Page 44

JÄR JESTÖBAROMETRI 2016

TAULUKKO 15.

Yhdistysten palkattu henkilöstö.

Vast. n

Henkilöstöä keskimäärin (mediaani)

Vast. n

14

87

2

11

potilasyhdistykset

15

165

1

24

mielenterveysyhdistykset

53

51

4

27

työttömien yhdistykset

85

13

3

11

lastensuojelun yleisyhdistykset

27

71

2

18

sijaishuoltoyhdistykset

9

11

*

*

vanhusten yleis-, asumis- ja palveluyhdistykset

77

77

14

59

eläkeläisyhdistykset

2

316

*

*

Toimiala*

Yhdistykset, joissa palkattua henkilöstöä %

Kansanterveysyhdistykset yleis- ja monialayhdistykset

Lastensuojeluyhdistykset

Vanhusyhdistykset

Vammaisyhdistykset invalidiyhdistykset

21

67

2

12

aistivammayhdistykset

19

42

*

*

kehitysvammayhdistykset

13

24

*

*

50

44

3

21

22

979

3

204

Päihdeyhdistykset Kaikki yhdistykset

* Toimialoittaisesta tarkastelusta on jätetty pois ne toimialat, joita edustavia yhdistyksiä on kysymykseen vastanneissa alle kymmenen. Kaikki yhdistykset -rivillä ne on laskettu mukaan.

Joka neljännessä (25 %) henkilökuntaa palkanneessa yhdistyksessä on vain yksi työntekijä ja yli kahdessa kolmasosassa (69 %) heitä on enintään viisi. Kuudessa prosentissa kyselyyn vastanneista yhdistyksistä työskentelee vähintään 50 työntekijää ja enimmillään heitä on 380. Henkilöstön palkkaamisessa ja palkatun henkilöstön määrissä on eroja eri toimialojen välillä. Lähes yhdeksässä kymmenestä työttömien yhdistyksestä (85 %) sekä runsaassa kolmessa neljäsosassa (77 %) vanhusten yleis-, asumis- ja palveluyhdistyksiä on palkattua henkilökuntaa (taulukko 15). Myös yli puolet mielenterveysyhdistyksistä (53 %)

ja puolet päihdeyhdistyksistä (50 %) on palkannut työvoimaa. Keskimääräinen henkilöstömäärä (mediaani) on muita suurempi vanhusten yleis-, asumis- ja palveluyhdistyksissä (14). Muita yhdistyksiä yleisemmin pelkin vapaaehtoisvoimin toimivat eläkeläisyhdistykset, joista vain kahdella prosentilla on palkattua henkilöstöä. Runsaalla kolmasosalla (37 %) henkilöstöä palkanneista yhdistyksistä on työllistämistuin työllistettyä työvoimaa. Yhdessä yhdistyksessä heitä on keskimäärin (mediaani) yksi henkilö (taulukko 16). Työllistämistuilla työllistäminen on vähentynyt vuoteen 2014 verrattuna, sillä

43

Profile for SOSTE

Järjestöbarometri 2016  

Sosiaali- ja terveysjärjestöjä on Suomessa noin 10 000. Joka viikko syntyy kolme uutta. Suuressa joukossa on muun muassa kansanterveys-, pot...

Järjestöbarometri 2016  

Sosiaali- ja terveysjärjestöjä on Suomessa noin 10 000. Joka viikko syntyy kolme uutta. Suuressa joukossa on muun muassa kansanterveys-, pot...

Profile for soste
Advertisement