Page 22

Järjestöbarometrissa 2010 järjestöt arvioivat kuntoutuksen keskeisimmiksi ongelmiksi riittämätöntä ja epävarmaa rahoitusta, kilpailutuskäytäntöjä ja -standardeja sekä ikääntyneiden vaaraa jäädä ilman kuntoutusta (Järjestöbarometri 2010). Kela on listannut kuntoutuksen kehittämisohjelmassaan Kelan kuntoutuksen tämänhetkisiä haasteita. Järjestelmään liittyviä haasteita ovat Kelan mukaan kuntoutusjärjestelmän monimutkaisuus, yhteistyö terveydenhuollon ja muiden kuntoutukseen liittyvien tahojen kanssa sekä nykyisen hankintamenettelyn vaativuus ja jäykkyys. Asiakkaaseen littyviä haasteita ovat mm. kuntoutuksen parempi kohdentaminen, kuntoutustarpeen varhainen havaitseminen, kuntoutuksen oikea-­ aikaisuus, kuntoutussuunnitelmien parantaminen, kuntoutuksen vaikuttavuuden parantaminen ja yhdenvertaisuuden vahvistaminen kuntoutuksessa. (Kuntoutuksen kehittämisohjelma 2015.) Kuntoutusta käsitellään myös nykyisessä hallitusohjelmassa. Siinä luvataan varata riittävät resurssit työttömien työkyvyn arviointiin ja palvelujen piiriin ohjaamiseen sekä ammatilliseen kuntoutukseen liittyviin palveluihin. Hallitusohjelmassa todetaan myös, että pitkään työttöminä olleiden kannalta kuntoutus on yksi oleellisista tekijöistä työelämään paluun kannalta. Työurien pidentämisen näkökulmasta on merkittävää myös se, että osatyökykyisten ja vaikeasti työllistyvien henkilöiden mahdollisuuksia työntekoon ja kuntoutukseen luvataan parantaa. Hallitusohjelmaan on lisäksi kirjattu, että terveydenhuollon, sosiaalivakuutuksen ja kuntoutuksen eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja raportointia parannetaan hoito- ja palveluketjujen parantamiseksi. Lääkinnällisen kuntoutuksen työnjakoa erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja Kelan välillä selkiytetään. Edelleen luvataan parantaa monialaisen kuntoutuksen asiakaslähtöisyyttä ja selkiyttää kuntoutuksen järjestämis- ja rahoitusvastuita sekä kuntoutusprosessia kuntoutujan näkökulmasta. Järjestöjen ehdottamaa Kelan kuntoutusoikeuden 65 vuoden ikärajan korottamista 68 vuoteen luvataan arvioida. (Valtioneuvoston kanslia 2011.)

21

Profile for SOSTE

Järjestöbarometri 2013  

Järjestöbarometri kertoo sosiaali- ja terveysjärjestöistä: niiden yhteiskunnallisesta roolista, toiminnasta, toimintaedellytyksistä sekä muu...

Järjestöbarometri 2013  

Järjestöbarometri kertoo sosiaali- ja terveysjärjestöistä: niiden yhteiskunnallisesta roolista, toiminnasta, toimintaedellytyksistä sekä muu...

Profile for soste
Advertisement