Page 142

JÄR JESTÖBAROMETRI 2016

TAULUKKO 49.

Paikallisyhdistysten arviot toiminnan muutoksista tulevien viiden vuoden kuluessa. Yhdistyminen toisen yhdistyksen kanssa

Toiminnan jääminen tauolle

Toiminnan lakkaaminen ja purkautuminen

%

%

%

Ei

60

75

78

Mahdollisesti

28

16

12

Todennäköisesti

6

2

2

Ei osaa sanoa

6

7

8

966

949

948

n

ta yleisemmin toimintansa muuttuvan paljon kymmenen vuoden kuluessa (liite 21). Myös uusissa yhdistyksissä uskotaan vanhoja yleisemmin tulevan toiminnan eroavan paljon nykyisestä. Monissa paikallisyhdistyksissä arvioidaan valtakunnallisten järjestöjen tavoin toiminnan muutoksen liittyvän digitaalisen ja verkossa tapahtuvan osallistumisen ja toiminnan yleistymiseen. Myös toiminnan laajenemiseen ja monipuolistumiseen uskovia yhdistyksiä on paljon, mutta osa ennakoi myös supistumisia, lakkaamisia tai fuusioita tapahtuvan. Palveluja tuottavilla yhdistyksillä niiden muutokset nähdään mahdollisina tulevaisuudessa. ”Digitalisaation hyödyntäminen entistä enemmän, etsivän vanhustyön tehostaminen, yksinäisyyden torjuminen, omatoimisuuden lisääminen.” ”Verkon kautta (internet, some) tukeminen, laajempi toiminta-alue.” ”Verkossa kommunikointi lisääntyy ja sen kautta ideoitavien ja käynnistyvien toimintojen lisääntyminen ad hoc.” ”Toimintaa enemmin ja laaja-alaisemmin mm. monikulttuurisuus ja työikäiset. ”Enemmän toimintoja: kerhoja + vertaistukea, lastenhoitopalvelut, perhekeskustoiminta.” ”Onko yhdistyksillä asumispalvelutoimintaa, ateriapalveluja tai hoivapalve-

luja enää ollenkaan. Ja jos on, kuka niitä ostaa (asiakas, kunta, kuntayhtymä, sote-alue vai mikä)?” ”Yhdistyksen toiminta hiljenee jäsenmäärän vähentyessä ja se voi aiheuttaa yhdistyksen liittymisen isompaan.” ”Ikääntyvä jäsenistö, riski toiminnan loppumiseen.” Paikallisyhdistysten ennakoimista toiminnan muutoksista tiedusteltiin vielä lähemmin sitä, arvioivatko ne tulevien viiden vuoden kuluessa yhdistyvänsä toisen yhdistyksen kanssa, jättäytyvänsä tauolle toiminnassaan, tai onko näköpiirissä toiminnan lakkaaminen kokonaan ja yhdistyksen purkautuminen. Yhdistymistä toisen yhdistyksen kanssa pitää mahdollisena runsas neljäsosa (28 %) ja todennäköisenä kuusi prosenttia vastaajista (taulukko 49). Toiminnan jäämisen tauolle arvioi mahdolliseksi 16 prosenttia ja todennäköiseksi kaksi prosenttia yhdistyksistä. Toiminnan lakkaamisen ja yhdistyksen purkautumisen ennakoi mahdolliseksi 12 prosenttia ja todennäköiseksi kaksi prosenttia vastaajista. Selvä enemmistö yhdistyksistä ei usko mihinkään näistä kolmesta kehityssuunnasta. Fuusiota todennäköisenä pitäviä yhdistyksiä on muita yleisemmin invalidiyhdistyksissä (14 %), kehitysvammayhdistyksissä (14 %) ja potilasyhdistyksissä (11 %). Toiminnan jäämisen tauolle ar-

141

Profile for SOSTE

Järjestöbarometri 2016  

Sosiaali- ja terveysjärjestöjä on Suomessa noin 10 000. Joka viikko syntyy kolme uutta. Suuressa joukossa on muun muassa kansanterveys-, pot...

Järjestöbarometri 2016  

Sosiaali- ja terveysjärjestöjä on Suomessa noin 10 000. Joka viikko syntyy kolme uutta. Suuressa joukossa on muun muassa kansanterveys-, pot...

Profile for soste
Advertisement