Page 1

БРОЙ 12/ 2013

112

специализирано издание за пожарна безопасност и защита на населението spisanie_sos112@abv.bg

а т а в о н а т и т с е Ч ! а н и д о г 4 1 20


В БРОЯ: 5 декември

Състезание

Международен ден на доброволеца

Признание в сферата на роботиката

Международна дейност

Учение на доброволци на Българския Червен кръст

Годишна среща на EFFUA в София

Превенция 2014

Година за осигуряване на безопасна среда за децата на България

2013

Големите бедствия на годината Внимание!

Застудяването покачва пожарния риск Благотворителност

Служителите на ГДПБЗН подпомогнаха 56 деца на свои загинали и пострадали колеги

112

специализирано издание за пожарна безопасност и защита на населението

SOS

Основано през декември 1894; Бр. 12/ 2013 г. (852) година двадесета ISSN 1314-8044

Разработка

Проектиране на сгради и площадки за РСПБЗН и ОУПБЗН

Банкова сметка:

Редакционна колегия

IBAN: BG50BNBG9661 3100 1561 01

Ръкописи не се връщат

БНБ - Централно управление гдПБЗН - МВР BIC: BNBG BGSD

графика: Рей дизайн Броят е приключен на: 27.12.2013 г.

АдРес: 1309 - сОфия, ул. “ПиРОтскА” 171 А, гдПБЗН -1 етАж, телефОН: 9821132, E-MAIL: spisanie_sos112@abv.bg

112

БРОЙ 12/ 2013


5 декември

Международен ден на доброволеца Огнеборци, спасители и доброволци участваха в съвместни инициативи за този ден, учреден през 1985 г. по инициатива на ООН. Тогава световната организация приканва правителствата и неправителствените организации във всички страни по света да покажат уважението и благодарността към доброволците и да дадат по-голяма гласност на високоблагородната им дейност.

организирани кръгли маси, дискусии и работни срещи с партньорски структури и различни категории граждани, на които беше разяснена ролята на доброволното движение и необходимостта от неговото развитие. Дадена беше информация за регистрираните доброволни формирования в съответния район, броя на доброволците, тяхното ниво на подготовка и участието им в реални дейности при ликвидирането на бедствия и пожари. На дискусия бяха поставени въпросите, свързани с функционирането на формирования за защита на населението, както като подпомагащи държавни органи, така и като

самостоятелно действащи единици в състава на Единната спасителна система. По време на срещите беше обсъдена идеята за създаване на „Асоциация на Доброволните формирования” и на възможностите за присъединяване към нея и на други структури, които имат отношение към дейности по спасяване и защита на населението при бедствени ситуации. В базите на районните управление и на подходящи места в общинските центрове бяха организирани демонстрации с пожарна и спасителна техника, като в тях заедно с професионалистите участваха и доброволци. БРОЙ 12/ 2013

3

112

Регионалните структури на ГДПБЗН в страната бяха домакини на инициативите „Ден на отворените врати”. В тях се включиха огнеборци, спасители и доброволци от регистрираните формирования към общините. Тематичната насоченост, на която бяха подчинени проявите, беше: „Ролята на доброволните формирования при ликвидирането на пожари, бедствия и други извънредни ситуации”. Тази тема е продължение на въпросите, дискутирани на областните семинари с кетовете на общини, но вече на по-широка обществена основа. В рамките на инициативата бяха


5 декември

Тази година служителите от ГДПБЗН и доброволците посрещат празника с повече увереност

за възраждането на доброволчеството. В Регистъра, който се води в главната дирекция,

са вписани 132 общински формирования с 1845 доброволци. Доброволците, преминали курс по първоначална подготовка, вече участват в дейностите по гасенето на горски пожари, ликвидирането на последици от бедствия и други инциденти в много райони на страната. Проявите, свързани с отбелязването на Международния ден на доброволеца, са израз на признателността към доброволците и припомнят, че ефективната защита на населението при пожари, бедствия и други извънредни ситуации означава тясно сътрудничество и партньорство между централните и териториалните органи на изпълнителната власт и гражданското общество.

Учение на доброволци на БЧК

• Симулация на реакция при бедствие по време на обучение за работа с деца на бежанци. • Евакуирани бяха 70 души, „пострадали” при пожар По повод Международния ден на доброволеца Българският Червен кръст за пореден път демонстрира, че духът на доброволчеството не просто вдъхновява милиони хора по света, но може да спаси човешки живот. На 5 декември 2013 г. в 11.30 ч. в Учебния център на БЧК – с. Лозен, доброволците на Българския младежки Червен кръст (БМЧК) от четвъртия специализиран випуск на зимната Академия за доброволци направиха симулация на евакуация на над 70 души, пострадали от възник-

оказване на първа долекарска помощ, първа психологична помощ и психосоциална подкрепа, както и координация на действията между доброволците на БМЧК и екипи на ГДПБЗН.

нал пожар. Бедствената ситуация е по време на обучение на доброволци за работа с децабежанци в центрове за временно настаняване на търсещи убежище. Доброволците демонстрираха

112

БРОЙ 12/ 2013

4

На демонстрацията присъстваха посланикът на Кралство Нидерландия в България Н. Пр. Том ван Оорсхот, председателят на БЧК д-р Христо Григоров и представители на министерствата на здравеопазването, на образованието, на културата и на вътрешните работи.


5 декември

Конкурс за детски рисунки

Във връзка с отбелязване на Международния ден на доброволеца, РСПБЗН гр. Троян организира конкурс за рисунки на тема „Трудът на пожарникарите” в детските градини от двете общини. В конкурса участвуваха две детски заведения – ЦДГ "Здравец" и ЦДГ "8 март" от гр. Троян. Специално жури разгледа и оцени работата на децата по зададената тема. Класираните на първите три места във всяка възрастова група получиха грамоти и награди, а наградените рисунки украсиха фоайетата на двете детски заведения.

5

112

БРОЙ 12/ 2013


Превенция 2014

Година за осигуряване на безопасна среда за децата на България Световният ден на децата 20 ноември бе отбелязан с кръгла маса – дискусия на тема „Детската безопасност – споделена отговорност и грижа”, организирана от Държавната агенция за закрила на детето. Целта на срещата бе да се постигне общо съгласие за провеждане през 2014 г. – годината, посветена на правата на детето, на Национална кампания за осигуряване на безопасна среда за живот и активна дейност на децата на Република България с цел намаляване на инцидентите и травматизма. На 20 ноември 1959 г. на ХІV сесия на Генералната асамблея на ООН е провъзгласена Декларация за правата на детето – първият междудържавен документ по волята на международната хуманитарна мисъл с непосредствено отношение към децата. Макар да няма задължителен характер, той има огромна роля за закрепване правата на децата на първостепенна защита и помощ. Този акт става основа на по-настъпателни действия на човечеството за закрила на най-уязвимата обществена група, за да се стигне до 20 ноември 1989 г., когато от Генералната асамблея на ООН е приет най-пълният и актуален международен документ в тази сфера – Конвенцията за правата на детето. До момента тази конвенция със задължителен характер за ратифициралите я държави, е най-широко и най-бързо приетият международен документ по човешките права в

световната история. Конвенцията е и първият в историята правен кодекс, който обединява в един договор всички въпроси за правата на детето. Тя съдържа 54 члена, като всеки един от тях разглежда подробно различните права на детето. Правата на оцеляване покриват правата за запазване на живота му и за нуждите, които са найважни за неговото съществуване. Те включват съответно жизненото равнище, подслон, храна и достъп до медицинско обслужване. Освен 20 ноември като международен ден на детето се отбелязва и 1 юни, учреден през 1949 г. с решение на Съвета на Международната демократична федерация на жените. Независимо от обявяването на 20 ноември за Световен ден на детето от ООН, организацията дава право на страните да следват националните си традиции за демонстрира-

112

БРОЙ 12/ 2013

6

не своята ангажираност към правата на детето. През 1946 г. – почти ведната след Втората световна война, когато децата в следвоенна Европа са гладни, уплашени и изтощени, ООН създава УНИЦЕФ като организация, която осигурява храни, дрехи и медикаменти за децата от Стария континент. През 1953 г. УНИЦЕФ става парламентарна част от ООН, при което Генералната асамблея на ООН й дава безсрочен мандат за глобална кампания срещу глада и болестите сред децата. Това променя по-сетнешния живот на милиони деца. Когато през 1954 г. ООН приема решение за създаване на Световен ден на децата, единодушно популяризирането на празника (отбелязан за първи път през 1952 г. от Международния съюз за благосъстоянието на децата) да бъде възложено на Детския фонд на обединените нации (UNICEF – УНИЦЕФ).


Превенция 2014

З

Форумът започна с информация за това къде се намира страната ни по отношение на детската безопасност според оценки на международни изследвания от 5-годишния механизъм за кон-

«Детето трябва първо да получава помощ във време на беда.» Необходимостта от специална защита на правата на децата за първи път е провъзгласена през 1924 г. в Женевската декларация за правата на децата, а България е приета за член на Международния съюз за закрилата на децата от 13 април 1925 г. Основните принципи на съвременното международното хуманитарно право по отношение закрилата на детето са заложени в документа: «Човечеството трябва да даде на детето всичко найдобро, вън от всякакви съображения за раса, народност и вяра: 1. Детето трябва да бъде трол на правата на детето. Изнесени бяха данни от доклада за детската безопасност от 2012 г. на Европейския алианс за детска безопасност (EuroSafe), според който страната ни е получила доста ниски оценки и се

поставено в положение да се развива правилно телесно и душевно. 2. Гладното дете трябва да бъде нахранено, болното дете да бъде лекувано, недоразвитите деца трябва да бъдат насърчени, заблудените деца трябва да бъдат вразумени, сираците и изоставените трябва да бъдат подпомогнати и прибрани. 3. Детето трябва първо да получава помощ във време на беда. 4. Детето трябва да бъде подготвено да изкарва прехраната си и трябва да бъде защитено от всяко изкористяване. 5. Детето трябва да бъде възпитавано в съзнание, че най-добрите си качества трябва да употреби в услуга на своите братя. нарежда сред последните в Европейския съюз: подкрепата от ръководните фактори, наличието на инфраструктура и съответно капацитет за това. Отчетено бе, че у нас не се води пълна статистика за броя на жертвите БРОЙ 12/ 2013

7

112

а да защити и гарантира правото на детето на живот и развитие, на 20 ноември 2013 г. в Министерството на труда и социалната политика Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) като орган на Министерския съвет за ръководство, координиране и контрол в областта на политиките за детето проведе Национална кръгла маса – дискусия на тема «Детската безопасност – споделена отговорност и грижа» с участието на представители от всички заинтересовани страни. Председателят на ДАЗД Ева Жечева откри дискусията, проведена и с активното участие на представителя на УНИЦЕФ за България Таня Радочай. Освен представители на организатора на форума участваха такива от министерствата на образованието и науката, на здравеопазването, на вътрешните работи (от ГДНП и ГДПБЗН), на регионалното развитие, на младежта и спорта, на труда и социалната политика и Агенцията за социално подпомагане, на културата, Изпълнителната агенция българска служба за акредитация, Комисията за защита на потребителите. Участие взеха и представители на Националното сдружение на общините в Република България, Българския червен кръст и младежката му организация, Националната мрежа за децата, Асоциация «Родители» и други неправителствени организации. Представен бе и Детският съвет към ДАЗД.


Превенция 2014 при децата или за причините, довели до инциденти с изключение на деца, пострадали при пътнотранспортни произшествия. Показан бе подходът на Европейския алианс за детска безопасност при изследването на нивото на следните видове рискове по отношение на децата: насилие; престъпни посегателства – кражба, грабеж, изнасилване и блудство; трафик; наркотици; движение по улицата и превозното средсто; битовия травматизъм – в домашна среда, на местата за отдих, отмора, спорт и игра. Всяка от областите на детската безосност при възможни 5 точки се оценява като отлична, добра, задоволителна, слаба или неприемлива. Получените оценки за България са следните: Мотопедна/ Моторна безопасност – 4 Безопасност за колоездачите – 3,5

Външни причини за смъртта

Водна безопасност/ Превенция на удавянията – 2,5 Превенция на паданията –1,5 Превенция на отравянията – 0,5 Превенция на изгаряния и попарвания –1 Превенция на задавянията и задушаванията – 1 Лидерство по детска безопасност – 1 Инфраструктура за детска безопасност – 1,5 Изграден капацитет по детска безопасност – 0,5. Горните показатели като цяло отреждат на страната ни второ място в Европейския съюз по брой смъртни случаи на деца и младежи на 100 000 души население от 0 до 19 години от наранявания и последно място по детска безопасност в Европейския съюз. Стана ясно, че от доклада на Европейския алианс за детска безопасност по още три показателя България е получила доста ниски оценки, като се нарежда сред последните в

Европейския съюз – подкрепа от ръководните фактори, наличието на инфраструктура и капацитета за водене на политики. Посочени бяха данни от Националния статистически институт (НСИ) за това, че всяка година у нас жертви на инциденти стават стотици деца, от които голяма част с фатален изход. Според данните на НСИ смъртните случаи на деца на възраст от 0 до 17 навършени години, станали жертва на транспортни злополуки, травми, самонаранявания и др. инциденти са 116 през 2012 г. и 11 през 2011 г., което също сочи, че не са взети всички необходими мерки за минимизиране на рисковете и отстраняване на опасностите от травматизъм при децата. Ето данните на НСИ за смъртните случаи по външни причини (непреднамерени травми) на деца от 0 до 17 навършени години:

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

188

163

134

111

116

Транспортни злополуки

73

56

39

28

24

Други външни причини от травми при злополуки

89

78

72

59

61

Умишлено самонараняване

14

4

5

10

13

Нападение

7

12

5

7

5

Нараняване с неопределени намерения

3

10

11

6

7

Последици от въздействие на външни причини

2

3

2

1

8

Всички причини

Бе даден офицален старт на Националната кампания за осигуряване на безопасна среда за живот и активна дейност на де-

цата на България и намаляване на инцидентите и травматизма, която ще се разгърне през 2014 година.

112

БРОЙ 12/ 2013

8

Целите на националната кампания са: Да повлияе на национално равнище, за ангажираност с нама-


Превенция 2014 ляване степента на нараняване при децата, превенция на рисковете и отстраняване на опасностите. Да подкрепи чрез въвеждане на интегриран и цялостен подход във всички съответни сектори на национално равнище, разработването и наблюдението на планове за действие, ограничаващи нараняванията при децата. Да ускори приемането, прилагането и изпълнението на програми за безопасността на децата, основани на доказани добри практики на европейско и национално равнище. Да помогне за предотвратяване на детските наранявания чрез повишаване на информираността, знанията и уменията за справяне с този феномен. Основните насоки на Националната кампания за осигуряване на безопасна среда за живот и активна дейност на децата на България ще са по отношение

намаляване на пътния и битовия травматизъм, в т.ч. пожари и изгаряния, като едни от найрисковите фактори на средата за деца. Предвижда се темата «Осигуряване на безопасна среда за живот и активна дейност на детето» да бъде стратегическа цел на Националната програма за закрила на детето за 2014 г. Отделен раздел «Детско здраве» ще бъде обособен в Националната програма за суицидопревенция и в Националната здравна стратегия. Представителите на заинтересованите институции и организации споделиха свои модели на добри практики, но вниманието бе съсредоточено върху проблемните въпроси и мерките за провокиране на активност у институции, областни и общински администрации, учебни заведения, родители, граждански организации и медии, както и на самите деца през

2014-а да участват в инициативи, които да променят средата и културата на поведение във всеки аспект от ежедневието по отношение на безопасността на децата. През следващата година ще бъде извършен преглед на всички законови и подзаконови нормативни актове за по-ясно регламентиране на отговорността и контрола по отношение на безопасността на децата. Ще се изработят индикатори за мониторинг на инцидентите и травматизма при децата, с цел осъществяване на ефективни политики за превенция и интервенция. Предвижда се изготвяне и на наръчник за детска безопасност. Предстои провеждането и на регионални кръгли маси по темата с участието на представители от всички заинтересовани страни.

* * *

частна детска градина Casa dei Bambini за придобиване на знания и умения за предпазване и правилни действия в случай

БРОЙ 12/ 2013

9

112

На 26 ноември ГДПБЗН съвместно с факултет ПБЗН при АМВР проведоха демонстрационно занятие за децата от столичната

на бедствия и пожари. Малките гости бяха запознати с оборудването и снаряжението на пожарникарите и спасителите, специалните автомобили и сигнализацията при движение по пътищата. В своеобразна класна стая се превърна и музейната сбирка на ГДПБЗН „Пожарното и спасителното дело през вековете”, където децата се докоснаха до духа и ценностите на труда на хората, призвани със смелост и професионализъм да преодоляват рисковите ситуации и да превъзмогват трудностите, за да спасяват човешки живот. Възпитаниците на детското заведение получиха малки подаръци – тематични книжки за оцветяване и листовки, които да разучат заедно


Превенция 2014 със своите родители. В Книгата за посетителите на музейната експозиция представителите на детска градина Casa dei Bambini

оставиха своите впечатления: „Благодарим за топлата и уютна атмосфера, приятелското отношение и разбиране към децата.

Освен че гасите пламъци, вие можете и да запалите такива, които горят в сърцата на децата за вашата професия!”

Галина Панчева

Международна дейност

Годишна среща на EFFUA в София Европейският съюз и алианс на пожарникарите EFFUA, който е част от Международния съюз и алианс на пожарникарите IFFUA проведе годишната си среща на 11 декември в София. Домакин на форума бе Националният синдикат на пожарникарите и спасителите „Огнеборец”, който от 2012 г. е пълноправен член на EFFUA. На форума присъстваха представители от пожарникарските синдикати на Финландия, Швеция, Норвегия, Ирландия, Исландия, Германия, Сърбия, Македония и България. Официален гост бе изпълнителният директор на Европейската асоциация FIRE SAFE EUROPE Бил

Дънкан. На срещата на организацията беше преизбран за мандат от

112

БРОЙ 12/ 2013

10

две години сегашния президент Ким Никула, а за международен секретар – Микаел Сванберг. С единодушно гласуване и подкрепа от всички членки на EFFUA, за пълноправни членове бяха приети синдикатите на пожарникарите на Германия, Сърбия и Македония. Освен избора на ръководство на алианса за предстоящите две години, очертаване плана за работа на организацията за същия период и приемане на


Международна дейност нови членове на алианса, бяха дискутирани теми, свързани със стандартизацията на личните предпазни средства, средствата за дихателна защита, пожарна техника и съоръжения, подобряване на обучението на професионалните пожарникари в различните държави, рязкото увеличаване на заболеваемостта сред пожарникарите в Европа, особено зачестилите случаи на рак и начините за превенция, бързото му откриване и лечение. Разгледан бе и въпросът, касаещ новите материали, използвани в съвременното строителство и състоянието им при пожар, както и неколкократното увеличаване на риска от възник-

ване на пожари и драстичното

отделните страни и проблеми-

намаляване на времето за раз-

те, стоящи пред пожарникари-

витието им. Обсъдени бяха си-

те от социален и професиона-

туациите в пожарните служби в

лен характер.

Състезание

Признание в сферата на роботиката

Второ и четвърто място в генералното класиране завоюваха българските отбори по роботика на източноевропейските финали в град Йесеник в Чехия на тема „Прородните стихии” Тайните кодове на успеха в международните състезания по роботика FIRST LEGO League (FLL) вече не са тайна за двата български отбора, които след проведеното Национално състезание по роботика представиха страната ни на източноевропейските финали в град Йесеник, Чехия. Според регламента само петте класирани на челните места отбори ще се състезават на финалите в Гер-

11

112

БРОЙ 12/ 2013


Състезание

мания, които ще са през януари 2014 г. В генералното класиране и двата български отбора, състезавали се в Чехия със свои връстници от 24 екипа се включиха в петицата. Екипът на DisasterUS зае второто място в генерал-

ното класиране, а на Kasapin40 – на четвърто. Първото място в заключителното класиране спечели отбор GALEJE от Словакия, а на третото място застана унгарския отбор LegoRockers. Международното участие на нашите отбори се подкрепя от

големите ни софтуерни компании. Най-добре представилият се наш отбор е създал специална страница във Facebook за своя проект „Системи от свързани язовири в помощ на гасенето на горски пожари”, на която можете да споделите свои мнения: https://www.facebook.com/ DisasterUsResearch. Проектът им представлява иновативно решение на проблема с нарастващите щети от горски пожари с използване на вече съществуващи връзки между водни басейни. Добавени са помпи под земята и пожарни кранове на повърхността. Щом възникне пожар, системата, която предлагат, може да се използва за пожарогасене в трудно достъпните райони.

Благотворителност

Служителите от ГДПБЗН подпомогнаха 56 деца на свои загинали и пострадали колеги Дарителските кампании и инициативи в подкрепа на децата на загиналите и пострадалите при изпълнение на служебни задължения пожарникари и спасители са традиционна форма на професионална солидарност сред служителите от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”. Тяхна цел е оказването и на помощ в трудни житейски ситуации. Събраните средства от доброволни дарения на служителите от ГДПБЗН, проведени по

повод 1-ни юни – Международния ден за закрила на детето и абитуриентските балове, както и по случай Професионалния празник на служителите от ГДПБЗН – МВР 14 септември дадоха възможност в навечерието на Рождество Христово и новата 2014-а година еднократни парични помощи да получат общо 56 деца. В банковите им сметки от доброволните дарения постъпиха общо 31 600 лева. На последното си заседание Постоянната работна група по въпросите на подпомагането чрез

112

БРОЙ 12/ 2013

12

благотворителност в ГДПБЗН – МВР, отдели специално внимание на предложения от териториалните структурни звена за подпомагане на деца и колеги, по които допълнително ще бъдат инициирани подкрепящи действия. Ръководството на ГДПБЗН изказва благодарност към служителите, участвали в дарителските кампании, като проява на хуманност и съпричастност – добродетели на професионалната ценностна система.


Внимание!

Застудяването покачва пожарния риск

Основни правила за пожарна безопасност по време на есенно-зимния сезон Характерните особености на есенно-зимния сезон от гледна точка на пожарната безопасност са рязкото покачване на пожарния риск, на жертвите и пострадалите при пожарни инциденти, чийто дял в общата статистика достига 2/3 от картината на оперативната обстановка. Изводите от правените анализи на пожарната обстановка през есенно-зимния пожароопасен сезон неизменно сочат, че най-често пожарите възникват в жилищно-комуналното стопанство и са вследствие на небрежност и подценяване на мерките за пожарна безопасност. Водещите причини при характерните за сезона пожари са късите електрически съединения вследствие амортизирани или технически неизправни електрически и отоплителни уреди и съоръжения. Зачестяват тежките инциденти вследствие неправилна употреба на газови уреди! Най-често жертви на пожари са възрастните хора и децата!

Обърнете внимание на основните съвети на пожарникарите! Не пестете от своята безопасност! При опасност незабавно съобщете на телефон 112 – единния европейски номер за спешни повиквания! Следвайте инструкциите на дежурния оператор!

І. Правила за безопасно ползване на електрически отоплителни уреди 1. Не претоварвайте електрическата мрежа и ограничете ползването на уредите – това води до къси електрически съединения, които са предпоставка за пожари. Всяка електрическа инсталация е оразмерена да „издържи“ определени електрически товари. 2. Ползвайте само стандартни и по възможност автоматичните електрически предпазители (бушони). 3. Ползвайте само изправни електрически уреди и съоръжения. 4. Монтажът на електрически отоплителни уреди оставете на технически грамотно лице. 5. Следвайте стриктно инструкцията на производителя относно начините на монтаж, експлоатация, поддръжка. 6. Не оставайте работещи електроуреди без наблюдение. 7. Не оставайте децата без наблюдение. 8. Не ползвайте самоделни, много евтини или електроуреди с неясен произход и качество. 9. Не ползвайте уреди с открити реотани. 10. При болни или трудноподвижни членове на семейството избирайте най-безопасните уреди, които са на пазара. 11. Поставяйте отоплителните електроуреди на безопасно разстояние от горими и леснозапалими вещества и материали. Използвайте негорими подложки.

ІІ. Правила за безопасно ползване на отоплителни уреди на твърдо гориво 1. Отново Ви предупреждаваме: Не ползвайте самоделни, много евтини и други отоплителни уреди с неясен произход и качество.

13

112

БРОЙ 12/ 2013


Внимание! 2. Ползвайте само стандартни – технически изправни отоплителни уреди. Монтирайте ги на безопасно разстояние от горими и леснозапалими вещества и материали и задължително ги поставяйте върху негорими подложки. 3. Следвайте инструкцията на производителя за монтаж, експлоатация и поддръжка на уреда. Трябва да знаете, че дори отоплителните печки на твърдо гориво са сложни технически съоръжения, чиито горивни камери са конструирани за конкретен тип гориво. Не всички печки, предназначени за дърва са подходящи за работа с въглища, особено по-калоричните. Следва прогаряне на ламарините на печките, което е предпоставка за пожар. 4. Създайте подходящи условия, при които няма възможност въглени и искри да попаднат върху намиращи се в близост горими и леснозапалими вещества и материали. 5. Не оставайте газови уреди и бутилки в близост до отоплителните уреди. Може да последва взрив вследствие нагряването, разширяването на газа и повишаването на налягането. 6. Не съхранявайте горивото (дърва и въглища) в непосредствена близост до отоплителния уред 7. Не разпалвайте отоплителните уреди със запалителни течности, които не са предназначени за такъв вид дейност. Не се изкушавайте от рискови предложения на пазара в тази област. 8. Изхвърляйте сгурията и пепелта само в негорими метални съдове. 9. Когато почиствате уреда от пепел и въглени, използвайте метален съд с капак. 7. Проветрявайте редовно отопляваните помещения. 8. Не забравяйте комините. Ползвайте услугите за изграждането и поддръжането им от специалисти. Комините трябва да са добре измазани и без пукнатини. Периодично ги почиствайте от натрупани сажди – поне два пъти в годината и задължително преди сезона. 9. Всички димоотводи (кюнци) трябва да са стабилно укрепени и монтирани на безопасно разстояние от горими конструкции. 10. При монтиране на димоотводите (кюнците) на отоплителните тела не се допуска заустване в тях на въздуховоди от вентилационни съоръжения.

ІІІ. Правила за безопасно ползване на уреди, работещи на течно гориво 1. Течните горива са по-калорични и икономични, но за да ползвате комфортно и безопасно предимствата им, не допускайте компромиси с изискванията за безопасността им и се научете да ги експлоатирате според инструкциите на производителите. 2. Ползвайте само стандартни и технически изправни уреди. 3. Монтажът на уредите винаги трябва да е на безопасно разстояние от горими и леснозапалими вещества и материали. 4. Съхранявайте горивото в искробезопасни съдове (метални и от специални искробезопасни материали) в количества за едноднодневна употреба и извън жилищните помещения 5. Не забравяйте, че комините трябва да са добре измазани и без пукнатини, а димоотводите – добре укрепени.

ІV. Правила за безопасно ползване на уреди с газ пропан-бутан (LPG) За устройство и безопасна експлоатация на уреди, работещи с газ пропан-бутан се прилага Наредбата за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на газови съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове (приета с постановление на Министерски съвет №243/2004 г.). Компетентност по прилагането и контрола на тази наредба имат органите за технически надзор. Гражданите трябва да знаят, че ползвателят на газови системи и инсталации сам е длъжен да осигури тяхната безопасна и безаварийна експлоатация, да ги поддържа и проверява в съответствие с изискванията на наредбите и техническата им документация, да ги ползва по предназначение, което е определено в инструкциите на производителя.

112

БРОЙ 12/ 2013

14


Внимание! Въглеводородната смес, наричана пропан-бутан, представлява горим и взривоопасен газ, който е потежък от въздуха и при изтичане се наслоява в долните части на помещенията. По тази причина той никога не бива да се съхранява и употребява в подземни помещения, както и в такива, пода на които е по-ниско от кота нула, ако не са изпълнени конкретни изисквания от горепосочената наредба. За обезопасяване на помещения, разположени по-ниско от нивото на околния терен, от изключителна важност е редовното проветряване на помещенията, както и съобразяването със следните мерки и предупреждения: 1. Ползвайте само регистрирани изправни бутилки, преминали периодичен технически преглед съгласно инструкциите на производителите. Съгласно Закона за техническите изисквания на продуктите всички битови газови уреди се предоставят на купувачите със съответната техническа документация и би следвало да отговарят на всички изисквания. 2. Зареждайте бутилките за газ само при оторизиран и лицензиран от държавните органи за технически надзор доставчик. Гражданите трябва да знаят, че всички пунктове за пълнене на газови бутилки на битови абонати, трябва да са разположени в отделни специално оборудвани сгради, като те могат да бъдат и в района на дадена бензиностанция (но трябва да отговарят на специални изисквания). В стандартните и безопасно напълнени бутилки количеството газ да бъде максимум до 80% от капацитета на бутилката при нормални условия 20оС. Препълването на бутилка над 80 % от капацитета й в комбинация с повишаване на околната температура над нормалните условия или с удар върху бутилката, води до повишаване на налягането вътре в бутилката и до непосредствена опасност от взрив. 3. Никога бутилките напълнени с пропан-бутан не трябва да се съхраняват и експлоатират в близост до източници на топлина – печки, комини, котлони и нагрети повърхности. 4. Всички, които имат контакт с бутилки, трябва да спазват изискванията за безопасност при транспортиране и съхранение. 5. Никога не се използват редуцир-вентили, които не са предназначени за битови бутилки за газ пропан-бутан, както и такива които са с напукани или разкъсани уплътнения. Редуцир-вентил със счупена или повредена игла не трябва да се експлоатира. 6. Не се използат стари, напукани и повредени маркучи, такива с дължина над 1,5 м, както и прегънати или с липсващи притягащи скоби. Опасни за експлоатация са и маркучи, които не са предназначени за газ пропан-бутан. 7. Никога не бива уредите, работещи с газ пропан-бутан да се използват без наблюдение, както и от неинструктирано лице, от деца и хора с намалена физическа дееспособност. 8. Имайте предвид, че при загасване по някаква причина на пламъка, газът продължава да изтича от бутилката и загазова обема на помещението. Тогава има опасност от взрив и трябва незабавно да се спре изтичането на газ от крана и да се осигури проветряване на помещението! 9. Трябва да знаете, че туристическите газови бутилки са предназначени за работа при естествена вентилация. АКО УСЕТИТЕ МИРИС НА ГАЗ!!! 1. Проверете дали сте затворили добре вентила. Ако той е отворен, опитайте да го затворите, за да прекратите работата на уреда. 2. Незабавно проветрете помещението! АКО ИМА МИРИС И ТЕЧ НА ГАЗ, КОЙТО НЕ МОЖЕТЕ БЪРЗО ДА ПРЕУСТАНОВИТЕ САМИ!!! 1. Отворете прозорец за да осигурите свеж въздух и намаляване концентрацията на газ във въздуха. 2. По възможност изнесете изпускащата бутилка на открито. 3. Постарайте се незабавно да отстраните потенциалните източници за запалване – електрическа искра вследствие включване/изключване на електроуреди или осветление, статично електричество от

15

112

БРОЙ 12/ 2013


Внимание! триене на дрехи от изкуствена материя, тютюнопушене и т.н. Не ползвайте и мобилни апарати! 4. Предупредете съседите за опасността и помогнете на децата и възрастните да се евакуират своевременно!

V. Правила за безопасно ползване на уреди с газ метан Газификацията в страната е процес, развиващ се с бързи темпове и много домакинства ползват преимуществата на централното доставяне на екологично чистия и калоричен природен газ метан. Най-добре е гражданите да използват услугите на акредитирани фирми, които да извършват надзор и периодическа проверка на газовите им уреди. В различните други обекти също обслужващият персонал и ръководителите са длъжни да регистрират газовите уреди и инсталации пред органите за технически надзор. Те могат да се пускат в експлоатация само с тяхното разрешение, когато съответстват на всички изисквания. Периодично трябва да им се извършва технически преглед, който да се отразява в документация и да бъде с маркировка. Стриктно спазвайте инструкциите за безопасна експлоатация, предоставени Ви от газоразпределителното дружество, което Ви обслужва! АКО УСЕТИТЕ МИРИС НА ГАЗ! 1. Веднага се обадете на АВАРИЙНИТЕ ЕКИПИ НА ВАШЕТО ГАЗОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО и на ЕДИННИЯ ЕВРОПЕЙСКИ НОМЕР ЗА СПЕШНИ ПОВИКВАНИЯ 112. 2. Действайте в следната последователност: - Прекратете експлоатацията на уредите, работещи с метан; - Затворете крановете към уредите и на самите уреди; - Отворете прозорците; - Не палете огън и не пушете; - Не включвайте и не изключвайте никакво осветление, електрически уреди, звънци и т.н. - Вземете мерки по уведомяване и евакуиране на застрашените хора на открито и на безопасно разстояние от мястото на теча на газ.

2013

Големите бедствия на годината

Наводнения в Испания и Франция

Четиристотин души са евакуирани в Североизточна Испания и Югозападна Франция заради наводнения на 18 юни.

Ситуацията в региона се е влошила заради силните дъждове, в резултат на които са прелели няколко реки, сред които Гарона. Водите придошли и до къщи в Пиринеите, близо до границата с Франция, което е наложило евакуацията на местното население. Сериозна е ситуацията и в Каталуния, където властите са повишили степента на заплаха заради преливането на няколко реки. Два национални и още толкова регионални пътя в се-

112

БРОЙ 12/ 2013

16

вероизточната испанска автономна област са затворени, а 4 хиляди домакинства са останали без ток.

Поредица от трусове у нас


2013

Горски пожари в Португалия

Горски пожари с пламъци, достигащи 30 метра височина, продължават да бушуват в Северна и Централна Португалия, където с тях се борят над 900 пожарникари. Португалия ползва от 26 август два френски самолета за гасене на пожари, които първоначално бяха предвидени за период от 6 дни, но ще помоли Франция да удължи престоя им. Други два португалски самолета също

ще се включат в борбата с пожарите. Най-тежкият пожар бушува в централния окръг Визеу. С него се борят над 400 пожарникари, подкрепени от стотина коли и четири самолета, сред които двата френски. В северния окръг Вила Риал близо 230 пожарникари се борят с пожар, който напредва на три фронта.

Голям пожар в Националния парк «Йосемити» Сан Франциско може да остане без ток и вода заради бушуващите в района на калифорнийския природен парк пожари. Със стихията се борят стотици пожарникари, но сухото време и лошият терен пречат за овладяването на пламъците. Пожарите вече застрашават водоснабдяването и електрозахранването на Сан Франциско. Огънят е обхванал площ от 54 220 хектара. Над 2800 пожарникари с подкрепата на хеликоптери и специализирани самолети се опитват да овладеят пожара, който избухна на 17 август. Изключително сухото време в комбинация с недостъпността на терена затрудняват борбата със стихията. Губернаторът на щата Джери Браун обяви извънредно положение в Сан Франциско. Градът се намира на около 320 километра западно от горския пожар. Сан Франсиско, който е разположен по крайбрежието на Тихия океан получава голяма част необходимото електричество от обхванатия от пожара регион.

Пожарите в Колорадо са извън контрол

Пожари извън контрол бушуват от 11 юни в американския щат Колорадо, принуждавайки хиляди хора да се евакуират. Разрушени са десетки къщи. Стихията се подхранва и от високите температури и много ниската влажност на въздуха. Най-силният пожар погълна по последни данни близо 3 500 хектара близо до втория по големина град на щата – Колорадо Спрингс. Щетите могат да се окажат и върху площ от 4500 хектара щом излязат по-точни топографски данни. Пожарникарите се борят с огъня с помощта на 48 хеликоптера и подкрепления от жандармерията. Огънят се разпространява много бързо и има потенциал това да продължи. За момента стихията е извън контрол. Около 9 500 жители на засегнатите райони бяха принудени да се евакуират. По неокончателни данни броят на напълно унищожените от огъня къщи достигна 92. За момента няма сигнали за изчезнали хора, но много от местните жители отказват да напуснат домовете си и това може пряко да застраши живота им.

Горещините донесоха пожари по гръцките острови Гръцките пожарникари продължават да се борят с горските поБРОЙ 12/ 2013

17

112

В 20.06 ч. на 9 юли трус с магнитуд 3,1 е регистриран в района на Рибарица, област Ловеч. Според автоматичната сеизмологична мрежа на БАН дълбочината на земетресението е била 50 км. В същия час трус е бил регистриран и в района на Генерал Тошево, област Ямбол. Силата на земетресението в този район е била 3,2 по Рихтер. В 20.12 ч., се е разлюляла земята и край село Овчи Кладенец, област Ямбол. Силата на труса е била 3,7 по Рихтер. В 21.12 ч. е отчетен трус с магнитуд 3,8 в района на Тополовград – на 251 км от София. Според Европейския средиземноморски сеизмологичен център земетресението в района е било със сила 4 по Рихтер. Две от земетресенията, регистрирани в България, са усетени и в тракийския регион на Турция и пограничния град Одрин.


2013 В Аризона загинаха 25 огнеборци

жари на островите Родос, Крит и Серифос в Егейско море. Пожарите са възникнали на 25 юли вечерта заради изключително горещото време, което обхвана Гърция. Живакът в термометрите през последните дни достига 37 градуса на сянка. Ситуацията се усложнява допълнително заради вятъра. Един от огнените фронтове е възникнал на няколко километра от развалините на един от най-важните археологически обекти в Крит – Минойският дворец Фестос, построен още в праисторическите времена в местността Месара. Пожарникарите заявиха, че историческата забележителност не е заплашена от огнената стихия. При гасенето помагат три вертолета, които постоянно обливат с вода засегнатите райони. На остров Серифос в района на Агия Марина огънят е унищожил 4 къщи в селището Мегало Ливади, включително и сградата на местния съд. Заради силният вятър вече потушени огнища отново се запалват. По тази причина за всеки случай се е наложила евакуацията на две селца. И тук огънят са гаси с помощта на вертолети. На остров Родос огнената стихия бушува в горите, разположени в южните му части. За момента ситуацията не е овладяна напълно, но няма заплаха за населените места в района.

25 пожарникари загинаха при борба с голям горски пожар на 30 юни в американския щат Аризона. Разпространяващият се бързо пожар избухна в петък в градчето Ярнел, вероятно в резултат на небрежно боравене с огън. Заради стихията бяха евакуирани 50 къщи. 600 души са преместени във временни убежища. Пожарът е добил катастрофални размери. За по-

тушаването му пречи силният вятър и високата температура на въздуха. Около 200 пожарникари са хвърлени в борбата с пламъците. Жертвите сред тях са най-големите от атентатите на 11 септември 2001 г. насам.

Земетресение в Огромни горски пожари Пакистан „роди“ остров в Турция в морето В последната седмица на юли Турция е обхваната от огромни горски пожари. След продължителна и упорита борба с огнената стихия те вече са погасени, но щетите са значителни – обширни горски площи са напълно изпепелени. През изминалото денонощие противопожарни екипи и специализирани самолети и хеликоптери гасиха пожари в провинциите Анкара, Анталия, Чанаккале и Мугла. В Анкара се подпали горска площ на Средниоизточния технически университет. Сухата

БРОЙ 12/ 2013

112

трева и вятърът стават причина огънят бързо да се разрасне. В гасенето на пожара се включват 15 противопожарни автомобили от Голяма община Анкара, привлечени са специализирани хеликоптери за гасене на пожари от други провинции. В Анталия възниква пожар в горска местност в околия Манавгат. За гасенето му са привлечени 3 вертолета, 15 тежки пътни машини и около 100 горски служители. Помощ оказват и местни граждани с подръчни средства, когато огънят достига до техните къщи. В Чанаккале горя историческият Национален парк. Първи опити за гасенето на пожара правят местни военни. След намесата на екипи на противопожарната служба и един вертолет пожарът е овладян В Мугла за гасенето на пожар в горски район в околия Милас са привлечени един специализиран самолет, 10 тежки пътни машини и около 80 горски служители. След продължителна борба с огнената стихия пожарът е овладян.

18

Силно земетресение разтърси Пакистан, както и съседна Индия на 23 септември. Магнитудът на труса в провинция Белуджистан в западната част на страната е, по различни данни, 7.4-7.7 по Рихтер. Епицентърът


2013 на земетресението бе регистриран на около 70 километра североизточно от град Аваран на дълбочина 22-23 километра. Според информация на западни медии, жертви на природната стихия са станали най-малко 40 души. Съдейки по всичко, броят им ще се увеличи. В засегнатите райони силно са разрушени жилищни сгради и пътища. Подземните трусове бяха усетени и от жителите на Индия. Любопитното е, че след земетресението в Аравийско море на стотици метри от крайбрежието на Пакистан в частта, където е разположен окръг Гвадар, се появи малък, но напълно забележим остров с приблизителни размери 30 на 350 метра. Островът се извисява на около 1012 метра над водата.

Жертвите на земетресението в Пакистан

Броят на загиналите при силното земетресение, ударило част от югозападната пакистанска провинция Белуджистан, нарасна на 348 души. Най-малко 513 души са ранени. 305 тела са били открити в областта Аваран, където бе епицентърът на труса с магнитуд 7,7, а 43 трупа са били намерени в съседната област Кеч. Броят на жертвите е

много по-голям от официалните данни, тъй като спасителите продължават да откриват тела сред развалините. Пакистан обяви извънредно положение в районите засегнати от земетресението, най-опустошителното в страната след това от 2005 г. в северозападната област Кашмир, където загинаха най-малко 73 хиляди души. Армията изпрати войници и стотина лекари и медицински сестри в помощ на спасителните екипи, които продължават да издирват оцелели под развалините. Земетресението е нанесло щети и е разрушило повече от 20 хиляди домове. В град Аваран са били повредени повече от 90% от сградите.

Разработка

Проектиране на сгради и площадки за РСПБЗН и ОУПБЗН (Продължава от брой 11)

Фиг. №2 Учебно - тренировъчна кула (общ изглед)

В горната част на кулата, над последния прозорец, за всеки коридор, е необходимо да се предвиди по 1 бр. конзола за монтиране на ролка за осигурително въже на коридора и по 2 бр. независими опорни точки за изграждане на въжени системи за тренировка на служителите. Пред кулата, на ниво терен, е необходимо изграждане на осигуряващи съоръжения (халки за опорни точки) за осигуряване на всеки коридор при тренировки с въжени системи. За нуждите на звената за ПБЗН в областните центрове (РСПБЗН от І-ва кат. и група СД) да се проектира нов вид учебна кула, която

19

112

БРОЙ 12/ 2013


Разработка да представлява 4 етажна монолитна стълбищна клетка със скатен покрив и една тераса. Това ще даде допълнителни възможности за тренировки на екипите за гасене на пожари в сгради, покриви, работа с подемни средства и разтегателни стълби. Могат да се предвидят допълнителни съоръжения за извършване на тренировка на служителите в група „СД” притежаващи алпийска подготовка. Ще се създадат условия за оттрениране на различни алпийски способи на спасяване и развръщане на специализирана алпийско оборудване и екипировка. Също така би могло да се използва за извършване на технически изпитания на специализирани текстилни изделия (алпийски статични въжета). Димна камера – необходимо е да се проектира като самостоятелно помещение, с не по-малко от два изхода, водещи директно навън и отварящи се по посока на евакуацията врати, оборудвано с вентилация с кратност на въздухообмена, осигуряващ отдимяване на камерата за не повече от 1 минута. Отделно помещение, оборудвано с техника за видеонаблюдение в димната камера. Камера за деконтаминация – да се предвиди камера за деконтаминация на служителите от РСПБЗН, оборудвана с душове и контролни датчици, установяващи степента на почистване, дезинфекция и стерилизация. 100 метрова пътека – да се предвиди обособяване на 100-метрова полоса с широчина наймалко 4,5 м за физическа подготовка на състава на РСПБЗН.

Фиг. №3 Учебно - тренировъчна кула (изглед отпред)

Спортна площадка – да се предвиди спортна площадка, оборудвана с трап за дълъг скок, висилка, успоредка, и др. Да се обособи волейболно (баскетболно) игрище и терен за футбол на малки врати. Предвид спецификата на службата, необходимо е на прилежащия терен да се предвидят разсредоточено, два надземни пожарни хидранта, както за зареждане на ПП автомобили с вода, така и за провеждане на занятия и тренировки на състава. Да се изгради в прилежащия терен на службата водоем за провеждане на тренировки, обучения и изпробване на пожарните автомобили за засмукване. Резервоар (водоем) за вода – необходим за зареждане на ПА при спиране на водата във водопроводната мрежа (50 м3). 4. Специфични изисквания към помещенията 4.1. Изисквания към покрития, материали и изделия стени – във всички стаи с латекс, тавани – латекс, санитарни възли – стени – фаянс; таван – латекс,

112

БРОЙ 12/ 2013

20


Разработка настилки – коридори и фоайета – с гранитогрес; работни помещения – с ламиниран паркет; санитарни възли – съгласно санитарно – хигиенните изисквания – с теракотни плочи; домакински помещения – с гранитогрес; врати – платна MDF – фолирани, на санитарните възли – алуминиеви профили и платна MDF – ламинат. дограма – да се предвиди PVС дограма за прозорците, петкамерна, със стъклопакет 24 мм, цвят бял. По входовете дограмата да бъде алуминиева с прекъснат термомост и стъклопакет. Вътрешните витрини да се изпълнят от алуминиева дограма с непрекъснат термомост и единично стъкло. Там където е необходимо на прозорците да се предвидят щори, а за отваряемите крила да се предвиди мрежа срещу насекоми. Гаражните врати да бъдат повдигащи се, от сандвич панели с топлоизолация с или без прозрачна част не по малка от 1/3, пригодени за автоматично отваряне (монтирано вътрешно до всяка врата) в това число и чрез дистанционно управление за всяка врата, като задължително отварянето на вратите да може да се извършва и ръчно. Вратите на гаражите да се оборудват с фиксатори, предотвратяващи възможността за произволно затваряне. До гаражната врата, най-близка до диспечерския пункт да се предвиди нормално отваряща се навън врата, с минимални светли размери 0,9х2 м. Да се изготви проект за топлоенергийна ефективност и се предвиди топлоизолация от XPS с минерална мазилка, като се спази единно оформление на фасадите за всички сгради за РСПБЗН в цветовата гама бяло и червено. Да се изготви проект за подвижно обзавеждане със спесификация на позициите. Архитектурните проекти да се представят на Възложителя и Ползвателя за съгласуване преди тяхното окончателно изчертаване и подаване на подложки за изготвяне на проекти по инсталациите. Да се спазват всички изисквания на Норми за проектиране на административни сгради (публ., БСА, кн. 8 от 1981 год., посл. изм., БСА, кн. 6 от 1986 год.), Наредба № 4/21.05.2001 г. за обем и съдържание на ИП и Наредба № Із-1971/2009 г. за СТПНОБП. 4.2. Инженерно-конструктивни изисквания Да се направи инженерно – геоложко проучване със съответен доклад на терена и типа на фундиране на сградата да се съобрази с резултатите от него. Сградите на службата за ПБЗН, предвид спецификата и задачите, изпълнявани от служителите на ГДПБЗН, следва да се проектират и изпълнят с носеща стоманобетонна конструкция. Хоризонталните и вертикални прегради (междуетажна плоча и стени), следва да съответстват на изискванията за минимум ІІра степен на огнеустойчивост. Конструкцията на сградата да бъде скелетно – стоманобетонна, осигурена да понесе предвидените в действащите норми натоварвания. Хоризонталните и вертикалните прегради (междуетажна плоча и стени), следва да съответстват на изискванията за втора степен на огнеустойчивост. Фасадни стени – тухлена зидария. Покрива да е скатен с покритие от керемиди и снегозадържатели. Да се предвиди на покрива на учебната кула, поставяне на антени за радиостанции. Да се изготви проект за навес – гараж за тежка и едрогабаритна техника от метална конструкция с покритие от ЛТ-ламарина, върху скатен покрив със съответен наклон. Да се представят статически изчисления. 4.3. Инсталационни изисквания: 4.3.1. Външно ел. захранване и инсталации. Външно електро захранване: в отделна част от проекта. Обектът е потребител първа категория по отношение на сигурността на електрозахранванването. Необходимо е да се предвиди захранване от един източник и дизел агрегат, разположен възможно най-близо до Г.Р.Т. с автоматично включване, като се съобрази с потребната мощност. Дизелагрегата да съответства на: „Технически изисквания при доставка на дизелгенератори за МВР”. Външно телефонно захранване: Да се предвиди връзка на обекта с мрежата на Виваком (БТК) и мре-

21

112

БРОЙ 12/ 2013


Разработка жата на МВР съгласно указания на Дирекция “КИС”. 4.3.2. Вътрешни ел. инсталации 4.3.2.1. Електротабла: • ГРТ с поле резервно ел. захранване на дежурната част; • етажни табла – поле резерва (етажни табла – с редовна и резервна шини) • Във всички табла да се предвидят дефектно-токови защити. • В главното табло да се предвидят минимално-напреженова и максимално-напреженови защити. 4.3.2.2.В сградата да се предвидят следните видове ел. инсталации: 1. Осветителна инсталация: - работно осветление - дежурно и охранно осветление – за коридори, стълбища, входове и изходи. - аварийно осветление – с осветителни тела с вградени акумулаторни батерии. - резервно осветление от дизел-агрегата като част от общото осветление. - електрическа инсталация в гаража, с извод за всеки автомобил за подаване на напрежение 220v за зареждане на акумулаторни батерии, подгряване на двигателно масло, поддържане на пневматичната система. 2. Контактна инсталация – по нормативи. Към техническите работилници и оперативните центрове да се предвиди трифазно захранване – 380V. 3. Локална компютърна мрежа, включваща: силово захранване – 220v. Компютърните силови контакти да се отличават от обикновенните контакти. Препоръчва се да са тригнездови. Да се предвидят “структурни кабелни системи” (СКС) до всички помещения в съответствие с броя на работните места. Да се предвиди кабел FTP – cat 6 с възможност за телефонизация. Проектът за СКС да е съобразен с „Задание за изграждане на структурни кабелни системи и електроинсталации в служби на МВР”. За компютърната мрежа да е осигурено аварийно захранване от UPS или дизел генератор. 4. Заземителна инсталация. 5. Мълниезащитна инсталация. 6. Да се предвиди инсталация за предотвратяване замръзване на улуците и водосточните тръби. 7. Пожароизвестителна инсталация. Да се предвиди във всички работни помещения и гаража с изключение на санитарните. ПИС да се монтира в диспечерския пункт. 8. Озвучителна инсталация с управление от диспечерският пулт. Да се реализира цялостна система за аварийно оповестяване и озвучаване в сградата, която ще бъде част от слаботоковите инсталации. Системата ще може да бъде свързана с ПИС на по-високо ниво чрез директна връзка, като алармите за пожар от пожароизвестителната система ще могат да активират автоматично позоново оповестяване и съобщения за организацията на евакуацията от сградата. 9. Телефонната инсталация да бъде изпълнена до всяко работно помещение. Да се предвиди телефонна централа с капацитет 40 поста. 10. Да се предвиди видеонаблюдение в цялата сграда и за охрана на външната територия на службата – с изведен монитор при оперативния дежурен на входа, с възможност за последващо проследяване. 11. Да се проектира система за контрол на достъпа (карти) за административните помещения. 12. Оптичен кабел за компютърна връзка – да се предвиди оптичен кабел за връзка със ОУПБЗН. 13. В диспечерския пункт да се предвиди пулт за управление на бариерите, оповестителната инсталации, както и от сигналите от системите за контрол. Във всички помещенията (без складове) да се изведат крайни устройства на звукова инсталация за опо-

112

БРОЙ 12/ 2013

22


Разработка вестяване по тревога. 14. коридорите, гаражите, диспечерския пункт, помещенията за дежурната смяна, следва да се оборудват с дежурно и аварийно осветление, с автономно ел. захранване. 15. да се предвиди Алармена система против проникване (АсПП) в следните помещения: - регистратурата за класифицирана информация; - помещенията в диспечерските пунктове предвидени за съхраняване и работа с документи съдържащи класифицирана информация; 5. В и К инсталации 5.1. Външните ВиК мрежи /връзки – сВО и скО/ на административно-битовата сграда да бъдат представени в отделен проект, който да бъде съгласуван със софийска вода или Вик дружествата по места. да се заложат тръби водопровод от ПеВП (полиетилен с висока плътност) и за канализацията – РVс дебелостенни, съгласно оразмерителните водни количества. Водоснабдяването за питейно-битови нужди и за пожарните хидранти, за зареждане на ПА и за провеждане на занятия и тренировки да се проектират на самостоятелни водопроводни клонове с отделни водомери. 5.2. Вътрешна водопроводна мрежа: 1. За питейно-битови нужди – да се проектира съгласно “Норми за проектиране на Вик мрежи в сгради”. да се предвидят тръби от полипропилен, като инсталацията за топла и циркулационна вода да се заложи с тръби от стабилизиран полипропилен с алуиниева вложка от типа “Stabi”; 2. В абонатната станция да се предвиди комбиниран ел. бойлер от неръждаема стомана, съобразен с водопотреблението на Б.г.В., с подгревател от котела за отопление на сградата, ел. нагревател и чрез соларна инсталация. 3. канализационната инсталация да бъде от тръби РVс; 4. Водочерпни прибори – смесителни батерии – стенни с една ръкохватка. тоалетни чинии – комплект с полупорцеланово нископромивно казанче. да се предвидят и полупорцеланови тоалетни мивки среден формат, в комплект със сифон от метализирана пластмаса и стенен полуботуш. 5. Циркулационни помпи за Б.г.В. 6. Предвид спецификата на службата необходимо е на прилежащия терен да се предвидят разсредоточено 2 надземни и един подземен пожарни хидранта съгласно Наредба № Із-1971/2009 г. за стПНОБП. както за зареждане на ПА с вода, така и за провеждане на занятия и тренировки на състава. 7. да се предвиди и пожарен водоем с обем 50м3. 8. В гаража е необходимо да се предвиди водопроводен клон с диаметър 2” от поцинковани тръби, като между всеки две клетки се предвиди отклонения завършващи след спирателен кран, с накрайник (съединител) “щорц” за зареждане с вода и за измиване на ПА. Вертикалните канализационни клонове, преминаващи през гаражите да бъдат обзидани до 1,80 м от нивото на пода или чугунени, за да бъдат предпазени от счупване. да се предвиди ревизионен отвор. 9. към хоризонталната канализация на гаражите да се предвиди каломаслоуловитеел за пречистване на отпадните води в случай на ремонт на автомобили и миене на гаражите. 10. да се предвиди отводняване на терена на РсПБЗН чрез предвиждане на площадкова канализация. 11. дъждовните води от покривите на сградите да се отвеждат в канализационната мрежа на сградата. да се представят подробни количествени сметки и детайли за полагане и укрепване на инсталациите. (Продължава в следващия брой)

23

112

БРОЙ 12/ 2013


Търсете ни и през 2014 година!

УЧЕНИЕ В ОБЩИНА ТРОЯН

112

специализирано издание за пожарна безопасност и защита на населението

112

112

112

БРОЙ 08/ 2013

специализирано издание за пожарна безопасност и защита на населението

ПОЖАР И ВЗРИВ В ПЕТРОЛНА БАЗА КРАЙ ВАРНА

112

spisanie_sos112@abv.bg

БРОЙ 12/ 2013

112

специализирано издание за пожарна безопасност и защита на населението

spisanie_sos112@abv.bg

ЕВРОПЕЙСКА СОЛИДАРНОСТ С БЕЖАНЦИТЕ

НОВА ТЕХНИКА ЗА РУСЕНСКИТЕ ОГНЕБОРЦИ

spisanie_sos112@abv.bg

ОЛИМПИАДА ЗА ПОЖАРНИКАРИ, ДОБРОВОЛЦИ И МЛАДЕЖИ ВЪВ ФРАНЦИЯ

БРОЙ 11/ 2013

БРОЙ 04/ 2013

специализирано издание за пожарна безопасност и защита на населението

ПРАЗНИК НА ПОЖАРНИКАРИТЕ И СПАСИТЕЛИТЕ

БРОЙ 10/ 2013

МЕЖДУНАРОДНО УЧЕНИЕ ПО ПРОЕКТ MODEX FALCK

БРОЙ 07/ 2013

специализирано издание за пожарна безопасност и защита на населението

112

XIV РЕПУБЛИКАНСКИ СЪСТЕЗАНИЯ НА МПО “МЛАД ОГНЕБОРЕЦ”

112

специализирано издание за пожарна безопасност и защита на населението

БРОЙ 09/ 2013

spisanie_sos112@abv.bg

spisanie_sos112@abv.bg

spisanie_sos112@abv.bg

112

spisanie_sos112@abv.bg

специализирано издание за пожарна безопасност и защита на населението

ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНО РЕАГИРАНЕ Е ОТКРИТ В БРЮКСЕЛ

БРОЙ 06/ 2013

специализирано издание за пожарна безопасност и защита на населението

специализирано издание за пожарна безопасност и защита на населението

БРОЙ 05/ 2013

spisanie_sos112@abv.bg

112

spisanie_sos112@abv.bg

“ПОЖАРНИКАР НА ГОДИНАТА 2012”

БРОЙ 03/ 2013

специализирано издание за пожарна безопасност и защита на населението

ЯНУАРСКИ ПОРОЙ И СВЛАЧИЩА В НЕДЕЛИНО

БРОЙ 02/ 2013

специализирано издание за пожарна безопасност и защита на населението

112

специализирано издание за пожарна безопасност и защита на населението

БРОЙ 01/ 2013

spisanie_sos112@abv.bg

112

spisanie_sos112@abv.bg

spisanie_sos112@abv.bg

овата н а т и Чест ина! 2014 год

Profile for SOS112 BG magazine

Sos112 br12 13  

professional edition for fire safety and civil protection

Sos112 br12 13  

professional edition for fire safety and civil protection

Advertisement