Page 1

Së gi¸o dôc & ®µo t¹o thanh ho¸ Tr­êng THpt tÜnh gia 3 - hn

§Ò thi thö §H – C§ n¨m 2009-2010 M«n: Ho¸ häc - Thêi gian : 90 phót

Hs ghi m· ®Ò vµo phiÕu tr¶ lêi tr¾c nghiÖm Chän ®¸p ¸n ®óng vµ ghi ch÷ c¸i ®øng tr­íc ®¸p ¸n ®óng vµo phiÕu tr¶ lêi tr¾c nghiÖm A. PhÇn lµm chung cho c¶ 2 ban (Tõ c©u 1 ®Õn c©u 40) Câu 1: §ể làm khô khí CO2 có lẫn hơi nước cã thÓ dïng? A. CaO B. NaOH r¾n C. P2O5 D. NH3 Câu 2: Để tinh chế Ag từ hh( Fe, Cu, Ag) sao cho khối lượng Ag không đổi ta dùng: A. Fe B. dd AgNO3 C. dd Fe(NO3)3 D. dd HCl Câu 3: Cho m (g) bột Fe vào 100ml dd gồm Cu(NO3)2 1M và AgNO3 4M. Sau khi kết thúc phản ứng thu được dung dịch 3 muối ( trong đó có một muối của Fe) và 32,4 g chất rắn. Khối lượng m (g) bột Fe là: A.11,2 B.16,8 C.22,4 D.5,6 Câu 4 Cho 15,8 gam KMnO4 tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl đặc, dư. Thể tích khí thu được ở (đktc) là A. 4,8 lít. B. 5,6 lít. C. 0,56 lít. D. 8,96 lít. Câu 5 Có thể dùng phương pháp đơn giản nào dưới đây để phân biệt nhanh nước có độ cứng tạm thời và nước có độ cứng vĩnh cửu? A. Cho vào một ít Na2CO3 B. Cho vào một ít Na3PO4 C. Đun nóng D. Cho vào một ít NaCl Câu 6: Có bao nhiêu đồng phân là hợp chất thơm có công thức phân tử C7H8O không tác dụng được với Na và NaOH ? A. 4 B. 2 C. 3 D. 1 Câu 7: Cho 0,75g một anđêhit X, mạch hở phản ứng với lượng dư AgNO3/NH3, đun nóng. Lượng Ag sinh ra cho phản ứng hết với axit HNO3 đặc, tho¸t ra 2,24 lít khí. CTCT X là: A. CH3CHO B. HCHO C. CH3CH2CHO D. CH2=CHCHO C©u 8. §èt ch¸y hoµn toµn 0,1 mol hçn hîp X gåm mét an®ehit A vµ mét axit h÷u c¬ B( A h¬n B mét nguyªn tö cacbon trong ph©n tö) thu ®­îc 3,36 lÝt khÝ CO2 ë ®ktc vµ 2,7 gam n­íc. VËy khi cho 0,2 mol X tham gia ph¶n øng tr¸ng g­¬ng hoµn toµn víi AgNO3 /NH3 d­ thu khèi l­îng Ag thu ®­îc lµ A. 21,6 gam. B. 32,4 gam. C. 43,2 gam. D. 64,8 gam. Câu 9: Trung hòa 1,4 gam chất béo cần 1,5 ml dd KOH 0,1 M . Chỉ số axit của chất béo trên là: A. 4 B. 6 C. 8 D.10 Câu 10: Cho 3,2 gam Cu tác dụng với 100ml dung dịch hỗn hợp HNO3 0,8M + H2SO4 0,2M, sản phẩm khử duy nhất của HNO3 là khí NO. Thể tích (tính bằng lít) khí NO (ở đktc) là A. 0,672. B. 0,448. C. 0,224. D. 0,336. Câu 11: Đốt 0,05 mol hhA gồm C3H6, C3H8, C3H4 (tỉ khối hơi của hhA so với hydro bằng 21). Dẫn hết sản phẩm cháy vào bình có BaO d­. Sau pứ thấy bình tăng m gam. Giá trị m là: A.9,3g B. 6,2g C. 8,4g D.14,6g Câu 12: Có một hỗn hợp X gồm C3H6, C2H6. Mặt khác 0,5 mol hỗn hợp trên tác dụng vừa đủ với 500 gam dung dịch Br2 10%. Phần trăm thể tích mỗi khí trong hỗn hợp lần lượt là: A. 56,5; 43,5 B. 50; 50 C.40; 60 D. 62,5; 37,5 Câu 13: Một hh A gồm hai rượu có khối lượng 16,6g đun với dd H2SO4 đậm đặc thu được hỗn hợp B gồm hai olefin đồng đẳng liên tiếp ,3 ete và hai rượi dư có khối lượng bằng 13g.Đốt cháy ht 13g hh B ở trên thu được 0,8 mol CO2 và 0,9 mol H20. CTPT và % (theo số mol)của mỗi rượu trong hh là: A. CH3OH 50% và C2H5OH 50% B. C2H5OH 50% và C3H7OH 50% C. C2H5OH 33,33% và C3H7OH 66.67% D. C2H5OH 66,67% và C3H7OH 33.33% Câu 14: Thủy phân 1 este đơn chức no E bằng dung dịch NaOH thu được muối khan có khối lượng phân tử bằng 24/29 khối lượng phân tử E. Tỉ khối hơi của E đối với không khí bằng 4. Công thức cấu tạo của E là: A.C2H5COOCH3 B. C2H5COOC3H7 C. C3H7COOC2H5 D. CH3COOC3H7 C©u 15 :§èt ch¸y 6,2 g mét amin no ®¬n chøc ph¶i dïng 10,08 lÝt O2 ( ®ktc ). C«ng thøc cña amin no ®ã lµ : A. C2H5 - NH2 B. C3H7 - NH2 C. CH3 - NH2 D. C4H9 - NH2 C©u 16. Cho 100 ml dung dÞch aminoaxit X nång ®é 0,3M ph¶n øng võa ®ñ víi 48 ml dung dÞch NaOH 1,25M, sau ®ã c« c¹n th× thu ®­îc 5,31 gam muèi khan. C«ng thøc cña X lµ:

1


A. H2N- CH2- COOH B. (H2N)2C2H2(COOH)2 C. H2N- C3H5(COOH)2 D. H2N- C2H3(COOH)2 Câu 17: Khối lượng phân tử của tơ capron bằng 16950 u. Số mắt xích trong loại tơ trên là A. 120. B. 200 . C. 150 D. 170 Câu 18: Oxit B có công thức X2O. Tổng số hạt cơ bản (p, n, e) trong B là 92, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 28. B là chất nào dưới đây ? A. Na2O B. K2O C. Cl2O D. N2O Câu 19: Liên kết hoá học nào sau đây có tính ion rõ nhất? A. NaCl B. NH3 C. HCl D. H2S Câu 20: Cho phản ứng sau : FeS + H2SO4  Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O. Hệ số cân bằng tối giản của H2SO4 là A. 8. B. 10. C. 12. D. 4. Câu 21: Sản xuất amoniac trong công nghiệp dựa trên phương trình hoá học sau : p, xt

2N2(k) + 3H2(k) 2NH3(k) H = −92kJ Cân bằng hóa học sẽ chuyển dịch về phía tạo ra amoniac nhiều hơn nếu A. giảm áp suất chung và nhiệt độ của hệ. B. giảm nồng độ của khí nitơ và khí hiđro. C. tăng nhiệt độ của hệ. D. tăng áp suất chung của hệ. Câu 22 Khi trộn những thể tích bằng nhau của dung dịch HNO3 0,01M và dung dịch NaOH 0,03M thì thu được dung dịch có pH bằng A. 9 B. 12,30 C. 13 D. 12 C©u 23 D·y gåm tÊt c¶ c¸c chÊt vµ ion cã tÝnh l­ìng tÝnh lµ A. HS  , Al(OH) 3 , NH 4 Cl C. HSO 4 , Zn(OH) 2 , H 2 O B. HCO 3 , Zn(OH) 2 , NaCl D. HCO 3 , Al(OH) 3 , (NH 4 ) 2 CO 3 Câu 24 Nung hhA: 0,3 mol Fe, 0,2 mol S cho đến khí kết thúc thu được rắn A. Cho pứ với ddHCl dư, thu được khí B. Tỷ khối hơi của B so với KK là: A. 0,8064 B. 0,756 C. 0,732 D. 0,98 Câu 25 Nung hh A gồm: 0,1 mol Fe và 0,15 mol Cu, trong không khí một thời gian, thu được m gam rắn B. Cho B pứ với dd HNO3 dư, thì thu được 0,1 mol NO. Giá trị m: A.15,2 g B. 15,75 g C.16,25 D.17,6g Câu 26 Để điều chế Ag từ ddAgNO3 ta không thể dùng: A. Điện phân ddAgNO3 B. Cu pứ với ddAgNO3 C. Nhiệt phân AgNO3 D. Cho Ba phản ứng với ddAgNO3 Câu 27: Điện phân dung dịch muối CuSO4 dư trong thời gian 1930 giây, thu được 1,92 gam Cu ở catôt. Cường độ dòng điện trong quá trình điện phân là giá trị nào dưới đây ? A. 3,0A. B. 4,5A. C. 1,5A. D. 6,0A. Câu 28: Nhỏ từ từ cho đến dư dd HCl vào dd Ba(AlO2)2. Hiện tượng xảy ra: A. Có kết tủa keo trong, sau đó kết tủa tan. B. Chỉ có kết tủa keo trắng. C. Có kết tủa keo trắng và có khi bay lên. D. Không có kết tủa, có khí bay lên. Câu 29: Cho 20g bột Fe vào dung dịch HNO3 và khuấy đến khi phản ứng xong thu Vlít khí NO và còn 3,2g kim lọai .Vậy V lít khí NO (đkc) là: A. 2,24lít B. 4,48lít C. 6,72lít D. 5,6lít Câu 30: Cho 5,5 gam hhA: Fe, Al pứ hết với ddHCl, thu được 4,48 lit H2 (đkc). Cho 11 gam hhA trên pứ hết với HNO3, thu được V lít NO. Giá trị V là: A. 2,24lít B. 4,48lít C. 6,72lít D. 5,6lít Câu 31: Hòa tan hết 32,9 gam hhA gồm Mg, Al, Zn, Fe trong ddHCl dư sau pứ thu được 17,92 lit H2(đkc). Mặt khác nếu đốt hết hh A trên trong O2 dư, thu được 46,5 gam rắn B. % (theo m) của Fe có trong hhA là: A. 17,02 B. 34,04 C. 74,6 D. 76,2 Câu 32 Cho từ từ 0,4 mol HCl vào 0,3 mol Na2CO3 thì thu được thể tích khí CO2 (đktc) là: A. 2,24 B. 6,72 C. 5,6 D. 8,96 Câu 33: Cho sơ đồ phản ứng: +H2O/H +

men rượu

men giấm

+ Y, xt


Xenlulozơ X Y Z T Công thức cấu tạo của T là A. C2H5COOCH3. B. CH3COOH. C. C2H5COOH. D. CH3COOC2H5 Câu 34: Phương pháp điều chế etanol trong phòng thí nghiệm: A. Lên men glucôzơ. B. Thủy phân dẫn xuất etyl halogenua trong môi trường kiềm. C. Cho hh etylen và hơi nước qua tháp chứa H3PO4. D. Cho etylen tác dụng với H2SO4,loãng, 3000C Câu 35: Cho 1,22 gam A C7H6O2 phản ứng 200 ml dd NaOH 0,1 M; thấy phản ứng xảy ra vừa đủ. Vậy sản phẩm sẽ có muối: A. HCOONa B. CH3COONa C. C2H5COONa D. C7H6(ONa)2 Câu 36: Khi đốt cháy hoàn toàn một Chất hữu cơ X, thu được 8,4 lít khí CO2, 1,4 lít khí N2 (các thể tích khí đo ở đktc) và 10,125 gam H2O. CTPTcủa X là: A. C3H7O2N B. C2H7O2N C. C3H9O2N D.C4H9O2N Câu 37: Pứ chứng tỏ glucôzơ có cấu tạo mạch vòng: A. Pứ với Cu(OH)2 B. Pứ ddAgNO3 /NH3 C. Pứ với H2, Ni,to D. Pứ với CH3OH/HCl Câu 38: Cho 0,92 gam một ancol no, đơn chức X qua bình đựng CuO (dư), nung nóng. Sau khi phản ứng hoàn toàn, khối lượng chất rắn trong bình giảm m gam. Hỗn hợp hơi thu được có tỉ khối đối với hiđro là 15,5. Giá trị của m là: A. 0,64. B. 0,46. C. 0,32. D. 0,92. Câu 39: Để phân biệt được bốn chất hữu cơ: axit axetic, glixerol, ancol etylic và glucozơ chỉ cần dùng một thuốc thử nào dưới đây? A. Quì tím. B. CuO C. CaCO3 D. Cu(OH)2/OH─ Câu 40: Hỗn hợp X gồm ancol metylic và một ancol no, đơn chức A, mạch hở. Cho 2,76 gam X tác dụng với Na dư thu được 0,672 lít H2 (đktc), mặt khác oxi hóa hoàn toàn 2,76 gam X bằng CuO (t0) thu được hỗn hợp anđehit. Cho toàn bộ lượng anđehit này tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được 19,44 gam chất kết tủa. Công thức cấu tạo của A là A. C2H5OH. B. CH3CH2CH2OH. C. CH3CH(CH3)OH. D. CH3CH2CH2CH2OH. B. PhÇn dµnh cho ban A (Tõ c©u 41 ®Õn c©u 50) C©u 41. Sè c«ng thøc cÊu t¹o lµ amin cña C4H11N lµ A. 8. B. 7. C. 5. D. 6. C©u 42. §Ó trõ nÊm thùc vËt, ng­êi ta dïng dung dÞch CuSO4 0,8%. L­îng dung dÞch CuSO4 0,8% pha chÕ ®­îc tõ 60 gam CuSO4. 5H2O lµ: A. 4800 gam B. 4700 gam C. 4600 gam D. 4500 gam C©u 43. Chất A(C,H,O) mạch hở, đơn chức có %O = 43,24%. A có số đồng phân tác dụng được với NaOH là: A. 2 B.3 C.4 D.5 C©u 44.T¬ nilon- 6,6 ®­îc ®iÒu chÕ trùc tiÕp tõ A. axit picric vµ hecxametylendiamin C. axit oxalic vµ hecxametylendiamin B. axit a®ipic vµ hecxametylendiamin D. axit  - aminocaproic C©u 45. Quy luËt biÕn thiªn nhiÖt ®é s«i cña CH3OH , H2O , C2H5OH , CH3OCH3 nh­ sau: A. H2O > C2H5OH > CH3OCH3 > CH3OH B. C2H5OH > H2O > CH3OCH3 > CH3OH C. C2H5OH > H2O > CH3OH > CH3OCH3 D. H2O > C2H5OH > CH3OH > CH3OCH3 C©u 46. Cho 2,16 gam axit acrylic vµo 50 ml dung dÞch NaOH 1M, sau ph¶n øng hoµn toµn c« c¹n dung dÞch thu ®­îc m gam chÊt r¾n. Gi¸ trÞ cña m lµ A. 2,82. B. 3,32. C. 3,62. D. 3,48. C©u 47. Cho c¸c dung dÞch : CH3COOH, HCOOH, CH2=CH-COOH, CH3CHO, C2H5OH. Nhãm thuèc thö dïng nhËn biÕt ®­îc 5 dung dÞch trªn lµ: A. dd Br2, Na, dd AgNO3/NH3 C. dd Br2, Cu(OH)2, dd KMnO4 B. quú tÝm, dd Br2, dd AgNO3/NH3 D. Na, dd KMnO4, dd AgNO3/NH3


C©u 48. Cho 3 ph­¬ng tr×nh ion thu gän: 1) Cu2+ + Fe = Cu + Fe2+; 2) Cu + 2Fe3+ = Cu2+ + 2Fe2+; 3) Fe2+ + Mg = Fe + Mg2+ NhËn ®Þnh nµo d­íi ®©y lµ ®óng? A. tÝnh khö cña: Mg > Fe > Fe2+ > Cu. C. tÝnh oxi ho¸ cña: Cu2+ > Fe3+ > Fe2+ > Mg2+. 2+ B. tÝnh khö cña: Mg > Fe > Fe > Cu. D. tÝnh oxi ho¸ cña: Fe3+ > Cu2+ > Fe2+ > Mg2+. C©u 49.Ngâm một đinh sắt sạch vào 100 ml dung dịch CuSO4 sau khi phản ứng kết thúc lấy đinh sắt ra khỏi dd, rửa sạch, làm khô thấy khối lượng đinh sắt tăng thêm 1,6 g. Tính CM của dd CuSO4 ban đầu? A. 0,25 M B. 1 M C. 2 M D. 0,5 M C©u 50 §é ®iÖn li  sÏ thay ®æi nh­ thÕ nµo nÕu thªm vµi giät dd HCl vµo 100ml dd CH3COOH 0,1M? A. §é ®iÖn li  gi¶m.

B. §é ®iÖn li  t¨ng

C. §é ®iÖn li  kh«ng ®æi

D. Võa t¨ng, võa gi¶m

C. PhÇn dµnh cho ban B (Tõ c©u 51 ®Õn c©u 60) Câu 51: Câu nào sau đây là đúng khi nói về hiệu ứng nhà kính và mưa axit? A. Khí gây ra hiệu ứng nhà kính là CO2 và khí gây ra mưa axit là SO2; NO2 B. Khí gây ra hiệu ứng nhà kính là SO2 và khí gây ra mưa axit là CO2; NO2 C. Khí gây ra hiệu ứng nhà kính là SO2; CO2 và khí gây ra mưa axit là NO2 D. Khí gây ra hiệu ứng nhà kính là NO2 và khí gây ra mưa axit là SO2; CO2 Câu 52: Trong hợp chất sau đây có mấy liên kết peptit? H2N-CH2-CO-NH-CH-CO-NH-CH-CO-NH-CH2-CH2-COOH CH3 C6H5 A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Câu 53: Cho 8,55 gam cacbohiđrat A tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl, rồi cho sản phẩm thu được tác dụng với lượng dư AgNO3/NH3 tạo thành 10,8 gam Ag kết tủa. A có thể là chất nào trong các chất sau? A. Glucozơ B. Fructozơ C. Saccarozơ D. Xenlulozơ C©u 54. C¸c dung dÞch d­íi ®©y cã gi¸ trÞ pH nh­ thÕ nµo: NH4NO3 (1), NaCl (2), Al(NO3)3 (3), K2S (4), CH3COONH4 (5) A. 1,2,3 cã pH > 7 B. 2,4 cã pH = 7 C. 1,3 cã pH < 7 D. 4,5 cã pH = 7. C©u 55. Cho c¸c amin sau: p-(NO2)C6H4NH2 (1), C6H5NH2 (2), NH3 (3), CH3NH2 (4), (CH3)2NH (5). Thø tù s¾p xÕp nµo sau ®©y lµ theo chiÒu t¨ng cña tÝnh baz¬ ? A. 1 < 2 < 3 < 4 < 5. B. 2 < 1 < 3 < 4 < 5. C. 2 < 3 < 1 < 4 < 5. D. 2 < 4 < 3 < 1 < 5. C©u 56 . §un nãng dung dÞch chøa 27g glucoz¬ víi AgNO3/NH3 d­ th× khèi l­îng kÕt tña thu ®­îc lµ: a. 21,6g b. 32,4g c. 10,8g d. 16,2g C©u 57. Cho 11g hçn hîp 2 ancol no ®¬n chøc kÕ tiÕp nhau trong d·y ®ång ®¼ng t¸c dông hÕt víi Na d­ thu ®­îc 3,36 lÝt H2 (®ktc). Hai ancol ®ã lµ: A. CH3OH; C2H5OH B. C3H7OH; C4H9OH C. C2H5OH; C3H7OH D. C4H9OH; C5H11OH Câu 58: Khi cho axit axetic tác dụng với các chất: KOH ,CaO, Mg, Cu, H2O, Na2CO3, Na2SO4, C2H5OH, thì số phản ứng xảy ra là A. 5 B. 6 C. 7 D. 8 Câu 59: Dãy gồm các cặp OXH/K được sắp xếp theo chiều tăng dần tính oxi hoá của dạng oxi hoá và giảm dần tính khử của dạng khử là A. Cu2+/Cu; Cr3+/Cr; Mg2+/Mg; Ag+/Ag; Fe2+/Fe B. Mg2+/Mg; Cr3+/Cr; Fe2+/Fe; Cu2+/Cu; Ag+/Ag 2+ 2+ 3+ 2+ + C. Mg /Mg; Fe /Fe; Cr /Cr; Cu /Cu; Ag /Ag D. Mg2+/Mg; Cr3+/Cr; Fe2+/Fe; Ag+/Ag; Cu2+/Cu Câu 60: Cho 5,76 gam Cu vào 500 ml dung dịch NaNO3 0,3M, sau đó thêm 500ml dung dịch HCl 0,6M thu được khí NO và dung dịch A. Thể tích khí NO (đktc) là A. 1,68 lít B. 0,896 lít C. 1,344 lít D. 2,016 lít -------------- HÕt ---------------ThÝ sinh kh«ng ®­îc sö dông BTH

[HoaHocTHPT]ThiThuDaiHocCaoDang-THPTTinhGia3-ThanhHoa  
[HoaHocTHPT]ThiThuDaiHocCaoDang-THPTTinhGia3-ThanhHoa  

No Description