Page 114

Aluetyöntekijöistä runsas kolmannes (35 %) on tehtävänimikkeeltään aluesihteerejä, piirisihteerejä tai aluetyöntekijöitä. Hieman alle kolmannes (30 %) työskentelee nimikkeellä toiminnanjohtaja tai aluejohtaja. Viidellä prosentilla tehtävänimike on kuntoutussihteeri tai -ohjaaja. Vajaan kolmanneksen (30 %) tehtävänimike on jokin muu. Järjestöjen alueellisen toiminnan tehtävänä on useimmin paikallisyhdistysten tukeminen sekä vapaaehtois- ja vertaistukitoiminnan ylläpitäminen. Alueellinen toiminta voi myös keskittyä jäsenten neuvontaan ja tukemiseen. Järjestöjen alueellisen toiminnan painopisteitä selvitettiin tarkemmin kysymällä aluetyöntekijöiltä, miten tärkeinä he pitävät eräitä tehtäviä omassa työssään. Kysytyistä 23 tehtävästä muodostettiin seitsemän faktoria, joilla voidaan tiivistetysti kuvata aluetyön painopisteitä. Nämä tehtävät ja niiden merkitys aluetyöntekijöiden työssä on kuvattu kuviossa 35. Kaikkien 23 tehtävän merkitysten arvioinnit on koottu liitteeseen 11. Kuten seuraavasta kuviosta voidaan havaita, paikallisyhdistysten tukeminen, ohjaus ja koulutus, aluetyöntekijöiden yhteistyö ja vaikuttamistoiminta sekä järjestöyhteistyö ja tapahtumien järjestäminen ovat keskeisiä aluetyön painopisteitä. Yli 70 prosenttia aluetyöntekijöistä arvioi näiden tehtävien merkityksen suureksi omassa työssään. Koulutuksen, neuvonnan ja ohjauksen arvioi työnsä kannalta merkittäväksi vajaa puolet (44 %) aluetyöntekijöistä. Aluetyön painopisteinä ovat selvästi harvemmin sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön konsultointi, verkostotyö ja projektit sekä kuntoutukseen liittyvät tehtävät, jotka ovat merkittäviä runsaalle neljännekselle aluetyöntekijöistä (27–29 %) heidän omassa työssään.

Paikallisyhdistysten tukeminen, ohjaus ja koulutus Aluetyöntekijöiden yhteistyö ja vaikuttamistoiminta Järjestöyhteistyö ja tapahtumien järjestäminen Koulutus, neuvonta ja ohjaus Sosiaali- ja terv.huollon henkilöstön konsultointi Verkostotyö ja projektit

Kuntoutukseen liittyvät tehtävät

0%

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 % 100 %

% aluetyöntekijöistä Suuri

Kohtalainen

Pieni

Ei koske omaa työtä

Kuvio 35. Aluetyöntekijöiden (n=114) arviot eri tehtävien merkityksestä omassa työssään.

113

Profile for SOSTE

Järjestöbarometri 2012  

JÄRJESTÖBAROMETRI® on ajankohtaiskuva sosiaali- ja terveysjärjestöistä: niiden toiminnasta ja siihen osallistuvista sekä järjestöjen yhteisk...

Järjestöbarometri 2012  

JÄRJESTÖBAROMETRI® on ajankohtaiskuva sosiaali- ja terveysjärjestöistä: niiden toiminnasta ja siihen osallistuvista sekä järjestöjen yhteisk...

Profile for soste
Advertisement