Page 1

БРОЙ 04/ 2013

112

специализирано издание за пожарна безопасност и защита на населението spisanie_sos112@abv.bg

НОВА ТЕХНИКА ЗА РУСЕНСКИТЕ ОГНЕБОРЦИ


В БРОЯ: Трансгранично сътрудничество

НСПС”Огнеборец”

Нова техника по европейски проект

Учебно командно-щабно занятие

Синдикална среща в Брюксел

Спасителна акция

Офроуд-приключение завърши трагично

Юбилей

135 години пожарна във Видин 2012

Отчет-анализ за дейността на ГДПБЗН Форум

Необходими ли са промени в Наредба Із-1971? Разработка

Оценяване параметрите на устойчивите на огън врати

112

специализирано издание за пожарна безопасност и защита на населението

SOS

Основано през декември 1894; Бр. 04/ 2013 г. (844) година двадесета ISSN 1314-8044

Банкова сметка:

Редакционна колегия

IBAN: BG50BNBG9661 3100 1561 01

Ръкописи не се връщат

БНБ - Централно управление гдПБЗН - МВР BIC: BNBG BGSD

графика: Рей дизайн Броят е приключен на: 07.05.2013 г.

АдРес: 1309 - сОфия, ул. “ПиРОтскА” 171 А, гдПБЗН -1 етАж, телефОН: 9821132, E-MAIL: spisanie_sos112@abv.bg

112

БРОЙ 04/ 2013


2012

Отчет-анализ за дейността на ГДПБЗН В изпълнение на произтичащите от законовата и подзаконовата нормативна уредба отговорности, дейността на ГДПБЗН през 2012 г. беше насочена за изпълнението на следните основни приоритети: ПРИОРИТЕТ 1: Защита на населението и обектите от критичната инфраструктура при възникване на бедствия, пожари и други извънредни ситуации. ПРИОРИТЕТ 2: Развитие и утвърждаване на доброволните формирования чрез създаване на нормативна уредба, информационна среда и условия за тяхното популяризиране. ПРИОРИТЕТ 3: Повишаване на ефективността на превантивната дейност по отношение устойчивостта на обектите и системите при възникване на пожари, бедствия и други извънредни ситуации. ПРИОРИТЕТ 4: Усъвършенстване на системата за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и съставните части на единната спасителна система и при въздушна опасност. В изпълнение на Приоритетите беше създадена организация и бяха изпълнени дейностите, заложени в плановете за управленската дейност на МВР и на ГДПБЗН.

Защита при бедствия, пожари, аварии и други произшествия

Статистическа информация за дейността на ГДПБЗН: През изминалата година оперативните подразделения в структурите на ГДПБЗН са реагирали при 72 005 случаи на подадени сигнали. От тях произшествията са 62 798, дежурствата с противопожарна и спасителна техника са 3509, лъжливите повиквания – 3245.  Поддържане готовността на силите за реагиране. През 2012 г. териториалните структури на ГДПБЗН проведоха общо 11 700 занятия, тренировки и учения с личния състав от

дежурните смени, както следва: с ръководители – началниците на дежурни смени – 10 851 занятия; с ръководители – началниците на РСПБЗН – 768 занятия; с ръководство – изградените ОЩ при СУ и ОУПБЗН – 81 занятия.  Поддържане готовността на наличната техника и специализираното оборудване. Съществените задачи за изпълнение в това направление бяха: - модернизацията на териториалните структури чрез поетапна подмяна на пожарната и спасителна техника; - осигуряване на лични предпазни средства за извършване на пожарогасителни и спасителни дейности; - безпроблемната експлоатация на техниката и своевременна доставка на горива и пожарогасителни вещества по време на зимния сезон, пожароопасния сезон в горите, при прибиране на реколтата от зърнени храни,

както и при възникналите през годината характерни бедствени ситуации в с. Бисер и другите области на страната, земетресението в гр. Перник и големите горски пожари в Националните паркове Витоша и Рила; - анализиране на постъпващата информация за състоянието на Центровете за дихателна защита и наличната техника и оказване съдействие на СУ и ОУПБЗН за извършване на аварийни ремонти. През 2012 г. беше осъществена най-голямата за последните години доставка по обществена поръчка - 42 пожарни автомобила среден и лек клас по Оперативна програма “Регионално развитие”. Доставени са 35 комплекта лични предпазни средства за горски пожари; лично и колективно алпийско оборудване; резервни части за дихателни апарати и много други.  Подготовка и провеждане на операции при възникване БРОЙ 04/ 2013

3

112

Организация и управление


2012

на бедствия, пожари, аварии и други произшествия и координация на ЕСС. ГДПБЗН участва в координацията на силите и средствата на ЕСС, оперативната защита на бедстващото население и проведените неотложни възстановителни мероприятия в засегнатите райони при възникналите извънредни ситуации в с. Бисер, община Харманли;. община Поморие, обл. Бургас; земетресението в района на гр. Перник; взривовете във фирма „Берета Трейдинг”, горските пожари в национален парк „Витоша” и Национален парк Рила; терористичния акт на „Летище Бургас“.  Възстановяване и подпомагане През отчетния период ГДПБЗН подпомагаше дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет (МКВПМС) с експертна и техническа помощ.

Превантивна дейност и контрол

 Планиране на защитата при бедствия. Актуализиран беше Националния план за защита при бедствия в част І „Защита при земетресение”, част ІІ „Защита при наводнение” и част ІІІ „Защита при ядрена и радиационна авария” (Външен авариен план на АЕЦ „Козлодуй”), приети с РМС №1004 от 12.12.2012 г. и РМС №767/14.09.2012 г. Във връзка с подготовката на мисия OSART’2012 на МААЕ, бяха изготвени Указания до областните управители, имащи отговорности и задължения по Външния авариен план на АЕЦ „Козлодуй”, за актуализиране на областните планове за защита при бедствия.  Прилагане на превантивни мерки за недопускане и намаляване на последиците от бедствия. През отчетния период се провеждаше ежедневен мониторинг и анализ на радиационния

112

БРОЙ 04/ 2013

4

фон, от постовете за радиационно наблюдение в страната (350 пункта), а постъпилата информации в НОЦ се предоставяше на ръководството на МВР и ГДПБЗН. Центърът за аерокосмическо наблюдение (ЦАН) извърши следните дейности: - денонощно сателитно наблюдение в реално време (24/7) за развиващите се природни процеси и явления за територията на страната и предаването на данните до 28-те ОУПБЗН; - обработка, интерпретация и анализ на сателитни данни; - ежедневен анализ на спътникови данни за откриване и локализиране на топлинни аномалии (горски и полски пожари – пожари в биомаса); - ежедневен мониторинг наметеорологичната обстановка; - подаване на данни към Националния координационен център на ГДГП-МВР за погранични пожари на територията на страната и съседните държави.


2012 Системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението при бедствия и при въздушна опасност беше тествана три пъти. Два пъти, чрез задействане на акустичните сигнали на НСРПО от НОЦ на ГДПБЗН и от 10-те ОЦ на СУ/ ОУПБЗН, където има изградени контролни възли на системата. Осигуряване на колективни и индивидуални средства за защита.  Индивидуални средства за защита. През отчетния период бяха отпуснати средства и са закупувани 7 357 760 таблетки калиев йодид. Подменени са количествата, съгласно разчетите, в областите: Враца, Монтана, Видин, Плевен, Силистра, София град и Русе.

Във връзка с подготовката на мисия “OSART” за проверката от МААЕ на 5 и 6 блок на АЕЦ “Козлодуй”, бяха проверени складовете с ИСЗ в 30-километровата зона. След съгласуване с НЦРРЗ–МЗ е взето решение за подмяна на остарелите противогази с респиратори и са предприети действия за закупуването им.  Обучение и практическа подготовка на централните и териториалните органи на изпълнителната власт, силите за реагиране, доброволците и населението. На областно ниво, през отчетния период се проведоха 107 мероприятия за обучение и подготовка на централните и териториалните органи на изпълнителната власт с участието на 301 служители на ГДПБЗН и 1379 длъжностни лица от съставните части на ЕСС.

На национално ниво, през отчетния период структурите на ГДПБЗН участваха в подготовката и провеждането на три пълномащабни национални учения и едно национално щабно учение. Обучение на населението През отчетния период за обучението и подготовката по ПБЗН са проведени 8639 занятия с различни категории от населението, като са обхванати общо 282 617 души (деца, ученици, студенти, работещо и неработещо население).

Превантивен контрол

Държавен противопожарен контрол Във връзка с актуализираната нормативната база за осъществяване на ДПК през 2012 г. териториалните звена на ГДПБЗН извършиха общо 157 523

БРОЙ 04/ 2013

5

112

Ранно предупреждение и оповестяване


2012

проверки в обекти на територията на страната: комплексни проверки – 2215; контролни – 53 668; тематични – 87 963; съвместни – 5563; по сигнали и предложения – 1013 и по искане на физически и юридически лица – 7101 проверки. Превантивен контрол в други обекти Контрол на потенциално-опасните водостопански обекти: В изпълнение на Заповед № Р-118/09.05.12 г. на министърпредседателя на Р. България до министерства и областни управители, за недопускане на щети и ограничаване на вредното въздействие на водите през 2012 г., териториалните звена на ГДПБЗН извършиха мониторинг на техническото състояние, експлоатационната годност и аварийното планиране на язовири (2378 бр.), хвостохранилища (49

бр.), шламохранилища (7 бр.), сгуроотвали (22 бр.), ВиК системи (215 бр.) и други (82 бр.), както и проводимостта на речните легла (1984 участъка) и състоянието на изградените защитни диги по поречията на реките (458 участъка). Разрешителна и контролна дейност Приоритет в дейността през 2012 г. е разрешителната и контролна дейност на търговци, извършващи дейности по пожарна безопасност в обекти и/ или експлоатация на уреди и съоръжения, свързани с пожарната безопасност, по реда на Наредба № Iз-2815/07.11.2011г. Проведени са 28 заседания на комисията и са издадени 257 разрешения. Извършени са проверки на търговци, осъществяващи дейности по експлоатация на уреди и съоръжения на територията на град София.

112

БРОЙ 04/ 2013

6

Доброволни формирования

Приоритет в дейността на ГДПБЗН през 2012 г. е развитието и утвърждаването на доброволните формирования (ДФ) чрез създаване на нормативна уредба, информационна среда и условия за тяхното популяризиране. Утвърдена беше Стратегия за развитие на ДФ за защита при бедствия, пожари и други извънредни ситуации в Р България и влезе в сила новата Наредба за реда за създаване и организиране дейността на доброволните формирования. В периода септември-октомври, във всички области на страната бяха проведени семинари с кметове на общини за запознаване с актуалната нормативна база. Паралелно с пререгистрацията на доброволните формирования се работеше по изготвянето на програмата за обучението на доброволците, като се използваха модели на


2012 водещи европейски страни в тази област. Отбранително-мобилизационна подготовка и управление при извънредни ситуации През 2012 г. в направление ОМП бяха разработени и актуализирани документи за привеждане на МВР от мирно във военно положение. Бяха разработени и утвърдени План за привеждане на ГДПБЗН в готовност за работа във военно време, плановете на СУПБЗН и ОУПБЗН и план за изпълнение на проекта на закон за задължителните запаси от нефт и нефтопродукти и доклад към него за внасянето му в Министерски съвет.  Управление при извънредни ситуации През отчетния период, служителите в направление ОМП осигуряваха дейността на Ситуационния център на МВР и се осъществяваше постоянно наблюдение на оперативната обстановка. Във връзка с възникване на извънредни ситуации през 2012 г. Ситуационният център на МВР беше приведен в

кризисен режим на работа при усложнената зимна обстановка през месец януари 2012 г.; наводненията в с. Бисер, Хасковска и Ямболска области - февруари 2012 г.; земетресението с епицентър на територията на област Перник и взривовете на складове с боеприпаси край с. Лозенец, Ямболска област – юни 2012 г. Междуинституционално сътрудничество Представители на ГДПБЗН участваха в 120 международни дейности (срещи, заседания, семинари, конференции, курсове, обучения, учения, делегации и др.). Като точка за контакт на Центъра за мониторинг и информация на Европейската комисия (MIC) и на EARDCC на НАТО, ГДПБЗН поддържаше постоянна връзка и обмен на информация с двата центъра. Научно-приложна и експертна дейност Във връзка с въвеждането на

Европейски норми като идентични стандарти у нас в ГДПБЗН се разработиха български версии на 26 стандарта .Представители от ГДПБЗН участваха в работата на 19 технически комитети към БИС и гласуваха над 120 проекти на стандарти. Работа по проекти През 2012 г. дейността на ГДПБЗН в направление международни проекти беше насочена към реализиране на проекти, свързани с обучение, обмен на опит, проучвания и др., а така също и към усвояване на средства по програмите за трансгранично сътрудничество с цел обновяване на наличната пожарна техника. През отчетния период са разработени 8 бр. проектни предложения; приключени са 2 проекта; стартирали са 4 проекта; продължи изпълнението на 9 проекта. По Оперативна програма „Регионално развитие” беше реализиран проект “Модерниза-

Извършени проверки по ДПК за 2012 г. в сравнение с 2011 г.

7

112

БРОЙ 04/ 2013


2012 ция на структурните звена на НСПБЗН-МВР в Столичния агломерационнен ареал и агломерационните ареали на шестте най- големи града - Пловдив, Варна, Бургас, Плевен, Русе и Ст. Загора”, в резултат на който са доставени и въведени в експлоатация 42 броя оборудвани пожарни автомобили – 20 бр. среден клас и 22 бр. лек клас, съответстващи на европейския стандарт за пожарни автомобили БДС EN 1846, пожаро-техническо въоръжение и дихателни апарати, съответстващи на европейските стандарти за пожарна техника. Срокът на проекта е продължен и предстои доставката на още специализирана техника, оборудване и екипировка. По програма за Трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013 г., проект EMES е извършена е доставката на: 2 бр. пожарни автомобили – сре-

ден клас, каски, топлозащитно облекло, ръкавици, ботуши, индивидуални водоустойчиви осветителни прибори, целолицеви маски за дихателни апарати, дихателни апарати с повишено налягане, бутилки за сгъстен въздух, колани. Осъществени добри практики през периода Разработената през 2012 г. на Програма за модернизация и техническа обезпеченост на териториалните звена за пожарна безопасност и защита на населението в Република България постави конкретни цели и очерта етапите за развитие на базисната инфраструктура на ГДПБЗН в дългосрочен план. Изработените и приети Стратегия за развитие на доброволните формирования за периода 2012 - 2020 г. и Наредба за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните

формирования за защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации, са базата на която ще продължи изграждането, развитието и утвърждаването на доброволните формирования, като част от Единната спасителна система. Участието на сили и средства на ГДПБЗН в проведените национални мащабни учения с международно участие или под егидата на европейски, балкански и други организации, допринесе за обмяната на опит и усвояване на мерките, необходими за защита на населението при инциденти с техногенен или екологичен характер. Добрата координация и взаимодействието между съставните части на ЕСС допринесе за овладяване на възникналите сложни ситуации през 2012 г. на територията на страната.

Приоритетни задачи и възможности за развитие на дейността  Повишаване готовността на силите и средствата за оперативна намеса при защита на населението от пожари, бедствия и други извънредни ситуации;  Осъществяване на ефективна превантивна дейност, ДПК и превантивен контрол по отношение устойчивостта на обектите и системите при възникване на бедствия, пожари и други извънредни ситуации;  Изграждане на ефективно действащи доброволни формирования и създаване на условия за пълноценното им обучение по места;  Изготвяне на националната стратегия за намаляване на риска от бедствия;  Отчитане изпълнението на Национална програма за за-

щита при бедствия 2009 – 2013 г. и разработване на Национална програма за защита при бедствия 2014 – 2018 г. и Годишен план за нейното изпълнение за 2014 г.;  Участие на ГДПБЗН в мероприятия по линия на Механизма за гражданска защита на ЕС, Гражданското аварийно планиране на структурите от НАТО и регионалните инициативи за повишаване капацитета за реагиране и защита на гражданите при извънредни ситуации;  Поддържане и развитие на системите за ранно предупреждение и оповестяване и своевременно актуализиране на плановете за привеждане на МВР и ГДПБЗН в готовност за работа във военно време, при мобилизация и при възникване на извънредни ситуации;

112

БРОЙ 04/ 2013

8

 Развитие и усъвършенстване на експертната, научноприложната, изследователската и изпитателна дейност по ПБЗН;  Ефективно управление на финансовите ресурси за модернизация на структурите на ГДПБЗН със средства от бюджета и европейските фондове и програми.  Изграждане на нов и реновиране на съществуващия сграден фонд и обособяване на ремонтни бази и мобилни ремонтни точки за поддържане и ремонт на техниката.  Доизграждане и усъвършенстване на Учебния център към ОУПБЗН - Монтана, за обучение за различните рискове в сферата на защитата от бедствия, пожари и извънредни ситуации.


Трансгранично сътрудничество

Нова техника по европейски проект Пожарни автомобили и оборудване по проект EOCES за огнеборците на Русе и Гюргево

ситуации в граничния регион Гюргево-Русе” по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013. Водещ партньор е Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР съвместно с Окръжния инспекторат за извънредни ситуации – Гюргево. Срокът за реализиране на проекта е 30 месеца, а общият бюджет - 5 869 896,00 евро. Целта на проекта е да се повиши ефективността на действията на пожарните и спасителни служби на България и Румъния при извънредни ситуации в трансграничната зона. С новата пожарна техника ще се гарантира по-бърза и адекватна намеса на огнеборците и спасителите при възникване на пожар

БРОЙ 04/ 2013

9

112

На 5 април 2013 г. от 11 часа на централния площад в Русе на официална церемония зам.-министърът на вътрешните работи Филип Гунев предаде ключовете на нови пожарни автомобили и специализирана техника на русенските огнеборци. От името на румънските им колеги оборудването бе прието от бригаден генерал д-р Йоан Баш, генерален инспектор на Генералния инспекторат за извънредни ситуации на Румъния. Български и румънски екипи направиха демонстрации, посрещнати с голям интерес от гражданите на дунавския град. Съвместната инициатива беше организирана по проект „EOCES – Подобряване на оперативно-техническите възможности за реакция при извънредни

или бедствие. Екипите от двете страни на границата ще намалят средното време за оперативна намеса и за пожарагасене с повече от 5%, а количеството използвана вода - с над 10%. Съвместният проект ще осигури взаимозаменяемост на пожарогасителната и аварийно-спасителната техника и на двете служби. Това ще повиши ефективността на общите им действия при възникването на мащабни кризисни ситуации. За пожарната служба в Русе са доставени оборудване и един пожарен автомобил лек клас, четири пожарни автомобила среден клас, автостълба с височина на стрелата 30 м, командно-щабен автомобил с висока проходимост и автобус. На предаването на техниката присъстваха Александър Филипов, извънреден и пълномощен посланик на България в Румъния; Антон Пакурецу, извънреден и пълномощен посланик на Румъния в Република България; гл. комисар Николай Николов – директор на ГДПБЗН - МВР; бригаден генерал д-р Йоан Баш, генерален инспектор и ръководни служители на Генералния инспекторат за извънредни ситуации на Румъния и на Окръжния инспекторат за извънредни ситуации „Влашка“ – Гюргево; представители на областните управи на Русе и Гюргево, на кметства и институции от двете страни.


Трансгранично сътрудничество

Учебно командно-щабно занятие Общи действия при извънредни ситуации по поречието на р.Дунав в рамките на Стратегическия проект „RISK”

В рамките на една седмица служители на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението” и румънските им колеги участваха в съвместно учебно занятие за общи действия при възникването на извънредни ситуации по поречието на Дунав. Това бе втората среща от Дейност 12 на

Стратегическия проект „RISK” по Програмата за Трансгранично сътрудничество между двете страни. Домакин на занятието беше град Белоградчик. Различни по сила и въздействие изпитания трябваше да преодоляват в рамките на пет дни българските и румънски-

те пожарникари и спасители. Учебната седмица започна с наводнение в центъра на Никопол и селата Черквица и Мусалево. Спасителните екипи успешно успяха да евакуират населението в района и да извършат нужните дейности по отводняване на жилищни постройки. Второто предизвикателство, което трябваше да преодолеят съвместните българо-румънски екипи, бе пожар на танкер превозващ газьол. Два дни след първите две бедствия, в рамките на прогресивно нарастващата учебна ситуация, в района на Стражица „възникна” силно земетресение с магнитуд над 6 по Рихтер. В резултат бяха „регистрирани” огромни инфраструктурни разрушения в Свищов и неконтролируем пожар в района на петролна база Сомовит. Според учебния сценарий стотици хора останаха затрупани под срутените сгради, а в десетки промишлени предприятия

Стратегическият проект „Съвместен мониторинг на риска при извънредни ситуации в трансграничния регион на река Дунав” предвижда крайдунавските области от България и Румъния да получат съвременна пожарна техника и оборудване. В рамките на проекта вече бе изготвен общ речник на оперативните термини, в който са включени обяснения на специалната терминология на български, румънски и английски езици. Успешно бяха разработени общи оперативни процедури, които ще помогнат на огнеборците от двете страни на границата да реагират по-бързо при съвместни операции и ще повишат ефективността на общите им действия при възникването на мащабни кризисни ситуации. Партньори по проекта са румънските окръзи Констанца, Телеорман, Гюргево, Калараш, Олт, Долж и Мехидинц и Областни управления „Пожарна безопасност и защита населението” в градовете Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Силистра и Русе.

112

БРОЙ 04/ 2013

10


Трансгранично сътрудничество

възникнаха последващи химически аварии и пожари. В рамките на четвъртия учебен ден възникна железопътна катастрофа в района на Калафат между пътнически и товарен влак. Последвалият пожар в цистерни, превозващи серовъглерод блокира 120 пътници

между двете превозни средства. По същото време съвместните българо-румънски екипи трябваше да овладеят и голям горски пожар край Силистра. Въображаемата огнена стихия заплашваше да унищожи селата Кайнарджа, Голеш и Краново, а

животът на 4000 души бе поставен в риск. Разиграването на тези учебни ситуации позволи на експертите от двете страни да оценят в реално време как се прилагат разработените съвместни оперативни процедури за действие при извънредни ситуации, засягащи територията и на двете страни. Командно-щабното занятие показа на практика и как функционират комуникационните и логистичните връзки между оперативните звена на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението” и Генералния инспекторат за извънредни ситуации. Домакин на следващата среща през май ще бъде румънският окръг Олт. На нея ще бъдат разиграни допълнителни учебни ситуации.

НСПС”Огнеборец”

Синдикална среща в Брюксел

На 22 април 2013 г. в Брюксел се състоя среща на борда на Европейския пожарникарски съюз и алианс /EFFUA/. На срещата присъстваха представители от всичките страни членки на организацията. Поканени бяха и Мартин Куин – член на кабинета на еврокомисар Кристалина Георгиева и Бил Дънкан – президент на FIRE SAFE EUROPE. Представители от страна на Националния синдикат на пожарникарите и спасителите „Огнеборец“ в България бяха президентът Любомир Еленков,

11

112

БРОЙ 04/ 2013


НСПС”Огнеборец” вицепрезидентът Венцислав Станков и председателят на Контролната комисия Богдан Личев. На форума бяха обсъждани въпроси, свързани с борбата с пожарите и природните бедствия, климатичните промени в Европа и в световен мащаб, материалите използвани в съвременното строителство и рисковете за пожарникарите от тях, развитието на доброволчеството и работата на доброволните

формирования в различните страни. Дебатиран бе и тревожния факт от нарастващите професионални заболявания сред пожарникарите в световен мащаб, като рак, сърдечно- съдови заболявания и др. На вниманието на борда бяха поставени и разисквани следните въпроси, свързани с развитието на българската пожарна: 1. Създаване и приемане на За-

кон за пожарната безопасност в Република България. 2. Приемане на единен критерий за минимален брой пожарникари в екип за всички страни членки на Европейския съюз. 3. Финансиране на ГДПБЗН от алтернативни източници. Обсъждани бяха и въпроси от организационен характер. Следващото заседание на борда на EFFUA ще се проведе на 10 и 11 декември 2013 г. в София.

Спасителна акция

Офроуд-приключение завърши трагично

• Високопроходим джип се обърна в 200-метрова пропаст в Средна гора • Един загина, двама са пострадали На 13 април 2013 г. следобед, трима приятели, любители на силните усещания, тръгват с преправен за офроуд джип „Исузу” за рокерска среща под връх Попчето. Под хижа „Фенера” в Средна гора решават да преодолеят направо стръмен наклон, в район който местните хора наричат Долината на смъртта. Някъде под билото става непоправимото – шофьорът губи контрол, джипът започва да се преобръща и се срива в урвата. Шофьорът и единият от пътниците са изхвърлени от колата, но третият остава на дъното на пропастта сред останките на смачкания джип. Районът е сравнително безлюден, затова истински късмет е, че пострадалите не са изгубили съзнание и са успели да се обадят по джиесемите си на тел.112.

След установяване на мястото на произшествието започва спасителната операция и тъй като дотам не може да стигне линейка е изпратена високоп-

112

БРОЙ 04/ 2013

12

роходима пожарна кола. Междувременно по команда от Националния военен център от авиобаза Крумово излита дежурният вертолет за спаси-


Спасителна акция телна операция и евакуация на пострадалите. На борда има медицински екип от Спешна помощ на болница „Свети Георги” в Пловдив, спасители от Планинската служба и пожарната. Машината успява да кацне на труднодостъпен склон на височина 1100 метра. Спасителната операция е успешна и спасителите успяват да изнесат от пропастта и тримата, но за Пеньо Петров вече е късно. Травмите му са фатални и той умира в хеликоптера на път за болницата в Пловдив . Марин е с травми по главата, Христо – със счупена ръка, но животът им е вън от опасност.

Тримата пострадали са от село Климент, Карловско. Загиналият Пеньо Петров е работел като

пожарникар в цех на ВМЗ-Сопот в село Иганово.

Бедствия

Мощни земетресения в Азия

• Най-силният трус в Иран за последните 56 години с магнитуд 7,8 по Рихтер • Жертви в Пакистан, Индия и Близкия Изток. Епицентърът е на 86 км от иранския град Каш, който е с население около 180 000 души. Другият близък град е Сараван с население от 250 000 души. И двата се намират в югоизточната иранска провинция Систан и Белуджистан, близо до Пакистан. Земетресението станало на 16 април 2013 г. в 10.44 часа по Гринуич, на дълбочина около 120 км. Много сгради в пакистанските градове Карачи и Куета и офиси в Абу Даби са били евакуирани като предпазна мярка. Информациите за жертви и пострадали са противоречи-

13

112

БРОЙ 04/ 2013


Бедствия ви. Иранската държавна телевизия съобщи, че най-малко петима са ранени. По-ранните съобщения за 40 загинали бяха опровергани. "За щастие земетресението не доведе до смъртни случаи", каза губернаторът на Систан и Белуджистан, цитиран от иранската агенция ИСНА. Тя привежда аналогично изявление от националния кризисен център. По думите му епицентърът е бил в пустинята, където няма големи населени места. Най-малко 30 души са загинали, над 200 са ранени, а стотици къщи са разрушени в югозападен Пакистан в резултат на силното земетресение. Това съобщи ДПА, като се позовава на местните власти. Спасителните екипи се опитват да стигнат до най-силно засегнатите райони в окръг Уашук в провинция Белуджистан, граничеща с Иран. Армията е изпратена в района да помага в спасителните операции. Всички комуникации в райо-

на на земетресението в Иран са били отрязани, а иранският Червен полумесец обяви, че изпраща в района 20 издирващо-спасителни екипа с три хеликоптера. Иранската провинция Систан и Белуджистан е една от най-големите и най-бедните в страната. В района има 1700 села и повечето от постройките са направени от кирпич. Много

112

БРОЙ 04/ 2013

14

хора живеят в палатки, което дава надежда, че броят на пострадалите ще е ограничен. Иранската агенция Фарс съобщи, че Сараван не е претърпял сериозни щети. Силното земетресение в югоизточната част на страната не е оказало влияние върху работата на АЕЦ „Бушер”, която се намира в Югозападен Иран,


Бедствия на 950 км от Каш, където е бил епицентърът на земетресението. На площадката на централата трусът не е усетен, съобщиха от руската компания оператор „Атомекспортстрой”. Междувременно стана ясно, че земетресението е било толкова силно, че е предизвикало паника сред жителите на

Катар, Дубай и Индия, В столицата на Индия Делхи веднага след труса много хора са напуснали високите етажи на сградите. В Дубай, където земетресението е било със сила 4 по Рихтер, се съобщава за евакуация в един от моловете. Към момента не са разпространени съоб-

щения за опасност от цунами. Иранските медии все още не са докладвали за мащабите на разрушенията и жертвите. Само преди няколко дни, на 9 април, трус от 5,8 по Рихтер отново в Иран взе 37 жертви и разруши две селища.

Десетки хиляди жертви в Китай • Повече от 69 000 души загинаха при земетресение с магнитуд 7,9 по скалата на Рихтер, разтърсило китайската провинция Съчуан на 12 април. • Над 18 000 души са изчезнали, а ранените са близо 374 000 души. Повече от 5 млн. души са останали без дом.

Въпреки притесненията хидротехническите съоръжения, атомните централи и газовите и петролни находища в страната функционират нормално. Според експерти обаче периодът на възстановяване от разрушителното земетресение ще доведе до забавяне на икономиката на страната. БРОЙ 04/ 2013

15

112

Китай е получил финансови помощи и хуманитарни пратки в размер на повече 35 млрд.

юана (5,09 млрд. долара) както от компании и институции в страната, така и от чужбина. Щетите от земетресението се изчисляват на стотици милиарди. Значителни разрушения земетресението нанесе на инфраструктурата, както и на промишлени обекти, което доведе до временно затваряне на промишлени предприятия.


Юбилей

135 години пожарна във Видин

На 29 март 2013 г. с тържествена церемония и водосвет видинските огнеборци отбелязаха 135-та годишнина от създаването на пожарната служба в града. Техни гости бяха областният управител на Видинска област инж. Цветан Асенов, кметът на града Герго Гергов, Венцислав Станев – заместник председател на Общинския съвет, директорът на ОДМВР-Видин старши инспектор Цветан Петков, началникът на ГПУ-Видин комисар Силвио Лазаров, представители на МПО ”Млад огнеборец” и др. Архимандрит Поликарп отслужи водосвет за здравето и успеха на огнеборците, а гостите положиха венци и цветя пред паметника на младши лейтенант Огнян Иванов – пожарникар от видинската служба, загинал при изпълнение на служебните си задължения.

След тържествената церемония гостите разгледаха музейната сбирка в сградата на РСПБЗНВидин. По случай годишнината на Видинската пожарна бяха наградени 10 служители, проявили героизъм, смелост и себеотри-

112

БРОЙ 04/ 2013

16

цание при изпълнение на служебни задачи за спасяване живота, здравето и имуществото на гражданите. Със заповед на министъра на вътрешните работи с почетен медал на МВР е награден комисар Николай Тодоров – началник на ОУПБЗН-Видин; с обявяване на благодарност са наградени старши инспектор Александър Дичев – началник на група “СД” и главен пожарникар Цветомир Шишков – началник на ДС в група “ОЦ”; със заповеди на главния секретар на МВР с обявяване на благодарност са наградени главен инспектор Станислав Генчев – началник на РСПБЗН-Видин и главен пожарникар Сашо Александров – младши инструктор в група ДПК, П и ПД в РСПБЗН-Видин; със заповеди на директора на ГДПБЗН с обявяване на благодарност са наградени старши инспектор Георги Георгиев – на-


Юбилей чалник на група ПГ и СД в РСПБЗН-Видин и главен пожарникар Георги Илиев – командир на екип в група ПГ и СД на РСПБЗНВидин, а със заповеди на началника на РСПБЗН-Видин с писмена похвала са наградени главен пожарникар Юлиян Тодоров – началник на УПБЗН-Брегово, главен пожарникар Георги Георгиев – командир на екип в група ПГ и СД на РСПБЗН-Видин и пожарникар Васил Георгиев – старши пожарникар в група ПГ и СД на РСПБЗН-Видин. Видинската пожарна служба е създадена броени дни след подписването на Санстефанския мирен договор. На 31 март 1877 г. в освободения Видин 50 представители на всички еснафи избират първите общински съветници и кмет на града. Първенците вече имат идеи за управлението на Видин и на същата дата с “Протокол № 1 на Видински Общински Съветъ” приемат важни решения. Едно от тях гласи: “Да се назначат пожарникари за предпазване на града от пожари”. За първи път в новата история на града се назначава организирано противопожарно звено. За времето от Освобождението до началото на двадесети век, Видинския градски общински съвет предприема редица мерки за организационно и материално-техническо обезпечаване на пожарната команда в града. Тази практика продължава и през ХХ век, когато в организирания първи курс за подготовка на пожарни командири в София през 1925 г. от осем включени курсисти двама са от гр. Видин, а именно Кръстьо Нешков и Кирил Лилов. Първият, след успешното завършване на курса е началник на пожарната в гр. Видин и окръга до края на четиридесетте години. През 1930 година е създадена и Видинската доброволна пожароспасителна дружина “Спаситель”. 135-годишната история на Видинската пожарна е съпътствана от много промени в организацията, материално-техническата и кадрова обезпеченост на службата, но духът и мъжеството, с което служителите в нея се изправят срещу огъня са същите, както на първите дейци на пожарното дело. Зародило се като доброволческо движение, пожарното дело израства в годините и днес е държавна институция, която осъществява дейността си в служба на обществото, за осигуряване на защитата на населението при пожари, бедствия, аварии и извънредни ситуации. Тази вековна традиция, пренесена през времена на възход и упадък, преживяла превратностите на историята, утвърждава професията на българския огнеборец, като символ на жертвоготовност и служба в защита на живота и сигурността на обществото. През м. март 200 г. в сградата на РСПБЗН-Видин е подредена музейна сбирка, представяща историята на службата от създаването и до наши дни. Тя съдържа документи и фотографии, ръчна бутална помпа от 1930 г., представено е униформеното и бойно облекло на огнеборците от началото на ХХ век до наши дни. Специален раздел е посветен на загиналия при изпълнение на служебните си задължения през август 2004 г. служител от РС “ПАБ” – Видин – младши лейтенант Огнян Иванов.

17

112

БРОЙ 04/ 2013


Инцидент

Взриви се завод за торове в Тексас Часове след трагедията на маратона в Бостън мощна експлозия в завод за торове в Тексас изправи на нокти властите и населението на Съединените щати. Десетки са загиналите, повече от 160 са ранени, а между 35 и 40 души се водят изчезнали.

Засегната е територията на градчето Уест, на няколко километра от епицентъра на взрива. Спасителни екипи са издирвали оцелели къща по къща, в неизвестност са и огнеборци, отзовали се в първите минути на бедствието. Инцидентът е следствие от пожар, възникнал в торовия завод в Уест. Първоначално пожарната била извикана да потуши пожара, но бързо станало ясно, че ситуацията е сериозна и събитията се развиват бързо и драматично. Така около 20 минути преди експлозията огнеборци се притекли на помощ и са евакуирали найблизките сгради, включително хоспис. В индустриалния комплекс е имало 20 тона амонячни съединения. Взривната вълна и пламъците са унищожили напълно

четири квартала. Приблизителни оценки сочат, че най-малко 75 къщи и жилищен комплекс с 50 апартамента са сринати или сериозно пострадали. Според в.”Индипендънт” сцените на разрушенията са библейски. Очевидци оприличават взривът на огнена гъба, такава каквато се вижда по филмите при избухване на атомна бомба. Регистриран е земен трус от 2,1 по Рихтер. Обстановката е като на бойно поле."Прозорците се посипаха върху мен, покривът и таванът рухнаха отгоре ми. Пробих си път навън, за да потърся помощ. Останахме без всякакви комуникации, защото токът прекъсна", разказа Джордж Смит - лекар. Половината град с население 2700 души е евакуиран. Останалите без дом са приютени в

112

БРОЙ 04/ 2013

18

центрове за временно настаняване. Според властите предотвратена е опасността от нов взрив и токсично замърсяване на въздуха заради активни огнища във вътрешността на завода. Следствието трябва да установи дали вътрешният пожар, предизвикал експлозията, е резултат от неправилни действия или самовъзникнала хими-


Инцидент ческа реакция. Инцидентът става два дни преди 20-тата годишнина от пожара в Уейко при операция на ФБР срещу сектата Клонка Давидова. Тогава при щурма на укрепената ферма загинаха гуруто Дейвид Кореш, над 80 негови последователи и четирима федерални агенти. Град Уест е на 32 километра от Уейко. Голяма част от жителите на Уест са потомци на имигранти, дошли в Америка в началото на ХІХ век от Чехия. По този повод чешкият посланик в САЩ посети градчето и предложи помощ от чешкото правителство.

Форум В бр.3 на сп.”SOS 112” под същата рубрика публикувахме статията „Компетенции на инженерите с проектантска правоспособност да изработват част „Пожарна безопасност” от инж.Стефан Кинарев – председател на Управителния съвет на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП). В статията подробно са анализирани и проблеми, свързани със спазване изискванията на методиката за организиране и провеждане на обучение за прилагане на Наредба Із-1971 за строително-техническите правила и норми за безопасност при пожар. Тъй като в тази статия са засегнати въпроси, свързани с координацията между проектантите инженери и архитекти с компетентните специалисти по ПБ в ОУПБЗН, поместваме становище на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”.

Необходими ли са промени в Наредба Із-1971? редба № 4/ 2001 г. е предвидена правна възможност за включване на различни проектни части в обхвата на инвестиционните проекти в зависимост от вида, предназначението, големината и местоположението на проектираните обекти. Съгласно чл. 4 от същата наредба инвеститорът определя и възлага фазите на проектиране и частите на проекта за всяка отделна фаза в зависимост от вида и специ-

фиката на обекта. При възлагане на частите на проекта се спазват изискванията за задължителен минимален обхват по чл.144, ал.1, т.3 от ЗУТ. Съгласно чл.8 от наредбата всяка проектна част задължително се съгласува от проектантите на другите проектни части, като всички проектни части се подписват от инвеститора (собственика). Наредба № Із-1971/2009 г. не определя изисквания за проекБРОЙ 04/ 2013

19

112

Действително с §10 е извършена промяна в чл. 3 от Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и е създадена нова т.5 част пожарна безопасност, чийто обхват и съдържание е определен съгласно приложение № 3 от Наредбата за строителнотехническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар. В разпоредбата на чл.3 от На-


Форум тантската правоспособност на лицата, които изготвят проектите, включително и за част пожарна безопасност. Условията и реда за придобиване, признаване и изгубване на проектантска правоспособност за упражняване на професиите "архитект" и "инженер" в устройственото планиране и инвестиционното проектиране, както и устройството и организацията на дейността на професионалните им организации се урежда в Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (ЗКАИИП). В чл. 7 от закона са определени условията за придобиване на огра-

ничена и пълна проектантска правоспособност. В чл.229, ал.1 от ЗУТ е определен кръгът от физически лица, които могат да извършват проучвателни, проектантски, контролни и строителни дейности, но при условие че притежават техническата правоспособност, съобразно придобитата им специалност и образователноквалификационна степен, а в ал.2 – за юридическите лица, ако в състава им са включени физически лица със съответната техническа правоспособност. Съгласно разпоредбата на чл.230 от ЗУТ инвестиционните проекти, се изготвят само

от проектанти-физически лица, които имат освен техническа правоспособност по чл.229, ал.1 и пълна проектантска правоспособност, призната по реда и условията на ЗКАИИП. Предвид това, считаме че за лицата придобили образователно-квалификационна степен „магистър” в Академията на МВР и ВСУ „Черноризец Храбър”, гр. Варна, по специалностите „ПАБ”, няма пречки и те могат да предоставят проектантски услуги при спазване условията на ЗКАИИП.

Разработка

Оценяване параметрите на устойчивите на огън врати (Продължение от брой 3) При намаляване на размерите е необходимо относителното разположение на ограничителите срещу придвижване (например панти, резета и т.н.) да остава същото като при изпитаните или всяка промяна в разстоянията между тях трябва да бъде ограничена до същото процентно намаляване, както намаляването на размерите на образеца за изпитване. За комплекти врати с по-големи размери трябва също така да се спазва: 1) височината на резето над нивото на пода трябва да бъде равна на или по-голяма от изпитаната височина и максимумът

на всяка промяна на височина трябва да бъде пропорционален на нарастването на височината на комплекта врата; 2) разстоянието от най-горната панта до горния край на крилото на вратата, трябва да бъде равно на или по-малко от изпитваното; 3) разстоянието от най-долната панта до долния край на крилото на вратата трябва да бъде равно на или по-малко от изпитваното; 4) когато се използват три панти или ограничители на деформация, разстоянието между долния край на крилото на вратата и центъра на ограничителя

112

БРОЙ 04/ 2013

20

трябва да бъде равно на или поголямо от изпитваното. При странични и щурцови панели е необходимо да спазваме следното: Изменението в размерите е аналогично на допусканите за комплекти окачени на панти или въртящи се врати. Ако поради ограничения размер на пещта може да бъде изпитан само един страничен панел, тогава, при условие, че е било доказано надвишаване на времето по категория “B”, втори панел с не по-голям размер може да бъде добавен към противоположната страна. Когато трябва да се добави допълните-


Разработка сочината са допустими само ако застъпванията при задната страна и горния край на крилото са пригодени за увеличаване на застъпването на с 10 mm на метър увеличение в размерите. За стоманени, едностранно облицовани сгъваеми затварящи врати (неизолирани) също се допускат промените, дадени в Таблица 2. За изпитвания категория “B” са допустими всички по-малки размери и увеличения по височина и по широчина, както е посочено по-долу: За образци за изпитване с крила на врата, произведени за стандартна пещ с максимално допустими размери (3,0m х 3,0m), височината и/или широчината могат да бъдат увеличавани, при условие, че площта не се увеличава с повече от 50%. Освен това, образци за изпитване, състоящи се от свързани панели, трябва да включват поне един панел с пълен размер с най-малко един пример за всяка техника на свързване по височина и ширина, както е приложимо. Дебелината на материала може де бъде увеличена най-много с 50%, но тя не трябва да бъде намалена под допустимите отклонения, приети в промишлеността за производство на стомана. При плъзгащите се сгъваеми врати (изолирани) врати и ролетните затварящи се врати се допускат промените, дадени в Таблица 2. За изолираните ролетни затварящи устройства, дебелината на метала не трябва да бъде променяна извън допустимите отклонения, приети в промиш-

леността за производство на метали. Дебелината на метала на страничните водачи и крайни пластини на носещия барабан може да бъде увеличена до 50%, но тя не трябва да бъде намалена извън допустимите отклонения, приети в промишлеността за производство на метали. Светлият отвор между края на елементите на затварящото устройство и вътрешните повърхности на водачите трябва да бъде увеличено пропорционално на увеличението на широчината на елементите. Плътността (застъпването) между затварящата преграда и вертикалните водачи не трябва да бъде намалявана при намаляване на размерите, но трябва да бъде увеличена пропорционално на увеличението на широчината. При изпитването на несиметрични врати е необходимо да се обърне внимание на множество детайли. Всички преградни елементи, за които се изисква да бъдат огнеустойчиви от двете страни, трябва да бъдат изпитани два образеца (по един от всяка посока). Изключение правят конструкциите, които са напълно симетрични спрямо централната ос, преминаваща през сечението на крилата на вратата. Разработени са правила, според които устойчивостта на огън на несиметрични врати, оценени в една посока, да може да се прилага, когато огневото въздействие е от другата страна. Правилата за приложимостта на изпитвания, проведени в една посока са дадени в таблица 3. Те са основани на следните БРОЙ 04/ 2013

21

112

лен страничен панел към изпитвания еднокрил комплект врата, тогава изпитваният панел трябва да бъде поставен откъм страната на бравата. За дървените конструкции Броят, размерите, разположението и ориентацията на всякакви съединения в дървената каса не могат да бъдат променяни. Когато декоративни дървени фурнири с дебелина по-голяма от 1,5 mm или други облицовки, самите те осигуряващи конструктивни подобрения, са част от образеца за изпитване, те не трябва да бъдат заменяни с алтернативни с по-малка дебелина или якост. При хоризонтално плъзгащи се и вертикално плъзгащи се врати, включително врати от отделни секции, се допускат промените, дадени в Таблица 2. За изпитвания категория “B” са допустими всички по-малки размери и увеличения по височина и по широчина, както е посочено по-долу: За образец за изпитване с крила, произведен за стандартна пещ с максимално допустими размери 3,0 m х 3,0 m, височината и/или широчината могат да бъдат увеличавани до 50%, при условие, че площта не се увеличава с повече от 50%. Освен това, образци за изпитване, състоящи се от свързани панели, трябва да включват поне един панел с пълен размер с най-малко един пример за всяка техника на свързване по височина и ширина, както е приложимо. И двете посочени по-горе увеличения на широчината и ви-


Разработка предпоставки: - всяко от крилата само по себе си е симетрична конструкця с изключение на ръбовете, например затварящ/челен ръб и ръб на окачване или врати с двоен фалц; - ограничаващите/поддържащите елементи на строител-

ния обков имат температура на топене не по-ниска от 1000 ºC или елементът на строителния обков е бил включен в изпитване по EN 1634-1 при излагане на въздействие в двете посоки, така че той ще запази функцията си когато е изложен на топлиното въздействие при

изпитването; - няма промяна в броя на крилата или в начина на действие; - страничните, горните и щурцовите панели са изключени от таблица 3, освен ако не са напълно симетрични.

Таблица 3 – Вид на комплекта врата и посока, в която трябва да бъде изпитан, за да покрие противоположна посока

Вид комплект врата

Посока, в която трябва да Изолационна бъде изпитан, за да покрие Непроницаемост способност противоположна посока

Излъчване

На панти или въртяща се, дървено крило, дървена каса

Отваряне към пещта

Да

Да

Да

На панти или въртяща се, дървено крило, метална каса (без кемпфер)

Отваряне към пещта

Да

Не

Да

На панти, метално крило, метална каса (невъртяща се)

Отваряне навън от пещта

Да

Не

Да

Ролетно затварящо устройство

Барабан и поддържащи съставни части откъм страната на огъня

Да

Не

Не

Плъзгаща се сгъваема

Плъзгане, сгъване с поддържащите съставни части откъм страната на огъня

Да

Не

Не

На фиг. 6 са дадени примери с конструкции на врати, изработени от дървени и метални елементи. В този контекст дървено крило на врата или каса е това, в което преобладаващата част от конструкцията и основните съставни части са изработени от дървесина, което включва например твърда дървесина, мека дървесина, ПДЧ, ПДВ, твърд картон, шперплат, ПДВ със средна плътност и други материали на основа на целуло-

за. Метално крило на врата или каса е това, в което по-голямата част от конструкцията и основните съставни части са изработени от метал, който включва например стомана и алуминий. Комплекти врати, изработени от други или композитни материали са специално изключени, тъй като няма достатъчно доказателства за тяхното поведение при пожар, които да осигурят насоки за най-слабата страна по отношение на огнева атака.

112

БРОЙ 04/ 2013

22

Примери на такива материали са врати на неорганична основа (например калциев силикат, вермикулит, плочи от фиброцимент) и врати на пластмасова основа (например прозрачен армиран полиестер, PVC). За комплект врата, изграден от такива материали, винаги ще е необходимо несиметричните образци да бъдат изпитани и от двете страни (т.е. минимум 2 образеца за изпитване). Възможни са три основни вида


Разработка сока за един вид не е задължително да е същата като при друг. Освен това, по-слабата посока по отношение на непроницаемост не е задължително да е същата по отношение на изолационните характеристики. Сле-

дователно, всеки вид комплект врата се разглежда поотделно по отношение на характеристиките както за непроницаемост, така и за изолация.

Фиг. 6 – Взаимодействие между крила на врати и каси на врати от различни материали и влиянието на различните поддържащи конструкции, комплекти окачени на панти или въртящи се врати

Легенда a) дървено крило, дървена каса, отваряне към пещта b) дървено крило, метална каса, отваряне към пещта c) метално крило, метална каса, отваряне навън от пещта 1 взаимодействие крило спрямо каса 2 влияние на монолитната поддържаща конструкция 3 влияние на гъвкавата поддържаща конструкция 4 най-неблагоприятен случай БРОЙ 04/ 2013

23

112

комплекти окачени на панти или въртящи се врати: дървени крила в дървени каси, дървени крила в метални каси и метални крила в метални каси. Всеки от тях има различно поведение и следователно по-слабата по-


Разработка Дървено крило, окачено на дървена каса Тъй като дървесината се свива при горене, страната на крилото, изложена на въздействието на огъня, се стреми да се свие спрямо неизложената на огън страна, в резултат на което, дървеното крило при горните и долните ръбове се стреми се да се огъне по посока на огъня. Касата на вратата прави опит за подобно поведение, но тъй като е неподвижно закрепена към поддържащата конструкция и обикновено е от по-дебел и/или с по-голямо сечение дървен материал и следователно е по-корава, при изпитването касата може да не се премести толкова, колкото крилото. Това осигурява възможност за преминаване на пламъци и горещи газове от пещта, подпомагано от положителното налягане в пещта, предизвиквайки загуба на непроницаемост. Ако крилото на вратата се отваря навън от пещта, горните и долните ръбове ще се опитат да се огънат към огъня и към ограничителя, което подпомага работната характеристика на комплекта вратата. За оценка на дървено крило, окачено на дървена каса, изпитване с крилото, отварящо се към огъня, е най-неблагоприятното състояние по отношение на критерия за непроницаемост. Няма специално неблагоприятна посока що се отнася до критерия за изолация. Дървено крило, окачено на метална каса

Поведението на дървеното крило ще бъде както е описано погоре. Касата обаче ще има друго поведение. Металът се разширява при въздействието на огън и следователно касата ще опита да се разшири откъм страната на огъня спрямо неизложената на огнево въздействие страна, което може да доведе до огъването й при горния и долния ръб в посока, обратна на огъня. Ако крилото на вратата се отваря в посока на огъня, тогава се осигурява възможността за преминаване на пламъци и горещи газове от разширяващата се фуга между крилото и касата на вратата, предизвиквайки загуба на непроницаемост. Определящият фактор върху изолационните характеристики на крилото ще бъде това, че на крила на дървесна основа са присъщи изолиращи свойства и следователно изолационните характеристики на крилото не се очаква да се променят значително, в която и да е посока на отваряне на крилото. За металната каса може да бъде прието, че отварянето навън от пещта е най-неблагоприятната ориентация, тъй като по-голямата част от касата на вратата е изложена на огъня и провежда топлината в посока на неизложената на въздействие страна, а неизложената на въздействие страна на касата има по-малка площ, която да разсейва топлината. Общопризнато е, че този вид комплект врата в действителност често губи изолационна способност и поради загуба

112

БРОЙ 04/ 2013

24

на непроницаемост, независимо от влошената изолационна способност. За оценка на дървено крило, окачено в метална каса без затварящо устройство, изпитване с крилото, отварящо се към огъня, е най-неблагоприятното състояние по отношение критерия за непроницаемост. Изпитване с крилото, отварящо се навън от огъня, може да бъде най-неблагоприятното по отношение на критерия за непроницаемост за комплекти с кемпфер. От гледна точка на критерия за изолация, няма ясна посока, която да е по-неблагоприятна. Общопризнато е, че този вид комплект врата в действителност, често губи изолационна способност поради загуба на непроницаемост, независимо от влошената изолационна способност. Метално крило, окачено на метална каса Тъй като металът се разширява при нагряване, изложената на огън страна на крилото ще се стреми да се разшири спрямо неизложената на въздействие страна, което води до стремеж на металното крило да се огъне по горния и долен ръб в посока навън от огъня. Касата на вратата ще се стреми да следва подобно поведение, но тъй като тя е закрепена неподвижно към поддържащата конструкция, може при изпитване да не се премести толкова, колкото крилото, в зависимост от поддържащата конструкция.


Разработка

При въртящите се окачени врати са разгледани само комплекти въртящи се окачени врати с изместени оси на въртене, тъй като въртящи се около ос в средата врати обикновено са симетрични и следователно не са предмет на това приложение. Разсъжденията за загуба

на непроницаемост и изолация в резултат на взаимодействията на различни материали на крило/каса са същите като тези за комплекти окачени на панти врати. Съществената разлика при въртящите се окачени врати с изместени оси на въртене е тази, че ако са изложени на условията на нагряване, осите на въртене ще проведат значителни количества топлина обратно в крилото. Това може да доведе до преждевременна загуба на непроницаемост в случай на дървени комплекти врати, чрез увеличаване на ерозията около точките на закрепване, а в случай на врати с метални крила може да предизвика преждевременна загуба на изолационна способност, чрез провеждане на топлина обратно в крилото, която може да бъде пренесена до неизложената на въздействие страна. Ако осите на въртене имат недостатъчно висока температура на топене, тогава е възможно те да се разтопят, позволявайки крилата на вратата да паднат. Ако осите на въртене са монтирани по неизложената на въздействие страна, тогава е малко вероятно по-голямо количество топлина да бъде пренесена към крилото или осите на въртене да се разтопят. За дървени крила в дървени каси и дървени крила в метални каси, разсъжденията за загубата по отношение на двата критерия са същите като тези за ком-

плекти окачени на панти врати. За метални крила, окачени в метални каси, най-неблагоприятния случай е с крило на вратата, отварящо се навън от пещта, с оглед загубата на непроницаемост, причинена от огъване. Относно загубата на непроницаемост, предизвикана от топене на осите на въртене, най-лошият случай е, когато крилото на вратата се отваря в пещта (т. е. при оси на въртене вътре в пещта). Следователно, необходимо е изпитване на крило на врата с отваряне във всяка посока. Относно загубата на изолационна способност, предизвикана от оси на въртене откъм страната на огъня, провеждащи топлина обратно в крилото, най-лошият случай е при крило на врата, отварящо се в пещта. По отношение на загубата на изолираща способност при комплекти врати с метални каси, общо казано, най- неблагоприятния случай е с крило на врата, отварящо се навън от огъня. И двата дадени по-горе случая не зависят от материала на крилото на вратата. При ролетните врати има няколко аспекта на характеристиките на ролетни затварящи устройства, например способността на барабана и други конструктивни съставни части да се самоносят и способността на елементите да останат взаимно свързани при високи температури. Посоката на огнево въздействие ще има малко или няма да влияе върху характеристиките на елементите, но ще има значение за характеристиБРОЙ 04/ 2013

25

112

Ако крилото на вратата се отваря навън от огневото пространство, тогава ръбовете в горния и в долния край се опитват да се огънат в посока обратна на огъня и ограничителя на вратата. Това осигурява възможността за преминаването на пламъци. Ако крилото на вратата се отваря към огъня, тогава горният и долният ръб на крилото ще се стремят да се огънат навън спрямо огъня и към ограничителя на вратата, което допринася за запазване на работните характеристика на вратата. За оценяване на метално крило, окачено в метална каса, изпитването с крило, отварящо се навън от огъня, е най-неблагоприятното състояние по отношение на критерия за непроницаемост. С отчитане на критерия за изолация, може да се приеме, че крилото ще покаже по-лоши показатели при отваряне към пещта, но че касата ще даде полоши показатели при крило, отварящо се навън, следователно за да бъде оценена изолационната способност на пълния комплект врата, ще е необходимо да бъде изпитан образец, отварящ се във всяка посока.


Разработка ките на носещите съставни части като барабана, оста, носещите опори и т.н. За тези съставни части най-лошият случай е при тяхното монтиране вътре в пещта и подлагане на пряко нагряване, където високите температури могат да предизвикат неспособност на съставните части да понесат натоварвания-

та, изисквани от тях. За онези ролетни затварящи устройства, които са изолирани, се счита, че макар да може изолационните характеристики да бъдат подобни на тези на окачени на панти комплекти врати, аргументите за определяне на по-слабата страна не са така категорични. Освен това,

водещата поддържаща метална конструкция може да изисква допълнителна защита срещу нагряване от пещта. За това е необходимо конструкциите да бъдат изпитани от двете посоки. Д-р инж.Детелин Спасов Инж.Елисавета ХлебароваЗаркова

Използвана литература 1. Наредба № Iз-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, Обн., ДВ, бр. 96 от 2009 г. 2. prEN 16034 „Пешеходни, индустриални, търговски, гаражни врати и прозорци – Продуктов стандарт. Технически характеристики – устойчивост на огън и/или врати за контрол на дима”. 3. БДС ЕN 14600 „Врати и прозорци с характеристики за устойчивост на огън и/или контрол на дим. Изисквания и класификация”. 4. БДС EN 1634-2 „Изпитвания на устойчивост на огън и управление на дима за врати и затварящи устройства, отваряеми прозорци и елементи на строителния обков. Част 2: Изпитване на характеристиките за устойчивост на огън за елементи на строителния обков”. 5. БДС EN 1634-1 „Изпитвания на устойчивост на огън и управление на дима за врати и затварящи устройства, отваряеми прозорци и елементи на строителния обков. Част 1: Изпитвания на устойчивост на огън за врати и затварящи устройства и отваряеми прозорци”. 6. БДС EN 1634-3 „Изпитвания на устойчивост на огън и управление на дима за врати и затварящи устройства, отваряеми прозорци и елементи на строителния обков. Част 3: Изпитване за управление на дима на врати и затварящи устройства”. 7. БДС EN 13501-2 „Класификация на строителни продукти и елементи по отношение на реакцията им на огън. Част 2: Класификация въз основа на резултати от изпитвания на устойчивост на огън с изключение на вентилационни инсталации”. 8. Европейската директива 93/68/EC. 9. Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, Приета с ПМС № 325 от 6.12.2006 г., обн., ДВ, бр. 106 от 27.12.2006 г.

Съобщение Усилено тече приемът на курсанти, студенти и докторанти в Академията на Министерството на вътрешните работи за учебната 2013/2014година. Срокът за подаване на документи за кандидати, подлежащи на специализиран подбор е 28 май 2013 г. включително, като дипломите на завършилите средно образование през 2013 година следва да се представят в АМВР до 8 юли 2013 г. включително, а срокът за подаване на документи за кандидати, неподлежащи на специализиран подбор - 21 юни 2013 г. Подробна информация, относно специалностите, условията и реда за кандидатстване през 2013 г., необходимите документи за кандидатстване, балообразуването и класирането, конкурсните изпити, както и видеоклипове, представящи обучението, може да намерите на електронен адрес www.academy.mvr.bg. София, бул. Александър Малинов №1, тел.: 98 29 213, факс: 97 43 785, e-mail: academy@mvr.bg

112

БРОЙ 04/ 2013

26


Ученическо състезание

“Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации”

част. За времето, през което състезателите решаваха теста с въпроси от учебното съдържание от І до VІІІ клас, техните съученици, дошли да ги подкрепят наблюдаваха демонстрация на алпинистки методи за спасяване на пострадали при бедствия от спасители – алпинисти от група „спасителни дейности” към ОуПБЗН – Видин. В оспорвана битка на знания, умения и спортсментство побе-

дител в състезанието със 107,40 точки е отборът на сОу “Цар симеон Велики”. състезанието беше отразено в регионалните електронни и печатни медии. така беше изпълнена една от основните му цели – утвърждаването на превантивната дейност, свързана с пожарната безопасност и защитата на населението на особено важната целева група – децата и учениците. ОУПБЗН – Видин

БРОЙ 04/ 2013

27

112

На 17 април 2013 г. във Видин се проведе областния етап на Националното ученическо състезание „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации”. В актовата зала на сОу „любен каравелов” в града сили премериха отборите на четири видински училища:  отбор “лъвовете на Вазов” на Оу “иван Вазов”;  отбор “Златоструй” на сОу “Цар симеон Велики”;  отбор “светкавица” на сОу “св. св. кирил и Методий”;  отбор “каравеловци” на сОу “любен каравелов”. В състезанието участваха ученици от VІІ клас и то премина в два етапа: 1. Проверка на теоретичните знания на учениците по изучаваните теми от учебната програма за І - VІІІ клас, чрез индивидуален тест, в който участват всички състезатели. 2. Проверка на практическите умения, бързината и съобразителността на учениците за работа с индивидуални средства за защита. класирането на отборите беше според получените точки от теоретичната и практическата


Април 2013 - Азия се люлее

Profile for SOS112 BG magazine

SOS112 _ magazine  

magazine for fire savety and civil protection

SOS112 _ magazine  

magazine for fire savety and civil protection

Advertisement