Page 1

Projekta izstrādātājs – CEDIS (Eiropas Sociālās integrācijas attīstības komiteja) www.cedis-europe.org

G.E.P.A.P.

GEPAP projekts Eksperimentēšana un inovatīva instrumenta pārnese, lai ieviestu personalizētas aprūpes plānu katram sociālās aprūpes centra vai medicīniski sociālo pakalpojumu saņēmējam/klientam.

Projekta partneri – SIKSALI Attīstības centrs no Igaunijas www.siksali.ee Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija www.sosbernuciemati.lv Asociācija Altea Espana no Spānijas www.altea-europa.org Questao de Equilibrio no Portugāles www.questao-equilibrio.org LEAM DGP no Francijas www.leam-conseil.com

Gandrīz visa Eiropā ir obligāta personalizēta aprūpes plāna (PAP) izveide sociālo un medicīniski sociālo pakalpojumu saņēmējiem, lai veicinātu viņu sociālo un profesionālo iekļaušanos. Projektā „GEPAP” (Guide for the Elaboration of Personalised Project of Accompaniment jeb Personalizēta atbalsta plāna izstrādes rokasgrāmata), ko uzsāka CEDIS (Eiropas Sociālās integrācijas attīstības komiteja Francijā), piedaloties organizācijām no Spānijas, Igaunijas, Portugāles un Latvijas, franču GEPAP metode tiek izplatīta visā Eiropā, ļaujot sociālajiem darbiniekiem iegūt nepieciešamo metodiku un zināšanas personalizēta aprūpes plāna izstrādei. GEPAP ir inovatīva, jo tā piedāvā mācības PAP koordinatoriem par personalizēta aprūpes plāna izstrādi viņu darba vietās. Projekta partneri ir organizācijas, kas strādā dažādu sociālo un medicīniski sociālo pakalpojumu jomā: bērnu aizsardzība (bērni un pusaudži), pieaugušie ar garīgo atpalicību sociālo darbinieku profesionālā apmācība. Sadarbības rezultātā tiks izveidota vienota metode individualizēta projekta izstrādei. Paredzamais ieguvums profesionāļiem ir papildu zināšanas, kas nepieciešamas praktiskajā darbā, par iespēju ieviest jaunu darba organizācijas veidu sociālo pakalpojumu struktūrā vai sociālo pakalpojumu struktūrā medicīnas jomā attiecībā uz atbildīgo personu atrašanos un lomu, sniedzot atbalstu pakalpojuma saņēmējiem. Savukārt pakalpojumu saņēmējiem projekta koordinatora klātbūtne nodrošinās labāku saziņu starp dažādām projekta ieviešanā iesaistītajām pusēm, labāku projekta uzraudzību un tādējādi arī labāku sociālo un profesionālo iekļaušanos.


GEPAP Personalizēta atbalsta plāna izstrādes rokasgrāmata Inovatīvas metodes pārneses un mācību projekts personalizēta aprūpes plāna izstrādei Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinči ietvaros. PAP pieeja un definīcija Pieeja: PAP pieeja pirmkārt ir visu to personu darbību koordinēšana, kas:

GEPAP – Rokasgrāmata, 2010. gada izdevums, pieejams franču, angļu, igauņu, spāņu, latviešu un portugāļu valodās. Vairāk informācijas: ass.cedis@wanadoo.fr

• Palīdz adaptēties cilvēkam, kuram tas sagādā grūtības; • Apmierina šā cilvēka vajadzības; • Palīdz šim cilvēkam pilnībā iesaistīties sabiedrības dzīvē un būt aktīvam kopienas loceklim, līdztekus ievērojot arī viņa vēlmes un potenciālu. Tas ir arī process, kas ļauj: • • •

Identificēt personas spējas un vajadzības; Noteikt piemērotus attīstības un mācību uzdevumus; Izmantot resursus prioritāro vajadzību apmierināšanai.

PAP nepastarpināti iesaista pakalpojumu saņēmēju un viņa radiniekus, kā arī viņam visnozīmīgākos sociālos un medicīniski sociālos darbiniekus.

PAP pieeja ir rīks pakalpojumu saņēmējiem piešķirto pakalpojumu un resursu koordinēšanai. PAP pieeja paredz , ka atbildības sajūta jānodrošina visām procesā iesaistītajām personām – pakalpojumu saņēmējam, viņa radiniekiem, viņa likumiskajam pārstāvim un tiem sociālajiem un medicīniski sociālajiem darbiniekiem, kuri ir atzīti par pakalpojumu saņēmējam īpaši nozīmīgiem. Definīcija PAP ir plānošanas un koordinācijas rīks, kas izstrādāts, lai palīdzētu organizēt pakalpojumus un resursus kādas personas ilgtermiņa vajadzību apmierināšanai. Tas ir nepārtraukts process, kas tiek regulāri pārskatīts un atjaunināts, cenšoties panākt, lai visas iesaistītās personas – pakalpojumu saņēmējs, viņa radinieki un medicīniski sociālie darbinieki – būtu vienlīdzīgi partneri. Tas ir rīcības plāns, kas apkopo visus pienākumus vienotā plānā, kurš ir pielāgots pakalpojumu saņēmējam. Tāpēc katram pakalpojumu saņēmējam tiek izveidots atšķirīgs plāns, ko īsteno cita komanda, par pamatu ņemot pakalpojumu saņēmēja īpašības un vajadzības. Plāna ietvaros tiek identificēti sniedzamie pakalpojumi un nepieciešamie resursi, tiek koordinēti pasākumi, norādot, kam, kad un kā šie pakalpojumi jāsniedz, kā arī tiek novērtēta pakalpojumu efektivitāte, ievērojot noteiktos integrācijas uzdevumus. PAP nodrošina pakalpojumu saņēmējam un viņa ģimenei piedalīšanos plāna izstrādē kā pilnvērtīgiem PAP komandas locekļiem.

Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisija nav atbildīga par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

GEPAP informatīvais izdevums par projektu  
GEPAP informatīvais izdevums par projektu  

Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas Valmieras un Rīgas ģimeņu stiprināšanas projekti 2010.gada nogalē ir iesaistījušies projektā ”GEPAP”...

Advertisement