Page 1

MODELIRAWE MA[INSKIH ELEMENATA I KONSTRUKCIJA Sketcher Ve‘ba 1 Zadatak: Konstruisati jednostavne 2D geometrijske oblike i wihovom ekstruzijom dobiti prikazanu priymu. Svrha ve‘be je upoznavawe sa Sketcher – om i wegovim osnovnim funkcijama, odnosno samom filozofijom 2D konstruisawa u CATIA - i. Koriste se slede}e funkcije: -

Profile Constraint Corner Chanfer Mirror Circle Pad

prof. Boban Mari}

strana 1


MODELIRAWE MA[INSKIH ELEMENATA I KONSTRUKCIJA Sketcher Najpre je potrebno odrediti ravan u kojoj }emo crtati sketch. Odabiramo YZ ravan ( 1 ) i kliknemo na ikonu za Sketcher ( 2 ).

2

1

Funkcijom Profile ( 3 ) izvla~imo jednostavnu konturu, proizvoqnih dimenzija. Pri tome su ukqu~ene funkcije Snap to point ( 4 ) i Geometrical Constrains ( 5 ) pa nam program automatski postavqa linije paralelno, horizontalno i defin{e po~etne i zavr{ne pozicije konture ( 6 ).

3

4

5 6

Konturu izvla~imo na slede}i na~in: klikom na levi taster mi{a selektujemo po~etnu ta~ku, zatim na isti na~in selektujemo slede}u ta~ku i tako daqe dok ne do|emo do ta~ke gde kontura prelazi u radijus: dr‘imo levi taster i vu~emo mi{a do slede}e ta~ke, otpustamo taster, napravimo klik i daqe do kraja konture. Ovde napravimo dupli - klik i kontura je zavr{ena ( 7 ).

7

prof. Boban Mari}

strana 2


MODELIRAWE MA[INSKIH ELEMENATA I KONSTRUKCIJA Sketcher U slede}oj fazi je potrebno definisati dimenzije konture kao i geometrijske odnose elemenata konture, koji nisu automatski odre|eni samim programom. U tu svrhu koristimo funkciju Constraint ( 8 ). Napravimo dupli klik na ikonu i funkcija je aktivna dok je ne iskqu~imo ( isto va‘i i za sve ostale ikone ). Ore|ivawe constraint - a na prethodno napravwenoj konturi je ustvari dimenzionisawe pojedinih elemenata konture, wihovih me|usobnih udaqenosti ili uglova izme|u pojedinih elemenata.

8 Dobijeno stawe je prikazano na slede}oj slici ( 9 ):

9

Potrebno je primetiti da dimenzija mo‘e biti odre|ena kao udaqenost dvaju elemenata ili kao du‘ina pojedine linije. Svaki od definisanih constraint - a mo‘emo slobodno pozicionirati unutar sketcher - a, fix - irati (desni taster mi{a) ili mewati ( dupli - klik ) wegove vrednosti. Tako|e je mogu}e mewati definiciju samih elemenata - dimenzije ili poziciju ( dupli - klik na liniju, radijus ... ). U tom slu~aju nismo postavili constraint - e ve} smo samo editovali pojedine elemente, bez odnosa me|u wima. Razlika je u tome da }e program automatski generisati constraint - e u tehni~ku dokumentaciju tj. draft, dok }e preostale elemente biti potrebno naknadno kotirati. Osim toga, constraint - ima defini{emo osnovnu geometriju modela, odnosno CatPart - a i time omogu}ujemo jednostavno editovawe istog ( promenom bilo kojeg constraint - a, model se automatski mewa - update ).

prof. Boban Mari}

strana 3


MODELIRAWE MA[INSKIH ELEMENATA I KONSTRUKCIJA Sketcher Na isti na~in napravqen je i ostali deo konture ( 10 ). Ponovo koristimo funkcije Profile ( otprilike defini{emo konturu ) i Constraint ( potpuno defini{emo sketch ).

10

U slede}oj fazi, osim navedenih funkcija koristimo jo{ i funkcije Corner ( 11 ) i Chamfer ( 12 ) za definisawe preostalih radijusa i obarawa ivica.

11

12

Selektujemo funkciju Corner, zatim linije izme|u kojih ‘elimo definisati radijus ( 13 ) i nakon toga funkcijom Constraint odre|ujemo vrednost radijusa ( 14 ). Na isti na~in koristimo i funkciju Chamfer.

13

prof. Boban Mari}

strana 4


MODELIRAWE MA[INSKIH ELEMENATA I KONSTRUKCIJA Sketcher

14

Nakon {to smo definisali sve constraint - e, kontura bi trebala izgledati kao na slede}oj slici ( 15 ).

15

Slede}i korak je da izbri{emo horizontalnu liniju du‘ine 120 mm. Zatim selektujemo sve elemente ( 17 ) - ( klik na bilo koju liniju, desni klik, opcija Auto Search ), ukqu~ujemo funkciju Mirror ( 16 ) i izaberemo horizontalnu osu kao osu simetrije.

16 prof. Boban Mari}

strana 5


MODELIRAWE MA[INSKIH ELEMENATA I KONSTRUKCIJA Sketcher

17

Po{to smo funkcijom Mirror preslikali konturu oko horizontalne ose, dobili smo simetri~nu konturu sa dowe strane ose. Kru‘nicu u sredini pravimo funkcijom Circle ( 18 ), a nakon odre|ivawa zavr{nih constraint - a dobijamo stawe koje se vidi na slici ( 19 ).

18

prof. Boban Mari}

strana 6


MODELIRAWE MA[INSKIH ELEMENATA I KONSTRUKCIJA Sketcher

19

Izlazimo iz Sketcher - a komandom Exit workbench ( 20 ) i ukqu~ujemo ikonu Pad ( 21 ) unutar Part Design - a i konstrui{emo priymu visine 20 mm (22).

20

21 22

prof. Boban Mari}

strana 7

Вежба 1  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you