Page 1

специализирано издание за пожарна безопасност и защита на населението

БРОЙ 05/ 2013

112

spisanie_sos112@abv.bg

ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНО РЕАГИРАНЕ Е ОТКРИТ В БРЮКСЕЛ


В БРОЯ: Международна дейност

Проекти

Открит е Център за спешно реагиране

Смолян и Зул си подават ръце

Секторна програма „Леонардо да Винчи”

ІV Европейски форум за гражданска защита

Работна среща по партньорски проект

Общинско учение

„Наводнение” на територията на град Никопол

Бедствия

Торнадото на новия век Европейски хоризонти

Младежи по-силни от огъня Разработка

Оперативна програма „Регионално развитие”

Оценка на огневите характеристики на клапи и въздухопроводи

112

специализирано издание за пожарна безопасност и защита на населението

SOS

Основано през декември 1894; Бр. 05/ 2013 г. (845) година двадесета ISSN 1314-8044

Трети обучителен курс за управление на проекти

Банкова сметка:

Редакционна колегия

IBAN: BG50BNBG9661 3100 1561 01

Ръкописи не се връщат

БНБ - Централно управление гдПБЗН - МВР BIC: BNBG BGSD

графика: Рей дизайн Броят е приключен на: 06.06.2013 г.

АдРес: 1309 - сОфия, ул. “ПиРОтскА” 171 А, гдПБЗН -1 етАж, телефОН: 9821132, E-MAIL: spisanie_sos112@abv.bg

112

БРОЙ 05/ 2013


Международна дейност

ІV Европейски форум за гражданска защита Делегация от ГД „Пожарна безопасност и защита на населението”, водена от главен комисар Николай Николов, участва в Четвъртия Европейски форум за гражданска защита. Домакин на срещата, провела се на 15 и 16 май бе Брюксел. Събитието бе открито от европейския комисар за международно сътрудничество, хуманитарна помощ и реакция при кризи Кристалина Георгиева. Тази година фокусът на дискусията падна върху съвместните усилия на правителствата и гражданското общество за създаване на ефективни политики за превенция, готовност и реагиране при бедствия в Европейския съюз и извън него. Участващите специалисти и делегати размениха мнения и се включиха в „брейнсторминг”, при който бяха разменини идеи за управление и планиране на риска.

Различните пленарни сесии бяха съпътствани от закрита изложба на иновативни технологии, модули и центрове за обучение и международни партньори. ГДПБЗН участва в консорциум с Немската аген-

ция за техническа помощ, Кипърската гражданска защита и Йоханитер, с които организира курсове за мисии за оценка, част от Европейската програма за обучение на експерти по гражданска защита.

Открит е Център за спешно реагиране

В Брюксел започна работа Европейски център за координация и реагиране при извънредни ситуации на Главна дирекция „Хуманитарна помощ и гражданска защита” На 15 май 2013 г. в присъствието на председателя на Европейската комисия Жозе Мануел Барозу, еврокомисарят за хуманитарна помощ и реакция при кризи Кристалина Георгиева откри официално новата придобивка на ръководената от нея главна дирекция. На тържествената церемония присъства директорът на ГДПБЗН гл. комисар Николай Николов. Центърът за спешно реагиране ще има задача да събира и анализира информацията за бедствия, да следи опасностите и да подготвя планове за включ-

3

112

БРОЙ 05/ 2013


Международна дейност ване на експерти и екипи със съответното оборудване в помощ на страните членки на ЕС. Той ще бъде в непосредствена помощ на вече разработения механизъм за гражданска защита, който позволява на 32 държави да реагират колективно в случай на голямо бедствие.

Неговото функциониране ще даде възможност във всеки момент да могат да се управляват едновременно до три кризи в различни часови зони. Това без съмнение ще сближи европейските органи за спешно реагиране, като им помогне да дейст-

ват синхронно в реално време. Центърът ще има множество задачи. Наред със събирането и анализа на информация за бедствия, той ще обединява знанията и ресурсите на държавите членки за постигането на общи цели.

Кампания

„Спри горските пожари 2013” Традиционната Национална информационно-разяснителна кампания тази година е със слоган „Пази горите от пожари – Научи как!”

В началото на лятото, с повишаването на температурите и активизирането на селскостопанската дейност, както и с нарастващия туристически поток, особено актуална става превантивната дейност на органите на ГДПБЗН за информираност на

гражданите и гостите на страната за тяхното поведение и действия при пожари, бедствия и извънредни ситуации. Централно място в широката разяснителна работа заема опазването на горите от пожари. Статистиката от 2012 година показва, че огънят е унищожил безвъзвратно над 15 680 дка иглолистна, 22 978 дка широколистна и 11 442 дка смесена гора, храсти и треви. Анализът потвърждава намесата на човешка дейност в стихията на огъня – 57,5 на сто от горските пожари са в резултат на небрежност, непредпазливост или безотговорно използване на открит огън. Малка част от пожарите през годината са възникнали вследствие природни

112

БРОЙ 05/ 2013

4

явления, детска игра или умисъл. Доказано е, че в повечето случаи хората не са били в състояние да предвидят последиците от своята дейност (запалване на сухи треви от пастири, горене на растителни отпадъци по дворове на къщи и вили, на стърнища, палене на огън от туристи и др.). За съжаление, горските пожари не само нарушават екологичното равновесие, но носят и преки материални и социални щети. Защото често има и жертви – загиват малки деца, възрастни трудноподвижни и лежащо болни стари хора. Към широката информационно-разяснителна кампания в печатните и електронни медии, ГДПБЗН прибавя обновеният си графичен банер, който насочва потребителите към сайта pojarna.com и по-конкретно към правилата за поведение на гражданите и гостите на страната за недопускане на горски пожари и действията, които те трябва да предприемат, ако попаднат в критични ситуации.


Секторна програма „Леонардо да Винчи”

Работна среща по партньорски проект В периода 22-24 април 2013 г. в София и Габрово, се проведе последна работна среща в рамките на партньорски проект №2011-1-BG1–LЕО0404969 1 „Установяване и проучване на причините за възникване на пожари” (FIRE FOCUS) по Секторна програма „Леонардо да Винчи”. Домакини на срещата бяха Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” и Областно управление „Пожарна безопасност и защита на населението” – Габрово. В срещата взеха участие и представители на „Пожарната и спасителна служба” – Нордъмбърленд, Великобритания и Пожарна служба – Гент, Белгия, партньори по проекта. Работната среща стартира на 22 април с кратък преглед на дейностите, изпълнението в рамките на проекта и постигнатите резултати. Представени бяха резултати от проведени тестове в отдел „Център за изследвания и експертизи” при ГДПБЗН на състоянието на предпазители 16А и 25А при късо съединение и претоварване. Установени са разлики при двата аварийни режима, като тестовите резултати ще бъдат използвани в практиката при анализиране на причините за възникване на пожари. Г-н Том Ван Есброек представи „Оперативни индикатори”, чиято цел е да бъдат използвани като насоки от пожарните еки-

пи, пристигащи първи на местопроизшествието. Индикаторите са групирани в съответствие с етапите на оперативната намеса и следвайки структурата на Обучителната презентация – краен продукт на проекта, а именно: при приемане на обаждането за произшествието; при придвижване до мястото на пожара; при пристигане на местопроизшествието; по време на

пожарогасене и след пожарогасене. Презентацията дава насоки на какво да се обръща внимание по време на целият процес, както и дава информация за възможните тълкувания на някои индикатори, което ги прави много полезни и добре структурирани насоки за първореагиращите за оценка на ситуацията и условията. По тази причина

Проектът е финансиран с подкрепата на Европейската комисия и публикацията отразява единствено възгледите на автора. Европейската комисия и Националната агенция не носят отговорност за начина, по който представената информация може да бъде използвана.

5

112

БРОЙ 05/ 2013


Секторна програма „Леонардо да Винчи” оперативните индикатори ще бъдат включени в обучителната презентация. Петя Тодорова обобщи изпълнението на проекта като представи нуждите, които определиха необходимостта от проекта; дейностите, изпълнени в рамките на проекта и постигнатите крайни резултати. Очертани бяха разликите в ролята на пожарните експерти в разследването на пожари в трите страни; дефинирани бяха добри практики и беше разяснен избора на 01 ниво за обучение за определяне на причини за възникване на пожари; идентифицирани бяха „научените уроци”. Някои от добрите практики са: - добре развити традиции в определяне на причините за възникване на пожари вследствие на аварийни режими в ел. инсталации (България); - използване на познания в областта на много науки (Белгия) – различни видове експерти и власти, включени в процеса и работещи заедно; - национална статистика на причините за възникване на по-

жари (Великобритания) – разработват се стратегии на база на статистиката и тяхното прилагане води до намаляване броя на пожарите (анализ и превенция); - уеб-базирана система (Великобритания), която свързва всички пожарни и спасителни служби във Великобритания, която се използва за получаване на информация, при необхо-

димост; - три нива на определяне на причините за възникване на пожарите (Великобритания). Работната среща продължи в Габрово, където домакини на срещата бяха Областно управление „Пожарна безопасност и защита на населението” – Габрово. След пристигане, работната група, заедно с началника на ОУПБЗН-Габрово комисар Русинов, участваха в среща с кмета на града г-жа Таня Христова. Тема на разговора бяха общи проблеми и възможни бъдещи взаимодействия. Кметът благодари на г-н Ван Де Вуурде за желанието да дарят пожарна техника на Областното управление в Габрово. Коментирано бе предложение за съвместен проект с превантивна насоченост за деца. Участниците имаха възможността за кратка разходка в гр. Габрово след което бяха настанени в с. Поповци. Работната среща продължи на

Проектът е финансиран с подкрепата на Европейската комисия и публикацията отразява единствено възгледите на автора. Европейската комисия и Националната агенция не носят отговорност за начина, по който представената информация може да бъде използвана.

112

БРОЙ 05/ 2013

6


Секторна програма „Леонардо да Винчи” следващия ден, като в нея взеха участие представители на ОУПБЗН – Габрово и началника на Следствена група към ОДП – Габрово. Така беше осигурена обратна връзка от крайните ползватели на резултатите от проекта и възможност за подобряване на обучителната презентация съгласно техните нужди и приложимост. Представени бяха Презентациите за запазване на местопроизшествието и разследването на пожари и оперативните индикатори, както и Специализираните указания за установяване на причините за възникнали пожари, които са резултата на местно ниво за ГДПБЗН – МВР, България. По време на презентациите бяха дискути-

Последва посещение в гр. Трявна, известен с традициите в дърворезбата и старите сгради, с които участниците имаха възможността да се запознаят и да им се наслаждават през оставащото време от деня. Вечерта бе организирана официална вечеря в старата част на гр. Габрово. На 23 април 2013 г. г-н Юлиян Грънчаров обобщи резултатите от работната среща и дейностите и резултатите по проекта. Дейностите, които трябва да бъдат извършени до края на проекта бяха маркирани и Сертификати за участие, бяха раздадени на всички участници в срещата. Представителите на Пожарна и спасителна служба – Нордъмбърленд, Великобрита-

рани някои специфични и често срещани случаи в практиката (например пожари в превозни средства). Всички присъстващи бяха доволни от презентациите и бяха разменени контакти за бъдещо сътрудничество. След презентациите и дискусиите, всички участници бяха транспортирани до Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението” – Габрово, където се запознаха с наличната пожарна техника.

ния бяха транспортирани до летището, а останалите участници посетиха Музея на хумора и сатирата в гр. Габрово и Архитектурно-етнографския комплекс "Етър", където се запознаха с типични стари къщи и занаяти, характерни за региона в миналото и в днешни дни. След кратък работен обяд представителите на Пожарна служба – Гент, Белгия и ГДПБЗН отпътуваха обратно за гр. София, където имаха среща с Директора

на ГДПБЗН-МВР – гл. комисар Николай Николов. Договорът за дарение бе подписан от г-н Ван Де Вуурде, упълномощен от Окръжния съвет на Гент, Белгия. Организиран бе кетъринг за официално закриване на срещата. Проектът е партньорски и една от основните му цели е създаването на трайни партньорства, което бе постигнато в рамките на дейностите по проекта. Доказателство за това е подписаният договор за дарение на пожарна техника и желанието за бъдещи съвместни проекти, което бе заявено по време на работните срещи. На база на придобитите опит и практика, партньорите разработиха обучителни материали, които унифицират процедурите за определяне на причините за възникване на пожари от страна на екипите, пристигащи първи на местопроизшествието. Обучителната презентация е приложима в Европейския съюз, а не само на територията на трите страни – партньори по проекта, което ще осигури Европейска добавена стойност на крайните резултати. Бяха изпълнени дейности на местно ниво с цел повишаване компетентността на експертите в областта на определяне на причините за възникване на пожари и подобряване качеството на процеса. Предстои окончателно оформяне на обучителната презентация и раздаване на Специализираните указания в Областните управления в България, както и изготвяне на план за представяне на обучителната презентация в цялата страна. Сектор „Международни проекти” при ГДПБЗН - МВР

Проектът е финансиран с подкрепата на Европейската комисия и публикацията отразява единствено възгледите на автора. Европейската комисия и Националната агенция не носят отговорност за начина, по който представената информация може да бъде използвана.

7

112

БРОЙ 05/ 2013


Общинско учение

„Наводнение” на територията на град Никопол На 25 април 2013 г., в изпълнение на заповед и организационни указания на областния управител на област Плевен, се проведе общинско учение на тема: „Дейност на щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия (ЩИОПЗБ), органите за управление и силите на Единната спасителна система (ЕСС) за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи(СНАВР) при възникнало наводнение на територията на гр. Никопол от р. Дунав”. Цели на учението: 1. Усвояване и проиграване на общинския план за защита при бедствия – част наводнение, аварийните планове на обектите по чл.35 от Закона за защита при бедствия (ЗЗБ) и плановете за защита при бедствия на пребиваващите в производствени сгради и сгради за обществено ползване по чл.36 от ЗЗБ в община Никопол. 2. Проверка готовността на ЩИОПЗБ, органите за управление и силите на съставните части на ЕСС в общината за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстанови-

телни работи при възникване на наводнение. 3. Повишаване на знанията, уменията и практическите навици на участниците в учението по оповестяване, събиране на информация, оценка на обстановката, подготовка на предложения за решение за провеждане и ръководство на СНАВР в резултат на възникване на наводнение. 4. Подобряване и усъвършенстване на координацията и практическите умения на органите за управление и силите от ЕСС за провеждане на СНАВР при възникване на наводнение

112

БРОЙ 05/ 2013

8

на територията на община Никопол. В учението взеха участие:  екипи на ОУПБЗН-Плевен с 2 пожарни автомобила и химическа лаборатория „Ивеко Дейли 50C15V”;  община Никопол – щабът за изпълнение на общинския план за защита при бедствия и аварийни групи от общинската администрация;  СОУ „Христо Ботев”, гр. Никопол – ученици, педагогически и административен персонал;  екип на РУП-Никопол при ОДМВР-Плевен;  екип на РД „Гранична поли-


Общинско учение ция” – Русе с граничен полицейски катер.  аварийна група на „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД направление – Плевен, обособено регионално звено – Гулянци.  аварийна група на „ВиК” ЕООД-Плевен – регионално оперативно звено Никопол;  екип на ФСМП-Никопол при Центъра за спешна медицинска помощ-Плевен;  екип на Областно пътно управление-Плевен – РПС-Гулянци;  екип на „Напоителни системи” ЕАД, клон Среден Дунав-Плевен – Хидротехнически район (ХТР) – Гулянци. Общинското учение започна в 10 часа с щабна тренировка и премина при следния сценарий: Вследствие на паднали проливни и продължителни дъждове по поречието на р. Дунав в Западна Европа и изпускане на големи количества водни маси от Хидротехническия комплекс „Железни врати”, от 20 април 2013 г. рязко се повишава нивото на р.Дунав в българския участък. От 7 часа на 20 април в крайдунавските общини е въведена І-ва степен на повишено внимание, а от 00.00 часа на 25 април. е въведена и ІІ-ра степен на повишено внимание. Към 7 часа на 25 април, в резултат от повишаване нивото на реката в района на гр. Никопол до кота 850 см. е наводнена централната част, като нивото на водата там е достигнало 40 - 50 см. Наводнени са обществени сгради, в това число и сградата на общинска администрация, както и частни жилища. Към 11 часа в пристанище Никопол аварийно е акостирал кораб, превозващ петролни продукти, на който впоследствие е възникнал пожар. Има пострадал член на екипажа, нуждаещ се от спешна медицинска помощ. При горенето на нефтопродукти се е образувал токсичен облак, който се носи от вятъра в югоизточна посока и заплашва да обгази централната градска част и намиращите се там сгради на общинска администрация, СОУ„Христо Ботев” и жилищни сгради. Екипите на ОУПБЗН-Плевен извършват гасене на пожар на борда на намиращия се в пристанището кораб, извеждане на пострадал от борда на плавателния съд, замерване на концентрацията на опасни вещества във въздуха и отводняване на обществени сгради, както и запълване с чували с пясък на отворите на защитната стена и дезинфекция на обществени сгради и инфраструктура, във взаимодействие с аварийните групи на Община Никопол. Екипите на ОУПБЗН-Плевен демонстрираха професионални умения при провеждане на спасителните дейности по извеждане на пострадал и гасене на възникнал пожар.

9

112

БРОЙ 05/ 2013


Оперативна програма „Регионално развитие”

Трети обучителен курс за управление на проекти Семинар в Благоевград на тема “Изготвяне на технически спецификации и задания за доставки” Модулното занятие е част от 10-месечния европроект „Укрепване на капацитета на МВР за управление на проекти по ОПРР”. Лектори са експерти, запознати с проблематиката и с практически опит по зададената тема. Информация за извършените до момента дейности бе дадена на пресконференция в Благоевград, който е домакин на проявата. Идеята на провежданото обучение е да се повиши квалификацията на служителите, ангажирани с реализирането на проекти с европейско финансиране, посочи при откриването главен инспектор Юлиян Грънчаров, началник сектор

„Международни проекти” към ГДПЗН. Той поясни, че целта е да бъдат минимизирани допусканите грешки при изготвянето на технически спецификации, както и при мониторинга и отчитането на заложените дейности. След приключване на обучението над 40 служители на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението” ще имат теоретичната подготовка за участие в комисиите за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки по ЗОП и в групите за разработване на технически спецификации и задания за европроекти.

112

БРОЙ 05/ 2013

10

В курса са включени предимно специалисти, ангажирани с дейностите по управление, наблюдение, контрол и изпълнение на проект „Модернизация на структурните звена на НСПБЗНМВР в Столичния агломерационен ареал и агломерационните ареали на шестте най-големи града – Пловдив, Варна, Бургас, Плевен, Русе и Стара Загора”. По него се предвижда закупуването на съвременна пожарна техника и специализирано оборудване на стойност над 95 млн лева. Служителите на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението” ще се запознаят и


Оперативна програма „Регионално развитие” с добрите практики, прилагани от техните колеги от Държавната пожарна служба на Варшава. До момента те са реализирали 200 проекта в областта на пожарната и аварийна безопасност на стойност 170 млн евро. В рамките на пресконференцията стана ясно, че с европейско финансиране за нуждите на благоевградската пожарна служба ще бъдат закупени автостълба с въртяща се платформа, лични предпазни средства, командно-щабен автомобил и специализирано оборудване. Към настоящия момент проектът “Модернизация на структурните звена на НСПБЗН-МВР в Столичния агломерационнен ареал и агломерационните ареали на шестте най-големи града Пловдив, Варна, Бургас, Плевен, Русе и Ст. Загора” е на стойност над 59 млн лева и се реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектът стартира през октомври 2008 г. и се очаква да завърши през юли 2014 г. С решение на комитета за наблюдение на ОП „Регионално развитие” има възможност чрез подписване на двустранни анекси бюджета да нарасне до 95,8 млн лева. С увеличението на финансирането основната цел ще бъде модернизирането на районните служби в 86 агломерационни ареала със съвременна пожарна техника и специализирано оборудване. Предвижда се доставка на 175 пожарни автомобили за гасене на пожари с вода и пяна лек, среден и тежък клас, 31 автостълби с въртяща се платформа, 33 спасителни автомобили тежък тип и командно-щабни автомобили; 1230 дихателни апарати, 10 стендове за изпитване и 26 компресора за зареждане им, 2660 броя шлангове, 2400 комплекта за персонална защита на пожарникари и спасители, 86 моторни триони и циркуляри.

Благодарност До Главен комисар Николай Николов Директор на ГДПБЗН

Уважаеми г-н Николов,

От името на жителите на Габрово и от мое име искам да Ви поднеса сърдечна благодарност за помощта, която ни оказахте по време на сполетялото ни бедствие и за подкрепата при организацията за преодоляване на последиците от него. По време на бурята на 14 март и в първите часове на възстановяването на града, именно Вашите колеги в Габрово показаха изключително усърдие и професионализъм, който габровци няма да забравят. Изключително съм удовлетворена, че работейки заедно показахме, че единните и своевременни действия в критични ситуации водят до добри резултати в полза на гражданите. Пожелавам Ви здраве и успехи! С уважение,

Таня Христова, кмет на община Габрово

11

112

БРОЙ 05/ 2013


Европейски хоризонти

Младежи по-силни от огъня

През 2012/2013 учебна година в ПГ „Братя Евлогий и Христо Георгиеви” – Карлово започна работа клуб „По-силни от огъня” по проекта „Да направим училището привлекателно за младите хора”(Училище за себеутвърждаване и подготовка към Европейски хоризонти – УСПЕХ). Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Той осигури адекватно обезпечаване работата на клубовете за извънкласни дейности и благоприятства включването на деца без оглед на техния социален статус, пол, религия и етническа принадлежност. Целите на клуб „По-силни от огъня’’, създаден на 7 ноември 2012 година са младите хора да бъдат запознати с естеството на работа на пожарникарската

професия, да придобият теоретични знания и практически умения за оцеляването на човек или група от хора, попаднали в критична ситуация, да бъдат запознати с известна част от пожарната техника и с нейното приложение в случай на необходимост. Бяха проведени занятия по учебна програма, в която бяха заложени теми насочени към подготовката на учениците

112

БРОЙ 05/ 2013

12

за адекватни действия при възникнала аварийна ситуация. Участниците в клуба посетиха РСПБЗН-Карлово, където на място имаха възможност да видят пожарните автомобили и тяхното оборудване. Пожарникарите от дежурната смяна бяха много отзивчиви и показаха на участниците в клуба всичко , което им беше интересно. Бяха проведени две представителни изяви, при които членовете на клуба показаха на практика наученото от тях – работиха с пожарогасители, построяваха шлангови линии, изработиха табла, брошури, наръчници и диплянки, които да послужат за информация и указания за действия при инцидент. Направен беше филм-презентация за цялостната дейност на клуба. Учениците от Професионална гимназия „Братя Евлогий и Христо Георгиеви", участници в клуб „По-силни от огъня" с ръководител Лиляна Серкьова, посетиха на 12 април 2013 година Факултет ”Пожарна безопасност и защита на населението” при Академия на МВР в столица-


Европейски хоризонти та. Целта на посещението им бе да се запознаят с пожарникарската професия, с учебната програма и методите за обучение на хората, обрекли живота си на тази хуманна професия. Особен интерес предизвика посещението на музеите на факултета и на Главна дирекция ”Пожарна безопасност и защита на населението”, където младежите се запознаха с хронологията в развитието на пожарното дело в България от основаването му до наши дни. Членовете на клуба се запознаха с организацията на обучение, с използваните технически средства в процеса на подготовка на бъдещите пожарникари. Те имаха възможност да наблюдават методическо занятие „Построяване на вертикална шлангова линия до втори етаж на учебната кула” на курсанти от II курс на факултета.

С това посещение бе отбелязан и финалът на дейността на клубът по интереси „По-силни от огъня”. Учениците от Карлово вече знаят, че може да се учи навсякъде и по всяко време – нужен е само малко ентусиазъм. А повярвайте, ентусиазмът е силно заразителен. Да си ученик не е лесно.

Не е лесно и да си учител. Но когато нещо ти е трудно, направи си го забавно. Лиляна Серкьова ръководител на клуба „По-силни от огъня” към ПГ „Братя Евлогий и Христо Георгиеви” - Карлово

Инцидент

Верижен пожар в Созопол Две заведения и магазин изгоряха на алеята над плажа Харманите огнеборци, пристигнали веднага на местопроизшествието. Техните усилия бяха насочени предимно към предотвратяване на експлозия на газовите бутилки в заведенията за хранене. Ранният час и липсата на движение по алеята, както и факта, че заведенията още не са били отворили за клиенти са предпазили от най-лошото. Дошлите на място представители на полицията огледаха местопро-

изшествието и започнаха следствени действия. Засега основните версии за пожара са късо съединения в някоя от електроинсталациите или умишлен палеж. На прага на откриващия се курортен сезон палежът звучи актуално, още повече, че свидетели са забелязали мъж на мотоциклет, преминавал през района малко преди избухването на пожара.

БРОЙ 05/ 2013

13

112

В 7 часа на 14 май подранили летовници и местни жители бяха стреснати от силен гръм, черни кълба дим и огромни пламъци с височината на околните хотели. За минути верижен пожар изпепели две заведения и магазин за пакетирани стоки на търговската алея над плажа Харманите. Изградените от дърво и изолационни материали горящи леки постройки поставиха на изпитание екипите


Проекти

Смолян и Зул си подават ръце „Как службите за безопасност работят с децата“ по програма „Учението през целия живот“, по секторна програма „Леонардо да Винчи“ В изпълнение на проекта работната група от ОУПБЗН-Смолян посети гр. Зул – Германия, сърдечно посрещната от ръководството на местната пожарна. От 2008 г. огнеборците от гр. Зул са в нова сграда. Дежурството се осъществява на нови противопожарни автомобили. Сградата е многофункционална и е оборудвана със съвременни средства за комуникация и видеонаблюдение. В оперативния център се получава сигнал от повече от 300 камери, разположени в различни обекти (автомагистрали, тунели и други обекти). Работилници и помощни помещения създават много добри условия за носене на дежурството, за поддържане на физическа подготовка и отдих. Пожарната служба отговаря за поддръжката и изправността на противопожарните уреди на всички общински обекти (адми-

нистративни сгради, училища, болници и други) Пожарната се ръководи и финансира от кметството на гр. Зул. На официална среща с кмета на града господин д-р

112

БРОЙ 05/ 2013

14

Янс Трибел споделихме опит за нашата работа с деца и доброволните формирования и други въпроси, вълнуващи кмета за организацията на работа в пожарната в Република България. Беше изразено желание за бъдещо сътрудничество и обмяна на опит с участие на деца от младежките противопожарни отряди от Смолян и Зул. Посетихме комуникационния център 112, разположен в новата сграда на районната пожарна служба. Този център обслужва пожарната и магистралната полицията на гр. Зул и други три Общини. Годишно тук се приемат и обработват около 60 000 сигнала. Специален център осигурява пожарната безопасността на тунелите Най-дългият тунел в Германия е 7880 м. и се намира в близост до гр. Зул. Запознахме


Проекти

ситуации. Силно изразена е практическата подготовка, на обучаемите, която се извършва на полигони, симулатори и макети, които създават условия съвсем близки до реалните об-

становка на произшествието. Домакините разказаха, че във всяка провинция на Германия има училище за подготовка на пожарникари, а в най-голямата – Бавария – те са три. Във Федералната република

се отделя голямо внимание на подготовката на подрастващите. Младежите са разделени на две възрастови групи, като първата е от 6 г. до 10 г., а втората – от 11 г. до 16 г. Подготовката им се извършва в две направ-

ления – теоретична и практическа. Обучението на децата се извършва от преподавателиобучители. Обучители могат да бъдат само пожарникари (професионалисти и доброволци) завършили училището за подготовка на пожарникари. Обучението на децата се извършва по тематичен план. Занятията се провеждат, както следва: на всеки две седмици по два часа занятия, на всеки три месеца по осем часа и един път годишно едноседмичен лагер-занятия. От информацията, която ни беше предоставена от домакините стана ясно, че в гр. Зул има шест основни училища от 2-ри до 4-ти клас. В тези училища няма самостоятелно сформирани младежки пожарни отряди (аналог на нашите МПО), а те се сформират на териториален принцип, като в един отряд може да има членове от различни училища. Членовете на младежките пожарни отряди са разделени на две възрастови групи (от 6 г. до 10 г. и от 11 г. до 16 г.). В града има сформирани 5 младежки пожарни отряди с общ брой 55 деца, като броят на децата в различните отряди БРОЙ 05/ 2013

15

112

се с него на място, като разгледахме ръкава за евакуиране на пострадали от аварии и пожари в тунела, както и със системите за безопасност и осигуряване на свеж въздух. Училището за подготовка на пожарникари е в гр. Бед Костриц – област Тюрингия, областта в която е разположен Зул. На година тук се обучават 2000 пожарникари-доброволци и 30 професионални пожарникари. Подготовката протича по следния начин: първите 6 месеца са за усвояване на основни познания, след което следва една година практика в службите. След практиката обучението продължава още 6 месеца, през които курсантите специализират по различните направления на дейности. В училището се извършва обучение и на общинските оперативни щабове, които се сформират при кризисни


Проекти

може да е различен. Структурата на младежката пожарна организация за гр. Зул е следната: началник на организацията е началникът на пожарната в града. Към организацията има създадени 5 младежки организации, които имат лидер и негов заместник. Те са част от обучителите на децата. Подготовката на деца в гр. Зул се извършва в една от сградите на доброволната пожарна служба. В нея има много добра материална база – нови пожарни автомобили, добре обзаведени кабинети с нагледни материали и пособия. Имат стендове за практическо онагледяване на много процеси, свързани с пожарите. Обучението на децата се извършва от 15 обучители, от които само двама са професионални пожарникари, а останалите са доброволци. Тези обучители трябва допълнително да са придобили знания в специализиран център. В изпълнение на програмата по проекта посетихме училището Зиинерсхаузен – мястото където се извършва подготовката на

обучителите за децата. Обучението се извършва от отдел към вътрешното министерство към област Тюрингия. Преподавателите са професионални пожарникари, които имат педагогическо образование. Обучението е регламентирано на национално ниво, като има програма, по която се извършва обучението във всички области. Програмата включва 36 учебни часа, като обучението в училището Зиинерсхаузен се провежда за един месец само през почивните дни. Три години след като обучителите на младежи са завършили първоначалния курс минават отново същия опреснителен курс. В област Тюрингия има създадени 1200 различни младежки организации, в които се обучават 11 500 деца. Най-голяма е младежката пожарна организация. Към лицата, които искат да преминат курса за обучение в училището няма конкретни изисквания, всеки завършил училището за подготовка на пожарникари (професионалист или доброволец) или друго лице с педагогическо образо-

112

БРОЙ 05/ 2013

16

вание, което има желание да обучава деца, може да премине този курс за обучители. Финансиране на обучението се осигурява – 70% от Общината и 30% от кандидата. Наред с младежката пожарна организация децата се обучават и в училище. Обучението им по пожарна безопасност в училищата е заложено в програмата им за обучение. Хорариума е различен и варира от два до осем часа, като обучението трябва да се извършва от самите преподаватели, но основно се извършва от доброволните пожарникари, които задължително извършват обучение поне един път годишно във всеки клас, както и на 1-ви юни – денят на детето. Ръководството на училището организира и подпомага обучението на децата, но не осигурява финансиране. Средствата, необходими за подготвяне на материалите и базата за обучение се осигурява от провинция Тюрингия, чрез спестовната каса. Мероприятията по проекта „Как службите за безопасност работят с децата“ по програма „Учението през целия живот“ продължават. От видяното във Федерална Република Германия придобихме представа за необходимостта да работим задълбочено при обучението на подрастващите. Придобихме представа и за дейността на доброволното движение и неговата ефективност. Смятам, че част от видяното ще бъде принесено в службите за ОУПБЗН-Смолян и това като цяло ще има положително отражение към пожарната безопасност. Гл. инсп. Бечо Пойдовски началник сектор ППДК при ОУПБЗН-Смолян


Бедствия

Торнадото на новия век • Невиждана мощ от най-високата 5-та степен показа стихията над Оклахома сити, САЩ • Система за ранно предупреждение спаси живота на хиляда хора, попаднали в епицентъра Бедствието в цифри

бедствия. Ветровете във вътрешността на фунията са достигали скорост от 322 км в час, а разрушителната сила е била 8 пъти по-голяма от бомбата над Хирошима. Над 50 000 души от гъстонаселения район на бедствието изживяха целия ужас от наближаващата стихия, която стовари мощта си над жилищните квартали, над обществени сгради – болници, училища, културни центрове, над промишлена и транспортна инфракструктура. Загиналите са 24 души, девет от които деца. Системата на ранно предупреждение е задействала сирените 16 минути преди го-

БРОЙ 05/ 2013

17

112

На 20 май 2013 г. около 15 часа невиждано по своята мощ торнадо връхлетя градчето Мур, което е в пределите на Оклахома сити, столица на едноименния щат. Тежко удареният район е разположен в така наречената ”Алея на торнадата” – обширна зона от Южна Дакота до Тексас, където те са чести гости. В продължение на 40 минути стихията се зароди и вилня на ширина от 3,2 км. с разрушителен път от 37 км. и обща площ от 45 кв м. Специалистите вече я титулуваха като „най-мощното торнадо в историята на САЩ” с най-високата пета степен в скалата за измерване на тези

Според застрахователни експерти общите щети ще достигнат 3 млрд долара, с което торнадото от Оклахома сити ще стане „най-скъпото” в историята на САЩ. Само за 2011 г. тези бедствия са стрували 25 млрд долара. До този момент най-смъртоносната буря в САЩ е на 18 март 1925 г. преминала над щатите Мисури, Илинойс и Индиана, когато загиват 695 души. На 3 май 1999 г. отново в щата Оклахома загиват 46 души. Тогава скоростта на вятъра достига 311 км – този „рекорд” вече е подобрен с новото торнадо.


Бедствия

лемия удар, което е дало възможност за предприемане на действия за запазване на найуязвимите – деца, възрастни и болни. Светкавична е била и намесата на пожарникари и спасители след бедствието, когато са избухнали стотици пожари

от прекъсването на газопреносната мрежа и на електрически кабели. Измъкнати живи изпод отломките на своите домове са над 100 души. Светът вече видя лунният пейзаж на поразения град, но стана свидетел и на огромната въл-

на от солидарност и помощ от гражданите на САЩ. По време на посещението си президентът Обама също обеща пълно съдействие на правителството при възстановяването на града и подпомагане на всички пострадали.

Горски пожари в Сибир Над 1000 огнеборци със 137 пожарни коли и 9 самолета гасят 33 огнища на площ от 100 000 декара Стихийни горски пожари отново подраниха в необятните простори на Сибир. Най-сериозна е обстановката в републиките Бурятия и Тува, застрашена е и съседната Кемеровска област. Обичайните заподозрени и този път са местни жители, които палят сухи стърнища и треви за да разчистят терени за посев. Горските власти са предоставили целия си ресурс от хора и техника в помощ на огнеборците. Към специализираните за гасене самолети са присъединени вертолети от военната авиация. В горите на Кемеровска област са разположени 40 камери за

112

БРОЙ 05/ 2013

18


Бедствия откриване на нови огнища. Предвиждат се и разузнаватели полети на безпилотни летателни апарати. От департамента за управление на горите са установили че 120 селища с население от 48 000 души са непосредстве-

но застрашени при стихийни пожари в тайгата. С повишението на температурите и активизирането на селскостопанската дейност опасността от стихийни горски пожари се измества и в други райони

на Руската федерация. Само в първата десетдневка на май на територията на Далечния изток бяха регистрирани 30 пожара, овладяни със силите на 500 пожарникари, специализирани самолети и хеликоптери.

Разработка

Оценка на огневите характеристики на клапи и въздухопроводи За огневите характеристики на системите за управление на огън и дим (фиг. 1) се провеждат огневи и механични изпитвания съгласно изпитванията на серията стандарти БДС EN 1366-х и БДС EN 12101-х. Целта на изпитванията е, при условия максимално близки до тези, при които системата ще работи

в практиката, да се оценят характеристиките на работа на отделните елементи на системата. Изпитванията са както огневи при различни огневи въздействия, така и механични. Механичните изпитвания са пряко свързани с работата на елементите от системите за управление на огън и дим, извършват

Фиг.1. Системи за управление на огън и дим БРОЙ 05/ 2013

19

112

Основните мерки, които се предприемат за пожарна защита на сградите и съоръженията се разделят на пасивни и активни. Докато пасивните мерки са превантивни мероприятия, осигуряващи запазване на носещата способност и устойчивост на конструкцията и ограничават разпространението на възникналите пожари, то активните мерки увеличават степента на пожарната безопасност на строежите и се явяват в допълнение към пасивните. Те обхващат: проектиране и изграждане на пожароизвестителни инсталации (ПИИ), пожарогасителни инсталации (ПГИ) и системите за управление на огън и дим и за предотвратяване на експлозии. Активните мерки се задействат след възникването на огнището на пожара и имат за цел да извествят компетентните органи и персонала в сградата за пожароопасната ситуация да намалят огневото натоварване и да стартират системите за ограничаване и потушаване на пожара.


Разработка се преди огневите изпитвания и гарантират запазването на огневите характеристики. Системите за отвеждане на огън

и дим обхващт различни елементи. Всеки от тях изпълнява оределена функция в системата, има значение при запазване

на огневите характеристики и е свързан с определена част от стандартите за тяхното определяне (фиг. 2).

а)

б) Фиг.2. Елементи от системите за управление на огън и дим

112

БРОЙ 05/ 2013

20


Разработка Два от основните елементи на системата са въздухопроводите и клапите. В зависимост от своето приложение, клапите се наричат противодимни и пожарозащитни. Елементите на системите, които имат характеристика „устойчивост на огън” се изпитват съгласно изискванията на БДС ЕN 1366-х. Системите, които се използват само за управление на дим – съгласно БДС ЕN 12101-х. Въпреки че двата елемента се използват в едни системи за управление на огън и дим, тяхната оценка се извършва по различни начини. За системите за управление на огън и дим без характеристика „устойчивост на огън” и за пожарните клапи е

необходимо поставянето на СЕ маркировка, а за въздухопроводите – система за национално сертифициране. Това е така, защото за последния продукт няма европейска техническа спецификация. Целите на изпитването на огнеустойчивост на вентилационните системи са: да не се позволи предаване на пожара от едно помещение в друго при транзитно преминаване на въздухопровода през помещение, в което няма пожар; да се предотврати разрушаването на въздухопровода при преминаването му през помещение, в което е възникнал пожар и клапи, които да предотвратяват разпространението на пожара по

въздухопровода, като осигуряват прекъсване на разпространението на огъня в системите за отвеждане на дим и топлина. На изпитване и оцена подлежат системата „преграден елемент”, в който е монтиран образеца, представителен на елемента образец и начина на обработване на фугата около изпитвания образец. Изпитванията се извършват в положение, в което елементите се използват в практиката (вертикално ve или хоризонтално ho), при възможно възникване на огъня (отвътре-навън io, отвън навътре oi или и при двете ситуации i o , фиг. 3).

Фиг.3. Монтаж на изпитваните образци продукти, се поддържа налягане в системата, каквото е работното налягане в системите за управление на огън и дим. За целта, изпитваните образци се свързват към система за осигу-

ряване на изпитвателното налягане на въздуха в изпитваната конфигурация (фиг. 4 и фиг. 5) и измерване на изтичането му през изпитвания образец. БРОЙ 05/ 2013

21

112

На изпитване подлежат по един образец за всеки вид конструкция, като се спазват специфичните изисквания на стандартте за изпитване. При изпитването на този тип


Разработка

а)

б)

Фиг.4. Система за поддържане на налягане и измерване на изтичането на въздух през изпитаната конфигурация

Фиг.5. Монтаж на системата за измерване на изтичането на въздух и изпитваната конфигурация Системата за измерване е съставена от елементите, показани на фиг.6. По важните от тях със-

тавят системата за измерване на изтичане на въздуха, който се състои от вентилатор, бленда

112

БРОЙ 05/ 2013

22

на Ветурий, системата за измерване на налягане, вентилатор и система от регулиращи клапи.


Разработка

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

поддържаща конструкция (под) размер на допълнителната конструкция линия за измерване на налягането станция за измерване на налягането сензор за налягане в лабораторията отвор за визуален контрол термодвойка бленда или тръба на Venturi приспособление за създаване на ламинарен поток (ако е необходимо) 10. пещно пространство

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

клапа сензор за налягане (по осевата линия) опора фланец опора опора уравновесяваща клапа свързваща тръба клапа за контрол на налягането фланец

Фиг.6. Схема на системата за измерване на изтичането на въздух и изпитваната конфигурация Работата на вентилационните елементи, подлежащи на изпитване, са пряко свързани с запазване на преграднита функции на строителните елементи, през които те преминават. По тази

причина, те се монтират и оценяват в система с тези преградни елементи, като за по-голямо приложение на резултатите от изпитването могат да се използват 2 типа стандартни конструк-

ции. Параметрите на стандартните конструкции на масивни стени, леки конструкции и подови конструкции са дадени съответно в Таблици 1, 2 и 3.

Таблица 1 – Стандартни масивни стенни конструкции

Вид конструкция

Дебелина mm

Плътност kg/m3

Продължителност на изпитването t, h

Обикновен бетон/зидария

110 ± 10 150 ± 10 175 ± 10

2 200 ± 200

t≤2 2<t≤3 3<t≤4

Газобетон

110 ± 10 150 ± 10

650 ± 200

t≤2 2<t≤4

23

112

БРОЙ 05/ 2013


Разработка Таблица 2 – Стандартни леки стенни конструкции

Стенни конструкции

Устойчивост на огън (минути)

Брой слоеве от всяка страна

30

Дебелина на слоя (mm)

Изолация D/ρ

Дебелина (mm) ± 10%

1

12,5

40/40

75

60

2

12,5

40/40

100

90

2

12,5

60/50

125

120

2

12,5

60/100

150

180

3

12,5

60/100

175

240

3

15

80/100

190

D е дебелината, в mm на изолацията от минерална вата в стената ρ е плътността в kg/m3 на изолацията от минерална вата в стената Таблица 3 – Стандартни подови конструкции

Вид конструкция

Дебелина mm

Плътност kg/m3

Продължителност на изпитването t, h

Обикновен бетон

110 ± 10 150 ± 10 175 ± 10

2 200 ± 200

t ≤ 1,5 1,5 < t ≤ 3 3<t≤4

Газобетон

125 ± 10 150 ± 10

650 ± 200

t≤2 2<t≤4

При използване на някоя от горните конструкции е възможно в практиката да се използва поддържаща конструкция от същия тип с огнеустойчивост равна или по-голяма от тази на стандартната поддържаща конструкция, използвана при изпитването (по-дебела, по-плътна, повече слоеве и др.). При изпитване, което е направено с конструкция, различна

от горепосочените, полученият резултат е валиден само и единствено за същия тип конструкция, при изпитания начин на монтаж. Специфичните условия за изпитване на клапи и въздухопроводи са дадени по-долу:

Въздухопроводи В зависимост от изискванията в конкретните случаи на защита

112

БРОЙ 05/ 2013

24

на сградите от разпространението на пожара, са възможни две ситуации. Защита на вентилационната система от предаване на огъня от системата към защитаваното помещение- изпитване тип В или проникване на огъня в нея – изпитване тип А. На изпитване подлежат въздухопроводи с размери, дадени в таблици 4 и 5.


Разработка Таблица 4 – Минимална дължина на образец за изпитване

Минимална дължина (m)

Ориентация

Вътре в пещта

Извън пещта

Хоризонтална

4,0

2,0

Вертикална

2,5

2,0

Таблица 5 – Напречно сечение на образец за изпитване

Правоъгълно

Кръгло

Въздухопровод

широчина (mm)

височина (mm)

диаметър (mm)

А

1000 ± 10

500 ± 10

800 ± 10

В

1000 ± 10

250 ± 10

630 ± 10

Окончателните условия и методът на закрепване или подпира-

не вътре и извън пещта трябва да са представителни по отно-

шение на използваните в реални условия (фиг.7 и фиг.8).

Фиг.7. Образци за изпитване с кръгло и правоъгълно сечение

Фиг.8. Монтаж на образците за изпитване

25

112

БРОЙ 05/ 2013


Разработка Изпитване тип А При този тип изпитване, огневото въздействие е от външната страна на образеца, разполо-

жен в пещта. На ненагряваната част от въздухопровода (частта, която е разположена извън пещта) и на ненагряваната страна на преградния елемент, през

който преминава образеца, са разположени термодвойки, които измерват нарастването на температурата (фиг.10).

Фиг.10. Образец за изпитване с разположени термодвойки на ненагряваната страна В целия въздухопровод се поддържа работно налягане, при което пе се използва въздухопровода. Повечето случаи това е налягане от (300 ± 15) Pa.

За да може да се правят разклонения на въздухопроводите в практиката, при изпитването на хоризонтално разположения е необходимо да се предвиди

разклонение, което е с напречно сечение 250 mm x 250 mm и дължина 500 mm. Монтажът на разклонението е показано на фиг.11 и фиг. 2.

Фиг.11. Схема на разположение на разклонението в пещта

112

БРОЙ 05/ 2013

26


Разработка

Фиг.12. Реализиране на разклонение на изпитван въздухопровод

Изпитване тип В При този тип изпитване, огневото пространство е във въздухопровода. това се осъществява, като на изпитвания въздухопровод се осигуряват два отвора – по един на всяка вертикална страна на въздухопровода разположен в пещта. При хоризонталните въздухопроводи отворите трябва да бъдат разположени на (500 ± 25) mm от стената на пещта, а при вертикалните- на (200 ± 10)

mm под покрива на пещта. системата за управление на въздуха поддържа минимална скорост 3 m/s, измерена при температура на околната среда в тръбопровода преди започване на изпитването. и при двата метода на изпитване, конфигурацията на образците за изпитване трябва да включват най-малко едно съединение вътре в пещта и наймалко едно съединение извън нея. извън пещта съединението на

външния слой на огнезащитния материал трябва да бъде не по-далеч от 700 mm от поддържащата конструкция. Вътре в пещта, съединението във външния слой на огнезащитния материал трябва да бъде разположено приблизително в средата на светлия отвор на пещта. На фиг.13 са показани различни нарушаване на целостта на системите за защита на въздухопровода и фугата около него, при преминаване през преградния строителен елемент.

Фиг.13. Нарушения на системата за защита след огнево въздействие д-р инж. Детелин Спасов инж. Елисавета Хлебарова (Продължава в следващия брой)

27

112

БРОЙ 05/ 2013


Оклахома, май 2013 - Торнадото на новия век

Profile for SOS112 BG magazine

Sos112 br05 13  

fire safety and civil protection activity magazine.

Sos112 br05 13  

fire safety and civil protection activity magazine.

Advertisement