Page 1

l

säätää vanhuspalvelulain ja turvata sille riittävät resurssit l

turvata eläkkeiden ostovoiman

l

parantaa omaishoitajien asemaa

l pitää pienet eläkkeet verottomana myös tulevaisuudessa l nostaa kunnallisveron perusvähennystä 3000 euroon

Sosialidemokraatit eivät halua l

leikata eläkkeitä

l

kiristää arvonlisäveroa ja energiaveroja

l

yksityistää palveluita

Lisätietoja SDP:n tavoitteista: www.sdp.fi

TYÖN JA OIKEUDENMUKAISUUDEN PUOLESTA

ELÄKELÄISET

Sosialidemokraatit haluavat

TYÖN JA OIKEUDENMUKAISUUDEN PUOLESTA


Ihmisarvoinen elämä myös ikääntyville Täydet elämänmahdollisuudet kuuluvat

Vanhusten palveluiden tilanne

kaikille kansalaisille. Eläkkeensaajat ja

Suomessa on heikko. Siksi tarvitaan

ikääntyneet ihmiset ovat yhteiskunnallemme

sitova laki vanhusten palveluista,

merkittävä voimavara. Heidän osaamisensa

joilla määritellään vanhusten oikeudet

ja kokemuksensa on otettava yhteiskunnassa

palveluihin sekä palveluiden laatu,

entistä parempaan käyttöön. Tämä vaatii

rahoitus ja valvonta. Pelkkä laki ei

asennemuutosta koko yhteiskunnassa.

kuitenkaan riitä, vaan kunnat tarvitsevat riittävät resurssit toteuttaakseen

Tärkeä osa hyvää ikääntymistä on

lain tavoitteet käytännössä.

varmuus riittävästä toimeentulosta.

Myös omaishoitajien tärkeää työtä on

Eläkkeet ja niiden ostovoima on turvattava

tuettava. Omaishoitajien oikeusturvan

kaikissa tilanteissa. Indeksijärjestelmän

vahvistamiseksi tuelle tarvitaan

kehittämistä on selvitettävä ja myös

yhtenäiset kriteerit koko maassa ja

kansaneläkettä on kehitettävä.

laissa määrätyt vapaapäivät

Verotuksessa eläkkeiden on oltava

on turvattava.

tasavertaisessa asemassa vastaavien palkkatulojen kanssa. Osallisuus ja kuulluksi tuleminen ovat perusoikeuksia. Ikääntyviä on kuultava vanhustenhoidon ja hoivan suunnittelussa ja toteutuksessa. Samalla eläkkeensaajajärjestöjen toimintaedellytykset on turvattava.

TYÖN JA OIKEUDENMUKAISUUDEN PUOLESTA

Ihmisarvoinen elämä myös ikääntyville  

SDP:n vaaliteemat: Eläkeläiset