Page 1


editoriál V plnom prúde Letné prázdniny čoraz viac upadajú do zabudnutia a vyučovanie už je v plnom prúde. Školské chodby, triedy, ale aj izby školského internátu, ktoré dva mesiace zívali prázdnotou, druhého septembra znovu ožili. Prváci sa opäť odišli na adaptačný kurz (čítate na str. 7 - 8). Ostatní žiaci zasadli do lavíc svojich tried a my, zamestnanci, sme sa vrátili na svoje pracoviská. Tretieho septembra sme sa zúčastnili podujatia „My všetci školou povinní“, na ktorom sa mali možnosť prezentovať stredné školy z Banskej Bystrice priamo na jej námestí (str. 5 - 6). V plnom prúde prebiehajú aj práce spojené s realizáciou mobilitných projektov. Už v septembri sme privítali partnerov zo SOŠ Teleinformatiky v Ostrave a po dvoch týždňoch strávených na našej škole vycestovala výprava desiatich žiakov a jedného pedagogického zamestnanca našej školy do Ostravy. Posledné septembrové dni sme privítali aj žiakov a pedagógov zo SOŠ a SOU Trutnov, aby sme pokračovali v spolupráci, ktorú sme začali realizovať v apríli tohto roku. No a začiatkom októbra dvanásť najusilovnejších žiakov a traja pedagogickí zamestnanci odcestovali do Spolkovej republiky Nemecko (články z jednotlivých výmenných pobytov prinášame na str. 13 - 16). Žiaci tretích ročníkov už stihli absolvovať kurz ochrany života a zdravia (str. 20) a prváci plavecký výcvik. V plnom prúde sú aj práce na zveľaďovaní našej školy. (Čo plánujeme do budúcna, sa dozviete z rozhovoru s technicko-ekonomickým zástupcom na str. 2 - 4) No a nezaháľa ani redakčná rada školského časopisu. Rozrástla sa o nových členov z radov žiakov a prinášame aj nové rubriky. Prichádzame, aby sme Vám opäť priblížili dianie na našej škole a práce tých najšikovnejších z vás. Prajeme Vám, aby ste pri jeho čítaní prežili príjemné chvíle.

1

predstavujeme

OBSAH

ROZHOVOR SO ZÁSTUPCOM RIADITEĽA pre technicko - ekonomické činnosti

2 Rozhovor so zástupcom riaditeľa

Ing. Blažej Rybár

5 My všetci školou povinní 7 Adaptačný kurz 10 Vybrali si správne? 13 Mobilné projekty 17 Besedy, súťaže, projekty 21 Finančné vzdelávanie 23 Ako ich nepoznáme 25 Tvorba našich žiakov 34 Humor na záver

Som rád, že škola je stabilizovaná, ” že má svoju identitu, že získava kredit aj v regióne, aj v rámci Slovenska. Sú to veľké devízy.” Na našu školu ste nastúpili vo februári 2012. Aká bola Vaša predchádzajúca profesionálna dráha? Po vyučení som päť rokov pracoval v Leteckých opravovniach Banská Bystrica a zároveň večerne študoval. V štúdiu som neprestal. Rozhodol som sa študovať na Vysokej škole technickej v Bratislave, ale už na dennom štúdiu. Po skončení vysokej školy som nastúpil na Stredné odborné učilište ZVT v Banskej Bystrici, kde som pracoval viac ako 32 rokov na rôznych pozíciách. 31.1.2012 som ukončil pracovný pomer a nastúpil na dnešnú Strednú odbornú školu informačných technológií v Banskej Bystrici.

Takže ste vymenili jednu školu za druhú. Mohli by ste nám povedať, čo Vás viedlo k tomuto rozhodnutiu? Ponuka práce. Vedenie školy mi predstavilo svoju víziu do budúcnosti. Stotožnil som sa s ňou, a potom to malo rýchly spád. Vedel som si predstaviť realizovať sa a byť prínosom pre školu. Rozhodol som sa správne. Ďakujem za ponuku. Od Vášho príchodu sa tu zmenilo veľa vecí. Za všetky spomeniem aspoň niektoré. Vybudovanie zborovne učiteľov, nových učební na úseku odborného výcviku, rekonštrukcia jedálne a školského internátu, zmena dodávateľa stravy, účasť našej školy na celoštátnej výstave v Nitre a mnohé iné. To všetko sú výsledky Vašej práce. Čím nás prekvapíte v budúcnosti?

2


editoriál Ďakujem za kompliment. Za ten krátky čas sme skutočne urobili dosť. Všetko to, čo ste spomenuli sa udialo. Najdôležitejšie bolo nastaviť systém: tok financií – príjmy, výdaje, zaviesť transparentnosť. Viete, o financie je potrebné sa starať. Ale nie je to len moja zásluha. Celé vedenie naštartovalo, určilo priority, a to nielen v materiálno-technickom zabezpečení, ale aj v riadení školy. Povedali sme si, čo potrebujú žiaci, čo potrebujú pedagógovia a čo potrebuje škola ako organizácia komplexne. Čím vás prekvapíme v budúcnosti? Pokračovaním plnenia našich predsavzatí. Nechajte sa prekvapiť! A aké predsavzatia máte na mysli? Našou snahou je zvyšovať kvalitu školy. Kde je kvalita školy, tam sú žiaci a tam sú aj zamestnanci. Kvalita školy si vyžaduje vybavenie školy po všetkých stránkach a akreditovaných pedagógov. Som presvedčený o tom, že vedenie školy sa snaží to dosiahnuť. Práve z tejto vízie vychádzajú ciele a aj úlohy. Ako zástupca riaditeľa školy vykonávate aj pedagogickú činnosť. Našich žiakov učíte základy elektrotechniky. Čo všetko už naučili oni Vás? Ha, ha, ha... Naučili ma trpezlivosti a zodpovednosti. Trpezlivosti preto, že nie všetko ide ľahko. Každý žiak je iný, každý potrebuje iný prístup. Zodpovednosti preto, že si nemôžem dovoliť neučiť a hlavne nenaučiť. Zá-

3

predstavujeme klady elektrotechniky je predmet, na ktorom sa zakladá nadstavba odborných predmetov v študijných odboroch mechanik počítačových sietí a technik informačných a telekomunikačných technológií. Náročná je však aj práca so zamestnancami. Na svojom úseku riadite 22 ľudí, ktorí sú zaradení do rôznych pracovných pozícií. Cítite sa lepšie vo funkcii vedúceho zamestnanca alebo učiteľa? Aj, aj. Viac hodín venujem organizovaniu práce nepedagogických zamestnancov prostredníctvom jednotlivých vedúcich a riešeniu problémov, ktoré sa týkajú ekonomiky školy. Vážim si ich. Učím už 34 rokov. Zvykol som si na študentov, chýbali by mi. Kedy odchádzate z práce spokojný? Keď sú splnené úlohy, keď viem, čo ma čaká ráno, keď mám pocit, že som pomohol. „Človek je zodpovedný nielen za to, čo robí, ale aj za to, čo nerobí a mal by.“ To je motto, ktorým sa riadite. Už ste sa niekedy ocitli v situácii, keď ste si uvedomili, že ste niečo neurobili a mali ste? Veľakrát. Viete, je dôležité, aby ste si uvedomili, aké budú následky za to, čo neurobíte. Ak budú, musíte to urobiť, aby neboli. Aj keď je Vaša práca náročná, určite máte aj nejaký voľný čas. Čomu sa ve-

nujete najradšej? Je potrebné vedieť si organizovať voľný čas. Nájsť si v ňom priestor na oddych, relax, rodinu a záľuby. Je to niekedy veľmi ťažké. Milujem miesto, kde som sa narodil a tam sa realizujem. Vo svojom živote zažívame veľa situácií. Na ktorú udalosť si spomínate najradšej? Zažil som veľa pekných chvíľ v živote. Nad všetkými jednoznačne vynikajú narodenia mojich detí.

Som rád, že škola je stabilizovaná, že má svoju identitu, že získava kredit aj v regióne, aj v rámci Slovenska, že spolupracuje so školami iných krajín. Sú to veľké devízy. Prajem jej, aby mala stále víziu, a tá nech je realizovaná. Žiakom želám, aby si neustále dávali ciele a plnili ich, aby boli na svoju alma mater hrdí. Ďakujeme Vám za rozhovor a prajeme Vám, aby sa Vám podarilo zrealizovať všetky Vaše plány a predsavzatia.

A máte aj nejakú „pikošku“ pre našich žiakov? Zažil som ich veľa. Pretože mám záľubu v poľovníctve, poviem niečo z tohto súdka". Pred dvomi rokmi " som ulovil jeleňa. Pikoškou na tom je to, že som vystrelil a jeleň padol. Išiel som po pomoc. Keď sme sa vrátili, jeleň zmizol. Viete si predstaviť, aké pikošky" padali od mojich štyroch ko" legov? Našťastie sa jeleň len odtiahol asi 150 metrov, kde zhasol a my sme ho našli. Potom nastali gratulácie a .... Za krátky čas svojho pôsobenia na našej škole ste už veľakrát dokázali, že Vám na nej a na jej žiakoch záleží. Čo by ste im prostredníctvom tohto rozhovoru odkázali? Žiaci, aby boli asertívni. Pristane to mladým ľuďom. Slušní, tolerantní, neagresívni. Mali by si vážiť svojich rodičov, pretože bez nich by tu neboli. A nemali by klamať.

Pripravila: Bc. Vlasta Vilhanová Foto: Mgr. art. Peter Lukáč

4


udalosť

udalosť

My všetci školou povinní...

Pod týmto názvom sa v utorok 3. septembra 2013 konalo podujatie, na ktorom sa mali možnosť prezentovať stredné školy z Banskej Bystrice priamo na jej námestí. Organizátorom celého podujatia bolo Centrum voľného času JUNIOR, ktoré ho zrealizovalo v spolupráci s Radou študentov primátora mesta Banská Bystrica. Podujatie My všetci školou povinní bolo súčasťou projektu Berte nás vážne, ktorý je financovaný s podporou Európskej komisie a konalo sa pod záštitou Banskobystrického samosprávneho kraja.

5

Hoci bol začiatok podujatia naplánovaný o 10.30 hod., už od rána to na banskobystrickom námestí vyzeralo ako v úli. Zástupcovia deviatich stredných škôl usilovne pripravovali svoje prezentačné stánky a žiaci sa pripravovali reprezentovať svoju školu kultúrnym programom. Svoj prezentačný stánok tu pripravilo aj Centrum voľného času JUNIOR a Tematické centrum mládeže, ktoré ponúka aktivity pre mladých ľudí a pre pracovníkov s mládežou. Presne o pol jedenástej námestie stíchlo a z pódia sa všetkým prítomným prihovorila moderátorka programu Mgr. Monika Pastuchová, hovorkyňa Banskobystrického samosprávneho kraja. Na úvod odovzdala všetkým prítomným pozdravy od Ing. Vladimíra Maňku, predsedu BBSK a zároveň tlmočila jeho ospravedlnenie a ľútosť nad tým, že sa podujatia nemohol zúčastniť osobne. Ako prví sa nám predstavili členovia Rady študentov primátora mesta

Banská Bystrica a všetkých prítomných privítala Mgr. Katarína Bursová, riaditeľka Centra voľného času JUNIOR. O malú chvíľu už všetkých zaujalo vystúpenie žongléra Martina Heriana. Hneď po ňom moderátorka Mgr. Monika Pastuchová predstavila našu Strednú odbornú školu informačných technológií. Úvod podujatia patril práve nám. Žiaci našej školy Kristína Kontrošová, Martin Fábry a Tomáš Nožina sa predstavili vlas­ tnou tvorbou v podobe dvoch piesní. Nechýbala ani recitátorka Viktória Kulifajová s poéziou. Študijné odbory, ktoré môžu naši žiaci študovať a aktivity, ktoré škola žiakom ponúka, priblížili v interview s moderátorkou pedagogickí zamestnanci Ing. Karolína Hukelová a Mgr. Martin Popovič. O tom, že sme všetkých prítomných zaujali, svedčil aj spontánny potlesk prítomných účastníkov. Svojou účasťou nás podporil aj Ing. Blažej Rybár, zástupca riaditeľa školy pre technicko-ekonomické činnosti.

Vlastným programom sa predstavilo ďalších osem zúčastnených škôl. Ich žiaci reprezentovali svoje školy prednesom poézie, tanečnými vystú-

peniami, predstavením živých kapiel a speváckeho zboru a ukážkami svojich prác.

A tak tento rok stredoškoláci a žiaci deviatych ročníkov základných škôl z Banskej Bystrice, vďaka šikovným členom Rady študentov primátora mesta Banská Bystrica a Centru voľného času JUNIOR, otvorili školský rok trochu netradične. Žiaci deviatych ročníkov ZŠ boli totiž tí, ktorým bolo celé podujatie určené. Mohli si tu hneď v úvode školského roka, v ktorom si budú vyberať svoje budúce povolanie, vypočuť prezentácie študijných odborov všetkých deviatich zúčastnených škôl. A možno práve toto a propagačný materiál, ktorý si z Námestia SNP v Banskej Bystrici odniesli, rozhodnú o ich budúcom smerovaní. A ktovie. Možno ich budúcnosťou bude vďaka podujatiu My všetci školou povinní práve naša škola.

Pripravila: Bc. Vlasta Vilhanová Foto: Mgr. art. Peter Lukáč

6


udalosť

udalosť

Adaptačný kurz už po piaty raz

Kto by si nepamätal na tú zmes pocitov a vôní, ktorá sa spája s prvým dňom v škole? Strach z niečoho nového a hneď za tým zvedavosť? Otázky, ktoré sa rodia v hlave? Smútok za všetkým, čo skončilo. Za kamarátmi, prostredím, ktoré dôverne poznáme, ale hlavne za prázdninami. Myslím, že nejako takto sme prežívali začiatok štúdia na strednej škole všetci. Veď predstava tichého sedenia v školskej lavici, keď ešte nikoho nepoznáme, sa nezdala veľmi lákavou nikomu. Naši prváci sa však niečoho podobného ani v tomto školskom roku obávať nemuseli. SOŠ IT v Banskej Bystrici im totiž už päť rokov umožňuje na niekoľko dní, hneď po ich príchode, zameniť školské lavice za príjemné, tiché a prekrásne prostredie Donovál. Tu sa totiž konal adaptačný kurz žiakov prvého ročníka, ktorý vlastne už patrí k tradíciám školy. Tento školský rok ho žiaci absolvovali už po piatykrát. Jeho cieľom je prostredníctvom

7

No adaptačný kurz nie sú len prezentácie. Žiaci majú možnosť potešiť sa krásnym výhľadom po okolí počas turistiky, vyšantiť sa v bazéne alebo na bowlingu. K dispozícii majú aj biliard. Stačí si len vybrať alebo najlepšie vyskúšať všetky aktivity. Práve pri nich sa majú žiaci možnosť lepšie spoznať.

vota, v ktorom budú čoraz viac zodpovední sami za seba, ale aj za svoje činy. No a niektorí sa začnú na toto obdobie aj tešiť. Ako adaptačný kurz vnímali a čo im priniesol? Na to sme sa opýtali priamo ich. Prečítajte si niekoľko odpovedí našich prvákov: Na adaptačný kurz sme išli spolu s I. A triedou. Prvé hodiny boli veľmi zaujímavé, nakoľko sme sa ešte nepoznali. Počas prezentácií o škole a voľno časových aktivít sa však veľa zmenilo. Pobyt v bazéne a saune, ale aj bowling nám poskytli možnosť lepšie sa spoznať. Bolo nám fajn a Donovaly sú krásne.

rôznych prezentácií oboznámiť žiakov s históriou a areálom školy, organizáciou vyučovacieho procesu, s možnosťami, ktoré štúdium jednotlivých odborov ponúka. Dozvedeli sa o projektoch, ktoré škola každoročne pre nich pripravuje a o aktivitách, do ktorých sa môžu zapojiť. Prostredníctvom dvojhodinovej triednickej hodiny majú možnosť spoznať nielen svojich triednych učiteľov, ale aj spolužiakov. A to všetko v neoficiálnom prostredí horskej chaty Limba.

A možno práve tu začínajú kamarátstva a priateľstvá, ktoré pretrvajú roky. Mnohí z nich cítia, že práve v tento deň začína nová etapa ich života. Ži-

8


udalosť

anketa

Andrea Eržiaková, I. B

Nikola Mojžišová, I. B

Na začiatku som nikoho nepoznal a možnosť spoznať spolužiakov a nadviazať nové kamarátstva mi umožnil práve adaptačný kurz. Po „zoznámení sa so školou“ a dlhých hodinách sedenia nás učiteľky vzali na prechádzku. Tu sme mali možnosť spoznať krásy Donovál a trochu sa prevetrať. A pri aktivitách, ktoré nám ponúkla chata (bazén, sauna, bowling) sme sa všetci smiali, zabávali a lepšie spoznávali. Vrátili sme sa do školy, spoznal som nových kamarátov a teším sa na nasledujúce roky, ktoré strávim na tejto škole.

Mne osobne sa tam veľmi páčilo. Veľa som si odniesol z prezentácie pána riaditeľa a ostatných pedagogických zamestnancov, spoznal som svojich spolužiakov, no najväčší zážitok mi poskytla super túra. Zvládlo ju len šesť chlapcov a jedno dievča. A pani učiteľka Ing. Hukelová. Jednoducho, bolo to super.

9

Andrea Eržiaková, I.B 1. Mala som zvláštny pocit, keďže som tu mala byť s kamarátkou a tá nakoniec neprišla. Ale aj napriek tomu som v škole spoznala fajn ľudí. Aj na adaptačnom bolo dobre, rada by som si to zopakovala. I keď by to mohlo byť o týždeň neskôr.

Filip Blaško, I. E Ja som sa na rozdiel od ostatných veľmi netešila a myslela som len na návrat domov. Možno práve preto sa mi prezentácie zdali zdĺhavé a túra náročná. No hoci sme boli, ako keby nás prešiel parný valec, páčilo sa nám. Záver dňa sme si všetci užili najviac ako sa dalo. Vybláznili sme sa v bazéne a zasúťažili sme si na bowlingu. V zápätí sme si oddýchli v saune. Adaptačný kurz by som si určite rada zopakovala. Kristína Vojtková, I. E

Martin Matula, I. B Adaptačný kurz nám pomohol spoznať sa nielen v triede, ale aj nadviazať dobré vzťahy s I. A. Prispeli k tomu aj prechádzky a stretávanie sa na chodbách. Toto nás zblížilo na dve najpriateľskejšie triedy. Dni na Donovaloch boli úžasné. Škoda však, že také krátke. Všetci sme si to poriadne užili. Ďakujeme vedeniu školy, že nám také niečo umožnilo. Poskytli ste nám super zážitok a chuť do učenia.

Vybrali si správne?

Veľmi sa mi páčilo. Všetko bolo fajn, hlavne priateľský prístup učiteľov. Cítil som sa veľmi príjemne, získal som veľa nových poznatkov. Určite by pobyt spestrila prítomnosť dievčat, sme však technický odbor, a tak sme sa museli zabaviť sami. Určite to bol výborný nápad a netradičné privítanie nových žiakov. Radovan Murgač, I. D Pripravila: Bc. Vlasta Vilhanová Foto: Bc. Radoslav Sanitra Matúš Šimko, I.E

Študujú na Strednej odbornej škole informačných technológií v Banskej Bystrici. Prečo si vybrali práve našu školu, vedia hlavne oni. Niektorí mali o štúdium určitého študijného odboru záujem, iným tu študovali kamaráti, za niektorých z nich možno rozhodli rodičia. Nech to bolo akokoľvek, sú tu a sú naši spolužiaci. A nás zaujímalo, či škola splnila ich očakávania. Aby sme to zistili, položili sme niektorým z nich, hlavne prvákom, nasledujúce otázky: 1. Aký bol tvoj prvý dojem zo školy a z internátu? 2. Na našej škole ste sa už stihli adaptovať. Keby ste sa mali roz‑ hodnúť opäť, vybrali by ste si našu školu?

2. Nevymenil by som túto školu. Veľmi sa mi tu páči, je tu veľmi dobre. Vy‑ učovacie hodiny sú super, najmä vďaka zaujímavým výkladom našich učiteľov. Určite to spĺňa moje predstavy. Pavol Hamza, I.B 1. Prvý dojem v škole bol v pohode. Po čase nám však začali vadiť niektoré zariadenia školského internátu a okná, cez ktoré prefukuje. Veľmi sa mi páčil adaptačný. 2. Po čase som si uvedomil, že je to tu oveľa lepšie. Učitelia sa mi veľmi

10


anketa

anketa

páčia, sú oveľa lepší ako na základnej. O škole som mal horšie predstavy – predtým ako žiak základnej školy, teraz som rád, že som tu.

s vychovávateľmi. Adaptačný bol super. Zoznámil som sa s mnohými skvelými ľuďmi. A aj prezentácie sa mi páčili.

Martin Matula, I.B

2. Fúha. Tak, určite by som sa pre túto školu rozhodol, páči sa mi tu. Vyskúšal by som si ale nový odbor, zistil som, že je tu viac odborov, chcel som ísť na grafiku. Síce som mal v pláne prestúpiť, nespravil som to kvôli dobrému kolektívu v triede. Učitelia sú v pohode, s niektorými si rozumiem viac, s inými menej. Na hodinách sa nám veľa venujú, myslím si, že učivo nám vysvetľujú kvalitne, vidieť na nich, že predmet, ktorý učia, ich zaujíma. Ja som spokojný.

1. V pohode, tešil som sa na túto školu. Bolo to pre mňa niečo nové. Vybral som si ju, pretože ma to tu baví. Aj vychovávatelia sú veľmi milí. Už v prvé dni na adaptačnom kurze som spoznal veľa ľudí, získal nových kamarátov. Zabavili sme sa. Alkohol nebol žiadny, bohužiaľ. (smiech) 2. Školu by som si určite vybral, rovnako aj študijný odbor. S učiteľmi som veľmi spokojný, pretože k nám majú dobrý prístup. Páči sa mi aj mesto. Banská Bystrica je krásna. Moje očakávania boli optimistické a splnili sa. Veľmi ma baví fotografovanie. Som spokojný so všetkým. Prekvapilo ma, že je tu bufet, pretože na ZŠ sme ho nemali. Alan Mališka, I.B 1. Prvý dojem bol dobrý, veľmi dobre som sa vyspal v tej mäkkej posteli. Nepáčia sa mi však sprchy a záchody. Som spokojný aj

11

Michal Grussmann, I.D 1. Prvý dojem bol v pohode. Keďže som sem išiel s kamarátom. Mne osobne adaptačný k ničomu nepomohol. 2. Môj odbor je podľa mojich predstáv. Dúfam však, že s PC budeme robiť viac. Učitelia splnili moje očakávania. V tomto som bol trošku pesimista, školu som si predstavoval horšiu, ale som nadmieru spokojný, určite by som sa sem vrátil. Kristína Ráčková, I.A 1. Som spokojná, až na okná v školskom internáte. Vychovávatelia a uči-

telia sú dobrí. Na adaptačnom sa mi páčilo, len prezentácie boli dlhé. Páčilo sa mi to, že som sa bližšie spoznala so spolužiakmi. 2. Je to tu super, nad moje očakávania. Schytali sme dosť dobrých učiteľov. Na hodinách je nám dobre, všetko je zaujímavé, až na dĺžku vyučovania. Naozaj musíme mať 8 hodín? (smiech) Kristína Valachová, I.B 1. Prvý dojem bol v pohode, až na to, že som čakala, že budem bývať na šestke. Na adaptačnom som so spolubývajúcou nebola, pretože nás zabudli na internáte. Zaspali sme a kým sme sa dostali k spolužiakom, boli už na ceste späť. (smiech) 2. Učitelia sú k nám dobrí. Náš odbor je zaujímavý, vyhovuje mi, čakala som možno aj menej. Aj predmety sa dajú zvládať, túto školu by som si určite vybrala znova. Martin Fábry, II.A 1. Na svoj prvý dojem si fakt nepamätám. Nič by som však nemenil. Ale to, že sa zmenila strava je fajn. Adaptačný bol super. Super partia aj ľudia.

2. Školu by som nemenil. A odbor? Určite nie! Chýba mi však používanie photoshopu. A čo wifi? Kde sa nám stratila? Fakt by som ju potreboval. Učitelia sú super, samozrejme, niektorí sú pre mňa stále tvrdým orieškom. Predmety? Fúha... Nemohla by byť nemčina menej krát do týždňa? (smiech) Zato telesná by mohla byť aj častejšie. Ďakujem učiteľovi za pestré hodiny. Rozmýšľal som aj o prestupe. Neodišiel som a som veľmi rád, že som práve študentom tejto školy. Veľmi sa mi páči aj mesto, možno aj to rozhodlo, že som práve na tejto škole.

Za redakčnú radu sa pýtali: Nicole Jadroňová Bianka Kováčiková Foto: Matúš Feňák 12


zo života školy

školský rok 2013 / 2014

Mobilitné projekty

Mobilitné projekty patria už niekoľko desaťročí k neodmysliteľným aktivitám našej školy. S výmennými pobytmi našich žiakov v zahraničí máme už viac ako tridsaťročné skúsenosti. V tomto školskom roku sme začali s ich realizáciou už v septembri. A niektoré z nich máme už úspešne za sebou.

Stredná škola teleinformatiky Ostrava, ČR Digitalizácia LAN siete a štruktúrovanej kabeláže. Na realizácii tohto projektu začali pracovať žiaci partnerskej SŠ teleinformatiky v Ostrave už v polovici septembra. Päť žiakov z Ostravy malo v čase od 15. do 28. septembra 2013 navrhnúť reklamný panel pre školu, elektronické zapojenie od A po Z, optickú techniku a zoznámiť sa so základmi Photoshopu a Adobe Pre-

13

miere. Počas dvojtýždňového pobytu sme sa im snažili priblížiť aj krásy Banskej Bystrice a Stredného Slovenska. Spoznávanie sme odštartovali výletom na Donovaly a turistickým výstupom na vrch Zvolen (1402,5 m n.m.). Aj napriek nepriaznivému počasiu sa naplánovaný výstup uskutočnil a žiaci si mali možnosť vychutnať výhľad na prekrásnu panorámu nášho kraja. Naši hostia si tiež mohli zmerať sily s našimi žiakmi na bowlingu a vo futbale. Navštívili sme s nimi múzeum SNP a filmové predstavenie v CINEMAX v Banskej Bystrici. Tento pobyt bol „výmenný“, a to doslova. V sobotu 28. septembra sme sa ani nemuseli s našimi ostravskými priateľmi lúčiť, pretože v nedeľu sme za nimi vycestovali my. Našich päť žiakov tam pracovalo na návrhu štruktúrovanej kabeláže, tvorbe webových stránok, CISCO a optike. Ostraváci sa nenechali za-

hanbiť, aj čo sa týka programu na voľný čas. Výhľad zo 85,6 m vysokej Radničnej veže, návšteva Baníckeho múzea a Múzea áut Tatra Kopřivnice, exkurzia v pivovare Ostravar, filmové predstavenie a športové aktivity – bowling, squash alebo bazén, hovoria za všetko. Tak si aj títo žiaci mohli okrem pocitu z dobre vykonanej práce po prezentácii projektových prác odniesť aj množstvo nezabudnuteľných zážitkov.

Stredná odborná škola a Stredné odborné učilište Trutnov, ČR

V minulom školskom roku sme začali pracovať na novom mobilitnom projekte, ktorý je určený pre žiakov študijných odborov poštový manipulant, pracovník marketingu a grafik digitálnych médií. Partnerská škola v Trutnove do projektu zapojila aj žiakov študijného odboru čašník. A tak sme sa od 30. septembra 2013 spolu so šiestimi žiakmi a tromi pedagógmi z Trutnova snažili dokázať, že aj tieto zdanlivo nesúvisiace odbory môžu pracovať na komplexnej úlohe, ktorá vytvorí jeden celok. Úlohou žiakov bolo vyhotoviť balíkovú zásielku a odoslať ju najvýhodnejšou logistickou spoločnosťou do Českej republiky. Vyberali si medzi spoločnosťou GLS, IN TIME a Slovenskou poštou, ktorá sa z hľadiska ceny stala najvýhodnejšou. Jej nevýhodu, dlhé čakacie rady, sa žiaci snažili odstrániť návrhom klientskej zóny na pošte. V nej môže klient pohodlne pri miešaných nápojoch, káve alebo čaji počkať, kým príde na neho rad. Žiaci navrhli reklamný leták, nápojový lístok a odborníci z Trutnova ju slávnostne otvorili barmanskou show.

14


zo života školy Prekvapením pre nás všetkých bol návrh nového produktu Slovenskej pošty – regionálna zásielka, ktorú nám prezentovali šikovné žiačky študijného odboru poštový manipulant z našej školy a logistiky a peňažných služieb z Trutnova.

školský rok 2013 / 2014 jsme nová přátelství a všem dokázali, že i takové množství oborů, které nás na první pohled mohlo rozdělovat, pro nás není žádnou překážkou a my dokážeme spolupracovat a vytvořit něco, na co můžeme být právem hrdí. Domů jsme odjížděli plni dojmů a krásných zážitků, na které budeme ještě dlouho vzpomínat. Byl to nezapomenutelný výlet s báječnými lidmi a já bych tímto chtěla poděkovat všem, co se na něm jakkoli podíleli za skvěle odvedenou práci! “ Kristýna Vaňátková, Trutnov

„Poslední den pobytu byl náročný pro nás všechny. Od rána jsme dokončovali práci na projektech. Dopoledne pak proběhla slavnostní prezentace spojená s rautem. Pan ředitel Ing. Štefan Balogh a zástupkyně Mgr. Ivana Vyvlečková hodnotili výsledek naší práce jako vydařený a i my jsme s ní byli spokojeni. Doufám, že nás v budoucnu čeká ještě mnoho dalších návštěv, protože ty zážitky a překvapení, která na nás číhala doslova na každém kroku, jsou k nezaplacení. Navázali

15

,,Každý deň sme mali okrem práce na projekte pre našich hostí pripravený bohatý program. Našim BFF z Českej republiky sme sa snažili spestriť každý deň nejakou akivitou. Počas pobytu sme navštívili veľa zaujímavých miest: skanzem slovenskej dediny vo Vlkolícni, Donovaly, Mincovňu v Kremnici, Čiernohorskú železničku. Zahrali sme si bowiling, umožnili sme im zastrieľať si z malorážky na Vojenskej strelici v Banskej Bystrici. Práca na projekte bola zaujímavá a poučná. Zažili sme pri nej veľa zábavy, čo nás ešte viac zblížilo.” Nikola Lapinová, III. C

A ešte pozdrav na rozlúčku...

Školiace centrum Deutsche Telekom AG,Telekom Training, Berufsbildungsstelle Erfurt, SRN

Zatiaľ, čo sme vyprevádzali našich hostí z Trutnova a ďalšia skupina našich žiakov už týždeň pracovala v Ostrave, dvanásť ďaľších žiakov a traja pedagogickí zamestnanci vycestovali na dva týždne do Nemecka. Preto, že ide o schválený projekt v rámci programu Leonardo da Vinci, rovnako ako v Ostrave, žiaci pracujú na Digitalizácii LAN siete a štruktúrovanej kabeláže. Projekt je určený hlavne žiakom študijných odborov technik informačných a telekomunikačných technológií a mechanik počítačových sietí. Okrem práce na projekte majú žiaci možnosť spoznať aj krajinu,

v ktorej ho realizujú. Naši nemeckí priatelia každoročne pripravia naozaj bohatý program. Pretože v čase na-

šej uzávierky práce na projekte ešte prebiehali, priblížime vám aspoň niektoré aktivity, ktoré nám sprostredkovali účastníci výmenného pobytu prostredníctvom svojho denníka. Hneď v prvý deň pobytu ich čakala prehliadka mesta Erfurt a posedenie v zmrzlinárni San Remo. Ďalším zážitkom bolo lezenie v dvanásťmetrovej výške v Tarzánii a návšteva aqaparku Avenida – Therme, kde na nich čakali tobogány, vírivky a plávanie v jaskyni. Nevynechali ani návštevu Weimaru , mesta klasikov nemeckej literatúry Goetheho a Schillera, hradu Wartburg a koncentračného tábora v Buchenwalde či múzea automobilov v Eisenachu. Snáď najväčšou atrakciou bola návšteva zábavného parku Belantis, neďaleko Lipska. A do konca pobytu ich čaká ešte množstvo aktivít a zážitkov. Možno aj toto bude pre našich žiakov výzvou, aby sa dobre učili a aktívne zapájali do aktivít, ktoré škola každoročne svojim študentom ponúka. Spracovala: Bc. Vlasta Vilhanová Foto: žiaci SOŠ IT

16


zo života školy

Besedy, súťaže, projekty

školský rok 2013 / 2014 veľmi silnú správu, takú, ktorej by sa dobrý manažér najradšej vyhol. Netreba veľa hovoriť, ale dávať si pozor na obsah a spôsob doručenia správy tak, aby motivovala už v čase doruče-

Netradičné vyučovanie

Odborný výcvik sa v prvom ročníku študijného odboru pracovník marketingu mobilného operátora v pondelok 23. 9. 2013 zrealizoval netradične - formou vzdelávacej prednášky a prostredníctvom workshopu. Tento spôsob vyučovania priniesol žiakom možnosť vo väčšej miere spoznať problematiku komunikácie a aktívne sa zapájať do vyučovacieho procesu. To všetko aj vďaka nášmu hosťovi PhDr. Ľube Dankovej z Centra voľného času JUNIOR Banská Bystrica, ktorú sme si pozvali medzi nás. Komunikácia v práci manažéra tvorí až 70 - 80 % a ostatných 30 - 20 % konkrétna práca. Preto sme sa v školskom vzdelávacom programe tohto študijného odboru v prvom ročníku na odbornom výcviku zamerali hlavne na ňu. Aj nulová komunikácia tlmočí

17

nia. Mnohí z vás si možno povedia: „Veď čo už môže byť ľahšie ako rozprávať!“ A predsa nie je nič ťažšie. Nikdy by sme nemali podceňovať silu komunikácie. Veď to, čo raz povieme, môže nenávratne poškodiť vzťah a ublížiť ľudom, na ktorých nám najviac záleží. PhDr. Ľuba Danková sa preto vo svojej prezentácii zamerala na verbálnu a neverbálnu komunikáciu a rozvoj komunikačných zručností. Žiaci tak mali možnosť napísať si svoje meno hieroglyfmi, vyskúšať si rôzne typy komunikácie na „vlastnej koži“, spoznať, aké to je, keď neodstránime komunikačné

bariéry, ktoré nám ju sťažujú. Predviedli nám aj to, čo môže vzniknúť z informácie, keď ju prijímame sprostredkovane. Sprostredkovanie obsahu učiva touto formou bolo pre žiakov zaujímavé, pretože im prinieslo radosť z učenia a zvyšovalo ich entuziazmus. Keďže sa k žiakom pristupovalo citlivo, motivovalo to všetkých žiakov (rovnako priemerných aj talentovaných). To, čo sa naučili, využívajú teraz v každodennej komunikácii i na iných hodinách. Zlepšila sa interakcia medzi žiakom a učiteľom a vznikla aj priama spätná väzba medzi nimi. Došlo k upevňovaniu a uchovávaniu si poznatkov. Vďaka motivačnej zložke sa u nich zvýšila aj miera pozornosti. V závere vyučovacej jednotky si žiaci overili svoje vedomosti prostredníctvom testu, v ktorom mali určiť pomocou obrázkov signály tela zobrazených postavičiek.

Záložka do knihy spája školy

Pri príležitosti Medzinárodného mesiaca školských knižníc aj tento rok zorganizovala Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave 2. ročník celoslovenského projektu pre stredné školy pod názvom Záložka do knihy spája školy. Cieľom projektu je nadviazanie kontaktov medzi slovenskými strednými školami a zároveň podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh, ktoré žiaci kreslia ľubovoľnou technikou. Do projektu sa zapojilo približne 140 žiakov prvého ročníka, ktorí si preverili svoje výtvarné znalosti, prepojili ich s vlastnou fantáziou a vytvorili naozaj pekné kúsky. Obzvlášť zaujali záložky venované téme 1150.

A o tom, že sa im tento spôsob vyučovania páčil, svedčil aj spontánny potlesk, ktorým ho odmenili a ktorým zároveň poďakovali PhDr. Ľube Dankovej za jeho atraktívny priebeh. Autor: Bc. Vlasta Vilhanová Foto: Mgr. art. Peter Lukáč

výročia príchodu Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu.

18


zo života školy

školský rok 2013 / 2014

Kurz ochrany života a zdravia

Na základe druhu školy a počtu prihlásených žiakov nám bola pridelená partnerská škola z Nových Zámkov, s ktorou sme zrealizovali vzájomné preposlanie najkrajších záložiek. Záverečné vyhodnotenie celoslovenského projektu bude zverejnené 30. novembra 2013 na webovom sídle Slovenskej pedagogickej knižnice.

Autor: Mgr. Zuzana Zajacová

Beseda s Austrálčanom

Pedagogickí zamestnanci našej školy čoraz viac využívajú vo vyučovacom procese netradičné formy vyučovania. Výnimkou nie je ani vyučovanie anglického jazyka. Aj z tohto dôvodu sme už po druhýkrát privítali v našej škole hosťa, ktorý pricestoval až z ďalekej Austrálie. Do you have a girlfriend? What is your job? Where do you live? What is the mentality of people of Australia? Have you ever seen a ghost? Na stretnutí odzneli tieto a mnohé iné otázky. Niektorí žiaci si ho pamätali z minulého školského roka, iní sa s Danom stretli prvýkrát. To, že sa k nám opäť vrátil, svedčí o tom, že sa mu

19

u nás páčilo. A ako sa páčilo stretnutie s ním žiakom? Tu je jedna z reakcií zúčastnených: He was very funny guy. He likes listening to rock music, for example Metallica, AC/ DC and Led Zeppelin. He was at Metallica concert. He doesn´t have a girlfriend. He likes Slovak beer and Slovak hockey. Beer in Australia is more expensive than in Slovakia. He doesn´s like kanguroo meat. His father was born in Slovakia, in Banska Bystrica. His mum was born in Australia. He has two siblings, one brother and one sister. He works in IT technology in Melbourne. He likes Slovak women more than Australien women.  He travelled to Slovakia four times. He has come to Slovakia for three weeks. He is fourty-two years old. Nice to meet you, Dan! See you later!

Boys from III.D Pripravila: Mgr. Zuzana Vetráková

Ochrana života a zdravia integruje postoje, vedomosti a zručnosti žiakov zamerané na ochranu života a zdravia v mimoriadnych situáciách, tiež pri pobyte a pohybe v prírode, ktoré môžu vzniknúť vplyvom nepredvídaných skutočností ohrozujúcich človeka a jeho okolie. Týmto skutočnostiam sme prispôsobili aj program Kurzu ochrany života a zdravia, ktorý sa uskutočnil v čase 11. až 13. 9. 2013. V pondelok sme sa vybrali turistickým chodníkom na vrch Urpín. Počas nášho presunu zo školy však začalo intenzívne pršať, a tak sme museli zrealizovať náhradný program. So žiakmi sme navštívili Pamätník SNP v Banskej Bystrici. Tu si mali možnosť pripomenúť udalosti z obdobia druhej svetovej vojny a Slovenského národného povstania. Katastrofálne následky počínania tých, ktorí si život a zdravie nechránili. A nielen svoj, ale aj miliónov iných ľudí vo svete. Na záver sme si pozreli autorskú výstavu k 70. narodeninám známeho výtvarníka Mariána Mikloša pod názvom „Maľovaná krása a čaro kresaného dreva.“ V utorok nás privítalo krásne slnečné ráno, a tak sme mohli pokračovať v pôvodnom programe a vykročiť do Laskomerskej do-

liny. Naším cieľom bolo futbalové ihrisko. Tu sme žiakom prezentovali niekoľko aktuálnych a zaujímavých tém. Oboznámili sa s pravidlami cestnej premávky a o tom, že zákon o cestnej premávke neplatí len pre vodičov. Ďalšou témou bolo poskytnutie prvej pomoci pri úrazoch a zraneniach, ale aj v prípade bezvedomia. Po diskusii o skúsenostiach žiakov s poskytovaním prvej pomoci niekoľkí dobrovoľníci názorne predviedli oživovanie človeka v bezvedomí a uvedenie postihnutého do stabilizovanej polohy.

Žiaci sa venovali aj ochrane životného prostredia. Dozvedeli sa ako udržiavať životné prostredie, ako môžu pomôcť udržiavať čisté ovzdušie, vodu a pôdu. A aby sme našli cestu späť, predviedli sme žiakom, ako sa zorientovať v teréne pomocou buzoly. V piatok sme prispeli k ochrane nášho zdravia, ktorého neodmysliteľnou súčasťou je aj zdravé životné prostredie, úpravou a vyčistením okolia našej školy. A o tom, že žiaci urobili kus užitočnej práce, svedčilo osem vriec nazbieraných odpadkov. Kurz ochrany života a zdravia sme ukončili názornými ukážkami prác zručných remeselníkov na Radvanskom jarmoku v Banskej Bystrici. Autor: Bc. Vlasta Vilhanová Foto: Mgr. art. Peter Lukáč Bc. Miloslav Lichý

20


finančné vzdelávanie

Zmaturoval som, čo ďalej?

Ste štvrtáci a o chvíľu budete maturovať. Úspešne zvládnutou maturitnou skúškou prestávate byť žiakmi a zamýšľate sa nad budúcnosťou, nad tým, kam bude váš život smerovať ďalej. Jednou z možností je aj samostatné podnikanie - živnosť. Ak si zvolíte tento smer, budú pre vás dôležité informácie o podnikateľskom bankovom účte. Živnostníci nie sú povinní zriadiť si účet v banke. Ale položme si otázku, kto v dnešnej dobe obchoduje len s hotovosťou? Bezhotovostná platba je súčasťou každodenného života. Bankový účet, platobná karta a internetbanking sú prostriedky, bez ktorých si už obchodný styk nevieme predstaviť. Ak už vlastníte svoj súkromný účet v banke, môžete ho súčasne využívať aj na podnikanie. Odporúča sa však mať účet, ktorý je výhradne určený len pre podnikateľské účely (nebudete prostredníctvom neho napr. platiť v obchode s potravinami). Dôvody, prečo je dôležité zriadiť si podni-

21

finančné vzdelávanie kateľský účet sú: Pre vás aj pre vášho účtovníka je lepšie mať oddelené súkromné platobné operácie od podnikateľských. Z bankových výpisov si viete bez pracného študovania spracovať svoju finančnú analýzu. Viete, koľko peňazí ste investovali a do čoho. Zároveň máte prehľad o vašich príjmoch. Bankový výpis je účtovný doklad, ktorý musíte archivovať. Tento doklad podlieha aj rôznym kontrolám, napr. daňový úrad môže kontrolou získať aj prehľad o súkromných výdavkoch. Ak si dáte spracovať účtovníctvo externou firmou, musíte počítať s tým, že väčšina účtovníkov si cenu svojej práce fakturuje podľa náročnosti a počtu účtovných dokladov. Ak by ste nemali zriadený osobitný účet, platili by ste určite viac. Ak by sa vám v súvislosti s podnikaním stalo, že sa dostanete do platobnej neschopnosti a budete pod exekúciou, exekútor vám siahne v prvom rade na podnikateľský účet. Firemný účet aj súkromné účty by ste nemali mať v tej istej banke. Je to výhodné aj z hľadiska rozloženia rizika. Na Slovensku väčšina bánk ponúka špeciálny produkt: podnikateľský účet. Tento účet je samozrejme prispôsobený požiadavkám podnikateľa. Napríklad: - Bežný účet má obmedzený výber peňazí z bankomatu, za ostatné výbery sa platí, účet pre podnikateľa nie. - Na podnikateľskom účte máte povolené prečerpanie k účtu (tzv. debet), všetky transakcie (realizácia trvalých príkazov, bezhotovostné vklady, odoslané príkazy na platbu) sú bez poplatkov.

Pripravila: Ing. Karolína Hukelová

Hrebeňovka Ak chceš byť správnym podnikateľom, zriadiš si v niektorej banke svoj vlastný ................ účet. (Chýbajúce slovo doplňte z hrebeňovky.)

1. Živnostenský zákon upravuje ......... a povinnosti živnostníka. 2. Okrem podnikateľského účtu máme možnosť využívať aj ........ účet. 3. Názov ochranného kódu, ktorý musíme zadať pri výbere peňazí z bankomatu. 4. Ako sa volá doklad o stave nášho účtu, ktorý nám vydá banka? 5. Podnik jednotlivca sa nazýva ......... 6. Ak je podnik v dlhodobej platobnej neschopnosti, je mu štátom pridelený ........... 7. Každý účtovný doklad musíme ..............niekoľko rokov. 8. Prevod peňazí sa nazýva ................ . 9. Možnosť platenia peňazí bezhotovostne pomocou internetu sa nazýva ................. 10. Osoba, ktorá vykonáva podnikateľskú činnosť ............... 11. Ak nemôžeme uhrádzať svoje finančné záväzky, máme platobnú ................ 12. Napíšte názov inštitúcie, v ktorej si otvoríme podnikateľský účet. 13. Vlastný podnikateľský účet nám pomôže urobiť si svoju finančnú ...................... . Pripravila: Ing. Karolína Hukelová

22


život na strednej

život na strednej Biatlon sa rozdeľuje na niekoľko druhov pretekov. Patria medzi ne vytrvalostné preteky, rýchlostné preteky, stíhacie preteky, preteky s hromadným štartom, preteky štafiet, preteky družstiev, super šprint a miešané štafety. Ja reprezentujem v kategórii

Ako ich nepoznáme

Nikola Lapinová, IV. C Stretávame ich denne a možno s nimi chodíme aj do jednej triedy. Myslíme si, že ich poznáme. A aj napriek tomu o nich nevieme všetko. V tomto vydaní školského časopisu vám predstavíme vašu spolužiačku, o ktorej by ste mali vedieť, že okrem učenia sa venuje aj biatlonu a v tomto športe dosahuje vynikajúce výsledky. Okrem svojho najväčšieho úspechu, 7. miesta na Majstrovstvách sveta v biatlone v Taliansku, sa môže pochváliť aj ďalšími. Patrí medzi nich 2. miesto na majstrovstvách Nemecka, 2. miesto v Stredoeurópskom pohári v Poľsku, na Zimnej olympiáde v Insbruku skončila ako 37. a štrnásťkrát získala 1. miesto v Slovenskom pohári v Biatlone. ,,Biatlonu sa venujem už od svojich deviatich rokov. Je to šport, ktorý kombinuje beh na lyžiach so streľbou na cieľ. Mám o štyri roky staršieho brata, ktorý sa tiež venuje biatlonu. Niekoľkokrát ma vzal so sebou na tréning do Vojenského športového centra Dukla

23

v Banskej Bystrici a mne sa to natoľko zapáčilo, že som sa aj ja začala tomuto športu venovať. V súčasnosti reprezentujem klub VŠC Dukla Banská Bystrica. Športu sa venujem už 11 rokov a mojim najväčším úspechom je doposiaľ 7. miesto na Majstrovstvách sveta v biatlone v Taliansku v roku 2010. Úspechy som začala dosahovať už od samého začiatku a možno to bolo rozhodujúcim faktorom, prečo sa tomuto športu venujem dodnes.

dorastenky Slovenskú republiku vo všetkých disciplínach. Tento šport ma napĺňa a chcela by som sa mu venovať aj naďalej. Mala som to šťastie, že aj škola a študijný odbor, ktorý som si vybrala, bol mojou šťastnou voľbou. Škola mi umožnila aj počas štúdia venovať sa tomuto športu a reprezentovať svoju krajinu, za čo som jej vďačná. Dokázala som skĺbiť tréningy, reprezentáciu a prípravu na vyučovanie tak, aby som úspešne zvlá‑ dala obidve veci. Už som vo štvrtom ročníku a čaká ma maturita. Tak mi držte palce.“

Nikolke k dosiahnutým úspechom gratulujeme a prajeme ešte veľa ďalších športových výkonov a dobrých študijných výsledkov. Pripravila: Bc. Vlasta Vilhanová

24


život na strednej

tvorba našich žiakov

Keď duša prahne Ten pocit, keď duša prahne, zmysel stráca a láska z tela vytráca sa. Už nevládzem, pri boji s citmi o sily prichádzam. Už neviem, čo robiť mám, cestu správnu stále hľadám, každým krokom zmysel lásky strácam. V zúfalstve bláznim, všade len blúznim. Blúdim, no cesty späť viac niet.

Kresba: Jana Figurová, IV.B

Autor: Bianka Kováčiková, II. F

Keď nastane tma Bola prestávka, keď som cítila vo vrecku vibrovať telefón. Na displeji sa mi zobrazilo ,,neznámy“, keďže som nemala clipko. ,,Prosím?“ zdvihla som neisto. ,,Drobec?“ počula som mamin hlas veľmi slabo. Spolužiaci v triede hučali, naháňali sa a ja som zúfalo vybehla von z triedy, aby som lepšie počula. ,,Haló?“ Z druhej strany sa mi prihováralo len hučiace ticho.

skvelá grafika skvelá Matúša grafikaFeňáka, III. A 25

,,Mama?!“ kričala som cez celú chodbu, no mama nereagovala. Hovor bol už ukončený. Celú hodinu som bola mimo. Rýchlo som si čarbala poznámky do zošita a vôbec som nepočúvala starého prírodopisára. Na hodinky som sa pozerala každých tridsať sekúnd a čakala som na vytúžený zvuk zvončeka. Ani som sa neobula , ešte v prezuvkách som sa rozbehla na autobus domov a vytáčala som mamine číslo. ,,Nepočula som ťa,“ povedala som hneď ako zdvihla. ,,Maťko je v nemocnici.“ Veľmi som jej

liter-a-túra 26


život na strednej nerozumela lebo plakala. ,,Nerozumiem,“ zamračila som sa. ,,Maťko je v nemocnici,“ zopakovala. ,,A ty si s ním?“ ,,Nie, aj s ocinom sme už v práci. Doma budeš sama. Musím už končiť. Pá.“ ,,Ahoj,“ povedala som, ale už ma nepočula. Nastúpila som do autobusu a sadla som si na to isté miesto, na ktoré som si sadala posledné dva týždne. So závisťou som sa pozerala na dievča vedľa mňa s krásnym ruksakom. I keď som bola už piatačka, stále som mala tú istú aktovku z prvého ročníka, ktorú mi daroval krstný. Už dávno nebola taká pekná. Ale čo? Vždy, keď som mame navrhla nový ruksak, moju túžbu pochovala tou istou vetou: ,,Nemám na to peniaze.“ Dlho som to nechápala. Pivo a cigarety boli v našom košíku každý deň. ,,A na to peniaze sú?“ pýtala som sa mnohokrát, keď som sa iba smutne mohla pozerať na ruksak za tristo korún.. Vybehla som malým kopčekom. Šmýkalo sa mi na blate. Odomkla som vchod a vybehla na tretie poschodie. Chodby bytovky voňali novotou. Náš byt zapáchal cigaretami. Topánky som nechala rozhodené na chodbe. Aktovku som si hodila do izby a ešte s bundou som vletela do kuchyne. Na stole som mala odkaz. ,,Ivček, v detskej na stole máš gumičky a lentilky. Tieto veci sú Maťkove, zanes mu ich. Na večeru si daj zemiačiky. Acidko je v chladničke. Pozor! Už je otvorené.“ Vzdychla som si. Dobre som vedela, že návštevné hodiny sú len do štvrtej.

27

tvorba našich žiakov A to je už takmer štvrť. Zobrala som tašku zo stola, obula som sa a zamkla som dvere. Znovu som zbehla tým istým zablateným chodníkom a rýchlo som šla do nemocnice. Nebola ďaleko. Najviac pár minút. Nevedela som kam, a tak som sa opýtala nejakej tety. S úsmevom mi ukázala dvere hneď oproti. Povedala mi aj na akom poschodí je oddelenie. Poďakovala som sa a vošla som do veľkých sklených dverí. Zazvonila som na zvonček. Po

chvíli sa ozvalo chrapčanie a hneď niečí hlas. ,,Prosím?“ ,,Ja som prišla za bratom.“ ,,Počkaj,“ počula som sa a veľké biele dvere sa rozleteli. ,,Ty si Maťova sestra?“ Prikývla som. ,,On ale nemôže prijímať návštevy a si príliš malá na to, aby si mohla ísť na oddelenie.“ ,,Už mám deväť a trištvrte!“ zamračila som sa. Fajn. Ďalší dospelák. Neznášala som ich. Bolo ich plno a všetci sa ku mne

správali ako ku dieťaťu. Nikto ma nepočúval. Vraj nemám názor. Vraj nemôžem toto. A nesmiem vidieť to. Vraj by som nemala ísť tam a mala by som robiť takto. ,,Aha. Tak mu dáte toto?“ opýtala som sa s strkala som jej do rúk igelitku. ,,Samozrejme. Chceš odovzdať aj nejaký odkaz?“,,Nie, vďaka. Dovi.“ Vôbec som nečakala na jej odpoveď. Zdrhla som a ešte dlho som sa túlala po sídlisku. Chladný, jesenný vietor ma štípal na tvári a krku. Bola už tma a pouličné lampy sa pomaly rozsvecovali. Keby mi nebola zima, určite by som nešla domov tak skoro. Byt bol prázdny a zahaľoval sa do tmy. Bála som sa. Nie tmy, ale toho, čo je v nej. Keď som bola doma s bratom sama, vždy ma strašil, vyskakoval na mňa spoza rohov a zo skrine a teraz som sa bála. Rýchlo som utekala od jedného vypínača k druhému až kým sa všade nesvietilo. Zapla som si televízor. Desilo ma ticho a iba slabé hučanie chladničky či vietor odierajúci sa o okná. Prezliekla som sa do pyžama a ľahla som si na gauč. Prikrývku som si poťahovala cez hlavu a snažila som si nahovoriť, že je tu so mnou ešte niekto. Zrazu vypla elektrina. Čo si to nahováram? Ležím tu sama. V tme

a v desivom tichu. Vedela som, že v kuchyni máme sviečky. Bojazlivo som vyšla z postele. Utekala som. Myslela som si, že ma nejaké strašidlo potiahne pod posteľ, veď som bola ešte dieťa. Zapálila som si tri sviečky. Osvetlili sotva polovicu kuchyne. Vonku začalo pršať. Kvapky dažďa udierali na okná. Mama mi nedvíhala mobil. Sviečky boli malé. Dohárali rýchlo. Syčali a dymili, až napokon úplne zhasli. Chvíľu som tam ešte sedela a oči som ostražito upierala do tmy. Postavila som sa a poslepiačky som sa snažila vojsť do izby a nájsť posteľ. Musela som prekonať vlastný strach. Autor: Nicole Jadroňová, II. F Kresba: Rebeka Štrbová, I. B Ľudmila Stankovičová, II. B

Kresba v pozadí: Denis Považanec, I. B

28


život na strednej

Virtuálny svet (poviedka na pokračovanie) Patrik sa prebral až ráno. Pretrel si oči a zistil, že leží v koči a oproti nemu sedí žena, ktorá ho zachránila. ,,Už je hore. Zastav!“ zakričal. Koč sa pomaly zastavil a vstúpil do neho kočiš. Patrik si všimol, že to je tiež muž zo včerajška. Usadil sa vedľa ženy a hlboko sa zadíval na Patrika. ,,Si v poriadku chlapče?“ ozval sa po chvíli. ,,Áno. To vy ste ma zachránili predošlú noc?“ opýtal sa Patrik. Žena prikývla a odhalila svoje žiarivo biele zuby. ,,Napi sa. Isto si smädný,“ povedala a podala mu kožený vak s vodou. Hltavo vypil všetku vodu. Bola studená, ale dobre mu padla. ,,Takže,“ začal muž, keď podal prázdny vak žene, ,,myslím, že nevieš, kde si a ako si sa tu ocitol, však?“ ,,Nie, neviem,“ pokrútil hlavou Patrik a hodil spýtavý pohľad na ženu. Zbadala to a povedala: ,,Teraz si v našom svete. Priviedla ťa sem vedma, ktorá vie cestovať inými svetmi. Kedysi dávno, keď túto krajinu ovládol zlý tyran menom William a priviedol sem príšery, ktoré si videl v noci, predpovedala, že sem privedie chlapca, ktorý nám pomôže zvrhnúť tyrana. A preto si tu. A mimochodom... Volám sa Zoey a môj spoločník je Francis,“ zakončila svoje rozprávanie Zoey. ,,Ale prečo práve ja? Veď ani len neviem, ako bojovať!“ povedal Patrik. Bál sa a niet sa čomu čudovať. Včera bol len obyčajný chlapec, kto-

29

tvorba našich žiakov rý sa nevie ubrániť ani výsmechu v škole a dnes tu má bojovať s tyranom a zachraňovať tento svet! ,,Neboj sa, vieš!“ povedal Francis. ,,Vedma ti predala všetky potrebné bojové poznatky. S mečom v ruke si prakticky neporaziteľný. A keď sme už pri zbraniach, toto mi zanechala vedma predtým, než nás opustila.“ Francis nadvihol sedadlo vedľa Patrika a vytiahol odtiaľ dlhý predmet zabalený v látke. Opatrne ho podal Patrikovi. Patrik zobral ťažký predmet do rúk. Opatrne zložil látku. To, čo videl, mu vyrazilo dych. Bol to Abbadonský drtič. Zbraň z jeho hry!

Rebríkom na Mesiac Mesiac sa túla nočnou oblohou, zatiaľ čo zem striebrom zalieva. Milióny hviezd vytvárajú miliardy obrazov, ktoré si len tí najvšímavejší predstavia. Zaliaty striebrom pod hviezdnymi obrazmi stojím ja, s pohľadom na Mesiac upretým. Už dlhšie je vo mne silná túžba, túlať sa po oblohe spoločne s ním. Cítim, že teraz je tá správna chvíľa, naplniť môj dávny plán. Strieborný tulák sa na mňa díva, čaká, čo vykonám. Svoj malý rebrík si pripravím, ale na Mesiac ním nedosiahnem. Preto všetky rebríky sveta v jeden spojím a o tú najväčšiu hviezdu ho opriem. Rýchlo vystupujem po rebríku, k tomu, čo ma vždy priťahovalo. Ligotavé drahokamy okupujúce oblohu a ich Strieborný pán, to ma vždy fascinovalo.

Autor: Matúš Feňák, III. A

Preto vystupujem stále vyššie a vyššie, stávam sa hviezdnym návštevníkom. Som k nim stále bližšie a bližšie, poctia ma úsmevom, keď prebudím ich dotykom. Prebudené žiaria oveľa jasnejšie, žiadne pozemské svetlo sa im nemôže rovnať. Ony boli predurčené byť krajšie, pri nich zaspávame, o nich sa nám bude snívať. Poháňaný ich energiou a krásou, blížim sa ku koncu rebríka, prechádzam hviezdnou bránou, od radosti a nedočkavosti už ani nedýcham. Konečne na tú najväčšiu hviezdu vkročím, no hneď v tom aj opúšťam ju. Zoskočil som a teraz vesmírom letím, kým nepristanem do mesačného prachu. Strieborný tulák ma víta, ukazujúc mi to, čo on celú večnosť vída. Nekonečný vesmír hýriaci farbami je to miesto, ktoré neskutočné tajomstvá skrýva. A tak sa vydávam s Mesiacom tieto tajomstvá odkrývať. Naveky nočnou oblohou a vesmírom spoločne sa budeme túlať.

Kresba: Daniela Pršancová, I. A

Kresby: žiaci, I. A

Autor: Denis Riečan, I.B

30


život na strednej

školský rok 2013 / 2014

Navždy sa zachová v pamäti stužková... Vo štvrtom ročníku majú žiaci veľa povinností s prípravou na maturitné skúšky. Okrem skúšky dospelosti ich však čaká aj stužková slávnosť, ktorá je poslednou bodkou za bezstarostným životom na strednej škole. Chlapci to majú jednoduchšie. Nejedna maturantka si však vzdychne: „Čo na seba?“ Každá by chcela byť hviezda a ohúriť všetkých naokolo. Zdĺhavej príprave sa nevyhne žiadna z nich. Dokonale zladiť šaty, topánky, vybrať doplnky, premyslieť make-up a účes. To bude fuška. Aby sme vám toto rozhodovanie uľahčili, prinášamevám niekoľko užitočných rád , ako si správne vybrať šaty. Tu sú: 90 – 60 – 90. Ideálne miery. Nie každá sa nimi môže pochváliť (ja tiež nie pozn. autorky ). Správny výber šiat však zachráni aj menšie či väčšie odchýlky od súčasného ideálu dokonalej postavy. Vaša postava je ideálna, Ako si pomôcť, keď vrchnej miere niečo do 90cm chýba? ale vrchná miera je viac ako 90 cm? Ak disponujete menším rozmerom, ako je horných 90cm, vyhľadajte šaty, ktoré túto partiu zvýraznia. Dobrú prácu odvedie „áčkový“ strih šiat, ktorý zvýrazňuje ženskú siluetu, konkrétne na prsia však upozorní strih bez ramienok, prípadne nariasený alebo zdobený dekolt.

A čo, keď všetky vaše rozmery presahujú ideálne miery? Nevadí.

Ženy s plnšími tvarmi sa často šatám vyhýbajú a radšej volia kombináciu sukne a topu, čím zvýraznia pás. Podobne môžete postupovať aj pri výbere šiat. Hľadajte modely s opaskom, ktoré opticky predelia krivky a vyčarujú potrebný ženský pás.

31

Ak ste nižšej postavy, chýbajúce centimetre vyvážite správnym strihom šiat. Voľte jednoduché a obtiahnuté siluety, dĺžku tesne nad alebo tesne pod kolená a dekolt bez ramienok. Zdobenie šiat by sa malo držať vertikálnych línií.

Čo na seba, keď máte o niekoľko centimetrov viac v obvode bokov?

Tento ženský typ postavy zvýrazníte obtiahnutým topom a „áčkovou“ sukňou. Dobre to vie aj majiteľka najslávnejšieho pozadia na svete JenniferLopez, ktorá je dokonalým príkladom, ako takéto šaty nosiť.

Vyhýbajte sa voľným a beztvarým strihom, ktoré vám zbytočne pridajú na objeme. Voľte „véčkové“ alebo „srdcové výstrihy“ a šaty s výrazným detailom v spodnej časti. Môže to byť nakladaný diel sukne, farebná aplikácia alebo riasenie. Práve to dodá celému outfitu súmernosť a eleganciu.

Ak nemáte ideálnu výšku?

Aká farba okrem zelenej bude na vašej stužkovej prevládať? Tejto sezóne vládne fialová farba v kombinácii s čiernymi doplnkami. Nezabudnite tiež na vysoké opätky. Veríme, že smematurantkám pri výbere šiat pomohli a želáme im, aby sa tento večer navždy zachoval v ich spomienkach. A nezabudnite. Najdôležitejšie je, aby ste sa v šatách, ktoré ste si vybrali, cítili dobre. Pripravila: Mgr. Martina Čačková Kresby: Mgr. Martina Čačková

32


život na strednej

tvorba našich žiakov

humor na záver

Počuli sme na hodinách: Ekonomika

Učiteľka: Aká je to materiálna služ" ba? " Žiak: Keď zomrie moja babka, ja zde" dím jej majetok a obaja budeme šťastní."

Ekonomika: Učiteľka: "Aké uspokojenie vám prináša napríklad tabuľa?" Žiak: "No, keby letela von oknom, tak by mi nejaké aj priniesla!" Slovenský jazyk: Učiteľka: "Kto mi zobral moju stoličku?!" Žiak: "Pani súdružka učiteľka, prosím, to som bol ja. Je na chodbe." Telesná výchova: Učiteľ žiakovi: "Si tučný. Behaj!"

Marketing: Učiteľka: "Paľo, meškáš!" Žiak: "To vážne?" Úvod do sveta práce: Žiak, ktorý pravidelne mešká na prvú hodinu konečne príde. Učiteľka: "Aj ty si z tejto triedy? Už si tu niekedy bol?" Žiak: "Je možné, že aj nie." Služby mobilného operátora: Učiteľ píše dátum na tabuľu. Otočí sa k triede a povie: Kontrolná otázka: Aký je rok?" " Motto na maturitnom oznámení: Idem. Nezapisujte ma. Prídem." " Pripravili: Nicole Jadroňová Bianka Kováčiková

Okom nášho fotografa alebo neuniklo nám

Viete, že v niektorých našich obchodoch sú akciové ceny pre solventných a normálne ceny pre sociálne slabšiu vrstvu? Presvedčte sa!

é fotografi e Filipa Skvel Majerčíka, IV.A 33

Foto: Matúš Šimko 34


Časopis Strednej odbornej školy informačných technológií 3/2013  
Advertisement