Page 87

86

JÄR JESTÖBAROMETRI 2016

TAULUKKO 36.

Valtakunnallisten järjestöjen henkilöstömäärä vuoden 2016 alussa. Keskimääräinen henkilöstömäärä (mediaani)

n

Vammaisjärjestöt

36

14

Lastensuojelujärjestöt

15

13

Vanhusjärjestöt

14

8

Toimiala

Kansanterveysjärjestöt

13

43

Nuorisokasvatusjärjestöt

10

4

Päihdejärjestöt

8

11

Lomajärjestöt

5

4

Kaikki järjestöt

12

97

sillä niissä työskenteli keskimäärin 36 työntekijää vuoden 2016 alussa (taulukko 36). Valtakunnallisten järjestöjen henkilöstöstä keskimäärin runsas kaksi kolmasosaa (69 %) on toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa. Joka neljännessä (25 %) järjestössä kaikilla työntekijöillä ja kahdessa kolmesta (68 %) järjestöstä yli puolella heistä on toistaiseksi voimassa oleva työsopimus. Lomajärjestöissä ja vammaisjärjestöissä toistaiseksi voimassa olevat työsopimukset ovat suhteellisesti hieman keskimääräistä yleisempiä (taulukko 37). Suomessa palkansaajien kaikista työsuhteista 85 prosenttia on toistaiseksi voimassa olevia (Tilastokeskus 2016c). Määräaikaiset työsuhteet ovat naisilla hieman yleisempiä kuin miehillä. Vuonna 2015 naispalkansaajista 18 prosenttia työskenteli määräaikaisessa työsuhteessa ja miespalkansaajista noin 13 prosenttia (emt). Keskimäärin 15 prosenttia valtakunnallisten järjestöjen henkilöstöstä on osa-aikaisesti työskenteleviä. Noin kolmasosassa (32 %) järjestöistä ei ole lainkaan osa-aikaisia työntekijöitä ja kolmessa neljästä järjestöstä heitä on alle kymmenesosa koko henkilöstöstä. Keskimääräistä suurempi osuus osa-aikaista henkilöstöä työskentelee lastensuojelujärjestöissä (23 %) (taulukko 37).

Vuonna 2015 Suomessa osa-aikaisesti työskentelevien osuus oli naispalkansaajista 19 prosenttia ja miespalkansaajista 10 prosenttia (Tilastokeskus 2016c). Järjestöjen arviot henkilöstömäärän kehityksestä Järjestöjen vuoden 2016 henkilöstönäkymät vaikuttavat melko vakailta. Enemmistössä (52 %) järjestöjä kokonaishenkilöstömäärä on pysymässä ennallaan kuluvan vuoden aikana. Henkilöstömääränsä arvioi kasvavan lähes joka kolmas (31 %) ja vähenevän joka kuudes (17 %) järjestö. Kokonaishenkilöstömäärän kasvua ennakoivia järjestöjä on nyt kolme prosenttiyksikköä enemmän vuosi sitten ja sen supistumiseen uskovia viisi prosenttiyksikköä enemmän kuin vuonna 2014 (kuvio 17). Erityyppisissä työsuhteissa olevista työntekijöistä määräaikaisten lukumäärän ennakoidaan kasvavan muita yleisemmin vuonna 2016 (kuvio 18). Joka neljäs (25 %) järjestö arvioi määräaikaisten työsuhteiden lisääntyvän ja joka viides (20 %) vähenevän. Vakinaisissa työsuhteissa olevien määrän lisäämiseen uskotaan selvästi yleisemmin kuin kaksi vuotta sitten. Vakinaisiin työsuhteisiin arvioi palkkaavansa lisää henkilökuntaa nyt noin viidesosa (21 %) järjestöistä, mikä on 13 prosenttiyksikköä enemmän kuin

Profile for SOSTE

Järjestöbarometri 2016  

Sosiaali- ja terveysjärjestöjä on Suomessa noin 10 000. Joka viikko syntyy kolme uutta. Suuressa joukossa on muun muassa kansanterveys-, pot...

Järjestöbarometri 2016  

Sosiaali- ja terveysjärjestöjä on Suomessa noin 10 000. Joka viikko syntyy kolme uutta. Suuressa joukossa on muun muassa kansanterveys-, pot...

Profile for soste