Page 105

104

JÄR JESTÖBAROMETRI 2016

Sosiaali- ja terveydenhuollon integraatio Sosiaalipalveluiden asiakaslähtöisyys Sosiaalipalveluiden yhdenvertainen saatavuus Terveyspalveluiden asiakaslähtöisyys Sosiaalipalveluiden laatu Terveyspalveluiden yhdenvertainen saatavuus Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integraatio Terveyspalveluiden laatu 0%

20 %

Huonosti

40 %

Kohtalaisesti

60 %

Hyvin

80 %

100 %

Ei osaa sanoa

KUVIO 20. Järjestöjohdon arviot sote-uudistuksen onnistumisesta.

tämän esille myös uudistusta koskevissa avoimissa vastauksissaan. Järjestöjohdon oli vuoden 2016 alussa vaikea ennakoida sote-uudistuksen toteutumista. Vastaajista 18–24 prosenttia ei osannut ottaa kantaa tiedusteltuihin seikkoihin. Avoimissa vastauksissa tuotiin esille lainsäädännön keskeneräisyys, mikä vaikeuttaa sote-uudistuksen arviointia. ”Kukaan ei tiedä mitä sote tuo tullessaan, jos se edes tulee.” ”SOTE muuttaa järjestöjen roolia ehkä enemmän mitä osaamme nyt nähdä.” Paikallisyhdistyksissä arvioitiin sote-uudistuksen onnistumista valtakunnallisten järjestöjen johtoa kriittisemmin (ks. kuvio 21 ja liite 18). Paikallisyhdistyksissä heikoiten arvioitiin toteutuvan sosiaali- ja terveyspalvelujen yhdenvertaisen saatavuuden ja sosiaalipalvelujen asiakasläh-

töisyyden. Näiden ennakoi toteutuvan huonosti sote-uudistuksessa neljä vastaajaa kymmenestä (39–41%), kun onnistumiseen luotti noin neljännes (23–25 %). Terveyspalvelujen asiakaslähtöisyyden, sosiaali- ja terveydenhuollon integraation ja sosiaalipalvelujen laadun paikallisyhdistysvastaajat arvioivat toteutuvan jossain määrin heikommin kuin hyvin sote-uudistuksessa. Kielteisiä arvioita oli noin kolmannes (32–36 %) ja myönteisiä noin neljännes (25–28 %). Terveyspalvelujen laadun sekä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integraation suhteen näkemykset jakautuivat: hieman useampi, noin kolme kymmenestä (30–32 %), katsoi näissä onnistuttavan hyvin ja selvästi epäileviä oli 28–29 prosenttia. Varsinkin paikallisyhdistyksille, jotka eivät tuota palveluja, sote-uudistuksen onnistumisen arviointi oli haastavaa; hankalin oli integraation toteutuminen uusissa rakenteissa.

Profile for SOSTE

Järjestöbarometri 2016  

Sosiaali- ja terveysjärjestöjä on Suomessa noin 10 000. Joka viikko syntyy kolme uutta. Suuressa joukossa on muun muassa kansanterveys-, pot...

Järjestöbarometri 2016  

Sosiaali- ja terveysjärjestöjä on Suomessa noin 10 000. Joka viikko syntyy kolme uutta. Suuressa joukossa on muun muassa kansanterveys-, pot...

Profile for soste
Advertisement