¸fZdSXIYf ¸fZÔ SXWX SXWXe WX`ÔÜ dU·ff þûVfe ´fiQZVf IZY ´fcUÊ AfBÊEEÀf Ad²fIYfSXe E¨fE¸f þûVfe þû BÀf ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ ÀfWXAfSXû´fe WX`Ô IYe ¶fZMXe WX`ÔÜ dU·ff þûVfe ¶fJfÊÀ°f AfBÊEEÀf ASXdUÔQ þûVfe þû BÀf ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ ¸fb£¹f AfSXû´fe WX`Ô IYe ¶fWX³f WX`ÔÜ Af´fIYû ¶f°ff SXWXf WX` ¸f²¹f ´fiQZVf ¸fZÔ AfBÊEEÀf ARYÀfSXûÔ IZY ÷Y°f¶fZ IYû IY»fÔdIY°f IYSX³fZ Uf»fe ¶fJfÊÀ°f AfBÊEEÀf MXe³fc AüSX ASXdUÔQ þûVfe IZY ¶ffSXZ ¸fZÔÜ RYSXUSXe,2010 ¸fZÔ ¹fWX IY´f»f CXÀf UöY QZVf·fSX ¸fZÔ ÀfbdJʹfûÔ ¸fZÔ Af¹ff ±ff,þ¶f »fûIYf¹fböY AüSX Af¹fIYSX IZY Lf´fZ IZY ¶ffQ B³fIZY §fSX ÀfZ B°f³fe Ad²fIY ³f¦fQe d¸f»fe ±fe,dIY CXÀfZ d¦f³f³fZ IZY d»fE ¸fVfe³fZÔ »f¦ff³fe ´fOÞXe ±feÜ ¸f´fi ¸fZÔ dIYÀfe AfBÊEEÀf

IYû ¶fJfÊÀ°f dIYE þf³fZ IYf ´fWX»ff IY»fÔIY ÓfZ»f³fZ Uf»fZ ASXdUÔQ-MXe³fc þûVfe QÔ´fd°f IYe IYWXf³fe dIYÀfe dRY»¸f ÀfZ IY¸f ³fWXeÔ WX`Ü ´fPÞXfBÊ IZY QüSXf³f Qû³fûÔ ¸fZÔ ´¹ffSX WXbAf,dRYSX VffQe AüSX CXÀfIZY ¶ffQ IYf»fe IY¸ffBÊ IYSX³fZ ¸fZÔ ·fe EIY-QcÀfSXZ IZY WX¸fÀfRYSX ¶f³fZ SXWXZÜ 2010 ÀfZ AfE ±fZ ÀfbdJʹfûÔ ¸fZÔ 1979 ¶f`¨f IZY ¸f´fi I`YOXSX IZY ¹fZ Qû³fûÔ

ARYÀfSX CXÀf Àf¸f¹f ÀfbdJʹfûÔ ¸fZÔ AfE ±fZ,þ¶f RYSXUSXe 2010 ¸fZÔ Af¹fIYSX dU·ff¦f ³fZ CX³fIZY ÀfSXIYfSXe ¶fÔ¦f»fZ EUÔ A³¹f dNXIYf³fûÔ ´fSX Lf´ff ¸ffSXIYSX IYSXe¶f 100 IYSXûOÞX ÷Y´fE ÀfZ Ad²fIY ³fIYQ EUÔ Af¹f IZY Äff°f pû°fûÔ ÀfZ Ad²fIY ÀfÔ´fdØf IYf Jb»ffÀff dIY¹ff ±ffÜ BÀfIZY ¶ffQ dQÀfÔ¶fSX 2010 ¸fZÔ »fûIYf¹fböY ´fbd»fÀf ³fZ CX³fIZY dNXIYf³fûÔ

OXfg¢MXSXe IYe ´fPÞXfBÊ IYSX SXWXe ÀMXcOXZÔMX ³fZ IYe Af°¸fWX°¹ff, ¢¹ff d»fJf WX` ÀfbÀffBOX ³fûMX ¸fZÔ þ¶f ¸f`Ô ¹fWXfÔ ÀfZ ¦fBÊ ±fe, ¸f`Ô³fZ Àfû¨ff ±ff dIY A¶f ¸f`Ô Uf´fÀf ³fWXeÔ AfDYÔ¦feÜ »fZdIY³f dþ°f³fe QcSX °fIY ¦fBÊ, ¸fZSXf ¸f³f ¶fQ»f³fZ »f¦ff AüSX ¸f`Ô Uf´fÀf Af ¦fBÊÜ

·fû´ff»f/SXeUfÜ IYû°fUf»fe ±ff³ff ÃfZÂf IZY UZÔIYMX SXûOX dÀ±f°f Ud°fÊIYf WXfgÀMX»f ¸fZÔ SXWX³fZ Uf»fe ÀMXcOXZÔMX Àf´f³ff ÀfSXIYfSX ³fZ ¶fb²fUfSX IYe Àfb¶fWX IYSXe¶f 8 ¶fþZ RYfÔÀfe »f¦ffIYSX ÀfbÀffBOX IYSX d»f¹ff ±ffÜ UWX A´f³fe ´fPÞXfBÊ ÀfZ ÀfÔ°fbá ³fWXeÔ ±feÜ CXÀfZ EZÀff »f¦f°ff ±ff dIY, Uû þeU³f ¸fZÔ IbYL ³fWXeÔ IYSX ´ffE¦feÜ Àf´f³ff ¨ffSX ¸fWXe³fZ ´fWX»fZ WXfgÀMX»f ÀfZ ·ff¦f ¨fbIYe ±feÜ °f¶f CXÀfZ CXÀfIYf ·ffBÊ Àf¸fÓff-¶fbÓffIYSX Uf´fÀf »ff¹ff ±ffÜ ¹fWX d»fJf ÀfbÀffBOX ³fûMX ¸fZÔ...WXfgÀMX»f ÀfZ ·ff¦f³fZ IYe IYWXf³fe... Àf´f³ff ¨ffSX ¸fWXe³fZ ´fWX»fZ þ¶f WXfgÀMX»f LûOÞXIYSX ¨f»fe ¦fBÊ ±fe, CXÀf ¶ff°f IYf CXÀf³fZ A´f³fZ ÀfbÀffBOX ³fûMX ¸fZÔ dþIiY dIY¹ff WX`Ü 'þ¶f ¸f`Ô ¹fWXfÔ ÀfZ ¦fBÊ ±fe, ¸f`Ô³fZ Àfû¨ff ±ff dIY A¶f ¸f`Ô Uf´fÀf ³fWXeÔ AfDYÔ¦feÜ »fZdIY³f dþ°f³fe QcSX °fIY ¦fBÊ, ¸fZSXf ¸f³f ¶fQ»f³fZ »f¦ff AüSX ¸f`Ô Uf´fÀf Af ¦fBÊÜ ¹fWX Àfû¨fIYSX dIY A´f³fZ Af´f IYû dRYSX ÀfZ EIY ¨ffÔÀf QZ°fe WXcÔÜ' Àf´f³ff ³fZ EIY þ¦fWX d»fJf-'AÔQSX ÀfZ ¸f`Ô A´f³fZ Af´f IYû MXcMXf WXbAf ¸fWXÀfcÀf IYSX³fZ »f¦feÜ EZÀff »f¦f°ff ±ff dIY þ`ÀfZ AÔQSX IbYL ¸fSX ¦f¹ff WXûÜ ¸fbÓfZ IYûBÊ ¨feþ JbVfe ³fWXeÔ QZ°feÜ ¸fZSXe B¨LfEÔ

J°¸f WXû³fZ »f¦feÜ' E¦þf¸f IYû »fZIYSX Àf´f³ff ³fZ d»fJf-' E¦þf¸f dQ¹ff, IbYL ¹ffQ ³fWXeÔ Af¹ff A¶f ¸fZSXe WXf»f°f ´fWX»fZ ÀfZ ·fe ¶fZIYfSX WX`Ü B°f³ff ¶fZIYfSX ´fZ´fSX ¸f`Ô³fZ IY·fe ³fWXeÔ dQ¹ffÜ dþÔQ¦fe ¸fZÔ IbYL ¶f³f³ff ±ff ¶fÀf EIY WXe ¨feþ ¸ffÔ¦fe ±feÜ ´fSX þ¶f dQ¸ff¦f WXe Àff±f ³fWXeÔ QZ¦ff, °fû ¢¹ff IYSX ´ffDYÔ¦feÜ ¸f`Ô dRYSX ÀfZ ¹fZ Àf¶f ÀfWX³f ³fWXeÔ IYSX ÀfIY°feÜ' ¹fWX WX` ´fcSXf ¸ff¸f»ff... Àf´f³ff SXeUf IZY Af¹fbUZÊQ IYfg»fZþ ¸fZÔ BAMS IZY ±fOXÊ BʹfSX IYe ÀMXcOXZÔMX ±fe -Àfû¸fUfSX IYû CXÀfIYf E¦þf¸f ±ffÜ BÀfIZY ¶ffQ ÀfZ Uû ¨fb´f ±feÜ ¶fb²fUfSX Àfb¶fWX þ¶f CXÀf³fZ QSXUfþf ³fWXeÔ Jû»ff, °f¶f WXfgÀMX»f IYe QcÀfSXe ÀMXcOXZÔMXÐÀf IYû IbYL VfIY WXbAf -øY¸f ÀfZ IYûBÊ AfWXMX ³f WXû³fZ ´fSX ÀMXcOXZÔMXÐÀf ³fZ þûSX ÀfZ ²f¢IYf QZIYSX QSXUfþf Jû»ff, °fû Àf´f³ff RYfÔÀfe ´fSX »fMXIYe WXbBÊ ±feÜ CXÀfZ A´f³fZ Qb´f˜Z ÀfZ ´fJZÔ ´fSX RYfÔÀfe »f¦ffBÊ ±fe - BÀfIYe Àfc¨f³ff °fbSXÔ°f WXfgÀMX»f ÀfÔ¨ff»fIY IYû Qe ¦fBÊÜ BÀfIZY ¶ffQ ´fbd»fÀf ¶fb»ffBÊ ¦fBÊÜ Àf´f³ff IYû VffÀfIYe¹f Af¹fbUZÊQ IYfg»fZþ ¸fZÔ 2011 ¸fZÔ EdOX¸fVf³f d¸f»ff ±ffÜ ¸fc»f°f: ¸f`WXSX(Àf°f³ff dþ»ff) IYe SXWX³fZ Uf»fe Àf´f³ff SXeUf ¸fZÔ WXfgÀMX»f ¸fZÔ SXWX³fZ »f¦fe ±feÜ ¨ffSX ¸fWXe³fZ ´fWX»fZ WXfgÀMX»f LûOÞXf ±ff... WXfgÀMX»f ÀfÔ¨ff»fIY IZY ¸fb°ffd¶fIY, Àf´f³ff ³fZ ¨ffSX ¸fWXe³fZ ´fWX»fZ A¨ff³fIY WXfgÀMX»f LûOÞX dQ¹ff ±ffÜ ATM ÀfZ þ¶f ´f`Àff d³fIY»ff, °f¶f ¸ff»fc¸f ¨f»ff dIY Uû þ¶f»f´fbSX ¸fZÔ WX`Ü °f¶f CXÀfIZY ·ffBÊ SXfþeU CXÀfZ Àf¸fÓff¶fbÓffIYSX Uf´fÀf WXfgÀMX»f »ffE ±fZÜ BÀfIZY ¶ffQ ÀfZ Uû Jf¸fûVf SXWX³fZ »f¦fe ±feÜ Àfû¸fUfSX IYû Uû ´fZ´fSX QZIYSX »füMXe ±feÜ CXÀfIZY ¶ffQ ÀfZ Uû EIYQ¸f Jf¸fûVf WXû ¦fBÊ ±fe

UZÀMX³fÊ dOXÀMXSX¶fZÔÀf AüSX ÀffB¢»fû³f ÀfZ Lf¹ff IYûWXSXf, ¶fPÞXZ¦fe NXÔOX

¦Ufd»f¹fSXÜ IYûWXSXZ IYf Àfeþ³f A¶f VfbøY WXû ¦f¹ff WX`Ü »f¦ff°ffSX QcÀfSXZ dQ³f ·fe §f³ff IYûWXSXf QZJ³fZ IYû d¸f»ffÜ ¹fWX IYûWXSXf UZÀMX³fÊ dOXÀMXSX¶fZÔÀf AüSX ¶fÔ¦ff»f IYe JfOÞXe ¸fZÔ AfE ÀffB¢»fû³f IZY IYfSX¯f ¶f³ff WX`Ü IYûWXSXZ IZY IYfSX¯f SXZ»f ÀfZ »fZIYSX WXUfBÊ ¸ff¦fÊ AüSX ÀfOÞXIY IZY MÑ`dRYIY ´fSX AÀfSX ´fOÞXf WX`Ü EZÀff ±ff AfÀf¸ff³f ¸fZÔ IYûWXSXf..¸füÀf¸f dU·ff¦f d´fL»fZ IbYL dQ³fûÔ ÀfZ °ff´f¸ff³f ¸fZÔ d¦fSXfUMX IYe ·fdU¿¹fUf¯fe IYSX SXWXf ±ff AüSX dQÀfÔ¶fSX ÀfZ BÀfIYe VfbøYAf°f WXû ¦fBÊ WX`Ü »f¦ff°ffSX QcÀfSXZ dQ³f ¦fb÷YUfSX IYû ·fe IYûWXSXf dQJfBÊ dQ¹ffÜ-»fû¦fûÔ IYû d´fL»fZ dQ³fûÔ IYe °fb»f³ff ¸fZÔ ª¹ffQf NXÔOX ·fe ¸fWXÀfcÀf WXbBÊÜ A¶f Ad²fIY°f¸f °ff´f¸ff³f ·fe 30 dOX¦fie ÀfZd»Àf¹fÀf IZY ³fe¨fZ WXe SXWXZ¦ffÜ-SXf°f IYf °ff´f¸ff³f ·fe 10 dOX¦fie IZY AfÀf´ffÀf SXWX³fZ IYf A³fb¸ff³f WX` AüSX IYûWXSXZ IZY IYfSX¯f Àff¸ff³¹f þ³fþeU³f ´fi·ffdU°f WXû¦ffÜ UZÀMX³fÊ dOXÀMXSX¶fZÔÀf IZY IYfSX¯f Lf¹ff IYûWXSXf ¸füÀf¸f U`Äffd³fIYûÔ IZY ¸fb°ffd¶fIY UZÀMX³fÊ dOXÀMXSX¶fZÔÀf ÀfdIiY¹f WXû ¦f¹ff WX` AüSX BÀfÀfZ ´fWXfOÞXûÔ ´fSX ¶fRYÊ d¦fSX SXWXe WX`Ü BÀfIZY A»ffUf ¶fÔ¦ff»f IYe JfOÞXe ¸fZÔ ÀffB¢»fû³f ÀfdIiY¹f WX`Ü B³f Qû³fûÔ ¶fQ»ffUûÔ IZY IYfSX¯f ´fcSXZ CXØfSX ·ffSX°f ¸fZÔ IYûWXSXf Lf¹ff WX` AüSX NXÔOX ·fe ¶fPÞX SXWXe WX`Ü IYûWXSXZ ÀfZ ¶fPÞXe NXÔOX -IYûWXSXZ IZY IYfSX¯f NXÔOX ·fe ¶fPÞX ¦fBÊ WX` AüSX A¶f dNXNXbSX³f Uf»fe ÀfQeÊ IYe VfbøYAf°f WXû ÀfIY°fe WX`Ü ¶fb²fUfSX IYû ·fe IYûWXSXZ IZY AÀfSX dQJfBÊ dQ¹ffÜ ÀfOÞXIYûÔ ´fSX UfWX³f ²fe¸fZ ¨f»f SXWXZ ±fZ AüSX ÀIcY»f þf³fZ Uf»fZ ¶f¨¨fûÔ IYû ª¹ffQf ´fSXZVff³fe WXbBÊÜ ÀIcY»f ¶fÀfZÔ »fZMX AfBÊÔÜ

´fSX Lf´fZ¸ffSX IYfSXÊUfBÊ IYe ±feÜ þfÔ¨f IZY ¶ffQ »fûIYf¹fböY ³fZ þûVfe QÔ´fd°f IZY ´ffÀf ÀfZ 43 IYSXûOÞX 20 »ffJ 23 WXþfSX 416 ÷Y´fE d¸f»f³ff Àffd¶f°f WXû³fZ IYf QfUf dIY¹ff ±ffÜ þ¶fdIY,10 dQÀfÔ¶fSX 2010 °fIY CX³fIYe Af¹f EIY IYSXûOÞX 32 »ffJ 87 WXþfSX 595 ÷Y´fE WXû³fe ±feÜ BÀf °f±¹f IYf ¨ff»ff³f ¸fZÔ ´fi¸fbJ°ff ÀfZ dþIiY dIY¹ff ¦f¹ff ±ffÜ dSXMXf¹fSX¸fZÔMX ÀfZ ´fWX»fZ »f¦ff ¶fJfÊÀ°f¦fe IYf IY»fÔIY »fÔ¶fe JeÔ¨f°ff³f IZY ¶ffQ IZYÔQie¹f IYfd¸fÊIY EUÔ ´fidVfÃf¯f ¸fÔÂff»f¹f ³fZ ¸f²¹f ´fiQZVf IYfgOXSX 1979 ¶f`¨f IZY IAS Ad²fIYfSXe ASXdUÔQ þûVfe AüSX MXe³fc þûVfe IYû ¶fJfÊÀ°f dIY¹ff ±ffÜ ´fiQZVf ¸fZÔ dIYÀfe AfBÊEEÀf QÔ´fd°f IYû ¶fJfÊÀ°f dIYE þf³fZ IYf ¸ff¸f»ff ´fWX»ff WX`Ü BÀfIZY ´fcUÊ AfBÊEEÀf SX¸fZVf ±fZMXZ IYû ·fiáf¨ffSX IZY ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ ¶fJfÊÀ°f dIY¹ff ¦f¹ff ±ffÜ þûVfe QÔ´f°fe ³fZ Vff¹fQ A´f³fZ þeU³f ¸fZÔ EZÀff IY·fe ³fWXeÔ Àfû¨ff WXû¦ff dIY,UZ dSXMXf¹fSX¸fZÔMX IZY EZ³fUöY ´fSX ¶fJfÊÀ°f¦fe IYf IY»fÔIY ÓfZ»fZÔ¦fZÜ MXe³fc þûVfe A¦fÀ°f 2014 AüSX ASXdUÔQ þûVfe ³fUÔ¶fSX 2014 ¸fZÔ ÀfZUfd³fUÈØf WXû³fZ Uf»fZ ±fZÜ BÀf QÔ´f°fe IYe IYWXf³fe dIYÀfe dRY»¸f ÀfZ IY¸f ³fWXeÔ WX`Ü ´fPÞXfBÊ IZY QüSXf³f B³f Qû³fûÔ ¸fZÔ ´¹ffSX WXbAfÜ CXÀfIZY ¶ffQ B³WXûÔ³fZ VffQe IYSX »feÜ ¶ffQ ¸fZÔ IYf»fe IY¸ffBÊ AdþÊ°f IYSX³fZ ¸fZÔ ·fe Àff±f-Àff±f SXWXZÜ...AüSX ¹fWX ·fe dQ»f¨fÀ´f WX` dIY,IYSX´Vf³f IZY ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ ¶fJfÊÀ°f ·fe Qû³fûÔ EIY Àff±f WXbEÜ

¹fZ ±ff dÀfÔd²f¹ff SXfþUÔVf IYf IiYcþ ´f`»fZÀf, 6.41 »ffJ ¸fZÔ BÀf UþWX ÀfZ dQ¹ff ±ff ¶fZÔ¨f b A´f³fZ dVfIYfSX JZ»f³fZ IZY d»fE dÀfÔd²f¹ff SXfþUÔVf ³fZ RiYfÔÀfeÀfe ÀMXfB»f IYf EIY ´f`»fZÀf ¦Ufd»f¹fSX ÀfZ 32 dIY¸fe QcSX MXZIY³f´fbSX ¸fZÔ ¶f³fUf¹ffÜ Ófe»f IZY dIY³ffSXZ ¶f³fZ BÀf ´f`»fZÀf IYû QZJIYSX EZÀff »f¦f°ff WX` dIY þ`ÀfZ IiYcþ dVf´f ³fZ EÔIYSX OXf»f dQ¹ff WXûÜ BÀf ´f`»fZÀf IZY Àff±f IYSXe¶f 3000 EIYOÞX þ¸fe³f dÀfÔd²f¹ff SXfþ´fdSXUfSX ³fZ 1965 ¸fZÔ ¶feEÀfERY IYû ¸ffÂf 6.41 »ffJ ÷Y´fE ¸fZÔ QZ ±feÜ A³fûJf ´f`»fZÀf WX` ¶feEÀfERY IYe À±ff´f³ff IYû 51 Àff»f ´fcSXZ WXû ¨fbIZY WX`ÔÜ ´ffÔ¨f QVfIY ´fWX»fZ MXZIY³f´fbSX ¸fZÔ ¶feEÀfERY AIYfQ¸fe À±ffd´f°f IYe ¦fBÊÜ EIY Ófe»f IZY dIY³ffSXZ °f`SX°fZ WXbE BÀf IiYcþ ·fU³f IYû SXfþ¸ff°ff dUþ¹ffSXfþZ dÀfÔd²f¹ff ³fZ ¶feEÀfERY IYû ÀfüÔ´f dQ¹ffÜBÀf¸fZÔ Ófe»f IZY Àff±f IYSXe¶f 3000 þ¸fe³f WX` AüSX BÀf¸fZÔ 643 EIYOÞX þ¸fe³f ¸fZÔ EIY Ófe»f ¶f³fe WXbBÊ WX`Ü

CXªþ`³f. VfWXSX IZY IYSXe¶f 20 WXþfSX Ad²fIYfdSX¹fûÔ U IY¸fʨffdSX¹fûÔ IZY ¶f`ÔIY Jf°fûÔ ¸fZÔ EIY dQÀfÔ¶fSX IYû UZ°f³f IZY øY´f ¸fZÔ IYSXe¶f 75 IYSXûOÞX ÷Y. AfEÔ¦fZÜ »fZdIY³f WXSX Jf°ff²ffSXe 10 WXþfSX ÷Y. ÀfZ ª¹ffQf SXfdVf ³fWXeÔ d³fIYf»f ´ffE¦ffÜ A°¹fÔ°f þøYSX°f ¸fÔQ IYû Ad²fIY°f¸f 24 WXþfSX ÷Y. IYf ·fb¦f°ff³f ¶f`ÔIY ¸f`³fZþSX IYSXZÔ¦fZ »fZdIY³f BÀfIZY ¶ffQ UWX EIY WXµ°fZ ¶ffQ WXe SXfdVf d³fIYf»f ´ffE¦fZÔ Ü ¶f`ÔIY ÀfZ B°f³fe SXfdVf d³fIYf»f ÀfIZYÔ¦fZ 10000 ¶f`ÔIY Jf°fZ ÀfZ dUOÑfU»f 2500 EMXeE¸f ÀfZ 2500 ¨fd»f°f EMXeE¸f 24000 ÷Y´fE ¶f`ÔIY ´fi¶fÔ²fIY IYû A´f³fe AfUV¹fIY°ff ´fi¸ffd¯f°f IYSX³fZ´fSX EIY ¶ffSX ¸fZÔ»fZÀfIY°fZWX`Ô´fSX BÀfIZY¶ffQ EIY Àf~fWX ¶ffQ WXe ¦fifWXIY SXfdVf d³fIYf»f ÀfIZYÔ¦fZÜ (SXfdVf ÷Y´fE ¸fZÔ) ¹fZ dUIY»´f A´f³ffEÔ 01 ÀIcY»f RYeÀf, d¶fþ»fe d¶f»f, ¸fû¶ffB»f-MXZ»feRYû³f d¶f»f AfdQ IYf ·fb¦f°ff³f ¨fZIY ÀfZIYSX ÀfIY°fZ WX`ÔÜ 02 dIYSXf³ff, Qc²f IYf ·fb¦f°ff³f AfSXMXeþeEÀf ¹ff E³fBÊERYMXe ÀfZ IYSX ÀfIY°fZWX`ÔÜ dþÀfZ·fb¦f°ff³f IYSX³ff WX`CX³fIYf Jf°ff ³fÔ¶fSX, AfBÊERYEÀfÀfe IYûOX, ³ff¸f A´f³fZ¶f`ÔIY IYû QZ³ff WXû°ff WX`Ü 03 ¶f`ÔIYûÔ IZY ¸fû¶ffB»f E´f WX`Ô, CX³WXZÔBÔMXSX³fZMX ÀfZOXfCX³f»fûOX IYSX ·fb¦f°ff³f IYSX ÀfIY°fZWX`ÔÜ þ`ÀfZEÀf¶feAfBÊ IYf ¶fOXe AüSX ¶f`ÔIY AfgRY BÔdOX¹ff IYf d¨f»fSXÜ 04 dþ³f QbIYf³fûÔ ´fSX ´fûÀf (´ffBÔMX AfgRY ÀfZ»f) ¸fVfe³fZÔWX`Ô, UWXfÔ A´f³fZIiYZdOXMX, OXZd¶fMX ¹ff EMXeE¸f IYfOXÊ ÀfZ Àfe²fZ ·fb¦f°ff³f IYSX ÀfIY°fZWX`ÔÜ dIYÀf dU·ff¦f ¸fZÔ dIY°f³ff ´f`Àff AfE¦ff dU·ff¦f IY¸fʨffSXe UZ°f³f SXfdVf dþ»ff IYû¿ff»f¹f ÀfZ 15000 60 IYSXûOÞX ÷Y. ³f¦fSX d³f¦f¸f 3000 6 IYSXûOÞX ÷Y OXfIY§fSX 80 32 »ffJ ÷Y. ¶feEÀfE³fE»f 350 2.5 IYSXûOÞX ÷Y. ¸fWXfIYf»f ¸fÔdQSX 330 31 »ffJ ÷Y. ÀUfÀ±¹f dU·ff¦f 2000 02 IYSXûOÞX ÷Y. SXZ»fUZ 1250 3.5 IYSXûOÞX ÷Y. EMXeE¸f ÀfZ IZYU»f 2500 ÷Y. WXe EIY dQ³f ¸fZÔ d¸f»fZÔ¦fZÜ ³fûMX ÀfÔIYMX IZY ¨f»f°fZ ¦fb÷YUfSX IYû ¶f`ÔIYûÔ ¸fZÔ UZ°f³f SXfdVf d³fIYf»f³fZ IZY d»fE ·feOÞX SXWXZ¦feÜ ¶f`ÔIY Ad²fIYfdSX¹fûÔ ³fZ UZ°f³f Jf°ff²ffSXIY ¦fifWXIYûÔ IYû ³fIYQ ·fb¦f°ff³f IYe ¶fþfE ·fb¦f°ff³f IZY A³¹f °fSXeIZY A´f³ff³fZ IYe Àf»ffWX Qe WX`Ü ¶f`ÔIYûÔ ´fSX ·fb¦f°ff³f IYf Q¶ffU »feOX ¶f`ÔIY ¸f`³fZþSX AfSXIZY d°fUfSXe IZY A³fbÀffSX ¶f`ÔIYûÔ ´fSX ³fIYQ ·fb¦f°ff³f IYf Q¶ffU WX`Ü IYSXe¶f 14 IYSXûOÞX AüSX EMXeE¸f ¸fZÔIYSXe¶f 7 IYSXûOÞX ÷Y. IYf BÔ°fþf¸f dIY¹ff WX`Ü ¶f`ÔIYûÔ ¸fZÔ I`YVf IYe IY¸fe WX`Ü EMXeE¸f ÀfZ2000 AüSX 100 IZY³fûMX d¸f»fZÔ¦fZÜ IYûdVfVf IYe WX` dIY Àf·fe EMXeE¸f ¸fZÔ¦fifWXIYûÔ IYû ÷Y´fE d¸f»fZÜ IYfCXÔMXSX ¶fPÞXfE þfEÔ¦fZ ·ffSX°fe¹f ÀMXZMX ¶f`ÔIY IZYSXeþ³f»f ¸f`³fZþSX SXfþZVf ¨füSXZIZYA³fbÀffSX UZ°f³f IYe °ffSXeJ IYû QZJ°fZ4 IYSXûOÞX ÷Y. Ad°fdSXöY I`YVf IYe ½¹fUÀ±ff IYe WX`Ü ¶f`ÔIY VffJfAûÔ ¸fZÔ þøYSX°f IZYA³fbÀffSX IYfCXÔMXSX ¶fPÞXf³fZIYû ·fe IYWXf WX`Ü Àf·fe VffJfAûÔ ¸fZÔ UZ°f³f Uf»fZJf°fZQfSXûÔ IYû I`YVf d¸f»f³fZ ¸fZÔ dQ¢IY°f ³fWXeÔ AfE¦feÜ

dRY»¸f ¸fZÔ SXf¿MÑX¦ff³f IZY d»fE JOÞXZ WXbE °fû CXOÞXf ¸fþfIY, dRYSX 14 Àff»f °fIY »fOÞXe »fOÞXfBÊ

·fû´ff»f. SXfþ²ff³fe IZY 77 Àff»f IZY V¹ff¸f³ffSXf¹f¯f ¨füIYÀfZ ³fZ 14 Àff»f °fIY SXf¿MÑX¦ff³f IZY Àf¸¸ff³f IYe »fOÞXfBÊ »fOÞXe AüSX þe°fZ ·feÜ A¶f Àfb´fie¸f IYûMXÊ IYf AfQZVf Af¹ff WX` dIY d±f¹fZMXSX ¸fZÔ dRY»¸f ÀfZ ´fWX»fZ SXf¿MÑX¦ff³f ¶fþZ¦ff, Àf¶f JOÞXZ WXûÔ¦fZ AüSX QSXUfþZ ¶fÔQ SXWXZÔ¦fZÜ EIY ¸fþfIY CXOÞXfE þf³fZ IZY ¶ffQ dIY¹ff ±ff »fOÞX³fZ IYf R`YÀf»ff... V¹ff¸f³ffSXf¹f¯f ¨füIYÀfZ ³fZ ·ffÀIYSX IZY dSX´fûMXÊSX ¹fû¦fZVf ´ffÔOXZ ÀfZ ¶ff°f¨fe°f ¸fZÔ IYWXf dIY 2002 ¸fZÔ UZ 'IY·fe JbVfeIY·fe ¦f¸f' dRY»¸f QZJ³fZ ¦fE ±fZÜ dRY»¸f ¸fZÔ SXf¿MÑX¦ff³f VfbøY WXbAf °fû ¸f`Ô JOÞXf WXû ¦f¹ffÜ ´feLZ ÀfZ »fû¦fûÔ ³fZ WXcdMXÔ¦f VfbøY IYSX QeÜ ¸f`Ô³fZ ¸f`³fZþSX ÀfZ dVfIYf¹f°f IYe, »fZdIY³f CX³WXûÔ³fZ ³fWXeÔ Àfb³ffÜ ¸f`Ô³fZ WXfSX ³fWXeÔ ¸ff³feÜ SXf¿MÑX¦ff³f IZY QüSXf³f JOÞXZ SXWX³fZ IYe þf³fIYfSXe QZ³fZ Uf»fZ ¶f`³fSX ´fûÀMXSX dÀf³fZ¸ffWXfg»f IZY ¶ffWXSX »f¦ff dQEÜ þ¶f»f´fbSX WXfBÊIYûMXÊ ¸fZÔ ¹ffd¨fIYf ·fe »f¦ffBÊÜ ´fWX»fe ¶ffSX 24 þb»ffBÊ 2004 IYû AfQZVf ´fÃf ¸fZÔ Af¹ff, »fZdIY³f dRY»¸f OXf¹fSXZ¢MXSX IYSX³f þüWXSX ³fZ Àfb´fie¸f IYûMXÊ ÀfZ R`YÀf»fZ

SXf¿MÑX¦ff³f IZY QüSXf³f JOÞXZ SXWX³fZ IYe þf³fIYfSXe QZ³fZ Uf»fZ ¶f`³fSX ´fûÀMXSX dÀf³fZ¸ffWXfg»f IZY ¶ffWXSX »f¦ff dQEÜ ´fSX ÀMXZ »fZ d»f¹ffÜ °f¶f ¸fZSXe dþQ AüSX ¸fþ¶fc°f WXbBÊÜ ¸f`Ô³fZ Àff»fûÔ °fIY SXf¿MÑX¦ff³f ÀfZ þbOÞXf WXSX R`YÀf»ff ´fPÞXfÜ ´fWX»fe Àfb³fUfBÊ ¸fZÔ IYûMXÊ ³fZ dQ¹ff CX³fIZY RZYUSX ¸fZÔ AfQZVf ·fû´ff»f ¸fZÔ ¸fÔÂff»f¹f IZY Àff¸f³fZ »f¦fZ d°fSXÔ¦fZ IZY ¶ffSX-¶ffSX RYMX³fZ ÀfZ BÀfIZY A´f¸ff³f ´fSX ·fe IYûMXÊ ¸fZÔ ¹ffd¨fIYf »f¦ffBÊÜ °fe³f ¸fWXe³fZ ´fWX»fZ dÀf°fÔ¶fSX 2016 ¸fZÔ dRYSX Àfb´fie¸f IYûMXÊ ¸fZÔ »f¦ffBÊ ¹ffd¨fIYf ¸fZÔ IYWXfdÀf³fZ¸ffWXfg»f ¸fZÔ dRY»¸f VfbøY WXû³fZ ÀfZ ´fWX»fZ SXf¿MÑX¦ff³f þøYSXe WXûÜ Àff±f WXe SXf¿MÑX¦ff³f IYe ¦fdSX¸ff Àfbd³fd›°f IYSX³fZ Uf»fZ A³fZIY d¶fÔQb IYûMXÊ IYû ¶f°ffEÜ 30 ³fUÔ¶fSX IYû ¸ff¸f»fZ IYe Àfb³fUfBÊ

±feÜ ¸fbÓfZ ¹fWX AÔQfþf ³fWXeÔ ±ff dIY IYûMXÊ ´fWX»fe Àfb³fUfBÊ ¸fZÔ WXe EZÀff AfQZVf QZ¦ffÜ- Àfb¶fWX 11:30 ¶fþZ dQ»»fe ÀfZ UIYe»f Ad·f³fU ßfeUfÀ°fU IYf RYû³f Af¹ff dIY Àfb´fie¸f IYûMXÊ ³fZ ¹ffd¨fIYf ´fSX AÔ°fdSX¸f AfQZVf dQ¹ff WX`Ü R`YÀf»fZ ¸fZÔ Àfb´fie¸f IYûMXÊ ³fZ IYWXf WX` dIY dRY»¸f VfbøY WXû³fZ ÀfZ ´fWX»fZ dÀf³fZ¸ffWXf»f ¸fZÔ SXf¿MÑX¦ff³f ¶fþf³ff þøYSXe WXû¦ffÜ Àfb´fie¸f IYûMXÊ IZY BÀf AÔ°fdSX¸f R`YÀf»fZ IZY Af³fZ ÀfZ ¸f`Ô JbVf WXcÔÜ B³f ¸ff¸f»fûÔ ¸fZÔ ·fe »f¦ffBÊ WX` ¨füIYÀfZ ³fZ ¹ffd¨fIYf SXf¿MÑXd´f°ff ¸fWXf°¸ff ¦ffÔ²fe IYe Àf¸ffd²f SXfþ§ffMX IYe QbQÊVff ´fSXÜ WXSX Àff»f BÀfIZY ¸fZÔMX³fZÔÀf ´fSX 4.50 IYSXûOÞX J¨fÊ WXû³fZ IZY ¶ffQ ·fe ¹fWXfÔ ½¹fUÀ±ffEÔ ³fWXeÔÜ- VffWX´fbSXf E ÀfZ¢MXSX IZY ´ffIYÊ ¸fZÔ ²UþfSXûWX¯f IZY À±ff³f ´fSX VfWXeQ À¸ffSXIY ¶f³ff³fZ IZY dUSXû²f ¸fZÔ »f¦ffBÊ ¹ffd¨fIYfÜ dVfU´fbSXe ¸fZÔ EIY ÀfSXIYfSXe IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ ³ffV°fZ IYe ´»fZMX ¸fZÔ SXf¿MÑX¦ff³f AüSX d°fSXÔ¦ff »f¦ff ±ff, BÀfIYe IY°fSX³fZ ´fZVf IYeÔÜ EIY d³fþe MXeUe ¨f`³f»f ´fSX ´fiÀffdSX°f ARYÀfSX d¶fdMX¹ff ²ffSXfUfdWXIY ¸fZÔ SXf¿MÑX¦ff³f

UfBRY IZY d»fE d»fJf I LOVE YU AüSX dRYSX QZ Qe þf³f

·fû´ff»f/BMXfSXÀfeÜ ¨fZIY ¶ffCXÔÀf IZY IZYÀf ¸fZÔ þZ»f þf³fZ IZY OXSX ÀfZ 'd¨fMXRÔYOX §fûMXf»fZ' IZY AfSXû´fe ³fZ BMXfSXÀfe IZY WXûMX»f ´fiZdÀfOXZÔMX ¸fZÔ øY¸f ³fÔ¶fSX 217 ¸fZÔ RYfÔÀfe »f¦ff »feÜ ¸fÈ°fIY ¶f`°fc»f dþ»fZ IZY ´ff±ffJZOÞXf IZY ´fiZ¸f³f¦fSX IYf SXWX³fZ Uf»ff ÀfÔþ¹f QfÀf ´fbÂf A¸f»f QfÀf(32) ±ffÜ UWX IbYL dQ³fûÔ ÀfZ BÔQüSX ¸fZÔ SXWX SXWXf ±ffÜ ¶fb²fUfSX IYe SXf°f 8.45 ¶fþZ UWX BMXfSXÀfe ¸fZÔ SXZ»fUZ ÀMXZVf³f IZY Àff¸f³fZ WXûMX»f IZY øY¸f ³fÔ¶fSX 217 ¸fZÔ AfIYSX ÷YIYfÜ ¦fb÷YUfSX IYe Àfb¶fWX CXÀfZ ¶f`°fc»f ¸fZÔ ÀfeþZE¸f IYûMXÊ ¸fZ ´fZVfe ´fSX WXfdþSX WXû³ff ±ffÜ ´f»fÔ¦f AfOÞXf

SXJ dQ¹ff ±ff...ÀfbÀffBOX ³fûMX ¸fZÔ d»fJf, A´f³fe ¸fþeÊ ÀfZ QZ SXWXf WXcÔ þf³f...OXfg¢MXSXe IYe ´fPÞXfBÊ IYSX SXWXe ÀMXcOXZÔMX ³fZ IYe Af°¸fWX°¹ff, ¢¹ff d»fJf WX` ÀfbÀffBOX ³fûMX ¸fZÔ...WXûMX»f ´fiZdÀfOXZÔMX IZY ¸f`³fZþSX ³fZ ´fbd»fÀf IYû ¶f°ff¹ff dIY Àfb¶fWX WXûMX»f IY¸fʨffSXe ³fZ øY¸f IYf QSXUfþf JMXfJMXf¹ff, °fû IYûBÊ þUf¶f ³fWXeÔ d¸f»f SXWXf ±ffÜ ÀfÔQZWX WXû³fZ ´fSX WX±füOÞXZ ÀfZ WX`dOXÔ»f °fûOÞXIYSX QSXUfþf Jû»ff ¦f¹ff, °fû ÀfÔþ¹f QfÀf IYf VfU Àfed»fÔ¦f R`Y³f ÀfZ ¨ffQSX IZY RÔYQZ ´fSX Ófc»f SXWXf ±ffÜ ¸fÈ°fIY ³fZ RYfÔÀfe »f¦ff³fZ IZY ´fWX»fZ ´f»fÔ¦f AfOÞXf SXJ dQ¹ff ±ff AüSX

ÀMXc»f ´fSX JOÞXf WXûIYSX RÔYQZ ´fSX Ófc»f ¦f¹ffÜ WXûMX»f ¸f`³fZþSX IYe Àfc¨f³ff ´fSX §fMX³ffÀ±f»f ´fSX ´fWXbÔ¨fe ´fbd»fÀf IYû øY¸f ¸fZÔ MXeUe ¨f»f°ff WXbAf d¸f»ffÜ UWXeÔ ¸fÈ°fIY IYf ¶f`¦f SXJf ±ff, dþÀf¸fZÔ ´ffgIZYMX OXf¹fSXe ¸fZÔ ÀfÔþ¹f QfÀf ³fZ ¸fü°f IZY ´fWX»fZ ÀfbÀffBOX ³fûMX d»fJf ±ffÜ ÀfÔþ¹f ³fZ d»fJf dIY UWX A´f³fe ¸fþeÊ ÀfZ Af°¸fWX°¹ff IYSX SXWXf WX`Ü dIYÀfe IYû ´fSXZVff³f ³f dIY¹ff þfEÜ ´fÂf ¸fZÔ CXÀf³fZ A´f³fe ´f}e IYû I LOVE YOU d»fJ°fZ WXbE 5 U¿feʹf ¶f¨¨fZ IYe A¨Le °fSXWX QZJ·ff»f IYSX°fZ SXWX³fZ IYû IYWXfÜ ´fbd»fÀf ³fZ ¸fÈ°fIY IZY EIY

RYSXUSXe IYû ±fe ´fbd»fÀf þUf³f IYe VffQe, BÀf IYfSX¯f JbQ IZY Àfe³fZ ¸fZÔ ¸ffSXe ¦fû»fe

BÔQüSX/ ³fe¸f¨fÜ SX°f³f¦fPÞX ±ff³fZ ¸fZÔ ´fQÀ±f IYfg³ÀMXZ¶f»f þ¦fQeVf IYMXfSXf ³fZ ÀfdUÊÀf SXf¹fRY»f ÀfZ JbQ IYû ¦fû»fe ¸ffSX »feÜ ³fe¸f¨f EÀf´fe ³fZ þ¦fQeVf IYe ¸fü°f ´ffdSXUfdSXIY °f³ffU IZY ¨f»f°fZ WXû³ff ¶f°ff¹ff WX` °fû ·ffBÊ IYf IYWX³ff WX` dIY þ¦fQeVf IYf EIY »fOÞXIYe ÀfZ ´fiZ¸f-´fiÀfÔ¦f ·fe ¨f»f SXWXf ±ffÜ ´fPÞXZÔ, OXйfcMXe ´fSX þf³fZ ÀfZ ´fWX»fZ LûMXZ ·ffBÊ IYû ¦f»fZ »f¦ff¹ff AüSX IYWXf- ¸f¸¸fe ´ff´ff IYf ²¹ff³f SXJ³ff... IYfg³ÀMXZ¶f»f þ¦fQeVf IYMXfSXf SXf°f IYû ³ffBMX OXйfcMXe IZY d»fE °f`¹ffSX WXbAfÜ Àff¸ff³f IYû ½¹fUdÀ±f°f SXJ OXf¹fSXe ¸fZÔ dWXÀff¶f d»fJf

Afþ Jf°fûÔ ¸fZÔ 75 IYSXûOÞX ÷Y´fE UZ°f³f, ¶f`ÔIYûÔ ¸fZÔ 20 IYf BÔ°fþf¸f

AüSX LûMXZ ·ffBÊ d³f»fZVf IZY ´ffÀf ´fWXbÔ¨ffÜ ·ffBÊ IYû ¦f»fZ ÀfZ »f¦ff¹ff AüSX SXû°fZ WXbE ¶fû»ff ³fe»fZVf ¸f¸¸fe-´ff´ff IYf ²¹ff³f SXJ³ff, A¶f WX¸f ³fWXeÔ d¸f»fZÔ¦fZÜ BÀfIZY ¶ffQ SX°f³f¦fPÞX ±ff³fZ ¸fZÔ ¸fÔ¦f»fUfSX SXf°f IYû ¦fV°f IZY d»fE þ¦fQeVf IYMXfSXf ³fZ CX´fdÀ±fd°f QeÜ UWX ±ff³fZ ÀfZ 10 ¶fûSX IYe ÀfdUÊÀf SXf¹fRY»f »fZIYSX AfSXÃfIY Àfb·ff¿f ´fiþf´f°f IZY Àff±f SXf°f 12 ¶fþZ ¦fV°f ´fSX SXUf³ff WXbAfÜ BÀfIZY ¶ffQ Àfb¶fWX 5 ¶fþZ Àfb·ff¿f IYû §fSX LûOÞXIYSX UWX ·fe A´f³fZ §fSX Af¹ff AüSX ·ffBÊ ÀfZ d¸f»ffÜ BÀfIZY ¶ffQ UWX ±ff³fZ IZY d»fE SXUf³ff WXû ¦f¹ffÜ

þ¦fQeVf SXf¹fRY»f þ¸ff IYSX³fZ ±ff³fZ °fû ´fWXbÔ¨ff ´fSX CXÀf³fZ CXÀfe ÀfdUÊÀf SXf¹fRY»f ÀfZ Àfe³fZ ¸fZÔ ¦fû»fe ¸ffSX »feÜ EIY SXfCXÔOX ¦fû»fe IYe AfUfþ Àfb³fIYSX ´fbd»fÀfIY¸feÊ þ¶f °fIY ¶ffWXSX Af°fZ, °f¶f °fIY QcÀfSXe ¦fû»fe ¨f»f³fZ IYe AfUfþ Af ¦fBÊÜ ´fbd»fÀfIYd¸fʹfûÔ ³fZ QZJf þ¦fQeVf »fWXc»fbWXf³f ´fOÞXf ±ffÜ SXf¹fRY»f AüSX CXÀfIZY þc°fZ ´ffÀf WXe ´fOÞXZ ±fZÜ MXeAfBÊ Af³fÔQ dÀfÔWX AfþfQ °f°IYf»f 100 OXf¹f»f ÀfZ þ¦fQeVf IYû AÀ´f°ff»f »fZ ¦fE, þWXfÔ OXfg¢MXSXûÔ ÀfZ CXÀfZ ¸fÈ°f §fûd¿f°f IYSX dQ¹ffÜ þ¦fQeVf 2012 ¶f`¨f IYf ±ffÜ SX°f³f¦fPÞX ±ff³fZ ¸fZÔ Uû 24

dÀf°fÔ¶fSX 2015 ÀfZ ´fQÀ±f ±ffÜ Àfc¨f³ff d¸f»f°fZ WXe EÀf´fe ¸f³fûþIbY¸ffSX dÀfÔWX SX°f³f¦fPÞX ´fWXbÔ¨fZÜ´fûÀMX¸ffMXʸf IZY ¶ffQ VfU ¦ffÔU d±fSX´fbSX ±ff³ff ¶ffþ³ff dþ»ff SX°f»ff¸f ·fZþ dQ¹ff ¦f¹ffÜ EÀf´fe dÀfÔWX ¶f°ff¹ff VfbøYAf°f þfÔ¨f ¸fZÔ ¸ff¸f»ff ´fdSXUfSX ¸fZÔ °f³ffU IYf Àff¸f³fZ Af SXWXf WX`Ü ¸fÈ°fIY ³fZ IYûBÊ ÀfbÀffBOX ³fûMX ³fWXeÔ LûOÞXf WX`, ´fbd»fÀf ¸ff¸f»fZ IYe þfÔ¨f IYSX SXWXe WX`ÜQûÀ°f ÀfZ IYWXfd´f°ff ARYÀfSX ¶f³ff³ff ¨ffWX°fZ ±fZ- þ¦fQeVf SXf°f ¸fZÔ Àfb·ff¿f IZY Àff±f ¦fV°f ´fSX ±ffÜ BÀf QüSXf³f CXÀf³fZ Àfb·ff¿f IYû ¶f°ff¹ff

QûÀ°f BMXfSXÀfe IYe ¶f`ÔIY IYfg»fû³fe ÃfZÂf ¸fZÔ SXWX³fZ Uf»fZ ´fiVffÔ°f ÀfWXf¹f IYe þf³fIYfSXe ´fSX ¸fÈ°fIY IZY ·fû´ff»f U BÔQüSX ¸fZÔ SXWX SXWXZ dSXV°fZQfSX U ´fdSXd¨f°fûÔ IYû §fMX³ff IYe Àfc¨f³ff QZ QeÜ d¦fSXµ°ffSXe UfSXÔMX d³fIY»ff ±ff...Qû´fWXSX 2 ¶fþZ WXûVfÔ¦ff¶ffQ ÀfZ RYûSXZÔdÀfÔIY MXe¸f WXûMX»f ´fiZdÀfOXZÔMX IZY øY¸f ³fÔ. 217 ¸fZÔ ´fWXbÔ¨feÔÜ CXÀf Àf¸f¹f °fIY VfU ¨ffQSX IZY RÔYQZ ÀfZ »fMXIYf WXbAf ±ffÜ ¸fÈ°fIY IZY ´f`SX þ¸fe³f IYû Lc SXWXZ ±fZÜ ¸fÈ°fIY IZY QûÀ°f ´fiVffÔ°f ³fZ ¶f°ff¹ff dIY UWX ÀfÔþ¹f IZY Àff±f AIYÀfSX ´fZVfe ´fSX IYûMXÊ þf°ff ±ffÜ

E¦fiZdÀfU ÀffSXIYû¸ff ÀfZ þcÓf SXWXf WX` ¶f¨¨ff, ´fdSXUfSX ³fZ ÀfûVf»f ¸fedOX¹ff ´fSX ¸ffÔ¦fe ¸fQQ

·fû´ff»fÜ 12 Àff»f IYf ¹fWX ¶f¨¨ff ÀffSXIYû¸ff I`YÔÀfSX þ`Àfe ¦fÔ·feSX ¶fe¸ffSXe ÀfZ ¦fbþSX SXWXf WX`Ü ´fdSXUfSX IYe dÀ±fd°f EZÀfe ³fWXeÔ WX` dIY ¶f¨¨fZ IYf B»ffþ IYSXf ÀfIZYÜ OXfg¢MXÀfÊ IYe ¸ff³fZ °fû B»ffþ IYe Qû¦fb³fe ¦fd°f ÀfZ ¶f¨¨fZ IYf I`YÔÀfSX R`Y»f SXWXf WX`, dþÀfZ IÔYMÑû»f ¸fZÔ IYSX ´ff³ff ¸fbdVIY»f WXû ¦f¹ff WX`Ü ¸fQQ IYe AfÀf ¸fZÔ ¶f¨¨fZ IZY ¶fOÞXZ ·ffBÊ ³fZ A´f³ff AIYfCXÔMX AüSX ¸fû¶ffB»f ³fÔ¶fSX U §fSX IYf ´f°ff ÀfûVf»f ³fZMXUdIÔYʦf UZ¶fÀffBMX ´fûÀMX dIY¹ff WX`Ü dUd²f IZY ¶fOÞXZ ·ffBÊ dUUZIY ³fZ ¶f°ff¹ff dIY d´f°ff dU²ff³f dUV½ffÀf SXÔ¦ffBÊ-´fb°ffBÊ IYf IYf¸f IYSX°fZ WX`Ô AüSX ¸ffÔ ¨fÔ´ff dUV½ffÀf dÀf»ffBÊ IYSX°fe WX`ÔÜ Qû³fûÔ dIYÀfe °fSXWX ´fdSXUfSX IYf J¨ffÊ ¨f»ff ´ff°fZ WX`ÔÜ BÀf dÀ±fd°f ¸fZÔ dUd²f IYf B»ffþ IYSXf ´ff³ff ¸fbdVIY»f WXû ¦f¹ff WX`Ü ´fdSXUfSX IYe WX`dÀf¹f°f IZY dWXÀff¶f ÀfZ WX¸f IYfRYe J¨fÊ IYSX ¨fbIZY WX`ÔÜ ´fdSXUfSX ´fSX IYfRYe IYþfÊ WXû ¦f¹ff WX`Ü UWXeÔ, OXfg¢MXÀfÊ IYf IYWX³ff WX` dIY I`YÔÀfSX EOXUfÔÀf À°fSX °fIY ´fWXbÔ¨f ¨fbIYf WX`, dþÀfZ þ»Q WXe Afg´fSXZMX IYSX³ff WXû¦ffÜ E¦fiZdÀfU WXû°ff WX` ¹fZ Uf¹fSXÀf, °fZþe ÀfZ R`Y»f°ff WX` SXû¦f ÀffSXIYû¸ff EIY EZÀff I`YÔÀfSX WX` þû dIY WXçe, CX´ffdÀ±f, UÀff, ¸ffÔÀf´fZdVf¹fûÔ, SXöY UfdWXIYfAûÔ ¹ff A³¹f ÀffµMX dMXV¹fcþ ¸fZÔ þ»Qe ÀfdIiY¹f WXû°ff WX`Ü ¹fZ A¢ÀfSX IY³fZd¢MXU ¹ff Àf´fûdMXÊU dMXV¹fcþ ¸fZÔ WXû°ff WX`Ü ¹fWX I`YÔÀfSX ¶fWXb°f WXe E¦fiZdÀfU WXû°ff WX`, BÀf¸fZÔ þSXf Àfe ·fe »ff´fSXUfWXe þf³f IYf J°fSXf Àffd¶f°f WXû ÀfIY°fe WX`Ü BÀfIZY »fïf þ»Qe Àf¸fÓf ³fWXeÔ Af°fZ AüSX ¹fWX °fZþe ÀfZ R`Y»f°ff WX`Ü-OXfg V¹ff¸f A¦fiUf»f, OXf¹fSXZ¢MXSX AfgRY ³fUûQ¹f I`YÔÀfSX WXfgdÀ´fMX»fÜ


SXfáXÑe¹f dWX³Qe Q`d³fIY

IYSXûOÞX´fd°f IYfÔ¦fiZÀfe ³fZ°ff, J°fSX³ffIY WXd±f¹ffSXûÔ IZY ·fe WX`Ô VfüIYe³f

¨fÔOXe¦fPÞXÜ ³f¦fSX d³f¦f¸f ¨fb³ffU IZY d»fE ³ff¸ffÔIY³f ·fSXZ þf ¨fbIZY WX`ÔÜ Àf·fe CX¸¸feQUfSXûÔ ³fZ A´f³fe-A´f³fe ÀfÔ´fdØf IYf Jb»ffÀff IYSX dQ¹ff WX`Ü BÀf¸fZÔ IYBÊ IYSXûOÞX´fd°f ·fe d³fIY»fZ WX`ÔÜ Àf¶fÀfZ ª¹ffQf IYSXûOÞX´fd°f CX¸¸feQUfSX IYfÔ¦fiZÀf ÀfZ WX`ÔÜ IYfÔ¦fiZÀf IZY QZdUÔQSX dÀfÔWX ¶f¶f»ff IZY ´ffÀf 17 IYSXûOÞX ÷Y´fE IYe ÀfÔ´fdØf WX` þ¶fdIY CX³fIYe ´f}e IZY ´ffÀf ·fe 4 IYSXûOÞX ÀfZ ª¹ffQf IYe ÀfÔ´fdØf WX`Ü WXd±f¹ffSXûÔ IYf WX` VfüIY WXf»ffÔdIY, CX³fIYe ¶fWX³f ¶f»fdUÔQSX IYüSX BÀf ¨fb³ffU ¸fZÔ Àf¶fÀfZ ª¹ffQf ÀfÔ´fdØf Uf»fe CX¸¸feQ WX`ÔÜ CX³fIZY ´ffÀf IbY»f 22.33 IYSXûOÞX IYe ÀfÔ´fdØf WX`Ü WXf»ffÔdIY, ¶f»fdUÔQSX IYüSX dVfAQ IYe AûSX ÀfZ UfOXÊ ³fÔ¶fSX-15 ÀfZ ¨fb³ffU »fOÞXZÔ¦feÜ IYSXûOÞX´fd°f IYfÔ¦fiZÀfe WXd±f¹ffSXûÔ AüSX IYfSXûÔ IZY ·fe VfüIYe³f WX`ÔÜ IYfÔ¦fiZÀfe ³fZ°ff QZdUÔQSX dÀfÔWX ¶f¶f»ff IZY ´ffÀf 2 »ffJ 25 WXþfSX IZY WXd±f¹ffSX WX`ÔÜ CX³fIZY ´ffÀf 30¶feE SXfBRY»f, 30 ¶fûSX d´fÀMX»f AüSX 12 ¶fûSX ¦f³f WX`Ü ¶f¶f»ff IZY ´ffÀf 23 »ffJ IYe ¸fdÀfÊOXeþ ¶fZÔþ AüSX 18 »ffJ IYe RYfgSX¨¹fc³fSX ¦ffOÞXe WX`Ü CX³fIZY ´ffÀf 35.16 »ffJ AüSX ´f}e IZY ´ffÀf 34.66 »ffJ IYf Àfû³ff WX`Ü -UWXeÔ, ·ffþ´ff ÀfZ CX¸¸feQUfSX Ad³f»f Qb¶fZ IZY ´ffÀf 60 WXþfSX ÷Y´fE IZY WXd±f¹ffSX WX`ÔÜ

³ff·ff þZ»f ¶fiZIY ÀfZ ´fWX»fZ ¸fû¦ff ¸fZÔ ¦f`Ô¦fÀMXÀfÊ ³fZ dIY¹ff ±ff MÑf¹f»f ¨fÔOXe¦fPÞXÜ ³ff·ff þZ»f ¶fiZIY ÀfZ Qû dQ³f ´fWX»fZ ¸fû¦ff IZY ¸fÔ¦fZUf»f ¸fZÔ þZ»f IYf ÀfZMX ¶f³ffIYSX Qû dQ³f MÑf¹f»f dIY¹ff ±ffÜ ¸ffÀMXSX¸ffBÔOX ¦fbSX´fie°f dÀfÔWX ¸fÔ¦fZUf»f AüSX CXÀfIZY Àff»fZ AÔ¦fiZþ dÀfÔWX IYû ´fÔþf¶fSXfþÀ±ff³f ´fbd»fÀf ³fZ ¸fÔ¦f»fUfSX SXf°f ßfe¦fÔ¦ff³f¦fSX IZY ¦ffÔU ¦fb¸¸f³fUf»fe ÀfZ d¦fSXµ°ffSX dIY¹ffÜ UWX UWXfÔ ¸ff¸ff ¸fZþSX dÀfÔWX IZY §fSX dL´ff ±ffÜ d¦fSXµ°ffSXe ´ff°fOÞXfÔ ÀfZ dQJfBÊ ¦fBÊ WX`Ü ¦fbSX´fie°f ³fZ ¦f`Ô¦fÀMXÀfÊ IYû LbOÞXf³fZ IZY d»fE ´f»fdUÔQSX dÀfÔWX d·fÔQf ÀfZ d¸f»fIYSX ÀffdþVf SX¨fe ±feÜ d·fÔQf IYû Qû dQ³f ´fWX»fZ WXe ¹fc´fe ÀfZ d¦fSXµ°ffSX dIY¹ff þf ¨fbIYf WX`Ü ¹fWX ¶ff°f ¦fbSX´fie°f ÀfZ ´fcL°ffL ¸fZÔ Àff¸f³fZ AfBÊ WX`Ü ³ff·ff þZ»f ´fSX WX¸f»fZ IZY Àf¸f¹f ¦fbSX´fie°f dÀfÔWX d·fÔQf AüSX ´f»fdUÔQSX dÀfÔWX d·fÔQf ·fe Àff±f ±fZÜ Qû dQ³f ¨f»ff ±ff MÑf¹f»f 27 ³fUÔ¶fSX IYû þZ»f ´fSX WX¸f»fZ ÀfZ ´fWX»fZ ¸fû¦ff IZY ¦ffÔU ¸fÔ¦fZUf»f ¸fZÔ ³ff·ff þ`Àfe WXe þZ»f ¶f³ffBÊ ¦fBÊÜ ¹fWXfÔ 25 AüSX 26 ³fUÔ¶fSX IYû MÑf¹f»f ¨f»ffÜ MÑf¹f»f IZY QüSXf³f WXe QZJf ¦f¹ff dIY I`YÀfZ WX¸f»ff IYSX³ff WX`Ü ¹fWX ·fe ´»ffd³fÔ¦f IYe ¦fBÊ dIY ¦f`Ô¦fÀMXÀfÊ IYû þZ»f ÀfZ LbOÞXf³fZ IZY ¶ffQ IYWXfÔ ÀfZ ·ff¦f³ff WX` AüSX dIYÀfIYû IYWXfÔ þf³ff WX`Ü

WXdSX¹ff¯ff ¸fZÔ 2.5 IYSXûOÞX »fû¦fûÔ IYû dQE þfEÔ¦fZ dOXdþMX»f WXZ»±f IYfOXÊ ¨fÔOXe¦fPÞX| WXdSX¹ff¯ff¸fZÔ ÀfSXIYfSX Àf·fe 2.50 IYSXûOÞX »fû¦fûÔ IYû Af²ffSX B³fZ¶f»OX ‘dOXdþMX»f WXZ»±f IYfOXÊ’ CX´f»f¶²f IYSXfE¦feÜ BÀf IYfOXÊ ¸fZÔ ÀfÔ¶fÔd²f°f ½¹fdöY IYe ÀUfÀ±¹f ÀfÔ¶fÔ²fe OXfMXf CX´f»f¶²f SXWXZ¦ffÜ BÀfIZY ¶ffQ IYûBÊ ·fe SXû¦fe SXfª¹f IZY dIYÀfe ·fe AÀ´f°ff»f ¸fZÔ B»ffþ IYSXUf³fZ þfE¦ff °fû UWXfÔ EIY d¢»fIY ´fSX OXfg¢MXSX A±fUf dSXÀfZ´Vf³f ´fSX ÀffSXf dUUSX¯f CX´f»f¶²f WXû¦ffÜ RYf¹fQf ¹fWX WXû¦ff dIY UWX A³ffUV¹fIY þfÔ¨f IYSXfE þf³fZ ÀfZ ¶f¨fZ¦ffÜ §fSX-§fSX þfIYSX ´fi°¹fZIY ½¹fdöY IZY Àf·fe þøYSXe MXZÀMX ¸fbµ°f dIYE þfEÔ¦fZÜ BÀf dSX´fûMXÊ IYf OXfMXf WXZ»±f IYfOXÊ IZY Àff±f ÀfUÊSX ´fSX ·fe ÀfbSXdÃf°f SXJf þfE¦ffÜ ÀfÔ¶fÔd²f°f ½¹fdöY IYû MXZÀMX IYe ´fif±fd¸fIY dSX´fûMXÊ Qe þfE¦feÜ ‘dOXdþMX»f WX`»±f IYfOXÊ’ ¶f³ff³fZ IZY d»fE WXZ»±f dOX´ffMXʸfZÔMX ³fZ AfBÊMXe IÔY´fd³f¹fûÔ ÀfZ 15 dQÀfÔ¶fSX °fIY E¢Àf´fiZVf³f AfgRY BÔMÑZÀMX ¸ffÔ¦fZ WX`ÔÜ ÀfSXIYfSX IYf QfUf WX` dIY A´f³fZ Àf·fe »fû¦fûÔ IYû ‘dOXdþMX»f WX`»±f IYfOXÊ’ CX´f»f¶²f IYSXUf³fZ Uf»ff WXdSX¹ff¯ff QZVf IYf ´fWX»ff SXfª¹f WXû¦ffÜ WXZ»±f d¸fd³fÀMXSX Ad³f»f dUþ ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ‘dOXdþMX»f WXZ»±f IYfOXÊ’ ¸fZÔ Af²ffSX IYfOXÊ þ`ÀfZ WXe RYe¨fSX WXûÔ¦fZÜ

(07)

WXdSX¹ff¯ff

Àf¨f ´fSX AdOX¦f

³fBÊ dQ»»feX/ VfbIiYUfSX, 02 dQÀf¸¶fSX 2016

2000 IZY ³fIY»fe ³fûMX Lf´f³fZ IZY ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ d¦fSXµ°ffSX dIY¹ff ¦f¹ff WX` ¹fbUIY-¹fbU°fe

¨fÔOXe¦fPÞX. ¹fWXfÔ ¸fûWXf»fe ¸fZÔ 2000 IZY ³fIY»fe ³fûMX Lf´f³fZ IYf A¶f-°fIY IYf Àf¶fÀfZ ¶fOÞXf Jb»ffÀff WXbAf WX`Ü dþÀf¸fZÔ Af¸feÊ R`Yd¸f»fe ÀfZ ÀfÔ¶fÔ²f SXJ³fZ Uf»fZ 21 Àff»f IZY ¶feMXZIY ÀMXcOXZÔMXÐÀf Ad·f³fU U¸ffÊ AüSX CXÀfIYe 20 Àff»f IYe IYdþ³f dUVffJf U¸ffÊ ³fZ 2000 IZY IYSXe¶f °fe³f IYSXûOÞX ÷Y´fE IYe¸f°f IZY ³fûMX ÀI`Y³f IYSXIZY Lf´fZÜ dþÀfIZY ¶ffQ »fû¦fûÔ ÀfZ ´fbSXf³fZ ³fûMX »fZIYSX ¶fQ»fZ ¸fZÔ ³fIY»fe ³fûMX ±f¸ff dQEÜ BÀf °fSXWX CX³WXûÔ³fZ IbY»f 2 IYSXûOÞX ÷Y´fE ¸ffIZYÊMX ¸fZÔ ¨f»ff dQEÜ BÀf IYf¸f IZY d»fE CX³WXûÔ³fZ 30% IY¸feVf³f ·fe d»f¹ffÜ IÔY´¹fcMXSX, ÀI`Y³fSX U A³¹f Àff¸ff³f ·fe IY¶þZ ¸fZÔ... ¸fûWXf»fe ´fbd»fÀf ³fZ Ad·f³fU AüSX CXÀfIYe IYdþ³f dUVffJf IYû ¸fÔ¦f»fUfSX SXf°f ¸fûWXf»fe IZY þ¦f°f´fbSXf ¸fZÔ ´fIYOÞX d»f¹ffÜ CXÀf Àf¸f¹f ¹fZ »ff»f¶fØfe »f¦fe AfgOXe IYfSX ¸fZÔ 42 »ffJ ÷Y´fE IZY þf»fe ³fûMX »fZIYSX þf SXWXZ ±fZÜ BÀf ´f`ÀfZ IYf BÀ°fZ¸ff»f ¶»f`IY¸f³fe IYû ½WXfBMX IYSX³fZ ¸fZÔ WXû³ff

±ffÜ »fbd²f¹ff³ff d³fUfÀfe d¶f¨füd»f¹ff Àfb¸f³f ³ff¦f´ff»f ·fe ¦ffOÞXe ¸fZÔ ¶f`NXf ±ff, þû ¦fifWXIY »fZIYSX Af SXWXf ±ffÜ ´fbd»fÀf ³fZ °fe³fûÔ IYû d¦fSXµ°ffSX IYSX d»f¹ffÜ ´fbd»fÀf ³fZ ¨fÔOXe¦fPÞX BÔOXdÀMѹf»f EdSX¹ff dÀ±f°f B³fIZY AfgdRYÀf ÀfZ 20 »ffJ IYe þf»fe IYSXÔÀfe ÀfdWX°f, IÔY´¹fcMXSX, ÀI`Y³fSX U A³¹f Àff¸ff³f ·fe IY¶þZ ¸fZÔ »fZ d»f¹ff WX`Ü BÀf¸fZÔ A·fe Qû AûSX »fû¦f Vffd¸f»f WX`Ô, dþ³fIYe ´fbd»fÀf °f»ffVf IYSX SXWXe WX`Ü´feE¸f ¸fûQe IZY '¸fZIY B³f BÔdOX¹ff' ´fiûþZ¢MX ÀfZ þbOÞXf WX` AfSXû´fe JfÀf ¶ff°f WX` dIY þf»fe ³fûMX IYfÔOX IYf ¸ffÀMXSX¸ffBÔOX Ad·f³fU ´feE¸f ³fSXZÔQi ¸fûQe IZY '¸fZIY B³f BÔdOX¹ff' ´fiûþZ¢MX IYf dWXÀÀff ¶f³f³fZ Uf»fûÔ IYe d»fÀMX ¸fZÔ WX`Ü Ad·f³fU ³fZ ¶»ffBÔOX »fû¦fûÔ IZY d»fE EIY EZÀfe MXZ¢³feIY OXZU»f´f IYe ±fe, dþÀfÀfZ CX³WXZÔ dÀMXIY IYf ÀfWXfSXf ³fWXeÔ »fZ³ff ´fOÞX°ffÜAd·f³fU ³fZ EIY EZÀff CX´fIYSX¯f °f`¹ffSX dIY¹ff WX`, dþÀfIYû údáWXe³f AÔ¦fcNXe IYe °fSXWX ´fWX³f ÀfIY°fZ WX`ÔÜ BÀfÀfZ Àff¸f³fZ IYûBÊ ·fe ¨feþ Af³fZ ´fSX Àf`ÔÀfSX

2000 IZY ³fIY»fe ³fûMX Lf´f JSXeQ »fe Audi IYfSX, ·ffBÊ-¶fWX³f ³fZ dIY¹ff ¹fZ IYfÔOX ¨fÔOXe¦fPÞX. VfWXSX ¸fZÔ ·ffBÊ-¶fWX³f ³fZ 2000 IZY ³fE ³fûMX ÀI`Y³f IYSX CXÀfIZY OXbd´»fIZYMX °f`¹ffSX dIYE AüSX dRYSX CX³WXZÔ ¶»f`IY¸f³fe IYû ½WXfBMX IYSX³fZ IYf ÓffÔÀff QZIYSX ¸ffIZYÊMX ¸fZÔ ¨f»ff dQ¹ffÜ Qû³fûÔ ³fBÊ IYSXÔÀfe IZY IYSXe¶f 2 IYSXûOÞX ÷Y´fE IZY ³fIY»fe ³fûMX ¸ffIZYÊMX ¸fZÔ ÀfIbY»fÊZMX IYSX ¨fbIZY WX`ÔÜ ¸fûWXf»fe ´fbd»fÀf ³fZ Qû³fûÔ IYû d¦fSXµ°ffSX IYSX d»f¹ff WX`Ü ´fcL°ffL ¸fZÔ ´f°ff ¨f»ff WX` dIY CX³WXûÔ³fZ ³fIY»fe ³fûMXûÔ ÀfZ WXf»f WXe ¸fZÔ AfgOXe IYfSX JSXeQe ±feܶ»f`IY¸f³fe IYû ½WXfBMX IYSX°fZ ±fZ Qû³fûÔ... 21 Àff»f IZY ¶feMXZIY ÀMXcOXZÔMX Ad·f³fU U¸ffÊ AüSX CXÀfIYe 20 Àff»f IYe IYdþ³f dUVffJf U¸ffÊ ³fZ 2000 IZY ³fE ³fûMX ÀI`Y³f dIYE AüSX dRYSX ¶»f`IY¸f³fe IYû ½WXfBMX IYSX³fZ IYf ÓffÔÀff QZIYSX ¸ffIZYÊMX ¸fZÔ ¨f»ff¹ffÜ dþÀf AfgOXe ¸fZÔ Ad·f³fU, dUVffJf U d¶f¨füd»fE Àfb¸f³f IYû ´fIYOÞXf ¦f¹ff WX`, UWX Ad·f³fU IYe WX`Ü CXÀf³fZ ¨ffSX dQ³f ´fWX»fZ WXe Àf`IÔYOX WX`ÔOX AfgOXe 20 »ffJ ÷Y´fE ¸fZÔ JSXeQe ±fe- BÀfIZY ¶ffQ »ff»f¶fØfe »f¦ffIYSX ¶»f`IY¸f³fe IYû ½WXfBMX IYSX³fZ IYf JZ»f JZ»ff ¦f¹ff, °ffdIY dIYÀfe ³ffIZY ¹ff QcÀfSXe þ¦fWX ´fbd»fÀf CX³WXZÔ SXûIZY ³fWXeÔ - ´fbd»fÀf ³fZ 42 »ffJ ÷Y´fE ¸füIZY ÀfZ AüSX 20 »ffJ ÷Y´fE BÔOXdÀMѹf»f EdSX¹ff IYe R`Y¢MXSXe ÀfZ ¶fSXf¸fQ IYSX d»fE WX`ÔÜ Ad·f³fU AüSX dUVffJf Qû³fûÔ ¶feMXZIY IYSX ¨fbIZY WX`ÔÜ Ad·f³fU IZY d´f°ff WXdSX¹ff¯ff ¦fU³fʸfZÔMX ¸fZÔ A¨Le ´fûÀMX ´fSX ±fZÜ d´fL»fZ Àff»f CX³fIYe ¸fü°f WXû ¦fBÊÜ ¸ffÔ »fZdµMX³fZÔMX IY³fÊ»f WX`ÔÜ þ»Q A¸feSX ¶f³f³ff ¨ffWX°fZ ±fZ Qû³fûÔ Ad·f³fU AüSX CXÀfIZY ¸ff¸ff IYe ¶fZMXe dUVffJf ³fZ ´fcL°ffL ¸fZÔ ¶f°ff¹ff dIY ¨fÔOXe¦fPÞX BÔOXdÀMѹf»f EdSX¹ff IZY EIY »ffBU UZSX»f Àffg»¹fcVf³f ³ff¸f IYe IÔY´f³fe ¸fZÔ CX³fIYf AfgdRYÀf WX`Ü ¹fWXeÔ ´fSX IYBÊ dQ³fûÔ IYe ¸fZWX³f°f ÀfZ 2000 IZY ³fE AÀf»fe ³fûMX IYe ÀI`Yd³fÔ¦f IYe AüSX IYSXe¶f 3 IYSXûOÞX IZY þf»fe ³fûMX °f`¹ffSX IYSX d»fEÜ ÀfcÂffZÔ IZY ¸fb°ffd¶fIY ³fûMX¶fÔQe IZY ¶ffQ þ`ÀfZ WXe ¸ffIZYÊMX ¸fZÔ 2000 IYf ³f¹ff ³fûMX Af¹ff °fû CX³WXûÔ³fZ BÀfIYe 10 IYfg´fe IY»fSX ÀI`Y³f IYe - B³WXZÔ ¸ffIZYÊMX ¸fZÔ þfIYSX ¨f»ff¹ff °fû ¹fZ ¨f»f ¦fEÜ BÀfIZY ¶ffQ WXe AüSX ³fûMX ÀI`Y³f IYSX³fZ IYe ´»ffd³fÔ¦f WXbBÊ - BÀfIZY ¶ffQ Ad·f³fU AüSX dUVffJf ³fZ 3 IYSXûOÞX IZY ³fûMX Lf´f dQEÜ Qû³fûÔ IYf ¸fIYÀfQ þ»Q A¸feSX ¶f³f³ff ±ffÜ 6 »fû¦fûÔ IYe ¶»f`IY¸f³fe IYû IYSX ¨fbIZY WX`Ô ½WXfBMX

AfUfþ IYSX°ff WX`Ü BÀfIYe Jûþ IZY d»fE BÀfIYf ³ff¸f '¸fZIY B³f BÔdOX¹ff' ¸fZÔ ¨f»f SXWXf WX`Ü UWX d»f¸IYf ¶fbIY AfgRY dSXIYfOXÊ ¸fZÔ ³ff¸f QþÊ IYSXf³fZ IYe °f`¹ffSXe IYSX SXWXf ±ffÜ I`YÀfZ ´fIYOÞXZ ¦fE AfSXû´fe ´fbd»fÀf ³fZ ¶f°ff¹ff dIY Àfc¨f³ff ¸f»fe ±fe dIY ¹fbUIY-¹fbU°fe »f¦þSXe ¦ffOÞXe ¸fZÔ ¶»f`IY ¸f³fe IYû ½WXfBMX IYSX³fZ IYf IYf¸f IYSX SXWXZ WX`ÔÜ »f¦þSXe ¦ffOÞXe AüSX CXÀfIZY DY´fSX »ff»f¶fØfe QZJ ´fbd»fÀf

Àffd±f¹fûÔ ³fZ ¸fû¦ff ¸fZÔ ³fIY»fe þZ»f ¶f³ffIYSX dIY¹ff ±ff MÑf¹f»f ³ff·ffþZ»f ´fSX WX¸f»ff IYSX ¦f`Ô¦fÀMXÀfÊ AüSX Af°fÔdIY¹fûÔ IYû LbOÞXf³fZ ÀfZ ´fWX»fZ dRY»¸fe °fþÊ ´fSX ¸fû¦ff IZY ¦ffÔU ¸fÔ¦fZUf»f ¸fZÔ þZ»f IYf ÀfZMX ¶f³ffIYSX Qû dQ³f WX¸f»fZ IYf MÑf¹f»f dIY¹ff ±ffÜ WX¸f»fZ IZY ¸ffÀMXSX¸ffBÔOX ¦fbSX´fie°f dÀfÔWX ¸fÔ¦fZUf»f AüSX CXÀfIZY Àff»fZ AÔ¦fiZþ dÀfÔWX IYû ´fÔþf¶fSXfþÀ±ff³f ´fbd»fÀf IYe MXe¸f ³fZ ¸fÔ¦f»fUfSX SXf°f SXfþÀ±ff³f IZY ßfe¦fÔ¦ff³f¦fSX dþ»fZ IZY ¦ffÔU ¦fb¸¸f³fUf»fe ÀfZ d¦fSXµ°ffSX IYSX d»f¹ffÜ UWX UWXfÔ A´f³fZ ¸ff¸ff ¸fZþSX dÀfÔWX IZY §fSX dL´ff ±ffÜ ¦fbSX´fie°f IYe B³f ¦f`Ô¦fÀMXÀfÊ ÀfZ A¨Le ´fWX¨ff³f WX`Ü CXÀfe ³fZ þZ»f ¸fZÔ ¶fÔQ ¦f`Ô¦fÀMXÀfÊ IYû LbOÞXf³fZ IZY d»fE ´f»fdUÔQSX dÀfÔWX d·fÔQf ÀfZ d¸f»fIYSX ÀffdþVf SX¨fe ±feÜ d·fÔQf IYû Qû dQ³f ´fWX»fZ WXe ¹fc´fe ÀfZ d¦fSXµ°ffSX dIY¹ff þf ¨fbIYf WX`Ü ¹fWX ¶ff°f ¦fbSX´fie°f IYe d¦fSXµ°ffSXe IZY ¶ffQ CXÀfÀfZ ´fcL°ffL IZY QüSXf³f Àff¸f³fZ AfBÊ WX`Ü þZ»f ´fSX WX¸f»fZ IZY d»fE ¦f`Ô¦fÀMXÀfÊ IZY d»fE ´fbd»fÀf IYe UdQʹffÔ, WXd±f¹ffSX AüSX ¦ffdOÞX¹ffÔ ¦fbSX´fie°f AüSX d·fÔQf ³fZ WXe ASXZÔþ IYSXfBÊ ±feÜ ´fbd»fÀf IYe UdQʹffÔ dÀf»fUfBÊ ¦fBÊÔ ±feÔ,

Uf»fûÔ ³fZ Àf¸fÓff dIY IYûBÊ ¸fÔÂfe þf SXWXf WX` þ¶f QZJf dIY ´ff¹f»fMX dþ´Àfe ³fWXeÔ WX` °fû ´fbd»fÀf Uf»fûÔ ³fZ SXûIYIYSX °f»ffVfe »feÜ IYfSX ÀfZ 42 »ffJ IYe þf»fe IYSXÔÀfe d¸f»feÜ ´fcL°ffL ¸fZÔ ´f°ff ¨f»ff dIY ¨fÔOXe¦fPÞX BÔOXdÀMѹf»f EdSX¹ff RZYþ-1 dÀ±f°f EIY »ffBU UZSX»f Àffg»¹fcVf³f ³ff¸f IYe IÔY´f³fe ¸fZÔ B³fIYf AfgdRYÀf WX`Ü ¹fWXeÔ ´fSX B³WXûÔ³fZ 2000 IZY ³fE

IY°ffSXûÔ IZY ¨f»f°fZ I`YVf Àfb¶fWX 11-12 ¶fþZ °fIY J°¸f WXû SXWXf WX`Ü I`YVf IYe dIY»»f°f IZY ¨f»f°fZ ´fÔþf¶f-WXdSX¹ff¯ff ÀfSXIYfSX ³fZ ¦fib´f-Àfe U OXe IY¸fʨffdSX¹fûÔ IYû 10,000 ÷Y´fE I`YVf IYf EZ»ff³f dIY¹ff WX` ´fSX ¶f`ÔIYûÔ ³fZ dRY»fWXf»f I`YVf ÀfZ BÔIYfSX IYSX dQ¹ff WX`Ü EÀf¶feAfBÊ IYe MÑZþSXe ¶fifÔ¨f IZY Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYf IYWX³ff WX` dIY I`YVf ´f¦ffSX IZY d»fE CX³WXZÔ AfSX¶feAfBÊ ÀfZ ´fcSXe IYSXÔÀfe ³fWXeÔ d¸f»fe WX`Ü 90 RYeÀfQe ³fE ³fûMX 2000 IZY WXû³fZ ÀfZ ¶fPÞXe dIY»»f°f ´fWX»fZ ´fÔþf¶f, WXdSX¹ff¯ff, dWX¸ff¨f»f U ¨fÔOXe¦fPÞX SXeþ³f IZY d»fE IYSXÔÀfe SXZ»f ÀfZ Af°fe ±feÜ ³fûMX¶fÔQe IZY 23 dQ³f IZY ·fe°fSX AfSX¶feAfBÊ ³fZ À´fZVf»f E¹fSXIiYfµMX ÀfZ ¨ffSX ¶ffSX IYSXÔÀfe ¸fÔ¦ffBÊ ´fSX dIY»»f°f

¶fMXf»ff (´fÔþf¶f).þ¸¸fc-IYV¸feSX IZY ³f¦fSXûMXf ¸fZÔ VfWXeQ WXU»fQfSX ÀfbJSXfþ dÀfÔWX IYf ¹fWXfÔ AÔd°f¸f ÀfÔÀIYfSX WXbAfÜ ¦fb÷YUfSX IYû VfWXeQ IYf VfU §fSX ´fWXbÔ¨ffÜ ¸fÔ¦f»fUfSX IZY ¶ffQ WXe ¦ffÔU ¸fZÔ ¸ff°f¸f WX`Ü ´f}e, ¸ffÔ AüSX ·ffBÊ ÀfQ¸fZ ¸fZÔ WX`ÔÜ VfWXeQ IYû 5 Àff»f IZY ¶fZMXZ ÀfSX¦fb³fQZU ³fZ ¸fbJfd¦³f QeÜ BÀf QüSXf³f Àff°f Àff»f IYe ¶fZMXe ³fZ d´f°ff IYû Àf`»¹fcMX dIY¹ffܶfZMXe ¶fû»fe- ´ff´ff WXZd»fIYfg´MXSX AüSX dJ»fü³fZ »fZIYSX AfEÔ¦fZ... Àff°f Àff»f IYe ¶fZMXe Vfb·f´fie°f IYû ³fWXeÔ ´f°ff, A¶f CXÀfIZY d´f°ff ³fWXeÔ »füMXZÔ¦fZÜ UWX IYWX SXWXe WX`, ''CXÀfIZY ´ff´ff ³fZ RYû³f ´fSX IYWXf WX`, ¸f³f »f¦ffIYSX ´fPÞX³ffÜ IY»f Lb˜e »fZIYSX Af SXWXf WXcÔÜ''''´ff´ff ³fZ IYWXf ±ff WXZd»fIYfg´MXSX AüSX dJ»fü³fZ »fZIYSX AfDYÔ¦ffÜ'' Vfb·f´fie°f IYe ¹fZ ¶ff°fZÔ Àfb³fIYSX UWXfÔ ¸füþcQ WXSX AfÔJ ³f¸f WXû CXNXeÜ §fSX Af³fZ Uf»ff ±ff, EZÀfZ AfE¦ff IY·fe ³fWXeÔ Àfû¨ff ±ff: ¸ffÔ - VfWXeQ IYe ¸ffÔ ÀU¯fÊþe°f IYüSX ³fZ ³f¸f AfÔJûÔ ÀfZ ¶f°ff¹ff, ''ÀffSXf ´fdSXUfSX ÀfbJSXfþ IZY Lb˜e Af³fZ IYf BÔ°fþfSX IYSX SXWXf ±ffÜ'' ''28 ³fUÔ¶fSX IYû WXe CXÀf³fZ A´f³fe ´f}e WXSX¸fe°f IYû RYû³f ´fSX IYWXf ±ff dIY 29 ³fUÔ¶fSX Àfb¶fWX 6 ¶fþZ UWX ¹fcd³fMX ÀfZ §fSX IZY d»fE SXUf³ff WXû SXWXf WX`Ü''·ffBÊ ²f³fSXfþ dÀfÔWX ³fZ ¶f°ff¹ff, ÀfbJSXfþ dÀfÔWX 2004 ¸fZÔ ÀfZ³ff IYe 166 AfSXMXe RYe»OX SXZdþ¸fZÔMX WX`QSXf¶ffQ ¸fZÔ

dQ³f ¸fZÔ þ¸fe³fe WXIYeIY°f IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ dSX´fûMXÊ QZ Qe þfE¦feÜ U`ÀfZ IYûMXÊ ³fZ A·fe þ¸fe³f Uf´fÀf IYSX³fZ þ`Àfe IYûBÊ ¶ff°f ³fWXeÔ IYWXe WX`Ü WXfÔ, B°f³ff þøYSX WX` dIY dIYÀff³fûÔ IYû IY¶þf ³fWXeÔ dQ¹ff þf ÀfIY°ffÜ ´fÔþf¶f IZY ÀfZIiYZMXSXe BdSX¦fZVf³f IYfWX³f dÀfÔWX ´f³³fc ³fZ IYWXf dIY Àfb´fie¸f IYûMXÊ ¸fZÔ WXdSX¹ff¯ff ÀfSXIYfSX ³fZ ´fÔþf¶f I`Yd¶f³fZMX õfSXf ³fWXSX IYe þ¸fe³f IYû OXe-³fûdMXRYfBÊ IYSX³fZ ÀfÔ¶fÔ²fe R`YÀf»fZ ´fSX ÀMXZ ³fWXeÔ dQ¹ffÜ ³f WXe ´fÔþf¶f ÀfSXIYfSX õfSXf ´ffdSX°f ´fiÀ°ffU ´fSX dIYÀfe ·fe ´fiIYfSX IYf ÀMXZ ³fWXeÔ dQ¹ff ¦f¹ff WX`Ü dÀfRYÊ ¹f±ffdÀ±fd°f ´fcLe WX`, þû WX¸f ¶f°ff

BÀf QüSXf³f Qû³fûÔ WXe ´fÃf A´f³fe-A´f³fe dþQ ´fSX AOÞXZ SXWXZÜ

þfSXe WX`Ü ³fBÊ IYSXÔÀfe ¸fZÔ 90 RYeÀfQe ³fûMX 2000 IZY WXû³fZ ÀfZ ¸ffIZYÊMX ¸fZÔ I`YVf µ»fû ³fWXeÔ ¶fPÞX ´ff¹ff WX`Ü 500 ÷Y´fE °fIY IYe JSXeQfSXe IZY d»fE QbIYf³fQfSX 2000 IYf ³fûMX »fZ³fZ ¸fZÔ Af³ffIYf³fe IYSX SXWXZ WX`ÔÜ ´feE³f¶fe ´fÔþf¶f IZY þeE¸f AVfûIY ¦fb~f ³fZ IYWXf dIY Àfû¸fUfSX IYû CX³fIZY ¶f`ÔIY IYû d¸f»fZ 47 IYSXûOÞX ¸fZÔ 42 IYSXûOÞX 2000 IZY ³fE ³fûMX AüSX 5 IYSXûOÞX 20 U 100 IZY ³fûMX ±fZÜ þ¶f °fIY 500 IZY ³fE ³fûMX IYf µ»fû ³fWXeÔ ¶fPÞXZ¦ff dIY»»f°f IY¸f ³fWXeÔ WXû¦feÜ B²fSX »fû¦f ´fSXZVff³f, CX²fSX þZMX»fe ³fZ IYWXf-¸fû¶ffB»f ¶f`ÔdIÔY¦f IYSXfAû ´fÔþf¶f ¶feþZ´fe ´fi²ff³f dUþ¹f ÀffÔ´f»ff ³fZ IYWXf, Àfû¸fUfSX IYû IZYÔQie¹f dUØf ¸fÔÂfe AøY¯f þZMX»fe ÀfZ ¸f`Ô³fZ U ÀfbJ¶feSX ¶ffQ»f ³fZ IYSXZÔ

·f°feÊ WXbAf ±ff AüSX IYSXe¶f LWX ¸fWXe³fZ ´fWX»fZ WXe CXÀfIYe ¹fcd³fMX IYe ¶fQ»fe ³f¦fSXûMXf ¸fZÔ WXbBÊ ±feÜ d´f°ff WXSXQZU dÀfÔWX ·fe RYüþ ¸fZÔ WXU»fQfSX ±fZ AüSX CX³fIYe 2011 ¸fZÔ ¸fü°f WXû ¦fBÊÜ ÀfedPÞX¹fûÔ ÀfZ CX°fSX°fZ UöY ¦fQʳf ´fSX »f¦fe ±fe ¦fû»fe ²f³fSXfþ ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ÀfbJSXfþ IZY Àff±fe IZY Àff±f ¶ff°f WXbBÊ °fû CXÀf³fZ ¶f°ff¹ff, þ¶f Af°fÔIYe WX¸f»ff WXbAf, °fû ÀfbJSXfþ ÀfedPX?ûÔ ÀfZ CX°fSX

QZÔ¦fZÜ.AüSX ¹f±ffdÀ±fd°f ¹fZ WX` EÀfUfBÊE»f ÀfZ þbOÞXZ ¨ffSXûÔ dþ»fûÔ IYe þ¸fe³f IYf BÔ°fIYf»f dIYÀff³fûÔ IZY ³ff¸f IYSX dQ¹ff ¦f¹ff WX`Ü »fZdIY³f, ª¹ffQf°fSX þ¸fe³fûÔ IZY IY¶þZ ³fWXeÔ d¸f»fZ WX`Ô ¹ff dIYÀff³fûÔ ³fZ JbQ WXe ³fWXeÔ d»fE WX`ÔÜ IbYL þ¦fWX dIYÀff³fûÔ ³fZ IY¶þf ·fe IYSX d»f¹ff WX`Ü 2004 ¸fZÔ dQ¹ff ¦f¹ff ±ff ³fWXSX ¶f³ff³fZ IYf AfQZVf WXdSX¹ff¯ff ³fZ QfdJ»f AþeÊ AüSX WX»fRY³ff¸fZ ¸fZÔ IYWXf WX` dIY Àfb´fie¸f IYûMXÊ ³fZ IZYÔQi ÀfSXIYfSX IYû ³fWXSX IYf d³f¸ffʯf ´fcSXf IYSX³fZ IYf AfQZVf dQ¹ff ±ffÜ IZYÔQi ³fZ CXÀf AfQZVf IZY ¶ffQ

SXWXf ±ffÜ BÀfe QüSXf³f CXÀfIYe ¦fQʳf ¸fZÔ ¦fû»fe »f¦fe AüSX UWX þ£¸fe WXû ¦f¹ffÜ - WXfgdÀ´fMX»f ¸fZÔ B»ffþ QüSXf³f ÀfbJSXfþ IYe ¸fü°f WXû ¦fBÊÜ OXeÀfe ´fiQe´f Àf·fiUf»f ³fZ IYWXf, ''ÀfSXIYfSX IYe °fSXRY ÀfZ ´ffÔ¨f »ffJ E¢Àf ¦fiZdVf¹ff, ´ffÔ¨f »ffJ þ¸fe³f IZY d»fE AüSX Àff±f WXe VfWXeQ IYe ´f}e IYû ÀfSXIYfSXe ³füIYSXe QZ³fZ IYf R`YÀf»ff dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü

IYfÔ¦fiZÀf A²¹fÃf Lf¶fOÞXf UfOXÊ 2 IYe CX¸¸feQUfSX Qe´ff IYe ¦ffdOÞX¹fûÔ IZY VfeVfZ °fûOÞXZ

EÀf¸feB»fZ¢Vf³f IZY ¨f»f°fZ VfWXSX IYf SXfþ³fed°fIY ¸ffWXü»f ´fcSXe °fSXWX ÀfZ ¦f¸ffÊ ¨fbIYf WX`Ü UWXeÔ, QcÀfSXe AûSX VfWXSX ¸fZÔ dWXÔÀfIY §fMX³ffEÔ ·fe VfbøY WXû ¦fBÊ WX`ÔÜ ¸fÔ¦f»fUfSX IYû °fû IYfÔ¦fiZÀf ³fZ°ffAûÔ IYe ¦ffdOÞX¹fûÔ ´fSX ´f±fSXfU ·fe WXbAfÜ IYfÔ¦fiZÀf IZY ´fiQZVf A²¹fÃf ´fiQe´f Lf¶fOÞXf AüSX UfOXÊ ³fÔ¶fSX-2 ÀfZ IYfÔ¦fiZÀf IYe WXe CX¸¸feQUfSX Qe´ff Qb¶fZ IYe ¦ffdOÞX¹fûÔ IZY dIYÀfe AÄff°f ³fZ VfeVfZ °fûOÞX dQEÜ Qû³fûÔ IYe WXe ¦ffdOÞX¹ffÔ CX³fIZY §fSX IZY ¶ffWXSX JOÞXe ±feÜ Àfb¶fWX þ¶f BÀf ¶ffSXZ ¸fZÔ ´f°ff ¨f»ff °fû Qû³fûÔ ³fZ ´fbd»fÀf ¸fZÔ dVfIYf¹f°f Qe WX`Ü ÀfZ¢MXSX-15 d³fUfÀfe Qe´ff Qb¶fZ ³fZ ¶f°ff¹ff dIY CX³WXûÔ³fZ A·fe IbYL ¸fWXe³fZ ´fWX»fZ WXe ³fBÊ ¦ffOÞXe JSXeQe WX`Ü Àfb¶fWX ¦ffOÞXe ²fû³fZ Uf»fZ ³fZ CX³WXZÔ ¶f°ff¹ff dIY CX³fIYe ¦ffOÞXe ´fSX ´fZUSX ¶»ffgIY ÀfZ WX¸f»ff IYSX VfeVfZ °fûOÞXZ

dIYÀff³fûÔ IZY ³ff¸f þ¸fe³f °fû WXbBÊ, ´fSX IY¶þf ³fWXeÔ d¸f»fZ¦ff

Àf°f»fbþ ¹f¸fb³ff d»fÔIY (EÀfUfBÊE»f) ³fWXSX ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ Àfb´fie¸f IYûMXÊ ³fZ ¶fb²fUfSX IYû ¹f±ffdÀ±fd°f ¶f³ffE SXJ³fZ IZY AfQZVf þfSXe dIYEÜ WXdSX¹ff¯ff ÀfSXIYfSX ³fZ ¹ffd¨fIYf Qf¹fSX IYe ±fe dIY ´fÔþf¶f ÀfSXIYfSX ³fZ EÀfUfBÊE»f IYe þ¸fe³f dIYÀff³fûÔ IZY ³ff¸f IYSX Qe WX`, þû Àfb´fie¸f IYûMXÊ IYe SXf¹f IZY dJ»ffRY WX`Ü Àff±f WXe dU²ff³fÀf·ff ¸fZÔ ´fiÀ°ffU »ffIYSX ´fcSXe ÀfSXIYfSX IYû AfQZVf þfSXe dIYE WX`Ô dIY IYûBÊ ·fe ARYÀfSX-IY¸fʨffSXe ³fWXSX ¶f³fUf³fZ ¸fZÔ dIYÀfe IYe ¸fQQ ³fWXeÔ IYSXZ¦ffÜ BÀfd»fE B³f Qû³fûÔ WXe R`YÀf»fûÔ ´fSX SXûIY »f¦ffBÊ þfEÜ Àfb´fie¸f IYûMXÊ ³fZ SXûIY °fû ³fWXeÔ »f¦ffBÊ ´fSX ¹fZ þøYSX IYWXf dIY A¦f»fZ AfQZVf °fIY dIYÀff³fûÔ IYû þ¸fe³f IYf IY¶þf ³f dQ¹ff þfEÜ Àfb´fie¸f IYûMXÊ ³fZ IYWXf WX` dIY ´fÔþf¶f IZY ¨feRiY ÀfZIiYZMXSXe, OXeþe´fe AüSX WXû¸f ÀfZIiYZMXSXe (IZYÔQi) 10 dQ³f ¸fZÔ dSX´fûMXÊ QZIYSX ÀffRY IYSXZ dIY EÀfUfBÊE»f IYe þ¸fe³fe WXIYeIY°f ¢¹ff WX`Ü Àfb´fie¸f IYûMXÊ ³fZ B³f °fe³fûÔ ARYÀfSXûÔ IYû BÀf ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ ´fWX»fZ ·fe dSXÀfeUSX d³f¹fböY dIY¹ff ±ffÜ ¸ff¸f»fZ IYe A¦f»fe Àfb³fUfBÊ 15 dQÀfÔ¶fSX IYû WXû¦feÜ ¨feRY ÀfZIiYZMXSXe ¶fû»fZ- ÀMXZ ³fWXeÔ dQ¹ff WX`, ¹f±ffdÀ±fd°f ´fcLe WX`, ¶f°ff Qe þfE¦fe EÀfUfBÊE»f IZY ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ Qû¶ffSXf d³f¹fböY dIYE ¦fE dSXÀfeUSX ´fÔþf¶f IZY ¨feRY ÀfZIiYZMXSXe ÀfUZÊVf IYüVf»f ³fZ ¶f°ff¹ff dIY Àfb´fie¸f IYûMXÊ IZY AfQZVff³fbÀffSX 10

¨fÔOXe¦fPÞX. EIYeIÈY°f¶ff»f dUIYfÀf ¹fûþ³ff (AfBÊÀfeOXeEÀf) Àfb´fSXUfBþSX UZ»fRZY¹fSX EÀfûdÀfEVf³f AüSX ¸fdWX»ff EUÔ ¶ff»f dUIYfÀf ¸fÔÂfe IYdU°ff þ`³f IZY ¶fe¨f ¶fb²fUfSX IYû IYSXe¶f 6.30 §fÔMXZ ¨f»fe ¶ff°f¨fe°f ¶fZ³f°feþf dURY»f WXû ¦fBÊÜ BÀf QüSXf³f Qû³fûÔ WXe ´fÃf A´f³fe-A´f³fe dþQ ´fSX AOÞXZ SXWXZÜ Àfb´fSXUfBþSX UZ»fRZY¹fSX EÀfûdÀfEVf³f IYf AfSXû´f WX` dIY dU·ff¦fe¹f ¸fÔÂfe AüSX ARYÀfSX CX³f ´fSX Af²ffSX IYfOXÊ ¶f³ff³fZ IYe MÑZd³fÔ¦f »fZ³fZ AüSX ´fcUÊ ¸fZÔ dIYE ¦fE ¶ff¹fIYfgMX IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ d»fdJ°f ¸ffRYe³ff¸ff dQE þf³fZ IYe dþQ ´fSX AOÞXZ SXWXZÜ þ¶fdIY EÀfûdÀfEVf³f IZY ´fQfd²fIYfSXe ¨ffWX°fZ ±fZ dIY CX³fÀfZ þfg¶f ´fiûRYfB»f IZY ¸fb°ffd¶fIY WXe IYf¸f d»f¹ff þf³ff ¨ffdWXEÜ ÀfSXIYfSX ³fZ CX³fIZY ´fQfd²fIYfdSX¹fûÔ IYû d¶f³ff dIYÀfe Af²ffSX IZY ÀfÀ´fZÔOX dIY¹ff WXbAf WX`, CX³WXZÔ °fbSXÔ°f ¶fWXf»f dIY¹ff þfEÜ A¶f UZ»fRZY¹fSX EÀfûdÀfEVf³f ³fZ 4 dQÀfÔ¶fSX IYû SXûWX°fIY ¸fZÔ IYf¹fÊIY°ffÊ Àf¸¸fZ»f³f ¶fb»ffIYSX ¶fOÞXZ AfÔQû»f³f IYf EZ»ff³f IYSX³fZ IYe ¶ff°f IYWXe WX`Ü EÀfûdÀfEVf³f IYe ´fi²ff³f Àfd¶f°ff AüSX ¸fWXfÀfd¨fU ÀfÔ°fû¿f ¹ffQU ³fZ ¶f°ff¹ff dIY dU·ff¦f ³fZ d´fL»fZ dQ³fûÔ ÀIYe¸f IZY »ff·ff±feÊ ¶f¨¨fûÔ IZY Af²ffSX IYfOXÊ ¶f³ff³fZ IZY d»f¹fZ Àfb´fSXUfBþSXûÔ IYû MÑZd³fÔ¦f QZ³fZ IYf d³f¯fʹf d»f¹ff ±ffÜ EÀfûdÀfEVf³f ³fZ BÀfIYf ¹fWX IYWX°fZ WXbE dUSXû²f dIY¹ff dIY AfBÊÀfeOXeEÀf õfSXf Qe þf³fZ Uf»fe 6 ÀfZUfAûÔ ¸fZÔ Af²ffSX IYfOXÊ ¶f³ff³ff ³fWXeÔ WX`Ü IZYÔQie¹f ¸fÔÂfe ¸fZ³fIYf ¦ffÔ²fe ³fZ ·fe AfBÊÀfeOXeEÀf IYd¸fʹfûÔ ÀfZ ÀIYe¸f IZY A»ffUf A³¹f IYf¹fÊ IYSXUf³fZ IZY AfQZVf dQE WXbE WX`ÔÜ BÀf ´fSX ÀfSXIYfSX ³fZ EÀfûdÀfEVf³f IYe ´fi²ff³f Àfd¶f°ff AüSX CX´f ´fi²ff³f Àfb³fe°ff IYû ÀfÀ´fZÔOX IYSX dQ¹ffÜ °f·fe ÀfZ Àfb´fSXUfBþSX A´f³fe ¸ffÔ¦fûÔ IYû »fZIYSX AfÔQû»f³f IYSX SXWXZ WX`ÔÜ B²fSX, dU·ff¦fe¹f ¸fÔÂfe IYdU°ff þ`³f ³fZ IYWXf dIY AfBÊÀfeOXeEÀf Àfb´fSXUfBþSXûÔ IYû ÀfSXIYfSX IYe ³fed°f¹fûÔ IYû »ff¦fc IYSX³fZ ¸fZÔ ÀfWX¹fû¦f IYSX³ff ¨ffdWXEÜ 5 Àff»f °fIY Af¹fb U¦fÊ IZY ¶f¨¨fûÔ IYf Af²ffSX ´fÔþeIYSX¯f AfBÊÀfeOXeEÀf Àfb´fSXUfBþSXûÔ IYû EIY E¢ÀMÑf IYgdSXIbY»f¸f Ed¢MXdUMXe IZY øY´f ¸fZÔ »fZ³ff ¨ffdWXEÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY dIYÀfe ·fe IY¸fʨffSXe IYû IYf¸f SXûIY³fZ IYf Ad²fIYfSX ³fWXeÔ WX`Ü

³f¦fSXûMXf IZY VfWXeQ IYf ´fÔþf¶f ¸fZÔ WXbAf AÔd°f¸f ÀfÔÀIYfSX, 5 Àff»f IZY ¶fZMXZ ³fZ Qe d¨f°ff IYû Ad¦³f

´f¦ffSX Jf°fûÔ ¸fZÔ AfBÊ, þZ¶fZÔ dRYSX ·fe Jf»fe

¨fÔOXe¦fPÞXÜ 500 U 1000 IYe ³fûMX¶fÔQe IYf AÀfSX ¸fb»ffdþ¸fûÔ IYe ´f¦ffSX ´fSX ·fe ´fOÞXf WX`Ü ³fUÔ¶fSX IYe ´f¦ffSX ¶fb²fUfSX IYû ¶f`ÔIY Jf°fûÔ ¸fZÔ °fû AfBÊ WX` ´fSX þZ¶fZÔ Jf»fe WX`ÔÜ ¶f`ÔIYÀfÊ IYe ¸ff³fZÔ °fû AfSX¶feAfBÊ ¸fZÔ IYSXÔÀfe dIY»»f°f IZY ¨f»f°fZ 5 dQÀfÔ¶fSX ÀfZ ´fWX»fZ WXf»ff°f Àfb²fSX³fZ Uf»fZ ³fWXeÔ WX`ÔÜIYSXÔÀfe dIY»»f°f IYe ´fSXZVff³fe ÀfZ d³f´fMX³fZ IZY d»fE dOX´MXe ÀfeE¸f ÀfbJ¶feSX ¶ffQ»f ³fZ ¶fb²fUfSX IYû ¶f`ÔIY ARYÀfSXûÔ ÀfZ À´fZVf»f ¸fedMXÔ¦f ¸fZÔ BÊ-¶f`ÔdIÔY¦f U BÊ-MÑfÔþZ¢Vf³f IYû ¶fPÞXfUf QZ³fZ IYe ¶ff°f IYWXeÜ B²fSX ³fûMX¶fÔQe IZY 23 dQ³f ¶ffQ ·fe 70 RYeÀfQe EMXeE¸f Jf»fe WX`ÔÜ 2000 U 500 IZY ³fE ³fûMX »fûOX IYSX³fZ IZY d»fE B³f EMXeE¸f IYe MÑZ A·fe °fIY ³fWXeÔ ¶fQ»fe ¦fBÊ WX`Ô CX²fSX ¶fifÔ¨fûÔ ¸fZÔ »fÔ¶fe

AÀf»fe ³fûMX IYe ÀI`Yd³fÔ¦f IYSX 3 IYSXûOÞX ÀfZ ª¹ffQf IZY þf»fe ³fûMX °f`¹ffSX dIYE ±fZÜ ¸ffÔ »fZdµMX³fZÔMX IY³fÊ»f, d´f°ff ±fZ ¦fU³fʸfZÔMX AfgdRYÀfSX 21 Àff»f IZY AfSXû´fe Ad·f³fU IZY d´f°ff WXdSX¹ff¯ff ¦fU³fʸfZÔMX ¸fZÔ A¨LZ ´fQ ´fSX ±fZ, »fZdIY³f d´fL»fZ Àff»f WXe CX³fIYe ¸fü°f WXû ¦fBÊÜ Ad·f³fU IYe ¸ffÔ »fZdµMX³fZÔMX IY³fÊ»f WX`ÔÜ CXÀfIZY Àff±f d¦fSXµ°ffSX WXbBÊ ¸ff¸ff IYe ¶fZMXe dUVffJf ³fZ ·fe ¶feMXZIY IYe WXbBÊ WX`Ü 20 U¿feʹf dUVffJf IcY´fSX±f»ff ¸fZÔ SXWX°fe WX`Ü ¦fçe ¸fZÔ DY´fSX IZY Qû WXe ³fûMX WXû°fZ ±fZ AÀf»fe Ad·f³fU AüSX dUVffJf ¶»f`IY¸f³fe IYû ½WXfBMX IYSX³fZ IZY d»fE 30 ´fSXÀfZÔMX »fZ°fZ ±fZÜ ¸ff³f »fedþE EIY IYSXûOÞX IYe ¶»f`IY¸f³fe (5001000) IZY ³fûMX ½WXfBMX IYSX³ff WX` °fû ¹fZ QcÀfSXe ´ffMXeÊ IYû 70 »ffJ WXe QZ°fZ ±fZÜ 1 IYSXûOÞX IZY AÀf»fe ³fûMX QZIYSX 70 »ffJ IZY ³fIY»fe ³fûMX ´fIYOÞXf QZ°fZ ±fZÜ 2000 IZY ³fûMXûÔ IYe ¦fdç¹fûÔ ¸fZÔ DY´fSX IZY Qû ³fûMX AÀf»fe WXû°fZ ±fZ, ¶ffIYe ³fIY»feÜ

AfBÊÀfeOXeEÀf ¹fcd³f¹f³f AüSX ÀfSXIYfSX ¸fZÔ Uf°ffÊ dURY»f

2004 ¸fZÔ IZYÔQie¹f IY¸fZMXe ·fe ¦fdNX°f IYeÜ BÀf dÀ±fd°f IZY d»fE ¶ffQ»f Qû¿fe: I`Y´MX³f BÀf ¸fbïZ ´fSX IYfÔ¦fiZÀf A²¹fÃf I`Y´MX³f A¸fdSXÔQSX dÀfÔWX ³fZ IYWXf dIY ¶ffQ»f ÀfSXIYfSX ³fZ Àfb´fie¸f IYûMXÊ ¸fZÔ ÀfWXe °fSXeIZY ÀfZ IZYÀf ³fWXeÔ SXJf, dþÀf UþWX ÀfZ Afþ SXfª¹f ¸fZÔ ¹fZ WXf»ff°f WX`ÔÜ 35 »ffJ EIYOÞX RYeMX ´ff³fe IYe WX` ´fcSXe »fOÞXfBÊ QSXAÀf»f, EÀfUfBÊE»f IYû »fZIYSX WXdSX¹ff¯ff IZY ´fÃf ¸fZÔ Àfb´fie¸f IYûMXÊ IYe SXf¹f Af³fZ IZY ¶ffQ ´fÔþf¶f ³fZ ³fWXSX IYe 5376 EIYOÞX þ¸fe³f 4980 ¸ffd»fIYûÔ IYû Uf´fÀf IYSX³fZ IYf ´fiÀ°ffU ´ffdSX°f IYSX dQ¹ffÜ BÀfZ ÷YIYUf³fZ IZY d»fE WXdSX¹ff¯ff dRYSX Àfb´fie¸f IYûMXÊ ´fWXbÔ¨ffÜ WXdSX¹ff¯ff ³fZ AþeÊ QfdJ»f IYSX EÀfUfBÊE»f IYe þ¸fe³f ÀfbSXdÃf°f SXJ³fZ IZY d»fE Àfb´fie¸f IYûMXÊ ÀfZ dSXÀfeUSX d³f¹fböY IYSX³fZ IYf Af¦fiWX dIY¹ffÜ °ffdIY þ¸fe³f U Af²fe ¶f³f ¨fbIYe ³fWXSX IYû IYûBÊ Ãfd°f ³f ´fWXbÔ¨fZÜ WXdSX¹ff¯ff ³fZ ¹fWX ·fe IYWXf dIY ¹fdQ EZÀff ³fWXeÔ dIY¹ff ¦f¹ff °fû »fû¦f þ¸fe³f ´fSX IY¶þf IYSX »fZÔ¦fZ AüSX ³fWXSX d³f¸ffʯf ´fSX IYûMXÊ IYf AfQZVf ·fe d³f¿RY»f WXû þfE¦ffÜ Àff±f WXe ´fÔþf¶f ÀfZ d¸f»f³fZ Uf»fZ 35 »ffJ EIYOÞX RYeMX ´ff³fe ´fSX ·fe ÀfÔIYMX ¦fWXSXf þfE¦ffÜ WXdSX¹ff¯ff ³fZ BÀfIZY Àff±f WXe EÀfUfBÊE»f ³fWXSX IYf d³f¸ffʯf IYSXf³fZ IZY IYûMXÊ IZY AfQZVf AüSX dOXIiYe IYû »ff¦fc IYSX³fZ IYe ·fe ¸ffÔ¦f IYe WX`Ü

¦fE WX`ÔÜ Qb¶fZ ³fZ ¶f°ff¹ff dIY CX³fIZY §fSX IZY ¶ffWXSX IYSXe¶f 20 ¦ffdOÞX¹ffÔ AüSX JOÞXe ±fe, »fZdIY³f VfeVfZ dÀfRYÊ CX³WXeÔ IYe ¦ffOÞXe IZY °fûOÞXZ WX`ÔÜ CX³fIYf IYWX³ff WX` dIY dIYÀfe ³fZ þf³f¶fcÓfIYSX CX³fIYe ¦ffOÞXe IYû MXfSX¦fZMX dIY¹ff WX`Ü UWXeÔ, Lf¶fOÞXf IZY ÀfZ¢MXSX-22 dÀ±f°f §fSX IZY ¶ffWXSX ·fe IbYL EZÀff WXe WXbAf WX`Ü CX³fIZY §fSX IZY AfÀf´ffÀf ·fe AüSX ¦ffdOÞX¹ffÔ JOÞXe ±fe »fZdIY³f CX³WXeÔ IYe ¦ffOÞXe IZY VfeVfZ °fûOÞXZ ¦fEÜ Lf¶fOÞXf IZY §fSX IZY ¶ffWXSX »f¦fZ ÀfeÀfeMXeUe I`Y¸fSXZ ÀfZ ´f°ff ¨f»ff WX` dIY dIYÀfe AfBÊ20 ¦ffOÞXe ¸fZÔ »fOÞXIZY AfE ±fZ dþ³WXûÔ³fZ CX³fIYe ¦ffOÞXe ´fSX ´f±fSXfU dIY¹ffÜ Lf¶fOÞXf IYe dVfIYf¹f°f ´fSX ´fbd»fÀf ³fZ ERYAfBÊAfSX QþÊ IYSX »fe WX`Ü UWXeÔ, Qe´ff Qb¶fZ IYe dVfIYf¹f°f ´fSX OXeOXeAfSX QþÊ IYe ¦fBÊ WX`Ü

¨fÔOXe¦fPÞX IYf Af²ffSX 100% ´fcSXf, 11.15 »ffJ »fû¦fûÔ ³fZ ¶f³ff¹ff Af²ffSX IYfOXÊ ¨fÔOXe¦fPÞX Ü ¨fÔOXe¦fPÞX´fWX»ff ¹fcMXe ¶f³ff WX` dþÀf³fZ 100 ´fSXÀfZÔMX Af²ffSX IYfOXÊ ¶f³ff³fZ IYf IYf¸f ´fcSXf dIY¹ff WX`Ü U¿fÊ 2015 °fIY IYe ¨fÔOXe¦fPÞX IYe EÀMXe¸fZMXZOX ´ffg´fb»fZVf³f 1115584 WX`, þ¶fdIY A·fe °fIY ¨fÔOXe¦fPÞX ¸fZÔ IbY»f 1115817 »fû¦fûÔ ³fZ Af²ffSX IYfOXÊ ¶f³fUf d»f¹ff WX`Ü A¦fSX 2011 IYe þ³f¦f¯f³ff IYe ¶ff°f IYSXZÔ °fû CXÀfIZY ¸fb°ffd¶fIY ¨fÔOXe¦fPÞX IYe þ³fÀfÔ£¹ff 1054686 WX`Ü ¨fÔOXe¦fPÞX IZY A»ffUf dQ»»fe, °fZ»fÔ¦ff³ff, WXdSX¹ff¯ff AüSX ´fÔþf¶f ·fe 100 ´fSXÀfZÔMX Af²ffSX IYfOXÊ ¶f³fUf³fZ Uf»fûÔ IYe d»fÀMX ¸fZÔ Vffd¸f»f WX`ÔÜ ¨fÔOXe¦fPÞX IZY ´fiVffÀfIY Ue´fe dÀfÔWX ¶fQ³fûSX ³fZ EOXUfBþSX MXc EOXd¸fd³fÀMÑZMXSX ´fdSX¸f»f SXf¹f AüSX ¶ffIYe ¹fcAfBÊOXeEAfBÊ MXe¸f IZY ´fi¹ffÀf IYe °ffSXeRY IYe WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY 100 ´fid°fVf°f »fû¦fûÔ õfSXf Af²ffSX IYfOXÊ ¶f³fUf³ff IYfRYe A¨Le ¶ff°f WX`Ü ¨fÔOXe¦fPÞX IYe °fSXWX A³¹f VfWXSXûÔ IYû ·fe A´f³fZ VfWXSX IZY 100 ´fid°fVf°f »fû¦fûÔ IZY Af²ffSX IYfOXÊ ¶f³ff³fZ IZY d»fE IYQ¸f CXNXf³fZ ¨ffdWXEÜ A¶fAf¦fZ ¹fZ: A¶f¨fÔOXe¦fPÞX IZY ÀIcY»fûÔ ¸fZÔ ´fSX¸ff³fZÔMX ¶fZÀf ´fSX B³fSXû»f¸fZÔMX dIYMXÐÀf »f¦ffBÊ þfEÔ¦fe °ffdIY ¶ff¹fû¸fZdMÑIY A´fOXZVf³f IYf IYf¸f ¹fWXeÔ ´fSX ´fcSXf WXû þfEÜ ´ffÔ¨f Àff»f AüSX dRYSX 15 Àff»f IZY ¶ffQ ¶f¨¨fZ IYf ¶ff¹fû¸fZdMÑIY A´fOXZMX þøYSX WXû¦ffÜ


Àf¨f ´fSX AdOX¦f

SXfáXÑe¹f dWX³Qe Q`d³fIY

ÀfÔ´ffQIYe¹f

(08)

³fBÊ dQ»»feX/ VfbIiYUfSX, 02 dQÀf¸¶fSX 2016


Àf¨f ´fSX AdOX¦f

SXfáXÑe¹f dWX³Qe Q`d³fIY

IYdSX¹fSX

(10)

³fBÊ dQ»»feX/ VfbIiYUfSX, 02 dQÀf¸¶fSX 2016


Àf¨f ´fSX AdOX¦f

SXfáXÑe¹f dWX³Qe Q`d³fIY

AÔ°fSXfÊ¿MÑXe¹f

(11)

³fBÊ dQ»»feX/ VfbIiYUfSX, 02 dQÀf¸¶fSX 2016


Àf¨f ´fSX AdOX¦f

SXfáXÑe¹f dWX³Qe Q`d³fIY

dUVfZ¿f

(12)

³fBÊ dQ»»feX/ VfbIiYUfSX, 02 dQÀf¸¶fSX 2016


Àf¨f ´fSX AdOX¦f

SXfáXÑe¹f dWX³Qe Q`d³fIY

JZ»f

(13)

³fBÊ dQ»»feX/ VfbIiYUfSX, 02 dQÀf¸¶fSX 2016


Àf¨f ´fSX AdOX¦f

SXfáXÑe¹f dWX³Qe Q`d³fIY

Af˱ff

(14)

³fBÊ dQ»»feX/ VfbIiYUfSX, 02 dQÀf¸¶fSX 2016


Àf¨f ´fSX AdOX¦f

SXfáXÑe¹f dWX³Qe Q`d³fIY

¸f³fûSXÔþ³f

(16)

³fBÊ dQ»»feX/ VfbIiYUfSX, 02 dQÀf¸¶fSX 2016


Soumyavarta 02 december 2016