Page 1

§Ò sè 04

§Ò thi thö ®¹i häc - cao ®¼ng M«n: Ho¸ Häc (Thêi gian 90 phót)

C©u 1: Polime sau ®©y ®­îc ®iÒu chÕ b»ng ph­¬ng ph¸p trïng ng­ng: A. cao su Buna B. P.V.C C. thuû tinh h÷u c¬ D. nilon 6.6 C©u2: Cho c¸c chÊt Na2O, Fe2O3, Cr2O3, Al2O3, CuO. Sè oxit bÞ H2 khö khi nung nãng lµ: A. 4 B. 3 C. 1 D. 2 C©u 3: D·y c¸c chÊt ®Òu t¸c dông víi dung dÞch Fe(NO3)2: A. AgNO3, NaOH, Cu B. AgNO3, Br2, NH3 C. NaOH, Mg, KCl D. KI, Br2, NH3 C©u 4: Tõ m gam tinh bét ®iÒu chÕ ®­îc 575ml r­îu etylic 100 (khèi l­îng riªng cña r­îu nguyªn chÊt lµ 0,8 gam/ml) víi hiÖu suÊt c¶ qu¸ tr×nh lµ 75% , gi¸ trÞ cña m lµ: A. 108g B. 60,75g C. 75,9375g D. 135g C©u 5: Sôc 3,36 lÝt CO2 (§KTC) vµo 400 ml dung dÞch NaOH 1M, th× dung dÞch thu ®­îc chøa chÊt tan: A. NaHCO3 B. Na2CO3 C. NaHCO3vµ Na2CO3 D. Na2CO3 vµ NaOH C©u 6: Trong c¸c dung dÞch (NH4)2SO4, AlCl3, NaHSO4, NaHCO3, BaCl2, Na2CO3 sè dung dÞch cã PH > 7 lµ: A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 C©u7: Khi cho isopentan thÕ Clo (tØ lÖ1:1) cã ¸nh s¸ng khuÕch t¸n th× sè dÉn xuÊt monoclo thu ®­îc lµ: A. 1 B. 5 C. 3 D. 4 C©u 8: §Ó ph©n biÖt c¸c chÊt láng gåm: C6H5OH, C2H5OH, CH3COOH vµ CH2 = CH - COOH ta dïng ho¸ chÊt: A. quú tÝm B. dd Br2 C. CaCO3 vµ dd Br2 D. ddHCl vµ NaOH C©u 9: D·y gåm c¸c chÊt ®Òu t¸c dông ®­îc víi dung dÞch FeCl3: A. Na2CO3, NH3, KI, H2S B. Fe, Cu, HCl, AgNO3 C. Br2, NH3, Fe, NaOH D. NaNO3, Cu, KMnO4, H2S C©u 10: C¸c dung dÞch HCl, H2SO4, CH3COOH cã cïng pH th× nång ®é mol/l xÕp theo thø tù t¨ng dÇn lµ: A. CH3COOH, HCl, H2SO4 B. HCl, H2SO4, CH3COOH C. HCl, CH3COOH, H2SO4 D. H2SO4, HCl, CH3COOH C©u 11: Khö hoµn toµn 4,06 gam mét oxit kim lo¹i b»ng CO thu ®­îc 0,07 mol CO2. LÊy toµn bé kim lo¹i sinh ra cho vµo dung dÞch HCl d­ thu ®­îc 1,176 lÝt H2 (®ktc). Oxit kim lo¹i lµ: A. Fe3O4 B. Fe2O3 C. FeO D. Cr2O3 C©u 12: ChÊt X chøa C, H, O cã tû khèi ®èi víi H2 lµ 30. X cã ph¶n øng tr¸ng g­¬ng, sè c«ng thøc cÊu t¹o phï hîp cña X lµ: A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 C©u13: Cho c¸c muèi Cu(NO3)2, AgNO3, NH4NO3, KNO3 sè muèi bÞ nhiÖt ph©n t¹o ra NO2 lµ: A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 C©u 14: Trong c¸c chÊt: CH2 = CH2, CH  C - CH3 , CH2 = CH - C  CH, CH2 = CH - CH = CH2, CH3 - C  C - CH3, benzen, toluen. Sè chÊt t¸c dông víi Ag2O/NH3 lµ: A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 C©u 15: Nhá tõ tõ dung dÞch NaHSO4 ®Õn d­ vµo dung dÞch NaAlO2 th× : A. kh«ng cã hiÖn t­îng B. cã kÕt tña, sau tan C. t¹o bÒ mÆt ph©n c¸ch, sau tan D. chØ cã kÕt tña C©u 16: Khi thuû ph©n tinh bét trong m«i tr­êng axit v« c¬, s¶n phÈm cuèi cïng lµ: A. glucoz¬ B. fructoz¬ C. saccaroz¬ D. mantoz¬

Trang 1 ®Ò 2


C©u 17: §Ó ph©n biÖt c¸c dung dÞch riªng biÖt mÊt nh·n gåm: glucoz¬, sacaroz¬, andehit axetic, protit, r­îu etylic, hå tinh bét, ta dïng thuèc thö: A. I2 vµ Cu(OH)2, t0 B. I2 vµ Ag2O/NH3 C. I2 vµ HNO3 D. Ag2O/NH3, HNO3, H2 (to) C©u 18: D·y c¸c chÊt ®Òu t¸c dông ®­îc víi xenluloz¬: A. Cu(OH)2, HNO3 B. Cu ( NH 3 ) 4 (OH ) 2 , HNO3 + C. AgNO3/NH3, H2O (H ) D. AgNO3/NH3, CH3COOH C©u 19: Trong c¸c chÊt: C6H5NH2, CH3NH2, CH3 CH2NH CH3, CH3CH2CH2NH2, chÊt cã tÝnh baz¬ m¹nh nhÊt lµ: A. C6H5NH2 B. CH3NH2 C. CH3 CH2 NHCH3 D. CH3CH2CH2NH2 C©u 20: Cho m gam hçn hîp Ba vµ Al vµo H2O d­ thu 0,4 mol H2, còng m gam hçn hîp trªn cho vµo dung dÞch NaOH d­ thu 3,1 mol H2 gi¸ trÞ cña m lµ: A. 67,7 gam B. 94,7 gam C. 191 gam D. 185 gam. C©u 21: Cho s¬ ®å C8H15O4N + 2NaOH  C5H7O4NNa2 + CH4O + C2H6O BiÕt C5H7O4NNa2 cã m¹ch cacbon kh«ng ph©n nh¸nh, cã -NH2 t¹i C  th× C8H15O4N cã sè CTCT phï hîp lµ: A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 C©u 22: Cho Al tõ tõ ®Õn d­ vµo dung dÞch hçn hîp Cu(NO3)2, AgNO3, Mg(NO3)2, Fe(NO3)3 th× thø tù c¸c ion bÞ khö lµ: A. Fe3+, Ag+, Cu2+, Mg2+ B. Ag+, Cu2+, Fe3+, Mg2+ + 3+ 2+ 2+ C. Ag , Fe , Cu , Fe D. Ag+, Fe3+, Cu2+, Mg2+ C©u 23: Trong c¸c lo¹i t¬: t¬ t»m, t¬ visco, t¬ xenluloz¬ axetat, t¬ capron, t¬ nilon 6.6, sè t¬ tæng hîp lµ: A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 C©u 24: Cho c¸c chÊt: CH3COOC2H5, C6H5NH2, C2H5OH, C6H5CH2OH, C6H5OH, C6H5NH3Cl , sè chÊt t¸c dông víi dung dÞch NaOH lµ: A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 C©u 25: Cho hçn hîp propen vµ buten-2 t¸c dông víi H2O cã xóc t¸c th× sè r­îu t¹o ra lµ: A. 2 B. 4 C. 3 D. 5 C©u 26: Cho 23,6 gam hçn hîp CH3COOCH3 vµ C2H5COOCH3 t¸cdông võa hÕt víi 300ml dung dÞch NaOH 1M, khèi l­îng muèi khan thu ®­îc lµ: A. 21,8g B. 26g C. 35,6g D. 31,8g C©u 27: Cho kim lo¹i X vµo dung dÞch (NH4)2SO4 d­, sau ph¶n øng t¹o 1 chÊt r¾n kh«ng tan vµ cã khÝ tho¸t ra. X lµ: A. Na B. Ba C. Fe D. Mg C©u 28: Cho 1 r­îu ®¬n chøc X t¸c dông víi H2SO4 ®Æc, ®un nãng thu ®­îc chÊt Y cã tû khèi h¬i so víi X b»ng 1,7. X lµ: A. C2H5OH B. C3H5OH C. C3H7OH D. C4H9OH C©u 29: ChÊt X t¸c dông víi NaOH, ch­ng cÊt ®­îc chÊt r¾n Y vµ phÇn h¬i Z. Cho Z tham gia ph¶n øng tr¸ng g­¬ng víi AgNO3/NH3 ®­îc chÊt T, cho T t¸c dông víi NaOH thu ®­îc chÊt Y, vËy X lµ: A. CH3COO - CH = CH - CH3 B. CH3COO - CH = CH2 C. HCOO - CH = CH2 D. HCOO - CH = CH - CH3 C©u 30: D·y gåm c¸c chÊt ®Òu ph¶n øng víi Glixerin lµ: A. Cu(OH)2, Na, NaOH. B. HNO3, Fe(OH)2, CH3COOH C. Cu(OH)2, Na, HNO3 D. CaCO3, Cu(OH)2, CH3COOH o C©u 31: Khi sôc clo vµo dung dÞch NaOH ë 100 C th× s¶n phÈm thu ®­îc chøa clo cã sè oxi ho¸: A. –1 B. –1 vµ +5 C. –1 vµ +1 D. –1 vµ +7 C©u 32: Cho s¬ ®å: C6H6  X  Y  Z  - OH NH2

Trang 2 ®Ò 2


Th× X, Y, Z t­¬ng øng lµ: A. C6H5Cl, C6H5OH, m - HO - C6H4 - NO2 B. C6H5NO2, C6H5NH2, m - HO - C6H4-NO2 C. C6H5Cl, m - Cl - C6H4 - NO2, m - HO - C6H4NO2 D. C6H5NO2, m - Cl - C6H4-NO2, m - HO - C6H4 - NO2 C©u 33: Trong c¸c chÊt C6H5OH, C6H5COOH, C6H6, C6H5-CH3 chÊt khã thÕ brom nhÊt lµ: A. C6H5OH B. C6H5COOH C. C6H6 D. C6H5CH3 C©u 34: §Ó m gam Fe trong kh«ng khÝ mét thêi gian thu ®­îc 12gam hçn hîp X gåm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4. Cho hçn hîp X t¸c dông víi H2SO4 ®Æc nãng d­ thu 0,15mol SO2, gi¸ trÞ cña m lµ: A. 9g B. 10,08g C. 10g D. 9,08g C©u 35: Cr¾c kinh 20 lÝt n.Butan thu ®­îc 36 lÝt hçn hîp khÝ gåm C4H10, C2H4, C2H6, C3H6, CH4 (c¸c khÝ ®o ë cïng ®iÒu kiÖn) theo 2 ph­¬ng tr×nh ph¶n øng: C4H10  C2H4 + C2H6 C4H10  CH4 + C3H6 HiÖu suÊt qu¸ tr×nh cr¾c kinh lµ: A. 60% B. 70% C. 80% D. 90% C©u 36: §iÖn ph©n dung dÞch chøa a mol NaCl vµ b mol CuSO4 víi ®iÖn cùc tr¬ mµng ng¨n xèp ®Õn khi H2O ®Òu bÞ ®iÖn ph©n ë 2 cùc th× dõng l¹i, dung dÞch thu ®­îc lµm xanh quú tÝm. VËy: A. a = b B. a = 2b C. a < 2b D. a > 2b C©u 37: §èt ch¸y hoµn toµn hçn hîp 2 r­îu no m¹ch hë, thu ®­îc 15,4gam CO2 vµ 8,1 gam H2O. Sè mol hçn hîp r­îu lµ: A. 0,01mol B. 0,05mol C. 0,1mol D. 0,2mol C©u 38: D·y gåm c¸c chÊt ®Òu t¸c dông víi Cu: A. dd AgNO3, O2, dd H3PO4, Cl2 B. dd FeCl3, Br2, dd HCl hoµ tan O2, dd HNO3 C. dd FeCl3, dd HNO3, dd HCl ®, S D. dd FeSO4, dd H2SO4 ®, Cl2, O3 C©u 39: Tõ hæn hîp bét Fe, Cu, Ag ®Ó t¸ch lÊy Ag nguyªn chÊt ta dïng: A. dung dÞch HNO3 B. dung dÞch CuSO4 C. dung dÞch FeCl3 D. dung dÞch FeCl2 C©u 40: Qu¸ tr×nh sau kh«ng xÈy ra sù ¨n mßn ®iÖn ho¸: A. vËt b»ng Al - Cu ®Ó trong kh«ng khÝ Èm B. cho vËt b»ng Fe vµo dung dÞch H2SO4 lo¶ng cho thªm vµi giät dung dÞch CuSO4 C. phÇn vá tµu b»ng Fe nèi víi tÊm Zn ®Ó trong n­íc biÓn D. nung vËt b»ng Fe råi nhóng vµo H2O. C©u 41: Cho 29,8gam hçn hîp 2 axit ®a chøc t¸c dông võa hÕt víi 2 lÝt dung dÞch hçn hîp NaOH 0,1M vµ Ca(OH)2 0,1M, khèi l­îng muèi khan thu ®­îc lµ: A. 41,8g. B. 52,6g C. 46,2g D.31g C©u 42: Axit metacrylic kh«ng cã ph¶n øng víi: A. CaCO3 B. dd Br2 C. C2H5OH D. C6H5OH C©u 43: Nung 67,2 gam hçn hîp Fe(NO3)3 vµ Cu(NO3)2 , sau ph¶n øng thu ®­îc 4,48 lÝt oxi (®ktc), chÊt r¾n sau khi nung cã khèi l­îng: A. 64 gam B. 24 gam C. 34 gam D. 46 gam II - PhÇn riªng: 2.1. PhÇn dµnh cho Ban KHTN: C©u 44: D·y gåm c¸c chÊt võa t¸c dông víi dung dÞch HCl, võa t¸c dông víi dung dÞch NaOH: A. Ca(HCO3)2, ZnCl2, Cr2O3, Al(OH)3 B. NaHCO3, CrO3, ZnO, Al(OH)3 C. NaAlO2, Al2O3, Al(OH)3, Zn(OH)2 D. Cr2O3, Al2O3, NaHCO3, Zn(OH)2 C©u 45: Khi cho dung dÞch NaOH vµo dung dÞch K2Cr2O7 th×: A. dung dÞch mµu vµng chuyÓn thµnh mµu da cam B. dung dÞch kh«ng mµu chuyÓn thµnh mµu vµng C. dung dÞch mµu da cam chuyÓn thµnh mµu vµng

Trang 3 ®Ò 2


D. dung dÞch mµu da cam chuyÓn thµnh kh«ng mµu C©u 46: Nguyªn tö cã Z = 24 , cã sè electron ®éc th©n lµ: A. 1 B. 4 C. 5 D. 6 C©u 47: Cho tõ tõ ®Õn d­ NH3 vµo dung dÞch hçn hîp FeCl3, ZnCl2, AlCl3, CuCl2. LÊy kÕt tña ®em nung ®Õn khèi l­îng kh«ng ®æi ®­îc chÊt r¾n X. Cho CO d­ ®i qua X nung nãng th× chÊt r¾n thu ®­îc chøa: A. ZnO, Cu, Fe. B. Al2O3, ZnO, Fe C. Al2O3, Fe D. ZnO, Cu, Al2O3, Fe C©u 48: §Ó nhËn biÕt c¸c chÊt r¾n riªng biÖt mÊt nh·n gåm: NaCl, Na 2CO3, CaCO3, BaSO4 ta dïng ho¸ chÊt lµ: A. dung dÞch HCl vµ CO2 B. H2O vµ CO2 C. dung dÞch NaOH vµ CO2 D. dung dÞch NaOH vµ dung dÞch HCl C©u 49: Cho hçn hîp gåm 0,2 mol Fe vµ 0,3 mol Mg vµo dung dÞch HNO3 d­ thu ®­îc 0,4 mol mét s¶n phÈm khö chøa N duy nhÊt, s¶n phÈm ®ã lµ: A. NH4NO3 B. N2O C. NO D. NO2 C©u 50: §Ó mét vËt b»ng Ag l©u ngµy trong kh«ng khÝ th× bÞ x¸m ®en do: A. t¸c dông víi O2 B. t¸c dông víi CO2 C. t¸c dông víi H2S D. t¸c dông víi O2 vµ H2S 2.2. PhÇn dïng cho ch­¬ng tr×nh kh«ng ph©n ban: C©u 44: Cho 0,28 mol Al vµo dung dÞch HNO3 d­, thu ®­îc khÝ NO vµ dung dÞch chøa 62,04 gam muèi . Sè mol NO thu ®­îc lµ: A. 0,2 B. 0,28 C. 0,1 D. 0,14 C©u 45: Axit picric t¹o ra khi cho HNO3 ®Æc cã xóc t¸c H2SO4 ®Æc t¸c dông víi: A. C6H5COOH B. C6H5NH2 C. C6H5OH D. C6H5NO2 C©u 46: Cho Fe3O4 vµo H2SO4 lo·ng, d­ thu ®­îc dung dÞch X. D·y gåm c¸c chÊt ®Òu t¸c dông víi dung dÞch X: A. KMnO4, Br2, Cu B. Br2, KMnO4, HCl C. Br2, Cu, Ag D. Fe, NaOH, Na2SO4 C©u 47: Cho 300ml dung dÞch hçn hîp HCl vµ HNO3 cã pH = 1 vµo 200ml dung dÞch NaOH 0,175M, dung dÞch thu ®­îc cã pH b»ng: A. 2 B. 3 C. 11 D. 12 C©u 48: Hi®rocacbon X t¸c dông víi dung dÞch br«m thu ®­îc 1,3 ®i br«m butan. X lµ: A. buten - 1 B. buten - 2 C. 2 - metyl propen D. metyl xiclopropan C©u 49: §Ó t¸ch riªng C6H5OH vµ C6H5NH2 khái hçn hîp (dông cô thÝ nghiÖm ®Çy ®ñ) ta dïng ho¸ chÊt: A. dd NaOH vµ d2HCl B. dd NaOH vµ dd Br2 C. dd HCl vµ Br2 D. dd HCl vµ CO2 C©u 50: Nguyªn tö nguyªn tè Fe cã z = 26, cÊu h×nh electron cña Fe2+ lµ: A. 1s22s22p63s23p63d64s2 B. 1s22s22p63s23p63d8 C. 1s22s22p63s23p63d6 D. 1s22s22p63s23p63d44s2

Trang 4 ®Ò 2


§¸p ¸n ®Ò sè 04 I - PhÇn chung: C©u 1: D

C©u 31: B

C©u 2: B

C©u 32: D

C©u 3: B

C©u 33: B

C©u 4: A

C©u 34: B

C©u 5: D

C©u 35: C

C©u 6: A

C©u 36: D

C©u 7: D

C©u 37: C

C©u 8: C

C©u 38: B

C©u 9: A

C©u 39: C

C©u 10: D

C©u 40: D

C©u 11: A

C©u 41: A

C©u 12: B

C©u 42: D

C©u 13: B

C©u 43: B

C©u 14: B

II

PhÇn riªng

C©u 15: B

2.1

Ban khoa häc tù nhiªn

C©u 16: A

C©u 44: D

C©u 17: A

C©u 45: C

C©u 18: B

C©u 46: D

C©u 19: C

C©u 47: C

C©u 20: A

C©u 48: B

C©u 21: B

C©u 49: C

C©u 22: C

C©u 50: D

C©u 23: B

2.2

PhÇn cho ch­¬ng tr×nh hiÖn hµnh

C©u 24: C

C©u 44: A

C©u 25: C

C©u 45: C

C©u 26: B

C©u 46: A

C©u 27: B

C©u 47: D

C©u 28: C

C©u 48: D

C©u 29: B

C©u 49: A

C©u 30: A

C©u 50: C

Trang 5 ®Ò 2

[HoaHocTHPT]ThiThuDaiHocCaoDang-THPTNguyenVanTroi-HaTinh  

No Description

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you