__MAIN_TEXT__

Page 1

2015

10 TURMÅL FOR STORE OG SMÅ I GULEN OG SOLUND

KLIPPEKORT


2

Velkomen til eit aktivt Friluftslivets år 2015! Friluftslivets år er ei nasjonal markering av norsk friluftsliv og Ytre Sogn Turlag er sjølvsagt med. Med tilbod om mange turar og aktivitetar gjennom heile året håpar me du vil vere med å oppleve den flotte naturen vår og fellesskapet på tur. Prøv ein nærtur, topptur, padletur, friluftsleir for ungdom, gardsbesøk og mykje meir. Me sender ei spesiell utfordring til alle dykk som ikkje har vore med oss på tur før; bli med i Friluftslivets år! Me har også satsa friskt på nytt hefte – som du no held i handa. Bakerst her er det klippekort, og i heftet er det sett opp kart og beskriving av 10 turar – klarar du 6 av dei er du med i trekking av fine premiar. Turpasset innheld også turprogrammet for Ytre Sogn Turlag 2015. Me håpar endå fleire vert med oss på tur i år.

Wenche Midthun leiar

KONTAKT OSS E-post

ytresognturlag@gmail.com

Internett http://ytresogn.turistforeningen.no YST Leiar

Wenche Midthun Tlf: 41 61 84 43

YST Nestleiar

Tor Arne Hauge Tlf: 90 19 24 71

DNT Ung gruppeleiar Dorthea L. Hauge Barnas Turlag Gulen Monica Reknes Barnas Turlag Solund Trond Osland Vår hovudsponsor er Johny Birkeland Transport AS

Du kan fylgje oss på: www.facebook.com/ytresognturlag


3

Ytre Sogn Turlag Ytre Sogn Turlag (YST) er ein organisasjon som ynskjer å leggje til rette for friluftslivfor alle. Me skal skape turglede og gjere det enkelt å kome seg ut på tur i nærnaturen. YST er organisert med eit vaksenlag, barnas turlag – i både Solund og Gulen – samt ei nyoppstarta ungdomsgruppe. MOTTOET TIL YST ER: Kjenn din kommune – og bruk den! Me vil synleggjere dei unike mogelegheitane vi har i kommunane vore for eit variert friluftsliv. Friluftslivets år 2015 i Gulen og Solund vart opna 13.-14. januar ved at ordførarane våre overnatta ute saman med lokal ungdom. Ytre Sogn Turlag markerar Friluftslivets år 2015 ved fleire arrangement i løpet av året.

Gulen kommune og Solund kommune støttar Ytre Sogn Turlag i Friluftslivets år 2015 www.friluftslivetsar.no

Føremål Den Norske Turistforening (DNT) skal arbeide for eit enkelt, aktivt, allsidig og naturvenleg friluftsliv og for sikring av friluftslivets natur- og kulturgrunnlag.

Bli med i Ytre Sogn Turlag! i ynskjer fleire medlemer i YST. Om du vil melde deg inn kan du gjere det på nettisda til DNT: www.turistforeningen.no. Me ynskjer også å kome i kontakt med deg dersom du kan tenke deg å jobbe dugnad for YST med til dømes merking av stiar.


TEIKNFORKLARINGAR TIL KARTA

Plassering av holtong Merka sti Umerka sti Nummer på sti Utsiktspunkt Gradering av turstiar: Lett Middels Utfordrande Krevjande


Merka turar i Solund Losnedal runden Stigfjellet Bondefjellet Erdalsanden Husefjellet Uranipa Espa Stranda -Tveranger Pollatinden Storevatnet-Råke Ramnenipa rundt Ramnenipa Stokkevåg Rånekletten Oddenova Håfjellet Nordsjøløypa Ytre Sula Sperrefjellet Hellevikhammaren Nordsjøløypa på Utvær

Merka turar i Gulen Løypingåsen Høgefjellet Eivindvik - Dingja Kjerringnova Vardetur Tveitskardet Bygdetur Slengesolfjellet Bufjellet Kalvafjellet Langevatn Midt-Taklestølen Søtekollen Engesetstølen Nedre Furdalsstølen Svadfjellet Vårflortur Byrknesfjellet Mjømnefjellet Midtbøfjellet


6

Turkart Solund kommune og Gulen kommune var saman med tre andre HAFS-kommunar med i prosjektet Kystarven. Som ein del av Kystarven vart 100 turstiar rydda, merka og skilta, 20 i kvar av dei fem kommunane. Det vart òg laga fire turkart i målestokk 1:50 000. Turkarta for Solund og Gulen vart trykt i 2013. I tillegg til karta er dei 20 merka turstiane i kvar kommune skildra og gradert etter nasjonalt graderingssystem for turstiar. Der er òg fine bilete og enkle tekstar på norsk og engelsk på turkarta. Karta kan kjøpast på ulike stader i kommunane, eller ved å kontakte YST. Informasjon om alle turane er også lagt ut på www.ut.no.


7

T-løype i YST 1. juni 2014 åpna me den første T-merka løypa i vårt område. Den går frå Tveit til Breidvik og er ei ganske bratt løype opp Skardet frå Tveit. Når du kjem opp på vidda er det å tilrå ein tur opp på Storeggene, eit flott utsiktspunkt, før du går vidare over vidda til Langevatnet. Derifrå kan du gå ned til Breidvik eller Litlebotn, vidare ned til Nordgulvatnet og derifrå langs vegen attende til utgangspunktet. Løypa er best eigna i sommarhalvåret og vert ikkje merka til vinterferdsel. Løypa er ei av stiane som vart merka i prosjektet Kystarven og er å finne på turkartet over Gulen. Det ligg bok frå YST og Idrettslaga både i Skardet og ved Langevatnet.


8

Kystled Solund Kystled Solund vart opna i august 2014. På Litlefærøyna er det tilrettelagt med nytt kystlednaust, kai, do, turkerom og teltplass. Naustet er utstyrt med to tradisjonelle færingar, bruksbåtar som var i vanleg bruk i Solund tidlegare. Kystled Solund strekkjer seg frå Litlefærøyna til Råkeneset, 5 km nord for Hardbakke. Her ligg den vestlegaste DNT-hytta i landet. Det tek 15 minutt å gå til hytta frå vegen mot Strand. Hytta vert driven av Sogndal Turlag og er ubetjent, dvs. utan proviant, men med gass og ved. Hytta er låst med DNT standardnøkkel. Råkeneset er ein 250 år gamal husmannsplass som er fint restauret. Det gamle naustet har plass til kystledbåtane. Ved å vitja staden og overnatta der kan du få ei kjensle av korleis livet må ha vore for kystbonden. For å ta vare på dette miljøet er heile Råkeneset, med stovehus, naust og kulturlandskap ikring, freda. Det stiller sjølvsagt krav til dei som kjem hit om å bruke husa og staden varsamt.

For meir informasjon om Kystled Solund: http://ytresogn.turistforeningen.no

KVA ER KYSTLED? Kystled er ei nasjonal satsing som Friluftsrådenes Landsforbund, Forbundet KYSTEN og Den Norske Turistforening står bak. Kystled er eit unikt tilbod til deg som søkjer friluftsaktivitetar og opplevingar langs kysten. Kystled gjev deg høve til å oppleve skjergarden og kystkultur på ein miljøvenleg måte – med robåt og enkel overnatting. Kystled er open for ålmenta. Alle kan ferdast langs kystledene etter reglane i friluftslova. Vil du vite meir om Kystleder i Norge kan du gå inn på www.kystled.no.


10

Kjerringnova Startpunkt Normal gangtid Høgde Turskildring

Taskevika, 1 km nord for kaia i Sollibotn 2-3 timar t/r 423 moh. God skogsløype til Taskebotn. Nokså bratt opp siste stykket, men på toppen av Kjerringnova er utsikta fantastisk utover Sognesjøen, sør mot Mongstad, innover Sognefjorden. Der er òg utsiktskikkert og kart som viser namn på fjella du ser.


11


12

Bufjellet Startpunkt Normal gangtid Høgde Turskildring

Om lag 0,5 km sør for Undalstunnelen 1 time t/r 212 moh. Variert stigning i steinete og dels myrete terreng. Flott utsikt frü toppen utover Gulafjorden.


14

Breiddalen Startpunkt Normal gangtid Høgde Turskildring

Breidvika 1,5 timar t/r Breidvik 4 timar rundtur om Langevatnet 300 moh. (Stølen i Breiddalen, Langevatnet ligg på 588 moh). Slak stigning opp Breiddalen frå Sognefjorden. Fin runde om Langevatnet og ned Breidvikdalen. I Dalevatnet ved Breidvikstølen ligg det kano med redningsvestar til låns.


15

Søtekollen Startpunkt Brekke Normal gangtid 2,5 timar t/r Høgde 557 moh. Turskildring Stykkevis bratt stigning opp frü Brekke. Fantastisk utsikt utover og innover Sognefjorden.


16

Byrknesveten Startpunkt Normal gangtid Høgde Turskildring

Siletjønna ca. 2 km aust for Byrknes 3 timar rundtur 189 moh. Litt bratt i starten, elles fin tursti til Nyksvatnet. Litt bratt opp til Veten.


BARNAS TURLAG


18

BLI MED OSS PÅ TUR!

Infomasjon om turane finn du på heimesida: http://ytresogn.turistforeningen.no og www.facebook.com/ytresognturlag. Det vert òg sett opp oppslag om turane. Enkelte turar krev påmelding.

06. MAI OPPTUR - ALDEN Solund 8. klasse Arr.: YST

20.-22. MARS STORDALEN Matre Friluftsleir vinter

25. APRIL VARDEFJELLET Solund Fjelltur

10. MAI GARDSBESØK Gulen Familietur

Arr.: Ung

Arr.: Ung

Arr.:BTG

22. MARS STEINSFJELLET Gulen Familietur

01. MAI VARDETUR - EIVINDVIK Gulen Vaksen Arr.: YST

25. MAI TVEITESKARDET BREIDVIK Gulen Fjelltur, vaksen/ung

Arr: BTG

12. APRIL LOSNA RUNDT Solund Familietur

01. MAI BUKKENE BRUSETUR Gulen Familietur

Arr.: YST

Arr.: BTG

19. APRIL 3.FJELLSTUREN - YTRE GULEN Gulen Familietur Arr.: YST /YGIL

Arr.: YST

25. MAI BREIDVIKSTØLEN Gulen Familietur Arr.: BTG

19. APRIL MIDTBØFJELLET Gulen Familietur

06. MAI OPPTUR - GULEN Gulen 8.klasse

Arr.: BTG

Arr.: YST

30. MAI NAUTØY Solund Familietur - båttur Arr.: BTS


12.-14. JUNI LITLEFÆRØYNA Solund Kystleir

23. AUGUST RAMNENIPA OPP Solund Familietur

06. SEP TEMBER GULATINGSPLASSEN Gulen Kom deg ut

Arr.: Ung

Arr.: YST

Arr.: YST + BTG

21. JUNI MIDNATTSTUR Gulen Fjelltur

22.-23. AUGUST YTSTEFJØRA - HARDBAKKE Solund Familie - overnatting

20. SEP TEMBER RUTLEDAL, GULEN Soppkurs

Arr.: YST

Arr.: BTS

27.-31. JULI HARDBAKKE/ LITLEFÆRØYNA Solund Sommarskule Arr.: Ung 8-12

28.-30. AUGUST AKTIVITETSHELG - VOSS Voss Ungdomstur

04. OKTOBER SØTEKOLLEN - BREKKE Gulen Familietur

Arr.: Ung

Arr.: YST + BTG

19

Arr.: YST

16. AUGUST LIHESTEN Hyllestad Fjelltur vaksne

14. OKTOBER LYSTUR Solund Familietur

Arr.: YST

Arr.: YST + BTS

16. AUGUST MIDT-TAKLE STØLEN Gulen Familietur Arr.: BTG

15. OKTOBER LOMMELYKTTUR - TVEITA Gulen Familietur

23. AUGUST BJØRN WEST-MARSJEN Matre Familietur - kort løype Arr.: YST + BTG

Arr.: BTG

06. SEP TEMBER NORDSJØLØYPA - YTRE SULA Solund Kom deg ut Arr.: YST + BTS

22. NOVEMBER ÅRSMØTE Solund Arr.: YST


DNT UNG YST


21

Urdanipa Startpunkt Normal gangtid Høgde Turskildring

Ved riksveg 32, ca. 2 km sør for Leknessund 1 time t/r 133 moh. Kort og lettgått topptur. Flott utsikt nordover mot Alden.


22

Stranda - Tveranger Startpunkt Normal gangtid Høgde Turskildring

På høgda 0,5 km nord for Strandavågen 2-3 timar t/r 152 moh. Variert tur med flotte utsyn og spanande terreng.


23

Storevatnet - Råke Startpunkt Normal gangtid Høgde Turskildring

Skytebana ved Storevatnet ca. 1,5 km nord for Hardbakke 1-2 timar 125 moh. Fin tur i trolsk terreng langs Råkevatnet. Ved mykje nedbør kan Råkeelva vere vanskeleg å krysse. Turstien er ein flott innfallsport til Råke og turlagshytta i Råkeneset.


25

Ramnenipa rundt Startpunkt Hardbakke Normal gangtid 2 timar Høgde 104 moh. Turskildring Fin tur utan store stigningar. Eit fint alternativ pü vindfulle dagar.


27

Sperrefjellet Startpunkt Normal gangtid Høgde Turskildring

Ved nordenden av Sperrevatnet ca. 3 km sør for Ytrøygrend 1 time t/r 143 moh. Lettgått topptur. Turen går på fargerikt konglomeratberg. Vidt utsyn frå toppen. Utgangspunkt for turar i Nordsjøløypa.


28

KYSTPARKEN Langsik3g, bærekra9ig  utvikling  av  natur-­‐  og  kulturressurser  i  et   unikt  kystområde.  

Les om Kystparken på Facebook! www.facebook.com/Kystparken

Sjå www.fjordkysten.no for informasjon om aktivitetar, opplevingar og overnatting i regionen.

SPAR SOLUND Tlf.: 57 78 71 17 • www.spar.no

Kurs og studier, aktiviteter og opplevelser innen kystkultur. Følg oss på Facebook! post@nkka.no - 481 05 774


Topptur Topptur eller rusletur? eller rusletur? Dei åtte Dei OPPTUR-bøkene åtte OPPTUR-bøkene Topptur eller rusletur? Dei åtte OPPTUR-bøkene viser veg viser til fantastiske vegviser til fantastiske naturopplevingar. veg naturopplevingar. til fantastiske naturopplevingar. Fyldig turomtale Fyldig turomtale og flyfoto og av flyfoto alle rutene. alleav rutene. Fyldig turomtale og av flyfoto alle rutene.

29

OPPTUR OPPTUR Nærøyfjorden Nærøyfjorden OPPTUR Nærøyfjorden OPPTUR OPPTUR Jotunheimen Jotunheimen OPPTUR Jotunheimen OPPTUR OPPTUR Hordaland Hordaland OPPTUR Hordaland OPPTUR OPPTUR OPPTUR Bergen Bergen Bergen OPPTUR Geirangerfjorden OPPTUR OPPTUR Geirangerfjorden Geirangerfjorden OPPTUR OPPTUR Oslo OPPTUR Oslo Oslo • selja@selja.no www.selja.no www.selja.no •www.selja.no selja@selja.no • selja@selja.no tlf. 57 83 22 20 tlf. 57 83 tlf.22 5720 83 22 20 RUA R 2015

g ?

nnonse , l ein e ap et.

30 trilen.no

|

STRILEN

NÆRING

Sulejet skyssbåter

ØYHOPPING I SOLUND OG BULANDET STJERNSUND 28 pass og SULEJET 16 pass Andre turer /oppdrag på heile vestlandet. KONTAKT: hansgasv@hotmail.com eller tfaer@online.no tlf. 97795989 For tilbod ring 971 40 824

NÆRINGSEIENDOM

TIL LEIE 175 M2

Pga flytting ønsker vi å leie ut våre lokaler i Kvassnesvn. 37.

MOB: 922 66 633

Grunnarbeid Graving og planering dyrkingsarbeid Transport av masser

Trenger duhverdagsoppgaver følge til legen eller ihjelp til l å Følge handle? du praktisk l Andre huset til Trenger lege/ tannlege l Følge til utenfor handling og aktiviteter l Vaktmestertjenester hjelp i eller huset? Trenger du noen å snakke med? ute/inne - m.m. Er du pårørende og føler du ikke strekker til? Vi kan hjelpe deg! Lokalt firma som tilbyr tjenester til eldre, pårørende Nystartet, lokalt firma med mennesker eller andre som trenger eit som har bred erfaring innen supplement til det arbeidsliv og som ønsker å gi deg offentlige en lettere ogtilbudet. bedre hverdag! Ta kontakt for mer informasjon Hilsen Janne A. Sævrås daglig leder

Svaler AS I Hodno 45 I 5957 Myking Tlf. 45 06 23 14 I post@svaler.net I www.svaler.net

EttErutdanning

Vi tilbyr etterutdanningskurs på 35 timer for person- /godstransport.

Helgekurs våren 2015:

Lokalt breiband –Lokale verdiar

Annonse i Strilen?

Ta kontakt på tlf. 56 34 30 30 eller på: annonse@strilen.no

SOLUNDVERFT AS

kundeservice@enivest.no Kurssted: Hordasmia, 57 00 91 00 | enivest.no Isdalstøbakken 22, 5916 Isdalstø. Ta kontakt med Merete på 982 23 456 Epost: post@hordasmia.no

1-2-3 Opplæring as

n totalleverandør www.solundverft.no

2

Trenger praktisk hjelp VI kan du hjelpe! islhverdagen? Vi kan hjelpe! Renhold l Sengeskift l Klesvask l Handling

Kurs 2 starter 20. februar Kurs 3 starter 27. mars www.halsvik-sos.com Tlf. 970 94 716 jarl-hal@online.no

|


Vi skaper verdier på kysten

ENTREPRENØR

KARSTEIN ELNES Alt i graving og masseforflytning For tilbod ring 971 40 824

Los? Det er mange skjær i sjøen..............men Solund Rekneskap AS kan hjelpe deg med: ● Fakturering ● Rekneskap ● Lønn og årsoppgjer m.m.

Tlf: 57 78 89 00 E-post: post@hafs-elektro.no

tlf. 5778 6000 post@solund-rekneskap.no


PÅ NATUREN SI S PÅ NATUREN SI SIDE

Det er rein

PÅ NATUREN SI SIDE Det er reint – Det er godt!

www.sunnfjordenerg

Det er reint – Det er godt!

PÅ NATUREN SI SIDE. Det er reint - det er godt! PÅ NATUREN SI SIDE

www.sunnfjordenergi.no

Ein aktiv støttespelar i lokalmiljøet

sunnfjordenergi.no

Det er reint –MX Det er godt! Atleten sport Knarvik Senter

www.sunnfjordenergi.no tlf.: 56 35 04 15

Vil du vere annonsør i neste års Turpass? Ta kontakt med YST på ytresognturlag@gmail.com


32

Kart og kompass Start med å orientere kartet Hold kartet slik at det stemmer overens med terrenget. Då skal nord på kartet peike mot nord på kompasset. Finn så ut kvar du er på kartet, for nå stemmer det overens med terrenget.

Kvar er du på kartet? Turkarta har ikkje alle detaljer, noko som gjer det vanskeleg å sjå på kartet nøyaktig kvar ein er. Lær deg difor å lese kartet slik at du kan kjenne igjen terrenget. Høgdekurvane er det viktigaste å forstå, fordi dei visar landskapets konturar og kor bratt det er. Sjø, vatn, vegar, kraftliner m.m. er referansepunkt som du finn igjen både på kart og i terrenget. Bruk dei for å finna din posisjon i kartet.

Å gå etter kompasset Finn ut kvar du er på kartet (A) og kvar du skal til på kartet (B). 1. Plasser kompasset oppå kartet. Legg kanten på kompasset, med marsjretnings-

pila frå den staden du er (A), til det punktet du skal (B). Vær nøyaktig. Marsjretningspila må peike den vegen du skal. (Ikkje bry deg om kompassnåla).

2. Drei kompasshuset slik at nordpila og hjelpelinjane i botnen av kompasshuset

er parallelle med nord–sør linjene på kartet.

3. Ta kompasset vekk frå kartet. Hald det vassrett i handa. Snu deg og kompasset

slik at kompassnåla ligg inne i kompasshusets nordpil. Pass på at den raude delen av kompassnåla peikar mot N-merket inne i kompasshuset. Marsj- Foto: Silva.se   retningspila peikar no i den retninga du skal gå.

Kilde: Silva.no


Breiddalen, 300 moh.

Alder

Namn

Bufjellet, 212 moh.

Søtekollen, 557 moh.

Uranipa, 133 moh.

Stranda-Tveranger, 152 moh. E-post

Adresse

Byrknesveten, 189 moh.

Storevatnet-Råke, 125 moh.

Telefon

Ravnenipa rundt, 104 moh.

Sperrefjellet, 143 moh.

Kommunehuset i Eivindvik, Joker i Brekke eller Bunnpris i Sløvåg. I Solund leverer du på Kommunehuset eller Gjenbruket på Hardbakke.

Klipp ut og lever denne sida innan 01.11.2015 dersom du vil vere med i trekninga av flotte premiar. I Gulen leverer du på

Kjerringova, 423 moh.

33 Hugs å klippa hol i side 33 og 35


34

Slik brukar du klippekortet: Kvar gong du gjennomfører eit av dei 10 turmåla i dette heftet vil du ved turmålet finna ei holtong som du klipper eit hol i dette klippekortet med. Klipp gjennom side 33 til 35. Skriv deg gjerne også inn i den lokale boka som ligg i postkassen ved turmålet. Når du har gjennomført seks eller fleire turmål klipper du ut og leverer inn side 33. I Gulen leverer du på Kommunehuset i Eivindvik, Joker i Brekke eller Bunnpris i Sløvåg. I Solund leverer du på Kommunehuset eller Gjenbruket på Hardbakke. Det blir trekt ut vilkårlege vinnarar av alle som leverer inn klippekortet. Alle som deltek og leverer inn klippekortet får ein premie for innsatsen. Fleire Turpass får du på Kommunehuset i Eivindvik, Joker i Brekke, Bunnpris i Sløvåg samt Kommunehuset og Gjenbruket på Hardbakke.


35

Namn

Alder

Kjerringova, 423 moh.

Bufjellet, 212 moh.

Breiddalen, 300 moh.

Søtekollen, 557 moh. Adresse

E-post

Byrknesveten, 189 moh.

Uranipa, 133 moh.

Stranda-Tveranger, 152 moh.

Storevatnet-RĂĽke, 125 moh.

Telefon

Ravnenipa rundt, 104 moh.

Sperrefjellet, 143 moh.


36

10 TURMÅL FOR STORE OG SMÅ! For å vere med i trekninga av fine premiar må du levere inn side 33 til Ytre Sogn Turlag innan 01.11.2015. I Gulen kan du òg levere på Kommunehuset i Eivindvik, Joker i Brekke eller Bunnpris i Sløvåg. I Solund kan du levere på Kommunehuset eller Gjenbruket på Hardbakke.

Naturopplevingar for livet!

Ytre Sogn Turlag i samarbeid med: Grafisk Design: Karlsens.no Trykk: BODONI

KLIPPEKORT

Profile for Tor Arne Hauge

Turpass 2015  

Ytre Sogn Turlag (YST) har laga eit flott hefte med informasjon om YST, turprogram og skildring av ti turstiar i Gulen og Solund. Kart over...

Turpass 2015  

Ytre Sogn Turlag (YST) har laga eit flott hefte med informasjon om YST, turprogram og skildring av ti turstiar i Gulen og Solund. Kart over...

Profile for sotah
Advertisement