Page 146

Taulukko 50. Kuntoutuspäälliköiden arviot Kelan rahoituksella tuotettavien kuntoutuspalvelujen ongelmista oman järjestön tuottamissa palveluissa. Ei ongelmia

On ongelmia

%

%

Sopeutumisvalmennuskurssit

19

81

n 21

Muut kuntoutuskurssit

36

64

14

TYK-kuntoutuspalvelut

43

57

7

Kuntoutuslaitosjaksot

50

50

14

ASLAK-kurssit

50

50

6

Kuntoutuslaitosjaksoja tuottaa 14 kyselyyn vastannutta järjestöä, joista seitsemän (50 %) raportoi ongelmista. TYK-kuntoutuspalvelujen ja ASLAK-kurssien tuottaminen Kelan rahoituksella on harvinaisempaa, mutta niissäkin vähintään puolet palvelua tuottavista kokee ongelmia. Vaikka edellä taulukossa 50 esitetyt palveluja tuottavien järjestöjen lukumäärät ovat pieniä, koskettavat raportoidut kuntoutuspalvelujen tuottamiseen liittyvät ongelmat oletettavasti kyselyyn vastanneiden järjestöjen useampia palveluyksiköitä. Kyselyyn vastanneesta 37 järjestöstä 22 tuottaa jotakin kuntoutuspalvelua Kelan rahoituksella. Näistä 22 järjestöstä 18 raportoi ongelmista jossakin Kelan rahoituksella tuotettavassa kuntoutuspalvelussa. Ongelmista Kelan rahoituksella tuotettavissa kuntoutuspalveluissa kokeneissa järjestöissä kuntoutuspalvelujen kokonaiskustannukset ovat keskimäärin (mediaani) noin 900 000 euroa ja yhteensä lähes 200 miljoonaa euroa. Tästä rahoituksesta keskimäärin (mediaani) puolet tulee Kelalta. Vastaajilta kysyttiin avovastauksin, mihin Kelan rahoituksella tuotettavien kuntoutuspalvelujen ongelmat liittyvät. Selvästi useimmin vastauksissa tuotiin esiin Kelan standardeihin liittyviä ongelmia. Ne koettiin tiukoiksi, vastaavan heikosti tarvetta ja tuottavan kaikille samaa palvelua yksilöllisestä tarpeesta riippumatta.

”” ””

Kela tekee standardeillaan sopeutumisvalmennuksen tuottamisen hankalaksi tai haluaa vähentää sopeutumisvalmennusta. (Kuntoutuspäällikkö) Kelan standardit eivät sovellu viittomakielisten kuurojen tarvitsemaan sosiaaliseen ja kielelliseen kuntoutukseen. Kursseille hakeutuminen on mutkikasta. Hakemista pitäisi helpottaa ja lomakkeita uudistaa. (Kuntoutuspäällikkö) Tiukat standardit ja kriteeristö ei vastaa olemassa olevaa tarvetta, jolloin kurssien toteutuksessa on sellaisia elementtejä, jotka eivät palvele kuntoutujaa. (Kuntoutuspäällikkö) Standardien ja kilpailutuksen yhteydessä syntyvät tiukat ’kaikille samanlaista’ kuntoutuksen muoto- ja sisältövaatimukset ovat ristiriidassa standardin hengen kanssa, jonka mukaan kuntoutuksessa tulee kunnioittaa yksilöllisyyttä ja räätälöidä toimenpiteet laadullisesti tavoitteen mukaisesti. (Kuntoutuspäällikkö)

”” ””

145

Profile for SOSTE

Järjestöbarometri 2013  

Järjestöbarometri kertoo sosiaali- ja terveysjärjestöistä: niiden yhteiskunnallisesta roolista, toiminnasta, toimintaedellytyksistä sekä muu...

Järjestöbarometri 2013  

Järjestöbarometri kertoo sosiaali- ja terveysjärjestöistä: niiden yhteiskunnallisesta roolista, toiminnasta, toimintaedellytyksistä sekä muu...

Profile for soste
Advertisement