Page 1

FØRSTEHJÆLP


UNDERVISNING I FØRSTEHJÆLP Førstehjælpsmodulerne er udarbejdet af Dansk Førstehjælpsråd i samarbejde med bl.a. Beredskabsstyrelsen, Falck og Røde Kors.

PRAKTISKE OPLYSNINGER Undervisningen foregår på SOSU Syd eller på andet aftalt sted. Undervisningstiden afhænger af kursets længde og aftalte tidspunkt. Der er mulighed for undervisning dag, aften og weekend. Maximum deltagerantal på alle hold er 16 personer.

ØKONOMI Prisen for kurset afhænger af sammensætningen. Tilbud udfærdiges ved henvendelse til kursusafdelingen. Tilmelding sker via mail eller ved kontakt til kursusafdelingen. Se kontaktinfo bagerst i pjecen.

KONTAKT OS WWW.SOSUSYD.DK/KURSER SOSU SYD Bjerggade 4M 6200 Aabenraa kurser@sosu-syd.dk tlf.: 73 33 43 00


BASISMODUL 1

BASISMODUL 2

FØRSTEHJÆLP VED ULYKKER

FØRSTEHJÆLP VED HJERTESTOP

Basismodulet tilbydes som dag, weekend eller aftenundervisning. Modulet kan ikke tages selvstændigt, men kan tages sammen med basismodul 2, eller vælges sammen med ét eller flere tilvalgsmoduler.

Basismodulet tilbydes som dag, weekend eller aftenundervisning. Aftenundervisningen tilrettelægges over én eller to aftener. Modulet kan tages selvstændigt eller sammen med ét eller flere tilvalgsmoduler.

INDHOLD

INDHOLD

• Skab sikkerhed og stands ulykken: el-ulykker, trafikulykker, drukneulykker, hængning og strangulering, brønd- og siloulykker, ulykker med maskiner og brandulykker • Nødflytning • Vurdering af personen og livreddende førstehjælp – herunder ABC metoden og fjernelse af fremmedlegemer i luftvejene • Tilkald hjælp – råb på hjælp, 112 eller kontakt egen læge • Førstehjælp til tilskadekomne med bevidsthedspåvirkning, tilskadekomne med normal vejrtækning herunder stabilt sideleje/sideleje • Førstehjælp ved tegn på kredsløbssvigt • Psykisk førstehjælp • Praksisnære senarier øves med hovedvægten på træning af de 4 hovedpunkter.

• Førstehjælpens 4 hovedpunkter • Bevidsthedstilstand • ABC-metoden • Stabilt sideleje/sideleje • Overlevelseskæden • Basal genoplivning • Brug af hjertestarter (AED) • Praksisnære senarier øves med hovedvægten på træning af de 4 hovedpunkter

FORMÅL Deltageren kan handle ud fra førstehjælpens 4 hovedpunkter, samt udføre relevant livreddende førstehjælp til tilskadekomne med fremmedlegemer i øvre luftveje, bevidsthedspåvirkning og med tegn på kredsløbssvigt.

FORMÅL Deltageren kan handle ud fra førstehjælpens 4 hovedpunkter i forbindelse med hjertestop. Deltageren kan give basal genoplivning til en bevidstløs voksen person uden normal vejrtrækning både med og uden en hjertestarter (AED).

VARIGHED 240 minutter / 4 timer

Deltageren kan skabe sikre forhold for sig selv og tilskadekomne i forbindelse med: El-ulykker trafikulykker, drukneulykker, hængning og strangulering, brønd- og siloulykker, ulykker med maskiner og brandulykker. Deltageren kan yde en førstehjælp ved større ulykker og kan nødflytte tilskadekomne der ligger på jorden eller sidder i bil. Deltageren har kendskab til principper for psykisk førstehjælp i de første minutter.

VARIGHED 120 minutter / 2 timer

TILMELD DIG PÅ WWW.SOSUSYD.DK/KURSUS

TILMELD DIG PÅ WWW.SOSUSYD.DK/KURSUS FØRSTEHJÆLP · 3


TILVALGSMODUL

TILVALGSMODUL

FØRSTEHJÆLP VED SMÅSKADER

FØRSTEHJÆLP VED BLØDNING

Tilvalgsmoduler kan udelukkende tages i tilknytning til et basismodul. De kan ikke tages som selvstændige uddannelser.

Tilvalgsmoduler kan udelukkende tages i tilknytning til et basismodul. De kan ikke tages som selvstændige uddannelser.

INDHOLD

INDHOLD

• Førstehjælp ved småskader forårsaget af dyr og planter • Førstehjælp ved fremmedlegemer i hud, ører, næse og øjne • Førstehjælp ved tandskader • Førstehjælp ved næseblod • Førstehjælpe ved mindre forbrændinger og ætsninger • Førstehjælp ved mindre stik- og snitsår, slag, mindre sår og hudafskrabninger

• Førstehjælp ved større blødninger • Førstehjælp ved synlige mindre blødninger • Førstehjælp ved indre blødninger • Forebyggelse af kredsløbssvigt relateret til blødninger

FORMÅL Deltageren kan vurdere og yde den relevante førstehjælp i forbindelse med småskader, herunder skader forårsaget af husdyr (hunde, katte, m.v.), planter i Danmark, fremmedlegemer i hud, øre og næse samt øjne, tandskader, næseblod, mindre forbrændinger og ætsninger, mindre stik og snitsår, slag, hovedskader, mindre sår og hudafskrabninger. Deltageren kan handle ud fra førstehjælpens 4 hovedpunkter. Der tages udgangspunkt i deltagernes hverdag med mulighed for (selv-)refleksion hos deltagerne - gerne både som refleksion ved time out og retrospektiv refleksion.

FORMÅL Deltageren kan vurdere og yde den relevante førstehjælp i forbindelse med både mindre og større blødninger uanset placering på kroppen og blødningen hastighed. Derudover kan deltageren yde relevant førstehjælp ved mistanke om indre blødninger. Deltageren skal handle ud fra førstehjælpens 4 hovedpunkter. Deltageren kan handle forebyggende i forhold til at undgå kredsløbssvigt som følge af blødninger.

VARIGHED 90 minutter / 1,5 time

VARIGHED 90 minutter / 1,5 time

TILMELD DIG PÅ WWW.SOSUSYD.DK/KURSUS 4 · FØRSTEHJÆLP

TILMELD DIG PÅ WWW.SOSUSYD.DK/KURSUS


TILVALGSMODUL

TILVALGSMODUL

SKADER PÅ BEVÆGEAPPERAT

FØRSTEHJÆLP VED SYGDOMME

Tilvalgsmoduler kan udelukkende tages i tilknytning til et basismodul. De kan ikke tages som selvstændige uddannelser.

Tilvalgsmoduler kan udelukkende tages i tilknytning til et basismodul. De kan ikke tages som selvstændige uddannelser.

INDHOLD

INDHOLD

• Førstehjælp ved skader på bevægeapparatet Knoglebrud Ledskred Forstuvninger Brud på hofte og/eller bækken • Førstehjælp ved hovedskader Hjernerystelse Åbent og lukket kraniebrud Blødning mellem hjerne og kranie • Praksisnære scenarier med hovedvægten lagt på træning af genkendelse af symptomer og træning af færdigheder

FORMÅL Deltageren kan handle hensigtsmæssigt ved skader på bevægeapparatet samt ved hovedskader. Deltageren kan vurdere hvornår der skal tilkaldes hjælp, henvises til læge/skadestue eller behandlingen kan afsluttes af førstehjælperen.

VARIGHED 90 minutter / 1,5 time

• Førstehjælp til sygdomme der påvirker centralnervesystemet Blodprop/blødning i hjernen Sukkersyge Krampe/epilepsi Feberkrampe • Førstehjælp til sygdomme der påvirker åndedrætssystemet Astma, Kronisk bronkitis, KOL, Falsk strubehoste Alvorlig allergisk reaktion • Førstehjælp til sygdomme der påvirker kredsløbssystemet Blodprop i hjertet/hjertekrampe Sygdomme med akutte smerter i maveregionen Lettere besvimelse og dehydrering • Praksisnære scenarier øves med hovedvægten på træning af de 4 hovedpunkter og ABC-systemet

FORMÅL Deltageren kan handle hensigtsmæssigt ved akut opståede situationer i forbindelse med sygdom og kan vurdere og yde den relevante førstehjælp i kritiske eller livstruende sygdomssituationer

VARIGHED

90 minutter / 1,5 time

TILMELD DIG PÅ WWW.SOSUSYD.DK/KURSUS

TILMELD DIG PÅ WWW.SOSUSYD.DK/KURSUS FØRSTEHJÆLP · 5


FUNKTIONSUDDANNELSE

FUNKTIONSUDDANNELSE

VOKSNE MED ANSVAR FOR BØRN

MEDBORGERFØRSTEHJÆLP

INDHOLD

INDHOLD

• Det komplette indhold af Basisuddannelsen ”Førstehjælp ved hjertestop”, tilpasset børn. • Det komplette indhold af tilvalgsuddannelsen ”Førstehjælp og forebyggelse til børn”. • Bevidstløse børn, drukning og fastspænding i bil.

FORMÅL

• Det komplette indhold af Basisuddannelsen ”Førstehjælp ved hjertestop” • Særtillæg, del 2 af basisuddannelsen ”Førstehjælp ved ulykker” • Førstehjælp til akut opståede sygdomme • Førstehjælp til akutte skader • Praksisnære scenarier øves med hovedvægten på træning af de 4 hovedpunkter

Deltageren kan handle ud fra førstehjælpens 4 hovedpunkter i forbindelse med hjertestop på barn.

FORMÅL

Deltageren kan give basal genoplivning til et bevidstløst barn uden normal vejrtrækning - både med og uden en hjertestarter. Deltageren kender muligheden for hjælp fra den sundhedsfaglige person på alarm 1-1-2. Deltageren kan handle hensigtsmæssigt og yde relevant førstehjælp, ved fremmed-legemer i luftvejene, skader og ulykker med børn, og kender mulighederne for at forebygge skader i hverdagen. Deltageren kan give relevant førstehjælp ved fald-, slag-, klemme- og snitskader på småbørn. Deltageren kan handle hensigtsmæssigt ved tilskadekomst der skyldes forgiftning, indre ætsning, skoldning eller forbrænding hos børn. Deltageren kan handle hensigtsmæssigt ved pludselige sygdomstilfælde der medfører kramper og/eller bevidsthedsniveauet hos børn.

Medborgeren kan handle ud fra førstehjælpens 4 hovedpunkter i forbindelse med hjertestop. Medborgeren kan handle hensigtsmæssigt ved ulykker, der umiddelbart er livstruende, eller som kan udvikle sig til livstruende situationer, herunder skabe sikkerhed, vurdere personer, tilkalde hjælp 1-1-2 - evt. få råd og vejledning via regionernes akuttelefoner, lejre personer og yde psykisk førstehjælp. Medborgeren kan give Hjerte-Lunge-Redning til en bevidstløs voksen person uden normal vejrtrækning - både med og uden en hjertestarter. Medborgeren kender muligheden for hjælp fra den sundhedsfaglige person på alarm 1-1-2.

VARIGHED 420 minutter / 7 timer

VARIGHED 420 minutter / 7 timer

FUNKTIONSUDDANNELSER Funktionsuddannelser er anbefalinger til uddannelsesniveau for bestemte mål- eller faggrupper. Funktionsuddannelserne består af basisuddannelser, tilvalgsuddannelser og i enkelte tilfælde af særtillæg.

TILMELD DIG PÅ WWW.SOSUSYD.DK/KURSUS 6 · FØRSTEHJÆLP

TILMELD DIG PÅ WWW.SOSUSYD.DK/KURSUS


OPDATERINGER

OPDATERINGER

FØRSTEHJÆLP VED HJERTESTOP

LIVREDDENDE FØRSTEHJÆLP

INDHOLD

INDHOLD

• Repetition af indhold af Basisuddannelsen ”Førstehjælp ved hjertestop” • Repetition af indhold af Basisuddannelsen ”Førstehjælp ved ulykker” • Førstehjælp til blodprop i hjertet samt tilstanden slagtilfælde • Praksisnære scenarier øves med hovedvægten på træning praktiske kompetencer

• Repetition af dele af indhold af Basisuddannelsen ”Førstehjælp ved hjertestop” og ”Førstehjælp ved ulykker” • Udførelse af førstehjælp til blødning • Udførelse af førstehjælp ved forbrændinger og skoldninger • Udførelse af førstehjælp ved forgiftninger • Udførelse af førstehjælp ved ætsninger • Brug af nødflytning • Praksisnære scenarier øves med hovedvægten på træning af de 4 hovedpunkter

FORMÅL Deltageren agerer ud fra tidligere lært kompetence i førstehjælp, og kan handle ud fra førstehjælpens 4 hovedpunkter i forbindelse med hjertestop. Deltageren kan yde Hjerte-Lunge-Redning (HLR) til en bevidstløs voksen person uden normal vejrtrækning og gøre det både med og uden en hjertestarter (AED). Deltageren kan yde førstehjælp til blodprop i hjertet samt tilstanden slagtilfælde.

VARIGHED 180 minutter / 3 timer

OPDATERINGER Efter nye regler skal førstehjælpskompetencer opretholdes jævnligt. Dansk Førstehjælpsråd anbefaler disse opdateret senest 24 måneder fra gennemført uddannelse. Du skal enten have Basisuddannelserne Førstehjælp ved hjertestop (Basis 2) og førstehjælp ved ulykker (Basis 1) eller modulerne “Hjerte lunge redning” og “genoplivning med hjertestarter”. Der skal forevises dokumentation. Opdateringen skal ske over en periode af 48 måneder, hvor hvert af de to opdateringsmoduler tages skiftevis hvert andet år.

TILMELD DIG PÅ WWW.SOSUSYD.DK/KURSUS

FORMÅL Deltageren agerer ud fra tidligere indlært kompetence i førstehjælp, og kan håndtere førstehjælpssituationer ud fra førstehjælpens 4 hovedpunkter. Deltageren er repeteret i at udføre relevant livreddende førstehjælp til tilskadekomne inden for fremmedlegemer i halsen og bevidsthedspåvirkning. Deltageren kan yde relevant førstehjælp til en tilskadekommen med: en livstruende blødning og signaler på kredsløbssvigt, livstruende forbrændinger samt kan udføre førstehjælp i situationer med forgiftning og/eller ætsninger. Deltageren kan som det første i førstehjælpssituationer, sikre situationen og kan nødflytte til tilskadekommen der ligger på jorden eller sidder i bil. Deltageren kender principper for psykisk førstehjælp i de første minutter. Deltageren er bekendt med proceduren for genoplivning med en hjertestarter.

VARIGHED

180 minutter / 3 timer

TILMELD DIG PÅ WWW.SOSUSYD.DK/KURSUS FØRSTEHJÆLP · 7


TIL DIG DER SØGER IND PÅ PAU ELLER SOSU UDDANNELSEN FØRSTEHJÆLPSPAKKE TIL KOMMENDE ELEVER

Hvis du ikke har erhvervet en af disse uddannelser inden du søger optagelse på Social- og sundhedshjælperuddannelsen, eller PA uddannelsen, er det et krav at du skal have førstehjælpsuddannelse med særligt ansvar, samt brandbekæmpelse.

VARIGHED

• Tilvalgsmodul “Førstehjælp ved blødning” Deltageren kan vurdere og yde den relevante førstehjælp i forbindelse med både mindre og større blødninger uanset placering på kroppen og blødningen hastighed. Derudover kan deltageren yde relevant førstehjælp ved mistanke om indre blødninger.

720 minutter / 12 timer

Deltageren skal handle ud fra førstehjælpens 4 hovedpunkter.

INDHOLD OG FORMÅL

Deltageren kan handle forebyggende i forhold til at undgå kredsløbssvigt som følge af blødninger.

• Basismodul “Førstehjælp ved hjertestop” Deltageren kan handle ud fra førstehjælpens 4 hovedpunkter i forbindelse med hjertestop. Deltageren kan give basal genoplivning til en bevidstløs voksen person uden normal vejrtrækning både med og uden en hjertestarter (AED) • Elementer af basismodul “Førstehjælp ved ulykker” Deltageren kan handle ud fra førstehjælpens 4 hovedpunkter, samt udføre relevant livreddende førstehjælp til tilskadekomne med fremmedlegemer i øvre luftveje, bevidsthedspåvirkning og med tegn på kredsløbssvigt. Deltageren kan skabe sikre forhold for sig selv og tilskadekomne i forbindelse med: El-ulykker trafikulykker, drukneulykker, hængning og strangulering, brønd- og siloulykker, ulykker med maskiner og brandulykker. Deltageren kan yde en førstehjælp ved større ulykker og kan nødflytte tilskadekomne der ligger på jorden eller sidder i bil. Deltageren har kendskab til principper for psykisk førstehjælp i de første minutter.

TILMELD DIG PÅ WWW.SOSUSYD.DK/KURSUS 8 · FØRSTEHJÆLP

• Tilvalgsmodul “Førstehjælp ved skader på bevægeapparatet” Deltageren kan handle hensigtsmæssigt ved skader på bevægeapparatet samt ved hovedskader. Deltageren kan vurdere hvornår der skal tilkaldes hjælp, henvises til læge/skadestue eller behandlingen kan afsluttes af førstehjælperen. • Tilvalgsmodul “Førstehjælp til småskader” Deltageren kan vurdere og yde den relevante førstehjælp i forbindelse med småskader, herunder skader forårsaget af husdyr (hunde, katte, m.v.), planter i Danmark, fremmedlegemer i hud, øre og næse samt øjne, tandskader, næseblod, mindre forbrændinger og ætsninger, mindre stik og snitsår, slag, hovedskader, mindre sår og hudafskrabninger. Deltageren kan handle ud fra førstehjælpens 4 hovedpunkter • Førstehjælp til sygdomme Deltageren kan handle hensigtsmæssigt ved akut opståede situationer i forbindelse med sygdom og kan vurdere og yde den relevante førstehjælp i kritiske eller livstruende sygdomssituationer.

TILMELD DIG PÅ WWW.SOSUSYD.DK/KURSUS


SPECIELT TILRETTELAGT BRANDBEKÆMPELSE

TIL DIG, DER ARBEJDER MED BØRN

INDHOLD

Tilbydes som dag- aften eller weekendundervisning. Kan tages uden basismodul 1, 2 eller lignende.

• Slukningsmetoder • Slukningsmidler • Egen sikkerhed • Alarmering

FORMÅL Deltagerne skal efter kurset have kendskab til slukningsmetoderne ”kvælning” og ”kølning” samt de slukningsmidler, der kan anvendes til disse slukningsmetoder. Have forståelse for egen sikkerhed underbrand. Kunne foretage korrekt alarmering af det offentlige beredskab.

VARIGHED 3 timer

INDHOLD • Håndtering af ulykker ud fra de 4 hovedpunkter Skab sikkerhed Vurder personen Tilkald hjælp Førstehjælp • Hjerte-lunge-redning til børn (HLR) • Fjernelse af fremmedlegemer i halsen • Førstehjælp ved fald, slag og buler • Ansigtsskader, tandskader, fremmedlegemer i øjne, ører og næse • Hudafskrabninger, rifter, mindre blødende sår og bidsår fra dyr • Knoglebrud og forstuvninger • Akut opståede situationer i forbindelse med sygdom, feberkramper, sukkersyge, epilepsi og astma • Førstehjælp til forgiftninger, ætsninger og forbrændinger

FORMÅL Børn og babyer kan komme ud for forskellige typer uheld. Babyer kan fx få mad galt i halsen eller spise noget uhensigtsmæssigt og for større børn kan det fx dreje sig om forstuvninger, sår og rifter. Som voksen er det godt, at du kan handle, hvis uheldet er ude.

VARIGHED

240 minutter / 4 time

TILMELD DIG PÅ WWW.SOSUSYD.DK/KURSUS

TILMELD DIG PÅ WWW.SOSUSYD.DK/KURSUS FØRSTEHJÆLP · 9


SPØRGSMÅL VEDR. KURSUS I FØRSTEHJÆLP

KAN JEG LÆRE AT GIVE FØRSTEHJÆLP? Livreddende førstehjælp er ikke svært! Det kræver bare førstehjælpstræning og lidt viden om førstehjælp i kombination med din sunde fornuft. Når du ved, hvad du skal gøre – og har øvet førstehjælpen på forhånd – er det langt nemmere at bevare overblikket og den sunde fornuft, som er så utrolig vigtig for at du som førstehjælper kan redde liv.

HVORFOR TAGE ET KURSUS I FØRSTEHJÆLP? Ved at tage et førstehjælpskursus bliver du i stand til at hjælpe, hvis nogen kommer til skade. Ved fx et hjertestop falder overlevelsen for hvert minut uden hjerte lunge redning og derfor er den første hjælp helt afgørende. Du vil også føle dig langt mere tryg, hvis du jævnligt tager et kursus i førstehjælp. Med få simple færdigheder kan du redde en persons liv.

FÅR JEG ET GODKENDT FØRSTEHJÆLPSBEVIS? SOSU Syd tilbyder godkendte førstehjælpskurser som anbefales af Dansk Førstehjælpsråd inklusiv et kompetencegivende førstehjælpsbevis på dansk til hver deltager.

KAN FØRSTEHJÆLP VÆRE FARLIGT? Det korte svar er nej. Brug din sunde fornuft og anvend den førstehjælp, som du lærer på førstehjælpskurset, så kan du ikke gøre det bedre. Ved at gå systematisk frem efter førstehjælpens 4 hovedpunkter lærer du at skabe sikkerhed, give livreddende førstehjælp, få tilkaldt den nødvendige hjælp – og yde almindelig førstehjælp, mens du venter på ambulancen. Hvis du undlader at hjælpe, så er du helt sikker på, at gøre det forkerte.

HVOR LANG TID TAGER ET FØRSTEHJÆLPSKURSUS? Du kan lære den helt basale førstehjælp på bare 3 timer, for eksempel HLR redning eller førstehjælp til børn – og de lidt længere førstehjælpskurser på 6 eller 12 timer vil gøre dig i stand til trygt og sikkert at kunne håndtere endnu flere situationer med fx livstruende blødninger, epilepsi, en blodprop eller større ulykker med flere tilskadekomne.

FØRSTEHJÆLP · 11


Har du spørgsmål eller brug for vejledning, kan du ringe til skolen på 73 33 43 00 eller maile til kurser@sosu-syd.dk Der tages forbehold for ændringer i indholdet.

Tina Hertz Skafte Kursusleder

Anne Søgaard Konsulent for efteruddannelse

KURSUSAFDELINGEN Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa Tlf.: 73 33 43 00, kurser@sosu-syd.dk www.sosusyd.dk

Betina Kjær Nielsen Kursussekretær

Lotte Traasdahl Tarp Kursussekretær

Førstehjælp på SOSU Syd  

Samlet oversigt over kurser i førstehjælp som SOSU Syd udbyder.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you