Page 155

Vastaajien arvioimat eri toimintojen painoarvot ovat pysyneet vuodesta toiseen hyvin samankaltaisina eikä niissä ole havaittavissa selkeitä muutostrendejä. Poikkeuksena on palveluntuottaminen, jonka merkitys järjestöjen toiminnassa on Järjestöbarometrin keräämän aikasarjan kattamana aikana vähentynyt vuoteen 2011 asti, mutta kääntynyt sen jälkeen hienoiseen kasvuun. Vuonna 2004 vielä kaksi kolmesta järjestöstä mutta vuonna 2011 enää runsas kolmasosa arvioi palveluntuottamisen painoarvon toiminnassaan suureksi. Vuotta 2013 koskevassa sekä siitä 3–5 vuoden päähän ulottuvassa arviossa 43 prosenttia järjestöistä pitää palveluntuotantoa merkittävänä toiminnassaan. Vajaa kolmannes järjestöistä on käynnistänyt vuonna 2012 ja viisi prosenttia (kolme järjestöä) suunnittelee käynnistävänsä vuonna 2013 jonkin uuden palvelun. Käynnistettäviä palveluja ovat mm. erilaiset asumispalvelut, velka- ja talousneuvonta, päiväkoti ja lastensuojelun tukitoiminta. Palvelutoimintaansa on yhtiöittänyt vuonna 2012 kaksi järjestöä ja sitä suunnittelee kolme järjestöä. Järjestöbarometriin osallistuneista valtakunnallisista järjestöistä yhteensä 27 on yhtiöittänyt toimintaansa vuosien 2004–2012 aikana. Uusia palveluja on käynnistänyt vuodesta 2009 lähtien vuosittain enimmillään noin neljännes järjestöistä. Vuonna 2012 palveluja käynnistäneitä järjestöjä oli alle viidennes, eli selvästi vähemmän kuin vuonna 2013 (30 %). Palveluja tuottavista järjestöistä joka viides on lopettanut jonkin palvelun vuonna 2012. Lopetettuja palveluja ovat mm. sopeutumisvalmennuskurssit, turvakoti, päiväkoti, nuorten huumehoitoyksikkö ja lastensuojeluyksikkö. Runsas viidesosa valtakunnallisista järjestöistä ilmoittaa, että kuntaliitokset ja muutokset sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisessä ovat vaikuttaneet niiden mahdollisuuksiin toimia sosiaalipalvelujen tuottajana. Kuntaliitokset ja sosiaalija terveyspalvelujen muutokset ovat järjestöjen mukaan lisänneet sopimusten epävarmuutta sekä pitkittäneet prosesseja. Kolmasosa valtakunnallisten järjestöjen johtajista arvioi, että jokin niiden tarjoamista palvelumuodoista on vuoden 2013 aikana erityisen suurissa vaikeuksissa. Vaikeuksia ennakoidaan nyt siis hieman yleisemmin kuin edellisvuosina, jolloin niitä arvioi tulevan noin neljäsosa järjestöistä. Vaikeuksia arvioitiin mm. laitosmuotoiseen kuntoutukseen, sopeutumisvalmennuskursseihin, lasten sijaishuoltoon, turvakoteihin, päihdeongelmaisten ensikoteihin ja vaikeavammaisten palveluasumiseen. Valtakunnallisista järjestöistä yhdeksän suunnittelee toimintayksiköiden supistamista ja kaksi toteuttaa niitä vuoden 2013 aikana. Vähentämisaikeet ovat yhtä yleisiä kuin edellisenä vuonna. Toimintayksiköiden lakkauttamista on suunnittelemassa kaksi valtakunnallista järjestöä ja toteuttaa vuoden 2013 aikana kuusi järjestöä. Edellisvuonna toimintayksiköiden lakkauttamista suunnitteli kaksi järjestöä ja aikoi toteuttaa yksi järjestö, eli lakkauttamiset ovat nyt hieman yleisempiä. Viisi prosenttia vastaajista eli neljä järjestöä ennakoi lomauttavansa ja kymmenen prosenttia eli kahdeksan järjestöä irtisanovansa henkilöstöä vuoden 2013 kuluessa. Henkilöstöä irtisanovien järjestöjen osuus on kasvanut hieman edellis-

154

Profile for SOSTE

Järjestöbarometri 2013  

Järjestöbarometri kertoo sosiaali- ja terveysjärjestöistä: niiden yhteiskunnallisesta roolista, toiminnasta, toimintaedellytyksistä sekä muu...

Järjestöbarometri 2013  

Järjestöbarometri kertoo sosiaali- ja terveysjärjestöistä: niiden yhteiskunnallisesta roolista, toiminnasta, toimintaedellytyksistä sekä muu...

Profile for soste