Page 1

специализирано издание за пожарна безопасност и защита на населението

БРОЙ 03/ 2014

112

spisanie_sos112@abv.bg

МЕЖДУНАРОДНА ИЗЛОЖБА “SECURITY EXPO 2014”


В БРОЯ: Форум за сигурност и безопасност

Спорт в МВР

Международна специализирана изложба SECURITY EXPO 2014

Републиканско първенство по ски алпийски дисциплини и биатлон Турнир по стрелба „Освобождение”

Европейски програми

„Гражданска безопасност 2014”

През 2014 година – старт на „Еразъм+”

Седма научна конференция с международно участие

Анализ

Разработка

Оценка на параметрите на горски пожар

112

специализирано издание за пожарна безопасност и защита на населението

SOS

Основано през декември 1894; Бр. 03/ 2014 г. (855) година двадесет и първа ISSN 1314-8044

Процедура по предоставяне и поддържане на акредитация Банкова сметка:

Редакционна колегия

IBAN: BG50BNBG9661 3100 1561 01

Ръкописи не се връщат

БНБ - Централно управление гдПБЗН - МВР BIC: BNBG BGSD

графика: Рей дизайн Броят е приключен на: 02.04.2014 г.

АдРес: 1309 - сОфия, ул. “ПиРОтскА” 171 А, гдПБЗН -1 етАж, телефОН: 9821132, E-MAIL: spisanie_sos112@abv.bg

112

БРОЙ 03/ 2014


Форум за сигурност и безопасност

Международна специализирана изложба SECURITY EXPO 2014 От 19 до 22 март Интер Експо Център-София беше домакин на 21-то издание на международната специализирана изложба SECURITY EXPO. Изложбата се организира в партньорство с Агенция Булгарреклама и се провежда ежегодно под патронажа на Министерството на вътрешните работи. SECURITY EXPO е най-голямото и важно събитие в този сектор за България и една от най-авторитетните изложби на Балканите за сигурност и безопасност. Тя e мястото, където модерните продукти и услуги се срещат с потребителите на смарт-технологиите. През годините изложбата се доказа като един от най-значимите професионални форуми на

си български и чуждестранни експерти имат възможността да демонстрират технологични-

Балканите и като единствената платформа, чрез която у нас се представят съвременните продукти и технологии от световния пазар. Чрез участието

те новости, разработени през последната година, да получат актуална информация за продуктите, предлагани в световен мащаб.

На официалното откриване зам.-министърът на вътрешните работи Пламен Ангелов поздрави участниците във форума и присъстващите гости от името на вицепремиера и министър на вътрешните работи Цветлин Йовчев. Той припомни, че МВР винаги е било последователно в подкрепата си за този важен форум, който през годините се утвърди като едно от най-авторитетните изложения за сигурност не само в страната, но и в региона. Заместник-министърът подчерта, че усилията за използване на научния и техническия напредък за повишаване безопасността на гражданите, бизнеса и за гарантиране на обществения ред са похвални. В рамките на изложбата-семинар са представени системи за сигурност и техническо оборудване, цялостни строителни решения и „интелигентни“ сгради, физическа охрана, транспорт на пари и ценности, управление на сигурността, обществени системи за безопасност, противопожарна и спасителна техника, транспортни средства и др. Участници в изложението са

3

112

БРОЙ 03/ 2014


Форум за сигурност и безопасност както експерти от специализираните структури от системата на МВР и МО, така и представители на бизнеса – консултанти

и специалисти в областта на сигурността и охраната, управители строителни фирми, търговски обекти, застрахователни,

автомобилни и транспортни компании, за които защитата и сигурността на дома и офиса е водещ приоритет.

На Международната специализирана изложба „Security expo 2014“ иновационни и високоефективни продукти с най-добро качество представят 46 фирми от България, Великобритания, Германия, Полша, Турция, Босна и Херцеговина, Хърватия, Румъния и др. На откриването на форума присъства и извънредният и пълномощен посланик на Румъния в България Н. Пр. Антон Пакурецу. Специалистите в бранша демонстрират продукти на 140 компании. Експозицията представя широка гама механични и електронни средства за сигурност на достъпа до помещения, ценности и документи – брави и активна механична защита на врати, заключващи системи, решения за сигурност на касова дейност във фронт офисите на банки с депозитни сейфове и електронни мултифункционални сейфове с онлайн управление и други мерки за сигурност. Демонстриран е и софтуер за централизирано управление на фирми и банки с голяма мрежа в страната. Щандове на SECURITY EXPO 2014 имат звена от Министерство на вътрешните работи – Академия на МВР, Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, Главна дирекция „Гранична полиция“, Дирекция „Комуникационни и информационни системи“, Институт за специална техника. Те представят работата на интегрираните системи за наблюдение „Синя граница“ и „Българо-турска граница“, дозиметрични уреди за радиационно разузнаване, различни видове защитни облекла, инженерно оборудване за откриване на затрупани хора в развалини, мобилен оперативен център с комуникационна техника за действия при кризи и др.

112

БРОЙ 03/ 2014

4


Европейски програми

През 2014 година – старт на „Еразъм+” Повишаване на осведомеността за Европейското пространство за учене през целия живот, създадено за да подкрепя реформите в политиките на национално ниво и модернизацията на системите за образование и обучение, в частност чрез повишаване на сътрудни-

ковото обучение, на езиковото многообразие и междукултурното разбирателство. В ГДПБЗН вече е сформиран екип за разработване на проектни идеи и предложения от представители на сектор „Международни проекти” и сектор „Превантивна дейност”.

чеството в областта на политиките, по-добро използване на прозрачността в ЕС и инструменти за признаване и разпространение на добрите практики; o Повишаване на международното измерение на образованието и обучението чрез сътрудничеството между институциите в страните участнички и страните партньори. o Повишаване атрактивността на Европейските институции в сферата на висшето образование, в областта на професионалното образование и обучение и подкрепа на европейската външна дейност. o Подобряване на чуждоези-

Клубовете по ППС по места, самостоятелно или съвместно със учебни заведения от сферата на средното образование или други НПО, могат да кандидатстват по програмата за мобилен обмен на МПО при наличие на партньори от ЕС. Младежките обмени позволяват на групи от млади хора от различни страни да се срещат и да съжителстват за период до 21 дни. По време на Младежкия обмен, участниците изпълняват заедно предварително подготвена работна програма, включваща работни ателиета, практически упражнения, дебати, ролеви игри, симулации,

o

БРОЙ 03/ 2014

5

112

През 2014 г. стартира новата европейска програма за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+“, която обединява в себе си седем програми, съществували до края на 2013 г.: Програма „Учене през целия живот“ („Еразъм“, „Леонардо да Винчи“, „Коменски“, „Грюндвиг“, „Учебни визити”), „Младежта в действие“, „Еразмус Мундус“, „Темпус“, „Алфа“, „Edulink“ и програмата за двустранно сътрудничество с индустриализирани страни. Тя подкрепя дейности в сферата на:  училищното образование,  висшето образование,  професионалното образование и обучение,  образованието за възрастни,  младежкия сектор. Специфичните цели в областта на образованието и обучението са: o Подобряване нивото на ключовите компетентности и умения по отношение на важността им за пазара на труда и за развитието на сплотено общество, в частност чрез повишаване на възможностите за образователна мобилност и чрез засилване на сътрудничеството между света на образованието, обучението и бизнеса; o Повишаване на качеството в областта на иновациите и интернационализацията на образователните и обучителните институции, в частност чрез повишаване на транснационалното сътрудничество между доставчиците на образователни услуги и заинтересованите страни;


Европейски програми дейности на открито и др. Младежките обмени се основават на транснационалното сътрудничество между две или повече участващи организации от различни държави в или извън ЕС. Продължителност на дейността – от 5 дни до 21 дни, изключвайки времето за пътуване. Легитимни участници – млади хора на възраст между 13 и 30 години от страни на изпращащите и приемащите организации. Брой участници и състав на националните групи – минимум 16 и максимум 60 участници (ръководителя на групата не се включва). Минимум 4 участници на група (ръководителя на групата не се включва). Вся-

ка национална група трябва да има поне един ръководител на групата. Ръководителят на групата е възрастен, който придру-

жава младите хора, участващи в Младежкия обмен с цел да бъде осигурено тяхното ефективно учене, защита и сигурност.

Линк към сайта на Програмата, където можете да се запознаете детайлно с указания и формуляри за кандидатстване – http://www.hrdc.bg За въпроси, предложения и допълнителна информация можете да се свържете с представителите на сектор МП и сектор ПД при отдел ДПК и ПД – e-mail: zupp@mvr.bg; pd.160@mvr.bg

„Гражданска безопасност 2014”

Седма научна конференция с международно участие

На 20 и 21 март 2014 г. в Академията на МВР се проведе Седмата научна конференция с международно участие „Гражданската безопасност 2014“. Конференцията беше открита от ректора на Академията доц. д-р Иво Великов. В словото си към присъстващите той пожела успешна работа на творческия и научен колектив от факултет „Пожарна безопасност и защита на населението“ под ръководството на доц. д-р Руси Янев. Доц. Великов специално се обърна към представителите на фирмите, участващи в изложбата, провеждана в рамките

на конференцията и поздрави чуждестранните гости от Сърбия и Румъния, като им благодари за участието.

112

БРОЙ 03/ 2014

6

С пожелание за спорна работа към участниците се обърна и директорът на ГДПБЗН-МВР – гл. комисар Николай Николов.


„Гражданска безопасност 2014” Деканът на факултет ПБЗН – доц. д-р Руси Янев, пожела ползотворна работа на участниците по специализирани тематични направления. Представителите от Сърбия и Румъния взеха участие в конференцията с изнасяне на доклади

жарна безопасност и защита на населението“ при Академията на МВР изнесоха доклад на тема „Определяне замърсяването на въздуха при пожар в градска среда чрез използване на компютърна симулация”. От румънска страна д-р инж.

по време на пленарната сесия. От сръбска страна доц. д-р инж. Душица Пешич и проф. д-р инж. Милан Благоевич от Факултета за безопасност на труда към Нишкия университет, в съавторство с доц. д-р инж. Радослав Къртов от факултет „По-

Мануел Шербан, д-р инж. Йонел Мичоя и д-р инж. Флорин Нечаша от Факултета за подгоговка на пожарни офицери при Румънската академия на МВР, в съавторство изнесоха доклад на тема „Интегрирана система за отчитане на инцидентите в

Румъния”. В програмата беше включено представяне на над 35 доклада с научен и научно-приложен характер и презентации, свързани с новостите в строителството, строителните материали, обучението на спасители и пожарникари. Докладите бяха разпределени в три секции: „Оперативна и техническа дейност на службите за ПБЗН”, „Защита от пожари и аварии” и „Обучение и общи проблеми на ПБЗН”. В дните на конференцията беше организирана изложба за представяне на фирми и организации с постижения в областта на пожарната безопасност и защита на населението. Съорганизатори на конференцията бяха: „СОТ – сигналноохранителна техника“ ЕООД; „КСЕЛА България“ ЕООД; „Кнауф България“ ЕООД; „Ф плюс“ ООД; TROX Austria GmbH; MSA България. Инсп. инж.Стефан Първанов Гл. инсп. инж. Кристиян Койчев

Спорт в МВР

Турнир по стрелба „Освобождение”

От 5 до 7 март 2014 г. в Бургас се проведе Републикански турнир „Освобождение“ по стрелба с пистолет за служители на МВР. В състезанието участваха 99 състезатели от 19 областни дирекции на МВР.

7

112

БРОЙ 03/ 2014


Спорт в МВР Отборът на ГДПБЗН-МВР взе участие в състав: Отбор мъже: 1. Ангел Йорданов Ангелов – ГДПБЗН-МВР; 2. Николай Милчев Стефанов – ОУПБЗН-МВР – Перник; 3. Иван Генадиев Станиславов – СУПБЗН-МВР. Отбор жени: 1. Ивелина Иванова Дренска – ОУПБЗН-МВР – София; 2. Цветелина Цветанова Попева – ГДПБЗН-МВР. Женският отбор на ГДПБЗН-МВР се класира на ІІІ-то място, а мъжете останаха пети. В комплексното класиране отборът на ГДПБЗН-МВР спечели ІІІ-то място. За първи път в историята на отбора на финал в индивидуалното класиране участваха трима състезатели от ГДПБЗН-МВР. За пореден път Цветелина По-

пева влезе в челната тройка и взе бронзов медал, Николай Стефанов се класира на седмо място, като постигна най-добри резултати на турнира при стрелба с пистолет Макаров, а Иван Станиславов зае тринаде-

сето място. С отличното си представяне в силна конкуренция отборът по стрелба с пистолет на ГДПБЗНМВР отново доказа, че е сред водещите в системата на МВР.

Републиканско първенство по ски алпийски дисциплини и биатлон Убедително представяне на състезателите от отборите на ГДПБЗН – завоювани бяха 17 медала, 8 от които златни. От 10 до 13 март 2014 г. в град Банско се проведе Републиканско първенство по ски алпийски дисциплини и биатлон за служители на МВР. В състезанието участваха над 70 състезатели и състезателки в 20 отбора на различни дирекции на МВР, ГДИН и ГДО. В отбора на ГДПБЗН, участие взеха служители от дирекцията, ОУПБЗН – София, Благоевград и СУПБЗН, които се състезаваха във всички дисциплини на първенството – биат-

лон, слалом, гигантски слалом и смесена щафета – биатлон (двама мъже и една жена). Поради лоши метеорологични условия предвидените стартове за 11 март в дисциплините слалом и гигантски слалом бяха отложени и се проведоха на 12 март, а след тях в същия ден бе старта и на дисциплината биатлон. На 13 март бе старта на смесената щафета в дисциплината биатлон.

112

БРОЙ 03/ 2014

8

Голям, вече традиционно очакван успех, постигнаха състезателите от отборите на ГДПБЗН – МВР завоювали призови места във всички дисциплини: І. Биатлон – мъже Първо място и златен медал за пожарникар Николай Недев; Пето място и грамота за инспектор Васил Михайлов; Шесто място и грамота за инспектор Веселин Чалин; Биатлон – жени Първо място и златен медал за


Спорт в МВР инспектор Радостина Атанасова; Второ място и сребърен за инспектор Ивелина Дренска; ІІ. Слалом – мъже Първо място и златен медал за

Шесто място и грамота за пожарникар Благой Максимов; Гигантски слалом – жени Второ място и сребърен медал за инспектор Ивелина Дренска; Трето място (за служители над

пожарникар Любчо Джолев; Трето място и бронзов медал за инспектор Димитър Стамболийски; Слалом – жени Второ място и сребърен медал за инспектор Ивелина Дренска; ІІІ. Гигантски слалом – мъже Второ място и сребърен медал за пожарникар Любчо Джолев; Четвърто място и грамота за инспектор Димитър Стамболийски;

45 години) и бронзов медал за пожарникар Искра Парлапанова; ІV. Комбинация (биатлон и гигантски слалом) – мъже Първо място и златен медал за инспектор Димитър Стамболийски; Второ място и сребърен медал за пожарникар Николай Недев; Шесто място и грамота за инспектор Веселин Чалин;

Комбинация – жени Първо място и златен медал за Ивелина Дренска; Второ място и сребърен медал за инспектор Радостина Атанасова; В крайното класиране отборът на ГДПБЗН – МВР завоюва общо седемнадесет медала, от които осем златни, седем сребърни, два бронзови и пет призови места в шестицата. С това си убедително представяне нашите колеги затвърдиха доминиращата си позиция в зимните спортове на състезанията на служителите от МВР. Постигнатите резултати показват, че състезателите подходиха с необходимата отговорност в предварителната спортносъстезателна подготовка, която бе предпоставка за успеха. С това представяне служителите на ГДПБЗН постигнаха не само лични успехи, но и допринесоха за издигане престижа на професията на огнебореца. В перспектива идеите са свързани със затвърждаване на постигнатите позиции и поддържане на високо ниво от състезателите, с акцент върху предварителната подготовка и осигуряване ползването на качествени боеприпаси за биатлона.

9

112

БРОЙ 03/ 2014


Презентация

Отдел „Център за изследвания и експертизи“ при ГДПБЗН-МВР

Отдел „Център за изследвания и експертизи“ при Главна Дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ е звено за изпълнение на научна, експертна, изпитателна и изследователска дейност За осъществяване на своята дейност разполага със строително хале за изпитване на строителни елементи и конструкции. Към момента се изгражда нов лабораторен комплекс, с цел подобряване на предлаганите услуги и изпълнявайки добрите практики.

СЕКТОР „ПОЖАРО-ТЕХНИЧЕСКИ ЕКСПЕРТИЗИ“ ИЗВЪРШВА:

 пожаротехнически, електротехнически и физикохимически експертизи;

112

БРОЙ 03/ 2014

10


Презентация

 газхроматографски изследвания за откриване на следи от мястото на пожара;

 рентгеноструктурен анализ за установяване вида на къси съединения в открито положени медни проводници;

 участва в провеждането на следствени експерименти. 11

112

БРОЙ 03/ 2014


Презентация СЕКТОР „ТЕХНИЧЕСКО ОЦЕНЯВАНЕ НА ПРОДУКТИТЕ“

ОРГАНИЗИРАН В ДВЕ НАПРАВЛЕНИЯ: „ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО“ „ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ И ХАРМОНИЗИРАНЕ НА НОРМАТИВНАТА УРЕДБА“

„ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО“  издава класификационни протоколи за „устойчивост на огън“ и „реакция на огън“ на строителни продукти;  изготвя становища за допустимост.

 изготвя удостоверителни документи (сертификати) на физически и юридически лица за осъществяване на дейности, свързани със системи, съдържащи флуорирани парникови газове;  изготвя разрешения за продукти за пожарогасене по отношение на тяхната гасителна ефективност.

112

БРОЙ 03/ 2014

12


Презентация „ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ И ХАРМОНИЗИРАНЕ НА НОРМАТИВНАТА УРЕДБА“  събира, обработва, съхранява и предоставя научнотехническа информация в областта на ПБЗН;  проучва световните постижения в областта на ПБЗН;

 ОЦИЕ издава справочни материали за нуждите на звената за ПБЗН;  На територията на отдел ЦИЕ е разположена библиотека, поддържаща информационни, научно-приложни, изследователски разработки и специализирана литература в областта на пожарната безопасност. СЕКТОР „ИЗПИТАТЕЛЕН ЦЕНТЪР ПО ПОЖАРНА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ“ Е АКРЕДИТИРАН ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „БЪЛГАРСКА СЛУЖБА ЗА АКРЕДИТАЦИЯ“, СЪГЛАСНО БДС EN/IEC 17025:2006, СЪС СЕРТИФИКАТ РЕГ. № 51 ЛИ, СЪС СРОК НА ВАЛИДНОСТ ДО 2018 Г. ДА ИЗВЪРШВА ИЗПИТВАНИЯ НА:

СЕКТОР „ИЗПИТАТЕЛЕН ЦЕНТЪР ПО ПОЖАРНА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ“

13

БРОЙ 03/ 2014

112

Строителни конструкции и елементи, окачени тавани, облицовки и хоризонтални прегради, врати, прозорци и затварящи съоръжения, обслужващи инсталации, пожарни и димни клапи и въздухопроводи, запълващи и линейни уплътнения по показател „устойчивост на огън“;


Презентация

 Строителни изделия и конструктивни елементи по показател „реакция на огън“;

 Праховъздушни смеси по показател

„долна концентрационна граница на възпламеняване“;

 Подови текстилни

покрития по показателите „устойчивост на горене“ и „клас на горимост“

112

БРОЙ 03/ 2014

14


Презентация

 Пожарогасителни прахове клас А;

 Пожарогасителни прахове клас В;  Пенообразуватели за гасене на пожари;  Пожарогасители носими;

 Материали за вътрешно обзавеждане – пластмаси,

текстил и топлоизолационни материали по отношение на категория на горимост и поведение при горене;  Хидрант подземен (противопожарен); надземни пожарни хидранти колонков тип; шлангове противопожарни; лични предпазни средства – обувки и ръкавици; одеяла противопожарни – лек и тежък тип.

15

112

БРОЙ 03/ 2014


Инцидент

Изгоря изоставен дом за сираци

Бившият дом за сираци в с.Стоб, Кочериновска община изгоря до основи в нощта на 22 март. Малко след 21 часа масивната триетажна сграда лумва в пламъци, които веднага обхващат покрива, а след това и всичко останало. Домът е държавна собственост и е изоставен през 2002 година, когато децата, лишени от родителски грижи, отглеждани тук, са преместени в други социални заведения. Първи забелязват огъня хора от селото, които звънят на тел.112. Към пристигналите екипи огнеборци се присъединяват доброволци от селото, но общите усилия не дават резултат. Сградата е от гредоред и изгаря като факла. Борбата с огъня продължава 5 часа и той е потушен в 1 часа след полунощ на 23 март.

Жители на селото са споделили, че изоставеният дом е бил подложен на методично разграбване и от него е било извлечено всичко, което може да се използва. Те подозират умишлен палеж от някой, който би имал интерес теренът да бъде разчистен и евентуално застроен.

Отпада версията, че в бившия дом са се настанили клошари, тъй като жителите на село биха ги забелязали и сигнализирали властите. В пожара няма пострадали хора. След потушаването му от сградата са останали само опушени голи стени.

Анализ

Оценка на параметрите на горски пожар В статията са изложени резултатите от извършените изследвания за анализ и оценка на основните параметри на горски пожар, чрез прилагане на компютърен метод за бързо дистанционно координиране на контур на възникнал горски пожар, чрез съвместно използване на съществуващ 3D цифров модел на терена, GPS и тотална станция. Посочени са възможностите за прилагане на метода за оценка на пожарната опасност в горите.

Прогнозирането на основните параметрите на горския пожар в произволен момент от време от неговото развитие, се явява актуална практическа задача, чието правилно решаване

ще позволи успешната борба с него. Наличието на достоверна информация за формата, площта, контура, фронта, скоростта и интензивността на развитие на

112

БРОЙ 03/ 2014

16

възникнал горски пожар, както и направлението на най-опасното му разпространение е от съществено значение за вземане на правилни управленски решения от страна на ръково-


Анализ рил своето удовлетворително решение. Трудността за решаването му се определя от различни фактори, най-съществени от които са: [1], [4]. - малка разрешителна способност на сателитните снимки; - недостатъчна оперативност на самия процес на мониторинг и предаване на данни (до 4 пъти в денонощието) и необходимост от допълнително време, в някои случаи в течение на часове, за обработка и предоставяне на информацията; - необходимост от значителен брой огнища на горене в зоната на горския пожар, необходими за неговото откриване (до 1 ha);. - невъзможност за предоставяне на информация в условията на облачност и силно задимяване; - системата за сателитно наблюдение е ефективно средство за мониторинг на разрастването на горски пожари при равнинни терени на открито (житни полета, незалесени участъци / сухи треви, храсти), като са налице трудности в детекцията при развитие на низов пожар под горски склон; - все още не е намерен баланс между високата чувствителност за детекция на термични аномалии и изключване в най-голяма степен възможността за лъжливи сигнали за горски пожари. Въпреки дългогодишната практика, чрез използването както на управляеми така и безпилотни самолети, авиационният мониторинг на горските пожари, също е съпроводен с редица проблеми, като: [1] - значителни финансови разходи, необходими за облитането на определена горска територия;

- ниска ефективност на използваните безпилотни самолети, произтичаща от изключително високата цена и ограничената им приложимост за патрулиране над зоната на развил се горски пожар; - ограничено време на патрулиране на летателното средство, произтичащо от лимитираното количество гориво; - недостатъчна чувствителност на използваните сканиращи прибори, която е в обратна зависимост от полезрението им; - авиационният мониторинг на горските пожари силно се влияе от метеорологичните условия. Съвременният наземен мониторинг на горските пожари въпреки своите разновидности условно може да се раздели на визуално наблюдение с помощта на пожаронаблюдатели, апаратно-инструментално сондиране на дадена горска територия, чрез различни технически средства, както и комбинация помежду им. Основните проблеми при тяхното прилагане са свързани с: [1] - влияние на човешкия фактор, свързан с намаляване на вниманието от пожаронаблюдателите, нерегламентирано отлъчване от постовете, подаване на неточни данни; - подаване на лъжливи сигнали. Новите предизвикателства в превенцията и борбата с горските пожари в България налагат паралелно с усъвършенстването на традиционните методи търсенето и прилагането на гъвкави подходи и нови модели, съчетаващи в себе си научни новости и информационна оперативност. Изхождайки от тези обстоятелства БРОЙ 03/ 2014

17

112

дителя на място (РМ), както за правилната организация на пожарогасителните действия, така и за успешната евакуация на застрашени хора. В практиката са намерили приложение много теоретични модели, описващи явлението горски пожар. Практическото използване на последните за оценка развитието на горските пожари е възможно, но е налице доста сложен математически апарат. Това определя изискването, работата с теоретичните модели, описващи горските пожари да се извършва основно от висококвалифицирани специалисти [2]. Паралелно с чисто теоретичните модели, в практиката при мониторинга, оценката и прогнозиране развитието на горските пожари, приложение са намерили и други способи, като: - космически мониторинг – когато се извършва откриване на големи горски пожари и се осъществява наблюдение за тяхното развитие посредством изучаване спътникови снимки; [1], [3], [4]. - авиационен мониторинг – при него откриването на горските пожари и последващото наблюдение се извършва с помощта на средства на авиацията; [1] - наземен мониторинг – откриването на горските пожари и получаването на информация за тяхното развитите се извършва с помощта на наземни средства. Проблемът с прогнозирането на параметрите на големи горски пожари и оценката на последствията от тях на базата на информацията, получена от снимките посредством спътников мониторинг, към настоящия момент все още не е наме-


Анализ

Фиг. 1 Практическо онагледяване за приложимостта на Методика за дистанционно 3D координиране на контур на пожари за горски пожар възникнал в терен, разположен над езеро Панчарево беше разработена „Методика за дистанционно 3D координиране на контур на пожари“. Прилагането на същата осигурява бързо (5÷15min) и в същото време дистанционно (от 100 до 5000m) 3D координиране на контур на възникнал пожар, чрез съвместното използване на: - съществуващ 3D цифров модел на терена; [5] - тотална станция; - Глобална Навигационна Сателитна Система – GNSS (използва се GPS антена, ресивер и контролер, работещи в RTK режим със абонамент към съществуващите в Р. България перманентни GPS мрежи); - преносим компютър или

таблет. Примерна схема на предложението е дадена на фиг. № 1. При провеждане на изследванията бяха поставени за решаване следните практически задачи: - прогнозиране формата на контура на горския пожар ; - прогнозиране на характерните компоненти на контура на горския пожар – площ и периметър; - прогнозиране на направлението за най-опасно разпространение на горския пожар в произволен момент от време след откриването му. Решаването на тези задачи ще допринесе за предоставянето на актуални, обективни и пълни

112

БРОЙ 03/ 2014

18

данни, необходими за правилната организация на борбата с горския пожар. Кратко описание на „Методика за дистанционно 3D координиране на контур на пожари“. Класическите геодезически методи за координиране на контури с GPS или тотални станции изискват непосредствено присъствие на човек с GPS антена или отражателна призма в точките от контура. Използването на безрефлекторни тотални станции е приложимо при разстояния 50÷200m и то при определени изисквания към отражателната повърхност и ниска задименост. В условията на възникнал пожар това практически е невъз-


Анализ вършва следните функции: - съхранение в бинарен файл на предварително съставен 3D цифров модел на терена в зона около местоположението на пожара; - селектиране на подобласт от 3D DTM около контура на пожара, с цел бързо действие при намиране на пресечницата на визурният лъч с равнината на съответният триъгълник; - последователно търсене на пресечниците на 3D лъча от тоталната станция с равнината на всеки един от триъгълниците и откриване на този триъгълник, за който пресечницата му с 3D лъча лежи вътре в него. Принципно търси се точка Xp,Yp,Zp, която едновременно удовлетворява: - уравнението на 3D правата (визурният лъч от тоталната станция); - уравнението на равнината на триъгълник от 3D DTM; - лежи в контура на триъгълника от 3D DTM – определя се в зависимост от знака (+,–) на детерминантата от координатите на всяка една права и координатите на пресечната точка . Намирането на пресечниците с равнините на триъгълниците от 3D DTM се извършва по методологията и чрез прилагане на формулите посочени в [5]. Практическата работа за извършване на необходимите измервания на терена при възникване на събитие (горски пожар) се провежда в следната последователност: - избира се точка Station_1 от местността, от която ефективно ще e възможно да се наблюдава пожара с тоталната станция за продължителен период от време;

- точката се координира в система WGS84 чрез GPS, работещ в режим RTK (продължителността на измерването е около 1min., а точността около 5mm); - избира се втора точка – Station_2 на разстояние 100÷300 m от Station_1, която се координира в система WGS84, чрез GPS; - позиционира се Тотална станция в точка Station_1 и се ориентира спрямо известните вече координати на точка Station_2; - започва се визуално полигонално „обхождане“ на контура на пожара с визурният лъч на тоталната станция през разстояния (приблизително 20÷100m), съобразени с желаната точност на определяне на контура – за всяка точка от контура, координатите се записват във файл – вертикален ъгъл – Vz и хоризонтален ъгъл – Hz (необходимото време за обхода зависи площта на пожара и от оператора и е приблизително 5÷20мин); - след завършване на „обхода“, файлът с множеството от 3D лъчи се презаписва в преносим компютър или таблет, където се определят съответните пресечници, лежащи в триъгълниците от 3D DTM – изчертава се контурът на пожара; - като опция е възможно точките – пресечници на лъчите да се трансформират от геоцентрични координати XYZ система WGS84 в географски координати Latitude, Lon-gitude, H и се генерира файл във формат KML за визуализация в Google Earth; [5]. - след експертно определено време, контурът се заснема и изчертава отново, което дава възможност за определяне на геометричните и времеви граБРОЙ 03/ 2014

19

112

можно, поради което е разработена нова методика за дистанционно координиране, при която 3D координатите на контура се получават като пресечна точка на 3D визурен лъч от тоталната станция (определен с начална точка Xо, Yo, Zo, вертикален ъгъл Vz, хоризонтален ъгъл Hz) и съответен 3D триъгълник (определен с три точки X1,Y1,Z1, X2,Y2,Z2, X3,Y3,Z3) от наличният за екипа цифров модел на терена. За прилагането на технологията е необходим един оператор, владеещ умения за работа с тотална станция и GPS на работно ниво. За практическото прилагане на метода е необходима предварителна подготовка на следните технически и софтуерни средства: - набавяне на 3D (XYZ) цифров модел на терена (DTM) в система WGS84 – eлипсоид GRS80. При наличие на цифрови модели в други координатни системи (UTM, BG1970) [7] е необходимо тяхното предварително трансформиране към приетата световна правоъгълна геоцентрична система WSG84. За точното трансформиране на котите от Балтийска Височинна Система в EVRS e необходимо и набавянето на grid цифров модел на квазигеоида, приет за зоната на измерването; - разработване на специализиран софтуер за операционната система на приетата компютърна конфигурация – (за преносими компютри – „Windows 7,8” или MAC OS) (таблети и смартфони Apple – iOS 5,6,7; за останалите Android или „Windows 8”). Софтуерът е необходимо да из-


Анализ диенти и параметри на пожара; - тъй като методът работи в световната координатна система WGS84, то 3D резултатите са съвместими и с други сателитни или авиационни наблюдения в

същата координатна система. За целта е направен анализ на съществуващите геодезически и картографски материали и данни и начините им за преобразуване в действащата в мо-

мента „Българска геодезическа система 2005” (БГС 2005) [7].

Библиографска справка 1. www.forotron.ru 2. Бурасов Д.М, Гришин А.М. Использование математического моделирования для прогноза возникновения и распространения степных пожаров, Томский государственный университет, Томск, Россия – интернет. 3. Абушенко Н.А, Владимиров И.Н., Татарников А.В., Тащилин Институт солнечно-земной физики СО РАН С.А., Черкашин А.К. Создание интегрированной

многоуровневой ГИС мониторинга лесных пожаров и прогнозирования динамики лесных ресурсов Институт географии СО РАН - Изд-во СО РАН, 2009 4. Юлия Стоянова Метеорологична система на НИМХ за ранно предупреждение за риск от горски пожари Национален Институт по Метеорология и хидрология при Българска Академия на Науките – 19 Март 2012, семинар “Мониторинг на пожарите в европейските гори чрез информационни системи ”,

София, МЗХ. 5. www.google.com/earth/ 6. „Computational Geometry in C“ – second edition – Cambridge University Press, Part: SegmentTriangle Intersection, Page 226÷237. 7. Инструкция № РД-02-2025 / 20.09.2011г. за определяне на геодезически точки с помощта на глобални навигационни спътникови системи., Министерство на регионалното развитите и благоустройството, Д.В. бр. 79, 2011г.

Инж. Хрисимир Дочев

Разработка

Процедура по предоставяне и поддържане на акредитация

(Продължение от брой 2) ОЦЕНКА НА МЯСТО. Оценката на място следва да бъде проведена в срок до 3 (три) месеца от датата на приключване на предварителното проучване при процедури за първоначална акредитация и в срок до 1 (един) месец от датата на приключване на предварителното проучване при процедури за преакредитация/разширяване на обхвата на акредитация. Оценката на място започва с

откриваща среща и приключва със закриваща среща. По време на оценката на място екипът оценява степента на внедряване, поддържане и ефикасността на системата за управление и компетентността на ООС. Органът за оценка на съответствието трябва да демонстрира че е компетентен да извършва всички дейности и във всички области, за които е заявил желание за акредитация. Оценката може да не обхваща всички записи, документи и персонал

112

БРОЙ 03/ 2014

20

на ООС. Извадката, обект на оценка трябва да бъде представителна до толкова, доколкото е възможно в зависимост от дейността на ООС. Всеки избор на екипа трябва да бъде направен от гледна точка на риск и значимост за демонстриране на компетентност отстрана на ООС. Поради извадковия подход не може да се твърди, че са установени всички съществуващи несъответствия. По отношение на системата за управление на ООС екипът от оценители


Разработка

ДОКЛАДВАНЕ СЛЕД ОЦЕНКА НА МЯСТО. След оценката, екипът трябва да изготви доклад, който съдържа наймалко следното: 1. записи от проведените наблюдения на дейността; 2. заключение за състоянието на системата за управление и компетентността на ООС; 3. заключение за съответствието на дейността на ООС с изискванията за акредитация и 4. констатираните несъответствия, ако има такива. ИА БСА предоставя на ООС доклад от оценката до 15 (петнадесет) дни от закриващата среща. НЕСЪОТВЕТСТВИЯ И КОРИГИРАЩИ ДЕЙСТВИЯ. Несъответствие е неизпълнението на изискванията за акредитация. ИА БСА класифицира несъот-

ветствията като значителни или незначителни, по следните критерии: ЗНАЧИТЕЛНО НЕСЪОТВЕТСТВИЕ (L): установено е неизпълнение или липса на прилагане или поддържане на едно или повече от изискванията за акредитация, което води до заключение, че дейността на ООС, общата компетентност и системата за управление не са в състояние да осигурят необходимото качество на предоставяните услуги, включително достоверността на издаваните от него документи. НЕЗНАЧИТЕЛНО НЕСЪОТВЕТСТВИЕ (S): установени са пропуски при изпълнение на едно или повече от изискванията за акредитация, което води до съмнение относно качеството на предоставяните от ООС услуги, включително достоверността на издаваните от него документи. За всички видове несъответствия ООС трябва да проведе коригиращи действия, които трябва да бъдат оценени от страна на ИА БСА, преди да бъде взето решение за предоставяне на акредитация/ преакредитация /разширяване на обхвата на акредитация или потвърждаване на действието на акредитацията за периода на нейната валидност. Класификацията на несъответствията е отговорност на водещия оценител. КОРИГИРАЩИ ДЕЙСТВИЯ. Докладване на несъответствията се извършва в края

на оценката на място по време на закриваща среща след като са класифицирани от водещия оценител. Закриваща среща при продължителна оценка (например при органи по сертификация)се провежда до 5 (пет) дни след приключване на последното проведено наблюдение. Несъответствията се докладват на представител на юридическото лице, който удостоверява, че е информиран за тях с подпис върху съответения формуляр. Неподписването на формуляра от страна на ООС или юридическото лице не анулира констатираното несъответствие. В съответствие с прилаганата от ИА БСА концепция, че коригиращите действия трябва да елиминират причините за появата на несъответствие, с цел предотвратяване на повторната му поява, при констатиране на несъответствия от ръководството на ООС се изисква: - да извърши анализ за първопричините, довели до възникване на несъответствията; - да предприеме действия за отстраняване на несъответствието; - да извърши анализ на разпространението на несъответствието и да извърши отново или да коригира извършената несъответстваща услуга или продукт – корекция; - да предприеме действия за елиминиране на причините, довели до възникване на несъответствията – коригиращи действия; БРОЙ 03/ 2014

21

112

трябва да направи оценка наймалко на един пълен цикъл на вътрешен одит и преглед от ръководството. Когато ООС има дейности на няколко местонахождения (различни адреси) оценката при първоначална акредитация и преакредитация трябва да обхване всички тях. При планиране на оценка на място се спазват правилата на BAS QI 2. Оценката на място приключва със закриваща среща, която се провежда най-късно до три месеца от откриващата среща. В този период ООС е длъжен да предостави възможност на БСА да извърши необходимите наблюдения на дейността му.


Разработка - да извърши самооценка и да демонстрира ефикасността на предприетите действия; ООС трябва да представи в ИА БСА пълен доклад за коригиращи действия, включващ информация за всички действия по дейностите, посочени по-горе. Коригиращи действия след първоначална оценка: Без значение от класификацията на несъответствията, кандидатът за акредитация разполага с 2 (два) месеца от докладването на несъответствията за изпълнение на коригиращи действия. В рамките на този срок ООС трябва да представи доклад за коригиращи действия. Коригиращи действия след: • оценка при планов надзор, • надзор по сигнал, • извънредна оценка за възстановяване на акредитация • извъредна оценка след доброволно спиране или • извънредна оценка след доброволно временно ограничавне на обхватана акредитация, • разширение на обхвата на акредитация и • преакредитация: ООС разполага с 1 (един) месец от докладване на несъответствията за изпълнение на коригиращи действия по констатирани при оценката незначителни несъответствия. При констатирано едно или повече значителни несъответствия ООС трябва да представи в ИА БСА подробен план за изпълнение на коригиращи действия в рамките на 10 (десет) дни от докладване на несъответствията. Планът трябва да обхваща анализ на първопричините

за възникване на несъответствията и всички последващи действия във връзка с отстраняването им със срокове и отговорни лица за изпълнението им. ИА БСА извършва оценка на направения от ООС анализ и плана за действия до 5 (пет) дни от получаването му. Отрицателна оценка на анализа и плана води до предприемане на незабавни действия за временно спиране на акредитацията. След одобряване на анализа и плана от страна на ИА БСА, ООС трябва да представи доклад за коригиращи действия в срок до 1 (един) месец от докладване на несъответствията. ПОСЛЕДВАЩА ОЦЕНКА. Ефективността на коригиращите действия, предприети от ООС във връзка с констатирането по време на оценката несъответствия, се оценява на последваща оценка. На последващата оценка ООС трябва да демонстрира, че предприетите коригиращи действия са базирани на подходящ анализ, показал първопричината за възникване на несъответствие и анализ на разпространението на несъответствието. ООС трябва да може да покаже, че е направена проверка от негова страна на предприетите коригиращи действия и тя е показала ефикасно закриване на несъответствията. РЕШЕНИЕ ЗА АКРЕДИТАЦИЯ. Взимане на решение по процедурата за акредитация се основава на три елемента, както

112

БРОЙ 03/ 2014

22

следва: a) Препоръки на екипа оценители в доклад от оценка, основани на констатациите по време на оценяването; b) Становище с предложение за решение на Комисия по акредитация (КА) след запознаване с доклад на водещ оценител/ екип и ако е необходимо с документите/записите на ООС. КА заседава в период до 6 (шест месеца) от провеждане на оценка на място. Ако посочения период е изтекъл, се извършва извънредна оценка за сметка на страната, по чиято вина не е спазен горепосочения срок. c) Решение на изпълнителния директор на ИА БСА за предоставяне, отказване, ограничаване на обхвата, временно спиране, временно ограничаване или за отнемане на акредитацията след становище с предложение за решение на КА. Решението на изпълнителния директор може да бъде съобразено със становището на Комисията по акредитация или да се различава от него. При писмено заявление от акредитираното лице за ограничаване на обхвата, временно спиране, временно ограничаване или за отнемане/отказ на акредитацията, решението се взима от изпълнителния директор без становище от комисия по акредитация. Когато решението е различно от становището на КА, то се докладва пред Съвета по акредитация. Съветът по акредитация разглежда становището на КА и досието на ООС и излиза със становище. Становището на СА по конкретния


Разработка

ДОКУМЕНТИ ЗА АКРЕДИТАЦИЯ. Сертификатът за акредитация удостоверява компетентността на акредитираните лица да извършват дейности по оценяване на съответствието на посочения в него адрес по местонахождение. При установяване, че лицето отговаря на изискванията и на процедурите за акредитация на агенцията, изпълнителният директор на агенцията издава заповед и сертификат за акредитация в срок един месец от представянето на писменото становище от решението на ТКА. Сертификат за акредитация,

съдържащ: a) наименование и марка (лого) на агенцията; b) номер и дата на издаване на сертификата; c) наименование, седалище и адрес на управление и единен идентификационен код – за юридическо лице или едноличен търговец, или еквивалентни данни за чуждестранно юридическо лице; d) идентификационни данни на акредитирания обект; e) основание за издаването му – нормативен акт, стандарт, ръководство; f) вида на дейността по оценяване на съответствието, обхват, дата на издаване и срок на валидност; обхватът може да бъде представен в приложение към сертификата; g) подпис на изпълнителния директор на агенцията или на заместник-изпълнителния директор в случаите по чл. 10, ал. 5 от ЗНАООС; h) номер и дата на приложението, ако има такова; i) дата на първоначалната акредитация в случаите, когато има получена. ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ СЕРТИФИКАТ ЗА АКРЕДИТАЦИЯ: Приложението към сертификата за акредитация съдържа подробно описание на обхвата на акредитация в зависимост от различните видове акредитации. Сертификатът за акредитация се издава в един оригинален екземпляр на български език. Приложението, което е неразделна част от него се издава в два оригинала, един за

акредитираното лице и един за архива на агенцията. По желание на ООС, който не оперира на територията на Република България, сертификатът и приложението се издават само на английски език. При желание на ООС, ИА БСА издава сертификат и на английски език, след заплатена сума съгласно Ценоразпис на услугите по акредитация на ИА БСА (BAS QR 8). За да бъде издадено и приложението към сертификата на английски език, акредитираното ООС представя превод на приложението, извършен от сертифициран регистриран преводач и документ за платена сума съгласно Ценоразпис на услугите по акредитация на ИА БСА (BAS QR 8) . Сертификатът с приложението и заповедта за акредитация се получават от представител на юридическото лице, ръководителя на акредитирания ООС или надлежно упълномощено от него лице срещу документ за внесена сума, съгласно Ценоразпис на услугите по акредитация на ИА БСА (BAS QR 8). Сертификатът за акредитация е поименен и не подлежи на преотстъпване или прехвърляне от страна на акредитираното лице. Издадените сертификати за акредитация се завеждат в публичен регистър на лицата с предоставена акредитация. За проверяващи по околна среда ИА БСА информира компетентните органи. Сертификатът и приложението към него са собственост на ИА БСА. При получаване на нови документи за акредитация, за БРОЙ 03/ 2014

23

112

случай се предоставя на двете страни – на ръководството на ООС и на изпълнителния директор на ИА БСА. При положително решение, проект на обхвата на акредитация се предоставя за съгласуване на ООС. Проектът на обхвата на акредитация трябва да бъде върнат в ИАБСА с положен подпис от представляващия ООС на всяка страница, удостоверяващ приемливостта на изготвения проект в срок до 15 (петнадесет) дни. При отрицателно решение, лицето може да кандидатства отново за акредитация не по-рано от 6 (шест) месеца от датата на получаване на заповедта. При установяване, че лицето не отговаря на изискванията за акредитация, ИА БСА отказва акредитация с мотивирана писмена заповед, която се съобщава на заявителя в 7 (седем) дневен срок от издаването й.


Разработка преакредитация или при преиздаване, ООС е длъжен да върне оригиналите на предоставените му, станали невалидни документи.

обхвата), за ограничаване и отнемане на акредитацията се взимат при изпълнение на правилата за решение за акредитация.

ПОДДЪРЖАНЕ НА АКРЕДИТАЦИЯТА. Акредитацията е с валидност от 4 (четири) години от датата на издаване на сертификата за акредитация. Поддържането на акредитацията се извършва за целия период на валидност на сертификата за акредитация. Поддържането на акредитацията включва надзор и други действия, извършвани от агенцията, с цел да се осигури непрекъснато съответствие на дейността на акредитираните лица с изискванията и процедурите за акредитация на агенцията и запазване на доверието в качеството на предлаганите от акредитираните лица услуги. След предоставяне на акредитация, акредитираните ООС се оценяват периодично. До изтичане на валидността на акредитацията ИА БСА извършва периодични надзорни оценки. По време на периода на валидност на акредитация, акредитираният ООС може да промени (ограничи или разшири) обхвата на акредитация, като срокът на валидност на предоставената акредитация не се променя. Решенията за спиране на акредитацията за целия или спиране на акредитацията за част от предоставения обхват (временно ограничаване на

ПЛАНОВ НАДЗОР. Надзорът се осъществява чрез оценка на място за установяване съответствието на акредитираните лица с изискванията за акредитация и с процедурите за акредитация на агенцията, като се взема предвид и участие на акредитираните лаборатории в междулабораторни сравнения, изпитвания за пригодност или други дейности, удостоверяващи компетентността на акредитираните лица. Планов надзор се провежда въз основа на утвърдени програми за периодична оценка на компетентността на акредитираните лица. След предоставяне на първоначална акредитация/преакредитация първият планов надзор чрез оценка на място се извършва в срок от 9 (девет) до 12 (дванадесет) месеца от датата на издаване на сертификата за първоначална акредитация/преакредитация. Всеки следващ планов надзор/ преоценка се извършва в срок от 18 (осемнадесет) до 24 (двадесет и четири) месеца от предходната оценка на място. Планирането се извършва въз основа на посочените по-горе правила и в зависимост от степента на стабилност, която са достигнали услугите на акредитираните ООС. При наличие на обективни обстоятелства ООС може писмено да изиска от ИА БСА отлагане/

112

БРОЙ 03/ 2014

24

промяна на периода на надзор, само в случай че не се нарушава регламентирания период за провеждане на надзор. Всеки отказ на ООС за провеждане на надзор в нарушаване на регламентираните периоди за неговото провеждане се счита за неизпълнение на изискванията за акредитация и води до спиране на акредитацията. Надзорните оценки на място се извършват по правилата описани в BASOR 2. ИЗВЪНРЕДНА ОЦЕНКА (ВКЛЮЧИТЕЛНО НАДЗОР ПО СИГНАЛ). ИА БСА може да реши да извърши извънредна оценка на място при получена информация за настъпили промени в условията, при които е предоставена акредитацията, постъпили писмени сигнали за нарушения от страна на акредитирани лица, публикувани или огласени критични материали в средствата за масово осведомяване, сигнали за некоректно позоваване на акредитацията, заблуждаващо използване на акредитацията в рекламни материали и други. Извънредна оценка на място ще бъде извършена от ИА БСА при постъпила информация от Орган по сертификация на продукти за неговите намерения да използва неакредитиран ООС като подизпълнител. В срок до 1 (един) месец след получаване/огласяване на сигнал/ информация, ИА БСА може да изиска първоначално писмена информация от ООС във връзка съссигнала/жалбата и/или да извърши извънредна оценка на място.


Разработка

ПРЕИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТ ЗА АКРЕДИТАЦИЯ И ПРИЛОЖЕНИЕТО КЪМ НЕГО. ИА БСА преиздава сертификат за акредитация при промяна на елемент от съдържанието на сертификата, приложението към сертификата за акредитация е неразделна част от него и при необходимост се преиздава с преиздаване на сертификата. Условия, при които се извършва преиздаване на сертификат за акредитация на ООС: a) Органът за оценка на съответствието (ООС) отговаря на изискванията за акредитация; б) Политиката и системата за управление остават непроменени; в) Управлението на юридическото лице и ООС, както и основния персонал на ООС остават непроменени; г) Организационната структура на ООС остава непроменена; д) Методите и процедурите за

оценка на съответствието остават същите; е) Техническите средства остават същите, ако е приложимо (напр. орган по сертификация на системи за управление). ООС трябва да представи в ИА БСА обективни документирани доказателства, удостоверяващи, че са изпълнени горните условия. Условия, при които се извършва прехвърляне на предоставена акредитация на ООС, съгласно чл. 22 на ЗНАООС: a) Наличие на документирани доказателства за преминаване на ООС от едното към другото юридическо лице; б) Наличие на доказателства за изгубване на права като акредитиран ООС на единия правен субект и прехвърлянето на правата към новия правен субект; в) Декларация за доброволен отказ от акредитация от името на старото юридическо лице; г) Публично изявление, че предоставената акредитация към старото юридическо лице е невалидна; д) Преминалият към новото юридическо лице ООС продължава да отговаря на изискванията за акредитация; е) Политиката и системата за управление на ООС остават непроменени; ж) Ръководството на ООС, както и основния персонал на ООС остават непроменени; з) Организационната структу-

ра на ООС в рамките на юридическо лице остава непроменена; и) Методите и процедурите за оценка на съответствието остават същите; й) Техническите средства остават същите, ако е приложимо (напр. орган по сертификация на системи за управление). ООС трябва да представи в ИА БСА обективни документирани доказателства, удостоверяващи, че са изпълнени горните условия. Преди да вземе решение относно преиздаване на сертификат за акредитацията или прехвърляне на предоставената акредитацията, БСА извършва оценка най-малко чрез преглед на представените от ООС документи. При необходимост, напр. ако някое от условията не е изпълнено или са налице неясноти в представените документирани доказателства, ИА БСА извършва оценка на място за установяване на съответствието на ОСС с изискванията за акредитация. Решението за преиздаване/ прехвърляне на акредитацията се взема от изпълнителния директор въз основа на доклад от водещ оценител/ екип по оценяване, провел последната оценка на място. При положително решение, ООС получава нови документи за акредитация, в които е отразена настъпилата промяна, като регистрационния номер на сертификата за акредитация не се променя. БРОЙ 03/ 2014

25

112

Обхватът на извънредната оценка се определя от спецификата на всеки конкретен случай, за който е сезирана или се самосезира ИА БСА. Ако в период до три месеца от датата на получаване/огласяване на сигнал/ информация, е планирано провеждане на планов надзор, същият може да бъде проведен в рамките на извънредната оценка. При надзор по сигнал ООС се уведомява само за датата на оценката на място.


Разработка ОТКАЗ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА АКРЕДИТАЦИЯ, СПИРАНЕ, ОГРАНИЧАВАНЕ,ОТНЕМАНЕ НА АКРЕДИТАЦИЯТА. При констатиране на несъответствие на акредитираните лица или на кандидатите за акредитация с изискванията за акредитация ИА БСА ограничава акредитирания или заявения за акредитация обхват, временно ограничава обхвата на акредитацията,

спира, отказва или отнема акредитацията. ООС трябва през периода на акредитация непрекъснато да е в съответствие с изискванията за акредитация. ООС трябва да може да демонстрира тази непрекъснатост на съответствието си с изискванията за акредитация от дата на предоставяне на акредитацията/ преакредитация за целия обхват и

във всички области на предоставената акредитация. Ако ООС е на мнение, че няма да може да поддържа акредитацията си за конкретна част от обхвата/област, трябва незабавно да уведоми ИА БСА. Не е допустимо това уведомяване да става по време на оценка на място. Инж. Елисавета Хлебарова

Бедствие

Кално свлачище затрупа градче в САЩ

Като във филм на ужасите опустошително свлачище помете в събота, 22 март 2014 г., 30 къщи в малкото градче Осо в щата Вашингтон. Свлякла се половин планина от кал погреба 14 души, други 176 са в неизвестност. Повече от 100 екипа с хеликоптери и друга спасителна техника търсят денонощно оцелели под гъстата кал, примесена с дървета, камъни и отломки от разрушените къщи. Бедствието е разрушило и част от магистрала, отваряйки пропаст с дължина 1,6 км. и дълбочина 6 метра. Специалисти съобщават, че свлачището е разцепило планината над града на две, а свляклата се земна маса не е оставило нищо по пътя си. Близки на изчезналите и доброволци помагат на екипите от спасители, но шансът да бъдат открити оцелели е нищожен. Обстановката остава критич-

на, защото е възможно земната маса да продължи своето свличане. На няколко пъти спасители сами са се оказвали затънали до под мищниците в лепкавата кал и с много усилия са успявали да се измъкнат с помощта на своите колеги. Президентът Обама обяви из-

112

БРОЙ 03/ 2014

26

вънредно положение в района и обеща държавна подкрепа за пострадалите. Геолози твърдят, че свлачището се е образувало вследствие на необичайно силните валежи в района и наличието в почвата на нестабилни ледени частици, които са ускорили свличането.


Спорт в МВР - ски и стрелба

Profile for SOS112 BG magazine

Sos112 br03 14  

magazine for fire safety and civil protection

Sos112 br03 14  

magazine for fire safety and civil protection

Advertisement