Page 100

Järjestöiltä tiedusteltiin keskeisimpiä syitä siihen, miksi niiden taloudellinen tilanne on huono tai heikkenemässä nykyisestä sekä perusteluja myös hyväksi tai kohenevaksi arvioituun taloustilanteeseen. Huonon tai huononevan taloustilanteensa syyksi järjestöt ilmoittavat yleisimmin toiminta-avustusten riittämättömyyden. RAY:n ja muiden tahojen myöntämien avustusten määrä on liian pieni ja niihin ei ole onnistuttu saamaan tarvittavia korotuksia. Myös järjestöjen omassa varainhankinnassa koetaan haasteita ja siinä ei ole päästy toivottuihin tuloksiin. Osalla järjestöistä palvelu- ja liiketoiminnan heikentyneet tuotot ovat syynä huonoon taloustilanteeseen. Myös yllättävät kuluerät sekä investoinnit ovat heikentäneet joidenkin järjestöjen talousnäkymiä.

”” ”””” ”” ”” ”””” ””

Avustusten väheneminen, jotka johtaneet mm. liitossa käytäviin yt-neuvotteluihin. Emme saaneet RAY:ltä uutta hanketta eikä korotusta yleisavustukseen. Kaikki kustannukset nousevat (varsinkin palkat), mutta avustukset eivät pysy mukana. RAY:n avustukset eivät ole seuranneet kulujen kasvua, inflaatiota. Oman varainhankinnan vaikeudet. Oma varainhankinta on erittäin haasteellista vaikeina taloudellisina aikoina. Liiketoiminnan tuloksen heikentyminen. Kuntoutuspalvelujen tuottojen alentuminen. Vuonna 2012 toiminnassa aiheutui monia yllättäviä kulueriä, joihin ei oltu voitu varautua, ja lisäksi budjetoidut tuotto-odotukset jäivät toteutumatta. Vieraan pääoman kasvu investointien seurauksena.

Hyvän tai nykyisestä kohenevan taloustilanteen taustalla on useimmiten järjestöjen määrätietoinen ja tarkka taloudenpito, johon on tarvittaessa liittynyt toimintojen ja kulujen karsimista, keskittymistä ydintehtäviin sekä rakenteellisia uudistuksia. Tulot ja toiminta on onnistuttu pitämään tasapainossa ja kulut suhteuttamaan käytettävissä oleviin varoihin.

”” ”””” ”” ”” ””

Kustannustehokas toiminta. Hyvämaineinen organisaatio, joka tehnyt pitkään ja päämäärätietoisesti työtä. Järjestössä tehty rakennemuutos ja keskittyminen ydintehtävään. Kulujen karsiminen ja toimintojen organisointi. Olemme tehneet viiden vuoden ajan määrätietoista työtä talouden parantamiseksi. Parempi kontrolli, uudet hyvät järjestelmät, uusi henkilöstö, jotka ymmärtävät budjetin ja toiminnan välisen suhteen. Toiminnan ja talouden tasapainossa pitäminen.

Osalla järjestöistä toiminta-avustusten tai jäsenmaksutuottojen myönteinen kehitys on syynä kohentuneeseen taloustilanteeseen.

99

Profile for SOSTE

Järjestöbarometri 2013  

Järjestöbarometri kertoo sosiaali- ja terveysjärjestöistä: niiden yhteiskunnallisesta roolista, toiminnasta, toimintaedellytyksistä sekä muu...

Järjestöbarometri 2013  

Järjestöbarometri kertoo sosiaali- ja terveysjärjestöistä: niiden yhteiskunnallisesta roolista, toiminnasta, toimintaedellytyksistä sekä muu...

Profile for soste
Advertisement