Page 1

l

kaventaa tuloeroja ja vähentää eriarvoisuutta l

korottaa perusturvaa sadalla eurolla kuukaudessa l

säätää vanhuspalvelulain ja turvata sen vaatimat resurssit l

lapsilisät myös toimeentulotukea saaville perheille l

sitoa opintotuen indeksiin

l

OIKEUDENMUKAISUUS

Sosialidemokraatit haluavat

yhdistää sosiaali- ja terveyspalveluiden maksukatot sekä madaltaa niitä l

poistaa työmarkkinatuesta puolison tuloihin perustuvan tarveharkinnan l

turvata julkiset palvelut

Lisää tietoa SDP:n tavoitteista: www.sdp.fi

TYÖN JA OIKEUDENMUKAISUUDEN PUOLESTA

TYÖN JA OIKEUDENMUKAISUUDEN PUOLESTA


Tuloeroja on kavennettava Tuloerot ovat kasvaneet. Köyhissä perheissä

Maksukattojen yhdistäminen

eläviä lapsia on tällä hetkellä yhtä paljon

ja madaltaminen sosiaali- ja

kuin 70-luvulla. Pitkäaikainen työttömyys

terveydenhuollossa auttaa

uhkaa syrjäyttää ihmisiä köyhyyteen ja

paljon sairastavia selviämään

erityisesti yksin asuvilla iäkkäillä ihmisillä on

kustannuksistaan. Opintotuki on

taloudellisesti niukkaa. Tämä kehitys uhkaa

sidottava indeksiin, jotta hintojen

tasa-arvoa, oikeudenmukaisuutta ja tekee

nousu ei aja opiskelijoita ahdinkoon.

ihmisistä vieraita toisilleen. Verot on asetettava maksukyvyn Paras tapa tukea tasa-arvoa ovat

mukaan. Vastustamme

laadukkaat julkiset palvelut. Niiden laadusta

tasaverokehitystä emmekä

on pidettävä huolta. Erityistä panostusta

halua korottaa köyhimpiä ankarasti

kaivataan vanhuspalveluihin sekä päihde- ja

kohtelevia veroja kuten arvonlisä-

mielenterveyspalveluiden vahvistamiseen.

ja energiaveroja. Välttämättömät veronkorotukset on tehtävä suuriin

Perusturvaa on parannettava. Sadan euron

omaisuuksiin sekä pääomatuloihin.

korotus työttömän peruspäivärahaan, työmarkkinatukeen sekä sairaus- ja vanhempainpäivärahojen minimitasoon vähentää köyhyyttä ja ihmisten juoksuttamista toimeentulotukiluukulla. Köyhimpien perheiden auttamiseksi lapsilisät kuuluvat myös toimeentulotuen asiakkaille.

TYÖN JA OIKEUDENMUKAISUUDEN PUOLESTA

Tuloeroja on kavennettava  

SDP:n vaaliteemat: Oikeudenmukaisuus