Page 138

Kyselyyn osallistuneissa paikallisyhdistyksissä on keskimäärin (mediaani) 140 jäsentä (taulukko 43). Suurimmat jäsenmäärät ovat potilasyhdistyksissä, joissa jäseniä on keskimäärin 247. Myös invalidiyhdistyksissä ja eläkeläisyhdistyksissä on jäseniä selvästi keskimääräistä enemmän, 163–195 jäsentä. Taulukko 43. Yhdistysten keskimääräinen henkilöjäsenmäärä toimialoittain. Toimiala* Potilasyhdistykset Invalidiyhdistykset Eläkeläisyhdistykset Lastensuojelun yleisyhdistykset Kansanterveyden yleis- ja monialayhdistykset Aistivammayhdistykset Kehitysvammayhdistykset Mielenterveysyhdistykset Vanhusten yleis-, asumis- ja palveluyhdistykset Sijaishuoltoyhdistykset Työttömien yhdistykset Päihdeyhdistykset Kaikki yhdistykset

Jäsenmäärän mediaani 247 195 163 141 115 107 91 70 70 69 58 37 140

n 191 72 378 52 75 44 30 56 88 12 25 41 1 083

* Toimialoittaisesta tarkastelusta on jätetty pois ne toimialat, joita edustavia yhdistyksiä on kysymykseen vastanneissa alle kymmenen.

Paikallisyhdistysten jäsenmäärät ovat kehittyneet varsin myönteisesti, sillä vuonna 2011 74 prosenttia yhdistyksistä ilmoitti jäsenmääränsä pysyneen ennallaan tai kasvaneen kahden edellisvuoden aikana (Järjestöbarometri 2011). Tästä huolimatta jäsenhankinta on paikallisyhdistysten ja valtakunnallisten järjestöjen arvioiden mukaan keskeinen haaste. 63 prosenttia yhdistyksistä, 69 prosenttia järjestöjohdosta ja 74 prosenttia aluetyöntekijöistä pitää jäsenhankinnan merkitystä suurena paikallistoiminnan kehittämisessä. Jäsenhankinnan merkitystä suurena pitävien järjestöjohtajien osuus on kasvanut tasaisesti ollen vuonna 2006 50 prosenttia ja vuonna 2012 jo 69 prosenttia (katso edellä luvut 3.1 ja 4.4).

Ihmisten tavoittaminen mukaan toimintaan Uusien ihmisten tavoittaminen mukaan järjestöjen toimintaan on oleellista toiminnan jatkuvuuden kannalta. Kuten edellä luvussa 3.1 todetaan, yhdistysten yleisimmät huolenaiheet liittyvät vapaaehtoisten määrään, jäsenistön aktiivisuuteen ja jäsenmäärään. Ihmisten tavoittamiseen liittyen järjestöjohtajilta kysyttiin, onko järjestössä tekeillä tai suunnitteilla uusia toimenpiteitä ihmisten tavoittamiseksi mukaan järjestön toimintaan. Noin kahdessa kolmesta (68 %) järjestöstä uusia toimenpiteitä joko tehdään tai suunnitellaan ja yhdessä kolmesta (32 %) ei.

137

Profile for SOSTE

Järjestöbarometri 2012  

JÄRJESTÖBAROMETRI® on ajankohtaiskuva sosiaali- ja terveysjärjestöistä: niiden toiminnasta ja siihen osallistuvista sekä järjestöjen yhteisk...

Järjestöbarometri 2012  

JÄRJESTÖBAROMETRI® on ajankohtaiskuva sosiaali- ja terveysjärjestöistä: niiden toiminnasta ja siihen osallistuvista sekä järjestöjen yhteisk...

Profile for soste
Advertisement