Page 73

72

JÄR JESTÖBAROMETRI 2016

TAULUKKO 30.

Valtakunnallisissa järjestöissä käynnissä olevan muutoksen voimakkuus. Voimakas muutos

Kohtalainen muutos

Ei muutosta / vähäinen muutos

%

%

%

n

Kansanterveysjärjestöt

74

14

12

42

Vammaisjärjestöt

71

14

14

14

Toimiala*

Lastensuojelujärjestöt

50

25

25

12

Vanhusjärjestöt

43

57

-

7

Päihdejärjestöt

27

73

-

11

Kaikki järjestöt

64

25

11

94

* Toimialoittaisesta tarkastelusta on jätetty pois ne toimialat, joita edustavia järjestöjä on kysymykseen vastanneissa alle seitsemän. Kaikki järjestöt -rivillä ne on laskettu mukaan.

TAULUKKO 31.

Valtakunnallisissa järjestöissä käynnissä olevan muutoksen suunta. Laajentaminen

Pysyminen ennallaan

Supistaminen

%

%

%

Lastensuojelujärjestöt

54

46

-

13

Kansanterveysjärjestöt

50

38

12

42

Vanhusjärjestöt

29

57

14

7

Vammaisjärjestöt

29

43

29

14

Päihdejärjestöt

20

70

10

10

Kaikki järjestöt

41

45

14

93

Toimiala*

n

* Toimialoittaisesta tarkastelusta on jätetty pois ne toimialat, joita edustavia järjestöjä on kysymykseen vastanneissa alle seitsemän. Kaikki järjestöt -rivillä ne on laskettu mukaan.

ten järjestöjen muutosarvioiden välillä ei ole tilastollisesti merkitseviä eroja. Järjestöissä käynnissä olevista muutoksista on kerätty tietoa vuodesta 2006 lähtien (kuvio 11). Kuten kuviosta voidaan havaita, muutoksen voimakkuuden arvioissa ei ole selkeää muutostrendiä. Kaikkina tarkasteluvuosina vähintään joka toinen järjestöjohtaja on arvioinut käynnissä olevan muutoksen voimakkaaksi. Suurimmillaan muutoksen arvioitiin olevan vuonna 2011, jolloin lähes kolme neljäsosaa (73 %) arvioi sen voimakkaaksi. Vähiten muutosta järjes-

töjohtajat kokivat toiminnassa vuonna 2009, jolloin voimakkaaksi oman järjestönsä muutostilanteen arvioi puolet (51  %) vastaajista. Vuodesta 2013 lähtien muutosarvioissa on tapahtunut hienoista lieventymistä. Vuonna 2016 muutosta voimakkaana pitävien osuus on seitsemän prosenttiyksikköä pienempi kuin kolme vuotta aiemmin. Myös vähäiseksi tai olemattomaksi muutoksen arvioivia on nyt hieman vähemmän kuin vuonna 2013. Alle puolet (41 %) järjestöjohtajista arvioi järjestönsä toiminnan olevan laajen-

Profile for SOSTE

Järjestöbarometri 2016  

Sosiaali- ja terveysjärjestöjä on Suomessa noin 10 000. Joka viikko syntyy kolme uutta. Suuressa joukossa on muun muassa kansanterveys-, pot...

Järjestöbarometri 2016  

Sosiaali- ja terveysjärjestöjä on Suomessa noin 10 000. Joka viikko syntyy kolme uutta. Suuressa joukossa on muun muassa kansanterveys-, pot...

Profile for soste
Advertisement