Page 1

3/2018

Välähdyksiä pop up -päivästä

Tervetuloa juhlaleirille

Sotilaskoti työpaikkana


SISÄLTÖ Pääkirjoitus............................................3 Ledare....................................................4 Päätoimittajan kynästä...........................5 Sotilaskotiliiton kevätkokous Tuusulanjärven rannalla.........................6 Varusmiessoittajat esiintyivät 100-vuotiaalle sotilaskotijärjestölle.......8 Historiikki julki historiallisessa salissa.10 Rintamasisarpäivä Helsingissä.............11 Pop up -päivän elämyksiä....................12 Pop upia valkealalaisittain...................14 Rovaniemen Sotilaskotiyhdistys mukana pop up -tapahtumassa.............16 Sotilaskoti on mieluisa työpaikka........17 Hyvästä yhteistyöstä hyötyvät kaikki...20 VMTK-yhteistyöllä viihdettä, vinkkejä ja voimavaroja.......................22 Tervetuloa Kajjaaniin juhlaleirille.......24 Dragsvik Soldathemsförening i det anrika Raseborg...........................28 Autokeikoilla kohdataan varusmies myös työparina....................30 Ystävänpäivän lumenveistotempaus Someroharjulla.....................................31 Mitä yhdistykset antavat neljällä prosentilla varusmiehille?....................33 Sotilaskodin tuleva remontti herätti keskustelua kokouksessa..........34 Oletko lähettänyt itse tehdyn äitienpäiväkortin?.....................35 Monessa mukana..................................36 Tunnus hautakiveen ja arkkuvaate Sotilaskotiliitosta.................................38 Muistamme..........................................38 Ilmoitustaulu........................................40

51. vuosikerta / n:o 3/2018 Julkaisija: Sotilaskotiliitto Soldathemsförbundet ry Simonkatu 12 A 9 00100 Helsinki Puh. 045 123 2820 www.sotilaskotiliitto.fi Päätoimittaja: Satu Mustalahti satu.mustalahti@sotilaskotiliitto.fi Puh. 045 120 3368 Toimitus: Sotilaskotiliitto Simonkatu 12 A 9 00100 Helsinki Valmiit aineistot: toimitus@sotilaskotiliitto.fi Toimitustyö ja editointi: Elina Halminen Puh. 044 518 1803 Osoitteenmuutokset ja tilausten peruutukset tehdään suoraan sotilaskotiyhdistykseen. Paino: Painotalo Plus Digital Oy/ Lahti Teemat 2018: N:o 4 Merkityksellistä sotilaskotityötä ilman sotilaskotia. Aineisto 13.8. Ilmestyy 24.9. N:o 5 Liiton toiminta. Aineisto 5.11. Ilmestyy 17.12. Aikakauslehtien Liiton jäsen ISSN 0355-9343

Kansikuva: Rannikkosotilaskotiyhdistys piti pop up –sotilaskotia Helsingin Senaatintorilla 7.5.2018. Kuva: Ella Kilpiä.


PÄÄKIRJOITUS Tarja Kiira Sotilaskotiliiton kunniajäsen 18.6.2018

Sotilaskotityö varuskuntapaikkakunnalla

V

aruskunnan tulo pienelle paikkakunnalle koettiin ennen vanhaan suurena ”lottovoittona”. Varuskunta toi tullessaan uusia työpaikkoja, ostovoimaa ja harrastusmahdollisuuksia, ja varuskunnan paikkakunnalla olo vahvisti ja vahvistaa edelleenkin maanpuolustushenkeä maakunnassa. Suomalaiset naiset ovat myös aikojen saatossa ennakoineet varuskuntien tulon paikkakunnalle. On perustettu sotilaskotiyhdistyksiä jo hyvissä ajoin ennen kuin varuskunta on täyttynyt sotilaista. Sotilaskoti harrastusmahdollisuutena ja myös työpaikkana on kiinnostanut varuskuntapaikkakuntien naisia jo monen vuosikymmenen ajan. Varuskuntapaikkakunnalla onkin varmaan monin verroin helpompaa saada innostuneita sisaria ja veljiä mukaan sotilaskotityöhön. Järjestömme tarkoituspykälää ”varusmiesten ja reservin kertausharjoituksissa olevien hyvinvoinnin tukeminen” on helppo toteuttaa paikkakunnalla jossa on varuskunta sotilaineen. Varuskuntapaikkakunnalla kaikki tietävät varuskunnan, mutta tänäkään päivänä kaikki paikkakunnan asukkaat eivät tiedä, että sotilaskoti on siviili-ihmisten työpaikka, eivätkä miellä, että sotilaskotityö on jokaisen yli 16-vuotiaan ja pikkusisarten harrastusmahdollisuus sekä mahdollisuus tehdä vapaaehtoista maanpuolustustyötä. Moni varusmieskin luulee palvelukseen tullessaan, että ”sotku” on Puolustusvoimien tarjoama mahdollisuus vapaa-ajanviettoon. Onneksemme siviiliin lähtiessään kaikki ovat tiedostaneet, että sotilaskoti on vapaaehtoisten jäsentensä varuskunnan sydämessä ylläpitämä siviilikeidas, jossa toimii lisäksi palkattua henkilökuntaa. Liike-elämän lainalaisuudet rajoittavat sotilaskotityön tekemistä varuskunnan ulkopuolella, mutta työn

tunnettuuden lisäämistä rajoittaa vain kekseliäisyyden puute. Toimiva sotilaskotityö varuskunnassa perustuu hyvään yhteistyöhön Puolustusvoimien kanssa ja ennen kaikkea kummankin osapuolen työn arvostamiseen. Tietojenvaihto yhteysupseerin ja sotilaskodin välillä on ensiarvoisen tärkeää. Lähes päivittäinen yhteydenpito varuskunnan sekä kodinhoitajan ja puheenjohtajan välillä takaa sotilaskodin saumattoman toiminnan varusmiesten palvelemiseksi. Kullanarvoista on myös varusmiestoimikunnan kanssa tehtävä yhteistyö. VMTK:n kautta välittyvät varusmiesten ja -naisten toiveet ja tarpeet sotilaskodille sekä vastavuoroisesti sotilaskodin tarvitsemat palvelut varusmiehiltä. Yhteistyö alueen muiden maanpuolustusjärjestöjen kanssa koulutuksissa ja harjoituksissa lisää maanpuolustuksellisia tietoja ja taitoja myös sotilaskotityöhön. Sotilaskotityö varuskuntapaikkakunnalla tarjoaa monipuolisen harrastusmahdollisuuden. Liittymällä vihreään sisar- ja -velijoukkoon saa lukemattoman määrän uusia ystäviä. Sotilaskodissa voi työskennellä myyntityössä, kassoilla, linjastossa, keittiössä ja leipomossa. Kirjastossa voi lainailla varusmiehille kirjoja ja ohjelmajaostossa voi järjestää ohjelmaa varusmiesten vapaa-ajalle. Käsityöjaostossa huolehditaan kodin viihtyisyydestä ja hengellisessä jaostossa toimitaan yhdessä sotilaspastorin kanssa varusmiesten hengellisen huollon hyväksi. Myyntityötä voi harrastaa myös autokeikoilla tai leirisotilaskodeissa. Harrastamalla sotilaskotityötä tehdään maanpuolustustyötä isänmaan hyväksi. Vapaaehtoisesti varusmiehen hyväksi perinteikkäästi ja uudistuen – 100 vuotta sotilaskotityötä Suomessa.■

3


Soldathemsarbete på en garnisonsort Tarja Kiira Hedersmedlem i Soldathemsförbundet 18.6.2018

F

örr ansågs det vara något av en ”lottovinst” när en liten ort fick en garnison. Med garnisonen följde nya arbetsplatser, köpkraft och hobbymöjligheter, och garnisonens närvaro på orten förstärkte och förstärker fortfarande försvarsandan i landskapet. Finländska kvinnor har under tidernas lopp varit framsynta beträffande garnisonernas ankomst till orten. Man har grundat soldathemsföreningar i god tid innan garnisonen har fyllts med soldater. Soldathemmet har som hobbymöjlighet och även arbetsplats intresserat kvinnor på garnisonsorter redan under många årtionden. På garnisonsorter är det säkert mångfalt enklare att få engagerade systrar och bröder med i soldathemsarbetet. Det är enkelt att verkställa organisationens syftesparagraf ”stödjande av välbefinnandet hos beväringar och reservister på repetitionsövningar” på en ort där det finns en garnison med soldater. På en garnisonsort känner alla till garnisonen, men inte ens i dag vet alla invånare på orten att soldathemmet är en arbetsplats för civilpersoner, och de inser inte att soldathemsarbetet är en hobbymöjlighet för alla som fyllt 16 år samt småsystrar, liksom en möjlighet att göra frivilligt försvarsarbete. Mången beväring tror i början av militärtjänsten att soldathemmet är en möjlighet till fritidssysselsättning som erbjuds av Försvarsmakten. Som tur är har alla som går ut i civilen insett att soldathemmet är en civil oas i hjärtat av garnisonen, som drivs av frivilliga medlemmar och dessutom anställd personal. Affärslivets lagbundenheter begränsar soldathemsarbetet utanför garnisonen, men det är endast brist på uppfinningsrikedom som gör att arbetet inte kunde vara mer känt.

4

Ett fungerande soldathemsarbete i garnisonen bygger på ett gott samarbete med Försvarsmakten och framför allt att vardera part uppskattar den andras arbete. Informationsutbytet mellan kontaktofficeren och soldathemmet är av yttersta vikt. Dessutom garanterar en daglig kontakt mellan garnisonen och hemskötaren samt ordföranden att soldathemmet kan arbeta utan avbrott för beväringarna. Samarbetet med beväringskommittén är också guld värd. Via beväringskommittén förmedlas beväringarnas önskemål och behov till soldathemmet och på motsvarande sätt de tjänster som soldathemmet behöver av beväringarna. Samarbetet med övriga förvarsorganisationer i området vid utbildningar och övningar ökar den försvarsrelaterade kännedomen och färdigheten även med avseende på soldathemsarbetet. Soldathemsarbetet på en garnisonsort erbjuder en mångsidig hobbymöjlighet. När man ansluter sig till en grön grupp av systrar och bröder får man många nya vänner. I soldathemmet kan man arbeta med försäljning, i kassorna, vid linjerna, i köket eller i bageriet. I biblioteket kan man låna ut böcker till beväringarna och i programsektionen kan man ordna program för beväringarnas fritid. I handarbetssektionen ser man till att hemmet är trivsamt och den andliga sektionen arbetar tillsammans med soldatpastorn för att ombesörja beväringarnas andliga vård. Försäljningsarbete kan man syssla med även på biluppdrag eller i lägersoldathem. Soldathemsarbetet är försvarsarbete för fosterlandets bästa. Frivilligarbete med anor och reformer för beväringarnas bästa – 100 år av soldathemsarbete i Finland. ■


Kirsi Heikkilä

Päätoimittajan kynästä T

ämän lehden teema on sotilaskotityö varuskuntapaikkakunnalla. Varusmies on sotilaskotimaailmassa keskeinen ja tärkeä asia. Me teemme työtä varusmiehen hyväksi monella tavalla, myös sellaisilla paikkakunnilla, joilla ei ole varuskuntaa. Sotilaskoti on kuitenkin olemassa vain siellä, missä on varusmiehiä. Sotilaskodin ylläpitovelvollisuus on yhdistykselle tietenkin etuoikeus ja ilo. Mikä sen antoisampaa kuin päivittäin olla mahdollisuudessa tarjota taukopaikka ja virkistäytymismahdollisuus palveluksen lomaan. Sotilaskodissa työskennellessä saa palautteen tekemästään työstä asiakkaan tyytyväisyyden muodossa, ja harrastaminen tuntuu mielekkäältä. Sotilaskoti ja sotilaskodin myynti tuovat yhdistykselle myös taloudellista vakautta, ja yhdistystoiminnan pyörittäminen on turvattua. Toisaalta sotilaskodin pyörittämiseen tarvitaan rahaa esimerkiksi palkkoihin ja investointeihin. Pienen sotilaskodin pyörittäminen voi olla taloudellisesti tiukkaa, vaikka vapaaehtoistyötä hyödynnettäisiinkin tehokkaasti. Kesä on edessä, ja uudet alokkaat saapuvat sotilaskoteihin heinäkuussa. Se tuo sotilaskoteihin kiirettä aikaan, jolloin Suomi on kesälomalla. Tässä on niitä haasteita, joiden kanssa varuskunnissa työtä tekevät yhdistykset joutuvat kamppailemaan. Sotilaskotiin, joissakin varuskunnissa useampaankin, pitää saada innostuneita vapaaehtoisia kaikkina päivinä niin kesällä kuin talvellakin ja erityisesti viikonloppuisin. Haaste on saada

harrastaminen sotilaskodissa niin kiinnostavaksi ja antoisaksi, että se menee muiden tarjolla olevien vaihtoehtojen edelle. Kirjailija Juha Vuorinen on huolissaan nuorten, ja varsinkin nuorten miesten, laimenneesta lukuinnosta. Pohtiessaan, mitä hän omalta osaltaan voisi asian eteen tehdä, hänelle tulivat mieleen varuskunnat ja varusmiehet. Mutkien kautta hän otti yhteyttä Sotilaskotiliittoon ja päätyi lahjoittamaan uusimman hyväntekeväisyyspokkarinsa Buenos dias kirvesvartta kaikille tänä vuonna palvelustaan suorittaville. Toiveena on, että näin nuoret saisivat kosketuksen kirjaan ja oppisivat nauttimaan lukemisesta. Toivottavasti tämä tempaus näkyy myös sotilaskotien kirjastojen lainausmäärissä. Tämä auttaisi meitä perustelemaan, miksi nämä tilat ovat edelleen tärkeitä, ja ne säilyisivät sotilaskotien yhteydessä. Kesällä voi ajatella jo joulua. Suomen Rauhanturvaajaliitto ja Sotilaskotiliitto tulevat tänäkin jouluna lähettämään yhteistyössä ”Paketin tuntemattomalle rauhanturvaajalle”. Sinne tarvitaan taas villasukkia, joten niitä voi muiden kesäharrastusten lomassa alkaa neuloa. Mukavaa ja aurinkoista kesää! ■ Satu

5


Tuusulan Sotilaskotiyhdistyksen puheenjohtaja Ritva Ohmeroluoma esitteli sisaret, jotka hoitivat kevätkokouksen käytännön järjestelyjä.

Sotilaskotiliiton kevätkokous Tuusulanjärven rannalla

S

isaret ympäri Suomen kokoontuivat 28.4.2018 Tuusulassa sijaitsevaan Puolustusvoimien palvelukeskukseen. Oli Sotilaskotiliiton kevätkokouksen aika. Paikka tarjosi loistavat puitteet kokoontua yhteen. Kun tukeudumme majoituksessa PV:n tukeen, oli luksusta yöpyä yhden hengen huoneessa perinteisen kasarmin tupamajoituksen sijaan. Emäntänä olivat Tuusulan Sotilaskotiyhdistyksen sisaret. Heille iso ja lämmin kiitos kaikista järjestelyistä. Tämä oli yhdistykselle valtava urakka, ja toivottavasti se kasvatti ainakin yhtä arvoistamme, yhteisöllisyyttä. Tilaisuuden avasi Tuusulan Sotilaskotiyhdistyksen uusi puheenjohtaja Ritva Ohmeroluoma. Hän kertoi yhdistyksestä ja sen kokemista muutoksista Puolustusvoimien rinnalla. Hän esitteli myös keittiön sisaret ja muut järjestelyistä vastaavat sisaret. Loistava idea. Aamuhartauden piti Tuusulan kirkkoherra Ulla Rosenqvist. Hän korosti puheessaan, kuinka työmme on palvelua. Puolustusvoimien tervehdyksen palvelu-

6

keskuksen puolesta toi kuvakeskuksen johtaja, komentajakapteeni Pasi Leskinen. Taas opimme, millaisia erikoisaloja PV:ltä löytyy. Täällä tuotetaan kaikki Puolustusvoimien tarvitsemat oppimis- ja kuvapalvelut. Leskinen muistutti PV:n juhlavuoden teemasta ”Maanpuolustus kuuluu kaikille”. Puheenjohtajamme Kirsi Patrikainen nosti esiin viime vuoden hienon tapahtuman Kuusamon Murtovaarasta, ja kuinka säänkestäviä me sisaret olemme. Ritarimalja annettiin tänä vuonna isolle joukolle sisaria. Lappeenrannan Sotilaskotiyhdistyksen kalustotoimikunta ja työryhmä ovat tehneet valtavan työn tavaroiden ja muun yhdistyksen materiaalin kanssa, kun Keskussotilaskodin toiminta lopetettiin, ja rakennus oli tyhjennettävä. Onnittelut koko ryhmälle! Sisarten puolesta Ritarimaljan otti vastaan yhdistyksen puheenjohtaja Mirja Järvenpää. Varsinainen kokous alkoi puheenjohtajan valinnalla. Nuijan sai käteensä Juha Tornberg. Sih-


Kevätkokouksen osanottajia Puolustusvoimien palvelukeskuksen auditoriossa.

teereinä Pia Ojala ja Satu Mustalahti. Kokouksessa oli edustettuna 33 yhdistystä. Kokous eteni pienten kommenttien saattelemana eteenpäin. Keskustelua herätti eniten asia, ollako vai eikö olla mukana Naisten Valmiusliitossa. Puolesta ja vastaan tuli ajatuksia. Lopulta kannatusta sai esitys, että jätetään asia lisäselvitykseen ja palataan siihen myöhemmin. Avustus- ja eläkesäätiö Tuen uusi puheenjohtaja Eva Lindblad kertoi lopuksi mukavan uutisen. Sotilaskotityön 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi säätiö lahjoittaa jokaiselle sisarelle työstämme kertovan Sata vuotta sotilaskotityötä -kirjan. Lämmin kiitos siitä säätiölle. Tätä kirjoittaessa paksu ja painava teos on jo julkaistu. Jo sitä selaillessa vakuuttuu, että me olemme tehneet sadan vuoden aikana valtavasti työtä. Tästä on hyvä jatkaa seuraavalle sadalle vuodelle. ■ Pippa Rantala Sotilaskotiliiton hallituksen jäsen

Ritarimalja luovutettiin tänä vuonna Lappeenrannan Sotilaskotiyhdistyksen kalustotoimikunnalle ja työryhmälle. Yhdistyksen puheenjohtaja Mirja Järvenpää otti maljan vastaan.

Eva Lindblad kertoi Avustus- ja eläkesäätiö Tuen lahjoittavan sotilaskotityön historiikin jokaiselle sisarelle.

7


Varusmiessoittokunta piti sisarille ikimuistoisen konsertin.

Satu Mustalahti

Varusmiessoittajat esiintyivät 100-vuotiaalle sotilaskotijärjestölle Sotilaskotiliiton kevätkokous oli 28.4.2018. Seuraavana päivänä jatkoimme sisarten kanssa yhteistä juhlaa Järvenpää-talossa kuunnellen hienoa musiikkia. Konserttiin saapui kokousväen lisäksi sisaria kevätretken merkeissä eri puolilta Suomea. Paljon oli salissa vihreää väriä, muutamille tyhjille tuoleille olisi vielä mahtunut sisaria.

8


Satu Mustalahti

S

otilaskotiliiton puheenjohtaja Kirsi Patrikainen piti juhlapuheen konsertin aluksi. Hän muistutti meitä järjestömme arvoista ja siitä, kuinka tärkeää on antaa tuki toiselle sisarelle. Juhlavuoden slogan on ”Hymyllä ja sydämellä”, näin palvellaan varusmiestä ja otetaan toiset huomioon. Kirsi pyysi meitä kertomaan työstämme varusmiesten hyväksi suurelle yleisölle. Siitä arjen vapaaehtoisuudesta varusmiesten kanssa, ei niinkään liiton toiminnan pyörittämisestä. Puheen jälkeen oli aika päästää ääneen nuoret miehet ja naiset. Puolustusvoimien varusmiessoittokunta johtajanaan musiikkikapteeni Ville Paakkunainen tarjosi meille ikimuistoisen konsertin. Nuorten muusikonalkujen soittoa oli ilo kuunnella. Toivottavasti tämä tilaisuus jää varusmiehillekin mieleen yhtenä palvelusajan huippukohdista, soittaa 100-vuotiaalle sotilaskotijärjestölle. Sotilaskotityötä 100 vuotta -kirjan kirjoittaja Pentti Airio, kertoi sotilaskotityön historiasta. Hän on varma, että Katri Bergholm olisi ylpeä sadan vuoden taipaleestamme. Tämän juhlakirjan saavat kaikki sisaret. Sen mahdollistaa Eläke- ja avustussäätiö Tuki. Iso, lämmin kiitos siitä säätiölle. Musiikillinen anti jatkui. Mukaan tuli solistiksi musiikkimajuri Juha Ketola. Saimme kuulla, että virkapuvun sisältä löytyy laulun lahja. Kuulimme mm. laulun ”Vihreille sisarille”, joka on saanut ensiesityksensä vuonna 2007 Rovaniemen Sotilaskotiyhdistyksen viettäessä 40- vuotisjuhlaa. Kuulimme myös Jääkärimarssin, jota ehkä harvoin olemme kuulleet laulettuna, ja tuollaisella äänellä! Solistin, orkesterinjohtajan ja näiden taitavien varusmiesten yhteistyötä oli ilo kuunnella. Minä, musiikista mitään ymmärtämätön, opin täällä, mitä tarkoittaa, kun joku menee ihon alle. Tämä konsertti meni. Juhla jatkui kuohuviinin ja kahvituksen merkeissä. Puheensorina täytti hetkessä aulan, kun noin 500 vihreää sisarta pääsi

Sali pukeutui vihreään. ääneen. Se oli kokemisen arvoinen hetki. Järjestötuotteiden myyntipisteellä oli säpinää sisarten ostaessa tuliaisia kotiin. ■ Pippa Rantala Sotilaskotiliiton hallituksen jäsen

9


otta -juhlakirjan aisuus 018 klo 13.00 Juhlasali

Sotilaskotityötä 100 vuotta -juhlakirjan julkistamistilaisuus maanantaina 7.5.2018 klo 13.00 Hotel Arthurin Juhlasali

Sotilaskotityötä 100 vuotta -juhlakirjan julkistamistilaisuus maanantaina 7.5.2018 klo 13.00 Hotel Arthurin Juhlasali

ia arusmiessoittajat

Musiikkia Kaartin soittokunnan varusmiessoittajat

Musiikkia Kaartin soittokunnan varusmiessoittajat

Tervetuloa Historiatyöryhmän puheenjohtaja Eva Lindblad

Tervetuloa Historiatyöryhmän puheenjohtaja Eva Lindblad

Historiikki julki historiallisessa salissa S

oa puheenjohtaja lad

ely Kirjaesittely otilaskotityön 100-vuotishistoriikki julkaistiin 7.5. Hotelli Arthurin juhlasalissa Helsingin Vuorikadulla. SaPentti Airio Historiankirjoittaja Pentti Airio malla paikalla perustettiin ensimmäinen sotilaskoti 7.5.1918 ja saksalaisia sotilaita. tervehdys palvelemaan suomalaisia Sotilaskotiliiton tervehdys Historiikin kirjoitti sotatieteiden tohtori, prikaatikenraali heenjohtaja Sotilaskotiliiton puheenjohtaja evp Pentti Airio. Avustusja eläkesäätiö Tuki ainen Kirsi Patrikainen lahjoittaa teoksen kaikille sotilaskotisisarille. Yhtenä kirjan keskeisenä teemana on sotilaskoti sodassa. Historiatyöryhmän ika Sotilaspoika puheenjohtaja Eva Lindbladin mukaan käsillä ovat viimeiersio) (konserttiversio) set hetket, jolloin on vielä mahdollista dokumentoida tämä arusmiessoittajat Kaartin soittokunnan varusmiessoittajat vaihe järjestömme historiassa. Tilaisuudessa käyttivät puheenvuoron Eva Lindblad, ma Kuohujuoma Pentti Airio sekä Sotilaskotiliiton puheenjohtaja Kirsi Patrikainen. Kaartin soittokunnan varusmiessoittajat viihdyttiKahvi vät musiikillaan.

10

Kirjaesittely Historiankirjoittaja Pentti Airio Sotilaskotiliiton tervehdys Sotilaskotiliiton puheenjohtaja Kirsi Patrikainen Sotilaspoika (konserttiversio) Kaartin soittokunnan varusmiessoittajat Kuohujuoma Kahvi


Satu Mustalahti

Lämmintä ja aurinkoista päivää vietettiin Ravintola Savonian ulkotiloissa.

Rintamasisarpäivä Helsingissä

R

intamasotilaskotisisarpäivää vietettiin aurinkoisessa kevätsäässä 17.5. Ravintola Savonian tiloissa. Paikalla oli rintamasotilaskotisisar Aila Sorri saattajansa kanssa. Avustusja eläkesäätiö Tuen puheenjohtaja Eva Lindblad ojensi heille Sotilaskotityötä 100 vuotta -kirjat ja puheenjohtaja Kirsi Patrikainen Sotilaskotiliiton muistamiset. ■

Rintamasotilaskotisisar Aila Sorri (oik.) saattajansa kanssa.

11


Pop up -päivän elämyksiä M aanantaina 7.5. ympäri Suomea päästiin juhlistamaan sotilaskotityön 100-vuotista taivalta. Päivä oli merkittävä sotilaskotijärjestön historiassa, sillä 100 vuotta sitten suomalainen sotilas astui ensimmäistä kertaa sotilaskotiin Suomessa. Oli kerrassaan upea nähdä, kuinka moni poikkesi pisteillä ja oli kiinnostunut kuulemaan lisää toiminnastamme. Tapahtumapaikkoina toimivat ostoskeskukset, torit, kahvilat, puistot, kävelykadut ja jopa muutama lentoasema ympäri Suomen. Osa yhdistyksistä pystytti teltan, toiset tulivat paikalle sotilaskotiautolla. Pisteillä oli myynnissä esimerkiksi maankuuluja soden munkkeja, juhlavuoden makeispusseja ja kahvia. Tapahtumissa oli paljon erilaista toimintaa kuten

livemusiikkia, ilmapallojen jakelua, leikkimielisiä tietokilpailuja ja munkinpaiston työnäytöksiä kenttäolosuhteissa. Mukaan pisteiltä sai munkkireseptin, joten innokkaimmat pääsivät kokeilemaan munkinpaistoa kotonakin. Oli hienoa nähdä kaikenikäisiä toiminnasta kiinnostuneita vierailemassa pisteillämme. Päivän kruunasivat sisarien ja kävijöiden iloinen mieli sekä aurinkoinen sää. Pop up -päivä oli kaiken kaikkiaan hyvin järjestetty. Iso kiitos kaikille mukana olleille jäsenillemme sekä uusille toimintaamme mukaan liittyneille! ■ Ella Kilpiä


Ella Kilpiä

Sotilaskotiliiton puheenjohtaja Kirsi Patrikainen, toiminnanjohtaja Satu Mustalahti ja järjestösihteeri Pia Ojala vierailivat päivän aikana niin monella pisteellä kuin historiakirjan julkaisutilaisuuden lisäksi ehtivät. ”Munkkiralli” päättyi Hämeenlinnan Sotilaskotiyhdistyksen tapahtumaan Kauppakeskus Tiiriön pihaan noin klo 18.30.

13


Margetta Ala-Krekola

Aamun ensimmäinen työ oli saada leipomoteltta pystyyn. Palvelu pelasi pojilta ammattimaisesti. Petri Kuutti

Kalevantien muistomerkillä päivä päättyi sotilaskotisisarten iloiseen yhteiskuvaan. Sisaret Kaarina Rämä (oik.), Satu Päivärinta, Mervi Koskinen, Maarit Hämäläinen, Marianna Kansikas, Anna Paavola ja Margetta Ala-Krekola.


Margetta Ala-Krekola olivat Metsäeskarit

aamun ensimmäisiä vieraita.

Pop upia valkealalaisittain K oko Suomessa samana päivänä 7.5.2018 vietetty pop up -sotilaskotipäivä järjestettiin Valkealassa kahdessa paikassa, Valkealan Puotimuseolla keskipäivällä ja Kalevantien muistomerkillä iltapäivällä. Tänä päivänä tuli kuluneeksi 100 vuotta siitä, kun ensimmäinen suomalainen varusmies pääsi sotilaskotiin. Puotimuseolle oli kutsuttu kaikki entisen Valkealan alueen päiväkotien eskarit ja viskarit, siis tulevat sotilaat ja sotilaskotisisaret, sekä lehti-ilmoituksella paikalle saapuneet ihmiset. Aamulla pystytettiin museon mäelle kenttäleipomo, jossa paistettiin munkkeja maasto-olosuhteissa, tosin Vekaranjärveltä valmiina tuodusta taikinasta. Munkkeja valmistui riittävästi ja ajoissa ennen kutsuvieraiden saapumista. Tuoksu ja tienhaaraan pystytetyt sulat houkuttelivat ohikulkijoita pysähtymään munkkikahville tai mehulle. Paikallinen liikennöitsijä Veli-Matti Puolakka kuljetti munkkikahvipalkalla kaukaisimmista päiväkodeista pop up -vieraita herkuttelemaan. Puotimuseo paikkana tuli valituksi, koska sinne oli jo muutettu viime syksynä remonttia pakoon sotilaskotisisarille lahjoitetut siviiliin lähtevien varusmiesten valmistamat rekka-autot. Puotimuseon väki piti museota avoinna koko pop up -päivän. Pienet vieraat saivat tutustua, millaisessa kaupassa äiti ja isä olivat aikanaan käyneet mehua ja munkkeja ostamassa. Tänään mehut ja munkit tarjosi Valkealan Sotilaskotiyhdistys. Iloisesta pälpätyksestä päätellen meillä kaikilla oli mukavaa!

Kalevantien muistomerkille katettiin iltapäiväkahvin aikaan toinen pop up -tapahtuma. Kahvit ja munkit tuotiin sinne Vekaranjärven sotilaskodilta, ja runsas sotilaskotisisarten joukko tarjoili ja kertoili siellä toiminnastamme. Lions Club Valkealan avustamana saapuivat läheisestä palvelutalo Iltatähdestä ensimmäiset munkinmaistajat ja kahvittelijat. Heillä on takana jo vuosien kokemus sotilaskodin herkullisista munkeista ja virkistävästä kahvista, monet ovat entisiä yhdistyksemme aktiivijäseniä tai asepalveluksensa Valkealassa suorittaneita. H-hetkellä saapui myös kuokkavieras, trombi, joka päätti kalustaa teltan uudelleen. Onneksi kukaan ei puhurissa loukkaantunut, ja vieraita saattamassa olleet Valkealan leijonat nostivat teltan jälleen entisille sijoilleen. Onni oli tässä niin kuin koko päivän vietossa kaunistakin kauniimpi kevätpäivä, minkä ansiosta kukaan vieras tällä pop up -paikalla ei ollut teltassa kahvittelemassa. Valkealan Sotilaskotiyhdistys toteutti onnistuneen tapahtuman omalla alueellaan ja paistoi lisäksi naapuriyhdistyksille munkkeja tuhannen kappaleen verran. Tänä aikana, kun puolet sotilaskotiyhdistyksistä on ilman sotilaskotia, voi yhteisöllisyyttä mielestäni parhaiten toteuttaa tämän kaltaisilla tapahtumilla. ■

Margetta Ala-Krekola Tiedottaja Valkealan Sotilaskotiyhdistys ry

15


Rovaniemen sisaret, Seijat Manni ja Silvén pop up –päivän munkinpaistopuuhissa.

Mika Koivisto

Rovaniemen Sotilaskotiyhdistys mukana pop up -tapahtumassa

P

äivä alkoi varhain aamulla Someroharjun sotilaskodin leipomossa. Sisaret olivat aloittaneet työnsä jo puoli kolmelta, sillä tuoreita munkkeja tarvittiin Finnairin aamulennolle. Sisaret menivät lentoasemalle, jossa lentoemäntä Merja Mäntyniemi kertoi suomeksi ja englanniksi Sotilaskodin tempauksesta jakaa lennolle lähteville matkustajille paistotuoreet munkit. Päivälennollakin sisaret jakoivat munkkeja matkustajille, tällä kertaa sotilassoittokunnan ilahduttavien sävelten kera. Yllättyneet matkustajat ottivat tempauksemme ilahtuneina vastaan ja kiittivät sydämellisesti maukkaista munkeista. Lordin aukiolle pystytettiin sotilaskotiteltta sisarten, veljien ja varusmiesten voimin. Pystytys onnistui yhteistyöllä ja monien vuosien kokemuksella rivakasti. Teltan suojissa nostatet-

16

tiin taikinapallot, ja näppärät sormet muotoilivat munkit paistovalmiiksi. Paiston jälkeen munkit sokeroitiin, ja niin asiakkaat saivat taatusti paistotuoreet munkit. Kahvi ja munkki olivat sisarten hittituote, jota he myivät hymyllä ja sydämellä. Samassa tilaisuudessa jaettiin infoa sotilaskotityöstä ja kutsuttiin kiinnostuneita mukaan yhteisölliseen vapaaehtoistyöhön. Vaikka päivä oli kolea ja iltapäivällä sateinen, keskipäivää piristi Sotilassoittokunta musiikillaan. Musiikkihetken päätti Paciuksen säveltämä Sotilaskotisisarten kunniamarssi Sotilaspoika. Vaikka päivä oli pitkä, sotilaskotityö palkitsi tekijänsä hyvällä mielellä. Näin on ollut jo sata vuotta ja on yhä edelleen. ■ Mukana päivässä Raija Setälä


Sotilaskoti on mieluisa työpaikka Nuorekas vire ja vaihtelu houkuttivat Salme Haarasen Santahaminaan Suuret sotilaskodit eivät toimisi ilman ammattitaitoista, palkattua henkilökuntaa. Sen varassa monenkirjava vapaaehtoisten sisarten joukko selviää suuristakin asiakasmääristä ja tapahtumista. Helsinki-Santahaminan yhdistyksen sotilaskodeissa on yhteensä 16 työntekijää. Esittelemme tässä heistä kolme.

T

Marja-Riika Saaristo

ohmajärven runotyttö Salme Haaranen lähti maailmalle 16-vuotiaana. Kuka olisi uskonut, että kymmenen vuoden kuluttua siitä juuri Tohmajärvi ratkaisisi hänen ajautumisensa töihin Santahaminan sotilaskotiin. Nyt hän on jäämässä eläkkeelle 37 sotilaskotivuoden jälkeen. Salme oli piikonut Ruotsissa kaksi vuotta, palannut Suomeen, suorittanut iltaoppikoulun ja kauppaopiston, työskennellyt siinä ohessa kaupassa, toimistossa, kioskeissa. Piipahtaessaan kotiseudullaan 1981 hän näki paikallislehdessä HNMKY:n ilmoituksen: etsitään sotilaskotityöntekijää Helsingin Santahaminaan. Salme sai paikan. - Olisi ollut muitakin paikkoja tarjolla, mutta sotilaskodissa oli heti kotoisaa, kun oli nuorta porukkaa, virettä ja vaihtelua, Salme kertoo. Sotilaskotia ylläpiti silloin nuorten miesten kristillinen yhdistys. - Alkuvuosina tuotevalikoima oli suppea, ja esimerkiksi ruisleipää ei saanut myydä, koska se katsottiin ruokalan tuotteeksi. Vaaleiden sämpylöiden täytteenä oli juustoa ja lauantaimakkaraa. Myytiin myös erilaisia sotilastarvikkeita kuten kauluslaattoja ja arvomerkkejä. Salmen suuri sympatia varusmiehiä kohtaan on näkynyt kassalla. Hänellä on heille aina jotain ystävällistä sanottavaa. Rakkaus runoihin ja runoiluun on jäänyt kiirevuosina arjen jalkoihin. Salme kuuluu Keski-Karjalan kirjoittajayhdistykseen Martvaan ja Runoilijaliittoon, ja vaikka hän ei ole omilla runoillaan ylvästellyt, työkaverit ovat saaneet nauttia hänen rikkaasta kielestään ja murteestaan.

Salme Haaranen on tehnyt kaikkia sotilaskodin töitä, mutta kassalla hän viihtyy parhaiten.

Kotileipurin niksit eivät päde sodeleipomossa Santahaminan sotilaskodin leipuri Taina Suuronen elää aina vähintään huomisessa, sillä leipomossa hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Ennen kuin aamun viimeiset pullat tulevat uunista ulos, seuraavan päivän uuniin menijät ovat valmiina pinnoissaan eli telineissään kylmiössä. Kun asiakas herkuttelee tuoreella munkilla, leipurin ajatukset ovat jo tulevissa. - Tämän työn tärkeimmät vaatimukset ovat hyvä suunnittelu, hyvä työpari ja rakkaus leipomiseen, Taina sanoo. Hänellä rakkautta on riittänyt siitä asti, kun hän valmistui leipuri-kondiittoriksi 1995. Sotilaskotiin hänen tiensä


Marja-Riika Saaristo

Taina Suuronen levittää taikinan prässialustalle ja kone muotoilee siitä 30 munkkiaihiota kerrallaan.

Taina Suuronen ja Teemu Kivekäs tekevät seuraavan päivän munkkiaihioita. Ne siirretään pinnoissa eli telineissä kylmiöön. kulki pikkuleipomon, pitopalvelun ja lentokentän leipomon kautta. - Lentokentän leipomosta ajattelin, ettei työ siellä lopu koskaan. Leipomo palveli kentän kaikkia kahviloita ja ravintoloita, mutta keittiöpäälli-

18

kön vaihduttua alettiin käyttää puolivalmisteita, ja leipomo ajettiin alas. Siellä opin kuitenkin töiden rytmityksen ja ajankäytön merkityksen. Sotilaskodin leipomo on pieni, mutta ote on ammattimainen ja teollinen. Santahaminan leipomossa työskentelee kaksi leipuria, ja siellä leivotaan kaikki sotilaskodin makeat leivonnaiset ja sämpylät sekä tarvittaessa erilaisia pikkusuolaisia. Pasteijat ja karjalanpiirakat paistetaan puolivalmisteista. Munkki on aina valikoimassa. Erilaisen nostatuksen jälkeen munkkitaikinasta tehdään myös berliininmunkit ja muut makumunkit, joiden kuorrutus voi olla suklaata, salmiakkia, sitruunaa, mokkaa tai kinuskia. Varusmiehet arvostavat suuresti sitä, että heillä on tuoreita leivonnaisia tarjolla jopa leirioloissa. Sämpylää maistaessaan he tuskin tulevat ajatelleeksi, että jokainen on käsityön tulos! Sämpylä muotoutuu taikinamuotissa pyöreäksi, mutta leipuri muotoilee sen omin käsin soikeaksi ennen nostatusta. Lahden lopetetusta varuskuntaleipomosta saatu vaihtolämpökaappi on helpottanut työtahtia ja parantanut esimerkiksi viinerien laatua sekä antanut lisäaikaa uuden ideoinnille ja kokeiluille. Taina on harjoittelijoita ohjatessaan huomannut, että


usein alalle kouluttautuvilla on väärä käsitys ammatista. - Aikaiset aamut ja työn fyysinen raskaus tulevat monelle yllätyksenä. Eikä kakkukeisariksi synnytä. Tarvitaan tahtoa, taitoa ja ahkeruutta. Asiakkaat upseereita ja herrasmiehiä Heidi Forsman juuttui sotilaskotiin varusmiespalveluksensa jälkeen. Santahaminan yhdistykseen hän liittyi jo lukioaikana. Hän tuli Santahaminaan saapumiserässä 2/12 ja jäi vapaaehtoisyöhön palveluksen jälkeen. Pian hänet pestattiin vakituiseksi sotilaskotityöntekijäksi. Heidi on viiden vuoden aikana ollut kaikissa Santahaminan sotilaskotipisteissä, mutta on nyt vakituisesti Maanpuolustuskorkeakoulun auditoriotalon kanttiinissa yhdessä kodinhoitaja Virpi Leinosen kanssa. Maanpuolustuskorkeakoulun asiakkaat ovat sotilasammattiin valmistuvia opiskelijoita tai jo

armeijan palveluksessa olevia täydennyskoulutettavia upseereja. Auditoriossa pidetään luentoja ja järjestetään erilaisia korkeakoulun tilaisuuksia. Vuosittaisia vakiovieraita ovat mm. reserviupseerikoulun oppilaat Haminasta. - Meidän asiakkaat ovat yleensä jo ”munkkinsa syöneet”, eli munkki ei ole meidän ykköstuote vaan sämpylät ja muut leivonnaiset. Niitä nautitaan aamukahveilla ja luentojen tauoilla. Pelkkä maanpuolustustahto ei pidä Heidiä töissä juuri sotilaskodissa. Parasta siellä ovat kohteliaat ja aina kiitolliset asiakkaat. - Auditoriotalon asiakkaat tulevat eri puolilta maata, ja se on jo suuri rikkaus. Ja mikä voisi tuntua työntekijästä paremmalta palautteelta kuin: kiitos, että olette täällä. ■ Marja-Liisa Nikka Marja-Riika Saaristo Helsinki-Santahamina sotilaskotiyhdistys ry

Santahaminan sotilaskodit ■ Helsinki-Santahamina sotilaskotiyhdis-

Heidi Forsman työskentelee maanpuolustuskorkeakoulun auditoriotalon kanttiinissa.

tyksen pääsotilaskoti omassa rakennuksessaan on avoinna joka päivä. Siellä työskentelee palkattuja työntekijöitä ja vapaaehtoisia sisaria. ■ Kadettikerhon sotilaskoti ja Auditoriotalon kanttiini ovat auki arkisin. Niissä työskentelee palkattuja työntekijöitä, ja sisaret avustavat tarvittaessa. ■ Yhdistyksellä on kaksi sotilaskotiautoa, jotka ovat mukana varusmiesten leireillä ja erilaisissa maanpuolustustapahtumissa Santahaminan saarella ja sen ulkopuolella. ■ Santahamina-talossa sijaitsee kahvila, jonka osakkaita ovat Helsinki-Santahamina sotilaskotiyhdistys ja Helsingin Sotilaskotiyhdistys. Se harjoittaa normaalia kahvilatoimintaa ja palvelee arkisin mm. Santahamina-talon kansainvälisiä kursseja.

19


Alik Roni Juntunen

Viihdeilta Niinisalon sotilaskodissa 28.2. Niinisalon Sotilaskotiyhdistyksen ja varusmiestoimikunnan yhteistyö on aktiivista

Hyvästä yhteistyöstä hyötyvät kaikki

N

iinisalon sotilaskodissa tapahtuu jatkuvasti, ja kodin tiloissa on järjestetty reilusti tapahtumia varusmiehille. Viime aikoina tapahtumalistalla ovat olleet muun muassa viihde-, hampurilais-, pizza- ja elokuvaillat sekä rekrytointitilaisuudet. Pitkäaikaisempaa iloa varusmiehille on luotu tekemällä erilaisia uudistuksia ja hankintoja. Sotilaskodin kirjastoon on muun muassa hankittu uusi laadukas televisio varusmiesten käytettäväksi sekä uudet kuulokkeet levykokoelman kuuntelua varten. Varusmiesten käytettävissä olevaa pelivalikoimaa on laajennettu, ohjaimia uusittu ja laitteiden käyttöä helpotettu paremmalla ohjeistuksella. Kaikki nämä tapahtumat ja uudistukset eivät olisi olleet mahdollisia tai olisivat vähintään onnistuneet heikommin ilman Niinisalon sotilaskodin ja varusmiestoimikunnan saumatonta yhteistyötä. Yhteistyön pohjana toimii tiivis ja pitkäjänteinen kommunikaatio, jota on ylläpidetty melkein päivittäisillä sähköposti- ja puhelinkeskusteluilla sekä säännöllisesti pidettävillä kokouksilla. Eri viestintämenetelmiä on käytetty hieman erilaisiin tarkoituksiin. Sähköpostin välityksellä on pidetty jatkuvaa yhteyttä liittyen pitkäaikaisempiin projekteihin ja välitetty asiakirjoja kumpaankin suuntaan. Puhelimitse on hoidettu kiireelliset tai

20

pidempää keskustelua vaativat asiat. Säännöllisin väliajoin pidettävissä kokouksissa on keskusteltu lähiaikoina pidettävistä tapahtumista ja pidempiaikaisista suunnitelmista. Parasta antia kokouksissa ovat kuitenkin olleet keskustelut, joissa on käsitelty aiheita, joille ei muuten olisi aikaa. Nämä keskustelut ovat useimmiten laajentaneet kummankin osapuolen näkemyksiä ja antaneet hyviä ideoita siitä, kuinka asioita voisi tehdä paremmin. Toimiva kommunikaatio on mahdollistanut pitkäjänteistenkin projektien onnistuneen loppuun saattamisen. Tällaisista projekteista hyvänä esimerkkinä toimivat viihdeillat ja samantapaisesti järjestettävät kotiuttamisillat, joita järjestetään Niinisalon sotilaskodissa säännöllisin väliajoin yhteensä neljä kertaa vuodessa. Tapahtumien rakentaminen alkaa jo monta kuukautta aikaisemmin Niinisalon varusmiestoimikunnassa. Se pyrkii kartoittamaan mahdollisimman laajasti varusmiesten esiintyjätoiveita muun muassa varusmiestoimikunnan viestinviejinä toimivien yksikköedustajien kautta. Kun kartoitus on valmis, välitetään toiveet Niinisalon sotilaskodin tapahtumavastaavalle, joka pyrkii täyttämään toiveet parhaansa mukaan. Tapahtumavastaava pyytää tarjouksen esiintyjistä ja keskustelee asiasta sotilaskodin hallituksen


Alik Roni Juntunen

Alikersantti Juntunen Niinisalon sotilaskodin edessä.

Kormus esiintymässä viihdeillassa.

kokouksessa. Hän pitää yhteyttä myös varusmiestoimikunnan varapuheenjohtajaan ja kertoo ajankohtaisia tietoja suunnitelmien etenemisestä. Kun tapahtumavastaava on saanut varmistettua esiintyjät ja aikataulun, varusmiestoimikunnan varapuheenjohtaja tekee viihdeillasta esityksen, jonka avulla illalle saadaan virallinen hyväksyntä Porin prikaatin komentajalta. Itse tapahtumapäivänä varusmiestoimikunta käy valmistelemassa tapahtumapaikan laittamalla muun muassa pöydät ja tuolit sopivanlaiseen järjestykseen sekä auttamalla soitinten ja muiden instrumenttien siirtämisessä. Tapahtumavastaava huolehtii esiintyjien hyvinvoinnista ja katsoo, että kaikki sujuu hyvin. Tapahtuman jälkeen varusmiestoimikunta kerää palautetta tapahtumasta varusmiehiltä ja lähettää palautteen kootusti tapahtumavastaavalle. Tapahtumavastaava ja varapuheenjohtaja keskustelevat ja pohtivat saatua palautetta keskenään. Palautteesta pyritään ottamaan opiksi ja hyödyntämään sen antama tieto seuraavia viihdeiltoja järjestettäessä. Viihdeiltojen lisäksi hyvänä esimerkkinä yhteistyöstä ovat hankinnat. Joidenkin hankintojen kohdalla Niinisalon sotilaskoti tekee aloitteen hankinnasta ja pyytää mielipidettä varusmiestoimikunnalta. Toisissa hankinnoissa asetelma taas on nurinkurinen. Esimerkiksi kirjaston uuden television hankkiminen tapahtui niin, että sotilaskotiyhdistys oli kokouksessaan päättänyt bud-

jetin uuden television hankintaan. Itse malli jäi kuitenkin vielä epäselväksi, joten yhdistys kysyi mielipidettä varusmiestoimikunnalta, joka antoi muutamia televisiovaihtoehtoja. Sotilaskotiyhdistys oli ensimmäiseen vaihtoehtoon tyytyväinen, joten se hankittiin. Paketin saavuttua varusmiestoimikunnan toimihenkilöt kävivät asentamassa uuden television viihdetilaan sekä mainostivat sen tuloa sosiaalisessa mediassa ja omilla VMTK-oppitunneillaan. Toinen hankinta lähti varusmiestoimikunnan tai pikemminkin varusmiesten aloitteesta. Varuskunnan sisällä pelikonsolien ohjaimet olivat huonossa kunnossa ja myös uusia pelejä kaivattiin. Niinpä varusmiestoimikunta teki sotilaskodille asiasta esityksen. Sotilaskotiyhdistys hyväksyi esityksen, ja varusmiestoimikunnan toimihenkilöt kävivät hakemassa kaupasta uusia pelejä ja pelitarvikkeita. Hyvästä yhteistyöstä ovat hyötyneet kaikki. Niinisalon Sotilaskotiyhdistys on voinut toteuttaa paremmin omaa tehtäväänsä varusmiesten ilon lähteenä ja levähdyspaikkana. Myös Niinisalon varusmiestoimikunta on pystynyt hoitamaan tehtäväänsä varusmiesten äänenä paremmin, kun yhteistyö on sujunut. Kaikkein eniten yhteistyöstä ovat kuitenkin hyötyneet tavalliset varusmiehet, joille hyvä yhteistyö on tarkoittanut rutkasti viihdettä. Alikersantti Roni Juntunen

21


Kirsi Heikkilä

Niko Kivelä kotiuttamisjuhlassa Parolannummella.

Panssariprikaatin VMTK:n bändi, ohjaajana Kimmo Kopra.


VMTK-yhteistyöllä viihdettä, vinkkejä ja voimavaroja

S

otilaskoti Parolannummella täynnä varusmiehiä, ja katseet tiukasti naulittuna esiintymislavan suuntaan. Hetki toisensa jälkeen koko joukko purskahtaa nauruun, toisinaan on havaittavissa myös tikahtumisen merkkejä. Hymy on herkässä, kun koomikko Niko Kivelä viihdyttää pian kotiutuvia varusmiehiä ja -naisia kotiuttamisjuhlassa. Viihteellinen ohjelmatarjonta on ulospäin näkyvin yhteistyömuoto Hämeenlinnan Sotilaskotiyhdistyksen ja Panssariprikaatin varusmiestoimikunnan – tuttavallisemmin VMTK:n – välillä. Varusmiesten kotiuttamisjuhlat järjestää perinteisesti varusmiestoimikunta, joka keksii ohjelman sekä hankkii esiintyjät yhdistyksemme tarjoamien määrärahojen puitteissa. Kotiuttamisjuhlat järjestetään luonnollisesti sotilaskodissa, ja viime vuosina suosituimpia esiintyjiä ovat olleet koomikot, kuten esimerkiksi Ali Jahangiri, Niko Kivelä, Jussi Simola ja Miika Pettersson. Esiintyjäkaartissa on luonnollisesti nähty myös VMTK:n oma bändi. Alokasjuhlien ohjelmatarjonnasta vastaa sotilaskotiyhdistys. Alokasjuhliin saamme aina tarvittaessa arvokasta tukea ja apua VMTK:lta tilaisuuksien toteuttamiseen ja sujuvuuteen liittyvissä asioissa. Yhteistyöllä tuemme toistemme toiminnan tarkoituksen toteutumista VMTK ajaa varusmiesten etuja ja oikeuksia sekä järjestää asepalvelusta suorittaville erilaisia tapahtumia, kursseja, liikuntakerhoja sekä lomakyytejä. Varusmiestoimikunnan organisaatioon kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä työ-, opinto- ja sosiaaliasiamies eli TOS-asiamies ja lisäksi VMTK:n oma bändi, joka edustaa Panssariprikaatia keikkailemalla. Yhteistyöllä toteutamme omaa sekä tuemme toistemme toiminnan tarkoituksen toteutumista. Varusmiestoimikunnan vastuulla Panssariprikaatissa toimii erilaisia liikuntakerhoja, joiden

lajeina pyörivät salibandy, koripallo, uinti sekä futsal. Lisäksi kesäisin on mahdollista pelata jalkapalloa, frisbeegolfia ja pesäpalloa. VMTK järjestää monenlaisia kursseja, kuten järjestyksenvalvojakursseja, laskuvarjohyppykurssin sekä hygieniapassikokeen. Kurssit ovat edullisempia varusmiehille kuin siviilissä suoritettuina. Sisaremme voivat osallistua VMTK:n järjestämille huippuedullisille hygieniapassikursseille yhdessä varusmiesten ja -naisten kanssa. Varusmiestoimikunnan kokouksiin, turnauksiin yms. olemme järjestäneet ilmaistarjoiluita, ja mm. kahvilippuja tarjoamme VMTK:n palkitsemistarkoituksiin. Varusmiesten hyvinvointiin liittyviin hankkeisiin VMTK voi anoa tukea sotilaskotiyhdistykseltä. Vinkkejä ja viihdettä Kun mietimme sotilaskotien lehti- ja pelitarjontaa, esiintyjiä, palkinnon saajia tai yleisesti vapaa-ajan toimintaan liittyviä asioita, kysymme usein vinkkejä Varusmiestoimikunnalta. Yhdistyksemme muistaa kotiutuvia varusmiehiä mm. ”reilun kaverin” palkinnolla, jonka saajat jokaisesta kotiutuvasta joukkoyksiköstä valitsee tietenkin VMTK. Panssariprikaatin varusmiestoimikunnan bändiä olemme iloksemme saaneet lukuisiin yhdistyksemme tilaisuuksiin esiintymään, viimeksi joulujuhlaan, kevään sisariltaan ja pop up -sotilaskoteihin Hämeenlinnassa ja Hattulassa. Kimmo Kopran ohjauksessa toimiva erinomainen bändi räätälöi esiintymisensä aina tilaisuuteen sopivaksi. Yhdistyksemme lisäksi myös Sotilaskotiliitto tarjoaa määrärahan VMTK:n toiminnalle. Sotilaskotiliiton määrärahalla VMTK tekee päivittäistoimintaan liittyviä hankintoja, kuten liikuntavälineet ja pelikonsolit. Hanna Similä ja Kirsi Heikkilä Hämeenlinnan Sotilaskotiyhdistys ry

23


Tervetuloa Kajjaaniin juhlaleirille N

äin keskikesän juhlan kynnyksellä me Kajaanin Sotilaskotiyhdistyksen sisaret ja veljet haluamme toivottaa sinut tervetulleeksi syyskuussa sotilaskotityön 100-vuotisjuhlavuoden leirille. Yhdessä leirin valmisteluryhmän ja kouluttajien kanssa olemme valmistautuneet yhteiseen viikonloppuumme. Erinomaisena tukena meillä ovat olleet, kuten aina, Kainuun Prikaatin henkilöstö ja varusmiehet. Tulethan siis Kajaaniin Hoikankankaalle syyskuussa täydentämään elämäsi eväsreppua iloisessa sisarjoukossa. Luvassa on jotain uutta, jotain ehkä ennestään tuttuakin, paljon iloa ja ystävyyttä. Hymyllä ja sydämellä. Heli Itkonen Kajaanin Sotilaskotiyhdistys ry PS. Kolmen j:n Kajjaanissa on vain kaksi j:tä, kun yksi annettiin Jojensuuhun.

Kesäinen tervehdys Nokialta

J

uhlavuotemme on ehtinyt jo puoleen. Paljon on hienoja tapahtumia jo takana, mutta onneksi on jotain vielä edessäkin. Kesä saadaan hengähtää, ja sitten taas mennään. Olemme kehitelleet Sotilaskotityötä 100 vuotta -juhlaleirin kokonaisuuden järjestömme arvojen pohjalta: 1. Vapaaehtoisuus Toivomme näkevämme ainakin 500 vihreisiin pukeutunutta järjestömme jäsentä, jotka vapaaehtoisesti haluavat käyttää viikonloppunsa opetellen yhdessä uusia asioita ja näkökulmia sekä kerraten ja verraten vanhoja oppeja. 2. Yhteisöllisyys Luomme yhdessä yhteistä toimintatapaa koko järjestöömme. Erityisesti kurssilla Sisar viestijänä mietitään, mitä yhteisöllisyys todella on, miten se näkyy meidän jokaisen toiminnassa. Yhdessä toimimista ja samaan suuntaan menemistä vaaditaan kyllä kaikilla kursseilla ja kaikissa toimissamme. 3. Osaaminen ja itsensä kehittäminen Haastamme sinut oppimaan ja jakamaan omaa osaamistasi. Meillä on järjestössä yli 4800 jäsentä, joten meillä on saman verran erilaisia taitoja. Jakamalla kokemuksemme lisäämme

24

yhteistä tietopääomaamme. Itsensä kehittäminen on jatkuva prosessi. 4. Luotettavuus Luotamme siihen, että tulet paikalle avoimin mielin, valmiina oppimaan ja tekemään, halukkaana vastaamaan uusiin haasteisiin ja solmimaan uusia ystävyyssuhteita. 5. Iloisuus ja palvelualttius Tämä näkyy läpi koko viikonlopun, näin käy aina kun kohtaamme. Toinen luontomme on palvelualttius, ja persoonallisuutemme pursuaa iloa. Olemme valmistelleet viisi erilaista kurssia, joista jokainen voi valita itselleen mieluisimman ja ehkä vielä jonkun varasijalle. Kurssien sisällön olemme miettineet yhdistysten tarpeista käsin. Toivommekin, että viikonlopun jälkeen palaatte yhdistyksiinne täynnä uusia ideoita ja innostusta. Osaava, luotettava ja palvelualtis jäsenistö on se, mikä houkuttaa uusia jäseniä ja saa henkilökunnan jaksamaan. Tervetuloa juhlaleirille Kajaaniin – tehdään tästä yhteinen upea kokemus meille kaikille! Kirsi Tulkki juhlaleirin johtaja kirsitulkki@gmail.com


Juhlaleirin 2018 kurssit Juhlaleirin yleistavoite on järjestömme yhteishengen kohottaminen ja yhteisöllisyyden lisääminen sekä yksittäisen jäsenen tietojen ja taitojen kertaaminen ja uuden oppiminen. Hymyllä ja sydämellä kohti seuraavaa satasta!

KURSSI 1: SISAR MAASTOSSA Tavoite: Yhteiset toimintatavat LSK-keikoille leiriolosuhteissa Kurssilla tutustutaan kenttäleipomon toimintaan sekä kanttiiniryhmän/LSK:n toimintaan. Lisäksi saadaan pikainen perehdytys ensiapuun ja alkusammutukseen. Kurssiohjelmassa on mm. myyntiauton inventointi ja maastouttaminen sekä kassatyöskentely ja munkkien paisto maastossa. Kenttäleipomon tavoite on lisätä osaamista tilapäisolosuhteissa ja antaa varmuutta laittaa itsensä likoon myös haastavissa olosuhteissa. Kurssi sopii kaikenikäisille, eikä aiempaa kokemusta edellytetä. Hygieniapassi on suotava, vaan ei pakollinen. Lisätietoja: kurssinjohtaja Anu Helpinen, anumarita48@hotmail.com

KURSSI 2: SISAR VIESTIJÄNÄ Tavoite: Vuorovaikutustaitojen kehittäminen muuttuvassa ympäristössä Kurssi koostuu viidestä osa-alueesta. Sukellamme päivän aikana järjestön arvoihin, toisen kohtaamiseen ja sotilaskotiasuihin sekä -merkkeihin. Jatkamme hyvään asiakaspalveluun sekä muutosjoustavuuteen. Päivän päättyessä illatsuihin jokainen meistä osaa viestiä sotilaskotiaatetta entistä paremmin, omalla tyylillään ja persoonallaan kaksin, isommassa joukossa, mahdollisesti somessakin. Kurssi viedään läpi sisätiloissa. Ota mukaan reppuusi hyvä mieli ja muutosjoustavuus. Kajaanissa tavataan! Lisätietoja: kurssinjohtaja Riitta Rainio, riitta. rainio@elisanet.fi

KURSSI 3: SISAR RATISSA Tavoite: B  -ajoluvan ja liikenneturvallisuuden kouluttaminen Edellytys osallistumiselle on B-ajokortti ja lupautuminen toimia kotiyhdistyksensä kuljetustehtävissä. Kainuun prikaatin autokoulun opettajat toimi-

vat kurssin kouluttajina ja Margetta Ala-Krekola kurssinjohtajana. Koulutus toteutetaan teoriaopetuksena luokassa kaikki yhdessä ja yksittäisin ajosuorittein lähimaastossa. Kurssin käytyä voi kuljettaa PV:n hallinnoimia B-ajoluvan vaativia ajoneuvoja. Kurssilaiset saavat todistuksen ja merkinnän ajo-oikeudesta jäsenrekisteriin. Tervetuloa kertaamaan vanhoja taitoja ja oppimaan uusia juttuja ratin takana. Lisätietoja: kurssinjohtaja Margetta Ala-Krekola, margetta.ala-krekola@hiuske.fi

KURSSI 4: SISAR KOULUTTAJANA Tavoite: K  ouluttaminen innostaen ja motivoiden käytännöllistä suunnittelupohjaa hyödyntämällä. Kurssi tarjoaa kouluttamisen teoriaa ja käytännön työpajatyöskentelyä koulutuksen suunnitteluun liittyen. Kurssi antaa valmiuksia toimia kouluttajana yhdistyksien koulutustilaisuuksissa ja harjoitusolosuhteissa sekä siirtää pitkänlinjan sotilaskotitoimijoiden osaamista eteenpäin. Kurssilla tutustutaan motivoivaan ja esim. LSK-toimintaan ja poikkeusoloihin sopivaan kouluttamistapaan. Työpajoissa perehdytään MPK:n koulutuskortin käyttöön koulutusten suunnittelun työkaluna. Kurssi sopii yleisesti kouluttamisesta kiinnostuneille sekä niille, jotka tarvitsevat rohkeutta koulutusten vetämiseen ja työkaluja tehokkaisiin koulutustilanteisiin. Kurssi on hyödyllinen sotilaskotiaktiiveille, jaostopäälliköille sekä erilaisissa koulutus- ja perehdyttämistehtävissä toimiville. Osallistuminen ei vaadi aiempaa kouluttajataustaa.

KURSSI 5: NUORI SISAR Tavoite: M  iettiä millaista sotilaskotityö on tulevaisuudessa Pikkusisaret ja nuoret osallistuvat muiden kurssien toimintaan vierailemalla näissä. Tavoitteena on antaa mahdollisimman laaja kuva sotilaskotitoiminnasta harrastuksena pikkusisarille ja nuorille. Käydään myös läpi sosiaalista mediaa yhdistysja harrastustoiminnan näkökulmasta sekä tutustutaan kanttiinitoimintaan. Kurssille ovat tervetulleita kaikki 10-16-vuotiaat. Kurssilaisilla tulee olla vanhempiensa suostumus. Lisätietoja: kurssinjohtaja Tanja Aarnikuru, tanja.aarnikuru@gmail.com

25


JUHLALEIRI 2018 ”Hymyllä ja sydämellä 100 vuotta”

PERJANTAI 21.9. 17.00 - 23.00 Ilmoittautuminen, Sotilaskoti 18.00 - 20.00 Sisar ratissa -kurssin teorialuento Iltapala Sauna ja uimahalli

LAUANTAI 22.9. 07.00 Aamupala 08.00 Harjoituksen aloitus, auditorio Sotilaskotiliiton ja Kajaanin Sotilaskotiyhdistyksen puheenvuorot Harjoituksen ja kurssinjohtajien esittelyt 08.30 Koulutus kursseittain alkaa 11.00 - 12.00 Lounas 14.00 Kahvi, maastossa kenttäleipomon luona 16.30 - 17.30 Päivällinen 19.00 – 21.30 Illanvietto Ohjelmaa ja iltapala

SUNNUNTAI 23.9. 08.30 Aamupala 10.00 Aamuhartaus ja ehtoollinen, Voitontien kirkko 11.30 Esitykset ajankohtaisista asioista: Turvallisuustilanne Euroopassa, Kainuun prikaati, 30 min Sotilaskotijärjestön muuttunut toimintaympäristö, 30 min ”Pyykkinarun” yhteenveto, 30 min 13.00 Loppusanat, Sotilaskotiliiton puheenjohtaja 13.30 Lounas 14.30 Tilaisuus päättyy, matkaeväät

Sunnuntain aamuhartaus ja ehtoollinen pidetään Voitontien kirkossa.

Varataan oikeus mahdollisiin muutoksiin. Ilmoittautumislinkki https://www.lyyti.in/juhlaleiri_2018 on avattu! ​Löytyy myös Sotilaskotiliiton intranetistä (http://sotilaskotiliitto.fi > intranet > tapahtumat)​.

26

Leirin järjestelyryhmä koolla Kainuun prikaatissa.


Kirsi Tulkki

Juhlaleirin maastontiedustelua Kajaanissa syksyllä 2017.

Mukaan juhlaleirille: ✔ Henkilöllisyystodistus ✔ Sotilaskotijärjestön maasto- tai työasu, lisäin-

foa Sotilaskotiliiton intrasta > asut > sotilaskotiasut (työvuorolla ja/tai maastomyynnissä) ✔ Hyvät maastoon soveltuvat jalkineet ✔ Sisäjalkineet ✔ Yöasu toinen sukupuoli huomioon ottaen ✔ Henkilökohtaiset lääkkeet ✔ Henkilökohtaiset hygieniavälineet ✔ Oma pyyhe ✔ Muistiinpanovälineet ✔ Taskulamppu ✔ Muki, juomapullo ✔ Nimineula ✔ Retkituoli/istuinalusta ✔ Sadeviitta/sadetakki + säänmukaiset ulkojalkineet ✔ Lämmintä vaatetta, erityisesti kurssit Sisar maastossa ja Sisar ratissa sekä Nuoret sisaret, mutta kaikille sunnuntaiaamua varten ✔ Varaa käteistä rahaa Sotilaskotiliiton matkamuistomyymälää varten ✔ AVOIN MIELI JA HALU OPPIA UUTTA!

Muistilista:

✔ Leiri on tarkoitettu kaikille sotilaskotijärjestöön kuuluville.

✔ Jokainen ilmoittautuu henkilökohtaisesti. ✔ Muista ottaa henkilötodistus mukaan! ✔ Kaikkien tulee saapua Kainuun Prikaatiin

perjantai-iltana. Sisar ratissa -kurssilaisten oltava paikalla heti klo 17. ✔ Viikonlopun aikana esiinnytään sotilaskotiasussa: työ- tai maastoasu. ✔ Muista valita kurssi, jolle haluat osallistua (laita lisätietokohtaan vaihtoehtoinen kurssi). ✔ Leirillä on kursseja, jotka eivät edellytä kenttäkelpoisuutta. ✔ Halutessasi voit pyytää telttamajoitusta (tarjotaan, jos telttaan on tulossa tarpeeksi majoittujia yön kipinävuoroa varten). ✔ Leirille avataan oma Facebook-sivu. ✔ Jätä arvoesineet kotiin. ✔ Varaa käteistä rahaa Sotilaskotiliiton matkamuistomyymälää varten.

✔ Leirin osallistumismaksu 20 e/hlö, sis. majoituksen, ruoat ja kurssin.

27


Anne-May Asplund

Försvarets konsert.

Dragsvik Soldathemsförening i det anrika Raseborg Dragsvik Soldathemsförenings verksamhet består främsta av försäljning på soldathemmet i Dragsvik och på lägerområdet i Syndalen.

V

älkomstfest och anhörigdag ordnats för båda kontingenterna, med försäljning på soldathemmet. Under anhörigdagarna och edgångstillfället, i februari och i augusti, besöks garnisonen av tusentals anhöriga och vänner till rekryterna. Försäljning på soldathemmet, samt på pop-up soldathemmet på UOSK, pågår för fullt under några hektiska timmar med långa köer. Soldathemsföreningen delar ut soldatpsalmboken åt rekryterna i samband psalmsångsövningen inför edgångstillfället. Viktiga händelser på brigaden är även Brigadens årsdag som firas den 18 april och Svenska dagens den 6 november. Dessa firas med parad på garnisonsområdet samt premieringar under festliga former. Utställningen ”Dragsvik – En plats med många minnen” på EKTA museum i Ekenäs öppnades den 18.4.2017, i samband med brigadens årsdag. Dragsvik Soldathem hade en monter i Välkomstfest. utställningen, som gav en bild av hur soldathemmet såg ut på 1970-talet. Utställningen pågick ända till den 25.2.2018. Dragsvik Soldathemsförening deltog under sommaren 2017 i friluftsteatern Okänd soldat i Harparskog. Harparskog linjen ligger i

28


Anne-May Asplund

Utställningen på EKTA museum i Ekenäs.

närheten av Syndalens skjutlägerområde. Okänd soldat i Harparskog gjordes för att fira Finlands 100-årsjubileum och evenemanget var en del av Finland 100 projektet. Okänd Soldat framfördes 25 gånger nu även för första gången på svenska och besöktes av glada åskådare från när och fjärran. Den 25.8.2017 ordnades Försvarsmaktens konsert Finland 100 sommarturné i Stallörsparken i Ekenäs i ett strålande väder. Soldathemmet hade två försäljningspunkter under dagen och kvällen. Vi bjöd försvarsmaktens beväringsmusikkår på kaffe och munk efter en fantastik och energisk konsert. I slutet av förra året ordnades försvarsmaktens huvudkrigsövning Uusimaa 17 i södra Finland och även i Dragsvik/Syndalen, där vi deltog med en frivillig syster och bageriets välsmakande semlor och munkar. Traditionellt uppvaktar soldathemsföreningen vid hjältegravarna på de stupades dag och på självständighetsdagen. Under ett år tillverkar bageriet ca 130 000 bröd och bullar varav sputniken är den absolut populäraste bland beväringarna. Sputnikar går det åt ca 40 000 per år, medan det går åt bara ca 20 000 vanliga runda munkar. För oss är förutom samarbetet med brigaden även samarbetet med Raseborgs stad och olika intressenter i regionen mycket viktigt. Brigaden är belägen i en liten stad Ekenäs (i Raseborg) - och är en viktig del av gatubilden i staden. Anne-May Asplund ordförande Dragsvik Soldathemsförening r.f.

29


Josefiina Kauppila

Työ sujuu yhdessä varusmiesten kanssa niin sotilaskodissa kuin myymäläautolla.

Autokeikoilla kohdataan varusmies myös työparina Y ksi keskeinen osa sotilaskotityötä on mahdollistaa sotilaskotiin pääsy myös leiri- ja maasto-olosuhteissa. Myymäläauton ilmestyminen keskelle pystymetsää on tärkeä tapahtuma harjoituksessa oleville varusmiehille, mutta myös sisaren työparina toimivalle varusmiehelle. Myymäläautokeikka on monipuolinen tapahtuma keskellä kasarmin harmaata arkea, eikä keikoista mikään ole samanlainen. Lähdimme 15. toukokuuta polttavan kuumana kevätpäivänä kohti Rovajärven ampumaharjoitusaluetta. Vaikka ilmastointi huusi täysillä Kuukkeli-myymäläautossamme, jaksoimme silti laulaa koko menomatkan legendaarisimpia ”inttibiisejä”. Myymäläautokeikka oli varusmiehelle ensimmäinen, ja siksi kohtasimme uutuudesta johtavia haasteita, jotka selätettiin kekseliäisyydellä ja yhteistyöllä. Keikka oli ainutlaatuinen myös siksi, että olimme lähteneet Sodankylästä tarjoamaan sotilaskodin palveluita Kainuun prikaatin varusmiehille. Vastassa olivat tuntemattomat, mutta iloiset

30

varusmiehet. Reissu oli pitkä, ja myymäläauton sisätilatkin saivat päällensä kerroksen Rovajärven hiekkaa. Jaksoimme olla positiivisia reissun loppuun asti, vaikka viimeiset kilometrit Sodankylään olivatkin jo väsyttäviä. Kahvikaan ei loppunut kesken, sillä kuuma päivä teki tehtävänsä. Sotilaskotityön kulmakiviä on kohdata varusmies varuskunta-arjessa yksilönä, ja sisarten työpareina toimivien varusmiesten kanssa tämä mahdollisuus tarjoutuu tavanomaista laajemmin. Työpariksi tuleva varusmies saa vihreästä sisaresta henkilökohtaisen kokemuksen, jota varusmies voi käyttää voimavarana koko palveluksen ajan. Ystävällinen hymy, kuppi kahvia ja sisaren sympatia sekä huumori auttavat varusmiestä jaksamaan myös huonoja päiviä palveluksessa. Usein myymäläautokeikat loppuvat toteamukseen: ”Raskasta, mutta niin kivaa.” Josefiina Kauppila Sodankylän Sotilaskotiyhdistys ry


Rovaniemellä tapahtuu

Ystävänpäivän lumenveistotempaus Someroharjulla

E

rittäin lumisen talven innoittamana Rovaniemen sotilaskoti päätti järjestää ystävänpäivän kunniaksi lumenveistotapahtuman pienen tauon jälkeen. Puolustushallinnon rakennuslaitoksen ja Jääkäriprikaatin etukäteen tekemien lumikuutioiden kimppuun kävivät sotilaskodin nelihenkisen tiimin lisäksi 1. ja 2. ilmatorjuntapatterin sekä Tukikohtakomppanian tiimit. Luovuus päästettiin valloilleen ja hauskaa oli. Tuotosten arvioija majuri Harri Laiho kulki seuraamassa töiden edistymistä ja lopputuloksia, jotka lopuksi palkittiin. Sotilaskotijärjestön 100-vuotisvuoden kunniaksi sotilaskodin joukkue päätyi hienolla juhlavuoden logolla varustetun kahvikupin tekoon. Apuna käytettiin erilaisten työvälineiden lisäksi karamellivärejä. Kahvin tuoksu saatiin kupin

pinnalle levitetyistä käytetyistä kahvinporoista, joiden keskelle tuli vielä vihreä sydän. Majuri Harri Laihon arvion mukaan: ”Team Sotilaskoti osoitti toiminnassaan erittäin luovaa työvälineiden hallintaa turvautuen jopa keittiövälineisiin! He selvästikin hakivat inspiraationsa ja toteutuksen värien kautta mikä puolestaan oli äärimmäisen haastavaa työskenneltäessä lumen kanssa. Erityisen ilahduttavia olivat runsaat yksityiskohdat sekä itse kahvikupissa että kahvin laineet kupin sisällä. Suorastaan lämmittävä luomus!” 1.ilmatorjuntapatterin joukkue muotoili lumesta telamiinan, ja he huomioivat myös sen naamioinnin lähimetsästä haettujen havujen kera. Majuri Laiho arvioikin teosta ja sen muotoiluun käytettyjä välineitä ylistävin sanoin. Virpi Alapeteri

Sotilaskodin lumenveistojoukkueen jäsenet, sotilaskotisisar Seija Silvén ja sotilaskotiveli Pentti Huhtaniemi.


Virpi Alapeteri

Hänen arviointiinsa oli helppo yhtyä, kun seurasi joukkueen iloista tiimityöskentelyä vierestä. ”Oli suoranainen ilo seurata realismiin pyrkivää veistotyötä kenttävarustein - jopa perinteinen lusikka-haarukka (siis Hackman et Sorsakoski) pääsi oikeuksiinsa työn viimeistelyssä. Kaiken kaikkiaan inhorealistisuudessaan upea suoritus. Ja pisteenä iin päällä olivat telamiinan kantokahva sekä muutamat naamiohavut - joskus kerta kaikkiaan vähemmän on enemmän!” Tukikohtakomppanian joukkue pääsi irtaantumaan muista tehtävistä lumenveistoon vähän myöhässä, mutta heiltä syntyi kaikille tuttu ja kovasti ilahduttava, sympaattinen hahmo varsin nopeasti. Majuri Laihoa veistos myös ilahdutti, ja hän arvioi: ”Ihailtavaa työskentelyssä oli pikkutarkka käsien käyttö, jolla saatiin luotua erinomainen syvyysvaikutelma. Veistoksellinen ote toi klassisen ilmeen jopa niinkin wanhaan hahmoon kuin Muumimaailman Mörköön! Ja oli ehdottomasti piristys nähdä Mörön hymyilevät hampaat!” Neljäntenä joukkueena mukavissa ystävänpäivän lumitöissä oli 2. ilmatorjuntapatteri, myös ajallisesti

32

takamatkalta aloittamaan joutunut, mutta innokas joukkue varsin haastavan idean kera. Majuri Laiho oli teoksesta ja sen muotoutumisesta varsin ilahtunut: ”He hakivat inspiraationsa mukana olevista välineistä ja uskaltautuivat tekemään kuution lumimassasta SA-kenttälapion näköisveistosta! Täydet pisteet uskalluksesta ja heittäytymisestä! Lopputulemana oli kaikkien hämmästykseksi lähes photorealistinen ilmestys ja näköispatsas - kun vain oikeasta kulmasta, hiukan pää kallellaan, toinen silmä kiinni ja lujasti kuvitellen veistosta katseli!” Lumenveiston tiimellyksessä ei pakkanen tuntunut, mutta hyvin maistuivat lämpimät juomat ja sisarten paistamat köyhät ritarit kaikille ”lumestaluomisesta” hurmioituneille jatkaessamme ystävänpäivää yhdessä varusmiesten kanssa täpötäydessä Sotkussa. Saimme siellä tuoreeltaan myös majuri Harri Laihon arviot teoksista palkintojen kera. Olihan meillä niin mukavaa taas kerran! Seija Silvén Rovaniemen sotilaskodin sotilaskotisisar ja veistoteamin jäsen


Virpi Alapeteri

Mitä yhdistykset antavat neljällä prosentilla varusmiehille? O len pohtinut usein, mitä voisimme antaa jokaiselle varusmiehelle kotiutumistilanteessa. Jokainen varusmiespalveluksen suorittanut henkilö on tärkeä myös meille sotilaskotisisarille, ja heille tulisi jäädä jokin muisto meistä. Rovaniemen Sotilaskotiyhdistys on yrittänyt löytää jotakin annettavaa heille, mutta aivonystyrät eivät aina tuota tuloksia, joten kyselen hiukan, mitä muut ”pojalliset” yhdistykset antavat sillä neljällä prosentilla myynnistä, joka suositellaan lahjoittamaan varusmiesten viihtyvyyteen. Me annoimme vuonna 2014 jokaiselle Marttiinin puukon, mistä meillä oli kirjoituskin tässä lehdessä. Vuonna 2017 annoimme juhlavuotemme kunniaksi jokaiselle kahvimotin painatuksellamme. Lahjalla on varusmiehille hyvin tärkeä merkitys, koska esimerkiksi erään kotiutuneen äiti lähestyi meitä ja pyysi saada uuden motin, kun oli rikkonut tämän lahjan. Nyt maaliskuussa jaoimme vielä ko. motteja. Kotiuttamisjuhlassa oli myös muutamia varusmiehiä, jotka olivat palvelleet Sodankylässä, mutta kotiutuivat meiltä Someronharjulta. He kysyivät motteja jaettaessa, saavatko hekin tämän, vaikka eivät ole suorittaneet palvelustaan Someronharjulla. Vastaus oli, että tietenkin! Emme me erottele teitä, kaikki olette varusmiehiä. Varmaan on monellakin yhdistyksellä erilaisia lahjoja, joita varusmiehille annetaan, mutta lahjatiedot pidetään visusti salassa muilta

yhdistyksiltä. Olisikohan tässä hiukan yhteisöllisen arvomme parantamista? Kertokaahan vaikka Sotilaskotiliittoon näitä lahjaideoitanne, ja sieltä kautta kootusti ne voidaan julkaista. Silloin jokainen yhdistys voi käyttää niitä hyödykseen. Ajatelkaamme yhteisöllisesti! Vappu Alapeteri puheenjohtaja Rovaniemen Sotilaskotiyhdistys ry

33


Kevätkokous ja tutustuminen lottamuseoon

Sotilaskodin tuleva remontti herätti keskustelua kokouksessa

V

alkealan Sotilaskotiyhdistyksen kevätkokous pidettiin Tuusulassa talven vaihtuessa kalenterin mukaan kesäksi. Aamulla ani varhain lähti Vekaranjärveltä bussi kohti Tuusulan taistelukoulua, jossa sotilaskotisisaret käsittelivät viime vuoden toimintaa sanoin ja numeroin. Puhetta johti Sari Seppälä ja asiat kirjasi ylös Seija Kosonen. Paljon oli jälleen saatu aikaan asevelvollisten hyväksi. Johtokunnalle myönnettiin vastuuvapaus. Kokouksen kiinnostavin puheenaihe oli tuleva remontti. Kysymyksiä sateli asian laidasta laitaan: ”Pelkäsin jo, ettei meitä sisaria enää tarvitakaan… Muuttoapua kaivataan kovasti, ja ilmoittautua voi jo nyt eri muuttoryhmien vetäjille… Haastetta on palvella kiitettävästi remontin ajan pienemmissä ja vaatimattomammissa tiloissa…” Siinä muutamia sisarten kommentteja. Sotilaskotijärjestön 100-vuotisteema ”Hymyllä ja sydämellä” toimii varmasti remontinkin aikana. Kokouksen jälkeen nautimme lounaan Tuusulan sotilaskodissa. Talo oli täynnä MPK:n kursseja, mutta tauolla Sarinin Elina Tuusulan sotilaskotisisarista ehti meitä moikkaamaan. Hän taisi olla myyntitykkinä valitessamme kokouspaikkaa. Oheisohjelmana oli tutustuminen lottamuseoon. Lotta Svärd -museon tehtävänä on tallentaa ja tutkia järjestön toimintaa. Kaksikymmenluvulla täysihoitolaksi muutettu Syvärannan tila toimi ensin lottaopistona ja vasta vuonna 1996 siitä tuli lottamuseo. Saavuttuamme museolle joukkomme jaettiin kahtia, ja samanaikaisesti toiset tutustuivat museon pysyväisnäyttelyyn ”Lotan tarina – vaadi aina enin itseltäsi”, kun toinen puoli oli suorittamassa muonituslotta Lempi Karvisen peruskurssia. Kaikki pääsivät kurssin läpi ja saivat todistuksen. Museossa saattoi kuunnella puhelinluureista kertomuksia todellisista tapahtumista, joita lotat kokivat sodanaikaisissa tehtävissään. Erilaiset lottapuvut ja niissä esiintyvät merkit kertoivat tehtävästä, johon kukin oli sitoutunut. Ulkotiloissa oli

Margetta Ala-Krekola

Kokouksen päätteeksi puheenjohtaja Pirjo Henttu luovutti pronssisen ansiomerkin sotilaskotisisarena pitkään toimineelle Helena Pessalle.

kenttäkeittiö nähtävänä, eikä se paljon poikennut meidän poikkeusolojen kenttäleipomostamme. Opiksi otettavaa tältä vierailulta olisi: jokainen lotta valmisti itse ohjeen mukaan lottapukunsa tai tilasi sen ompelijalta. Sotilaskotisisartenkin vaatetus voisi toimia samalla lailla. Margetta Ala-Krekola Tiedottaja Valkealan Sotilaskotiyhdistys ry


Elina Halminen

Oletko lähettänyt itse tehdyn äitienpäiväkortin? V

alkealan Sotilaskotiyhdistyksen askartelujaosto on useiden vuosien ajan mahdollistanut äitienpäiväkorttien teon sotilaskodissa. Sotilaskotisisaret varaavat tarvikkeita moni-ilmeisten ja persoonallisten korttien tekoon. Kaikki halukkaat voivat osallistua askarteluhetkeen. Taidepamaus keräsi tänä vuonna kolmisenkymmentä taiteilijaa, jotka taitojaan katsellessaan lausuivat mielipiteen: ”Ihan ovat kuin päiväkodissa ennen vanhaan.” Korttien valmistaminen toteutetaan hyvissä ajoin ennen h-hetkeä, jotta hekin, jotka ovat kiinni

varuskunnassa äitienpäivän, ehtivät lähettää postin kautta onnittelukortin. Valkealan Sotilaskotiyhdistys antaa sekä kuoren että postimerkin lähettämistä varten. Sotilaskodin nurkkaan varatut tarvikkeet herättivät tänäkin vuonna kiinnostuksen, ja sotilaskotisisarten rohkaisu sai monet sellaisetkin kortin tekoon, jotka eivät harrasta kädentaitoja päivittäin. Margetta Ala-Krekola Tiedottaja Valkealan Sotilaskotiyhdistys ry


Monessa mukana Sotilaskotiyhdistysten jäsenet kertovat, mitä heidän sotilaskotiharrastukseensa sisältyy ja missä muussa harrastustoiminnassa ehtivät olla mukana. Voit antaa toimitukselle vinkkejä tuntemistasi järjestön jäsenistä, joilla on muitakin mielenkiintoisia harrastuksia eli jotka ovat ”monessa mukana”. Nimi: Anna Paavola Ikä: 45 Perhe: Aviomies ja 11 kk ikäinen koiranpentu Sisu Mikä sana kuvaa sinua parhaiten? Saisinko käyttää kahta sanaa? Pitkäpinnainen asiakaspalvelija. Sotilaskotiyhdistys: Valkealan Sotilaskotiyhdistys ry Yhdistykseen liittymisvuosi: 2010 Mikä sai tulemaan mukaan vihreään joukkoon? Ystävän houkuttelu. Mitä kuuluu sotilaskotiharrastukseen? Päivystän kirjastossa kerran kuukaudessa. Olen kuulunut myös Valkealan Sotilaskotiyhdistyksen johtokuntaan vuodesta 2016. Mikä on tässä harrastuksessa parasta? Monipuolinen vapaaehtoistyö ja maanpuolustushenki. Mitä muuta ehdit harrastaa ja mistä näiden harrastusten parissa erityisesti nautit? Toimin aktiivisesti Valkealan Kajo ry:n voimistelujaoston johtokunnassa, ohjaan perheliikuntaryhmää ja vedän satunnaisesti vesivoimisteluryhmää. Pidän kovasti liikunnasta ja rakastan raitista ulkoilmaa. Käyn jumpilla, hiihtelen, laskettelen ja lenkkeilen paljon Sisun kanssa.

Moottoripyöräily on minun ja mieheni yhteinen harrastus. Meillä molemmilla on omat pyörät. Kesäpäivinä ja säiden salliessa suuntaamme pyörien keulat milloin minnekin. Lomalla tulee käytyä pidemmilläkin reissuilla. Moottoripyöräilyssä on parasta vapauden tunne. Motto: Ole oma itsesi, älä kukaan muu.


37


Tunnus hautakiveen ja arkkuvaate Sotilaskotiliitosta A rkkuvaate on hautajaisissa käytettävä, arkun peittävä tekstiili. Järjestön oman arkkuvaatteen käyttö kunnioittaa vainajaa ja hänen elämässään tärkeiksi kokemiaan asioita ja arvoja. Vaate kuvastaa ihmisten samanarvoisuutta Jumalan edessä. Pellavaisen vaatteen on suunnitellut ja valmistanut Maria Nurminen. Niitä valmistettiin kaksi kappaletta, ja hankkeen kustannuksista vastasi Sotilaskotiliitto. Vaatetta voi varata Sotilaskotiliitosta. Kuljetus- ja pesulakustannuksista vastaa vaatteen tilaaja. Tilauksen mukana tulevat ohjeet, miten vaatetta käytetään siunaustilaisuudessa. Sotilaskotiliitto on omaisten pyynnöstä teettänyt sotilaskotijärjestön tunnuksen kiinnitettäväksi poisnukkuneen sotilaskotisisaren hautakiveen. Pronssista valetun tunnuksen halkaisija on 60 mm. Se kiinnitetään hautakiveen piilokiinnityk-

senä tunnuksen takaa kierretapeilla, jotka toimitetaan tunnuksen mukana. Tunnus maksaa 35 euroa. Se tilataan Sotilaskotiliitosta.

Muistamme Siv Planting Den 17.3.2018 tog vi avsked av Siv Planting, som vi kommer att minnas som en synnerligen aktiv, energisk, glad och varmhjärtad person. Siv deltog aktivt i soldathemsarbetet ända sedan 1970 och i många år hade hon huvudansvaret för soldathemmets bibliotek. Hon skötte om bokinköp och var mån om att nya böcker alltid skulle finnas i våra bokhyllor, såväl för pojkar som flickor som tjänstgör i Dragsvik. Siv var även intresserad av att föra soldathemstraditionen vidare och bevara minnen från gångna tider. I vårt bibliotek finns ett skåp som vi kallar för Sivs museihörna. Siv har i olika repriser suttit i Dragsvik Soldathemsförening rf:s styrelse och har under åren 1983-1988 också varit föreningens ordförande. Hon har representerat vår förening i länskommitén för Nylands Soldathemslän och har suttit som representant i Kvinnornas Beredskapsförbund/Nylands delegation. Siv har under årens lopp också deltagit i många manövrar, bl.a. Varsta, Elo, Salpa, Leijona

38

och Myrsky och förlänades med Soldathemsförbundets förtjänsttecken i silver 1991 och Soldathemsförbundets förtjänstkors 2008. På föreningens höstmöte i november 2011 utsågs Siv till Soldathemsföreningens hedersmedlem. Nylands Brigad beviljade henne Siikajokikorset med svärd i april 2017. Det är med stor sorg och saknad vi har förlorat en medlem, men vi kommer alltid att minnas hennes glada skratt och goda humör samt hennes engagemang både för föreningens och våra beväringars bästa. Carina Ekblad Dragsvik Soldathemsförening rf.


T U R VA L L I S U U D E N S U U R TA PA H T U M A

Kokonaisturvallisuus 2018 tarjoaa monipuolista ohjelmaa, tuote- ja palveluesittelyjä, ajankohtaista asiaa turvallisuudesta sekä viihdettä musiikista vauhdikkaisiin näytöksiin. Tapahtuman virallisena suojelijana toimii tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Kokonaisturvallisuus-messut Lahden Messukeskuksessa pe 7.9 klo 9–18, la 8.9. klo 10-17 Yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden foorumi pe 7.9. klo 9.30

ista iaa l o u ip as Monmaa – että l ohjeja viihd

Security Track - koululaisille ja perheille suunnattu valtakunnallinen kokonaisturvallisuuden tietotaito-ohjelma, joka koostuu useista kiinnostavista ja opettavista tehtävärasteista. Puolustusvoimat 100 -taistelunäytökset pe 7.9. klo 10.30 ja 13.30, la 8.9. klo 11 ja 14 Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen johtama toimintanäytös la 8.9. klo 12.30 - Teivaan Satama, Vesijärvi

Tapahtumassa mukana viranomaiset, elinkeinoelämä sekä alan järjestöt.

www.kokonaisturvallisuus.fi Yhteistyössä:

tus- 0 s u l Puo at 10uvoimaistel et -t ytöks nä

Sisäänpääsy messuille tällä kupongilla

6€

Vain yksi alennus / kuponki. Lipun hinta ilman kuponkia 12 €.


OIT USTAU LU ILM Ilmoitustaulu!

Huomaathan

uuteen tietoturva-asetukseen liittyen, että yhteystietosi ovat Sotilaskotiliiton käytössä sotilaskotijärjestön jäsenrekisterin kautta lehden postitusta varten. Mikäli osoite on virheellinen tai et halua enää lehteä, ilmoitathan asiasta oman yhdistyksesi jäsenrekisterin hoitajalle.

Seuraavan Sotilaskoti-lehden aineistopäivä on 13.8. Lehden teema on "Merkityksellistä sotilaskotityötä ilman sotilaskotia”, ja kirjoitusvuorossa ovat Ähtärin, Kotkan ja Seinäjoen seudun sotilaskotiyhdistykset sekä RannikkosotilaskotiyhdistyksenSelkämeren paikallisosasto ja Rajasotilaskotiyhdistyksen Parikkalan paikallisosasto. Kirjoitukset ja kuvat lähetetään osoitteeseen toimitus@sotilaskotiliitto.fi.

Sotilaskotisisarten juhlaleiri järjestetään syyskuussa Kajaanissa. Lue lisää lehden sivuilta 24-27!

Tänäkin vuonna

lähetetään yhteistyössä Suomen Rauhanturvaajaliiton kanssa paketti tuntemattomalle rauhanturvaajalle. Sukkia voi alkaa neuloa vaikkapa kesäloman ajanvietteeksi. Osoite, johon valmiit sukat voi toimittaa, ilmoitetaan myöhemmin.

40

Leipomoteltta pystytettiin Säkylän pop up -tapahtumassa varusmiesten ja sisarten yhteistyöllä.

Sotilaskoti 3 2018  
Sotilaskoti 3 2018  
Advertisement