Page 1

å]ç[ýç+_ ]×c÷]ç %ã_çEõ \öt GÌ[ýÓÌ[ý G_çÌ^ H³OôçÌ[ý aㆠå]ç[ýç+ã_Ì[ý YÒ»JÇôÌ[ý ×]_* H³Oôç GÌ[ýÓÌ[ý G_çÌ^ åMõçã_, %çÌ[ý å]ç[ýç+_ ]çXÇãbÌ[ý G_çÌ^* åMõç_çãXçÌ[ý EõçÌ[ýX»OôçC AEõ+, TÇö×] å^FçãX+ UçãEõç Xç åEõX, åTöç]çÌ[ý »Jô_çãZõÌ[ýçÌ[ý a[ý G×Tö×[ý×Wý+ %ãXîÌ[ý c÷çãTöÌ[ý ]ÇäPöçÌ^* GÌ[ýÓÌ[ý G_çÌ^ ^FX YÒU] H³Oôç [ýgçWýç c÷Ì^ GÌ[ýÓÌ[ý åa×Eõ %çX³V* H³OôçÌ[ý »OÇôe»Oôçe `㌠A×VEõ åa×VEõ æ»K÷ç»Oôç»KÇ÷×»Oô, %Xî GÌ[ýÓãVÌ[ý åUãEõ ×XãLãEõ %ç_çVç å\öã[ý %ç·c÷çãV %ç»OôFçXç* ]çXÇãbÌ[ý %[ýØšöçC AEõ+, £Ì[ýÓãTö å]ç[ýç+_ ×XãÌ^ £WýÇ+ XçQÍöç»JôçQÍöç, AEõ»Oôç G×[ýïTö\öç[ý* å]ãÌ^ãVÌ[ý ålùäy A»Oôç %ç[ýçÌ[ý AEõ WýÌ[ýãX %_áøçÌ[ýC, åYç`çEõ-%ç`çãEõÌ[ý açãU ]î×»Jôe å]ç[ýç+_ åa»Oô, ]î×»Jôe Eõç\öçÌ[ý, [ýîçG +Töîç×V* ×[ýãÌ^Ì[ý ×PöEõ YãÌ[ý YãÌ[ý+ å^]X ]ãX c÷Ì^ YÊ×U[ýÝÌ[ý a[ý aÇF+ Ì[ýãÌ^ä»K÷ HãÌ[ýÌ[ý %ç×IøXçÌ^, å]ç[ýç+ã_Ì[ý ålùäyC Töç+, ]ãX c÷Ì^ å^X åGç»Oôç YÊ×U[ýÝ»Oôç+ c÷çãTöÌ[ý ]ÇäPöçÌ^* %çãGEõçÌ[ý ×VãX [ýç[ýç-LîçPöç, EõçEõçãVÌ[ý »Jô_çãZõÌ[ýç [ýç GÜ™ö[ýîØšöã_Ì[ý c÷ç_c÷×EõEõTö LçXç å^Tö Xç* EõFX å^ åTöXçÌ[ýç ]V]wø ×Eõe[ýç Ì[ýãa-[ýãa ×[ýã\öçÌ[ý, XÌ^ãTöç[ýç åEõçX %ad EõçãL ×_Š, ×Eõ»KÇ÷+ å[ýçMõçÌ[ý =YçÌ^ ×»K÷_ Xç* ×»K÷_ Xç [ýã_+ %çLC TgöçÌ[ýç YÒX]î c÷ãÌ^ åVCÌ^çã_ »K÷×[ý c÷ãÌ^ _»OôãEõ Ì[ýãÌ^ä»K÷X* ×EõÜ™Çö AFX åa mäQÍö [ýç×_, %×ZõãaÌ[ý YÌ[ý å^ [ýµÇù[ýçµùã[ýÌ[ý aㆠ[ýãa, GÀçãa GÀça æPö×EõãÌ^ »JÇô×»OôãÌ^ %ç¯Qöç ]çÌ[ýã[ýç, ×Eõe[ýç ]çãMõaçãMõ ZÇõ»JôEõç, %ç_ÇEõç[ý×_Ì[ý ]Tö AEõ»OÇô YÌ[ý×EõÌ^ç æYÒ] æ»JôãF åVFã[ýç TöçÌ[ýC =YçÌ^ åX+* [ýçÌ[ý[ýçÌ[ý £WýÇ å]ç[ýç+_ [ýçLã[ý "%ç×] »JÇô×QÍöÌ[ý %çCÌ^çL £XãTö åY_ç] ]ãX åc÷ç_", ×Eõe[ýç "åTöç]çÌ[ý G_ç»Oôç %çL å]ç»Oôç _çGä»K÷ åEõX ? ×»K÷ ×»K÷ TÇö×] [ýãa [ýãa ]V ×G_ä»K÷ç, %çÌ[ý A×VãEõ æ»K÷ã_»Oôç Ì[ýçTö åLãG [ýãa Ì[ýãÌ^ä»K÷ åTöç]çÌ[ý Eõçä»K÷ %áø ×`Fã[ý [ýã_, TÇö×] ×Eõ ]çXÇb ?" ×V_ãTöç åX`ç»Oôç »Jô»OôãEõ* \öG[ýçX... A TÇö×] ×Eõ %Ø—ö ×Vã_ ! \öçGî \öçã_ç ]×c÷bçaÇãÌ[ýÌ[ý Eõçä»K÷ å]ç[ýç+_ ×»K÷_ Xç* UçEõã_ CÌ[ý [ý= ×X¸Jô+ VÇGïçÌ[ý Eõçä»K÷ å^ãTö+ ×VTö Xç, %aÇÌ[ý[ýWýC åc÷çTö Xç, VÉGïçYÇãLçC åc÷çTö Xç, Töçc÷ã_ [ýçIøç×_ ×Eõ ×XãÌ^ UçEõãTöç! \öç[ýã_+ \öÌ^ EõãÌ[ý* %ç]çãVÌ[ý VÉÛ\öçGî %ç]Ì[ýç =~Tö c÷ãTö å^ãÌ^ ×XãLãVÌ[ý ×[ýYV ×XãLÌ[ýç+ åQöãEõ AãX×»K÷* %çãG %×ZõãaÌ[ý æ»Oô×[ýã_ EõãÌ^Eõ»Oôç Zõç+_ %çÌ[ý »Jô`]ç»Oôç FÇã_ åÌ[ýãF åEõä»Oô YQÍöã_+ c÷Tö, EõçãÌ[ýç ×Eõ»KÇ÷ EõÌ[ýçÌ[ý åXÌ^, [ýãaÌ[ýC WýÌ[ýçÌ[ý åEõçX =YçÌ^ åX+* =×X AlÇù×X Aãa YQÍöã[ýX A+ %ç`çÌ^ ×VX åEõä»Oô å^Tö, ×EõÜ™ö \öG[ýçãXÌ[ý V`ïX %çÌ[ý c÷ãÌ^ =PöãTöç Xç* ×EõÜ™Çö AFX åa =YçÌ^ åX+, åTöç]çÌ[ý ×»Oô×Eõ %ãXîÌ[ý c÷çãTö [ýgçWýç* AEõ»OÇô åVÌ[ýÝ c÷ã_+ »OôçX YQÍöã[ý, å]ç[ýç+ã_Ì[ý ×Ì[ýe å[ýãL =Pöã[ý A]X×Eõ =×Ì[ýãXã_ UçEõã_C Ø‘ö×Ø™ö åX+, ×Ì[ýe [ýçLãTö+ YçãÌ[ý, TöFX åEõçX ^Ü—ö»Oôç æ»K÷äQÍö åEõçX»Oôç WýÌ[ýã[ýX åa AEõ ]c÷ç a]îaç* %çÌ[ý [ýQÍö [ýç+ãÌ[ý c÷ã_ãTöç EõUç+ åX+, ×XãLÌ[ý ×Ì[ýeä»OôçãXÌ[ý aㆠåZõçãXÌ[ý ×Ì[ýeä»OôçX m×_ãÌ^ åZõã_ AãEõ[ýçãÌ[ý XîçãLãGç[ýãÌ[ý %[ýØšöç* å]ç[ýç+_ UçEõçãTö TöÌ[ýÓX TöÌ[ýÓXÝãVÌ[ý AFX %ãXEõ aÇ×[ýWýç c÷ãÌ^ä»K÷* %ç]çãVÌ[ý a]ãÌ^ "%ç×] åTöç]çãEõ \öç_[ýç×a" A+ EõUç»Oôç LçXçãTö EõTö Xç å_çEõc÷ç×a EõÌ[ýãTö åc÷çTö, HÇÌ[ýãTö HÇÌ[ýãTö LÇãTöçÌ[ý £EõTö_ç FÇã_ å^Tö, [ý»K÷Ì[ý HÇãÌ[ý å^Tö, Tö[ýÇC aÇã^çãGÌ[ý %\öçã[ý [ý_ç %çÌ[ý c÷ãÌ^ =PöãTöç Xç* %çÌ[ý AFX EõUç»Oôç ×_ãF V`LXãEõ SMS EõãÌ[ý VçC, AEõ»OôçãTöç Zgõçaã[ý+* TöçÌ[ýYÌ[ý H³OôçÌ[ý YÌ[ý H³Oôç å]ç[ýç+ã_ æYÒ] EõãÌ[ýç, ]ç-[ýç[ýç åVFã_ [ýã_ VçC [ýµÇùÌ[ý åUãEõ åXç»Oô ×X׬K÷* [ýç[ýç-]çC a[ý [ýÇãMõ-aÇãMõ FÇ×`+ c÷ã[ýX, ×[ýãÌ^ãTö åXç»Oô Eõ] FÌ[ý»Jôç EõÌ[ýãTö c÷ã[ý A+ã\öã[ý* Töã[ý å]ç[ýç+ã_Ì[ý æYÒ] å[ý`Ý ×VX æ»OôãEõ Xç, »OôEõ»Oôç+] L_×V ZÇõ×Ì[ýãÌ^ ^çÌ^, »K÷çVXçTö_ Y^ïÜ™öî [ýQÍö AEõ»Oôç GQÍöçÌ^ Xç* AFX ]çXÇãbÌ[ý ×XLØ‘öTöç [ýç AEõçÜ™ö a]Ì^ [ý_ãTö %çÌ[ý ×Eõ»KÇ÷+ åX+, å]ç[ýç+_ `Ì[ýÝãÌ[ýÌ[ý %e` ×c÷açã[ý åVãc÷Ì[ý aㆠaVç-a[ýïVç å_Yä»Oô Ì[ýãÌ^ä»K÷, å^ åEõçX a]ãÌ^+ å[ýãL =PöãTö YçãÌ[ý, åa %çY×X EõçãL [ýîØ™ö UçEÇõX, GçQÍöÝãTö UçEÇõX, HÇ×]ãÌ^ UçEÇõX ×Eõe[ýç åEõçX %Ü™öÌ[ý† ]ǧãwïø+ UçEÇõX Xç åEõX* %çYXçÌ[ý ]Ç×Nþ åX+, a[ý a]ãÌ^+ %çY×X %ãXîÌ[ý %ç†Çã_Ì[ý æ»Kg÷çÌ^ç^ WýÌ[ýç ×VãÌ^+ Ì[ýãÌ^ä»K÷X* %çY×X c÷Ì^ãTöç »OôÌ^ã_ä»Oô Ì[ýãÌ^ä»K÷X, %XÇãÌ[ýçWý %çaã[ý CXçãEõ ×Eõ å]ç[ýç+_»Oôç AEõ»OÇô åVCÌ^ç ^çã[ý, %ç]çÌ[ý FÇ[ý LÌ[ýÓÌ[ýÝ VÌ[ýEõçÌ[ý* [ýÇMÇõX æPö_ç, AEõ»OÇô å^ %çÌ[ýç] EõãÌ[ý Qöç=Xã_çQö EõÌ[ýã[ýX TöçÌ[ýC =YçÌ^ åX+*


AFX AãEõ %ãXîÌ[ý Eõç»K÷çEõç×»K÷ UçEõçÌ[ýC åEõçX ]É_î åX+, Eõçä»K÷ åUãEõC c÷Ì^ãTöç Ì[ýãÌ^ä»K÷X %ãXEõ å^çLX VÉãÌ[ý* å]ç[ýç+ã_Ì[ý Eõ_îçãX %çY×X c÷Ì^ãTöç %ãXîÌ[ý açãU %ç_çY»Jôç×Ì[ýTöçÌ^ [ýîçØ™ö* %ç[ýçÌ[ý, %ãXîÌ[ý %[ýç׳K÷Tö EõãUçYEõUX å`çXç [ýç Xç å`çXçÌ[ý \öçX EõÌ[ýçC å^ EõTö %aØ‘ö×TöEõÌ[ý c÷ãTö YçãÌ[ý Töç [ý_ç+ [ýç§_î* %çY×X c÷Ì^ãTöç åEõçX×VX \öçGî»JôãyÔ, [ýçãa AEõ×»Oô adzVÌ[ýÝ å]ãÌ^Ì[ý Yçã`Ì[ý aÝä»Oô [ýaçÌ[ý aÇã^çG åYã_X* åVc÷ ]ãX åa AEõ %àÇöTö %XÇ\Çö×Tö ^ç %çY×X Töç×Ì[ýãÌ^ Tö×Ì[ýãÌ^ =Yã\öçG EõÌ[ýãTö »JôçX, ×PöEõ A]X a]Ì^ å]ç[ýç+ã_ å]ãÌ^×»OôÌ[ý æYÒ×]ãEõÌ[ý åZõçX A_, EõUç c÷ãÌ^+ »Jô_ä»K÷, %çVãÌ[ý %ç[ýVçãÌ[ý %çã[ýãG å]ãÌ^×»Oô Gã_ YQÍöä»K÷, %çYXçÌ[ý åEõçã_ »Rôã_ YQÍöä»K÷* TöFX %çYXçÌ[ý ]ãXÌ[ý %[ýØšöç "æ»K÷äQÍö åV']ç Yç×_ãÌ^ [ýgçÅ×»Jô", Ì[ýçãGÌ[ý [ýã` %çY×X c÷Ì^ãTöç [ýça åUãEõ åXã]+ YQÍöã[ýX* %çLEõç_ %ç[ýçÌ[ý å]ç[ýç+ã_ EõTö WýÌ[ýãXÌ[ý ×]=×LEõ æ»OôçX, åa %çÌ[ý AEõ Mõçã]_ç* åa×VX AEõ \öVÐã_çEõ TöçÌ[ý %ç±ÁÝãÌ^Ì[ý ]ÊTÇöîae[ýçV %çÌ[ý AEõ %ç±ÁÝÌ^ãEõ åV[ýçÌ[ý LXî åZõçX EõÌ[ýãTö+ C×VEõ åUãEõ GçX å[ýãL =Pöã_ç "^ç åGä»K÷ Töç ^çEõ Xç", \öVÐã_çEõ ae[ýçV»Oôç Xç ×VãÌ^+ åZõçX»Oôç åEõä»Oô ×Vã_X* åa×VX YÇãLçÌ[ý »JgôçVçÌ[ý LXî AEõLXãEõ å]ç[ýç+ã_ åZõçX EõÌ[ýãTö+ å`çã_Ì[ý QöçÌ^_G å\öãa A_ "åEõÌ^ç å`ç»JôãEõ %çãÌ^ãc÷ç aVÛçÌ[ý aç[ýç×a åVGç", %ç×] %çÌ[ý EõUç [ýçQÍöç+×X å^ aç[ýç×aC ×VãTö »JôçÌ^ Xç åa ×X¸JôÌ^ »JgôçVç åVã[ýXç* AFX %ç[ýçÌ[ý EõçãX ×&EõçÌ[ý _çGçãXç åZõçXC %çä»K÷, åEõ å^ EõFX å]ç[ýç+ã_ EõUç [ý_ä»K÷ åVãF å[ýçMõçÌ[ý =YçÌ^ åX+* »Jô_ãTö »Jô_ãTö c÷çTö Yç »KgÇ÷äQÍö EõUç [ýã_ »Jôã_ä»K÷, %U»Jô c÷çãTö ×Eõ»KÇ÷+ åX+, å^ åEõ= åVFã_ YçG_ \öç[ýãTö YçãÌ[ý* åa×VX Ì[ýçØ™öçÌ^ A]X+ AEõLX Y×Ì[ý×»JôTö å_çãEõÌ[ý aㆠåVFç, ×Lpûçaç EõÌ[ý_ç] "×Eõ \öçã_ç ? =wøÌ[ý Aã_ç, "×Eõ ^çTöç [ý_ä»K÷ç, \öçã_ç ]ã³VÌ[ý TÇö×] ×Eõ å[ýçãMõç", %ç×] FÇ[ý Hç[ýäQÍö åG_ç], ×Eõ EõUçÌ[ý ×Eõ =wøÌ[ý, YãÌ[ý åV×F =×X +Ì^çÌ[ý åZõçãX CgXçÌ[ý ×G~ÝÌ[ý aㆠEõUç [ý_ä»K÷X* EõUçÌ^ %çä»K÷ Xç "EõçãÌ[ýç a[[ýïXç` EõçãÌ[ýç[ýç åYìb ]ça" ×G~ÝãVÌ[ý AFX VçÌ[ýÓX aÇ×[ýãWý, %çY×X c÷Ì^ãTöç %×ZõãaÌ[ý åEõçX æYÒãL³Oôä»Oô`ãX [ýîØ™ö Ì[ýãÌ^ä»K÷X, A]X a]Ì^ ×G~ÝÌ[ý åZõçX Aã_ç, %çY×X c÷Ü™öVÜ™ö c÷ãÌ^ ]çUç XÝ»JÇô EõãÌ[ý [ýç+ãÌ[ý å[ý×Ì[ýãÌ^ Aã_X LÌ[ýÓÌ[ýÝ åEõçX F[ýãÌ[ýÌ[ý %ç`áøçÌ^* ×G~Ý [ý_ã_, "å`çX %çaçÌ[ý a]Ì^ %ç_Ç %çÌ[ý Ygç=Ì[ýÓ×»Oô AãXç, %çÌ[ý YçÌ[ýã_ AEõ»Oôç å]Ì[ýÓX Ì[ýãIøÌ[ý ×»OôãYÌ[ý YçTöç ×XãÌ^ Aãaç"* TöFX %çYXçÌ[ý å]ç[ýç+ã_ UçYQÍö ]çÌ[ýç »K÷çQÍöç %çÌ[ý åEõçX ×Eõ»KÇ÷+ EõÌ[ýçÌ[ý UçEõã[ý Xç* AFX A+ å]ç[ýç+ã_Ì[ý LXî å[ýQÍöçãTö ^çCÌ^çÌ[ý %çX³V»OôçC ]ç×»Oô c÷ãTö [ýãaä»K÷* %çY×X c÷Ì^ãTöç c÷×X]ÇãX Gîçe»OôEõ åGä»K÷X, XTÇöX Yç»Oô\öçIøç [ý=ãÌ^Ì[ý aㆠ[ýÌ[ýãZõ åHÌ[ýç »K÷ç†Ç-å_ãEõÌ[ý éXa×GïEõ å`ç\öç ]X ×VãÌ^ =Yã\öçG EõÌ[ýä»K÷X* A]X a]Ì^ %çYXçÌ[ý %çVãÌ[ýÌ[ý æ»K÷ç»Oôã[ýçãXÌ[ý åZõçX Aã_ç, "VçVç TÇö+ AFX ×X¸JôÌ^ FÇ[ý ]Lç EõÌ[ý×»K÷a, CFçãXãTöç FÇ[ý Pöç³Qöç, %çÌ[ý %ç]Ì[ýç Eõ_EõçTöçãTö GÌ[ýã] Yä»Jô ]Ì[ý×»K÷, TöçÌ[ý =YÌ[ý AFX å_çQöã`×Qöe »Jô_ä»K÷, ×Eõ å^ %[ýØšöç åTöçãEõ [ýã_ å[ýçMõçãTö YçÌ[ýã[ýç Xç", %çYXçÌ[ý ]ÇQö»Oôç+ åG_ »Jô»OôãEõ* FÌ[ý»Jôç EõãÌ[ý åc÷Yç EõãÌ[ý å[ýQÍöçãTö ^çã[ýX %çY×X, %çÌ[ý %çX³V åXã[ý %XîÌ[ýç* AEõ»OÇô ]X\öãÌ[ý å^ å[ýQÍöçã[ýX TöçÌ[ý åLç åX+, å[ýQÍöçãTö å[ýQÍöçãTö+ åZõçãX Eõã]׳®Ïô ×VãTö c÷ã[ý ×Eõ åVFä»K÷ç, åEõ]X _çGä»K÷, aEõç_ åUãEõ Ì[ýç×Åy Y^ïÜ™öî a[ý H»OôXçÌ[ý +×Tö[ýÊTöçÜ™ö åÌ[ýQöÝ Ì[ýçFãTö c÷ã[ý, å^ åEõ= »Jôç+ãTö YçãÌ[ý, TöFX ]ãX c÷ã[ý AÌ[ý æ»JôãÌ^ HãÌ[ý ×ZõãÌ[ý ^çCÌ^ç+ æ`ÒÌ^* å]ç[ýç+_ %ç×[ý›õçÌ[ý EõãÌ[ý ]çXÇb \öçã[ý, ×Eõ Xç+ EõãÌ[ý åZõã_×»K÷, %U»Jô A+ ×L×Xb \öG[ýçãXÌ[ý Eõçä»K÷ £Ì[ýÓ åUãEõ+ Ì[ýãÌ^ä»K÷* =ð×X ^FX FÇ×`, ^çãEõ FÇ×` åQöãEõ YçPöçãTö YçãÌ[ýX* ×EõÜ™ö VÇfãFÌ[ý ×[ýbÌ^ %ç]çãVÌ[ý Eõçä»K÷ £WýÇ+ incoming, åEõçX outgoing facility åX+, åXc÷çd ×Eõ»KÇ÷ ]c÷çYÇÌ[ýÓbãVÌ[ý Eõçä»K÷ UçEõã_C UçEõãTö YçãÌ[ý* %ç]Ì[ýç açÌ[ýçLÝ[ýX CgXçÌ[ý %ç†Çã_Ì[ý æ»Kg÷çÌ^çÌ^ WýÌ[ýç ×VãÌ^+ Ì[ýãÌ^×»K÷, EõFX å^ EõçÌ[ý ×Ì[ýeä»OôçX å[ýãL =äPö QöçEõ YQÍöã[ý åEõ LçãX ?

~0~

Mobile Mohima  
Mobile Mohima  

Bengali humor