Page 1

09

Kvalitetsløft

SOS Travel

13

Ydelser i vækst

Årsrapport 2011

SOS Health

17

Nye muligheder

SOS i Kina


Forsiden: SOS Internationals specialtrĂŚnede vagtlĂŚger varetager blandt andet redningstjenester under polarlignende forhold ud for Hammerfest i Nordnorge.


SOS International er en assistancevirksomhed i stabil vækst. Også 2011 har både økonomisk og udviklingsmæssigt været et godt år – denne årsrapport vil give et indblik i hvordan. Rapporten indledes med en kort introduktion til SOS Internationals forretningskoncept, partnerskabsfilosofi og forskellige produktområder. Herefter følger en række artikler om årets vigtigste begivenheder i relation til SOS Internationals kunder. Regnskabsdelen giver indsigt i SOS Internationals økonomiske nøgletal samt forventningerne til fremtiden. Bagerst i publikationen er der mulighed for at se mere detaljeret på tallene.

” 04

Introduktion

06

2011 i korte træk

Forretningsudvikling Sos Travel Sos Technical Sos Health Akutlægehelikopter Cost Control Sos International i Kina

18

Ledelsesberetning

Resultatopgørelse Balance Særlige forretningsmæssige risici Forventninger til fremtiden Corporate Social Responsibility – omverden og medarbejdere

25

Årsregnskab 1. januar – 31. december 2011 Tal og tabeller

Indholdsfortegnelse / 3


INTRODUK TION

Akut personlig assistance – når som helst og hvor som helst

Hver dag året rundt yder SOS International akut personlig as-

ner, myndigheder, internationale alarmcentraler, sygehuse

sistance overalt i verden. Det sker fra døgnåbne alarmcentra-

samt private og offentlige virksomheder, primært i Norden.

ler i Danmark, Sverige, Norge og Finland. SOS Internationals

De benytter SOS International som professionel outsour-

særlige ekspertise er at sætte de rigtige kompetencer i spil i

cingpartner og leverandør af forskellige assistanceprodukter

enhver situation – hurtigt og hvor som helst. Eksempelvis til

– heriblandt skræddersyede white label-løsninger inden for

at hjælpe forsikrede, der kommer til skade, bliver syge eller

Travel Assistance, Roadside Assistance, Medical Treatment,

kommer ud for uheld på rejsen. SOS International beskæfti-

Health Service, Home/Alarm, Crisis Management og Track-

ger ca. 730 medarbejdere. De repræsenterer 20 forskellige

ing. I Danmark administrerer SOS International den offentlige

nationaliteter og behersker tilsammen over 30 forskellige

rejsesygesikring på vegne af Danske Regioner (”det gule

sprog. Desuden har SOS International flere end 20 service-

kort”).

kontorer globalt samt over 800 tilknyttede læger, sygeplejersker og psykologer. SOS International ejes af 16 af de største

Ø konomisk fordel agtig e l øsning er

nordiske forsikringsselskaber.

Kernen i SOS International er viden, erfaring og en stab af dygtige medarbejdere, som arbejder professionelt, effek-

En professionel outsou rcing partner

tivt og omkostningsbevidst. Platformen er unikke tekniske

SOS Internationals kunder er mange og forskellige – heri-

løsninger, der involverer et veludbygget netværk af pålidelige

blandt forsikringsselskaber, olie- og gasselskaber, bilkoncer-

og kompetente samarbejdspartnere overalt i verden. Også i

4 / Introduktion


SOS Internationals produktområder TRAVEL ASSISTANCE Verdensdækkende rejse- og medicinsk assistance – lige fra hjælp ved mistet bagage eller tyveri samt medicinsk behandling ved sygdom og tilskadekomst til hjemtransport, katastrofehåndtering og evakuering. ROADSIDE ASSISTANCE Hurtig og effektiv vejhjælp lokalt eller i udlandet – reparationer på stedet, bugsering af havarerede køretøjer og assistance ved ulykker. MEDICAL ASSISTANCE Evakuering, telemedicinsk konsultation og medicinsk beredskab til fjerntliggende områder – ofte på olieplatforme og lignende vanskeligt tilgængelige arbejdssteder.

SOS International har haft stor fremgang inden for national bilassistance. Her trækkes en forulykket bil op af grøften uden for Helsinki.

de nordiske lande har SOS International et stærkt netværk af bugseringsfirmaer, autoværksteder, psykologer, psykiatere, fysioterapeuter og andre sundhedsfaglige aktører. Med langt over en halv million sager om året forhandler SOS International sig til økonomisk fordelagtige løsninger af høj kvalitet på kundernes vegne. Sammen med optimerede processer og systematisk cost management er det nøglen til de store besparelser, som SOS International dag efter dag – og år efter år – sikrer kunderne.

HEALTHCARE SERVICE Erhvervsrelaterede services på sundhedsområdet samt individuelle helseløsninger, der sætter mennesker i stand til at tage vare på deres egen sundhed og psykiske velbefindende. SELF CARE Webbaserede selvhjælpsværktøjer der guider og støtter mennesker i at tage vare på deres egen sundhed og adfærd for at opnå bedre livskvalitet. EXPATRIATE ASSISTANCE Leverer det optimale beredskab for familier, der har bosat sig i udlandet i længere perioder – lige fra information om kulturelle forhold og sikkerhed til akut medicinsk assistance. CRISIS, RISK & SECURITY Hjælper organisationer og mennesker til at forberede sig på at håndtere storulykker, verdenspolitiske uroligheder, naturkatastrofer og andre sikkerhedsmæssige udfordringer. BUSINESS PROCESS OUTSOURCING Hjælper organisationer med at levere deres egne services bedre og mere omkostningseffektivt. HOME & PROPERTY Assistanceservices ved hændelser i forbindelse med hjem og ejendom, minimering af skader og resolut håndtering af problemsituationer som tyveri og vandskade.

Introduktion / 5


FORRETNINGSUDV I KLING

Ekspansion gennem opkøb og organisk vækst SOS International er inde i et sundt vækstforløb med nye produkter, ekspansion i Norden, virksomhedsopkøb og interessante muligheder på nye markeder.

”3in5” er navnet på SOS Internationals ambitiøse vækststrategi, der gennem øget salg og især nye opkøb skal tredoble omsætningen frem mod 2015. På trods af den internationale økonomiske krise har SOS International fortsat kunnet

Forbedring af processer, leverandørkontakt og kundeservice

generere organisk vækst i 2011 og har i løbet af året sonderet

Forbedringsprojektet READY, som gik ud på at minimere

mulighederne for opkøb af virksomheder, der matcher SOS

omkostningerne gennem hurtigere og mere effektive processer

International strategisk. Det har udmøntet sig i lovende forhandlinger, og det forventes, at konkrete aftaler kan offentliggøres i løbet af 2012.

– herunder nye digitale løsninger, har været en succes. I driftsafdelingerne er det lykkedes at effektivisere og samtidig indføre et mærkbart kvalitetsløft. Kontakten til eksterne leverandører på de store rejsedestinationer er blevet optimeret, hvilket forventes at bringe omkostningerne til hospitaler, læger, transporter, bugse-

Godt afsæt til n y e markedsandele På Technical-området er der stadig gode muligheder for

ringer og hjemtransporter yderligere ned til gavn for kunderne. Endelig er ”The SOS way of selling” sat på skinner i 2011. Det er en årskalender for planlægning af optimal kundekontakt og

organisk vækst inden for national assistance i Finland, Norge

kundeservice, som sikrer endnu bedre sparring og udvikling af

og Danmark. På Travel-området begrænses mulighederne for

den fælles forretning.

yderligere vækst i Norden af en i forvejen stor markedsandel. Derfor retter SOS International blikket mod eksempelvis de nye store vækstmarkeder i lande som Indien og ikke mindst Kina, hvor SOS International nu er etableret og er tæt på at få lukket de første aftaler. Der er således skabt et godt afsæt til at få andel i det kolossale marked inden for ”Acute Personal Help”, der vil udvikle sig i disse lande inden for de kommende år. Vækstpotentia le Vækstpotentialet inden for sundhedsområdet er stort. Dels er der et voksende fokus på personlig sundhed og et ønske om, at folk skal være længere på arbejdsmarkedet. Dels vil den demografiske og samfundsøkonomiske udvikling betyde, at det offentlige bliver stadig mere presset på serviceområdet. Det vil åbne yderligere op for et privat marked for sundhedsydelser, samt et offentligt marked baseret på smarte og omkostningsbevidste løsninger. Det er ikke alene i Norden, SOS International oplever denne udvikling. Også på det globale marked ses en stigende interesse for at kunne tilbyde Health Care-løsninger til ansatte, forsikringstagere og borgere.

6 / 2011 i korte træk


sos Internationals tjenester omfatter eksempelvis akutmedicinsk beredskab til olieplatforme i Nordsøen.


Vintersæsonen betyder ikke kun travlhed på skisportsstederne, men også i SOS Internationals alarmcentral. Hvert år sørger SOS Travel for hjemtransport af flere tusinde tilskadekomne skiturister.


SOS TR AV EL

Kvaliteten fik endnu et løft I 2011 lykkedes det alarmcentralen at overgå højsæsonen i 2010, som var den hidtil bedst afviklede i SOS Internationals historie. Samtidig sikrede et kontinuerligt fokus på cost management, at kundernes skadeudgifter blev minimeret.

Højsæsonen i 2010 var forbilledlig i forhold til antallet af

Skadeomkostningerne under stram styring

sager på alarmcentralen og afviklingen af dem. I 2011 fik kva-

Også i 2011 har skadeomkostningerne ved hjælp af cost

liteten endnu et løft. Bemandingen matchede sagsmængden,

management været under stram styring. Cost management

og svartiden på alarmopkald var kort. I forhold til 2010 var der

er en proces, der sikrer de lavest mulige omkostninger på de

gennemsnitligt færre sager i begyndelsen af sommeren, men

sager, SOS International håndterer på vegne af kunderne.

en pæn stigning i antallet af sager i slutningen af højsæsonen

Cost management-programmet omfatter tre faser: Kontrakt-

kompenserede i nogen grad for dette.

forhandling, Case Management og Cost Control, hvor omkostningerne styres før, under og efter den akutte fase. Det betyder, at SOS International blandt andet forhandler sig til fordelagtige rabataftaler hos leverandørerne, følger sagerne nøje fra start til slut for at undgå irrelevante og unødvendige udgifter samt tjekker den efterfølgende afregning for, at

Tusind, tusind tak… SOS Internationals alarmcentral modtager hvert år dusinvis af breve, e-mails og sms’er fra skadelidte nordmænd, danskere,

priser og aftaler er overholdt, samt at der ikke er afregnet for ydelser, som ikke er rimelige eller nødvendige. Denne indsats betyder typisk besparelser på op til 18% af kundernes totale skadeomkostninger.

svenskere og finner, der ønsker at udtrykke deres tilfredshed med den behandling, de har fået. Her er et lille udpluk fra 2011.

“Tak for en yderst behagelig tur hjem, med medfølelse og opmun­

Laveste klageprocent siden 2007 I alt modtog SOS Travel ca. 373.000 opkald og håndterede

tring fra læge Mads og sygeplejerske Lars Peter. Det var bare helt

over 170.000 rejseskadesager i 2011. Den gennemsnit-

fantastisk, hvilken indsats de ydede begge patienter på vej hjem.

lige svartid – dvs. tiden fra telefonopkaldet gik igennem,

Det var en meget positiv overraskelse, at der var en dansk læge ved min sygeseng. Det gav den støtte, jeg lige præcis behøvede på dette tidspunkt. Også en kæmpe tak til kontoret, hvor I bare har klaret det hele til UG.”

og til man havde en assistancekoordinator i røret – var 22 sekunder, hvilket er meget tilfredsstillende. Antallet af klager var nede på 0,25% af samtlige sager, hvilket er den laveste klageprocent siden 2007.

“Kære SOS International. I går aftes kom jeg endelig hjem til Sundsvall og blev indlagt til behandling på sygehuset. Det er en vidunderlig følelse! Med denne sms vil jeg gerne takke alle de personer på SOS International, som har taget hånd om min sag. I har alle gjort et fantastisk arbejde, og det er jeg uendelig taknemmelig for! Alt klappede som det skulle, og alle involverede var enormt søde og rare og med hjertet på rette sted. Så tak for en strålende indsats. Heldigt at I findes!”

“Fra det øjeblik, min mor blev indlagt på Mallorca, blev alt kaos i vores lille familie. For at gøre en lang historie kort, vil jeg bare sige, at takket være jer og de telefonsamtaler, jeg havde med jer hver dag, blev mit liv gjort lettere og tryggere. Det var en fantas­ tisk opfølgning, vi fik hver dag, og alt var lagt til rette for mig/os. Tusind, tusind tak for al den gode hjælp. I gør et fantastisk fint job.”

2011 i korte træk / 9


SOS TECHNI CAL

Gennembrud på national autoassistance SOS Internationals målsætning om at gøre sig gældende på national autoassistance i Danmark, Finland, Norge og Sverige er realiseret. Nu handler det om at vinde markedsandele.

I Sverige håndteres omkring 80% af den nationale autoas-

Voksende krav til tekniske l øsning er

sistance af SOS International. I Finland har samarbejdet

Et stort fokuspunkt i 2011 har været nye tekniske løsninger,

med et net af firmaer med bjærgningskøretøjer udmøntet

som kunderne og deres kunder stiller stadig større krav til.

sig i øgede markedsandele. I Norge har SOS International

Som white label-leverandør er SOS International med til

etableret sig med bugseringsnetværk bestående af selv-

både at udvikle løsningerne og levere indholdet til dem. Det

stændige bugseringsfirmaer fra nord til syd. Og i Danmark

kan være eksempelvis specialservices og apps, sporing af

kan SOS International via et nyetableret samarbejde med en

køretøjer, eller håndtering af opkald ved bilulykker fra auto-

storleverandør tilbyde landsdækkende vejhjælpsassistance

matiske e-call alarmer tilknyttet en SOS International 24/7

fra 46 stationer med en samlet vognpark på over 500 red-

vagtcentral.

ningskøretøjer. Det har allerede givet resultater i form af de første større forsikringskunder. SOS International går således ud af 2011 med en sammenhængende nordisk platform på Technical-området. T værgå ende nordiske l øsning er en fordel Reelt er der tale om et gennembrud for SOS International på den nationale autoassistance. Både forsikringsbranchen og

Eminent håndteret! Stort set alle forsikringskunder mener, at SOS Internationals alarmcentral lever op til deres forventninger. Nogle er endda så

området for national roadside assistance ser det som en klar

tilfredse, at de føler trang til at skrive et brev eller dele det på net-

fordel, at SOS International kan tilbyde seriøse tværgående

tet. Her er en af årets mange solstrålehistorier.

nordiske løsninger på flere relaterede produktområder. Også

En forsikringskunde hos et svensk forsikringsselskab fik proble-

i et vækstperspektiv er det interessant, fordi den største volu-

mer med sin motorcykel i Hamborg. I sin ferie var han på vej mod Gerolstein for at besøge nogle venner, inden han skulle videre

men ligger inden for national autoassistance. Også uden for

til Frankrig. Han ringede til SOS Internationals alarmcentral,

Norden er der vækstpotentiale på Technical-området, men

som straks kontaktede en samarbejdspartner i Tyskland for at få

det indgår ikke i SOS Internationals planer på kort sigt.

motorcyklen bjærget. Kunden gik på restaurant for at få lidt mad, mens han regelmæssigt blev opdateret om udviklingen i sagen. Efter et par timer blev motorcyklen transporteret til værkstedet,

Færre internationa le sag er

og kunden blev indlogeret på et hotel. Efter endt reparation

u nder mild vinter

kunne han genoptage sin motorcykelferie.

Efter en ekstraordinær stigning i antallet af internationale assistancesager i 2010 er SOS Technical tilbage på den

Nogle uger efter skrev en særdeles tilfreds motorcyklist følgende i et forum på internettet:

forventede vækstkurve for disse sager. I 2011 har der været

“Var så uheldig at havarere med min Ducce uden for Hamborg og

et fald på 6% i forhold til året før, heraf langt hovedparten på

ringede efter hjælp hos mit forsikringsselskab. Den procedure,

Rødt Kort – danskernes vejhjælpsordning i udlandet. Den

som de herefter satte i værk, var langt over mine forventninger.

væsentligste årsag har været en mild vinter sammenlignet

De ringede 4-6 gange om dagen og fulgte op på sagen, og de havde tilmed kontakt til tyske inspektører, som konstant rykkede

med det ekstreme vejrlig i 2010, som betød ekstra travlhed i

værkstedet. Og det var nødvendigt! Pelle Zethrin hos mit forsik­

alarmcentralen. Takket være en vellykket effektivisering har

ringsselskab var sammen med Gustav hos SOS International i

både budgettet og en høj kvalitet i sagsbehandlingen kunnet

København fantastiske. At nogen tager deres job så alvorligt,

holdes.

10 / 2011 i korte træk

kombineret med personligt engagement, er meget sjældent i 2011... Eminent håndteret!”


SOS Technical kan nu tilbyde en sammenhængende nordisk platform, hvilket betyder, at også bilister i Norge og Danmark kan rekvirere vejhjælp via SOS International.


Med Health-ydelser, der dĂŚkker hele spekteret, kan der sĂŚttes ind med prĂŚcis det niveau af faglighed, der er behov for i den enkelte situation.


SOS HE ALTH

Medicinske og sundhedsfaglige ydelser i vækst Med rådgivningscentre i både Danmark, Norge og Sverige har kunderne i løbet af 2011 fået adgang til en samlet nordisk 24/7-løsning fra SOS Health. Fra 2010 til 2011 er antallet af håndterede sager steget med 50%.

SOS Health’ målsætning om at tilbyde flere 24/7-tjenester

brugen af nye teknikker og metoder har været et særligt

inden for medicinsk assistance og sundhedsrådgivning på

fokusområde i 2011, desuden er der udviklet værktøjer til

tværs af de nordiske lande er for alvor realiseret i løbet af

dokumentation af besparelser og kvalitet, ligesom dialogen

2011. Traditionelt har SOS International taget sig af den avan-

med kunderne er blevet styrket.

cerede del af assistancen med eksempelvis akut medicinsk hjælp. Men i de seneste år er SOS International i højere grad

Langsigtede g evinster

gået ind i den præventive del med blandt andet sundhedsråd-

Med Health-ydelser, der dækker hele spekteret, kan der

givning, hvor der også er et stort markedspotentiale. I forhold

sættes ind med præcis det niveau af faglighed, der er behov

til 2010 har SOS Health håndteret 50% flere sager – i alt op

for i den enkelte situation, så de forskellige faglige kompe-

mod 20.000 sager er håndteret af personalet i SOS Health.

tenceniveauer kommer bedst muligt i spil. Det betyder både

Det skyldes ikke mindst nye kontrakter med store offentlige

en mere relevant rådgivning eller behandling for den enkelte,

og private virksomheder om blandt andet psykologisk rådgiv-

besparelser for kunderne og langsigtede gevinster som følge

ning og krisehjælp.

af bedre inddragelse af forebyggende elementer. En yderligere fordel er, at der kan udveksles data mellem de forskel-

Avancerede medicinske tj enester

lige niveauer – forstået på den måde, at patienten ”ejer” sin

SOS Internationals avancerede medicinske tjenester omfatter

egen journal, hvilket sparer administration og øger kvaliteten

blandt andet videokonferencer, telemedicin og akutmedi-

i behandlingen.

cinsk beredskab til fjerntliggende og vanskeligt tilgængelige arbejdssteder som olieplatforme i Nordsøen. Vagtlæge-

Ø konomisk fordel agtig e l øsning er

centralerne langs den norske vestkyst tager sig med jævne

I alt har SOS Health ca. 120 medarbejdere fordelt i Skandi-

mellemrum af alvorlige situationer, hvor der er risiko for tab

navien, hvoraf hovedparten er helsepersonale som læger,

af menneskeliv. Her bidrager de telemedicinske teknikker til

sygeplejersker, psykologer og terapeuter. Herudover har SOS

en hurtig og præcis diagnosticering samt en god koordinering

Health over 800 tilknyttede ressourcepersoner, som indgår i

med hospitaler, specialister og andre ressourcepersoner.

det medicinske, sundhedsfaglige og psykologiske beredskab.

SOS Internationals specialtrænede vagtlæger varetager

De største konkurrencemæssige fordele vurderes at være

eksempelvis redningstjenester under polarlignende forhold

netop den faglige kompetence og evnen til at skabe effektive

ud for Hammerfest i Nordnorge.

og økonomisk fordelagtige løsninger for kunder og slut­ brugere. I løbet af 2011 har SOS Health deltaget i flere store

Dækker hele spekteret

private og offentlige udbud, og nye kontrakter er kommet i

SOS Health driver nu i alt otte medicinske baser i Danmark,

hus. SOS Health står således godt rustet til den skærpede

Norge og Sverige med 24/7-beredskab inden for akut me-

konkurrence på området, der forventes i de kommende år.

dicinsk assistance, behandling og rådgivning. Samtidig er der blevet introduceret en række nye produkter, som retter sig mod alle markedssegmenter, således at SOS Health er i stand til at tilbyde sammenhængende løsninger, der dækker hele spekteret fra avancerede medicinske kompetencer til webbaserede forebyggende self service-programmer. Netop

2011 i korte træk / 13


AKUTL ÆGEHELI KO PTER

Tryghed på vingerne SOS International redder liv, hvor der er langt til akut- og specialhospitaler. Et forsøg med akutlægehelikopter i to danske regioner skal vise, om der er basis for en permanent ordning.

Region Nordjylland og Region Midtjyllands akutlægehelikopter lander i København på Rigshospitalets helipad.

SOS International leverede helikopter og mandskab, da

større er tidsbesparelsen. På hospitalets hjerteafdeling

Region Nordjylland og Region Midtjylland i juni 2011 skød

vurderer man, at den hurtigere reaktionstid øger overlevel-

en forsøgsordning med akutlægehelikopter til alvorligt syge

sesraten betydeligt.

og tilskadekomne i gang. Ordningen skal give borgerne i de to regioner tryghed og vished for hurtig lægehjælp, uanset

L æg ehelikopteren i n y T V2- serie

hvor man bor. Ligesom akutlægebilerne er helikopteren

Det er ikke kun politikerne og eksperterne, der følger for-

forsynet med medicinsk udstyr til avanceret overvågning og

søgsordningen intenst. Også mediemæssigt har interessen

behandling under transporten. Den er bemandet med en spe-

for helikoptertjenesten været stor. Blandt andet bliver der

cialuddannet anæstesilæge, en ambulancebehandler med

produceret en række udsendelser om helikopteren. De vil

præhospital erfaring samt en pilot. Ud over landingsfaciliteter

efter planen blive vist i dansk TV2’s programserie ”Alarm

ved hospitalerne er der etableret en vagtbase til mandskab

112 – Lægehelikopteren” i løbet af 2012. Optagelserne er

og materiel på Flyvestation Karup.

påbegyndt primo februar.

Hu rtig reaktionstid øg er over levelsesraten Politisk set er der stadig delte meninger om de danske akutlægehelikoptere. Men det kan konstateres, at forsøgs-

Syv måneder med akutlægehelikopteren I perioden fra 1. juni til 31. december blev der gennemført i alt 512 flyvninger, hvoraf de 111 blev afviklet om natten. 449 af flyvningerne

ordningen er en stor succes. SOS International-helikopteren

var akutte patientflyvninger. 294 gange var der tale om sygdom, i

skønnes i gennemsnit at redde et liv om ugen. Mest bud efter

138 tilfælde var årsagen tilskadekomst, og 17 gange var det øvrige

helikopteren er der fra områderne i Vestjylland og fra Samsø.

akuttilfælde som eksempelvis beredskabssituationer, fødsler, selv-

I gennemsnit er transporttiden til Aarhus Universitetshospital reduceret med 35 minutter for patienter, der bor mere end 100 km fra Aarhus. Og jo længere væk man kommer, desto

14 / 2011 i korte træk

mordsforsøg, overfald og overdosis. Desuden blev der gennemført 63 patientoverflytninger mellem forskellige hospitaler.


COST CONtROL

Overfakturering i Bulgarien stoppet En effektiv indsats af en særlig SOS-task force har endevendt og stoppet et bulgarsk faktureringsbureaus tvivlsomme metoder. Sagen har været genstand for massiv medieopmærksomhed i hele Norden.

SOS Internationals Cost Contol-afdeling har gennem læn-

A mbassadøren ind i sag en

gere tid haft et særdeles kritisk blik rettet mod et bestemt

Sagen var også genstand for massiv opmærksomhed fra

bulgarsk faktureringsbureau. Firmaet har konsekvent

pressen. I både Danmark, Norge og Sverige trak historien

opkrævet kreative gebyrer og ublu medicinpriser, ligesom

med ublu priser og overfakturering ved behandling af turister

bureauets tilknyttede læger og klinikker har ydet tvivlsom

overskrifter i alle de største medier. I Danmark var sagen

medicinsk behandling af nordiske turister. Som det er normal

tophistorie i nyhedsudsendelserne på de nationale radio- og

procedure, har SOS International tilbageholdt betalingerne

tv-kanaler, og eksponeringen i medierne fik flere ambassadø-

for udokumenterede og fejlbehæftede behandlinger. Det fik

rer til at gå ind i sagen. Status er, at sagerne fra fakturerings-

faktureringsbureauet til at sagsøge de rejseforsikrede perso-

bureauet i 2011 blev reduceret med 99,3%. Det er afgørende

ner direkte via advokatfirmaer i Norden – i et omfang uden

for SOS International at reagere hurtigt og konsekvent, når

historisk sidestykke.

der er tegn på, at udenlandske mellemmænd forsøger at malke enten patienterne eller forsikringsselskaberne økonomisk.

Hu ndredvis af eksempler

Med den konkrete sag har SOS International vist vilje til at

på overbehand ling

gå hele vejen for at holde skadeudgifterne nede, så mellem-

I 2011 eskalerede sagen, efter SOS International i slutningen

mænd i eksempelvis nabolande til Bulgarien ikke inspireres

af 2010 havde oprettet en særlig task force med fire erfarne

til at benytte lignende metoder. Skulle det imidlertid ske, er

medarbejdere, som systematisk gennemgik alle bulgarske

SOS International med sine kompetencer og volumen klar til

skadesager. Samtidig blev det bulgarske firma og deres sam-

at slå tilbage.

arbejdspartnere blacklistet som leverandører. SOS Internationals task force involverede blandt andet rejsebureauer i alle nordiske lande, hoteller og andre lokale udbydere i Bulgarien, ambassader, ministerier, EU-myndigheder, advokater samt SOS Internationals europæiske kolleger. Ydermere blev hundredvis af berørte patienter i de nordiske lande telefonisk kontaktet. I alt gennemgik SOS International over 3.500 sager og dokumenterede flere hundrede eksempler på overbehandling og urimeligt høje priser.

2011 i korte træk / 15


De nye vĂŚkstlande reprĂŚsenterer et stort forretningspotentiale. Som en konsekvens har SOS International oprettet selskaber i Hong Kong og i Shanghai.


SOS INTERNATIONAL I K INA

Vækst åbner nye muligheder Der er realiteter bag SOS Internationals store vækstambitioner. Men vækst er ikke et mål i sig selv. Opkøb og partnerskaber i eksempelvis Kina vil gavne alle kunder i form af større effektivitet og lavere priser.

For små ti år siden påbegyndte SOS International en trans-

skal genereres gennem opkøb og nye partnerskaber uden

formation til at være en 100% markedsdrevet virksomhed.

for Norden. Ideen med strategien er ikke vækst for vækstens

Formelt blev de sidste bånd til den gamle foreningskonstruk-

skyld, men at opbygge en endnu større sagsvolumen og

tion kappet i 2004, men reelt har omstillingen taget længere

dermed reducere kundernes skadeomkostninger. Desuden

tid, og kommercielt er der stadig et enormt potentiale. Kun

vil et større sagsantal sammen med tilstedeværelsen på nye

meget få virksomheder på verdensplan kan måle sig med

markeder og en satsning på flere relaterede forretningsom-

SOS International, hvad angår produktdesign, teknologi,

råder udjævne de udsving i aktiviteten, som eksempelvis en

netværk og faglig ekspertise. Det gør SOS International kon-

askesky eller en uventet mild vinter i Sverige kan bevirke.

kurrencedygtig på ethvert marked for assistanceydelser – og

Mere volumen vil derfor give nye optimeringsmuligheder.

ikke kun i Norden. N y SOS Internationa l- afdeling i Kina Unikt netværk og stor vo lu men

SOS International har længe haft forretningsaktiviteter i

SOS Internationals leverandørnetværk er både unikt og

Kina, men på det seneste har der vist sig nye muligheder og

umuligt at kopiere. Det er ikke blot meget omfangsrigt men

åbning­er. Blandt andet er der indgået dialog med flere kinesi-

også baseret på relationer, der er bygget op gennem flere

ske forsikringsselskaber samt udenlandske forsikringsselska-

årtier mellem aktører med tillid og kendskab til hinanden. Det

ber med placering i Kina. Der er et stort forretningspotentiale

logistiske set up og den specielle faglige ekspertise bygger

inden for rejseskadehåndtering efter modeller, der ligner den

ligeledes på en erfaring, som kun kan erhverves gennem en

nordiske, og autoassistance kan ligeledes være et område,

vedvarende årelang indsats. Også volumenmæssigt kan SOS

der rummer gode muligheder på sigt. Som en konsekvens

International måle sig med de helt store, når det gælder an-

har SOS International oprettet selskaber i Hong Kong og i

tallet af håndterede skader på de destinationer, som rejsende

Shanghai.

fra Norden foretrækker at rejse til. Lavere skadeomkostninger og nye optimeringsmuligheder Vækststrategien ”3in5” indebærer en tredobling af SOS Internationals omsætning på fem år. En stor del af denne vækst

2011 i korte træk / 17


LEDELSEsBERETNING

SOS International øger igen omsætningen trods økonomisk krise 2.000.000

1.500.000

Nettoomsætning, tkr.

1.000.000

Antal sager

500.000

0 2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

I en tid med finansielle kriser og negative konjunkturer har

ningssiden har der været besparelser via effektiviseringer,

2011 været et ganske godt år for SOS International. Koncer-

men også ekstraordinære, uforudsete udgifter. Det gælder

nen kom ud af året med en omsætning på DKK 1,8 mia., hvil-

blandt andet SAABs konkurs, en uventet ”grøn vinter” samt

ket svarer til en vækst på 4% i forhold til 2010, som set i lyset

flytning til nye domiciler i Finland og Norge. Året har også

af udviklingen på de finansielle markeder i 2011 må betragtes

været præget af projekt READY med fokus på effektiviserin-

som tilfredsstillende.

ger, styrkelse af salgsindsatsen og ”the SOS way of selling” samt etablering af GRC (Governance, Risk & Compliance), hvor sigtet blandt andet er en ISO-certificering.

Resultatopgørelse Personaleomkostninger Det samlede resultat før skat for koncernen for 2011 blev

Omregnet til antal fuldtidsansatte var der 568 medarbejdere i

et overskud på DKK 52,1 mio., mod DKK 51,0 mio. året før.

SOS International i 2011, hvilket er en stigning på 2,9% sam-

Dette svarer til en resultatsoverskudsgrad på 12%, hvilket

menlignet med 552 fuldtidsansatte i 2010. I 2011 udgjorde

er samme niveau som i 2010. Dette resultat vurderes som

omkostningerne til personale DKK 289 mio. mod DKK 270

meget tilfredsstillende.

mio. i 2010. Det er en stigning på DKK 19 mio. Stigningen

Året har været positivt med øgede salgsindtægter, som

skyldes primært øget aktivitet, samt en styrkelse inden for

primært skyldes indgåelse af nye kontrakter, men også et ud-

Commercial, IT, Compliance samt ISO-implementering –

videt samarbejde med flere eksisterende kunder. På omkost-

omkostninger, som i 2010 blev afholdt til eksterne konsulenter

18 / Ledelsesberetning


under ”øvrige omkostninger”. Afskedigelser i september

Datterselskaberne i Sverige, Norge og Finland omsætter

2011 efter gennemførte effektiviseringer er medtaget fuldt

samlet for DKK 286 mio. før koncerninterne elimineringer.

ud i 2011, ligesom der er blevet hensat til ekstraordinære

Der er opnået et resultat før skat på DKK 6,3 mio., som efter

pensionsbetalinger. Samtidig har den overraskende ”grønne

koncernelimineringer og skat bliver til DKK 4,7 mio. Resul­

vinter” kostet ekstra i form af en overkapacitet i Technical.

tatet fra datterselskaber er dermed væsentlig forbedret sammenlignet med sidste års udgift på DKK 1,2 mio. Forbed-

Øvrige omkostninger

ringen er primært skabt i det norske selskab, hvor 2010 var

Øvrige omkostninger omfatter blandt andet udgifter til hus-

præget af ekstraordinære udgifter og tiltag med et underskud

leje, forsikringer, konsulenter, advokater, it-software og pro-

til følge. I 2011 er virksomheden balanceret og kommer ud af

jekter. Disse omkostninger var i 2011 DKK 98 mio. mod DKK

året med et mindre overskud.

110 mio. året før. Der har været øgede omkostninger til blandt andet implementering af nyt koncern-økonomisystem, M&A (Mergers & Acquisitions) samt juridisk rådgivning. Samtidig er forbruget til eksterne konsulenter i forbindelse med projekter, IT og telefoni faldet. Indkøbspolitik og leverandøraftaler er blevet gennemgået, hvilket har medført et fald på godt DKK 4 mio. på posten ”diverse småanskaffelser”. Netto har disse aktiviteter medført et fald på i alt DKK 12 mio. Afskrivninger Afskrivninger på i alt DKK 12,9 mio. vedrører primært immaterielle anlægsaktiver. Goodwill i forbindelse med opkøb udgør i 2011 DKK 7,0 mio., mod DKK 9,2 mio. året før. Faldet skyldes, at der ikke længere afskrives på det svenske datter­ selskab. Afskrivninger på it udgør DKK 3,0 mio., mod DKK 2,4 mio. i 2010. Stigningen skyldes primært etablering af sekundær datacenter. FORDELING AF OMSÆTNING Resultat af driftEN

Moderselskab 84%

Resultat af driften, EBITDA blev et overskud i 2011 på DKK

SOS Norge 8%

SOS Sverige 7%

SOS Finland 1%

64,8 mio., hvilket er en fremgang på DKK 4 mio. i forhold til året før. Driftsoverskudsgraden blev på 14,3% mod 13,8% i 2010. Forbedring er en følge af øget indtjening. Finansielle poster I 2011 udgjorde de finansielle poster en nettoindtægt på

Balancen

DKK 0,2 mio., mod DKK 5,4 mio. i 2010. Forskellen skyldes primært reduktion af valutagevinsten i 2011.

SOS Internationals samlede balance er faldet med DKK 37 mio. fra DKK 517 mio. i 2010 til DKK 480 mio. i 2011,

Resultat i datterselskaber

svarende til et fald på 7%. Den primære årsag er, at forudbe-

SOS International har 100% ejerskab af selskaber i Danmark,

talinger fra kunderne er faldet. Det skyldes hovedsagelig en

Sverige, Norge, Finland og Kina. Desuden har SOS Interna-

bedre styring af det forventede fremtidige likviditetsbehov til

tional indtil regnskabsårets afslutning haft 100% ejerskab af

skadeomkostninger, som betales på vegne af SOS Interna-

et selskab i Polen. Dette selskab er afviklet pr. 31.12.2011.

tionals kunder – eksempelvis ambulancefly, patienttrans-

Selskaberne i Polen og Kina er mindre selskaber, som ikke

porter, hospitalsbehandling og hjemtransport af havarerede

påvirker SOS Internationals samlede resultat.

køretøjer.

Ledelsesberetning / 19


Immaterielle aktiver

Udvikling i egenkapitalen

Goodwill fra opkøbte selskaber er gået fra DKK 18,6 mio.

Ved udgangen af 2011 udgjorde SOS Internationals egenka-

i 2010 til DKK 11,6 mio. i 2011. Forskellen er alene årets

pital DKK 132 mio. før evt. udbytte, mod DKK 94 mio. efter

afskrivninger på goodwill. Der er tilkøbt en eksklusiv ret for

udbytte ultimo 2010. Hvis årets resultat overføres til egen-

DKK 7,6 mio. til brug af software inden for webbaserede

kapitalen vil egenkapitalandelen ultimo 2011 være på 28%,

forebyggende self service programmer. Der er ikke foretaget

hvilket er over SOS Internationals minimumskrav på 20%.

neskrivninger af immaterielle aktiver i 2011. Gældsforpligtigelser Forudbetalinger og tilgodehavender

SOS Internationals kortfristede gældsforpligtigelser udgjorde

Til samarbejdspartnere i primært USA, Kina og Tyrkiet har

ultimo 2011 DKK 319 mio., mod DKK 362 mio. ultimo 2010,

SOS International til dækning af skadeomkostninger på

hvilket er et fald på DKK 43 mio. En stor del af dette fald kom-

vegne af vores kunder forudbetalt a conto beløb. Ultimo 2011

mer af, at forudbetaling fra vores kunder er faldet.

udgjorde disse forudbetalinger DKK 34 mio., mod DKK 41 mio. ultimo 2010. Grunden til, at de forudbetalte skadeom-

Udbytte

kostninger har været mindre, er dels, at færre samarbejds-

Bestyrelsen indstiller til selskabets generalforsamling, at

partnere får forudbetaling, dels en bedre styring af forudbe-

årets resultat overføres til egenkapitalen.

talingerne til samarbejdspartnerne. Ultimo 2011 udgjorde tilgodehavender fra salg DKK 301 mio. mod DKK 294 mio. ultimo 2010. Stigningen er relateret til aktivitetsstigning.

Særlige forretningsmæssige risici

Igangværende sager

SOS International rustet til

Pr. 31.12.2011 var der igangværende sager, som endnu ikke

at imødegå særlige risici

var afsluttet og derfor ikke afregnet i forhold til kunderne.

Historisk set har SOS Internationals kerneforretningsområde

Værdien af disse sager er stort set uændret fra 2010 til 2011

været skader opstået på rejse i udlandet – hvad enten det

– fra DKK 36 mio. ultimo 2010 til DKK 37 mio. ultimo 2011.

var personskade, tingskade, eller et køretøj som skulle have assistance. Dette forretningsområde er tæt forbundet med rejsebranchen og dermed de konjunktursvingninger, der af forskellige årsager kan ramme denne branche. Ligesom den

opkald

generelle økonomiske stabilitet kan påvirke hvor mange biler, der er på vejene, hvor gamle de er, og hvor ofte de bliver

SOS International modtog i 2011 flere end 1,2 millioner opkald,

brugt til ture ud af landet. I takt med, at SOS International

og op mod 600.000 sager blev håndteret på alarmcentralerne og

har udbygget produktporteføljen inden for især Technical,

skadebehandlingscentrene i Danmark, Sverige, Norge og Finland samt de lokale SOS International-servicekontorer rundt om i verden. De sundhedsfaglige centre, som bemandes af sygeplejersker og

Health og Medical, er risikoen blevet spredt. Det betyder, at følsomheden over for konjunktursvingningerne i rejse-

psykologer, håndterede i forhold til året før 50% flere henvendelser

branchen er blevet væsentlig formindsket. De senere års

i 2011. Det akutte medicinske beredskab for offshore-industrien

globale finanskrise præger da heller ikke SOS Internationals

modtog næsten 1.400 akutte opkald. Af disse måtte 792, enten akut eller snarest muligt med første ordinære helikopterafgang, bringes

regnskaber.

videre til behandling eller rejse hjem, fordi de var uarbejdsdygtige. I 66 tilfælde var der tale om livstruende eller potentielt livstruende

Likviditetsrisici

skade eller sygdom, hvor der måtte flyves akut til fastlandets

Krisen på de finansielle markeder har ikke haft særlig betyd-

hospitaler. I 2011 blev der udført 90 flyvninger med organer for de svenske og norske myndigheder. Desuden blev der i perioden 1. juni til 31. december 2011 udført 512 flyvninger med den nye danske

ning for selskabets operationelle kapitalberedskab. Forudbetaling fra kunder til dækning af deres skadeomkostninger sik-

akutlægehelikopter i Region Nordjylland og Region Midtjylland –

rer SOS International den nødvendige operationelle kapital.

heraf 111 natoperationer.

Konkursen i den svenske bilkoncern SAAB medførte et tab for SOS International, men alle andre kunder har kunnet indfri deres finansielle forpligtigelser. I 2011 har SOS International

20 / Ledelsesberetning


SOS Internationals vagtlĂŚgecentraler langs den norske vestkyst tager sig med jĂŚvne mellemrum af alvorlige situationer, hvor der er risiko for tab af menneskeliv.


haft tilstrækkelig likviditet til den daglige og operationelle drift

Usikkerhed og nye muligheder

og forventes fortsat at have det.

SOS International er imidledertid opmærksom på, at 2012 kan blive et kritisk år. Der ses allerede en tendens til, at flere

Rente- og valutarisici

vælger at rejse til knap så fjerntliggende lande på bekostning

SOS International har ikke rentebærende gæld ud over en

af de mere eksotiske feriedestinationer. Travel-området er

eksisterende kreditfacilitet. SOS Internationals aktiviteter

følsomt over for økonomiske konjunkturændringer, og selv

afregnes for en stor del i fremmede valutaer, hvorfor SOS

om folk i realiteten har råd til at rejse, kan usikkerheden om

International påvirkes direkte af eventuelle kursudsving

den økonomiske fremtid få dem til at holde mere på pengene.

mellem godkendelse af regning og betaling af leverandør.

Health-forretningen er mindre følsom over for konjunkturer,

Viderefaktureringen til kunderne sker i langt de fleste til-

mens det på Technical-området især er vejret, som udgør

fælde i DKK. Dette betyder, at der ingen valutarisici er ved

en ubekendt faktor. Optimismen knytter sig ikke mindst til de

hovedparten af faktureringen af SOS Internationals kunder.

oversøiske markeder, hvor SOS International har etableret sig

Kursregulering af resultat fra datterselskaber og associerede

med gode strategiske samarbejdspartnere, og hvor markedet

selskaber i udlandet bliver indregnet direkte i egenkapitalen.

har vist sig modent og åbent over for de produkter og for-

Da selskaberne er i Norden, med undtagelse af det associe-

retningsmodeller, SOS International udbyder. Hertil kommer

rede selskab i Schweiz, er det SOS Internationals opfattelse,

en øget satsning på produktudvikling af især Health Care-

at en kurssikring af deres resultat ikke vil være optimal set i

paletten og de nye forretningsmuligheder, der dermed opstår.

forhold til risici og omkostninger.

CSR – ansvaret for det omgivende samfund Forventninger til fremtiden Udvikling og trivsel i højsædet Forsigtige men positive forventninger

Der tales ikke kun mange sprog på SOS International. Med-

SOS International kommer trods den globale økonomiske

arbejderne kommer også fra utallige lande rundt om i verden

krise ud af 2011 med en øget omsætning og et tilfredsstil-

– i alt er flere end 20 nationaliteter repræsenteret – og de har

lende resultat. Evnen til at skabe nye forretningsmuligheder

vidt forskellige baggrunde. SOS International er i høj grad en

samtidig med, at fokus på egne og kundernes omkostninger

multikulturel arbejdsplads. Der er også en forholdsvis stor

fastholdes, er afgørende for indtjeningspotentialet det kom-

aldersspredning, og der er en stor andel af kvinder repræsen-

mende år.

teret i ledelsen. SOS Internationals medarbejdere har mange

2011 har driftsmæssigt været særdeles tilfredsstillende. Alle

sociale goder ud over, hvad lovgivningen kræver – blandt

service level agreements er blevet overholdt, og på trods af

andet en omfattende sundhedsforsikring med mulighed for

finanskrisen er rejseaktiviteten stadig forholdsvis upåvirket.

psykologhjælp og en veludbygget pensionsordning. Den

Da SOS International gik ind i 2011, var det med en smule

menneskelige kapital er det vigtigste aktiv for SOS Internatio-

bekymring for, om det ville være muligt at opfylde målsætnin-

nal, og medarbejdernes udvikling og trivsel har høj prioritet.

gen om 8% øget omsætning. I løbet af året har den finansielle krise som bekendt antaget en mere alvorlig karakter, så på

Fokus på samfundsansvar

baggrund af omstændighederne må det betragtes som gan-

SOS International ønsker at være kendt som en ansvarlig

ske tilfredsstillende med en omsætningsvækst på 4%, og et

virksomhed. Der er dog endnu ikke defineret politikker for

resultatet på DKK 52 mio.. Forventningen til 2012 er positiv.

CSR (Corporate Social Responsibility), ligesom der heller

SOS International ser vækstmuligheder og tror på, at den ef-

ikke er implementeret et egentligt miljøledelsessystem. Men

fektivisering, som er igangsat med READY-projektet, rummer

SOS International har fokus på disse områder og har struk-

yderligere potentiale. En organisk vækst på 6% er derfor den

tureret indsatsen i forhold til medarbejdernes trivsel samt på

målsætning, som der arbejdes hen imod i 2012. Hertil kom-

miljøområdet, hvor der i det daglige blandt andet arbejdes

mer det potentiale, der ligger inden for nye opkøb samt de

med affaldssortering, genanvendelse og energibesparelser,

nye markeder uden for Norden.

eksempelvis ved valg af hardware, hvor et lavt energiforbrug altid er en vigtig parameter.

22 / Ledelsesberetning


I maj 2011 besøgte SOS Smile børn i Ukraine. I november gik turen til Rumænien, hvor hospitalsklovnene besøgte seks hospitaler og fire børnehjem i Bukarest.

Et smil at huske på SOS Smile er et velgørenhedsprojekt med erfarne hospitalsklovne, som blandt andet besøger børnehospitaler og børnehjem i Østeuropa med det formål at give syge og forladte børn adspredelse og glæde for en stund. SOS International bruger blandt andet sin erfaring med international koordinering til at give børn, som befinder sig i en trist situation, en håndsrækning. Projektet finansieres af bidrag fra SOS International samt donationer fra kunder, leverandører og medarbejdere. Klovnene har blandt andet besøgt hospitaler og børnehjem i Rusland og Ukraine, og i 2011 var det for første gang rumænske børn, der fik glæde af SOS Smiles hospitalsklovne. Det skete i november, da tre erfarne klovne sammen med tre nytrænede klovne og en koordinator besøgte Bukarest.

Ledelsesberetning / 23


26

Hoved- og nøgletal

28

Årsregnskab 1. januar – 31. december 2011 Resultatopgørelse Balance Egenkapitalopgørelse Pengestrømsopgørelse Noter

38

Anvendt regnskabspraksis

44

Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning

Årsregnskab 2011 / 25


Hoved- og nøgletal for koncernen tkr.

2011 2010 2009 2008 2007

Hovedtal Nettoomsætning 1.783.834 1.707.618 1.635.559 1.476.490 789.976 Dækningsbidrag 452.001 440.984 397.561 341.249 199.117 Resultat af primær drift (EBIT) 51.854 45.562 49.387 9.958 15.606 Resultat af finansielle poster 212 5.410 778 3.760 2.213 Resultat før skat 52.073 50.985 50.165 13.718 17.820 Årets resultat 37.639 35.501 31.870 9.422 13.066 Balancesum 479.577 516.935 421.148 381.419 245.781 Egenkapital 131.969 129.573 123.616 90.248 82.644 Pengestrøm fra driftsaktiviteten 9.428 43.399 121.163 -16.990 -39.991 Pengestrøm til investeringsaktiviteten -18.003 -7.092 -8.465 -3.916 -966 Heraf til investering i materielle anlægsaktiver -10.947 -7.202 -8.550 -8.513 -1.506 Pengestrøm fra finansieringsaktiviteten -37.514 -29.857 -49.644 26.054 23.590 Pengestrøm i alt -45.640 6.450 63.054 5.148 -17.367 Nøgletal EBITDA margin 3,6 3,6 4,4 1,4 2,6 Driftsoverskudsgrad 14,3 13,8 18,1 6,1 10,3 EBT margin 2,9 3,0 3,0 0,9 2,3 Resultatoverskudsgrad 11,5 11,6 12,6 4,0 8,9 Afkastningsgrad 7,8 10,8 13,9 3,4 9,5 Likviditetsgrad 138,5 110,6 129,9 107,4 146,9 Soliditetsgrad 27,5 25,1 29,4 23,7 33,6 Egenkapitalforrentning 28,8 28,1 29,8 10,9 17,0 Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede 568 552 523 513 327

Hovedtal for modervirksomheden tkr.

2011 2010 2009 2008 2007

Hovedtal Nettoomsætning 1.579.904 1.538.181 1.471.159 1.235.267 744.640 Dækningsbidrag 351.609 347.951 314.076 237.190 175.714 Bruttoresultat 285.472 264.513 260.572 193.643 147.478 Resultat af primær drift (EBIT) 50.879 49.821 65.105 29.949 17.392 Resultat af finansielle poster 440 6.485 2.719 3.186 2.229 Årets resultat 37.639 35.501 31.870 9.422 13.066 Balancesum 431.220 481.466 392.358 341.363 235.452 Egenkapital 131.969 129.573 123.616 90.248 82.644

26 / Hoved- og nøgletal


Koncern

523

2009

568

552

513

2008

789.976

327

1.784.834

FULDTIDSMEDARBEJDERE – gennemsnit 1.707.618

1.476.490

1.635.559

NETTOOMSÆTNING (1.000 kr.)

2008

2009

2010

2011

2007

2010

2011

dækningsBIDRAG / MEDARBEJDERE (1.000 kr.)

2011

595

14,3

665

2010

6,1

10,3

13,8

760

18,1

driftsoverskudsgrad

796

2007

799

2008

2009

2010

2011

2007

2008

2009

28,8

EGENKAPITALANDEL (soliditet) (%)

10,9

17,0

23,7

25,1

29,4

28,1

29,8

EGENKAPITALFORRENTNING (%)

27,5

2007

33,6

2007

2008

2009

2010

2011

2007

2008

2009

2010

2011

Hoved- og nøgletal / 27


Resultatopgørelse

Koncern Modervirksomhed tkr. Note 2011 2010 2011 2010 Nettoomsætning 1 1.783.834 1.707.618 1.579.904 1.538.181 Produktionsomkostninger -1.331.833 -1.266.634 -1.228.295 -1.190.230 Dækningsbidrag 452.001 440.984 351.609 347.951 Andre driftsindtægter 122 148 60 95 Andre eksterne omkostninger 2 -97.869 -110.109 -66.197 -83.533 Bruttoresultat 354.254 331.023 285.472 264.513 Personaleomkostninger 3 -289.424 -270.260 -229.764 -209.456 Afskrivninger på materielle og immaterielle anlægsaktiver 7,8 -12.976 -15.201 -4.829 -5.236 Resultat af primær drift 51.854 45.562 50.879 49.821 Resultat i dattervirksomheder efter skat 9 0 0 -822 -6.623 Resultat i associerede selskaber efter skat 7 13 7 13 Finansielle indtægter 4 2.513 8.850 1.739 8.216 Finansielle omkostninger 5 -2.301 -3.440 -1.299 -1.731 Resultat før skat 52.073 50.985 50.504 49.696 Skat af årets resultat 6 -14.434 -15.484 -12.865 -14.195 Årets resultat 37.639 35.501 37.639 35.501

Forslag til resultatdisponering Overført resultat 37.639 0 37.639 0 Foreslået udbytte 0 35.501 0 35.501 37.639 35.501 37.639 35.501

28 / Årsregnskab


Balance

Koncern Modervirksomhed tkr. Note 2011 2010 2011 2010 Aktiver Immaterielle anlægsaktiver 7 Goodwill 11.641 18.646 1.444 2.888 Software 7.600 0 7.600 0 19.241 18.646 9.044 2.888 Materielle anlægsaktiver 8 Indretning af lejede lokaler 1.986 2.165 1.986 2.165 Tekniske anlæg 337 417 337 417 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 15.573 10.808 9.572 5.700 17.896 13.390 11.895 8.282 Finansielle anlægsaktiver Kapitalandele i dattervirksomheder 9 0 0 39.453 42.718 Kapitalandele i associerede virksomheder 10 193 181 193 181 Langfristet lån til dattervirksomhed 11 0 0 971 930 193 181 40.617 43.829 Anlægsaktiver i alt 37.330 32.217 61.556 54.999 Omsætningsaktiver Tilgodehavender Tilgodehavender fra salg 12 301.363 294.326 265.097 266.810 Igangværende sager 37.338 35.981 29.376 32.504 Forudbetalinger til samarbejdspartnere 33.936 41.037 33.936 41.037 Tilgodehavende hos dattervirksomheder 0 0 81 990 Udskudt skatteaktiv 15 3.014 3.061 0 0 Tilgodehavende selskabsskat 16 5.405 69 5.405 69 Andre tilgodehavender 14.813 20.844 9.863 11.098 Periodeafgrænsningsposter 13 7.849 5.235 7.558 5.182 403.718 400.553 351.316 357.690 Værdipapirer 45 41 45 41 Likvide beholdninger 38.484 84.124 18.303 68.736 Omsætningsaktiver i alt 442.247 484.718 369.664 426.467 AKTIVER I ALT 479.577 516.935 431.220 481.466 Passiver Egenkapital 14 Selskabskapital 20.960 20.960 20.960 20.960 Overført resultat 111.009 73.112 111.009 73.112 Foreslået udbytte 0 35.501 0 35.501 Egenkapital i alt 131.969 129.573 131.969 129.573 Hensatte forpligtelser Udskudt skat 15 7.490 6.290 7.490 6.290 Hensatte forpligtelser i alt 7.490 6.290 7.490 6.290 Gældsforpligtelser Langfristede gældsforpligtelser Depositum fra kunder 20.875 19.000 20.875 19.000 20.875 19.000 20.875 19.000 Kortfristede gældsforpligtelser Leverandørgæld 51.979 63.386 32.254 54.356 Bankgæld 0 2.013 0 0 Gæld til dattervirksomheder 0 0 8.063 8.347 Forudbetalinger fra kunder 166.618 209.733 160.758 205.261 Selskabsskat 16 5.325 6.724 0 0 Anden gæld 95.321 80.216 69.811 58.639 319.243 362.072 270.886 326.603 Gældsforpligtelser i alt 340.118 381.072 291.761 345.603 Passiver I ALT 479.577 516.935 431.220 481.466 Eventualforpligtelser og sikkerhedsstillelser 17 Nærtstående parter 20

Årsregnskab / 29


Egenkapitalopgørelse

Koncern/Modervirksomhed tkr. Selskabs- Overført Foreslået kapital resultat udbytte

I alt

Egenkapital 1. januar 2011 20.960 73.112 35.501 129.573 Valutakursreguleringer 0 258 0 258 Udbetalt udbytte 0 0 -35.501 -35.501 Overført, jf. resultatdisponering 0 37.639 0 37.639 Egenkapital 31. december 2011 20.960 111.009 0 131.969 Selskabskapitalen for de seneste 5 år specificeres således: tkr. Saldo 1. januar

2011 2010 2009 2008 2007 20.960 20.960 20.960 20.960 20.960 20.960 20.960 20.960 20.960 20.960

Pengestrømsopgørelse

Koncern tkr. Note 2011 2010 Pengestrøm fra primær drift før ændring i driftskapital 18 64.873 60.863 Ændring i driftskapital 19 -35.681 -8.057

Pengestrøm fra primær drift 29.192 52.806 Renteindtægter, betalt 2.513 8.850 Renteomkostninger, betalt -2.301 -3.440 Pengestrøm fra ordinær drift 29.404 58.216 Betalt selskabsskat -19.976 -14.817 Pengestrøm fra driftsaktivitet 9.428 43.399 Køb af dattervirksomhed Køb af immaterielle anlægsaktiver Køb af materielle anlægsaktiver Salg af materielle anlægsaktiver Køb/salg af værdipapirer

0 -7.600 -10.947 548 -4

-41 0 -7.202 99 52

Pengestrøm til investeringsaktivitet -18.003 -7.092 Optagelse af gæld til kreditinstitutter 0 2.013 Afdrag på gæld til kreditinstitutter -2.013 0 Udbetalt udbytte -35.501 -31.870 Pengestrøm fra finansieringsaktivitet -37.514 -29.857 Årets pengestrøm -45.640 6.450 Likvider, primo 84.124 77.674 Likvider, ultimo 38.484 84.124 Pengestrømsopgørelse kan ikke direkte udledes af koncern- og årsregnskabets øvrige bestanddele.

30 / Årsregnskab


Note 1

Koncern Modervirksomhed tkr. 2011 2010 2011 2010 Nettoomsætning Travel 1.457.399 1.390.429 1.402.346 1.378.080 Technical 260.906 253.517 142.527 147.836 Health 65.529 63.672 35.031 12.265 1.783.834 1.707.618 1.579.904 1.538.181

Note 2

Koncern Modervirksomhed

tkr. 2011 2010 2011 2010 Honorar til generalforsamlingsvalgt revisor Samlet honorar Heraf andre ydelser end revision

1.797 927

1.599 648

1.296 786

1.142 652

Note 3

Koncern Modervirksomhed

tkr. 2011 2010 2011 2010 Personaleomkostninger Gager og lønninger 231.148 219.331 189.637 173.395 Pensioner 30.388 28.105 25.524 24.577 Andre omkostninger til social sikring 19.223 17.059 7.062 7.099 Øvrige personaleomkostninger 8.665 5.765 7.541 4.385 289.424 270.260 229.764 209.456 Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede 568 552 431 428 I personaleomkostninger indgår gager og pensioner til koncernledelse og bestyrelse med 3.569 tkr. (2010: 3.643 tkr.).

Note 4

Koncern Modervirksomhed

tkr. 2011 2010 2011 2010 Finansielle indtægter Renteindtægter fra dattervirksomheder 0 0 235 654 Valutakursgevinster 2.099 7.996 1.125 7.431 Øvrige finansielle indtægter 414 854 379 131 2.513 8.850 1.739 8.216

Note 5

Koncern Modervirksomhed

tkr. 2011 2010 2011 2010 Finansielle omkostninger Renteomkostninger til dattervirksomheder 0 0 0 56 Renteomkostninger 330 2.328 269 637 Bankgebyrer 1.971 1.112 1.030 1.038 2.301 3.440 1.299 1.731

Årsregnskab / 31


Note 6

Koncern Modervirksomhed

tkr. 2011 2010 2011 2010 Skat af årets resultat Aktuel skat 13.172 11.822 11.649 11.931 Regulering af udskudt skat primo 0 0 0 0 Regulering af skat tidligere år 15 0 15 0 Udskudt skat 1.247 3.662 1.201 2.264 14.434 15.484 12.865 14.195

Note 7

KONCERN MODERVIRKSOMHED tkr. Immaterielle anlægsaktiver Goodwill Software Goodwill Software Kostpris 1. januar 2011 50.125 0 5.775 0 Tilgang 0 7.600 0 7.600 Kostpris 31. december 2011 50.125 7.600 5.775 7.600 Afskrivninger 1. januar 2011 31.479 0 2.887 0 Afskrivninger 7.005 0 1.444 0 Afskrivninger 31. december 2011 38.484 0 4.331 0 Regnskabsmæssig værdi 31. december 2011 11.641 7.600 1.444 7.600

32 / Årsregnskab


Note 8 Koncern Indretning af Tekniske Andre anlæg, lejede lokaler anlæg driftsmateriel og inventar

I alt

tkr. Materielle anlægsaktiver Kostpris 1. januar 2011 18.306 3.030 51.007 72.343 Valutakursregulering 0 0 580 580 Tilgang 336 127 10.484 10.947 Afgang 0 0 -4.189 -4.189 Kostpris 31. december 2011 18.642 3.157 57.882 79.681 Afskrivninger 1. januar 2011 16.191 2.649 40.199 59.039 Valutakursregulering 0 0 461 461 Afskrivninger 465 171 5.335 5.971 Nedskrivning 0 0 0 0 Afgang 0 0 -3.688 -3.688 Afskrivninger 31. december 2011 16.656 2.820 42.307 61.783 Regnskabsmæssig værdi 31. december 2011 1.986 337 15.573 17.896 tkr. 2011 2010 Af- og nedskrivninger af anlægsaktiver Afskrivning af immaterielle anlægsaktiver Afskrivning af materielle anlægsaktiver

7.005 5.971 12.976

9.251 5.950 15.201

MODERVIRKSOMHED Indretning af Tekniske Andre anlæg, lejede lokaler anlæg driftsmateriel og inventar

I alt

tkr. Materielle anlægsaktiver Kostpris 1. januar 2011 10.402 3.030 32.989 46.421 Tilgang 336 127 7.100 7.563 Afgang 0 0 -1.064 -1.064 Kostpris 31. december 2011 10.738 3.157 39.025 52.920 Afskrivninger 1. januar 2011 8.287 2.649 27.289 38.225 Afskrivninger 465 171 2.749 3.385 Afgang 0 0 -585 -585 Afskrivninger 31. december 2011 8.752 2.820 29.453 41.025 Regnskabsmæssig værdi 31. december 2011 1.986 337 9.572 11.895

tkr. 2011 2010 Afskrivning af anlægsaktiver Afskrivning af immaterielle anlægsaktiver Afskrivning af materielle anlægsaktiver

1.444 3.385 4.829

1.443 3.793 5.236

Årsregnskab / 33


Note 9 Modervirksomhed tkr. 2011 2010 Kapitalandele i dattervirksomheder Kostpris 1. januar 53.272 53.453 Årets afgang -15 -181 Kostpris 31. december 53.257 53.272 Værdireguleringer 1. januar -10.554 -9.955 Valutakursregulering 256 2.113 Goodwillafskrivninger -5.561 -7.807 Udlodning af udbytte fra SOS International Swedish Branch AB -2.871 0 Modregning i tilgodehavender SOS International OY, Finland 187 2.080 Modregning i tilgodehavender Euro-Alarm A/S 0 0 Reetablering af egenkapital i Euro-Alarm A/S 0 2.011 Årets resultat 4.739 1.185 Værdireguleringer 31. december -13.804 -10.373 Regnskabsmæssig værdi 31. december 39.453 42.718 SOS International a/s koncernens andel

Navn

Hjem- sted

Ejer- andel

Selskabs- kapital

Egen Årets kapital resultat

Egen- Årets kapital resultat

Ord. res før skat

tkr. SOS International Poland* Polen 100% 0 PLN 0 - 30 0 -30 SOS International Swedish Branch AB Sverige 100% 500.000 SEK 22.159 3.585 22.159 3.585 Euro-Alarm A/S Danmark 100% 500.000 DKK 3.333 1.322 3.333 1.322 SOS International AS Norge 100% 522.745 NOK 3.727 49 3.727 49 SOS International OY Finland 100% 2.500 EUR -7.072 -187 -7.072 -187 SOS International Asia Limited Kina 100% 50.000 HKD 37 0 37 0 22.184 4.739 22.184 4.739 Modregning i tilgodehavender, SOS International OY, Finland 7.072 Goodwill 10.197 -5.561 Kapitalandele/resultat efter skat i dattervirksomhed 39.453 -822 *Likvideret pr. 31. december 2011

-30 5.109 1.322 95 -186 0 6.310

Note 10Koncern/Modervirksomhed tkr. 2011 2010 Kapitalandele i associeret virksomhed Kostpris 1. januar 101 101 Kostpris 31. december 101 101 Værdireguleringer 1. januar 80 39 Kursreguleringer 5 0 Årets resultat 7 41 Værdireguleringer 31. december 92 80 Regnskabsmæssig værdi 31. december 193 181 SOS International a/s koncernens andel

Navn

Hjem- sted

Ejer- andel

Selskabs- kapital

Egen Årets kapital resultat

Egen- Årets kapital resultat

Ord. res før skat

tkr. Astrum Assistance Schweiz 24% 100.000 EUR

34 / Årsregnskab

804 804

29 29

193 193

7 7

7 7


Note 11 Langfristet lån til dattervirksomhed SOS International a/s har i 2011 stillet et langfristet ansvarligt lån på 8.043 tkr. til rådighed for datterselskabet SOS International OY, Finland. Pr. 31. december 2011 har SOS International a/s modregnet 7.072 tkr. heraf i kapitalandele i dattervirksomheder, jf. note 9.

Note 12

Koncern Modervirksomhed

tkr. 2011 2010 2011 2010 Tilgodehavender fra salg Viderefakturerede udlæg 108.739 129.242 72.473 101.726 Ej viderefakturerede udlæg 192.624 165.084 192.624 165.084 301.363 294.326 265.097 266.810

Note 13

Koncern Modervirksomhed

tkr. 2011 2010 2011 2010 Periodeafgrænsningsposter Huslejedeposita 3.026 3.083 3.026 3.083 Øvrige forudbetalinger 5.023 2.152 4.532 2.099 8.049 5.235 7.558 5.182

Note 14 Egenkapital Selskabskapitalen består af 41.920 aktier à nominelt 500 kr. Ingen aktier er tillagt særlige rettigheder.

Note 15

Koncern Modervirksomhed

tkr. 2011 2010 2011 2010 Udskudt skat Udskudt skat 1. januar 3.229 -433 6.290 4.026 Regulering udskudt skat primo 0 0 0 0 Årets udskudte skat 1.247 3.662 1.200 2.264 Udskudt skat 31. december 4.476 3.229 7.490 6.290 Indregnet således i balancen: Udskudt skatteaktiv -3.014 -3.061 0 0 Hensættelse til udskudt skat (Passiv) 7.490 6.290 7.490 6.290 Udskudt skat 31. december 4.476 3.229 7.490 6.290 Udskudt skat vedrører: Goodwill 0 0 -464 -309 Immaterielle anlægsaktiver 1.759 0 1.759 0 Materielle anlægsaktiver -3.882 -3.916 -457 -647 Igangværende sager 7.344 8.126 7.344 8.126 Varemærkeregistrering 0 -3 0 0 Hensættelser -745 -978 -692 -880 4.476 3.229 7.490 6.290

Årsregnskab / 35


Note 16

Koncern Modervirksomhed

tkr. 2011 2010 2011 2010 Selskabsskat Skyldig selskabsskat 1. januar 6.655 9.649 -69 5.133 Regulering vedrørende tidligere år 15 0 15 0 Valutakursregulering i udenlandske virksomheder 54 -937 0 0 Årets aktuelle skat 13.172 12.760 11.649 11.931 Betalt selskabsskat i året -19.976 -14.817 -17.000 -17.133 Selskabsskat 31. december -80 6.655 -5.405 -69 Indregnet således i balancen: Tilgodehavende selskabsskat 5.405 69 5.405 Selskabsskat -5.325 -6.724 0 Selskabsskat 31. december 80 -6.655 5.405

Note 17

69 0 69

Koncern Modervirksomhed

tkr. 2011 2010 2011 2010 Eventualforpligtelser og sikkerhedsstillelser Eventualforpligtelser Leasingforpligtelser (operationel leasing) forfalder indenfor 5 år med i alt Huslejeforpligtelser forfalder indenfor 5 år med i alt

7.598 25.593

11.976 31.037

760 24.339

1.603 31.037

Note 18 Koncern tkr.

2011

2010

Pengestrøm fra primær drift før ændring i driftskapital Primært resultat 51.854 45.563 Regulering for ikke-likvide driftsposter m.v.: Afskrivninger 12.976 15.201 Tab/gevinst ved salg af anlægsaktiver 43 99 64.873 60.863

Note 19 Koncern tkr.

2011

2010

Ændring i driftskapital Ændring i tilgodehavender fra salg -6.135 -62.795 Ændring i igangværende sager -1.357 -13.002 Ændring i øvrige tilgodehavender, herunder forudbetalinger m.v. 10.627 -15.608 Ændring i leverandørgæld -10.023 21.373 Ændring i forudbetalinger til kunder -43.260 64.355 Ændring i anden gæld 14.467 -2.380 -35.681 -8.057

36 / Årsregnskab


Note 20 Oplysning om nærtstående parter og transaktioner med disse SOS International a/s har ingen nærtstående parter med bestemmende indflydelse. Øvrige nærtstående parter Følgende kapitalejere besidder mere end 5% af stemmerettighederne, og er derfor optaget i selskabets ejerbog i henhold til selskabs­ lovens § 28 a: • If Skadeförsäkring AB, Sverige • Trygg-Hansa Försäkrings AB, Sverige • Länsförsäkringer Sak Försäkring AB, Sverige • Folksam, Sverige • Glitne Invest A/S, Norge • Tryg Forsikring A/S, Danmark • Fennia, Finland Transaktioner med nærtstående parter SOS International a/s sælger en række ydelser til alle de nævnte øvrige nærtstående parter. Betalingen for anvendelsen af SOS International a/s foretages på grundlag af parternes anvendelse og belastning af selskabet. Handel med øvrige kunder foregår på samme vilkår. Det ansvarlige lån til datterselskabet SOS International OY, Finland udgør 926.000 EUR i 2011. Lånet forrentes på markedsmæssige vilkår. Bortset fra koncerninterne transaktioner, der er elimineret i koncernregnskabet samt normalt ledelsesvederlag, har der ikke i årets løb været gennemført transaktioner med bestyrelse, direktion, ledende medarbejdere, væsentlige aktionærer eller andre nærtstående parter.

Årsregnskab / 37


å rsr egnskab 2011

Anvendt regnskabspraksis Årsregnskabet for SOS International a/s for 2011 er aflagt i

Nyerhvervede eller nystiftede virksomheder indregnes i

overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser

koncernregnskabet fra anskaffelsestidspunktet. Sammenlig-

for klasse C-virksomhed (stor). Årsregnskabet er aflagt efter

ningstal korrigeres ikke for nyerhvervede virksomheder.

samme regnskabspraksis som sidste år.

Ved køb af nye virksomheder anvendes overtagelsesmetoden, hvorefter de nytilkøbte virksomheders identificerede

Generelt om indreg ning og m å ling

aktiver og forpligtelser måles til dagsværdi på erhvervelses-

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at frem-

tidspunktet. Der indregnes en hensat forpligtelse til dækning

tidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets

af omkostninger ved besluttede og offentliggjorte omstruk-

værdi kan måles pålideligt.

tureringer i den erhvervede virksomhed i forbindelse med

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at

købet. Der tages hensyn til skatteeffekten af de foretagne

fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forplig-

omvurderinger.

telsens værdi kan måles pålideligt.

Positive forskelsbeløb (goodwill) mellem kostpris og

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kost-

dagsværdi af overtagne identificerede aktiver og forpligtelser,

pris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskre-

inklusive hensatte forpligtelser til omstrukturering, indregnes

vet for hvert enkelt regnskabselement nedenfor.

under immaterielle anlægsaktiver og afskrives systematisk

Ved indregning og måling tages hensyn til gevinster, tab og ri-

over resultatopgørelsen efter en individuel vurdering af den

sici, der fremkommer, inden Årsregnskabet aflægges, og som

økonomiske levetid.

be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Goodwill fra erhvervede virksomheder kan reguleres indtil

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de

udgangen af året efter anskaffelsen.

indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller

O mreg ning af fremmed va luta

amortiseret kostpris. Endvidere indregnes omkostninger, der

Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indreg-

er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger,

ning til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der

nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler

opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på beta-

som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der

lingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel

tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

post. Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed

Koncernreg nskabet

valuta omregnes til balancedagens valutakurs. Forskellen

Koncernregnskabet omfatter modervirksomheden SOS

mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for

International a/s samt dattervirksomheder, hvori SOS Inter-

tilgodehavendets eller gældsforpligtelsens opståen eller ind-

national a/s direkte eller indirekte besidder mere end 50% af

regning i seneste årsregnskab indregnes i resultatopgørelsen

stemmerettighederne eller på anden måde har bestemmende

under finansielle indtægter og omkostninger.

indflydelse.

Udenlandske dattervirksomheder anses for at være selv-

Ved konsolideringen foretages eliminering af koncerninterne

stændige enheder. Resultatopgørelserne omregnes til en

indtægter og omkostninger, aktiebesiddelser, interne mellem­

gennemsnitlig valutakurs for måneden, og balanceposterne

værender og udbytter samt realiserede og urealiserede for-

omregnes til balancedagens valutakurser. Kursdifferencer,

tjenester og tab ved transaktioner mellem de konsoliderede

opstået ved omregning af udenlandske dattervirksomhe-

virksomheder.

ders egenkapital ved årets begyndelse til balancedagens

Kapitalandele i dattervirksomheder udlignes med den for-

valutakurser samt ved omregning af resultatopgørelser fra

holdsmæssige andel af dattervirksomheders dagsværdi af

gennemsnitskurser til balancedagens valutakurser, indregnes

nettoaktiver og forpligtelser på anskaffelsestidspunktet.

direkte i egenkapitalen.

38 / Årsregnskab


Resultatopgørelse N ettoomsætning

Resu ltat af kapita l andele i

Nettoomsætningen ved salg af tjenesteydelser indregnes i

dattervirksomheder

resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til kø-

I modervirksomhedens resultatopgørelse indregnes den

ber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætningen

forholdsmæssige andel af de enkelte dattervirksomheders

indregnes ekskl. moms, afgifter og med fradrag af rabatter i

resultat efter skat efter fuld eliminering af intern avance/tab.

forbindelse med salget. Nettoomsætning indregnes i takt med, at sagerne behand-

Resu ltat af kapita l andele i

les, hvorved nettoomsætningen svarer til salgsværdien af

associeret virksomhed

årets udførte arbejder. Nettoomsætningen indregnes, når de

I modervirksomhedens resultatopgørelse indregnes den

samlede indtægter og omkostninger på kontrakten og færdig-

forholdsmæssige andel af den associerede virksomheds

gørelsesgraden på balancedagen kan opgøres pålideligt,

resultat efter skat efter fuld eliminering af intern avance/tab.

og det er sandsynligt, at de økonomiske fordele, herunder betalinger, vil tilgå selskabet.

Finansielle indtægter og omkostning er Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter,

A ndre driftsindtægter og - omkostning er

kursgevinster og -tab vedrørende gæld og transaktioner i

Andre driftsindtægter og -omkostninger indeholder regn-

fremmed valuta, samt tillæg og godtgørelser under aconto-

skabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhe-

skatteordningen m.v.

dernes aktiviteter, herunder fortjeneste og tab ved salg af materielle anlægsaktiver.

S kat af å rets resu ltat Årets skat, der består af årets aktuelle skat og forskydning

A ndre eksterne omkostning er

i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del,

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distri-

der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapita-

bution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debito-

len med den del, der kan henføres til posteringer direkte i

rer, operationelle leasingaftaler m.v.

egenkapitalen.

Persona leomkostning er Personaleomkostninger omfatter lønninger, pensioner, andre omkostninger til social sikring samt øvrige personaleomkostninger.

Årsregnskab / 39


Balance

Immaterielle an l ægsaktiver

havende hos disse virksomheder nedskrives i det omfang,

Goodwill

tilgodehavendet er uerholdeligt. I det omfang modervirksom-

Goodwill afskrives over den vurderede økonomiske levetid,

heden har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække en

der fastlægges på baggrund af ledelsens erfaringer inden

underbalance, der overstiger tilgodehavendet, indregnes det

for de enkelte forretningsområder. Goodwill afskrives lineært

resterende beløb under hensatte forpligtelser.

over afskrivningsperioden, der udgør 5 år.

Nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder vises som reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis

M aterielle an l ægsaktiver

metode i egenkapitalen i det omfang, den regnskabsmæssige

Indretning af lejede lokaler, tekniske anlæg, samt andre an-

værdi overstiger kostprisen. Udbytter fra dattervirksomheder,

læg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag

der forventes vedtaget inden godkendelsen af årsregnskabet

af akkumulerede afskrivninger.

for SOS International a/s, bindes ikke på opskrivningsreser-

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger

ven.

direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet

Ved køb af virksomheder anvendes overtagelsesmetoden,

er klar til brug.

jf. beskrivelse ovenfor under koncernregnskabet.

Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forven-

K apita l andele i associeret virksomhed

tede brugstider:

Kapitalandele i associeret virksomhed måles efter den indre værdis metode.

Indretning af lejede lokaler

5 år

Kapitalandele i associeret virksomhed måles til den forholds-

Tekniske anlæg

5 år

mæssige andel af virksomhedernes indre værdi opgjort efter

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

3-5 år

koncernens regnskabspraksis med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer og tab.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag

Værdiforring else af aktiver

af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på

Den regnskabsmæssige værdi af såvel immaterielle som

salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatop-

materielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på

gørelsen under afskrivninger.

værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning. Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages

K apita l andele i dattervirksomheder

nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe

Kapitalandele i dattervirksomheder måles efter den indre

af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsvær-

værdis metode.

dien, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Kapitalandele i dattervirksomheder måles til den forholds-

Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af

mæssige andel af virksomhedernes indre værdi opgjort efter

nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres som

koncernens regnskabspraksis med fradrag eller tillæg af

nutidsværdien af de forventede nettoindtægter fra anvendel-

urealiserede koncerninterne avancer og tab og med tillæg

sen af aktivet eller aktivgruppen.

eller fradrag af resterende værdi af positiv eller negativ goodwill opgjort efter overtagelsesmetoden.

Tilgodehavender

Kapitalandele i dattervirksomheder med negativ regnskabs-

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Der nedskri-

mæssig indre værdi måles til 0 kr., og et eventuelt tilgode-

ves til imødegåelse af forventede tab.

40 / Årsregnskab


Igangværende sag er

sig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de

Igangværende sager består af afholdte omkostninger på

tilfælde, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages

sager målt til salgsværdi. Salgsværdien måles på baggrund

efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på

af færdiggørelsesgraden på balancedagen og de samlede

grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis

forventede indtægter på de igangværende sager.

afvikling af forpligtelsen.

Når salgsværdien på igangværende sager ikke kan opgøres

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremfør-

pålideligt, måles salgsværdien til de medgåede omkostninger

selsberettigede skattemæssige underskud, indregnes med

eller nettorealisationsværdien, såfremt denne er lavere.

den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i

Periodeafg r ænsningsposter

udskudte skatteforpligtelser.

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter

Der foretages regulering af udskudt skat vedrørende fore-

afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

tagne elimineringer af urealiserede koncerninterne avancer og tab.

A ndre værdipapirer

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skat-

Børsnoterede værdipapirer, indregnet under omsætnings­

tesatser i de respektive lande, der med balancedagens lov-

aktiver, måles til dagsværdi på balancedagen.

givning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af

Eg enkapita l

ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode Reserve for nettoopskrivning efter indre værdi omfatter netto­

Gældsforpligtelser

opskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder i forhold til

Gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdi.

kostpris. Reserven kan elimineres ved underskud, realisation af kapitalandele eller ændring i regnskabsmæssige skøn. Reserven kan ikke indregnes med et negativt beløb. Udbytte Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på den ordinære generalforsamling (deklareringstidspunktet). Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Selskabsskat og udsku dt skat Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæs-

Årsregnskab / 41


Pengestrømsopgørelse

Segmentoplysninger

Pengestrømsopgørelsen viser koncernens pengestrømme

Der gives oplysninger på forretningssegmenter og geogra-

fordelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet for

fiske markeder. Segmentoplysningerne følger koncernens

året, årets forskydning i likvider samt koncernens likvider ved

regnskabspraksis, risici og interne økonomistyring.

årets begyndelse og slutning. Likviditetsvirkningen af køb af virksomheder vises separat under pengestrømme fra investeringsaktivitet. I pengestrømsopgørelsen indregnes pengestrømme vedrørende købte virksomheder fra anskaffelsestidspunktet. Peng estrøm fra driftsaktivitet Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapital samt betalt selskabsskat. Peng estrøm fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af virksomheder og aktiviteter samt køb og salg af immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver. Peng estrøm fra finansieringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af selskabets aktiekapital og omkostninger forbundet hermed samt optagelse af lån, afdrag på rentebærende gæld samt betaling af udbytte til selskabsdeltagere. Likvider Likvider omfatter likvide beholdninger samt kortfristede værdipapirer, som uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelige risici for værdiændringer.

42 / Årsregnskab


Nøgletal

De i hoved- og nøgletalsoversigten anførte nøgletal er beregnet således:

EBITDA MARGIN

=

Resultat før renter, skat, afskrivninger og amortisering (EBITDA) x 100

Nettoomsætning

Driftsoverskudsgrad

=

Resultat før renter, skat, afskrivninger og amortisering (EBITDA) x 100

Dækningsbidrag

ebt MARGIN

=

Resultat før skat x 100

Omsætning

resultatOverskudsgrad

=

Resultat før skat x 100

Dækningsbidrag

Afkastningsgrad

=

Resultat af primær drift (EBIT) x 100

Gennemsnitlige operative aktiver

Operative aktiver

=

Operative aktiver er aktiver i alt fratrukket likvide beholdninger,

andre rentebærende aktiver (inkl. aktier)

samt kapitalandele i associerede virksomheder.

Likviditetsgrad

=

Egenkapitalandel

=

Egenkapitalforrentning

Omsætningsaktiver x 100 Kortfristet gæld

Egenkapital, ultimo x 100 Passiver i alt, ultimo

= Årets resultat x 100

Gennemsnitlig egenkapital

Årsregnskab / 43


å rsr egnskab 2011

Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt

koncernens og selskabets aktiviteter og koncernens penge-

årsrapporten for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2011

strømme for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2011. Det

for SOS International a/s. Årsrapporten er aflagt i overens-

er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indehol-

stemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse,

der en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens og

at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende

selskabets aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og

billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og

af koncernens og selskabets finansielle stilling. Årsregnskabet

finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af

indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, 27. april 2012

DIREKTION:

Bo Uggerhøj

BESTYRELSE:

Amund Skarholt – Formand

Stig Ellkier-Pedersen – Næstformand

Jørn H. Hammer

Jesper Mørch Sørensen

Ann Sommer

Dag Rehme

AnnKristine Wuopio-Mogestedt

Rune Sixtus Bruhn

Alexander Barren

Trude Søntvedt

Rikard Livman

44 / Årsregnskab


Den uafhængige revisors erklæringer Til kapita lej erne i SOS Internationa l a /s

skabet og i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og i

Påteg ning på koncernreg nskabet

årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller

og å rsreg nskabet

fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der

Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for

er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et koncern-

SOS International a/s for regnskabsåret 1. januar – 31. de-

regnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede.

cember 2011. Koncernregnskabet og årsregnskabet omfatter

Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er

anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egen-

passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke

kapitalopgørelse og noter for såvel koncernen som selskabet

en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne

samt pengestrømsopgørelse for koncernen. Koncernregnska-

kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om

bet og årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede

Ledelsens ansvar for koncernreg nskabet

præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet.

og å rsreg nskabet

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregn-

tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

skab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et koncernregnskab og

Konk lusion

et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om

Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnska-

denne skyldes besvigelser eller fejl.

bet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011

Revisors ansvar

samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregn-

koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar – 31.

skabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi

december 2011 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk

Udta lelse om ledelsesberetning en

revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledel-

samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad

sesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger

af sikkerhed for, om koncernregnskabet og årsregnskabet er

i tillæg til den udførte revision af koncernregnskabet og

uden væsentlig fejlinformation.

årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at

oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse

opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i koncernregn-

med koncernregnskabet og årsregnskabet.

København, 27. april 2012 KPMG – Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Jesper Jørn Pedersen – Statsautoriseret revisor

Gitte Henckel – Statsautoriseret revisor

Årsregnskab / 45


EJERFORHOLD IF If Skadeforsikring, Danmark If Skadeförsäkring AB, Sverige If Skadeforsikring NUF, Norge Codan/Trygg-Hansa Trygg-Hansa Försäkrings AB, Sverige Codan A/S, Danmark Gjensidige Gjensidige Forsikring AS, Norge Gjensidige Forsikring, Denmark Nykredit Forsikring A/S, Denmark Tryg Tryg Forsikring A/S, Denmark

Topdanmark Forsikring A/S, Denmark Alm. Brand Forsikring A/S, Denmark Alka Forsikring A/S, Denmark GF-Forsikring A/S, Denmark Lærerstandens Brandforsikring G/S, Denmark Popermo Forsikring G/S, Denmark Länsförsäkringar Sak Försäkrings AB, Sverige Folksam Ömsesidig Sakförsäkring, Sverige Dina Försäkringar AB, Sverige Fennia, Finland Tapiola, Finland Turva, Finland


Selskabsoplysninger SOS International a/s Nitivej 6 2000 Frederiksberg Telefon +45 70105050 Telefax +45 70105056 Web www.sos.eu E-mail sos@sos.eu CVR-nr.: 17 01 37 18 Stiftet: 3. maj 1961 Hjemstedskommune: Frederiksberg Regnskabsår: 1. januar – 31. december Bestyrelse Amund Skarholt (formand) Stig Ellkier-Pedersen (næstformand) Jørn H. Hammer Jesper Mørch Sørensen Ann Sommer Dag Rehme AnnKristine Wuopio-Mogestedt Rikard Livman Rune Sixtus Bruhn Alexander Barren Trude Søntvedt Direktion Bo Uggerhøj Revision KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Jesper Jørn Pedersen Gitte Henckel Generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes 27. april 2012 på selskabets adresse.


We’re always on! “We’re always on” er den enkleste og mest præcise måde at fortælle historien om SOS International og det, vi gør bedst. At være der for vores kunders kunder 24 timer i døgnet 7 dage om ugen er, hvad vi fokuserer på. Det er baggrunden for vores succes og den tillid, omverdenen har til SOS International.

SOS International a/s Nitivej 6 2000 Frederiksberg Denmark Phone +45 70105055 Fax +45 70105056 E-mail sos@sos.eu Web www.sos.eu

SOS årsrapport 2011, Dansk  

SOS årsrapport 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you