Page 1

leto / léto 2009

electronicnews

informaèný bulletin terajších a budúcich zákazníkov / informaèní bulletin nynìjších a budoucích zákazníkù

2 Fujitsu Components predstavuje

SOLÁRNE RELÉ Viac informácií nájdete na strane 11

Výber z ponuky GPS modulov / preh¾ad FTDI produktov / solárne systémy / nová séria HAMMOND/RITEC krabièiek / automatická meracia pinzeta VA 505B / modulárne konektory CAT6a / High-Quality piezoreproduktory www.soselectronic.com


Štandardné a modifikované hliníkové a plastové krabičky Slovak Republic: tel: +421 55 78 604 10-16 info@soselectronic.sk Czech Republic: tel: +420 543 427 111 info@soselectronic.cz

www.hammondmfg.com Štandardné a modifikované hliníkové a plastové krabičky Slovak Republic: tel: +421 55 78 604 10-16 info@soselectronic.sk Czech Republic: tel: +420 543 427 111 info@soselectronic.cz

www.hammondmfg.com Štandardné a modifikované hliníkové a plastové krabičky Slovak Republic: tel: +421 55 78 604 10-16 info@soselectronic.sk Czech Republic: tel: +420 543 427 111 info@soselectronic.cz

www.hammondmfg.com Štandardné a modifikované hliníkové a plastové krabičky Slovak Republic: tel: +421 55 78 604 10-16 info@soselectronic.sk Czech Republic: tel: +420 543 427 111 info@soselectronic.cz

www.hammondmfg.com


electronicnews 2/2009 informaèný bulletin terajších a budúcich zákazníkov

Obsah Téma èísla Využívajte energiu zadarmo

16-17

Spektrum Èo nového na stránkach www.soselectronic.com

4

Milí èitatelia,

Pre vývojárov Výber z ponuky GPS modulov Kombinovaná anténa 2J806B Miniatúrny GSM/GPRS modul TM1 3G modul SIM5210 Èo je nové u FTDI

6 7 7 7 8

Sortiment Bezdrôtový PIR snímaè pohybu TEX-120 zdroj s krytím IP67 Vodeodolné tlaèidlo B3SL Relé vhodné do solárnych systémov Modulárne konektory CAT6a Light-N-Lock konektory TYCO WAGO svorkovnice High-quality piezoreproduktory Nová séria HAMMOND/RITEC krabièiek VA 505B automatická meracia pinzeta WELLER WD 2M – dvojitá profi-spájkovaèka Prenos dát cez 230V sieś Nová generácia akumulátorov TECXUS

10 10 11 11 12 12 13 13 14 15 15 18 20

Hobby Stavebnica EDU1 Chémia pre elektroniku

Naši zákazníci

Malé roboty sú pripravené na expanziu

21 21

22

Volám sa ¼udmila Liptáková a ja som tá osoba, ktorej úlohou je spolu s mojimi 12-timi kolegami zabezpeèiś, aby sa tovar, ktorý ste si objednali, dostal v poriadku a naèas ku Vám. Pracujem v našej spoloènosti už 14 rokov, mnohí ma poznáte teda už aj osobne, ako aj z èias, kedy som pracovala ešte v bývalej Tesle Eltos. Dovo¾te mi, aby som Vám touto cestou odovzdala nieko¾ko informácií o nás: V našom sklade denne prijímame zásielky z celého sveta, ktoré nám doruèia prakticky všetky existujúce špedièné firmy (UPS,GLS, DPD, DHL, pošta...). Tieto okamžite po príchode starostlivo odkontrolujeme a zakladáme na sklad do 360m dlhého regálového systému. Tento je rozdelený do piatich sektorov, v rámci ktorých pracujú dvojice mojich kolegov ktorí za ne zodpovedajú. Uskladòujeme pre Vás priebežne okolo 15.000 skladových aj neskladových (na objednávku) položiek. Popri tom máme ešte pomocný sklad na rezervy ve¾kých objemov a množstiev. Mesaène pre Vás vyskladníme okolo 30.000 položiek. Z nášho skladu pre Vás zákazníkov pošleme do celého sveta, dominantne ale na Slovensko, do Èiech a Maïarska, denne asi 150 -250 balíkov. Tieto sú pripravované a oznaèované vždy v príslušnej jazykovej mutácii. V tomto procese nám silne pomáha informaèný systém využívajúci èiarové kódy, ale priebežne školený ¾udský potenciál je naïalej ve¾mi podstatný. V ktorom odvetví pozná „skladník“ 15.000 typov produktov? Našou snahou je zabezpeèiś, aby všetky Vaše prijaté objednávky odchádzali od nás ku Vám v deò, kedy prišli. Pri tom ale každá položka prejde dvoma stupòami – vlastná príprava a závereèná kontrola najskúsenejšími kolegami. Po ukonèení kontroly Vás automaticky e-mailom informujeme, že zásielka je pripravená na odoslanie. Milí zákazníci, na záver mi dovo¾te ešte jednu myšlienku. My v procese našej práce sme aj zákazníkmi našich dodávate¾ov. To znamená, že vieme posúdiś, aké potreby má zákazník a tomu preto venujeme aj náležitú pozornosś. Napriek tomu ve¾mi rada prijmem od Vás Vaše podnety, konštruktívnu kritiku, pretože je nám jasné, že to, èo pripravujeme a posielame, robíme pre Vás. ¼udmila Liptáková manažérka expedície

SOS electronicnews • Informaèný bulletin terajších a budúcich zákazníkov S.O.S. electronic, s.r.o. • ISSN 1335–1591 • Registraèné èíslo: 1352/95 • Novinové zásielky povolilo Vsl. riadite¾stvo pôšt Košice, š. j. 223–OPÈ–1996, zo dòa 17. 1. 1996 • Vydáva a distribuuje: • Slovensko: SOS electronic, s.r.o., Pri prachárni 16, 040 11 Košice, tel.: 055/786 04 44, fax: 055/786 04 45, www.soselectronic.sk. • Èeská republika: SOS electronic, s.r.o., Hybešova 42, 602 00 Brno, tel.: 543 42 71 11, fax: 543 42 71 10, www.soselectronic.cz. • Hungary: SOS electronic Kft., Budai Jozsef u. 1., 3527 Miskolc, tel.: +36/46/501-380, fax: +36/46/501-389, www.soselectronic.hu. • Germany: SOS electronic GmbH, Perchaer Weg 5, 82335 Berg, tel.: +49 8144 97 11, fax: +49 8151 74 48 26, www.soselectronic.de

3


SPEKTRUM

Èo je nové na

www.soselectronic.com Plaśte online - kreditnou kartou alebo cez Paypal

PRÍÏTE MEDZI NÁS!

Sprístupnili sme pre Vás ïalšie spôsoby platby. Ak máte kreditnú kartu VISA, MasterCard alebo American Express, môžete zaplatiś za tovar rýchlo a pohodlne. A navyše, budete u nás prednostne obslúžení. Inými slovami, Vaša objednávka bude v sklade zabalená prednostne a obvykle bude odoslaná ešte v ten istý pracovný deò. Tento spôsob si volíte v našom internetovom obchode, v sekcii Košík-Obj, kde nájdete zoznam objednávaných tovarov aj hlavièku objednávky. Túto službu pre nás zabezpeèuje Tatrabanka. Všetky citlivé údaje, týkajúce sa Vašej kreditnej karty, zadávate len na zabezpeèenej web stránke Tatrabanky.

H¾adáme technicko - obchodného zástupcu

Platba cez Paypal Ak máte registrované konto na www.paypal.com, môžete si zvoliś aj tento spôsob platby. Po zvolení tejto možnosti a odoslaní objednávky obdržíte za nieko¾ko minút e-mail, v ktorom budú bližšie informácie o tom ako zaplatiś. Po kliknutí na príslušný link v e-maili budete presmerovaný na portál www.paypal.com, kde už budete maś predvyplnený formulár na platbu (sumu, naše meno SOS electronic). Po úspešnom prijatí platby na náš úèet Vám tovar prednostne zabalíme a odošleme - obvykle v ten istý pracovný deò.

•stabilné pracovné miesto v modernej, rýchlo expandujúcej, silnej medzinárodnej spoloènosti •príjemné pracovné prostredie s všestrannou profesijnou podporou •priate¾ská a otvorená atmosféra •mladý dynamický kolektív •súbor firemných benefitov, silný sociálny program •služobné vozidlo, mobilný telefón, notebook s internetom

Kupujete èasto tie isté súèiastky? Ak áno, využite novú funkciu v našom internetovom obchode. Pridajte si tieto súèiastky medzi svoje ob¾úbené a v budúcnosti ušetríte svoj èas. Aké sú hlavné výhody tejto novej funkcie? • èasto nakupované tovary máte uložené na jednom mieste • viete sa k nim kedyko¾vek rýchlo dostaś • odpadá vyh¾adávanie pod¾a objednávacieho èísla alebo názvu • ak nakupujete opakovane súèiastky na výrobu jednej DPS, oznaèíte si skupinu vhodným názvom a v budúcnosti ju jedným kliknutím vložíte do košíka • v Košíku možete hromadne meniś nakupované množstvá - pod¾a toho ko¾ko kusovú sériu DPS potrebujete vyrobiś Ako pridám súèiastku medzi ob¾úbené? Jednoducho. Staèí kliknúś na vo¾bu "Pridaś k ob¾úbeným". Nájdete ju v zozname produktov, v detaile aj v Košíku. Zároveò si zvolíte množstvo, ktoré má figurovaś pri danom tovare a cie¾ovú skupinu (sadu), do ktorej má byś ob¾úbená súèiastka zaradená.

4

electronicnews

Ako sa dostanem k svojim Ob¾úbeným súèiastkám? V hornom modrom menu obchodu pribudla položka "MojeOb¾úbené". Po jej kliknutí sa Vám zobrazí aktuálny zoznam Ob¾úbených skupín, do ktorých sú zotriedené Vaše ob¾úbené súèiastky. • súèiastky môžete editovaś • môžete ich hromadne vkladaś do nákupného košíka • môžete ich mazaś

pre jednotlivé oblasti Slovenska (západ, stred, východ) Miesto práce: pod¾a regiónu, z ktorého pochádzate Termín nástupu: dohodou Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer Vaša pracovná náplò:

a Odmen € 0 30 dporu-

io za Vam èloveka, o h é n e me è vyberie ktoréhochodného za ob pcu! zástu

•aktívne vyh¾adávanie nových zákazníkov •starostlivosś o pridelených zákazníkov - telefonická, e-mailová a osobná komunikácia •dojednávanie dodacích a platobných podmienok •základné technické poradenstvo Ponúkame:

Požadujeme: •vysokoškolské vzdelanie elektrotechnického zamerania alebo odboru •jazykové znalosti: anglický jazyk (mierne pokroèilý) alebo nemecký jazyk (mierne pokroèilý) •poèítaèové znalosti - používate¾ (pokroèilý): Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet (e-mail, www), Microsoft Outlook •vodièský preukaz B •prax v oblasti elektroniky, elektrotechniky, obchodu •výborná znalosś elektronických súèiastok •obchodné zruènosti •samostatnosś, zodpovednosś, solídne vystupovanie •komunikatívnosś Životopis s motivaèným listom a súhlasom s archivovaním osobných údajov posielajte v slovenskom jazyku e-mailom na adresu asistent@sos.sk. SOS electronic, spol. s r.o. Pri prachárni 16, 040 11 Košice Kontaktná osoba: Mgr. Mária Sesztáková Tel.: 055/7860444, Fax: 055/7860445 E-mail: asistent@sos.sk

www.soselectronic.com

Vývojári pozor!

Máme pre Vás pripravenú zaujímavú ponuku: Ak v priebehu troch mesiacov (júl-september) implementujete niektorý z produktov znaèky Ak v priebehu troch mesiacov (júl-september) implementujete niektorý z produktov znaèky

TRACO, FTDI, FUJITSU, MARQUARDT, AK-NORD, ELECTRONIC ASTRACO, FTDI, FUJITSU, MARQUARDT, AK-NORD, ELECTRONIC ASSEMBLY, SEMBLY, HAMMOND, SCHURTER, TRUEMETER, OMRON HAMMOND, SCHURTER, TRUEMETER, OMRON a BELa BEL

do do svojho projektu a naša firma dostane na na základe Vášho odporuèenia objednávku svojho projektu a naša firma dostane základe Vášho odporuèenia objedna daný produkt, daného vývojára odmeníme finanènou odmenou: návku na daný produkt, daného vývojára odmeníme finanènou odmenou: • pri - odmena pre pri objednávke objednávke od od 300 300 EUR EUR do do 599 599 EUR/1položka EUR/1položka......odmena prevývojára vývojára 30EUR 30EUR • pri - odmena pre pri objednávke objednávke od od 600 600 EUR EUR do do 999 999 EUR/1položka EUR/1položka......odmena prevývojára vývojára 60EUR 60EUR • pri - odmena pre pri objednávke objednávke od od 1000 1000 EUR EUR /1položka /1položka......odmena prevývojára vývojára 100EUR 100EUR (objednávka môže byśmax. aj termínovaná max. do 10.12.2009) (objednávka môže byś aj termínovaná do 10.12.2009)

Èo pre to musíte urobiś? V krátkosti nám popísaś Váš projekt, na ktorom uvediete Vaše kontaktné údaje a firmu, pre ktorú projekt vyvíjate. Tieto údaje pošlite na navrhujem marketing@sos.sk. V prípade, ak na základe Vášho odporuèenia dostaneme objednávku, po zaplatení jej prvej èasti okamžite od nás získavate finanènú odmenu. Vzorky nižšej hodnoty, ktoré Vám môžu pomôcś pri vývoji, Vám poskytneme zadarmo. Ponuka platí pre Èesko a Slovensko.


SPEKTRUM

2/2009

Stalo sa v SOS electronic ROADSHOW Liptov-Bratislava

Zvedavosś je ¾udská vlastnosś a my sme boli zvedaví na Vaše názory, na to, ako sa Vám darí, èo Vás trápi a èo naopak teší. A to bol dôvod, preèo sme sa rozhodli navštíviś Vás a pozvaś do príjemného, trocha netradièného prostredia, preè zo sivých kancelárií, niekde, kde by Vás neobklopoval neporiadok na pracovnom stole, ale naopak, kde by Vás èakalo dobré jedlo a príjemná uvo¾nená atmosféra. Hoci plánovanú grilovaèku prekazili "zamrznutí páni" Pánkrác a Servác a schovali slnko za mraky a chladný vietor, vôbec to nevadilo. O príjemné chvíle ste sa nám postarali Vy a naši hostia páni z firmy Tyco a Bel Stewart. Dúfame, že témy prednášok boli zaujímavé, jedlo chutné a že sa nabudúce opäś stretneme na ïalšej Roadshow. Pre tých, ktorí ste nemohli prísś, ponúkame pár fotografií, aby sme Vám prostredníctvom nich priblížili atmosféru celého ROADSHOW

Stretli sme sa aj na výstavách AMPÉR Praha kde sme našim èeským zákazníkom predstavili náš katalóg elektronických súèiastok a novinky v sortimente.

V Bratislave sme sa stretli v penzióne EPONA.

Magyar Regula Budapest

Tak takéto nádherné prostredie nás èakalo v Liptovskom Jáne, v prvý deò ROADSHOW.

kde boli predstavené najnovšie produkty našich dodávate¾ov, ako sú FTDI obvody, AUREL moduly, nové displeje Electronic assembly a iné Najprv sa poèúvalo...

Prvé prípravy - vyba¾ujeme, nastavujeme, skúšame, èi pobeží videokonferencia. ... potom pracovalo...

... porovnávalo, diskutovalo...

Prezentácie pánov z firmy TYCO, Bel Stewart a SOS electronic.

Pohodièka v kreslách a ešte sa nieèo nové dozvieme.

Celoštátna súśaž SOŠ v Dunaújvárosi v Maïarsku V apríli sa v maïarskom meste Dunaújváros uskutoènila celoštátna súśaž stredných odborných škôl, kde nechýbali ani zástupcovia našej poboèky v Maïarsku. Poèas sprievodných akcií sa zúèastnili prednášky, kde predstavili spoloènosś SOS electronic a v spolupráci s firmou Diametral uskutoènili prezentáciu laboratórnych stolov Variolab.

... jedlo, pilo a opäś diskutovalo...

Ïakujeme za Váš èas a Vaše názory. Dovidenia na ïalšej ROADSHOW.

5


PRE VÝVOJÁROV

electronicnews

Akú máte polohu? Výber z ponuky GPS modulov Global Positioning System, zvyèajne nazývaný GPS (armáda USA ho oznaèuje ako NAVSTAR GPS - NAVigation Signal for Timing And Ranging), je satelitný navigaèný systém používaný na zistenie presnej pozície a poskytujúci ve¾mi presnú èasovú referenciu takmer kdeko¾vek na Zemi alebo zemskej orbite. Používa zostavu aspoò 24 satelitov na strednej zemskej orbite.Je schopný poskytovaś údaje o polohe nezávisle na poèasí 24 hodín denne. Ide o pasívny družicový dåžkomerný systém. Pôvodne bol vyvíjaný najmä pre vojenské úèely, ale americký kongres neskôr schválil jeho využitie s urèitými obmedzeniami aj pre civilný sektor. To¾ko na úvod - veï problematika GPS je Vám všetkým známa. Mnohí z vás urèite vlastnia GPS navigáciu a mnohí z Vás urèite vyvíjajú resp. vyrábajú svoje produkty na báze GPS. Práve pre Vás máme pripravenú širokú ponuku GPS modulov a antén Vysokocitlivý GPS modul PMB-648 Vysokocitlivé GPS moduly série PMB s internou anténou sú urèené pre široký okruh OEM aplikácií, od navigácie áut až po aplikácie vyžadujúce informáciu o presnej polohe a presnom èase ako napr. dispeèerské centra, servery, autoalarmy s lokalizáciou ukradnutého vozidla atï.

K modulu staèí pripojiś napájanie (+5VDC) a napr. PC/notebook a je možné hneï používaś lokalizaèné informácie poskytované GPS modulom. V zapojení je použitý èipset SiRFstarIII. PMB moduly sa vyznaèujú nízkou spotrebou a malými rozmermi. Technické parametre

PMB-648

TTL Interface

áno

RS232 interface

áno

Podpora protokolu NMEA 0183

áno

zabudovaná batéria pre zálohovanie pamäte a RTC Štartovacie èasy z režimu Cold/Warm/Hot

áno 42s/38s/1s

Citlivosś (zachytenie/sledovanie) -148/-159dBm Spotreba

80mA pri 5V

Ve¾kosś

32x32x9mm

Obj.èíslo

55823

Info cena

27 EUR

Technické parametre

EB-A802-P

Poèet kanálov

16

Presnosś

<15m (95%)

Podpora protokolu

NMEA, UBX, RTCM

Anténa

pasívna alebo aktívna

Sériové porty

1xUART, 1xUSB

Podpora DGPS/SBAS

áno

Štartovacie èasy z režimu Cold/Warm/Hot

34s/33s/3,5s

Citlivosś

-158 dBm

Max. spotreba

39mA

Ve¾kosś

22x17x3mm

Obj.èíslo

61540

Info cena

27 EUR

PGM-648 GPS prijímaè so sériovým rozhraním Sériové GPS prijímaèe sú urèené na spoluprácu s notebookom alebo PDA. Vyznaèujú sa malými rozmermi a vysokou citlivosśou.S minimálnymi nákladmi môžete z Vášho poèítaèa získaś plnohodnotné navigaèné zariadenie. Použité èipsety SIRF sú zárukou vysokej rýchlosti lokalizácie. PGM prijímaèe majú zabudovanú anténu, magnet na uchytenie prijímaèa a sú vodotesné. Môžu pracovaś v ¾ubovo¾ných poveternostných podmienkach s teplotou -40°C až 85°C. S nadriadeným poèítaèom komunikujú pomocou sériového rozhrania RS-232/TTL.

Vysokocitlivý GPS modul EB-A802-P Pre aplikácie, kde sa vyžaduje vysoká citlivosś má firma EverMore Technology v ponuke SMD modul osadený èipom Antaris4 s oznaèením EB-A802-P, ktorý je pinovo kompatibilný s modulom ublox LEA4P. Tento modul má ve¾mi nízku spotrebu v aktívnom režime – len 39mA a okrem Technické parametre

PGM-648

TTL Interface

áno

RS232 interface

áno

PS/2 6-pinový mini konektor

áno

Štartovacie èasy z režimu Cold/Warm/Hot

42s/38s/1s

Citlivosś (zachytenie/sledovanie) -148/-159dBm

6

sériového portu podporuje aj USB port. Pracovaś dokáže s aktívnou aj pasívnou anténou napr. 2J431MP, ktorú nájdete v našom sortimente.

Spotreba

80mA pri 5V

Ve¾kosś

41x41x18mm

Obj.èíslo

55820

Info cena

29 EUR

BT-R 800 GPS prijímaèe sBluetooth rozhraním BT-R800 je GPS prijímaè s BLUETOOTH rozhraním a zabudovanou Patch anténou pre vysokú citlivosś pri prijímaní signálu GPS. Srdcom BT-R800 je vysoko výkonný ATMEL chipset ANTARIS 4. BT-R800 je GPS prijímaè urèený pre používanie s PDA zariadeniami, Smart phone telefónmi, poèítaèmi a notebookmi vybavenými možnosśou bezdrôtového pripojenia. Prináša ve¾ké množstvo využití pri navigácii automobilov, ¾udí, plánovanie trás...

Technické parametre

BTR-800

Poèet kanálov

16

Presnosś

<15m (95%)

Podpora protokolu

NMEA, UBX, RTCM

Anténa

pasívna alebo aktívna

Sériové porty

1xUART, 1xUSB

Podpora DGPS/SBAS

áno

Štartovacie èasy z režimu Cold/Warm/Hot

34s/33s/3,5s

Citlivosś

-158 dBm

Max. spotreba

39mA

Ve¾kosś

22x17x3mm

Obj.èíslo

61540

Info cena

27 EUR

GT-800 GPS prijímaè s Bluetooth rozhraním urèený na zaznamenávanie prejdenej trasy. Dokáže spárovaś pomocou dodávaného sofftvéru Vaše fotografie s presnou pozíciou na Google Map a následne ich zobraziś v tomto prostredí. Tento šikovný datalogger je urèený na kontrolu prejdenej trasy a svoje uplatnenie nájde nielen pre osobné využitie, ale aj u širokého spektra zákazníkov (kuriéri, požiarnici, SBS-kári). Informatívna cena tejto kompletnej sady je 55 EUR.


PRE VÝVOJÁROV

2/2009

Žralok medzi anténami Kombinovaná anténa 2J806B Firma 2J je našim dlhoroèným dodávate¾om antén. V ponuke tohoto výrobcu je množstvo zaujímavých typov pre GPS, GSM, Bluetooth, WiFi a iné aplikácie.

Novinkou je kombinovaná anténa s typovým oznaèením 2J860B, ktorá je urèená pre AMPS / 900/1800/1900/2100/MHz resp. Bluetooth-Wifi 2400 MHz/GPS /Glonass pásma. Anténa má moderný dizajn a vynikajúce parametre preto ju odporúèame do nároèných GPS/GSM aplikácií, v ktorých Technické parametre BTR-800 Impedancia

50 Ohm

Zisk

GPS: 26dB / 3V, 28dB / 5V GSM: 3dBi max

Frekvencie

AMPS /900 /1800 /1900/ 2100/MHz Bluetooth-Wifi 2400 MHz/ GPS /Glonass 2,7-5,5V

Napájacie napätie

hrá významnú úlohu aj estetické h¾adisko. Možnosś uchytenia na akýko¾vek rovný povrch. Obj. èíslo: 71466 Orientaèná cena: 20 EUR Bližšie informácie: kovac@soselectronic.com Prúd

15-25mA

VSWR

<2:1 pre GSM <1,2:1 pre GPS

Polarizácia

GPS RHCP, GSM - vertikálna

Kábel

2xRG174

Konektor

2xSMA male

Rozmery

91x52x48mm

Rozsah prac. teplôt

-40°C - +85°C

Malý, menší, najmenší ... miniatúrny TM1 Miniatúrny SMD GSM/GPRS modul TM1 GSM/GPRS modul TM1 s rozmermi len 32,0x20,8x2,87mm a váhou <5g v SMD prevedení kandiduje na titul „najmenši GSM modul“. Svoje uplatnenie urèite nájde v zariadeniach na prenos údajov, zabezpeèovacích systémoch, systémoch automatizácie atï. Nízka spotreba predurèuje TM1 na použitie v batériou napájaných prenosných zariadeniach. Vlastnosti: • 900/1800MHz pásmo GSM • SMS • CSD

• GPRS (4+1) • Rozmery: 32,0x20,8x2,87mm, váha max. 5g Spotreba: • Idle: max. 2mA • Hovor: max. 300mA • GPRS (4+1): max. 450mA • Nap. napätie: 3,5....4,2V Ostatné vlastnosti: • Integrovaný TCP/IP stack • 1 sériový port • I2C bus, SPI bus, analog in • SIM application toolkit

• 13 GPIOs • Prevádzková teplota: -20.....+85°C • Echo cancellation Obj. èíslo: 72576 Orientaèná cena: 19,50 EUR Bližšie informácie: www.soselectronic.com kovac@soselectronic.com

Posielate obrazové dáta? Modul SIM 5210 Súèasné mobilné aplikácie vyžadujú ve¾kú rýchlosś prenosu dát. Pre tento úèel v súèasnosti najviac vyhovuje technológia UMTS/HSDRA s dátovým tokom 7,2Mb/s. Spoloènosś SIMCOM, úspešný výrobca modulov GSM, ponúka pre tento úèel modul SIM5210.

obrazu z miest bez dostatoènej infraštruktúry (napr. stavby, chaty, atï.), na použitie v automobilovom priemysle atï... K dispozícii je aj verzia SIM5210V pre pamäśové karty SD/MMC a samozrejme vývojový kit, ktorý nájdete na našej stránke www.soselectronic.com pod názvom SIM5210EVB kit.

Tento GSM modul, pracujúci v pásme U M T S (2100MHz), je schopný priamo prenášaś pohyblivý obraz z pripojenej kamery cez 3G sieś. Je vhodný na použitie v zabezpeèovacej technike, na prenos

Prenos pohyblivého obrazu a záznam na pamäśové médium (SD karta) • HSDPA 7.2Mbps pre rýchle dátové prenosy • UMTS/HSDPA 2100MHz • Quad Band 850/900/1800/1900MHz • GPRS Multislot class 12 • EDGE Multislot class 12 • UMTS/HSDPA 3GPP release 5 • GSM 3GPP release 99

Vlastnosti SIM 5210

Výstupný výkon: • UMTS2100: 0,25W, • GSM850/GSM900: 2W • DCS850/PCS1800: 1W • Komunikácia pomocou AT príkazov • Napájacie napätie: 3,4-4,2V • Rozsah pracovných teplôt: -15...+55°C • Rozmery: 35x35x4,5mm • Váha cca 11g Obj. èíslo: 63343 Orientaèná cena: 137 EUR Bližšie informácie:kovac@soselectronic.com

7


PRE VÝVOJÁROV

electronicnews

Èo je nové u FTDI? FT2232H / FT4232H USB 2.0 High speed (480Mbits/s) prevodník na dvojité/štvorité kofigurovate¾né paralelné/ sériové rozhrania.

Vlastnosti: • FT2232H (dvojitý vysoko rýchlostný USB prevodník na UART/FIFO rozhrania). Disponuje 4kB Tx a Rx dátovým buferom na jedno rozhranie. • FT4232H (štvoritý vysoko rýchlostný USB prevodník na UART/MPSSE rozhrania). Disponuje 2kB Tx a Rx buferom. • Multi-Protocol Synchronous Serial Engines (MPSSE), schopný pracovaś rýchlosśou až do 30Mbits/s, poskytuje flexibilnú konfiguráciu rozhrania. • Integrovaný LDO regulátor aj PLL • Rozšírený teplotný rozsah (-40°C do +85°C)

Vinculum VNC1L USB host kontrolér umožòujúci k Vašim zariadeniam pripojiś akéko¾vek iné USB zariadenie (USB klávesnicu, USB web kameru...). Tiež dokáže jednoducho sprístupniś FAT súborový systém na USB diskoch. Vlastnosti: • Dva nezávislé USB Host porty • 8 alebo 32-bit V-MCU Core. • Vstavaná 64k programová pamäś • Interná 4k dátová SRAM • Vo¾ne dostupný firmware, vymenite¾ný cez UART alebo USB rozhrania • Rozšírený teplotný rozsah (-40°C do +85°C).

USB-RS485-WE a USB-RS422WE káblový a DPS prevodník USB-RS422 a USB-RS485 sú káblové prevodníky z USB na RS422 alebo RS485 rozhrania. Káblové prevodníky majú integrovaný FTDI obvod FT232RQ. Poskytujú rýchly a jednoduchý spôsob pripojenia rôznych zariadení po zberniciach RS422 alebo RS485 na USB rozhranie.

8

Vlastnosti: • Kompletný prevod dát obsluhuje integrovaná elektronika. • UART rozhranie podporuje všetky režimy sériového portu (7/8 bitov, 1/2 stop bitov, párna/ nepárna/bez parity) • EIA/TIA-422, TIA-485 a V.28/V.24 komunikaèné rozhranie s nízko príkonovou prevádzkou • Interná EEPROM s vyhradeným priestorom pre užívate¾ské dáta • Dátovy prenos od 300 baud do 3 Mbaud • LED indikátory v priesvitnom puzdre indikujúce Rx a Tx prevádzku • Dostupný aj ako samotný modul bez kábla • Rozšírený teplotný rozsah (-40°C do +85°C)

FT2232H a FT4232H Mini Moduly - USB vysko rýchlostné vývojové moduly Vysoko rýchlostné Mini Moduly v dvoch verziách s FTDI FT2232H a FT4232H USB 2.0 High Speed obvodmi. Tieto moduly môžu byś konfigurované cez rôzne paralelné alebo sériové rohrania, napr FIFO, UART, JTAG, I2C a SPI. Sú ideálne na vývojárske úèely a rýchlu implementáciu USB rozhrania do vyvíjaných zariadení. Vlastnosti: • USB 2.0 High Speed kompatibilné s USB mini - B konektorom. • Rýchla implemetácia do existujúceho systému. • Asynchrónny sériový prenos dát s rýchlosśou od 300 baud do 12 Mbaud s TTL úrovòami. • Synchrónny sériový dátový prenos (MPSSE) do 30Mbps cez JTAG, SPI alebo I2C rozhrania. • FT2232H-Mini-Modul poskytuje 2 nezávisle konfigurovate¾né kanály • FT4232H-Mini-Modul poskytuje 4 nezávisle konfigurovate¾né kanály

USB-COM232-Plus1 USB-COM232-Plus1 modul poskytuje jednoduchý spôsob adaptácie zariadení so sériovou linkou RS232, na všade prítomné USB rozhranie. To je dosiahnuté pomocou štandardného FTDI obvodu FT232R. Vlastnosti: • Prevodník medzi RS-232 sériovým portom (konektor CANON 9, D typ) a USB portom B typ). • 5V výstup pre napájanie pripojeného zariadenia • Modul je napájaný s USB Host portu • FIFO: 128 bytov Tx bufer, 256 bytov Rx bufer • 12Mbps USB Full Speed rozhranie, RS232 do 1Mbps. • LED indikácia USB prevádzky, RxD, TxD pre monitorovanie portu a ¾ahkú diagnostiku.

USB-RS232-WE kábel USB-RS232-PCB USB-RS232 káblový prevodník, poskytuje prevod dát medzi USB a RS232 rozhraniami. Možnosś zakonèenia ¾ubovo¾ným konektorom. Vlastnosti: • Celý USB protokol obsluhuje integrovaná elektronika v USB konektore. • Prenos dát s rýchlosśou od 300 baud do 1 Mbaud • Rozšírený teplotný rozsah (-40°C do +85°C) • Dostupný aj ako samotný modul bez kábla • Hardwarový (RTS#/CTS#) alebo softwarový X-On/ X-Off handshaking.


PRE VÝVOJÁROV

2/2009

Najjednoduchšie riešenie pre Vaše zariadenie Vinculum VNC1L je novinkou v ponuke firmy FTDI. Tento obvod otvára úplne nové možnosti v oblasti prenosných zariadení, pretože integruje v sebe USB Host interfejs spolu s Flash pamäśou a MCU. Vinculum VNC1L dokáže priamo komunikovaś so zariadeniami triedy Mass Storage Device (napr. USB k¾úèe, digitálne fotoaparáty atï.), transparentne sprístupòovaś FAT štruktúru súborov a komunikovaś s òou pomocou UART, SPI alebo paralelného FIFO rozhrania. Jednoduchá textová sada príkazov na prácu so súbormi je ve¾mi podobná príkazom operaèného systému DOS. Vinculum poskytuje nové cenovo prístupné riešenie pre zapuzdrené zariadenia v podobe USB Host radièa, napríklad pre MP3 prehrávaèe.

VNC1L-1A

• USB Host rozhranie • Integrované 8/32 bit MCU a FLASH pamäś • Transparentné sprístupnenie FAT súborovej štruktúry • Komunikácia pomocou UART, SPI, alebo paralelného FIFO rozhrania

VDIP1

• Obsahuje obvod FTDI VNC1L • Konektor USB typu A pre pripojenie USB periférií • Piny do DPS vo ve¾kosti DIP24 • Dostupné UART, paralelné FIFO a SPI rozhrania na AD a AC zbernicových pinoch • Vyvedené I/O piny AD a AC zbernice aj druhý USB port

VDIP2

• Obsahuje obvod FTDI VNC1L • Dvojitý vertikálny USB konektor typu A pre pripojenie USB periférií • Piny do DPS vo ve¾kosti DIP40 • Dostupné UART, paralelné FIFO a SPI rozhrania na AD a AC zbernicových pinoch • Vyvedené I/O piny AD a AC zbernice aj 2. USB port • Firmware update pomocou USB disku alebo UART rozhrania

VDRIVE2

• Na pripojenie sú potrebné iba 4 signálové vodièe a napájanie • Komunikácia cez UART, alebo SPI rozhrania konfigurovatelné Jumperom • Vhodná krabièka pre montáž do panela

VMUSIC2

• Možnosś prehrávaś MP3 súbory a iné populárne hudobné formáty priamo z USB disku • Rozšírená príkazová sada VDIF umožòuje prehraś vybraný súbor, nastaviś hlasitosś, vyváženie zvukového kanála a monitorovaś stav práve prehrávaného súboru • Vhodná krabièka pre montáž do panela • Na pripojenie sú potrebné iba 4 signálové vodièe a napájanie

V-EVAL

• Vývojová doska obsahujúva obvod FTDI VNC1L • Dodávané ako kompletný vývojový kit s napájacím zdrojom, USB A/B káblom a USB redukciou • Vyvedené SPI, UART a paralelné FIFO rozhranie • 5 užívate¾om programovate¾ných spínaèov aj LEDiek

VPROG-1

• Rýchle a jednoduché programovanie VNC1L obvodov/zariadení • Podpora programovania aj VDIP modulov • Jednoduché použitie s VNC_PROG softvérom • Vizuálna indikácia priebehu programovania • Napájanie pomocou USB portu

9


SORTIMENT

electronicnews

Bezdrôtový PIR snímaè pohybu SIR 2008 Navyše je možné si objednaś tento produkt aj s dvojpásmovým vysielacím modulom TX-FM 434/868 pre najvyššiu mieru zabezpeèenia dátového prenosu.

Tento typ bezdrôtového PIR snímaèa reprezentuje novú generáciu nízkopríkonových PIR detektorov so zabudovaným RF-SAW modulom. SIR 2008 bol špeciálne vyvinutý pre bezpeènostné systémy budov a obsahuje FSK vysielaè firmy AUREL. Je možné si zvoliś medzi rôznymi typmi enkóderov, ktorými môže byś uvedený snímaè vybavený, napr. HC KEELOQ od firmy Microchip s plávajúcim kódom, s pevným kódom alebo dokonca aj s užívate¾sky volite¾ným kódom.

Volite¾né typy enkóderov: • HCS KEELOQ • Pevný kód • Zákaznícky kód V ponuke máme dva typy: SIR2008HCS s plávajúcim kódom, kde Vám z našej skladovej ponuky vieme dodaś aj RX-4MHCS - RF prijímaè a dekóder plávajúceho kódu v jednom SIR2008HT12E, kde Vám ako príslušenstvo vieme ponúknuś dekóder fix kódu v tvare integrovaného obvodu HT12D, ako aj RF prijímaè typu AM (OOK), tiež z našej ponuky.

Technické parametre Nap. napätie batérie

3VDC

Spotreba v STAND-BY móde

10uA

Spotreba v ALARM móde

9mA

Prac. frekvencia

433,92 MHz

RF výkon

1mW

Dosah

min.8m max 20m

Rozsah prac. teplôt

-10°C do +55°C

Podrobnejšie informácie je možné získaś na www.soselectronic.com meszaros@soselectronic.com

Zdroj, ktorý vydrží naozaj všetko TEX-120 Obèas potrebujeme použiś napájací zdroj vo ve¾mi nepriaznivom prostredí ako je prach, vysoká vlhkosś atï. Musíme ho v takomto prípade umiestniś do vodotesného rozvádzaèa a navyše sa postaraś o to, aby ani pri priechodkách sa nám nedostala vlhkosś do rozvádzaèa. Jednoduchým riešením je však použitie priamo zdroja s krytím IP67, ktorý vyrába firma TRACO POWER. Tento AC/DC meniè je certifikovaný pre použitie v chemickom a potravinárskom priemysle v prostrediach triedy 1 a 2 a je vhodným riešením pre riešenie decentralizovaných napájacich systémov v tých najśažšich prostrediach.

10

Je to AC/DC meniè s oznaèením TEX-120, ktorý sa vyrába v hliníkovom vodotesnom obale v súlade so štandardmi IP67 a NEMA 4x. Hliníkový obal navyše plní funkciu efektívneho chladièa, èo umožòuje použitie uvedeného menièa v prostrediach s teplotou až +60°C bez aktívneho chladenia. Zdroj je odolný voèi nárazom a vibráciám, preto je ho možné umiestniś priamo na zariadenie.

Vlastnosti: • odolná konštrukcia pre použitie vo vonkajšom prostredí

• hliníkový obal • obal odolný voèi vode (aj slanej), ¾adu a oleju

• certifikovaný pre IP67 a NEMA 4x

• pripojenie pomocou vodotesných I/O konektorov

• odolný voèi nárazom a vibráciám • rozsah pracovnej teploty: -40°C...+85°C • univerzálny vstup: 85...264VAC • regulovate¾né výstupné napätie • indikátor DC OK • celosvetovo certifikované • ATEX certifikát • 3 roèná záruka

TEX120-112 Obj.è:74822 168 USD TEX120-124 Obj.è:74823 150 USD Bližšie informácie: kovac@soselectronic.com


SORTIMENT

2/2009

Drobec, ktorý nepotrebuje ochranu Vodeodolné miniatúrne tlaèidlo B3SL Spoloènosś Omron nedávno zaviedla do ponuky novú sériu vodeodolných mikrotlaèidiel. Nová rodina B3SL je výnimoèná relatívne vysokou prevádzkovou teplotou (max.90°C), pogumovaným hmatníkom, príjemným na dotyk, odolnosśou voèi vode a prachu a nízkou konštrukènou výškou. Mikrotlaèidlá série B3SL sú ideálne pre využitie najmä v domácich spotrebièoch a priemyselných zariadeniach, ale svoje uplatnenie nájdu aj v aplikáciách pre automobilový priemysel, do ovládacích panelov rádií a GPS prijímaèov

Vlastnosti: • max. prevádzková teplota 90°C • vysoká spo¾ahlivosś kontaktov aj vo

vlhkom a prašnom prostredí (pod¾a normiem IP64 a IEC 60529)

• "CRISP CLICK" pocit pri zatlaèení tlaèidla

• dostupné v dvoch výškach: 3,4mm a 5,1mm

Technické parametre

B3SL-1002P

B3SL-1022P

Rozmery

6x6x3,4mm

6x6x5,1mm

Prevádzková teplota

od-25°C do 90°C

Prevádzková vlhkosś

od 35% do 85% (pri 5-35°C)

• k dispozícii aj v balení v pásoch • ROHS kompatibilný

Konfigurácia kontaktov

Bližšie informácie: www.soselectronic.com buhla@soselectronic.com

Èas pri zmene polohy

Odpor kontaktov Izolaèný odpor Životnosś Prítlaèná sila

SPST-NO 100MOhm max. (pri 1mA/5VDC) 100MOhm min. (pri 250VDC) 5ms max. min. 100 000 operaèných cyklov 30N max.

Relé pre slneènú budúcnosś Preh¾ad relé vhodných do solárnych systémov Tak, ako mnohé iné firmy, aj Fujitsu Components sa usiluje o zníženie škodlivého dopadu svojich výrobkov na životné prostredie. Svoje produkty sa snaží projektovaś tak, aby sa dali využiś v aplikáciách, ktoré sú oh¾aduplné k životnému prostrediu. A práve preto Vám zo širokej ponuky FUJITSU relé vyberáme výkonové relé, vhodné do solárnych systémov. DC solárne relé Spoloènosś FUJITSU odporúèa dva typy, FTR-J2 a FTR-K2W, ktoré sú vhodné na dia¾kové spínanie resp. núdzové odpojenie solárnych panelov. Tieto relé, spájajúce solárny panel s menièom, umožòujú spínaś ve¾ký jednosmerný prúd.

FTR-J2 je spo¾ahlivé a kompaktné riešenie pre všetky solárne aplikácie, ktoré potrebujú spínaś vysoké jednosmerné napätie. Novinka - FTR-K2W je tiež vhodné relé na zabudovanie do menièov solárnych systémov, kde slúži na spínanie resp. rozpínanie (on/off) DC napätia, ktoré

medzièlánok medzi solárnym menièom a sústavou panelov. Všetky tieto relé pracujú pod¾a štandardu DIN VDE 0126-1-1. V súlade s týmto bezpeènostným štandardom, odpínacia funkcia obvodu medzi menièom a panelmi musí maś vzdialenosś medzi kontaktmi >1,5mm pre každý pól.

FTR-J2 je schopné spínaś 450VDC, 10A. Aj napriek tomu, že dokáže spínaś tak ve¾ké napätie, má relé relatívne malé rozmery - 24x23,5x27mm. Aby mohlo relé zopnúś tieto ve¾ké napätia pri tak malom rozmere, FUJITSU implementovalo do vnútra relé dva silné magnety, ktoré majú za úlohu zhášaś silný elektrický oblúk pri rozpájaní kontaktov.

generuje solárny panel. Hlavnou výhodou tohto relé je ve¾ká vzdialenosś medzi kontaktmi >6mm. Relé dokáže spínaś 60VDC, 30A. AC solárne relé Do skupiny AC solárnych relé patria FTR-K2G a novinky FTR-K3-WG a FTR-4G, ktoré môžu fungovaś ako

Neviete si vybraś? Pre malé solárne panely je vhodné relé FTR-F4G, kým relé FTR-K2G je používané v relatívne ve¾kých solárnych panelových systémoch. Podrobnejšie informácie je možné získaś na www.soselectronic.com buhla@soselectronic.com

11


SORTIMENT

Svetová špièka Modulárne konektory CAT6a Produkty CAT6a spoloènosti BEL boli vyvinuté na zabudovanie do systémov so štrukturovanou kabelážou, ktoré vyžadujú podporu pre 10G Base-T ethernet protokol. CAT6a konektory do DPS pre 10Gb Ethernet aplikácie Produktová séria SS-60300 bola navrhnutá tak, aby vyhovovala požiadavke kategórie 6a. Konektory sa vyznaèujú internou kompenzáciou pre zvýšenie elektrického výkonu bez nutnosti rozsiahlejšej prídavnej kompenzácie na hlavnú DPS. Tieto konektory ponúkame v zvislom alebo pravouhlom prevedení, v tienenej a netienenej verzii. "Punch Down“ bloky pre CAT6a a CAT7 aplikácie Nová séria konektorovacích blokov SS-51 bola navrhnutá pre vodièe AWG 22-26 kategórie 6a a 7. Tieto kategórie štrukturovaných kabeláží a 10GBASE-T systémov používajú káble, ktoré majú individuálne tienené vodièe-žily. Tieto konektorovacie bloky (punch down) sa vyrábajú v 1-, 2-, 3- a 4-párovej konfigurácii s predtlaèeným farebným kódovaním TIA 586A/B. Modulárne konektory CAT6a (Plugs) Modulárne konektory kategórie CAT6a firmy Bel boli navrhnuté tak, aby prevyšovali požiadavky normy TIA/EIA-568B.2 (pre vysokorýchlostné prenosy dát). Konektor má dodatoèný separátor párov žíl, ktorý pomáha zaruèiś splnenie požiadavky hlavne na "presluchy" medzi pármi. Separátor pomáha tiež pri skladaní konektora, lebo zabezpeèuje presné pozície vodièov. Konektor sa vyznaèuje aj dvojitým tienením - zabezpeèuje výbornú vodivosś voèi zemi a zároveò ponúka perfektné zabezpeèenie proti poškodeniu ohýbaním (pri èastom zasúvaní a vysúvaní). Najbežnejšie aplikácie, pre ktoré sú tieto konektory vhodné, sú vysokorýchlostné patchkáble na prepojenie hubov, patch panelov, routerov, switchov a serverov. Konektor je vhodný pre káble prierezov AWG24 i 26, plný vodiè i lanko vïaka svojej patentovanej konštrukcii kontaktov. Kvalita konektorov sa testuje a monitoruje u vedúcich svetových výrobcoch patch káblov.

12

Bližšie informácie: buhla@soselectronic.com www.soselectronic.com

electronicnews

Èo nového u dodávate¾ov? 1. dubna 2009 Bel Stewart rozšiøuje distribuèní cesty ve Støední Evropì uzavøením smluvní spolupráce se ètyømi novými distributory elektronických souèástek, kteøí jsou na svých lokálních trzích již dobøe zavedeni. V uvedených zemích budou prodávat následující produkty: • ChipCAD Electronic Distribution Ltd. v Maïarsku • IC elektronika d.o.o. ve Slovinsku, Chorvatsku a Srbsku • MASTERS Sp. z o.o. v Polsku • SOS electronic s.r.o. - pasivní konektory, konektory MagJack®, diskrétní transformátory a pojistky na Slovensku V souladu s podmínkami smluv zprostøedkují noví distributoøi svým zákazníkùm pøístup ke škále technologií spoleènosti Bel, napø. ke konektorùm MagJack pro 10G Ethernet, PoE a PoE+, Powerline, MoCA kompatibilní moduly, systémy konektorù ARJ45 kategorie 7a, PTC vratné pojistky atd. Spolupráce umožní podporu požadavkù ze strany inženýrù, kteøí se zabývají designem telekomunikaèních, síśových a širokopásmových platforem pro nároèné aplikace v oblastech prùmyslu, dopravy, zdravotnictví, zabezpeèení apod.

O spoleènosti Bel Spoleènost Bel (www.belfuse.com) a její dceøiné spoleènosti se primárnì angažují v návrhu, výrobì a prodeji produktù používaných v poèítaèových sítích, telekomunikacích, vysokorychlostním pøenosu dat a spotøebitelské elektronice. Její produkty zahrnují magnetické prvky (diskrétní souèástky, transformátory proudu a výrobky MagJack), moduly (DC-DC pøevodníky, integrované analogové moduly rozhraní a volitelná øešení), ochrany obvodù (miniaturní-, mikro- a povrchové pojistky) a propojovací zaøízení (pasivní chodové vodièe, pøípojky a kabelové spoje). Spoleènost Bel má své laboratoøe po celém svìtì.

LIGHT-N-LOK Connectors Nový konektor uröený pro svùtelné aplikace, který umožĆuje rychlé odpojení zaċízení pod napùtím a následnou opravu nebo výmùnu zaċízení bez rizika poranùní el. proudem Vlastnosti: - Dostupné v provedení 2 a 3 pozic - Poke-In tech. pro pċipojení 18AWG (1mm2) pevných vodiöĕ pro snadné použití v terénu i prĕmyslových instalací - Integrovaná jazýöková aretace vodiöe proti nechtùnému vytažení - Navrženo pro rychlé spojení pod napùtím - Aretace proti rozpojení kolem tùlesa - Kompaktní velikost - Standardní délka odizolování 3/8w Pro další informace kontaktujte Podrobnejší informaceprosím je možné získat nanaše informaöní centrum o výrobcích na tel. öísle: +420 541 162 113 www.soselectronic.com nebo e-mailové adrese: info@tycoelectronics.cz buhla@soselectronic.com www.tycoelectronics.com/lighting www.tycoelectronics.cz Toto zboží Vám zabezpeèíme na objednávku, Logo TE si a prosím Tyco Electronics jsou obchodní znaöky vyžádejte cenovou ponuku.


SORTIMENT

2/2009

Spo¾ahlivejšie, ako spájkovaný spoj Poriadok v inštalaèných krabiciach so svorkami WAGO Káblové svorky WAGO Vám zabezpeèia rýchly a 100% spo¾ahlivý kontakt medzi vodièmi, získate preh¾ad a zabezpeèíte si poriadok vo Vašich elektroinštaláciách. Káblové svorky série 273 Vám zabezpeèia spo¾ahlivý pevný kontakt vodièov v elektroinštaláciách interiérov. Jednoduché zasunutie vodièa bez použitia skrutkovaèa, poriadok, precíznosś a rýchla demontáž - to sú hlavné prednosti týchto svoriek. V našej ponuke máme dve farebné prevedenia svoriek - sivé alebo prieh¾adné (plexisklo). Manipulácia so svorkami WAGO: • Dåžka odizolovania: odizolujte plný vodiè na dåžku 10-13 mm

• Vytvorenie svorkového spoja: zasuòte plný odizolovaný vodiè až na doraz • Uvo¾nenie spoja: pøidržte vodiè a svorku ¾ahkým pootoèením stiahnite z vodièa • Skúšanie: sa prevádza v oddelených skúšobných otvoroch Použitie káblovych svoriek WAGO: Upevòovací adaptér na lištu TS 35 ale-

bo skrutkové upevnenie umožòujú rozmanité spôsoby použitia káblových svoriek. Upevnenie pomocou skriniek: • fixácia polohy pomocou skrutiek Upevnenie na nosnej lište: • zafixovaná poloha na lište TS 35 Dvojitá zásuvka káblového kanála: • v prípojnom priestore dvojitej zásuvky káblového kanála Podrobnejšie informácie je možné získaś na www.soselectronic.com fogos@soselectronic.com

Poèúvajte hudbu cez High-quality piezoreproduktory Piezoreproduktory, ktoré používajú aj v NATO Reproduktory sa používajú v širokom spektre aplikácií - poènúc malými prenosnými zariadeniami až po kompletné audiosystémy. Na súèasnom trhu prevládajú elektromagnetické reproduktory, ktoré majú kmitaciu cievku a permanentný magnet. S prudkým rozvojom malých prenosných zariadení sa menia aj nároky na reproduktory. Tie musia byś predovšetkým malé, ¾ahké a úsporné, aby zbytoène nezaśažovali životnosś batérií. A práve pre tieto aplikácie sú piezokeramické reproduktory najvhodnejším riešením. Spoloènosś SONITRON, ktorá sa zapodieva výrobou týchto reproduktorov, prichádza na trh s novým vylepšeným radom plochých piezoreproduktorov. Piezo-komponenty pre automobilový a vojenský priemysel Spoloènosś SONITRON vyrába piezobzuèiaky spåòajúce vojenský štandard už viac ako 30 rokov. Každým rokom zlepšujú ich odolnosś a vlastnosti. Sú schválené organizáciou NATO. Typická farba pre vojenský priemysel je zelená - "zelená" je aj spotreba nových piezo sirén urèených do automobilov na signalizáciu cúvania. SPS-6555-03 je polymer/metal reproduktor s vynikajúcou plochou frekvenènou charakteristikou. Srdce reproduktora tvorí piezokeramický disk, ktorý negeneruje elektromagnetické pole a spåòa požiadavky na elektromagnetické odrušenie. PAA-MAX9788 je diferenciálny piezoaudio zosilòovaè triedy G. Je vyrobený pre aplikácie, kde sú potrebné miniatúrne rozmery. Môže dodávaś signál až do 20Vpp pri 5V.

SAP je skratka pre Sonitron Automotive Produktovú líniu. Model SAP-1302-C je prvou "cúvacou" sirénou, ktorá má extrémne nízku spotrebu energie a silný akustický výkon. Podrobnejšie informácie je možné získaś na www.soselectronic.com fogos@soselectronic.com

13


SORTIMENT

electronicnews

Pod¾a èoho si vyberáte? Cena? Kvalita? Podpora pre dizajnérov? Potom je Hammond pre Vás ideálnym riešením. Pozrite si ich novú sériu RITEC Výrobca krabièiek Hammond uviedol zaèiatkom roka na trh nové, cenovo výhodnejšie plastové krabièky. Kvalita a kompletná podpora pre vývojárov na stránkach Hammondu je samozrejmosśou aj pri tejto sérii. Ak h¾adáte rozumný kompromis medzi cenou a kvalitou, pozrite si nasledujúci preh¾ad a dozviete sa viac. Séria RL ABS plastové krabièky s prírubou. Skladajú sa z dvoch èastí. Jednotlivé èasti sa spájajú skrutkami (skrutky typu M3 sa dodávajú spolu s krabièkou). Krabièky majú krytie IP54 a svetlo-sivú farbu. Vyrábajú sa od ve¾kosti 80x60x30mm do 200x150x100mm. Typové oznaèenie krabièiek je: RLxxxx-F (xxxx je ve¾kosś). Z tejto série Vám vieme zabezpeèiś aj krabièky bez príruby (oznaèenie bez koncovky F).

Séria RM - plastové ABS krabièky. Skladajú sa zo štyroch èastí, vrchná a spodná èasś sa spája skrutkami M3 (skrutky sa dodávajú spolu s krabièkou) a predná/ zadná èasś sa iba vkladá medzi vrchnú a spodnú èasś. Krabièky majú krytie IP43 a svetlo-sivú farbu. Vyrábajú sa od ve¾kosti 130x100x50mm do 250x180x100mm. Typové oznaèenie tejto série je: RMxxxx-x (xxxx-x je ve¾kosś).

Preh¾ad krabièiek znaèky Hammond v našom sortimente ako aj technické informácie a informácie o cenách jednotlivých typov krabièiek nájdete na našom webe.

14

SOS electronic - oficiálny distribútor firmy HAMMOND

Séria RP - plastové ABS krabièky. Skladajú sa z dvoch èastí, ktoré sú spájané M3 skrutkami (skrutky sa dodávajú spolu s krabièkou). Krabièky majú krytie IP65 (s dodaným tesnením) a svetlosivú farbu. Vyrábajú sa od ve¾kosti 65x60x40mm do 220x165x85mm. Typové oznaèenie tejto série je: RPxxxx (xxxx je ve¾kosś).V prípade záujmu Vám vieme zabezpeèiś aj krabièku s prieh¾adnou vrchnou èasśou (RPxxxx-C písmeno C na koniec znaèenia).

Bližšie informácie: www.soselectronic.com fogos@soselectronic.com

Riešite projekt a potrebujete vzorky? Poskytnite nám struèný opis projektu a my Vám zabezpeèíme vzorky. Svoje požiadavky posielajte na marketing@sos.sk


SORTIMENT

2/2009

Rozeznáva a mìøí rùzné druhy souèástek i bez Vaši pomoci. Co je to? VA 505 B – automatická mìøící pinzeta na SMD souèástky Tato mìøící pinzeta slouží k mìøení rezistorù, kondenzátorù, diod a kontinuity (bzuèák). Proti pøedešlé verzi VA 503 dokáže automaticky zjistit o jakou souèástku se jedná a zmìøit ji (funkce AUTO-SCAN). Mìøení je možné za urèitých podmínek i pøímo v zapojení mìøeného obvodu. Mìøící rozsahy v manuálním režimu: Odpor: 600Ω / 6kΩ / 60kΩ / 600kΩ / 6MΩ / 60MΩ Kapacita: 6nF / 60nF / 600nF / 6uF / 60uF / 600uF / 6mF / 60mF Test diod: DC proud v propustném smìru: cca 1mA Napìtí v závìrném smìru: cca 2,8V

Test kontinuity: Pokud je odpor mezi mìøícími kontakty menší než 30Ω, ozve se akustický signál o frekvenci 2kHz. Mìøící rozsahy pøi mìøení v režimu AUTO-SCAN: Odpor: 600.0Ω ~ 6.000MΩ Kapacita: 6nF ~ 600μF Test diod: DC proud v propustném smìru: cca 1mA Napìtí v závìrném smìru: cca. 2,8V Test kontinuity: Pokud je odpor mezi mìøícími kontakty menší než 30Ω, ozve

se akustický signál o frekvenci 2kHz. Mìøící pinzeta dokáže otestovat i funkènost standardních LED diod, které zaènou blikat po pøiložení hrotù pinzety. Automatické vypnutí napájení pøístroje prodlužuje životnost baterie a proto se pøístroj automaticky vypne, pokud v prùbìhu 10 minut nedojde k mìøení nebo stlaèení nìkterého tlaèítka pøístroje. Bližšie informácie: www.soselectronic.com fogos@soselectronic.com obj.è.: 72150 Orientaèná cena: 31,07 EUR

Keï sa spo¾ahlivosś snúbi s profesionalitou Weller WD 2M - dvojitá profi spájkovaèka Dvojitá, mikroprocesorom riadená spájkovacia stanica urèená pre priemyselné aplikácie ako aj pre použitie v opravovniach a laboratóriách. Táto spájkovacia stanica umožòuje používaś dve, na sebe nezávislé spájkovacie rúèky Technické údaje: Rozmery (l x w x h): 134mm x 108mm x 147mm Napájanie: 230 V / 50 Hz Max. výkon: 160 W Rozsah regulácie teploty: 50°C – 450°C Presnosś nastavenej teploty: ± 9°C Stabilita teploty: ± 5°C

VMRT hroty:

VMRP hroty:

Hlavné výhody: • presné a rýchle nastavenie teploty • optimálne dynamické správanie sa teploty • automatické zisśovanie typu rúèky • ve¾ký LCD displej • tri fixné teploty nastavite¾né tlaèidlami • špecifické nastavenia a kalibrovanie funkcií • možnosś naprogramovania teploty • možnosś riadenia na dia¾ku • USB pripojenie Príslušenstvo: WMRT odspájkovací set 005 13 173 99: Odspájkovacia mikro pinzeta RTW 2 set spájkovacích hrotov WMRTH Stop + Go stojan WMRP spájkovací set 005 29 183 99: RT 3 Spájkovací hrot WMRH Stop + Go stojan

Bližšie informácie: www.soselectronic.com fogos@soselectronic.com

Spájkovacia stanica WD 2M Obj.è.:63981 Orientaèná cena: 294 EUR

Spájkovacia rúèka so stojanom: Obj.è.:63998 Orientaèná cena: 225 EUR

15


VYUŽITE SILU SLNKA A VETRA

electronicnews

Využite silu slnka a vetra

Èo k tomu potrebujete? 1. Vhodný solárny panel

Solárne panely (alebo veterná elektáreò)

Jeho výber záleží od Vašich požiadaviek na výkon celého systému. Ak bude solárny systém využívaný len príležitostne, tak si vystaèíte aj s menším panelom (napr. zo série ASI-F). Ak bude solárny systém zaśažený nepretržite, v takom prípade musia byś použité výkonnejšie panely (napr. zo série KD) na zabezpeèenie súèasného napájania spotrebièa aj nabíjania akumulátora. Ten bude dodávaś elektrickú energiu aj v noci.

Ohybné solárne panely Nasledujúce solárne moduly sú technicky navrhuté pre mobilné použitie na bicykloch, èlnoch, jachtách, v turistike, záhradných domèekoch, chatách a od¾ahlých miestach bez elektrickej energie. Flexibilné solárne moduly sú ohybné a pružné, nelámu sa (sú bez skla), majú nízku hmotnosś, vysokú tepelnú stabilitu a spo¾ahlivosś. Pracujú aj v tieni alebo v èiastoènej hmle. Technické parametre (pri 25°C)

Napätie Umpp/Umax [V]

Prúd Impp/Imax [mA]

Výkon Pmpp [W]

1SC1

1,50 / 2,5

300 / 430

0,45

60 x 198 x 1,1

20

2SC1

3,0 / 4,97

300 / 430

0,9

102 x 198 x 1,1

38

8SC1

12,0 / 19,88

300 / 430

3,6

354 x 198 x 1,1

140

Rozmery [mm]

Regulátor

Meniè 12V/230V

Nom. prúd [mA]

Nom.napätie [VDC]

Akumulátor

Air Breeze

Rozmer [X x Y]

ASI-F 2/12

2,1

125

16,8

144 x 293 mm

ASI-F 5/12

5,2

309

16,8

330 x 293 mm

ASI-F 10/12

10,3

613

16,8

330 x 581 mm

Veterná turbína Air Breeze - je tichá, výkonná a precízne zkonštruovaná na prenos energie pri nízkej rýchlosti vetra než akáko¾vek iná vo svojej triede. Je to ïalšia generácia veterných elektrární a zároveò aj najob¾úbenejšia z malých veterných elektrární. Air Breeze je navrhnutá pre jednoduché umiestnenie a inštaláciu bežným užívate¾om. Ak fúka vietor s rýchlosśou väèšou ako 4m/s a vo vašom okolí nie sú väèšie prekážky potom je pre vás táto malá veterná elektráreò ideálnym riešením. Air Breeze nabíja batérie a vyprodukuje 30kWh mesaène pri priemernej rýchlosti vetra 6m/s (12MPH ). Na zabezpeèenie pravidelnej a spo¾ahlivej dodávky energie za každého poèasia je ideálnou kombináciou použitie veternej turbíny spolu so solárnymi panelmi.

Solárne panely 50W až 90W Sú to vysokoefektívne solárne moduly charakterizované použitím novej antireflexnej vrstvy. Vlastnosti: • Dlhodobá stabilita parametrov (20 rokov) • Hliníkový rám – ¾ahká a odolná konštrukcia • Vysoká odolnosś voèi poveternostným vplyvom • Zabudovaná ochrana • Kvalitné a estetické spracovanie • Široký rozsah pracovných teplôt (-40°C......+90°C) Technické parametre

16

230V el. spotrebiè

2. Veternú elektráreò

Solárne panely pre 12V aplikácie v robustnom hliníkovom ráme. Panely série ASI (patentovaná technológia) dodávajú o 20% viac energie pri horších svetelných podmienkach ako klasické "crystalline" moduly. Majú robustnú konštrukciu zaruèujúcu bezproblémovú prevádzku aj v daždi a mrazoch (pracovná teplota je od -40°C do +85°C). Nom. výkon [Wp]

12V úsporné osvetlenie

Váha [g]

Solárne panely 2W až 10W

Technické parametre

NE ZVLÁD DÝ TO KAŽ

Nom. výkon [Wp]

Nom. prúd [A]

Nom.napätie [VDC]

KD 50SE-1P

50

2,85

17,5

760x744x45mm

Typ

Obj. è.

Info cena

KD 70SX-1P

70

3,92

17,9

778x660x36mm

Air Breeze Land Wind Generator 12V

73941

600 EUR

KD 95SX-1P

95

5,31

17,9

1043x660x36mm

Air Breeze Land Wind Generator 24V

73995

588 EUR

Rozmer


TÉMA ÈÍSLA

2/2009

3. Olovený akumulátor

6. Vhodné 12V úsporné osvetlenie

Pre efektívne hospodárenie s vyrábanou elektrickou energiou je vhodné sústavu doplniś o akumulátor a regulaènú jednotku. Akumulátor dodáva naakumulovanú energiu aj v dobe, keï je pre výrobu el. prúdu nedostatok svetla (v noci) alebo je bezvetrie. Tiež „zaskoèí“ pri nárazovom odbere. Pre tieto úèely sú vhodné bezúdržbové olovené akumulátory. Vyznaèujú sa ve¾kým poètom nabíjacích cyklov (až 1000) a dobrou schopnosśou regenerácie. Ïalšou výhodou je nízky samovybíjací prúd. Každý èlánok akumulátora je uzavretý bezpeènostným ventilom. Vývody sú riešené 4,8 milimetrovími fastonmi.

Je ideálne riešenie pre svietenie z alternatívnych (solárne èlánky, veterné a vodné elektrárne..), alebo záložných (akumulátory) elektrických zdrojov pri stanovaní, kempingu, ale aj na trvalú inštaláciu do Vašej od¾ahlej chaty. Tak isto dobre poslúži aj pri oprave Vášho auta. Ulite 360 Cool Daylight

Qlite 1000 Cool Dayligh

A-light 360 RS

Žiarivka E17 12VDC 9W 360lm 30kJ/h

Žiarivka E17 12VDC 18W 1000lm 60kJ/h.

Žiarivka so spínaèom 10W 360lm 36kJ/h

Obj. è.: 71594 Cena: 7,44 EUR

Obj. è.: 71595 Cena: 12 EUR

Obj. è.: 71593 Cena: 11 EUR

Séria LCR

Životnosś 10 rokov! Typ

Obj. è.

Popis

Info cena

LCR 1,3-12

2882

12V/1,3 Ah, 0,59 kg, 97x48 x50 mm

16,10 EUR

LCR 2,2-12

4149

12V/2,2 Ah, 0,8 kg, 177x 34x60mm

17,50 EUR

LCR 3,4-12

6532

12V/3,4 Ah, 1,2kg, 134x 67x60mm

17,10 EUR

LCR 7,2-12

2612

12V/ 7,2 Ah, 2,5 kg, 151x 65x94 mm

14,30 EUR

LCR 12-12

3806

12V/12 Ah, 3,9kg, 151x 102x94mm

30,50 EUR

4. Regulátor Úlohou regulátora je stabilizácia výstupného napätia, automatické nabíjanie akumulátora a vèasná signalizácia poklesu napätia akumulátora.

APPLE 20

Regulátor na nabíjanie olovených akumulátorov s tekutým aj gelovým elektrolytom. Nominálne napätie: 12V Výstupné napätie pri záśaži: 12,6V Max. nabíjacie napätie: 14,5V Max. výstupný prúd: 15A Rozmery: 120x40mm Obj. è.: 74112 Cena: 30,40 EUR

DC 10

Nabíjaèka olovených akumulátorov urèená k setu S3/4 (S4.500). Zabezpeèí stále nabitý akumulátor. 110/230VAC - 12VDC/10A Obj. è.: 71609 Cena: 65,10 EUR

H¾adáte hotové riešenie? Prinášame Vám kompletné solárne systémy so všetkým potrebným pre ich inštaláciu a prevádzku. Inštalácia je ve¾mi jednoduchá, s dodávaným návodom ju zvládnete aj Vy.

Solartec Master 250 Solárny systém SOLARTEC MASTER je urèený na chaty, do karavanov, jácht alebo do záhrad. Využitie nájde aj v aplikáciách, kde je potrebná nezávislosś od elektrickej siete alebo ako záložný zdroj energie. Súèasśou systému sú samotné solárne panely s výkonom 5Wp, plocha panelov 0,45m2, ïalej olovený akumulátor s kapacitou 50Ah, elektronika, ktorá riadi dobíjanie akumulátora, konštrukèné prvky a káble s dåžkou 10m. V ponuke sú aj výkonnejšie verzie s menièom na 230VAC, na ktoré je možné priamo pripojiś bežné elektrické spotrebièe. Viac informácii na www.soselectronic.com. Obj. è.: 54575 Cena: 502 EUR

Solar sety SOLAR SET 12V/40W 660x430x30mm+reg+aku 42Ah Obj. è.: 63260 Info cena: 332 EUR SOLAR SET 12V/65W 751x652x36mm+reg+aku 100Ah Obj. è.: 71545 Info cena: 495 EUR

5. Meniè napätia 12V DC/230V AC Pri napájaní rôznych domácich elektrických spotrebièov pracujúcich len pri 230V sieśovom napätí je ešte potrebné doplniś solárny systém o meniè napätia. Ten transformuje jednosmerných 12V z akumulátora na štandardných 230V striedavých.

Séria SW

A ZAPNI J FUNGU

Vstupné napätie 11-15 VDC, výstupné napätie 230 VAC, sínusový výstup. Typ

Men. výkon

Akumulaèná jednotka S4.500

Max. výkon Rozmery v mm

Info cena

SW 150

150 VA

300 VA

120x245x70

78 EUR

SW 300

300 VA

600 VA

240x245x70

107 EUR 145 EUR

SW 600

600 VA

1200 VA

340x245x70

SW 1200

1200 VA

1800 VA

390x245x70

215 EUR

SW 2000

2000 VA

3000 VA

455x240x70

405 EUR

Kompletný set typu „zapni a funguj“. Disponuje 45Ah akumulátorom a riadiacou elektronikou s LCD displejom signalizujúcim aktuálny stav akumulátora. V balení nájdete aj prepájacie vodièe a všetko potrebné pre inštaláciu. Kvôli univerzálnosti setu je dodávaný bez zdroja el. prúdu, preto ho je k nemu potrebné samostatne objednaś, napr. fotovoltaický panel, veternú, alebo vodnú elektráreò... Obj. è.: 71591 Info cena: 190 EUR

17


SORTIMENT

electronicnews

Prenos dát cez 230V sieś aj u Vás doma! Èo je HomePlug? Budovanie dodatoèných štruktúrovaných kabeláží a inštalácia káblových líšt do miestností je èasovo aj finanène nákladné. Existujúce elektrické rozvody je možné využiś nielen na napájanie spotrebièov ale aj na prenos dát. Technológia HomePlug umožòuje prenos dát prostredníctvom elektrických rozvodov 230Vac s využitím minimálnej dodatoènej kabeláže.

dLAN duo FR dLAN duo KIT FR

Vytvorenie domácej poèítaèovej siete, alebo jej rozšírenie cez existujúcu 230V napájaciu sieś. Tiež zabezpeèí dostupnosś internetu v každej izbe Vášho bytu. Prenosová rýchlosś: 14 Mbps Dosah: 200m Pripojenie: RJ 45 alebo USB (Universal Serial Bus) 1.1 Príkon: 4,5 W (max.), 3 W v stand-by režime Napájanie: AC 100-240 V 50/60 Hz 14Mbit/s

Ord.No.

1+

S dLAN duo FR

Type

73399

44,90

S dLAN duo KIT FR 2x

73402

78,90

dLAN Audio extender KIT FR

Vytvorenie domácej poèítaèovej siete, alebo jej rozšírenie cez existujúcu 230V napájaciu sieś. Kit pozostáva z dLAN duo FR + dLAN Audio extender FR. SET AUDIO

Type S dLAN Audio extender KIT FR

Ord.No.

1+

73396

87,90

dLAN Audio extender FR

Na èo je HomePlug vhodný? Je vhodný na vybudovanie domácej poèítaèovej siete alebo poèítaèovej siete menších rozmerov prostredníctvom adaptérov umiestnených do elektrických zásuviek a existujúcich elektrických rozvodov napr. pre poèítaèové siete typu PAN (Personal Area Network) alebo SOHO (Small Office and Home Office). Využitiu aj na iné úèely sa však medze nekladú a preto je k dispozícii aj verzia audio, ktorá zabezpeèuje prenos dát po sieti s výstupom stereo audio alebo verzia Sat s digitálnym FTA satelitným prijímaèom DVB-S HD na sledovanie satelitného vysielania na poèítaèi.

HomePlug adaptér na prijímanie audio signálu vysielaného dLAN prvkami po rozvodnej sieti 230V. Prenos zvuku: 16 bit, 44.1 KHz stereo CD kvalita, sieśový buffer 1s Dosah: 200m Pripojenie: Line-out: 2 x cinch Príkon: 4 W (max.) Napájanie: Napätie: 110 – 240V AC Prúd: 50 mA / 230V + 80 mA / 110V Frekvencia: 50/60 Hz AUDIO

Type S dLAN Audio extender FR

Ord.No.

1+

73393

61,90

dLAN HSE II FR dLAN HSE II Starter Kit FR dLAN HSE II Network Kit FR

dLAN® Highspeed Ethernet II: nová generácia vysokorýchlostných HomePlug® adaptérov vytvárajúcich, alebo rozšírujúcich domácu poèítaèovú sieś. Tiež zabezpeèia dostupnosś internetu v každej izbe Vášho bytu. Prenosová rýchlosś: 85Mbps Dosah: 200m Pripojenie: RJ 45 Príkon: 4,5 W (max.) Napájanie: Napätie: 100 – 240 V AC Prúd: 0,06 A Frekvencia: 50/60 Hz 85 Mbit/s

Type

18

Ord.No.

1+

S dLAN HSE II FR

73405

49,90

S dLAN HSE II Starter Kit FR (2x)

73410

90,90

O dLAN HSE II Network Kit FR (3x)

73408

117,90


2/2009

dLAN Wireless extender FR

HomePlug® WiFi adaptér Prenosová rýchlosś: 85 Mbps cez 230V napájaciu sieś 54 Mbps cez WiFi Dosah: 200m cez 230V napájaciu sieś 300m cez WiFi Security: DESpro kryptovanie pre 230V napájaciu sieś WEP, WPA, WPA2 pre WiFi Pripojenie: WLAN: konektor pre anténu, 2.4 GHz anténa Ethernet: RJ45 Príkon: 6.5 W Napájanie: Napätie: 100 – 240 V AC Prúd: 0,11 A Frekvencia: 50/60 Hz

dLAN 200 AV Wireless G KIT FR

The HomePlug® AV adaptér s integrovaným WiFi access pointom. Set pozostáva z dLAN 200 AV Wireless G FR + dLAN 200 AV easy. SET WIRELESS

Type O dLAN 200 AV Wireless G KIT FR

S dLAN Wireless extender FR

Ord.No.

1+

73413

108,90

dLAN® 200 AVplus spája rôzne Ethernetové zariadenia Vášho bytu cez existujúcu 230V napájaciu sieś. Tiež zabezpeèí dostupnosś internetu v každej izbe Vášho bytu. Je rozšírený o napájaciu zásuvku Vášho pc. Prenosová rýchlosś: 200 Mbit/s Dosah: 200m Pripojenie: Ethernet RJ45 Príkon: 5 W (max.), 3.3 W v standby režime Napájanie: AC 100-240 V 50/60 Hz

dLAN HS plus FR dLAN HS plus KIT FR

Vysoko rýchlostný HomePlug® adaptér s napájacím konektorom pre Vaše PC vytvára, alebo rozširuje domácu poèitaèovú sieś cez existujúcu 230V napájaciu sieś. Tiež zabezpeèí dostupnosś internetu v každej izbe Vášho bytu. Prenosová rýchlosś: 85 Mbps Dosah: 200m Pripojenie: Ethernet RJ45 Príkon: 5 W (max.), 3,3 W v standby režime Napájanie: AC 100-240V 50/60Hz 85 Mbit/s + ZÁSUVKA

1+ 174,90

dLAN 200 AV plus FR

WIRELESS

Type

Ord.No. 73376

200 Mbit/s + ZÁSUVKA

Ord.No.

1+

O dLAN 200 AV plus FR

Type

73387

72,90

O dLAN 200 AV plus FR (2x)

73391

135,90

dLAN TV Sat KIT Type

Ord.No.

1+

S dLAN HS plus FR

73421

63,90

S dLAN HS plus KIT FR (2x)

73426

117,90

dLAN® TV Sat + dLAN® 200 AVeasy dLAN® TV Sat: Digitálny satelitný prijímaè (DVB-S2) s HD kvalitou pre Vaše PC. Dodávaný bez antény. Prijímaný signál distribuje do existujúcej 230V siete. SET DVB-S

dLAN 200 AV easy FR dLAN 200 AV easy KIT FR

dLAN® 200 AVeasy spája rôzne Ethernetové zariadenia (PC, modemy, routre, hracie konzoly...) Vášho bytu cez existujúcu 230V napájaciu sieś. Tiež zabezpeèí dostupnosś internetu v každej izbe Vášho bytu. Prenosová rýchlosś: 200 Mbit/s Dosah: 200m Pripojenie: Ethernet RJ45 Príkon: 5 W (max.), 3.3 W v standby režime Napájanie: AC 100-240 V 50/60 Hz

Type O dLAN TV Sat KIT

Type

Ord.No.

1+

73379

63,90

O dLAN 200 AV easy KIT FR (2x)

73382

117,90

dLAN® TV Sat: Digitálny satelitný prijímaè (DVB-S2) s HD kvalitou pre Vaše PC. Dodávaný bez antény. Prijímaný signál distribuje do existujúcej 230V siete. Pripojenie: F-jack (coax) Ethernet RJ45 Štandardy: IEEE 802.3, IEEE 802.3x, IEEE 802.3u, Auto MDI / X, HomePlug AV, DVB-S, DVB-S2 Prenosová rýchlosś: 200 Mbps Príkon: 30 W Napájanie: 200 – 240 V (12V, 1.5A)

dLAN 200 AV Wireless G FR

The HomePlug® AV adaptér s integrovaným WiFi access pointom. Prenosová rýchlosś: 200 Mbps cez 230V napájaciu sieś 54 Mbps cez WiFi Dosah: 200m 300m cez WiFi Security: 128-bit AES kryptovanie pre 230V napájaciu sieś; WEP, WPA (TKIP), WPA2 (AES) pre WiFi Pripojenie: WLAN: 2x 2.4 GHz antény Ethernet: 4 x RJ45 (4-port switch) Príkon: 8 W Napájanie: Napätie: 100 - 240V AC Nominálny prúd: 0.16 A Nominálna frekvencia: 50/60 Hz

1+ 262,90

dLAN TV Sat

200 Mbit/s

O dLAN 200 AV easy FR

Ord.No. 73429

DVB-S

Type O dLAN TV Sat

Ord.No.

1+

73428

227,90

WIRELESS

Type O dLAN 200 AV Wireless G FR

Ord.No.

1+

73373

140,90

19


SORTIMENT

electronicnews

Nová generácia akumulátorov a batérií znaèky TECXUS Objavte aj Vy najnovšie technológie...

Najnovšie výrobné technológie vylepšujú vlastnosti bežných batérií a akumulátorov znaèky Tecxus, ktoré prešli v poslednom období inováciou. Odhoïte staré batérie a vyskúšajte naše nové typy...

Akumulátory READY TO USE Najmodernejšie Tecxus NiMH akumulátory nesú oznaèenie „Ready to use“ (známe aj pod oznaèením Eneloop). Spájajú výhody NiMH a RAM akumulátorov. Znesú 1000 nabíjacích cyklov a majú ve¾mi nízky samovybíjací prúd - po roku skladovania ešte stále majú k dispozícii 85% kapacity namiesto 10% klasických NiMH akumulátorov. (na sklade). Obj.è.

Popis

Info cena*

S NIMH RTU 800 AAA TECXUS BP2

Typ

72807

Akumulátor NiMH RTU 1,2V 800mAh AAA

1,64 EUR

O NIMH RTU 2100 AA TECXUS BP2

72808

Akumulátor NiMH RTU 1,2V 2100mAh AA

1,90 EUR

Alkalické batérie Obj.è.

Popis

Info cena*

S Alkaline LR03 TECXUS BP4

Typ

72809

Alkalická batéria 1,5V AAA

0,22 EUR

O Alkaline LR03 TECXUS BP8+2

72810

Alkalická batéria 1,5V AAA

0,18 EUR

S Alkaline LR6 TECXUS BP4

72811

Alkalická batéria 1,5V AA

0,22 EUR

O Alkaline LR6 TECXUS BP8+2

72812

Alkalická batéria 1,5V AA

0,18 EUR

S Alkaline LR14 TECXUS BP2

72813

Alkalická batéria 1,5V C

0,75 EUR

O Alkaline LR20 TECXUS BP2

72814

Alkalická batéria 1,5V D

0,93 EUR

O Alkaline 6LR61 TECXUS BP

72815

Alkalická batéria 9V Block

1,09 EUR

S LR 43 TECXUS BP

72883

Gombíková 1,5V 100mAh 11,5x4,1mm

0,30 EUR

S LR 44 TECXUS BP

72884

Gombíková 1,5V 145mAh 11,5x5,4mm

0,30 EUR

S LR 54 TECXUS BP

72885

Gombíková 1,5V 75mAh 11,5x3,07mm

0,30 EUR

Lítiové batérie Novinkou medzi klasickými batériami sú lítiové batérie ve¾kostí AAA, AA a 9V, ktoré majú nižšiu hmotnosś, skladovaś ich môžete aj 10 rokov a dosahujú až 7x vyššiu výdrž ako alkalické batérie. (zabezpeèíme na objednávku do jedného týždòa). Obj.è.

Popis

Info cena*

O Lithium FR03 TECXUS BP2

Typ

72954

1,5V 1100mAh AAA Li-FES2

1,00 EUR

O Lithium FR6 TECXUS BP2

72955

1,5V 2900mAh AA Li-FES2

1,43 EUR

S Lithium ER9V TECXUS BP

72953

9V 1200mAh Li-SOCL2

4,68 EUR

NiMH akumulátory Typ

20

Obj.è.

Popis

Info cena*

O NIMH 600 AAA TECXUS BP2

47279

Akumulátor NiMH 1,2V 600mAh AAA

0,94 EUR

O NIMH 950 AAA TECXUS BP2

72798

Akumulátor NiMH 1,2V 950mAh AAA

1,40 EUR

S NIMH 1100 AAA TECXUS BP2

72800

Akumulátor NiMH 1,2V 1100mAh AAA

1,51 EUR

O NIMH 1500 AA TECXUS BP2

46375

Akumulátor NiMH 1,2V 1500mAh AA

1,53 EUR

O NIMH 2500 AA TECXUS BP2

53940

Akumulátor NiMH 1,2V 2500mAh AA

2,89 EUR

S NIMH 2700 AA TECXUS BP2

72805

Akumulátor NiMH 1,2V 2700mAh AA

2,23 EUR

O NIMH 3000 C TECXUS BP

72794

Akumulátor NiMH 1,2V 3000mAh C

3,52 EUR

S NIMH 4500 C TECXUS BP

72792

Akumulátor NiMH 1,2V 4500mAh C

5,99 EUR

O NIMH 5000 D TECXUS BP

72796

Akumulátor NiMH 1,2V 5000mAh D

5,00 EUR

S NIMH 10000 D TECXUS BP

72795

Akumulátor NiMH 1,2V 10000mAh D

8,51 EUR

O NIMH 160-9V TECXUS BP

47278

Akumulátor NiMH 8,4V 160mAh 9V Block

5,01 EUR

S NIMH 280-9V TECXUS BP

72791

Akumulátor NiMH 8,4V 280mAh, 9V Block

6,02 EUR

* Uvedená cena je za 1ks.


SORTIMENT

2/2009

Radi sa hráte?

Chémia pre elektroniku

EDU 1 Set Elektronická stavebnica na magnetickom princípe

Chlorid 1l

Persíran amonný

Persíran amonný 220g, èistý

Chlorid železitý roztok 40% 1liter

Táto elektronická stavebnica zaujímavým a zábavným spôsobom predstavuje svet elektroniky a vštepuje základy elektroniky pre všetkých zaèínajúcich amatérov. (odolný voèi skratu) vytvorený z batérií 4x AA 1,5V + napájacie vodièe. Páèi sa Vám táto stavebnica? Ponúkame Vám ešte nieèo navyše. Pomocou aplikácie, prístupnej na našom webe, si môžete vytvoriś vlastnú schému zapojenia.

Základom stavebnice EDU1 je magnetický princíp spájania jednotlivý elektronických súèiastok. Každá súèiastka je osadená na DPS v plastovom ABS puzdre s osadenými magnetmi. Súèiastky sa potom spájajú oce¾ovými gulièkami (27ks) a prídavnými tyèinkami v dvoch dåžkach (krátke 15ks, dlhé 5ks). Stavebnica EDU1 je vybavená základnými súèiastkami nieko¾kých hodnôt ako: rezistor, kondenzátor, dióda, LED dióda, tranzistor, fotorezistor, spínaè a bzuèiak (spolu 19 súèiastok) + ako doplnok sú k dispozícii dve univerzálne dvojpinové puzdra s balíèkom ïalších súèiastok, ktoré je možné použiś. Nechýba ani napájací zdroj s vypínaèom

Pre koho je stavebnica urèená? Pre všetkých ktorí sa zaujímajú o elektroniku. Využitie nájde hlavne ako školská pomôcka pri výuèbe základov elektroniky, pre všetkých zaèínajúcich amatérov, ako aj pre všetkých amatérov ktorí radi experimentujú.

Ord.No.

1+

S CHLORID 1l

Type

72956

3,31

S Persíran amonný

72957

4,13

Hydroxid sódny Hydroxid sódny 10g

Type S Hydroxid sódny

Ord.No.

1+

72960

1,070

Izopropyl alkohol Izopropyl alkohol 1l

Type S Izopropyl alkohol

Bližšie informácie: www.soselectronic.com fogos@soselectronic.com Obj.è.: 73889 Orientaèná cena: 57,90 EUR

1+

72958

5,77

Silikónový olej 200ml

Type

Plastik 70 overený v praxi našimi zákazníkmi

Ord.No.

Ord.No.

1+

S Silikónový olej 200ml 72959

3,46

734-130

Sprej èistiaci na kontakty

Využite pozitívne skúsenosti našich zákazníkov a vyskúšajte ho aj Vy! Ak je Vaša DPS hotová, nesmiete zabudnúś chrániś ju pred vplyvmi okolitého prostredia. Absolútnu bezpeènosś Vám ponúka prípravok PLASTIK 70 -transparentný ochranný lak z akrylovej živice, ktorý vytvorí vysokoizolujúci trvanlivý priezraèný povlak. Tento film je odolný voèi kyselinám a atmosferickým vplyvom. PLASTIK 70 je odolný voèi extrémnym

teplotám, až pri 100°C ochranný film mäkne, pri 120°C sa lepí. Takisto teploty do -70°C znáša bez problémov za predpokladu, že vrstva povlaku nie je mechanicky poškodená. V prípade potreby sa PLASTIK 70 dá prespájkovaś.

Type

Ord.No. 1+

CONTACT CLEANER S 390 200ml

72366

4,34

MARKERPEN CRC Popisovacie perá

Technické parametre: Pokrytie pri 15μm hrúbke filmu: 1m2/200ml Èas tvrdnutia: 15-20min Farba: èíra Balenie: 12ks Sprej Plastik 70 Vám ponúkame vo dvoch ve¾kostiach: 200ml a 400ml. Bližšie informácie: www.soselectronic.com fogos@soselectronic.com Obj.è./info cena: 33228(200ml) / 3,82 EUR 33229(400ml) / 5,80 EUR

Farba

Ord.No. 1+

S MARKERPEN CRC WH

Type

biela

73952

1,78

S MARKERPEN CRC RD

èervená 73950

1,78

S MARKERPEN CRC BK

èierna

73956

1,78

S MARKERPEN CRC BU

modrá

73951

1,78

S MARKERPEN CRC OG

oranž.

73957

1,78

S MARKERPEN CRC SILVER strieb.

73954

1,78

zelená

73948

1,78

73955

1,78

73953

1,78

S MARKERPEN CRC GN

S MARKERPEN CRC GOLD zlatá S MARKERPEN CRC YE

žltá

21


NAŠI ZÁKAZNÍCI

electronicnews

Malé roboty sú pripravené na expanziu Jednoduchá inštalácia a programovanie, flexibilné použitie na množstvo operácií a ve¾mi priaznivá cena malých robotov sú predpoklady na príchod automatizácie i do najmenších výrobných firiem. Okrem ve¾kých zváracích alebo montážnych robotov, ktoré sa objavujú takmer v každej reportáži z automobilky, sa pri výrobe využívajú aj menšie automatizované pracoviská s malými, takzvanými stolnými robotmi. Majú nezastupite¾né miesto pri výrobe súèiastok a menších dielov prièom dokážu vykonávaś rôzne operácie.

tych rokoch. S kåbmi podobnými ¾udskému ramenu (ramenná, lakśová a zápästná os) dokáže chytiś a položiś, paletizovaś alebo dávkovaś. Pre vysokú flexibilnosś pohybu sú používané najmä pre montáž. • Portálový robot – vrchné rameno chodí tam a späś ponad pracovnú plochu, ktorá je pevne fixovaná na základni stroja. Hlava pohybujúca sa v z-ovej osi je umiestnená na najvrchnejšom ramene.

Jednou z najob¾úbenejších aplikácií je nanášanie tesnení, ktoré sa formujú na mieste (FIP-form in place). Prúžok silikónu sa nanesie na súèiastku, kde potom vytvrdne do formy pružného tesnenia. FIP tesnenia ponúkajú mnoho výhod oproti vysekávaným: jednoduchšia automatická aplikácia, vždy správne umiestnenie, omnoho nižšie náklady na vybavenie a nástroje a flexibilitu návrhu.

Všetky typy sú vhodné na poloautomatické dávkové operácie kde výrobok je manuálne vložený a odobratý. SCARA a portálové roboty dokážu navyše pracovaś i s automatickým podávaním, napríklad môžu byś umiestnené ved¾a, alebo nad dopravníkom. Roboty sa skladajú z 2 èastí: pozièný systém, ktorý umiestòuje druhú funkènú èasś niekedy nazývnú i koncový efektor. Je to tá èasś, ktoré definuje funkciu celého robota.Typickými aplikáciami pre stolové roboty sú: • Dávkovanie • Spájkovanie a zváranie • Osadzovanie • Skrutkovanie Stolné roboty So zastavanou plochou len o trochu väèšou ako je hárok formátu A4 a s pracovnou plochou 200x200 mm tie najmenšie stroje stále majú plnú funkènosś ako ich ve¾kí súrodenci. Väèšie verzie pokrývajú plochu až po 800x600 mm s pohybom z-ovej osi do 200 mm. Sú èasto autonómne, riadené vnútorným poèítaèom.

• Gravírovanie, vàtanie a rezanie • Testovanie a kalibrácia

Softvér týchto strojov môže byś všeobecný, umožòujúci programátorovi plné riadenie všetkých funkcií alebo špecifický (napr. pre dávkovanie) prispôsobený úèelu použitia a vïaka tomu je programovanie jednoduchšie. Sú tu napríklad inštrukcie pre pohyb bod po bode alebo spojité sledovanie èiary, èi oblúka apod. Súradnice pohybu sa zadávajú buï ruène cez tzv. uèebnú konzolu alebo cez PC, konverziou z CAD dát. Stolné roboty sa vyrábajú ako dvoj- troj- alebo štvor-osové s presnosśou polohovania až 0,01 mm a s rýchlosś pohybu do 1 m/s. Vstupy a výstupy umožòujú styk s externými zariadeniami (ako napríklad osadzovacia pneumatika). Roboty sú poháòané servo alebo krokovým motorom, remeòom alebo gulièkovou skrutkou. Existujú tri hlavné skupiny malých robotov:

22

• Poloautomatický karteziánsky dávkový robot – pracovná plocha je umiestnená na pohyblivej platni na základni stroja ktorá predstavuje x-ovú os. Vrchný nosník pohybuje v y-ovej osi hlavou, ktorá zabezpeèuje aj pohyb v osi z. • SCARA robot – vyvinutý v Japonsku v 60-

Dávkovanie Toto je jedna z najpopulárrnejších aplikácií. Lepidlá, tesnenia, laky, atramenty, farby, mazadlá, oleje, spájkovacie pasty a im podobné sú presne odmeriavané a nanesené na pracovnú plochu. Materiály sú buï dávkované priamo z kartuše namontovanej na hlave robota, alebo zo vzdialenej nádoby vedené hadièkou k ventilu, ktorý riadi prietok. Na hlavu robota sa môže taktiež namontovaś odmeriavacie a miešacie zariadenie. Používa sa na dávkovanie dvojzložkových materiálov ako sú lepidlá, oba¾ovacie a zalievacie zmesi.

Výhody automatizácie Aj keï sa nájdu i prípady keï je práca ¾udských rúk nenahradite¾ná, pri opakovaných prácach je vždy výhodnejšie použiś robot. Ten nikdy neprotestuje ak je práca nezáživná a únavná, nemá prestávky na kávu a hlavne sa nemýli. Hlavnými dôvodmi na nasadenie robota preto sú: zvýšenie kvality výroby, vyššia výśažnosś a priepustnosś procesu, šetrenie materiálom, menšia chybovosś a odstránenie nebezpeènej alebo namáhavej ¾udskej práce. Navyše predajné ceny dnes zaèínajú už od 3.800 EUR za jednoduchšie modely. Tým sa táto technológia stáva dostupnou takmer pre všetky výrobné firmy. Pri tejto cene je ve¾mi jednoduché zdôvodneniś náklady na zakúpenie takéhoto zariadenia. V niektorých prípadoch je potom návratnosś takejto investície dokonca kratšia ako 6 mesiacov! Okrem ve¾kosti majú stolné roboty oproti svojim ve¾kým súrodencom nieko¾ko zjavných výhod. Aj keï si zachovávajú vysokú úroveò funkènosti, sú jednoduchšie, programovanie je užívate¾sky orientované a nie je preto potrebné rozumieś komplikovanému robotickému, alebo strojovému jazyku alebo programovaniu PLC. Nie sú potrebné žiadne predchádzajúce skúsenosti s robotmi alebo vyhradený inžinier a preto sa dajú kúpiś takpovediac v pultovom predaji. Sú pravidelne prvou èasśou automatizácie v malých a stredných firmách. Výhradným dovozcom robotov firmy I&J Fisnar Inc pre SR je: ELPRO s.r.o., Napájadla 19, 040 01 Košice, SR Tel.:+421-55-6231093, +421-55-7297137 Fax: +421-55-677 1957, Email: obchod@elpro-ke.sk URL: www.elpro-ke.sk, www.davkovanie.eu, www.ijfisnar.com


Elpro, s.r.o. Skúsenosti • Odbornos • Flexibilita

Od roku 1996 vyrábame spájkovacie zariadenia pre THT a SMT montá. Náš cie¾ je, aby aj menšia firma mala technológiu s minimálnymi prevádzkovými nákladmi, avšak kvalitou spájkovania porovnate¾nú s ve¾kými výrobnými linkami. Všetky vyrábané zariadenia sú dlhodobo testované v našom oddelení výroby na zakázku zákazníkom poskytujeme interaktívne technologický servis vrátane spájkovacieho a spotrebného materiálu. Pre klasickú montá sme vyvinuli Minisol 2000, ktorý je s vrchným predohrevom pouite¾ný aj pre bezolovnaté spájkovanie. Umoòuje nielen pocínova DPS tak, aby bol cín vyvzlínaný cez celý prekovený otvor ako u ve¾kej cínovej vlny, ale aj na vyberanie viacvývodových súèiastok z DPS a pocínovane káblikov. Cínovacia vaòa MS 2000/2001 Výkon: 2500W Nastavite¾ná teplota: 110 – 285°C Presnos regulácie: ± 1% rozsahu Teplota spájkovania: 260°C Rozmer (vaòa): 275 x 220 x 15 mm (2000) 355 x 180 x 15 mm (2001) Max. rozmer DPS: 235 x 200 mm (2000) 315 x 160 mm (2001) Predajná cena: 1150,-EUR bez DPH Teraz: 345 EUR + 7 x 115 EUR

teraz 30% potom 7x 10% bez navýšenia

HR22-LF zabezpeèí kvalitné pretavenie pasty pri obojstrannej SMT montái. Jej kapacita postaèuje na 4-6 osadzovacích pracovísk resp. jeden osadzovací automat. Jej vlastnos - pamä pre 100 profilov aj s komentárom zaruèí rovnaký teplotný profil aj pri opakovanej výrobe. Reflow pec HR 22LF Napájanie: 230 V, 50 Hz Príkon max.: 4800 W Rozmery: 570 x 560 x 420 mm Hmotnos max: 32 kg Nastavite¾ný èas: 1-999 sek. Nastavite¾ná teplota: 50 - 270 °C Rozmer roštu: 410 x 300 mm Max rozmer DPS : 400 x 250 mm Predajná cena: 3582,-EUR bez DPH Teraz: 1074.6 EUR + 7 x 358.2 EUR

Akcia

SAB-06 je najnovšia verzia pre nanášanie pasty na DPS pri malosériovej výrobe.

2 týdne testovacia výroba

MAN-32 umoní pomocou vákua osadi celé spektrum SMD súèiastok, prièom pri osadzovaní púzdier 0603 a 0402 je moné manipulátor doplni o VISION systém.

Šablónová tlaè SAB-06

Manipulátor MAN-32

Rozmery: 440 x 345 x 120 mm Vyuite¾ná plocha: 190 x 270 mm Rozmer šablóny: 380 x 210 mm Rozmer stolíka: 320 x 220 mm Hmotnos: 10 Kg Štandardná stierka: 150 mm

Rozmery manipulátora: 765 x 390 x 190 mm Pracovná plocha max: 380 x 240 mm Pohyb ramena v osiach x/y/z: 475 x 230 x 15 mm Napájanie: Adaptér 230/12 V, 800 mA

Predajná cena: 1315,-EUR bez DPH Teraz: 394.5 EUR + 7 x 131.5 EUR

prezentácia zariadení priamo vo vašej firme konzultácie a poradenstvo našich špecialistov

Predajná cena: 1110,-EUR bez DPH Teraz: 333 EUR + 7 x 111 EUR

dvojtýdòové skúšobné zapoièanie splátkový systém bez preplatenia!

Osadzovanie SMD súèiastok automatmi u od 25 ks DPS! prototypy, vzorky i malé série, produkèná kapacita 10 000 súè./h púzdra od 0402 do TQFP144-0,5 Podklady pre výrobu: osadzovací plán so správnou orientáciou súèiastok súradnicové údaje pre automat gerber data pre výrobu šablóny súèiastky dodané v pôvodnom balení rozmery dosiek pre spájkovanie pretavením 400 x 250 mm Presné a podrobné informácie vám poskytne Ing. Edita Paulinová, vedúca výroby, tel.: 0903 637476, e-mail: edita.paulinova@elpro-ke.sk Elpro, s.r.o., Mudroòova 29, 040 01 Košice, Slovensko / Prevádzka: Napájadlá 19, 040 12 Košice, Slovensko Tel.: +421-55-623-10-93, fax: +421-55-677-19-57, e-mail: elpro@elpro-ke.sk, www.elpro-ke.sk, www.antistatika.sk, www.davkovanie.eu


Rychlá instalace - vysoká pøesnost Fotoelektrické senzory øady E3F Spoleènost OMRON je pøedním dodavatelem kompaktních hranatých a válcových fotoelektrických senzorù. Díky neustálé snaze dosahovat co nejvyšší spolehlivosti a pøesnosti pøevzali provìøenou a extrémne spolehlivou technologii fotoelektrických senzorù E3Z a aplikovali na øadu E3F. Øada senzorù E3F splní Vaše požadavky v každém prostøedí. Pøesnost, provozní stabilita a dlouhá životnost tìchto vysoce populárních senzorù byly provìøeny v nesèetných instalacích po celém svìtì. S Øadou E3F se nemusíte obávat èasovì nároèné instalace, protože válcový tvar umožòuje rychlou instalaci a zamìøení tìchto senzorù. Výhody pro zákazníka jsou zøejmé: minimalizace doby instalace a nákladù s ní spojených. SENZORY E3F2-_-S v pouzdøe M18 z nerezové oceli

SENZORY E3F2 a E3F2-_-M v plastovém nebo mosazném pouzdøe M18

Standardné senzory E3F2 v mosazném nebo plastovém pouzdøe poskytují nejlepší pomìr výkon/cena v øade obecných aplikací. Kompletní sortiment zahrnuje modely vysílaè - pøijímaè, retroreflektivní, difúzní, difúzní s potlaèením pozadí, se speciálním paprskem a modely s AC/DC napájením.

Oblastem procházejícím èastým èištìním poskytuje nerezové pouzdro senzorù E3F2-_-S lepší odolnost vùèi èisticím prostøedkùm a delší životnost senzorù. Konstrukce tìsného pouzdra poskytuje krytí pøi vysokotlakém mytí. SENZORY E3FZ v krátkém plastovém pouzdøe M18 umožòující snadnou montáž

S produkty E3FZ lze dobu instalace významnì zkrátiś. Západkový mechanizmus umožòuje rychlou a vùèi vibracím odolnou montáž. Laserem svaøené kompaktní tìlo M18 mìøí ménì než 40mm na délku a poskytuje to nejvyšší krytí a trvanlivost.

SENZORY E3FR a E3F2-_-41 v pouzdøe M18 s 90° radiální optikou

Radiální senzory umožòují jednodušší instalaci bez držákù. Øada E3FR vychází z øady E3FZ a nabízí stejnou funkènost a øadu produktù. Øada senzorù E3F2_-41 s retroreflektivními a difúzními modely má menší snímací hlavu s vestavìným 90° hranolem pro oblasti s problematickou montáží. Vlivy prostøedí jako vysoké teploty, chemikálie, voda nebo elektromagnetické rušení mohou snížit životnost senzorù nebo ovlivnit stabilitu provozu. Pro nejvyšší možnou spolehlivost a dlouhou životnost jsou senzory spoleènosti OMRON navrženy a testovány tak, aby obstály i v nejnároènìjších prùmyslových podmínkach. Nová generace optických senzorù založená na modulární konstrukci dosahuje ještì vìtší úrovnì odolnosti vùèi rušení prostøedí a poskytuje stabilní provoz senzorù...aś už se vaše pøístroje ocitnou kdekoliv.

Produkty firmy OMRON nájdete na www.soselectronic.com.

SOSnews_02  

Druhé vydanie časopisu sosnews

SOSnews_02  

Druhé vydanie časopisu sosnews

Advertisement