Page 34

3 Paikallisyhdistysten toiminta Suomessa on rekisteröity noin 13 0003 sosiaali- ja terveysyhdistystä. Paikallisyhdistykset muodostavat järjestökentän lukumääräisesti suurimman toimijajoukon. Järjestöbarometrin perusjoukkoon kuuluvilla 151 valtakunnallisella järjestöllä on yli 8 000 paikallista jäsenyhdistystä. Piiriyhdistyksiä niillä on yhteensä noin 300. (RAY:n avustustilastot.) Tässä luvussa paikallisyhdistysten toimintaa tarkastellaan vuoden 2013 alussa tehtyyn Järjestöbarometrikyselyyn osallistuneen 1 052 yhdistyksen vastausten pohjalta. Luvun aluksi tarkastellaan yhdistysten toiminnan ajankohtaistilannetta, huolen ja tyytyväisyyden aiheita sekä toiminnan uhkia. Seuraavaksi käsitellään yhdistysten toimintamuotoja ja hieman lähemmin syrjäytymisen ehkäisyä yhdistysten toiminnassa. Yhdistysten voimavaroista tarkastellaan palkattua henkilöstöä, taloutta, kuntien toiminta-avustuksia ja muita rahoituslähteitä sekä kunnilta saatuja toimintatiloja. Luvun lopuksi tehdään katsaus vuonna 2012 rekisteröityihin ja purkautuneisiin sosiaali- ja terveysyhdistyksiin. Paikallisyhdistysten arvioita kilpailutuksen vaikutuksista tarkastellaan erityisteemaluvussa viisi.

3.1 Toiminnan ajankohtaistilanne Muutostilanne Yhdistyksiä pyydettiin arvioimaan oman toimintansa muutostilannetta asteikoilla: ei muutosta – voimakas muutos ja toiminnan voimakas supistaminen – toiminnan voimakas laajentaminen. Lisäksi vastaajia pyydettiin kuvailemaan, mitä yhdistyksiä koskevat muutokset ovat käytännössä.

Arvioitu luku perustuu professori Martti Siisiäisen Jyväskylän yliopistossa tekemiin yhdistysrekisteröintien pitkittäistarkasteluihin ja koskee uusien yhdistysten rekisteröintien kokonaismäärää, ei tällä hetkellä rekisterissä tai toiminnassa olevien yhdistysten määrää.

3

33

Profile for SOSTE

Järjestöbarometri 2013  

Järjestöbarometri kertoo sosiaali- ja terveysjärjestöistä: niiden yhteiskunnallisesta roolista, toiminnasta, toimintaedellytyksistä sekä muu...

Järjestöbarometri 2013  

Järjestöbarometri kertoo sosiaali- ja terveysjärjestöistä: niiden yhteiskunnallisesta roolista, toiminnasta, toimintaedellytyksistä sekä muu...

Profile for soste
Advertisement