Page 1


editoriál

Vraciame sa k Vám po roku Vo februári školského roku 2009/2010 ste mali možnosť prečítať si prvé dvojčíslo nášho školského časopisu, ktorý sme začali vydávať pod názvom „Naša SOŠka“. Ako štvrťročník vychádzal počas nasledujúcich dvoch rokov. V školskom roku 2010/2011 sme časopis prihlásili do novinárskej súťaže stredoškolákov a vysokoškolákov „Štúrovo pero“, kde sme získali ocenenie za literárne spracovanie časopisu cenu Literárneho fondu a čestné uznanie od nadácie Slovenskej sporiteľne za finančné vzdelávanie žiakov. V minulom školskom roku časopis z dôvodu organizačných a personálnych zmien nevychádzal. Po roku sa však k vám vraciame opäť, s novým názvom a vo „vynovenom šate“, s pozmenenými rubrikami. V redakčnej rade nájdete nových členov. Nezmenil sa však obsah časopisu. Naším cieľom bude aj naďalej informovať vás o udalostiach v škole a v školskom internáte. Predovšetkým však chceme vytvoriť čo najväčší priestor pre vašu realizáciu, spropagovať práce tých najšikovnejších z vás. Nezabudli sme ani na zábavnú rubriku. Veríme, že naša škola má veľa kreatívnych žiakov, ktorí sa majú čím pochváliť. Preto dúfam že „Moja škola“ sa stane „Mojou školou“ pre každého z vás a každý sa v nej nájde. Redakčná rada sa teší na všetky vaše nápady, príspevky a tiež pripomienky. Dnes držíte v ruke prvé vydanie nášho nového časopisu a my vám prajeme príjemné chvíle strávené pri jeho čítaní.

Redakčná rada

Príhovor riaditeľa školy

Dovoľte mi, aby som vás po roku odmlky fungovania školského časopisu privítal na stránkach nového vydania. Časopis má úplne nový šat. Verím, že tvorcovia sa snažili o to, aby ste boli spokojní, a preto dúfam, že vy - čitatelia, kritici a poradcovia sa budete snažiť prispieť k tomu, aby náš časopis bol vždy zaujímavý, zrozumiteľný, aktuálny a bol naplnený tým, čo by ste tam chceli vidieť. Všetko, čo má dobre fungovať, musí mať dobrú víziu, a tak je to aj s mojou víziou o našej škole. Bol by som rád, keby ste pomohli aj vy pri budovaní modernej, úspešnej školy s dobrými podmienkami a medziľudskými vzťahmi. Školy, kde by sme sa všetci cítili spokojní, a kde sa budeme radi vracať. Táto vízia vyžaduje zmenu v myslení a v prístupe ku všetkému a ku každému. Práve tento školský rok si pripomíname 45. výročie fungovania školy. Pri tejto príležitosti pripravujeme slávnostnú akadémiu. Prosím vás všetkých - talentovaných a ochotných, aby ste pomohli pri príprave programu akadémie. Určite ste všetci veľmi šikovní, ale musíte tomu veriť a presvedčiť o tom hlavne seba, svoje vnútorné JA - podvedomie. Vložiť do podvedomia program sebadôvery, sebaúcty a viery v úspech. Nedajte sa odradiť od ničoho, o čom si myslíte a vnútorne cítite, že zvládnete. Myslite pozitívne, očakávajte vždy


čo nás čaká?

školský rok

2012/2013

úspech a ten sa aj dostaví. Problémy, ktoré sa nám postavia do cesty nám dávajú príležitosť rásť tým, že ich prekonávame. To je škola života, ktorá sa nikdy nekončí. Do každej činnosti, ktorú robíme treba vložiť kúsok srdca, veľa lásky a často krát veľkú dávku trpezlivosti, vzájomného porozumenia a tolerancie. Potom môžeme očakávať úspech. Človek prajný sa vždy cíti dobre a je šťastný, vnútorne spokojný, vyžaruje radosť a spokojnosť do svojho okolia. Podobných ľudí k sebe aj priťahuje. Rýchle, neuvážené reakcie a správanie voči komukoľvek môžu ľahko spôsobiť veľa zlého, ktoré sa len ťažko napráva. Naučme sa povedať prepáč, keď sme niekomu ublížili a tiež odpúšťať sebe aj druhým. Bez toho nebudeme nikdy naozaj šťastný. Keď urobíme chyby, nie je to žiadna katastrofa, ak sa z ních poučíme. Žime taký život, aby sme nerobili nikomu to, čo nechceme, aby robil on nám. Ľudské myšlienky predstavujú najsilnejší energetický prameň v našom fyzikálnom svete.Vždy myslite pozitívne a očakávajte dobro. Potom to dobro pritiahnete k sebe a do svojho života. Bude vás sprevádzať a budete šťastní a spokojní nielen vy, ale aj ľudia okolo vás. Na záver sa chcem poďakovať všetkým vám, že ste si vybrali práve našu školu, aby ste tu strávili najkrajšie roky svojej mladosti. Snažte sa ich prežiť tak, aby sme sa mohli spolu tešiť z príjemne a užitočne strávených chvíľ, z úspechu vás všetkých a následne z toho, že budete robiť dobré meno aj našej škole. Ďakujem za pozorné prečítanie týchto riadkov. Verím, že vás obohatili. Prajem vám veľa úspechov v škole a radosti v osobnóm živote. Chcem sa záverom tohto príspevku zo srdca poďakovať aj tímu, ktorý pracoval na tvorbe časopisu: Bc. Vlasta Vilhanová, Mgr.Art Zuzana Csordásová a Mgr.Art. Peter Lukáč

Ing. Štefan Balogh, riaditeľ školy

V budúcom čísle sa dočítate...

Mobilitné projekty Naša škola je zapojená do viacerých mobilitných projektov. S výmennými pobytmi žiakov v zahraničí máme už viac ako tridsaťročné skúsenosti. V čase uzávierky časopisu sa dvanásť žiakov a dvaja pedagogickí zamestnanci našej školy podieľali na realizácii mobilitného projektu so školiacim centrom Deutsche Telekom AG, Telekom Training, Berufsbildungsstelle Erfurt v Spolkovej republike Nemecko. Na akom projekte pracovali, ako prebiehala spolupráca, ale aj o zážitkoch našich žiakov v Nemecku, sa dočítate v nasledujúcom vydaní nášho časopisu. Okrem projektov, ktoré majú na našej škole tradíciu, vytvárame aj nové pracovné vzťahy. Dňa 23. 10. 2012 sa riaditeľ školy Ing. Štefan Balogh a zástupkyňa riaditeľa školy Ing. Miriam Popovičová zúčastnili pracovného stretnutia s riaditeľom Střední odbornej

školy a Středního odborného učilišťa, Volanovská 243, Trutnov v Českej republike Mgr. Jiřím Zahradníkom a zástupkyňou školy Mgr.Ivanou Vyvlečkovou za účelom nadviazania partnerskej spolupráce pre študijné odbory Poštový manipulant, Pracovník marketingu a Grafik digitálnych médií. Informácie o výsledku tohto stretnutia a ďalšej spolupráci Vám prinesieme tiež v nasledu júcom čísle nášho časopisu.

2


udalosti

Prváci začali svoje štúdium účasťou na adaptačnom kurze Začiatok septembra je zároveň aj začiatkom nového školského roka. Jeho otvorenie prebieha snáď na všetkých školách rovnako. Žiaci zoradení podľa tried so svojimi triednymi učiteľmi na jednej strane, oproti ním vedenie školy. Nasleduje privítanie žiakov, predstavenie členov vedenia školy a slávnostný príhovor riaditeľa školy. Medzi žiakmi vyšších ročníkov to šumí. Nevideli sa dva mesiace a je toho veľa, čo si majú povedať. Len medzi žiakmi prvých ročníkov panuje ticho. Ešte sa nepoznajú. V ich tvárach sa zračí napätie a očakávanie. Ale tiež obavy. Prišli z prostredia, ktoré dôverne poznali. Zo svojich domovov a základných škôl, v ktorých strávili posledných deväť rokov. Toto obdobie však už skončilo a oni sa rozhodli nasledujúce štyri roky stráviť na našej škole. Mnohí z nich aj v školskom internáte. Táto situácia sa opakuje pravidelne každý rok. Aby sme túto veľkú životnú zmenu našim prvákom uľahčili, privítali sme ich už po štvrtýkrát na adaptačnom kurze v hoteli Limba na Donovaloch. Jeho cieľom je oboznámiť žiakov s dianím na našej škole a organizáciou vyučovacieho procesu prostredníctvom dvojhodinovej triednickej hodiny v neoficiálnom prostredí horskej chaty. Žiaci tak majú možnosť lepšie spoznať svojich vyučujúcich aj spolužiakov. Po obede nasledujú rôzne prezentácie, ktoré umožnia našim prvákom lepšie spoznať problematiku študijného odboru, pre ktorý sa rozhodli. Naši zamestnanci a tiež starší spolužiaci im priblížia aj ďalšie aktivity školy ako sú mobilitné projekty s partnerskými školami v zahraničí, akadémiu CISCO a nakoľko máme tento školský rok veľa prvákov ubytovaných v školskom internáte, pripravili sme pre nich aj prezentáciu o meste Banská Bystrica. To sa totiž stane nasledujúce štyri roky ich prechodným domovom. Samozrejme bohatý program majú pripravený aj na voľný čas. Majú možnosť realizovať sa v bowlingu, biliarde, saune či na plavárni. Nadýchať sa čerstvého vzduchu a potešiť pohľadom na prekrásnu slovenskú prírodu sa môžu pri turistike. Tieto aktivity im dávajú väčší priestor na vzájomné spoznávanie sa, a preto mnohí z nich odchádzajú domov ako kamaráti. A ktovie - možno aj na celý život.

3

Začať štúdium na novej škole týmto „výletom“ bol naozaj skvelý nápad. Svedčí o tom aj hromadné vyjadrenie našich nových žiakov: „Adaptačný kurz bol super. Získali sme mnoho užitočných informácií, ale hlavne sme sa lepšie a rýchlejšie spoznali. Zabavili sme sa a teraz sa tešíme na stretnutie v našej novej škole.“ Tak vám prajeme veľa šťastia a úspechov pri štúdiu grafiky digitálnych médií, počítačových sietí, informačných a telekomunikačných technológií, poštových a bankových služieb, ale aj marketingu na Strednej odbornej škole, Tajovského 30 v Banskej Bystrici. Autor: Bc. Vlasta Vilhanová Foto: Bc.Radoslav Sanitra

f


školský rok

2012/2013

4


udalosti

Slávnostné odovzdanie novej učebne telekomunikačnej techniky Odborný výcvik na stredných odborných školách závisí predovšetkým na plánovanom a organizovanom nacvičovaní odborných zručností potrebných pre príslušné povolanie. Obsah odborného výcviku má zodpovedať požiadavkám na odborné vedomosti a zručnosti pracovníkov povolaní, pre ktoré sa žiaci pripravujú. Najefektívnejším spôsobom, ako dosiahnuť u žiakov čo najlepšie zručnosti, je zaradiť ich priamo do pracovného procesu, teda umožniť im vykonávať práce v reálnych podmienkach firiem a spoločností. Nie každá škola má však takéto možnosti. Naša škola už od svojho vzniku spolupracuje s telekomunikáciami, v súčasnosti so Slovak Telekomom, a.s. Táto spolupráca nespočíva len v realizácii odborného výcviku na ich pracoviskách, ale rozšírila sa aj na iné oblasti. Výsledkom spolupráce je aj vybudovanie a odovzdanie učebne telekomunikačnej techniky zástupcami Slovak Telekomu, a. s. Bratislava, pánom Dipl. Ing. Branimirom Marićom, výkonným riaditeľom pre informačné technológie v Slovak Telekome a Mgr. Jurajom Hajkovským, HR biznis partnerom Slovak Telekomu v Banskej Bystrici, ktoré sa uskutočnilo 21. 9. 2012. Súčasťou odovzdania učebne bolo aj podpísanie „Partnerskej zmluvy o vzájomnej spolupráci a zlepšení odborného vzdelávania“. Slávnostný akt odovzdania špecializovanej učebne otvoril riaditeľ SOŠ, Tajovského 30, Banská Bystrica, Ing. Štefan Balogh privítaním všetkých zástupcov Slovak Telekomu, a. s., ktorým zároveň poďakoval za spoluprácu a odovzdal slovo výkonnému riaditeľovi pre informačné technológie v Slovak Telekome, a. s. Dipl. Ing. Branimirovi Marićovi: „Som rád, že sa nám podarilo nájsť zariadenie, na ktorom sa žiaci naučia praktické veci.“ To sú slová, ktorými začal svoj slávnostný príhovor. Poďakoval všetkým svojim zamest-

5

nancom, ktorí sa podieľali na budovaní tohto školského laboratória, ale tiež našim zamestnancom a žiakom, ktorí s nimi spolupracovali. Na záver svojho príhovoru spolu s riaditeľom našej školy prestrihli pásku vo farbe najväčšieho partnera našej školy spoločnosti Telekom. Milým gestom bolo podarovanie malého kúska pásky, ako spomienky na túto chvíľu, riaditeľom SOŠ riaditeľovi Telecomu. Následne zamestnanci Telekomu Ján Kasan a Vladimír Martyšák predstavili zariadene učebne. Po odovzdaní učebne sa všetci naši hostia presunuli do školskej jedálne, kde ich už netrpezlivo očakávali tí, ktorým bude táto učebňa slúžiť – žiaci študijných odborov TITT a MPS. Pán Dipl. Ing. Branimir Marić sa prihovoril našim žiakom slovami: „Som veľmi rád, že tu môžem byť a že zariadenie, ktoré sme vám darovali, vám pomôže pri praktických činnostiach. Keď som študoval na strednej a vysokej škole, nemal som takúto možnosť.“ Potom im porozprával o veľmi rýchlom vývoji telekomunikácií, o ich silnom postavení na trhu, ale tiež o internete a jeho význame pre človeka dnešnej doby.


školský rok

2012/2013

Nasledovala diskusia, do ktorej sa naši žiaci, ale aj zamestnanci školy, veľmi aktívne zapájali. Žiakov zaujímali hlavne možnosti zamestnania po absolvovaní školy, čo je dôležité pri pracovných pohovoroch, ale aj život v Chorvátsku, ktoré je rodnou krajinou pána Dipl. Ing. Branimira Marića. Po jeho kvalifikovaných odpovediach im prácu v Telekome priblížil aj zamestnanec Telekomu Marek Malejčík, ktorý bol ešte v minulom školskom roku ich spolužiakom. Po úspešnom ukončení štúdia na našej škole úspešne absolvoval aj prijímací pohovor a stal sa spokojným zamestnancom v Slovak Telekome, a. s. Na záver sa našim žiakom prihovoril Mgr. Juraj Hajkovský, HR biznis partner v Slovak Telekome, a. s. a náš najbližší spolupracovník. Vo svojom príhovore zdôraznil, že sme jediná škola, s ktorou v takom rozsahu spolupracujú. Pozitívne sa vyjadril k prístupu školy k vytváraniu podmienok na vzdelávanie svojich žiakov, ktorá okrem sponzorských darov svojich partnerov aj sama do tejto oblasti investuje. Spoločnosti Telekom ďakujeme a prajeme si, aby sa naše vzťahy v budúcnosti ešte viac prehlbovali.

Slogan spoločnosti Slovak Telekom, a. s. znie:

„Zažime to spolu“.

A my sme radi, že sme to mohli spolu zažiť. Autor: Bc. Vlasta Vilhanová Foto: Bc Miloslav Lichý

6


exluzívne

Branimirom Marićom,

Rozhovor s Dipl. Ing. výkonným riaditeľom pre informačné technológie v Slovak Telekome, a. s.

Počas slávnostného odovzdania špecializovanej učebne telekomunikačnej techniky sme využili prítomnosť výkonného riaditeľa pre informačné technológie v Slovak Telekome, a. s. a položili sme mu niekoľko otázok: Napriek všetkým zmenám, ktoré nastali v našej spoločnosti, ale aj v telekomunikáciách, spolupráca našej SOŠ so Slovak Telekomom, a. s., naďalej pokračuje, čomu sa veľmi tešíme. V čom vidíte význam tejto spolupráce Vy? „Z našej strany je to možnosť nejakým spôsobom ovplyvniť žiakov počas ich štúdia, či už darovaním technológií alebo know-how, ktoré majú možnosť nadobudnúť počas praxe v našej firme. Pre študentov vidím pridanú hodnotu najmä v možnosti naučiť sa veci z reálneho sveta presne tak, ako fungujú.“

Okrem vašich pracovísk, kde môžu naši žiaci realizovať odborný výcvik, sa spolupráca rozšírila aj na iné oblasti. Jej výsledkom je aj dnešné odovzdanie učebne telekomunikačnej techniky vašou spoločnosťou.

7


školský rok

2012/2013

Čo Vás viedlo k rozhodnutiu vybudovať pre našich žiakov toto špecializované pracovisko? „Keď som ja študoval, bolo to najmä z rôznej odbornej literatúry, kníh, časopisov a iných nehmatateľných zdrojov, čo sa týka technológií. Ako som už spomenul, najväčšiu výhodu vidím v tom, že žiaci budú mať možnosť vyskúšať si veci v praxi. Toto je aj jeden z hlavných dôvodov, prečo sme sa rozhodli vybudovať učebňu vo vašej škole, aby sme umožnili študentom vzdelávať sa priamo na technológii.“ V súčasnosti je v našej krajine veľká miera nezamestnanosti. Každý absolvent by však chcel vykonávať profesiu, pre ktorú sa pripravuje. Akú perspektívu majú žiaci študijného odboru technik informačných a telekomunikačných technológií zamestnať sa vo vašej firme? „Spolupráca medzi vašou školou a Slovak Telekomom nie je založená len na darovaní technológie, ale taktiež na príprave žiakov na pracovný život. Pre študentov ponúkame možnosť praxe, po ktorej majú po ukončení strednej školy vyššiu šancu sa u nás zamestnať ako tí, ktorí prax neabsolvovali. Taktiež prichádzajú do úvahy brigády, ktoré sa dajú skombinovať aj so štúdiom na vysokej škole, takže umožňujú žiakom ďalej sa vzdelávať a zároveň pracovať niekoľko hodín denne u nás. Jedným z kritérií, ktoré okrem iných posudzujeme pri výbere nových zamestnancov, je odborná prax, ale taktiež vysoká miera flexibility, keďže nehľadáme nových ľudí len v okolí Banskej Bystrice ale po celom Slovensku.“ Ďakujeme za rozhovor a všetci si prajeme, aby naše dobré vzťahy a spolupráca pokračovali aj naďalej. Pripravila: Bc. Vlasta Vilhanová Foto: Bc. Miloslav Lichý

8


finančné vzdelávanie

Aj Vy chcete mať najlepší účet pre mladých? Finančná gramotnosť je zanedbávaná, ale v dnešnej dobe veľmi dôležitá, pretože umožňuje ľuďom spracovať informácie o peniazoch a zúžitkovať ich v praxi. Finančná gramotnosť znamená schopnosť porozumieť základným finančným produktom, s ktorými sa bežne v živote stretávame a ktoré významne ovplyvňujú fungovanie našej rodiny. Práve ľudia na prahu dospelosti by sa mali naučiť, ako budú spravovať svoje peniaze ešte predtým, ako ich začnú zarábať a míňať. Aj z tohto dôvodu sme 21. septembra 2012 pripravili pre žiakov štvrtého ročníka prezentáciu na tému Aj vy chcete mať najlepší účet pre mladých? Všetko o osobných účtoch im formou prezentácie priblížil Mgr. Radoslav Babinčák, riaditeľ Slovenskej sporiteľne, a. s. pre oblasť Banská Bystrica. Pretože išlo o študentov, zameral sa hlavne na Osobný účet Študent, ktorý je určený pre študentov vo veku od 15 do 26 rokov. Je bezplatný a poskytuje neobmedzený počet najčastejšie využívaných transakcií. Ďalším produktom, s ktorým sa mali žiaci možnosť oboznámiť je osobný účet Mladý, ktorý je určený pre vekovú kategóriu od 15 do 28 rokov. Za vedenie účtu študent zaplatí 1 euro mesačne a za každú platbu kartou dostáva odmenu. Rovnako zaujímavým je aj Sporenie pre mladých. Tu sa pán riaditeľ Slovenskej sporiteľne, a. s., snažil našim žiakom vysvetliť, že aj malými vkladmi si môžu nasporiť zaujímavú sumu. Uvedomujeme si, že v dnešnej dobe je finančná inteligencia dôležitejšia ako kedykoľvek predtým. Preto dúfame, že sme aj touto aktivitou prispeli k zlepšeniu finančnej vzdelanosti našich žiakov.

Autor: Bc. Vlasta Vilhanová Foto: Barbora Bakošová Soňa Dámrélyová

9


finančné vzdelávanie Hrebeňovka

Kľúč k hrebeňovke Kľúč k hrebeňovke 1.Cena požičaných peňazí, resp. čo banke zaplatíme za to, že nám požičia peniaze. 2.Skratka pre Slovenskú sporiteľňu. 3.Názov poľskej meny. 4.Ak máš mínusový zostatok na účte si v ........ (opak kreditu) 5.Na potvrdenie platby bankomatovou kartou potrebujete zadať..... 6.Ako sa nazýva účet SLSP, ktorý ponúka pre klientov vo veku od 18 do 26 rokov? Je to osobný účet ...... 7.Synonymum pre slovo pôžička. 8.................... gramotnosť, je schopnosť správne hospodáriť s financiami a pochopiť význam finančných produktov. 9.Ako sa nazýva bezhotovostná platba cez internet? 10.Je to zaplatený preddavok na budúcu kúpu prenajímanej veci (t. j. záloha pri leasingu). 11.Puzdro (vrecúško) na odkladanie peňazí, zastaraný výraz pre peňaženku. 12. Osoba, ktorá sa zaväzuje zaplatiť banke dlh namiesto dlžníka v prípade, ak dlžník neplatí riadne a včas. 13. Druh starej zlatej mince. 14.Nenávratná štátna pôžička. 15. Ako sa nazýva úver na účel zakúpenia nehnuteľnosti (domu, bytu). Touto nehnuteľnosťou zároveň za úver ručíme. 16.Ktorá poisťovňa vypláca dôchodky a podpory v nezamestnanosti? 17.Ako sa nazýva vkladový účet, z ktorého si môžeme peniaze vyberať len po určitej dobe? Napr. po roku? Pripravila: Ing. Karolína Hukelová

10


Odborné vzdelávanie - pracovník marketingu

Efektívny on – line marketing alebo Ako využiť potenciál internetového trhu Amicomp, IT specialist, ktorý je partnerom našej školy, zorganizoval 20. septembra 2012 v priestoroch svojej firmy seminár s názvom Efektívny on – line marketing alebo Ako využiť potenciál internetového trhu, ktorého som sa zúčastnila v rámci odborného vzdelávania a na realizácii ktorého sa podieľali aj žiaci našej školy. Všetci účastníci semináru sa tu stretli s odborníkmi z praxe, ktorí prezentovali ako správne využiť potenciál internetového trhu. Prednášajúcimi boli zástupcovia najväčších úspešných internetových firiem. O tajomstvách dizajnu mobilných aplikácií sme sa dozvedeli od SCR®. Je progresívna a rýchlo rozvíjajúca sa skupina spoločností, ktorá začala svoje pôsobenie v roku 2006. Svojim klientom poskytuje komplexné a integrované riešenia v oblasti dizajnu, kreativity, on-line marketingu a najvyspelejších technológií symbiózou špecializácií a know-how spoločností SCR. Ďalšou zaujímavou témou bola: Ako sa správa zákazník v dnešnej dobe, ktorú nám priblížila spoločnosť NajNakup. sk Je to internetový portál, ktorý svojim návštevníkom od roku 2007 poskytuje informácie o internetových obchodoch a ich produktoch. Na jednom mieste môžete tovar vyhľadať, porovnať ponuky jednotlivých predajcov a nájsť pre vás najpriaznivejšiu cenu. NajNakup.sk pomáha prevádzkovateľom internetových obchodov nájsť a osloviť nové skupiny zákazníkov a viditeľne tak zvýšiť obrat týchto internetových obchodov. Za mesiac portál sprostredkuje viac ako milión návštev do internetových obchodov. Téma Čo áno a čo nie v Etargete priniesla účastníkom seminára množstvo ďalších zaujímavých informácií. Spoločnosť Etarget bola založená v roku 2002 a medzi prvými začala poskytovať reklamu na internete typu „pay-per-click“. Reklamu Etarget už využilo viac ako 20 000 klientov. Spolupracujú s vyše šesťtisíc stránkami a stovkami agentúr v deviatich krajinách strednej a východnej Európy: Slovensko, Česká republika, Maďarsko, Rakúsko, Poľsko, Chorvátsko, Srbsko, Rumunsko a Bulharsko. Prednášajúci Peter Smolník, šéfredaktor on-line magazínov AVERIA LTD, porozprával, prečo sú dôležité PR články. AVERIA je vydavateľstvo odborných on-line magazínov Net Guru, ICT Security, Corporate ICT, Reseller Channel.

11


školský rok

2012/2013

Biznis príbeh herného portálu Sector.sk bol poslednou témou semináru. Sector.sk je najväčší a najčítanejší spravodajský server s denne aktualizovanými informáciami zo sveta PC hier a recenziami noviniek. Seminár bol veľmi bohatý na množstvo zaujímavých, ale hlavne užitočných informácií, ktoré určite využijeme pri vyučovaní marketingu. Počas seminára si mali možnosť vyskúšať svoje profesionálne zručnosti aj žiačky študijného odboru pracovník marketingu Karolína Gálová a Viktória Jombíková v úlohe hostesiek a grafičky digitálnych médií Barbora Bakošová a Soňa Damrélyová ako fotografky a kameramanky. Všetky štyri žiačky zvládli svoje úlohy naozaj profesionálne.

Pripravila: Bc. Vlasta Vilhanová Foto: Barbora Bakošová Soňa Dámrélyová

12


retrospektíva

Turné pre školy EXIT 316

Drogové závislosti, alkoholizmus a prostitúcia boli ešte donedávna v našej spoločnosti neznámym pojmom. Príčinou anonymity týchto sociálnych deviácií nebola ich zdanlivá neexistencia či nevedomosť o ich existencii, ale naivita verejnosti, úspešné utajovanie a propaganda, ako i nemožnosť ich masívneho prieniku a explózie na scénu spoločenského života vďaka vtedy existujúcemu politickému systému. Prepuknutie sociálno-patologických javov v poslednom desaťročí prinieslo do našej mladej spoločnosti, plnej neustálych premien, moment prekvapenia a nepripravenosti riešiť ich. Sociálno-patologické javy ako také spoločnosť degradujú a ekonomicky oslabujú. Preto je nutné o nich neustále hovoriť a hľadať nové spôsoby a cesty prevencie ich vzniku a možnosti riešenia. Preto sme na našej škole zrealizovali dňa 25. apríla 2012 celodenný vzdelávací program prostredníctvom projektu EXIT Tour. Cieľom projektu EXIT Tour je pomôcť školám poučiť študentov o problémoch, ktoré sa každodenne dotýkajú generácie tínedžerov - ako žiť zdravý životný štýl a nachádzať skutočné životné hodnoty. Je to výchovný program pre školy, ktorý zahŕňa mini koncerty americkej rockovej skupiny Amerikan Roadtrip a tiež zabezpečuje prednášky skúsených a profesionálnych lektorov. Tí robia prevenciu v oblastiach ako sú sex, drogy, alkohol alebo hovoria o imidži. Na EXIT Tour je pozvaný

13


školský rok

2011/2012

aj špeciálny hosť zo Spojených štátov, ktorý prežil holokaust, pán Thomas Graumann. Otvorenie podujatia sa uskutočnilo v telocvični školy, kde našich žiakov privítala hudobná skupina z Los Angeles AMERIKAN ROADTRIP, čo v preklade znamená Cesta po Amerike. Okrem svojich piesní prekvapili aj našou Opri sa o mňa od skupiny IMT SMILE, ktorú zaspievali veľmi peknou slovenčinou. Počas celého dňa kapela realizovala so žiakmi zábavno-konverzačný program prostredníctvom semináru WORK SHOP. Prezentácie týkajúce sa alkoholizmu, závislostí, sexu – AIDSu – vzťahov, rodiny a tiež zapájania sa mladých ľudí do života a využitia voľného času prostredníctvom projektu FASION sa zrealizovali v deviatich učebniach, kde sa žiaci striedali. Jednotlivé témy im boli sprostredkované prostredníctvom prezentácií, rôznych aktivít a hier, uvádzaním príkladov z bežného života, teda za aktívnej účasti našich žiakov. Jedáleň školy bola vyhradená špeciálnemu hosťovi z USA Thomasovi Graumannovi, ktorý prežil holokaust. Jeho životný príbeh priblížil mladým ľuďom udalosti z roku 1939, kedy Židov odvážali do koncentračných táborov. Jemu sa podarilo zachrániť, a preto celú svoju prezentáciu začal básňou Williama Shakespeara Príležitosť, pretože on jednu príležitosť dostal a využil ju. Preto si žiaci jeho dojímavý životný príbeh pod názvom Dvakrát zachránené dieťa vypočuli so zatajeným dychom a mnohým vohnal aj slzy do očí. Celé podujatie vyvrcholilo opäť v telocvični, kde sa s nami rozlúčila hudobná skupina, ktorá niektorým žiakom za odpovede na ich otázky venovala niekoľko vecných odmien. Pretože ohlasy našich žiakov na celé podujatie sú veľmi pozitívne, veríme, že sme spravili dobrý krok v oblasti prevencie sociálno–patologických javov.

Autor: Bc. Vlasta Vilhanová Foto: Mgr.art.Peter Lukáč

14


retrospektíva

Získali sme najvyššie ocenenie

Keď počujeme slovo tvorivosť v súvislosti so slovom škola, väčšina z nás si predstaví tvorivého žiaka. Viesť žiakov k tvorivosti je hlavným cieľom každej modernej školy. Ale aby tomu tak bolo, musí byť tvorivý predovšetkým učiteľ. A tých na našej Strednej odbornej škole na Tajovského ulici 30 v Banskej Bystrici nepochybne máme. Najnovšie sa môžeme pochváliť úspechom nášho kolegu – majstra odbornej výchovy Bc. Martina Popoviča, ktorý v sobotu 21. apríla 2012 prevzal z rúk riaditeľa odboru priemyslu a inovácií MH SR Ing. Martina Hlinku I. cenu v kategórii Za inováciu a technickú tvorivosť za názornú učebnú pomôcku - Spolupráca sietí LAN a WAN v dynamickom režime - na prezentačnej výstave Mladý tvorca 2012 v Nitre. V dňoch 19. 4. až 21. 4. 2012 sa na výstavisku Agrokomplex v Nitre konal 20. ročník už spomínanej celoštátnej prezentačnej výstavy výrobkov žiakov stredných odborných škôl, stredísk praktického vyučovania a partnerských škôl z ČR a Maďarska - Mladý tvorca 2012. Na výstave sa prezentovalo 122 škôl v 110 výstavných stánkoch. Hlavným organizátorom výstavy bolo Ministerstvo hospodárstva SR. Po niekoľkoročnej prestávke sme sa na výstavu prihlásili aj my. Najvýznamnejšou súčasťou tohto podujatia bola súťaž Top výrobok, určená pre žiakov a Cena za inováciu a technickú tvorivosť, určená pre pedagogických pracovníkov. Tým sa výstava Mladý tvorca stala motiváciou nielen pre

15


školský rok

2011/2012

žiakov, ale aj pre pedagogických zamestnancov, ktorí takto prezentujú svoju odbornú a pedagogickú spôsobilosť. A práve z týchto dôvodov sa do súťaže zapojili aj naši zamestnanci Mgr. Martin Pagáč s názornou učebnou pomôckou Počítač na dlani a Bc. Martin Popovič s už spomínanou názornou učebnou pomôckou Za inováciu a technickú tvorivosť. Obidvaja sú majstrami odbornej výchovy. Počas všetkých troch dní hodnotila súťažné výrobky hodnotiaca komisia. Práce škôl si prezrel aj pán minister hospodárstva Ing. Tomáš Malatinský. Najvyššie ohodnotený TOP výrobok a práca v kategórii Cena za inováciu a technickú tvorivosť boli na slávnostnom vyhodnotení výstavy odmenené Cenou ministra hospodárstva SR. Vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutočnilo v posledný deň výstavy o 13:00. Práve tam sme sa dozvedeli, že v kategórii Cena za inováciu a technickú tvorivosť získal najvyššie ohodnotenie Bc. Martin Popovič s názornou učebnou pomôckou Spolupráca sietí LAN a WAN v dynamickom režime. Táto slúži ako funkčný model na vyučovaní odborného výcviku žiakov v študijných odboroch mechanik počítačových sietí a technik informačných a telekomunikačných technológií. Na paneli je zrealizované prepojenie siete LAN (lokálna počítačová sieť), ktorá je spojená pomocou metalického káblu FTP a WAN (vonkajšia počítačová sieť) je prepojená pomocou optického kábla. Celá NUP predstavuje zmenšený model, pomocou ktorého si žiaci vytvoria presnejšiu predstavu, pretože v teréne vidia iba časti týchto sietí. NUP im tiež umožňuje vykonávať všetky činnosti pri prepojení obidvoch sietí.

Autor: Bc. Vlasta Vilhanová Foto: Mgr.art.Matej Opálený

16


a retrospektíva

Pred bránami dospelosti

Konečne nadišiel dlhoočakávaný čas maturitných skúšok. Očakávaný s radosťou, ale aj s obavami. Po týždni akademického voľna sa žiaci všetkých troch tried štvrtého ročníka v pondelok 21. mája 2012 o 7:40 stretli v jedálni našej školy. Slávnostne oblečení, odrazu dospelí ľudia s pocitom zodpovednosti pozorne počúvali príhovor pána riaditeľa, ktorý im predstavil maturitné komisie a poprial veľa šťastia pri poslednej skúške – skúške dospelosti. Veľa šťastia pri výbere maturitných tém im popriala aj predsedníčka školskej maturitnej komisie Mgr. Jana Šimočková. Po tomto slávnostnom akte sa odobrali členovia jednotlivých maturitných komisií do šiestich učební našej školy, kde im v priebehu nasledujúcich štyroch dní žiaci štvrtého ročníka mali možnosť preukázať svoje vedomosti

ostatných predmetov. Pred IV. C sme zastihli Jakuba. Je grafik digitálnych médií a tento odbor má prvých maturantov práve v tomto školskom roku. Čaká ho skúška zo slovenského jazyka a literatúry. Strach však nemá. Prezradil nám, že sa pripravoval tak, aby vedel každú otázku. Väčší strach má však z odborných predmetov. „Netuším, čo sa bude maturitná komisia pýtať. Som však rád, že som študoval práve tu. Učil som sa presne to, čo som očakával. Táto škola mi dala veľa. Najviac ma baví Photoshop a Illustrátor. V tejto oblasti by som chcel aj pracovať,“ zdôveruje sa. Tak nech ti to vyjde! V utorok sme boli našich maturantov osloviť opäť. To, že maturujú až druhý deň, vnímajú ako výhodu. „Nebáli sme sa a nepociťovali sme žiaden stres. Mali sme deň k dobru. Maturitná komisia bola ústretová. Bola fajn atmosféra,“ pochvaľovali si maturitnú skúšku. Zastavili sme aj Ing. Danielu Sokolovičovú, predsedníčku maturitnej komisie pre odborné predmety v študijnom odbore poštový manipulant. Opýtali sme sa jej na to, ako sa jej na našej škole pracovalo. A tu je jej odpoveď: „Túto funkciu vykonávam po prvýkrát. Je to úplne iná práca ako bežná práca učiteľa. Jednak som v novom prostredí, ale aj náplň práce je iná. Žiaci sú tak ako všade inde pred maturitou vystresovaní, ale celkom dobre pripravení. Cítim sa u vás veľmi dobre. Chcela by som vyzdvihnúť vysokú pohostinnosť a priateľské prijatie zamestnancami vašej školy. Dúfam, že budem môcť prísť aj o rok.“ Milí maturanti, tešíme sa z vášho úspechu. Rovnaký úspech vám prajeme aj pri štúdiu na vysokých školách a tiež na pracoviskách vašich budúcich zamestnávateľov.

nadobudnuté počas štyroch rokov štúdia na našej škole. A ako to prežívali, sme zisťovali priamo na chodbách našej školy. Pred IV. A postáva skupinka asi ôsmich chlapcov z tejto triedy. Čaká ich maturitná skúška z odborných predmetov. Napodiv medzi nimi prevláda celkom dobrá nálada. „Pripravovali sme sa celé štyri roky. A ešte aj cez akademický. Určite to dáme, “ hovoria chlapci. Dievčatá zo IV. D také veselé nie sú. „Bojíme sa, je to strašné. Celý týždeň sme sa učili. Ale čo ak si vytiahneme zlú tému?“ vyslovili svoje obavy. Len Lenka telefonuje a usmieva sa. Má už totiž za sebou anglický jazyk. Má dôvod na úsmev. Ako sa nám zdôverila, vytiahla si tému, ktorá jej vyhovovala – o svojej rodine. Strach opadol, už vie, ako to prebieha, a preto sa už menej bojí Pripravila: Bc. Vlasta Vilhanová Foto: Bc. Miloslav Lichý

17


j a ĹĄkolskĂ˝ rok

2011/2012

18


retrospektíva

Čo všetko vedia a dokážu študenti? Toto je názov zábavno - športovej súťaže, ktorá sa konala v minulom školskom roku za účasti šiestich školských internátov z Banskej Bystrice a Zvolena. Prvé kolo súťaže Čo všetko vedia a dokážu študenti? bolo určené halovému veslovaniu. Akokoľvek sme sa snažili, skončili sme až na 5. mieste.

Príjemné tóny hudby a ladné pohyby tanečníc a tanečníkov spríjemnili podvečer všetkým prítomným, ktorí sa zišli 5. decembra 2011 v sále Robotníckeho domu v Banskej Bystrici . Tu sa konalo druhé kolo venované súťaži tanečných párov v spoločenských tancoch ako je anglický valčík, waltz, tango, cha - cha, disko tance a vlastná choreografia. Víťazom tohto kola sa stalo naše družstvo zo Školského internátu SOŠ, Tajovského 30, Banská Bystrica. Po výbornom umiestnení sme skočili rovno do bazéna. Tretie kolo bola súťaž v plávaní. Doplávali sme s počtom bodov 120 a umiestnili sme sa na treťom mieste.

19


školský rok

2011/2012

Štvrté kolo – letný biatlon prebiehal za veľmi nepriaznivého počasia. Napriek tomu, že bola veľká zima a pršalo, zvládli sme to perfektne.Obsadili sme krásne druhé miesto, len s veľmi malým rozdielom v počte bodov pred víťazmi. Posledné kolo bola vedomostná súťaž, ktorá sa konala v Robotníckom dome, kde bolo vyhodnotenie celej súťaže. A ako sme sa umiestnili? Naše družstvo obsadilo pekné 2. miesto. Na záver by som chcela pochváliť všetkých, ktorí sa zúčastnili jednotlivých kôl a podľa umiestnení v jednotlivých kolách nás len utvrdili v tom, že aj v Školskom internáte máme žiakov, ktorí sú šikovní a zruční v rôznych oblastiach. To potvrdili aj v súťaži „Čo všetko vedia a dokážu študenti?“

Autor: Mgr. Alena Pažoutová Foto: Soňa Damrélyová

20


čo nového v regióne

Radvanský jarmok po 355 krát

Je 13. septembra 2012 a v uliciach Banskej Bystrice začína byť rušno. Už 355 rokov sa v druhý septembrový víkend atmosféra v našom meste zmení na nepoznanie. Prichádzajú obchodníci, rozkladajú svoje stánky, kolotočiari všetky možné druhy kolotočov, doprava v meste je obmedzená... V Bystrici začína jarmok. Vôňa pečených klobások, medovníkov, turecký med ale aj sladká medovina, či burčiak. Varešky, kožušinky, „poľské“ papučky, ručne tkané koberce... to je Radvanský jarmok. Takto ho už od nepamäti poznajú všetci Bystričania. Skúsme ho priblížiť aj tým, pre ktorých sa naše mesto stalo na štyri roky ich prechodným domovom. Radvanský jarmok nebýval vždy v centre

21

mesta. Miestom jeho konania bolo terajšie sídlisko Radvaň. Táto mestská časť bola v období Uhorska samostatná obec, ktorá ako jedna z mála mala privilégium usporadúvať jarmok. Preto dostal prívlastok „Radvanský“. Jeho úlohou bolo zásobovať široké okolie poľnohospodárskymi produktmi, remeselnými a priemyselnými výrobkami. Od 17. storočia sa koná každý rok, výnimkou boli len tri roky počas II. svetovej vojny. Tak ako to vypadá dnes? Poďte sa tam pozrieť s nami... Od Huštáku (Štadlerovo nábrežie) cez Námestie SNP až po pamätník SNP stretávame ľudí každého veku. Aha, pozrite sa! Starý párik s vnúčikom obzerá stolárovo umenie, ten práve stružliká stolík. Partia teanegerov čaká pred centrifúgou, chystajú sa na tretie kolo bláznivej jazdy na kolotoči. Maminka s ockom kúpili maľované krčahy, ktoré budú zdobiť chalupu.


čo nového v regióne Deti s tváričkami polepenými cukrovou vatou, spoza ktorej ich takmer nevidieť si netrpezlivo vyberajú ďalšie dobrôtky. Rodičia popíjajúci burčiak im dožičia. Veď jarmok nie je každý deň. „Au!“ zakričala tmovovlasá dievčina, niekto ju ťapol po zadku drevenou vareškou. Vareškou? Áno, už od nepamäti si chlapci na Radvanskom jarmoku kúpia varechu. Búchajú nimi dievčatá a dávajú tak najavo, že sa im páčia. Veľakrát sa strhne aj poriadna bitka. Ako v piatok poobede na Dolnej ulici, kde sa odohral zápas pohlaví. Všetci mali v rukách varešky. Poniektorí aj veľké „varešiská“. „Júúúj, tou by som dostať nechcela“ pomyslela som si, keď som prešla okolo. Prečo tento zvyk? Zamýšľali sa nad ním už viacerí historici, ale nik z nich nenašiel odpoveď. Vie sa len jedno, takýto zvyk nemá žiadny iný jarmok na svete, Varešky sa stali preto symbolom Radvanského jarmoku. Tak čo? Páčil sa Vám náš Radvanský jarmok, na ktorý je každý Bystričan právom hrdý? O rok Vás pozývame opäť.... Autor: Ing. Karolína Hukelová Foto: archív

22


Študentským perom

Keď nás kopne múza Asi zaspala....

Ďalšia štvorka z matiky, rozchod z chalanom, hádka s rodičmi, opustená priateľmi. Na všetko sama kráča parkom a snaží sa zabudnúť. Spomenúť si len na chvíle, keď bola šťastná. Plače, pretože to nedokáže. Plače, pretože ju už nič nedokáže rozveseliť. Sadne si na chladnú zem. Vlasy jej rozfukuje vietor a šteklí ju na odhalenej pokožke rúk a krku. Kolená si pritisne bližšie k hrudi a zavzlyká. Už nevládze ani plakať, ani dýchať. Ľahne si. Sú jej ľahostajné prvé vločky aj prízemný mráz. Nehýbe sa. Minútu. Hodinu. Možno aj celú noc. Pozerá sa na šíru oblohu. Pozerá sa na hviezdy. Čaká, že jedna z nich spadne. Hovorí sa, že keď padá hviezda, môžeš si niečo priať. Ona by si priala byť s ním alebo ho mať aspoň bližšie pri sebe. Odkedy tu nie je všetko v jej svete stratilo farby. Znovu sa rozplakala. Zavrela oči. Už nechce viac plakať. Vybavila sa jej jedna z mnohých spomienok. Ako sľúbila, že nikdy nezabudne. Asi zaspala. Keď otvorila oči už svitalo. Niekto sa nad ňou skláňal. Videla rozmazane. Musela zamrkať, aby sa jej zrak zaostril. Bol to nejaký chlapec. Prihováral sa jej. Vravel, že jej pomôže. Pomohol jej vstať. Nepoznala ho, ale dôverovala mu. Dovolila, aby ju chytil okolo pása a viedol k odľahlému miestu pri rieke. Vedela kam idú, nepočula dobré veci o tomto mieste, ale nebála sa. Cítila veľa vecí, ale strach to nebol. Keď prišli na miesto a on zabúchal na kovovú bránu garáže niekto otvoril a oni vošli dovnútra. Ovalil ju sladký dym. Vnútri boli asi traja ľudia a smiali sa. Jeden z nich vstal. „Doniesol si nám niečo na hranie?“ Pýtal sa a nespúšťal z nej zrak. „Ani sa jej nedotkneš!“ zavrčal chlapec, ktorý ju tam

23

priviedol a postavil sa pred ňu. „Kto je to?“ opýtal sa iný. „Neviem. Našiel som ju v parku. Spala schúlená na zemi. Poznám ju z videnia, bolo mi jej ľúto.“ Ukázal, aby si sadala. Poslúchla ho. Jeden z nich jej niečo podal. „Čo je to?“ opýtala sa. „Vitamíny. Ber. Bude ti lepšie.“ Usmial sa. Vzala si. Pozrela sa inam a prehltla. Akoby jej telom prešiel prúd elektriny, srdce jej začalo bláznivo biť, tep sa jej zrýchlil, zreničky sa jej rozšírili. Vlastne necítila nič. Mal pravdu, naozaj jej bolo lepšie. Všetko bolo preč. Odvtedy tam chodila každý deň. Niekedy tam prespávala. Ani nešla do školy. Utekala pred ostatným svetom, vytvárala si svoj vlastný, do ktorého sa zatvárala každý deň a každú noc čoraz častejšie. Raz sa všetko pokazilo. Utekala tam, kde utekala posledný celý mesiac svojho života. Prekvapivo tam nikto nebol. Vedela, kde hľadať to, čo potrebuje. Vzala si. Najskôr jednu, potom tri. Nestačilo to. Vysypala si do úst celú škatuľku. Prehltla. Počula ako niektoré popadali na zem. Zohla sa. Chcela ich nájsť. Zrak sa jej zahmlieval. Srdce jej začalo biť až príliš rýchlo. Akoby ju niekto udieral do hrude. Bolelo to. Nevedela sa nadýchnuť. Zalial ju studený pot. Už nevedela ani držať oči otvorené. Vedela to. Umrie. Zrazu sa ocitla v niečom nekonečnom. Všade bolo plno bieleho svetla, ale nebolo to svetlo, ktoré očakávala. Možno predsa len nie je mŕtva. Chodila, ale necítila to. Akoby sa vznášala. Telo mala malátne, myseľ prázdnu. A srdce? Nemala ho. Cez hruď jej fúkal len vietor samoty. Zrazu tam stál on. Hneval sa na ňu. Vyčítal jej, čo spravila. Ona mu vyčítala, že ju opustil. Zakrútil hlavou. Pýtal sa či zabudla. Či zabudla na chvíľu, keď jej sľuboval, že bude navždy s ňou. Že každý úder jej srdca bude jeho úderom. Podišiel k nej. Už sa nehneval. Pohladil ju po líci. Zavrela


Študentským perom oči. Počula pípanie prístrojov, ktoré dýchali za ňu a pumpovali jej srdce. Zrazu sa zhlboka nadýchla. Jej duša bola opäť v tele. Žila. Nicole Jadroňová, I. F Kresba: Samuel Vrzgula, IV.E

VIRTUÁLNY SVET (poviedka na pokračovanie)

,,Haha! Tak toto už nerozchodíš ty zombík!“ povedal Patrik celý nadšený z toho, že sa mu konečne podarilo prejsť do ďalšieho levelu svojej obľúbenej počítačovej hry. Mal šestnásť rokov. Väčšina detí v jeho veku by bola vonku s kamarátmi, ale on nemal žiadnych priateľov. Nikto sa s ním nekamarátil, pretože ho mali za štvorokého hlupáka, ktorý ani len nevie vyšplhať na telesnej po lane. Patrik si vždy uvedomoval, že je iný ako všetci ostatní, ale nikdy nevedel prečo. Možno to bolo tým, že jeho otec kedysi záhadne zmizol a polícia ho už nikdy nenašla. Domnievali sa, že ho uniesli. Avšak matka mala iný názor. Myslela si, že si našiel inú ženu a preto ich opustil. Po čase začala žiť s chlapom, ktorého Patrik nemal rád, lebo ho stále bil. Veril, že jeho otec odišiel kvôli nejakému dôležitému objavu a jedného dňa sa vráti. ,,Patrik, okamžite poď dole!“ zakričal na neho otčim. Podľa tónu vedel, že je znovu opitý. Vyšiel zo svojej izby a išiel do kuchyne, odkiaľ na neho zlostne reval otčim. Našiel ho sedieť pri stole s vidličkou v ruke. Patrik vedel, že pokiaľ by sa dalo pohľadom zabíjať, už by tu teraz nestál. ,,Kde mám obed, sopliak?“ ziapal otčim. ,,Už som ti to povedal snáď stokrát! Keď prídem z roboty, chcem mať na stole teplý obed!“ ,,Mama ti upiekla kura. Máš to v chladničke!“

odpovedal Patrik. ,,A to si myslíš, že mi to samo priletí pod nos?“ zreval opäť otčim. ,,Okamžite mi ho prines!“ Patrik nemal na výber. Hnusilo sa mu robiť sluhu tomuto bezočivému chlapovi, ale stále to bolo lepšie, než dostať bitku. Vybral kura, prihrial ho v rúre a keď bolo dosť teplé, položil ho pred otčima a odišiel naspäť do izby. ,,A do večera sa mi neopováž ukázať na oči!“ zakričal na neho z kuchyne otčim. Patrik len prevrátil očami a sadol si späť ku svojej hre. Momentálne bojoval so zlými škriatkami. Svojho bojovníka pomenoval Brad. Ako vždy, ľahko ich porazil svojím obojručným mečom, ktorý sa volal Abbadonský drtič. Bez väčších ťažkostí prešiel do ďalšieho kola. Túto hru hrá už dlho, ale ešte sa mu nepodarilo prekonať ju celú, pretože bola veľmi dlhá. Rozhodol sa napísať si svoje domáce úlohy. Nemal s nimi problémy, pretože v škole patril medzi najlepších žiakov. Keď ich dokončil, všimol si, že vonku je už tma a je čas večere. Vybral sa preto do kuchyne, kde našiel svojho otčima spať na stole. Matka sa ešte nevrátila z práce. Vrátil sa do svojej izby a ľahol si do postele s novou knižkou. Bola o rytieroch, ktorí bojovali so zlými drakmi. ,,Ach,“ pomyslel si, ,,keby som bol taký mocný ako tento rytier. Pomocou svojej sily by som vyhnal otčima a bolo by nám dobre.“ So smutným pohľadom odložil knihu na stôl, zložil okuliare a zaspal. Matúš Feňák, II. A Kresba: Samuel Vrzgula, IV.E

24


Študentským perom

Moja nová škola, alebo hurá adaptačný ......................................

25

spomínaný bowling a kúpanie. Zrazu sa zívanie premenilo na smiech, vtipkovanie a nadväzovanie nových priateľstiev. O deň neskôr sme si po raňajkách vyšli na „malú“ prechádzku. Keď hovorím malú, myslím tým fakt veľkú! Niektorí to vzdali už v polovici. My štyria nelenivci so sprievodom pedagógov a staršieho spolužiaka, sme sa vydali na vrch kopca, z ktorého sme mali Donovaly ako na dlani. Odmenou nám bol prekrásny výhľad aj na okolitú prírodu. Cestou späť sme sa rozdelili asi na tri skupinky. Na tých vpredu, ktorým bola zima, a tak sa ponáhľali do tepla. Na tých v strede, ktorým nie že by zima nebola, ale boli zaneprázdnení vyťukávaním telefónnych čísel svojich nových kamarátov. A na tú tretiu skupinku, ktorá sa snažila skryť. Ktovie prečo? Opäť prišiel autobus. Deň predtým sme do neho vstupovali ako spolužiaci, teraz už ako priatelia. Adaptačný kurz vnímam veľmi pozitívne. Tie poobedňajšie niekoľkohodinové prezentácie nám dali veľa a zábava je aj tak najlepšia večer. A môže pokračovať až do rána. Neviem ako ostatným, ale mne sa páčilo a veľmi rada by som si to zopakovala. Asi prepadnem. Nicole Jadroňová, I. F

Kresba: Denis Makovíny, I.B

Postupne sme sa schádzali na parkovisku pri Lídli. Bol šiesty september, začiatok školského roka. Rozklepaní - nie od strachu, skôr od ostrého vetra sme čakali na oneskorených Sásovčanov, ktorí svoj neskorý príchod ospravedlnili pomaly idúcim autobusom. „Presne o 8:30 budete stáť na parkovisku!“ prízvukovala nám deň predtým pani profesorka. Keď na displeji telefónov naskočilo 8:40, stále nám chýbali štyria žiaci. Pán šofér nám otvoril dvere autobusu, aby sme sa mohli skryť pred zúriacim vetrom. A vyrážame! Hurá na Donovaly. Ehmm... a cesta? Tú popísať nemôžem, pretože hneď ako som si našla miesto som si vytiahla slúchadlá a po zapnutí MP3 som unikla z reality. Neviem presne, možno o pol hodiny sme vystupovali a autobus - predtým plný smiechu - sa úplne vyprázdnil. My sme sa vydali na cestu za hotelom Limba. „Zle sme odbočili.“ povedala jedna z profesoriek. „Je to vyššie!“ komentovala to druhá. Poznámky uzimených spolužiakov tu pre istotu uvádzať nebudem, ale keď sme sa už o pár minút prezúvali v teplej budove na recepcii hotela, všetci zabudli na vonku zúriace počasie. V rukách sme držali kľúče od izieb a dostali sme ešte niekoľko príkazov a zákazov. Nasledovalo uvítanie riaditeľom školy a približne dvojhodinová prezentácia o nami vybranom odbore. Keď si vedenie všimlo, že stráca našu pozornosť a všetci sme omnoho viac zaujatejší chytaním wifi a zisťovaním jej hesla ako zaujímavými prezentáciami o tom, čo nás čaká a neminie, našu pozornosť si opäť získali jediným slovom - obed. Po výdatnom jedle nasledovali ďalšie prezentácie. Tento krát o meste Banská Bystrica a o výmennom pobyte s nemeckými študentami. Dozvedeli sme sa veľa vecí. O histórii a kultúre mesta. O úspechoch školy a jej študentov. Konečne nasledovala večera a náš vysnívaný program. Každý si prišiel na svoje. Sauna, biliard a aj


Škola volá

Miriam Brozmanová, III. B

Kresba: Samuel Vrzgula, IV.E

Láska

KováčikováI.F Bianka Kováčiková I.F

Študentským perom

Každý z nás to už zažil, keď láska bodla tŕňom trpkým, a ten pocit z nás vysal, lahkým fúknutím. Keď čas tak rýchlo plynie, a všetci sú tu len ty nie. keď život pred tebou uteká, a ty strácaš človeka.

Skončili prázdniny, začala škola. Do ruky knihy! Učenie volá. Školské povinnosti a všetko, čo sa ich týka – rozum opäť do hrsti! Každý si len vzdychá. September je za nami,

blíži sa jeseň, vietor nám pofukuje nádhernú pieseň : Listy na zem padajú, na odpratanie čakajú. Slniečko už nesvieti, žiadny vtáčik neletí. Začal sa zimný čas, čo veľmi teší nás

CAPOEIRA

Vo svojom voľnom čase sa venujem bojovému umeniu CAPOEIRA. Je to afro-brazílske bojové umenie. Je výnimočnou kombináciou tanca, hudby, boja a akrobacie predvádzanou v predstieranom boji. Vyjadruje pocit voľnosti a slobody. CAPOEIRA vznikla v Brazílii. Je spojením africkej a brazílskej kultúry. Počas svojho vzniku prešla mnohými obdobiami a fázami vývinu až do formy, ktorú poznáme dnes. Práve v tomto čase sa stáva veľmi populárnou a získava si svoje miesto aj u nás na Slovensku. Vo svojej histórii má však stránky, ktoré bohužiaľ niektorí capoeristi nepoznajú ani dnes. Jednou z nich bol aj pokus o jej úplne vyhladenie brazílskymi úradmi. CAPOEIRA sa našťastie zachovala vďaka majstrom, z ktorých najznámejší je Mestre Bimba, ktorý svoju capoeiru predstavil pred Bahijským guvernérom. Úspešným vystúpením v paláci dosiahol úplné zrušenie jej oficiálneho zákazu. Pre svet capoeiry je veľmi významný mestre Pastinha, s ktorého menom sa každému určite vybaví spojenie capoeira angola. Michal Sivák II. B

26


umelecká tvorba našich žiakov

27


umelecká tvorba našich žiakov

Práce tých najšikovnejších študentov vytvorené pod vedením Mgr. Moniky Švárnej si odniesli aj naší nemeckí priateľia.

28


zábava

Aj na hodinách je veselo Učiteľka: Ty si tú rovnicu vyriešil úplne sám? Žiak: Nie. S dvoma neznámymi... Matematika, II.D

Aký rozdiel je medzi i koňom a pripínačkou? - Na koňa vyskočíš a sadneš si. - Na pripínačku si sadneš a vyskočíš.

Učiteľka: Aké je hlavné mesto Španielska? Žiak: Real Madrid Anglický jazyk, II. D

Ešte nikdy som nevidel toľko suchých húb ako v nedeľu. - Nehovor. Ty si bol v lese? - Nie, ale v krčme došlo pivo.

Učiteľ: Na čo nám slúži bios? Žiak: Do biosu sa inštaluje windovs HWW, II. D

Ako sa volá western spoza školských lavíc? - Sedem nedostatočných.

Žiak príde z WC a umýva si ruky. Učiteľka: Umyte si prosím vás obe ruky. Žiak: Ale ja som cikal iba jednom rukou. UCK, I. F Učiteľka: You‘re hobbies? Žiak: I love you football and ice hockey. Anglický jazyk, I. F Učiteľka: Už nemáte problémy? Žiak: Nie, už som kakal doma. KMM, I. F Učiteľka: Ako sa povie po anglicky jest‘? Žiak: Ham - ham. Anglický jazyk, I. F

Vtipy na záver Hovorí profesor na prednáške študentom: - Keby ste vy tam vzadu nerozprávali tak nahlas, tí v strede by mohli pokojne lúštiť krížovky a tí vpredu by mohli pokojne spať. Karol robil pilotné skúšky a kamaráti sa ho pýtajú: Boli ťažké skúšky? - Nie, ale naštval som jedného grafológa. Čo hovoril? - Ale vraj podľa rukopisu som násilník, grobian a bitkár. - A čo si mu povedal? - Čo? Nič. Rozbil som mu hubu.

29

Sedia dvaja chlapi vo väzení a jeden sa pýta druhého: - Za čo sedíš? - Za ozbrojený prepad. A ty? - Ále ja ....kvôli sliepkam. - Kvôli sliepkam? - Hej. Svine jedny. Vyhrabali svokru. Na policajnej akadémii prijímajú nových uchádzačov. - Pýtajú sa jedného, koľko je 4 + 4. - 12 - Výborne. Ste prijatí. Povedali ste nám viac, ako sme od vás očakávali. V meste sa prevrátil trolejbus, ľudia ležia pod ním, krvácajú. Okolo ide pán a pýta sa jedného zraneného: - Prosím vás, už tu boli z poisťovne? - Nie. - Tak mi dovoľte, aby som si ľahol ku vám. Čo si dnes dostal? - Pýta sa mama Ferka, keď prišiel zo školy. - Dve jednotky a poznámku! - Za čo tú poznámku? - Za to, že som si prepísal známky. Hovorí jeden bacil druhému: - Človeče, dnes vyzeráš hrozne. - Ále, asi som chytil penicilín. .


a je to

školský rok

Premena nášho internátu

t t

Počas letných prázdnin nebol náš internát opustený. Žil neustálym ruchom. Budovou sa niesol buchot pracovných nástrojov a všade bolo plno prachu. Výsledok sa však dostavil. S rekonštrukciou 6.poschodia sú v prvom rade spokojné naše dievčatá, pretože získali nové krásne priestory. Pohľad prezradí viac ako slová chvály. Autor: Mgr. Hilda Dienová

Takže sa na to pozrime

.. tará izba.

Toto

je n

Foto:Bc. Miloslav Lichý

s a ša

to

v

no

č uči

a je

to

a to

a naš

2012/2013


Školský časopis SOS Tajovského 30  
Školský časopis SOS Tajovského 30  

Banská Bystrica, časopis 2012

Advertisement