Page 1

ឈឈ ឈឈឈឈឈ ឈឈឈឈឈ ឈឈឈឈឈឈ ឈឈឈឈឈឈឈ ឈឈឈឈឈឈ ឈឈឈឈឈឈ ឈឈ ឈឈឈឈឈឈឈ ល.ល

លលលលលលលលល

លលលលលល-លលល

លល លល-លល-លល លលល

លលល លលលលលលល លលលលលលលល

លលលលលលលល

លលលលល

លលល លលលល លលលលលលលលលលលល

លល

លល លលលល លលលលលលល លលល លល

លលល លលលល លលល ១

១១១

San serey

១១១១

១១

១១១១ ១១១ ១១១១១១

១១១១

១១១១១១១១ ១១ ១១១១១ ១១១១

Baray

១១ ១១១

Baray Prey Chhor Kompong Cham

១១១១ ១១១១១១ ១១១ ១

១១១១ ១១១១១ ១១

Chan Sopheakdey

១១

១១១១ ១១១ ១១១ ១១១១១

១១១១

១១១ ១១១១ ១១១១១១១១ ១១១ ១

.......................... .......................... ..........................

១១ ១១១ ១១១ ១១១១១១១ ១១ ១១១


១១១១១១ ១១ ១១១ ១១ ១១១១១ ១

១១

១១១ ១១១ ១១

..........................

១១១១១ ១

១១១១១១

១១១១

..........................

១១១ ១១

១១១១

១១១

Sok Sovanpanha

..........................

១១១ ១១១១ ១១១ ១១១១១

១១ ១១១ ១១១១១ ១១១១ ១១ ១១១១

១១១ ១១១១ ១១១១ ១ ១១ ១១១ ១១ ១១១១១ ១

១១១១ ១១១

Thach Dieu

១១១១

១១១ ១១១១១ ១១១ ១១១ ១១១១១ ១១ ១១១ ១១១

១១១១១១ Phu Can Tieu Can

១១១ Tra Vinh


១១១១ ១

១១ ១១

១១១ ១

១១១

Kim Sokha

១១១១

១១

១១១១ ១១១ ១១១១១១១

១១១១

១១១១១ ១១១ ១១១ ១១១១១១១

១១១១១១ 7 Tra Vinh Tra Vinh

១១១ ១១១ ១១១១១

១១១ ១១១១១១១ ១១ ១១១

១១១១ ១១១ ១១ ១១១ ១

១១១ ១១១

Kim Thien

១១១១

១១១ ១១១១១ ១១១១ ១១១១១ ១១១១១

១១១១១១ Hoa Tan Cau Ke Tra Vinh

១១ ១១១១១១១១ ១១១១ ១១១ ១១ ១១១ ១

១១១១

Thach Sathanh

1989

១១១ ១១១១

១១១១១១


១១១១

១១ ១១១១១ ១១ ១១១១១ ១១១១១

Tra Con Tra On Vinh Long

១១ ១១១១១១១ ១១១១ ១១១១ ១១១ ១

១១១១

Thach Sothia

១១១១

១១

១១១១ ១១១ ១១១១១

១១១១

១១១១ ១១១១១ ១១១១១

១១១១១១ Hoa Tan Cau Ke Tra Vinh

១១ ១១១១១១១១ ១១១១ ១១១ ១១ ១១១ ១

១១១១ ១១ ១១១

Thach Saret

១១១១

១១១ ១១១១១

Phong Phu

១១១ ១១១១

Cau Ke

១១១១

Tra Vinh

១១១១១១១១

១១១១១១


១១ ១១១១១១១១ ១១១១ ១១១ ១១ ១១១ ១១

១១១១

Thach Sana

1988

១១ ១១

១១១ ១១១១១ ១១១ ១១១១

Phong Phu

១១១១

Cau Ke

១១១១១១១១

Tra Vinh

១១ ១១១១១១១១ ១១១១ ១១១ ១១ ១១១ ១១

១១១១ ១១១១១ ១១

Thach Uppekkha

១១១១

១១១ ១១១១

Tra Con

១១ ១១១១១ ១១

Tra On

១១១១១ ១១១១១ ១១ ១១១១១១១ ១១១១ ១១១១

Vinh Long

១១១១១១


១១១ ១១

១១១១

Thach Thiene

១១១

១១ ១១១ ១១១ ១១១ ១១១១១ ១១១១

១១១១ ១១១១១ ១១១១១

១១១១១១ Hoa An Cau Ke Tra Vinh

១១ ១១១១១១១១ ១១១១ ១១១ ១១ ១១១ ១១

១១១ ១១១១ ១១១

Lam Van Thien

១១១១

១១១ ១១១១១១១ ១១១ ១១១១១១១១១ ១១ ១១១១១១ ១១១ ១១១១ ១១១១ ១១១

១១ ១១១ Han Hoi Vinh Loi Bac Lieu

១១១ ១១១១១១១ ១

Aបញ្ជីចុះឈ្មោះព្រះសង្ឃនិមន្តទៅសិក្សានៅប្រទេសថៃ ឆ្នាំ២០១៣  

khmer