Page 1
 ( )

 x

. !"!#

x

!$%$()

x

#!&!

x

#$&'

x

%!*

x

'

    x

  !

x

  !

x

"#$ # % ( & ') '& )

x

 $ "+

 , 

-    x  

" + ,( -/1)
   x

" ,02 ,0!-/32 

x

4 5,3 /53 ,

x

3-3 4 6+4 

x

7 73-,

x

85 0 7 ,

x

957 

x

" 8 

    !&#0"0!##&0#!*0&:*09&#0#0*"0;&#0 #0;*&0*;'0"*!0*!0#0#$*0" *"0#"*$0!0&:'0;0"&"'0<&"'!0 $%0"'&#0"!$$!0&;#0"%0&$0*&!#$*!

   ( 3  03 -0+ ,0"#...)

&& . 


ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΚΑΠΑΝΙΚΗΣ

Κύριε Εσύ που από τα παιδικά σου χρόνια ένιωσες την μυρωδιά του ξύλου και τη χαρά της δημιουργίας αγγίζοντάς το και δουλεύοντας πάνω σ’ αυτό. Εσύ που αργότερα έδωσες νέο νόημα στην λέξη Πίστη και καλλιέργησες τις ψυχές των ανθρώπων, όπως το ακατέργαστο ξύλο, με το παράδειγμά Σου, έλα κοντά μας σε αυτή τη προσπάθεια. Βοήθησε Κύριε, να πετύχουμε τους στόχους της Σχολής μας : Να ανταλλάξουμε χρήσιμες γνώσεις και εμπειρίες. Να εφαρμόσουμε σωστά τις ήδη δοκιμασμένες τεχνικές με απόλυτο σεβασμό σε όλους εκείνους που μας τις δίδαξαν. Να τις βελτιώσουμε με τα σύγχρονα μέσα που διαθέτουμε Και να καινοτομήσουμε πάνω σε αυτές χωρίς προκαταλήψεις και αγκυλώσεις αλλά με ανοιχτούς ορίζοντες προς το καινούργιο. Κάνε μας ικανούς να δημιουργούμε με το μυαλό, τα χέρια αλλά και την ψυχή μας όμορφα πράγματα και αυτή την ικανότητα να μπορούμε να την μεταδώσουμε στους νεώτερους που θα έλθουν μετά από μάς . Όχι για μάταιες επιδόσεις σε έργα που θα κληροδοτήσουμε αλλά για την συνέχεια της Προσκοπικής κίνησης που τόσο αγαπάμε. Σε ευχαριστούμε

Φ.Γ.


ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΛΗΞΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΚΑΠΑΝΙΚΗΣ

Κύριε Φθάνοντας στο τέλος αυτής της Εκπαίδευσης θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε που στάθηκες δίπλα μας στην δημιουργική και επίπονη αυτή προσπάθεια. Σ’ ευχαριστούμε Κύριε Που μας δόθηκε η ευκαιρία να ζήσουμε αυτές τις ημέρες, αδελφωμένα και σε πνεύμα Προσκοπικό, γεμάτες από νέες γνώσεις και εμπειρίες. Που μάθαμε να είμαστε πιο πρόθυμοι να συμμετέχουμε σε μια ομαδική προσπάθεια. Που αποκτήσαμε την ικανότητα να δημιουργούμε χρήσιμα πράγματα. Που βελτιώσαμε καλύτερες συμπεριφορές απέναντι στους άλλους και μέσα από αυτή την προσπάθεια να νιώσουμε χρήσιμοι και ευτυχισμένοι. Σ’ ευχαριστούμε Κύριε και Σε παρακαλούμε να είσαι πάντα οδηγός στα βήματά μας για έργα δημιουργίας και προσφοράς.

ΦΓ


   5 / 3 3 + " 7 3  3 2 3  - 3 =   3 /3 5 3 / 7- ,, 3  +?433 6 ,. *8 ,? 3 4, 3+  5 82  5,3 3 43 4  4 , 5 ,  -? « ## !#», +  : 4,85 5 , 5 7 3 ; %,7 /« 7-»  -;$ 2- 4, -  3 3 43; B5 537 83  35 7 -  6 4  4 8 -43 , 34 , /+; ,/+  325 3 /,/ 7-, 7, 3 ,. 3+? ,/5, - '"&#$/**!5 , 35/,5 3 , - !!'!9! 7 3 3 4   4 ,23, - !&"*!#$! 5,-/ 7 3 5 3 &":* * <43 ;+3( 30 5 )  = #$%&"  +33  &*&


 325 '&"&!#$(4 33,/ /,) !"*&<!9! , 5,$%!!  45 "!!*!"/- &! $%#3 34/ - /. 5 3 4 & "% - 7 ,/3-, , / 7-, , 3 , 3 24, 7 4 534 5 3 / 3, " 5,2 5,38 3 %#:*  3+5 7. :5  / « 56 »« 3 »   , 7, 3 , 25 - + 33 33 7,3,3 5 3 / 7- ,. 82 7 4 -= 3 +  73- 7 4 -= , /747425 ,, 5 23  2 3- 4 / / 73 , 3- , 3 - 3, 3  6 325, 5 3(!&â&#x20AC;&#x201C; ! ##&) &  5  7 -3 3-7  5   5 3 , +? , / /  5 , -  6,: ,   7-

. 

- , .  


, *8 ?: 3« 7» - #6+ ""#7 - 6   "% , #3# % " / /5 / 73-,. $9:(-3, - /,3  )  "+( 5 73 3 6 -,3 ,â&#x20AC;¦..) $(3, - ,, ?4 â&#x20AC;¦.)  2 "!(/ 5,6+4 , â&#x20AC;¦) "$ 1+(533 83) "% # + " /3 /02(  -3)  3 , 3 / / 5  -   -3 ,/ ,,5 5 ++3 , 7 3 3 5 (8 ,+ ,1 ) «3 » + 3 -3 -1:15 - , - , $ ,«3 /53 ,» 3+ 43 ( 6  3 - /+3 3 « / 3 »!!!) 5 ,/- + 3 /  7: 39 / 9$#2 " 9 $# 2 >42 9 9 "+ 1 ""# 10 "+ #> 3 0 # 4# (%#,3#% â&#x20AC;¦) #:+ ' 9 "/ 39 / 9 +#2 /3 /02


 7- 3 = , 5 8 3 4, 4 3 3  43 ,#6+ ""#   3+ 3/ "%" -= , 10 "+ $( -,7 +,,,  ,â&#x20AC;¦) , # "$(8 5,3 /53 ,?-,, +?43 5 7 -3 -â&#x20AC;¦) . E4,3 , ,/ 3  ,3 + ,+ 33 3  / 7-7 /, 78 , 3 ,, =   3 4  4 32 -,. 82 5   3-7  

=  3 3 ,#% #: "/ " :$   28- 38 + 43/ 

/3 7   +?43 4  ,#6+ ""# 35 

6,: >$ / 9 9 "+ 1 3 0 "0# % # / 3 "+# ? 9%# 96%# " %@# 5  "+ 3 # +@ #% 0$ (1 34#, 3+" , ##,  +â&#x20AC;¦.)  : .E 3  7  35/ 7 ?, 3 - 43/+  +? 8  8.- 2  , +2 +7 5 ,   3 3 


1. E  3 /53 , 5 7- 3 +?,, 57  3 -  5 - /    ,.

- , .  +43 4 83 /3 3 4 3 5/2,, 5 

576  3 ,83 343 5 3 8 : +9# 1+ 5 3 4 2 ,/// 374  -5 -  6+ ,, - 4, 7 -74 - 4,3 ,,8+ 3 343 «7 3» , 83,3  3 3 343 5,3 3 , ,3 5,7  ,3 /53 ,. ?#6 #3 3$9 ( = ) 3+ 2/3 7 576 3 - 3 #6+ ""# 25 3 -/ - /

   -8( !) - 5 3 4 6+4 3  53 ,3 5/2,3 /53 , !- 3 ,6 - 3+  - 5 343 3 5 5   73 5,3 4, - 3,0554,3,15 -  - 5 , 8 ,35 5 4 3 /53 4  5   -25 $ 2-3 ,3 /53 , 3+   -/  ,3 /53 ,-/ +. 


0#/ E = 57    2/. + 5 8 3 -(3 -/5  )3 /- -  7 6+ 2/= 4, ,  2. 3 5 8  3 6+ 3 5    8 3 -. # "/ 3#% 3+ 8 7;8,8 . 4 ,// 2 +,3 6+  ;9 8  -  , 3+ / 3.   325   - : x 6 " : ""# 3#%2 x 4 #6+ x + :0+ >4 # 9/ #3 3% 43 x 6 /6 " 3/6 x  % 49# 9# # +@# 34 :%> !# " 3 0#% #3! 3#% 6%# " 3/ + # " B" 94. x "/# 3+# 9$# ( 9%3# , 3$) 

5 3 343" #%  #6+ ""# / 3 #% "4# " #3#$# 3# % !# #%# %6 / 3$# 0 #% / 3 0$# " +9#6% 0 1%2  /: #3# %.


«E  3 =  3  + = 4 100  4 ,/ - 8 87 24 7 2- ,   3 ." - 82 ,(  +  ,5, ,/, 73-,) - : “ 6$ 9# $# :26:%#, 0+ /2 3+”!!!  + 2:%9 (#%2) 3% 2013 


&& . 1. 6# %9 # 4 , # "/ "/ 1948 2. 6"/3 "/3 I+>#2 3. 6"/3 "/3 &I+>#2 4. Leamabout Knots, ladybird books ltd 1977 5. " $ , M9 6#%9 1980 6. "3 "$ "#$ 43 0 1982 ( .6%) 7. +9 3/9 "/3 +" &$ 1985 8. +9 3/9 "/3 6/ &$ 1986 9. 6# %9 "/32 (. "4) 10. # !# "3 " (#3 $# 3. > ! & .7#/6) 11. # !# "3 " .. 43 12.Scouting Magazine Baden'Powel House   

 : /: . %9

3% 2013

.! 1 +"

Fakelos sxoli skapanikis  

ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΚΑΠΑΝΙΚΗΣ

Advertisement