Page 209

208

JÄR JESTÖBAROMETRI 2016

5

Mer dialog och stöd i organisationsledningen

hälsovårdsorganisationerna kan karakteriseras som organisationer med låg hierarki där de anställda på bred front deltar i besluten om arbetsgemenskapen. Utvärdering av arbetsprestationerna och prestationsbaserade löneandelar är klart sällsyntare i dessa organisationer än inom den offentliga och den privata sektorn. Organisationernas ledningspraxis ger de anställda omfattande autonomi vad gäller arbetsmetoder och tidtabeller. Trots denna autonomi ger de anställda lägre betyg åt organisationernas ledning än de anställda inom andra sektorer. Autonomi kan också upplevas som bristande ledarskap som kan göra det svårare att avgränsa och hantera arbetet meningsfullt, varvid de anställda sporras att arbeta mer än vad de har resurser till. Det avlönade arbetet i organisatio-

SO CIAL- O CH

nerna leds oftast av heltidsanställda, högutbildade verksamhetsledare. Till sin nuvarande post har de ofta kommit från andra organisationer eller från den offentliga sektorn. Organisationernas ledare är i regel nöjda med sitt arbete och sin egen arbetshälsa men önskar mer stöd från styrelsen, peer-to-peer-nätverk och utomstående experter. Enligt ledarnas egna erfarenheter har organisationerna sällan några personalproblem. Ledarnas syn på sin organisation är positivare än de anställdas. Atmosfären anses ha blivit bättre under de två senaste åren, men bland de anställda går åsikterna starkt isär på denna punkt. Som god praxis rekommenderar organisationsledningen öppen växelverkan och förtrolig atmosfär.

Profile for SOSTE

Järjestöbarometri 2016  

Sosiaali- ja terveysjärjestöjä on Suomessa noin 10 000. Joka viikko syntyy kolme uutta. Suuressa joukossa on muun muassa kansanterveys-, pot...

Järjestöbarometri 2016  

Sosiaali- ja terveysjärjestöjä on Suomessa noin 10 000. Joka viikko syntyy kolme uutta. Suuressa joukossa on muun muassa kansanterveys-, pot...

Profile for soste
Advertisement