Page 1

l

tehokkaita toimia työttömyyttä vastaan – laatua työvoimapolitiikkaan l

nostaa työllisyysmäärärahoja

l

pidentää työuria työelämän laatua ja hyvinvointia kehittämällä l

luoda parempia ja joustavampia mahdollisuuksia yhdistää työ ja perhe-elämä l

helpottaa omien työaikojen joustavaa suunnittelua työaikapankkien avulla turvata pätkätyöläisille oikeuden lomaan l takuupalkan ja paremman työsuhde turvan vuokratyöntekijöille l työehtojen valvonnan kuntoon ja kanneoikeuden ammattiliitoille

Sosialidemokraatit eivät halua l

nostaa lakisääteistä eläkkeen alaikärajaa (63 vuotta) l

kahden kerroksen työmarkkinoita l hukata kokemuksen tuomaa osaamista ja hiljaista tietoa

l

luopua yleissitovista työehtosopimuksista l

kiristää työn verotusta tai nostaa arvonlisäveroa

Lisää tietoa SDP:n tavoitteista: www.sdp.fi

TYÖN JA OIKEUDENMUKAISUUDEN PUOLESTA

TYÖELÄMÄ

Sosialidemokraatit haluavat

TYÖN JA OIKEUDENMUKAISUUDEN PUOLESTA


Maailman paras työelämä Suomen kilpailuvaltti kansainvälisessä

Vuokratyöntekijöiden asemaa on

kilpailussa voi olla maailman paras

parannettava. Vuokratyöntekijöille

työelämä. Me ansaitsemme parempia

on otettava käyttöön parempi

työoloja, arvokasta kohtelua, parempaa

työsuhdeturva sekä takuupalkka.

johtamista, lisää päätösvaltaa omaan

Jokaisella työtä tekevällä on oikeus

työhömme, palkan jolla tulee toimeen

lomaan. Lomapankki takaa pätkä-

sekä lisää jaettuja onnistumisen elämyksiä

työläisille loman.

työelämään. Laadukkaasta työsuojelusta ja työTyö on muutakin kuin toimeentulon lähde.

ehtojen valvonnasta on pidettävä

Työ on tapa kantaa vastuuta itsestä,

kiinni. Tämä vaatii ammattijärjestöjen

läheisistä ihmisistä ja yhteiskunnasta.

vahvaa asemaa sekä työntekijöiden

Työ tuo ystäviä, työ opettaa ja avaa

edustajien toimintaedellytysten

uusia näkökulmia elämään.

turvaamista.

Työn on joustettava ihmisten ehdoilla.

Työn on oltava aina kannattavaa.

Työ ja perhe-elämä on voitava yhdistää

Siksi palkkojen tulee riittää elämiseen

joustavasti. Me tarvitsemme uuden,

eikä työtä tule verottaa nykyistä

osittaisen kotihoidon tuen ja käytön

ankarammin. Myös palkansaajien

mukaan määräytyvät päivähoitomaksut.

ostovoimaa heikentävät arvonlisä-

Ikääntyville ja osatyökykyisille on luotava

veron ja energiaverojen korotukset

heille sopivat mallit osallistua työelämään.

on torjuttava.

Omista työajoista on voitava päättää nykyistä joustavammin. Työaikapankit on vakiinnutettava laajaan käyttöön. Jokaisella on oltava oikeus räätälöidä työaikansa yhdessä työnantajan kanssa itselleen sopivaksi.

TYÖN JA OIKEUDENMUKAISUUDEN PUOLESTA

Maailman paras työelämä  

SDP:n vaaliteemat: Työelämä

Maailman paras työelämä  

SDP:n vaaliteemat: Työelämä

Advertisement