Issuu on Google+

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2008

ĐỀ CHÍNH THỨC

Câu số 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.

ĐÁP ÁN Môn: HÓA HỌC, khối B

Mã đề thi 371 402

195

268

659

836

D

B

B

D

D

C

C

A

D

D

A

B

A

B

B

C

C

A

C

D

C

A

D

C

D

D

D

B

D

B

A

D

D

A

D

D

A

D

B

B

C

A

B

A

B

A

B

D

B

D

A

B

C

A

D

C

C

B

A

A

B

A

D

D

B

B

A

C

D

C

D

D

B

A

A

A

C

B

D

A

D

A

A

A

B

D

D

B

C

D

B

B

A

C

C

B

A

C

B

B

C

C

B

C

D

D

B

A

D

A

C

A

A

B

D

C

C

B

C

C

C

B

D

D

C

B

A

C

A

B

A

D

D

B

A

D

C

A

A

C

C

C

B

D

D

D

A

B

D

C

C

B

B

C

D

B

C

A

C

C

B

A

D

C

A

A

D

A

B

B

B

D

C

D

A

D

C

A

A

B

C

A

B

D

A

D

D

D

B

B

A

A

1


DA_Hoa_B_Nam2008