Page 1

MODELIRAWE MA[INSKIH ELEMENATA I KONSTRUKCIJA Standardni ma{inski delovi - Zavrtaw i Navrtka Pre nego {to zapo~nemo modelirawe zavrtwa i navrtke moramo se podsetiti osnovnih postavki vezanih za navojne spojeve. Zavojnica je prostorna kriva linija koja nastaje kad ta~ka vr{i istovremeno dva jednolika kretawa po povr{ini kru‘nog cilindra ili konusa: kru‘no kretawe oko ose i pravolinijsko kretawe u pravcu ose. Ugao zavojnice ( ϕ ) odre|uje se pomo}u jedna~ine:

tg ϕ =

P , gde je P - korak zavojnice, odnosno korak navoja, a d 2 d2 ⋅ π

pre~nik cilindra, odnosno sredwi pre~nik navoja. Korak navoja je rastojawe izme|u paralelnih bokova dvaju susednih navoja meren u pravcu ose navoja. Presecawem navoja aksijalnom ravni dobija se profil navoja.

Teorijski profil navoja ima oblik trougla ili pravougaonika, a sastoji se iz bo~nih linija i osnovice. Ugao izme|u bo~nih linija profila navoja naziva se ugao profila ( α ). Teorijska dubina no{ewa ovog profila je H . Osnovni profil navoja razlikuje se od teorijskog profila, a odre|uju ga slede}e veli~ine: • pre~nik jezgra d3 , D1 ; • •

sredwi pre~nik navoja d 2 = D2 ; i veliki pre~nik navoja d = D .

Stvarni profil ima zaobqewe koje je ve}e za spoqa{wi a mawe za

unutra{wi navoj.

Metri~ki navoj sa trouglastim profilom ( vidi gorwu sliku ) ima naj{iru primenu u ma{instvu. Slu‘i za ~vrstu vezu ma{inskih delova. Ugao prof. Boban Mari}

strana 1


MODELIRAWE MA[INSKIH ELEMENATA I KONSTRUKCIJA Standardni ma{inski delovi - Zavrtaw i Navrtka °

profila α = 60 . Profil mu je skra}en i zaobqen u korenu, a zazori su z1 i z2 . Metri~ki navoji izra|uju se kao sitni i krupni, {to zavisi od veli~ine koraka ( P ) za isti nazivni pre~nik. Metri~ki navoj krupnog ( normalnog ) koraka standardizovan je za pre~nike od 0,8 do 68 mm. Ima veliku primenu u op{tem ma{instvu. U tehni~koj i drugoj dokumentaciji navoji se ozna~avaju pomo}u karakteristi~nih veli~ina i sa pripadaju}im standardima. Na crte‘ima se navoji ozna~avaju bez standarda. Metri~ki navoj krupnog koraka ozna~ava se slovom M i nazivnim pre~nikom d = D ( u mm ); na primer, M20. U Tabeli 1. date su mere metri~kog navoja krupnog koraka prema JUS M.B0.012. Nazivne pre~nike treba prvenstveno birati iz kolone I stepen prioriteta. Metri~ki navoj sitnog koraka primewuje se kada je potrebno {to mawe labavqewe elemenata navojnog spoja, kada se tra‘i ve}a sigurnost od samoodvrtawa navoja i kad je mala du‘ina navojnog spoja. Osim toga, metri~ki navoji preko 68 mm izra|uju se samo sa sitnim korakom. Ovi navoji standardizovani su za pre~nike do 300 mm (JUS M.B0.013). Metri~ki navoj sitnog koraka ozna~ava se slovom M, nazivnim pre~nikom d = D ( u mm ) i korakom P ( u mm ), na primer M20 x 1,5. U Tabeli 2. date su mere ovog navoja za nazivne pre~nike od 1 do 52 mm ( naj~e{}e u primeni ). Formule za odre|ivawe nazivnih mera metri~kog navoja, prema JUS M.B0.010: Ugao profila navoja Teorijska dubina navoja Dubina spoqa{weg navoja Dubina no{ewa navojnog spoja Sredwi pre~nik navoja Pre~nik jezgra spoqa{weg navoja

α = 60° P α H = ⋅ ctg = 0,8860 ⋅ P 2 2 17 ⋅ H = 0,6134 ⋅ P h3 = 24 5 H1 = ⋅ H = 0,5413 ⋅ P 8 3 d 2 = d − ⋅ H = d − 0,6495 ⋅ P = D2 4 d3 = d − 2 ⋅ h3 = d − 1,2268 ⋅ P

Veliki pre~nik unutra{weg navoja (teorijski) Mali pre~nik unutra{weg navoja ( pre~nik jezgra ) Polupre~nik zaobqewa ( nazivna mera ) Ostale mere

prof. Boban Mari}

D=d D1 = D − 2 ⋅ H1 = D − 1,0825 ⋅ P r =

H = 0,144 ⋅ P 6

H H H = 0,2165 ⋅ P; = 0,1083 ⋅ P; = 0,1443 ⋅ P 4 8 6

strana 2


MODELIRAWE MA[INSKIH ELEMENATA I KONSTRUKCIJA Standardni ma{inski delovi - Zavrtaw i Navrtka

0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27 30 33 36 39 42 45 48 52 56 60 64 68

Sredwi Pre~nik jezgra Korak ( mm ) pre~nik yavrtaw navrtka P d2 = D2 (mm) ( mm ) D1 d3 0,2 0,225 0,25 0,25 0,25 0,3 0,35 0,35 0,4 0,45 0,45 0,5 0,6 0,7 0,75 0,8 1 1,25 1,5 1,75 2 2 2,5 2,5 2,5 3 3 3,5 3,5 4 4 4,5 4,5 5 5 5,5 5,5 6 6

prof. Boban Mari}

0,670 0,754 0,838 0,938 1,038 1,205 1,373 1,573 1,740 1,908 2,208 2,675 3,110 3,545 4,013 4,480 5,350 7,188 9,026 10,863 12,701 14,701 16,376 18,376 20,376 22,051 25,051 27,727 30,727 33,402 36,402 39,077 42,077 44,752 48,752 52,428 56,428 60,103 64,103

0,555 0,624 0,693 0,793 0,893 1,032 1,171 1,371 1,509 1,648 1,948 2,387 2,764 3,141 3,580 4,019 4,773 6,466 8,160 9,853 11,546 13,546 14,933 16,933 18,933 20,320 23,320 25,706 28,706 31,093 34,093 36,479 39,479 41,866 45,866 49,253 53,253 56,639 60,639

0,584 0,656 0,729 0,829 0,929 1,075 1,221 1,421 1,567 1,713 2,013 2,459 2,850 3,242 3,688 4,134 4,917 6,647 8,376 10,106 11,835 13,835 15,294 17,294 19,294 20,752 23,752 26,211 29,211 31,670 34,670 37,129 40,129 42,587 46,587 50,046 54,046 57,505 61,505

Dubina no{ewa H1 ( mm )

Ugao nagiba navoja M ( º )

Nazivni pre~nik d = D ( u mm ) I II stepen prioriteta

Povr{ina preseka jezgra A3 ( mm2 )

Табела 1. - METRI^KI NAVOJ ( NORMALNOG ) KRUPNOG KORAKA – JUS M.B0.012

0,108 0,122 0,135 0,135 0,135 0,162 0,189 0,189 0,217 0,244 0,244 0,271 0,325 0,379 0,406 0,433 0,541 0,677 0,812 0,947 1,083 1,083 1,353 1,353 1,353 1,624 1,624 1,894 1,894 2,165 2,165 2,436 2,436 2,706 2,706 2,977 2,977 3,247 3,247

0,242 0,306 0,377 0,494 0,626 0,836 1,08 1,47 1,79 2,13 2,98 4,48 6,00 7,75 10,1 12,7 17,9 32,8 52,3 76,2 105 144 175 225 282 325 427 519 647 759 913 1045 1224 1377 1652 1905 2227 2520 2888

5,46 5,46 5,45 4,86 4,40 4,55 4,65 4,05 4,20 4,30 3,72 3,42 3,52 3,60 3,40 3,26 3,42 3,18 3,03 2,94 2,87 2,48 2,80 2,48 2,24 2,48 2,18 2,34 2,08 2,19 2,00 2,10 1,95 2,04 1,87 1,92 1,78 1,82 1,71

strana 3


MODELIRAWE MA[INSKIH ELEMENATA I KONSTRUKCIJA Standardni ma{inski delovi - Zavrtaw i Navrtka

Nazivni pre~nik d = D ( u mm ) I II stepen prioriteta 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27 30 33 36 39 42 45 48 52

prof. Boban Mari}

Pre~nik jezgra ( mm )

Korak P (mm)

Sredwi pre~nik d2 = D2 ( mm )

yavrtaw

navrtka

d3

D1

0,5 0,75 1 1,25 1,25 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3

4,675 5,513 7,350 9,188 11,188 13,026 15,026 17,026 19,026 21,026 22,701 25,701 28,701 31,701 34,051 37,051 40,051 43,051 46,051 50,051

4,387 5,080 6,773 8,466 10,466 12,160 14,160 16,160 18,160 20,160 21,546 24,546 27,546 30,546 32,320 35,320 38,320 41,320 44,320 48,320

4,459 5,188 6,917 8,647 10,647 12,376 14,376 16,376 18,376 20,376 21,835 24,835 27,835 30,835 32,752 35,752 38,752 41,752 44,752 48,752

Dubina no{ewa H1 ( mm )

Povr{ina preseka jezgra A3 ( mm2 )

Табела 2. - METRI^KI NAVOJ SITNOG KORAKA – JUS M.B0.013

0,2706 0,4059 0,5413 0,6766 0,6766 0,8119 0,8119 0,8119 0,8119 0,8119 1,0825 1,0825 1,0825 1,0825 1,6238 1,6238 1,6238 1,6238 1,6238 1,6238

15,1 20,3 36,0 56,3 86,0 116 157 205 259 319 365 473 596 733 820 980 1153 1341 1543 1834

strana 4


MODELIRAWE MA[INSKIH ELEMENATA I KONSTRUKCIJA Standardni ma{inski delovi - Zavrtaw i Navrtka

U Tabeli 3. date su ostale mere u funkciji koraka P .

Табела 3. - OSTALE MERE U FUNKCIJI KORAKA P

P

H

( 5 8) H

( 3 8) H

H2

H4

H6

H8

0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 0,6 0,7 0,75 0,8 1 1,25 1,5 1,75 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6

0,1732 0,2165 0,2598 0,3031 0,3464 0,3897 0,4330 0,5196 0,6062 0,6495 0,6928 0,8660 1,0825 1,2990 1,5155 1,7321 2,1651 2,5981 3,0311 3,4641 3,8971 4,3301 4,7631 5,1962

0,1083 0,1353 0,1624 0,1894 0,2165 0,2436 0,2706 0,3248 0,3789 0,4060 0,4330 0,5413 0,6766 0,8119 0,9472 1,0825 1,3532 1,6238 1,8944 2,1651 2,4357 2,7063 2,9770 3,2476

0,0650 0,0812 0,0974 0,1137 0,1299 0,1461 0,1624 0,1949 0,2273 0,2436 0,2598 0,3248 0,4059 0,4871 0,5683 0,6495 0,8119 0,9743 1,1367 1,2990 1,4614 1,6238 1,7862 1,9486

0,0866 0,1083 0,1299 0,1516 0,1732 0,1949 0,2165 0,2598 0,3031 0,3248 0,3464 0,4330 0,5413 0,6495 0,7578 0,8661 1,0826 1,2991 1,5156 1,7321 1,9486 2,1651 2,3816 2,5981

0,0433 0,0541 0,0650 0,0758 0,0866 0,0974 0,1083 0,1299 0,1516 0,1624 0,1732 0,2165 0,2706 0,3248 0,3789 0,4330 0,5413 0,6495 0,7578 0,8660 0,9743 1,0895 1,1908 1,2990

0,0289 0,0361 0,0433 0,0505 0,0577 0,0650 0,0722 0,0866 0,1010 0,1083 0,1155 0,1443 0,1804 0,2165 0,2526 0,2887 0,3608 0,4330 0,5052 0,5774 0,6495 0,7217 0,7939 0,8660

0,0217 0,0271 0,0325 0,0379 0,0433 0,0487 0,0541 0,0650 0,0758 0,0812 0,0866 0,1083 0,1353 0,1624 0,1894 0,2165 0,2706 0,3248 0,3789 0,4330 0,4871 0,5413 0,5954 0,6495

prof. Boban Mari}

strana 5


MODELIRAWE MA[INSKIH ELEMENATA I KONSTRUKCIJA Standardni ma{inski delovi - Zavrtaw i Navrtka

U Tabeli 4. date su mere zavrtweva sa {estostranim glavama i {estostranih navrtki i otvora za zavrtweve.

1,1 1,3 1,4 1,5 1,7 2 2,4 2,8 3,5 4 5,5 7 8 9 10 12 13 14 15 17 19 21 23 25 26 28 30 33

1,3 1,5 1,6 1,8 2 2,4 2,8 3,2 4 5 6,5 8 10 11 13 15 16 18 19 22 24 26 29 31 34 36 38 42

1 1,1 1,2 1,2 1,6 1,6 2 2 2,5 3 5 6 7 8 8 9 9 10 10 12 12 14 14 16 -

Zaobqewe

r (mm)

Pre~nik otvora za zavrtaw do (mm)

Du‘ina navojnog dela b (mm)

max

min

fini

sredwi

grubi

l 80

l= 80… 200

l! 200

0,4 0,5 1 1 1,6 1,6 1,6 1,6 2 2 2 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3

0,2 0,3 0,5 0,5 1 1 1 1 1,2 1,2 1,2 1,6 1,6 1,6 2 2 2 2 2 2

1,1 1,3 1,5 1,7 1,9 2,2 2,4 2,7 3,2 3,7 4,3 5,3 6,4 8,4 10,5 13 15 17 19 21 23 25 28 31 34 37 40 43 46 50 54

1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,4 2,6 2,9 3,4 3,9 4,5 5,5 6,6 9 11 14 16 18 20 22 24 26 30 33 36 39 42 45 48 52 59

1,3 1,5 1,8 2 2,4 2,6 2,8 3,1 3,6 4,1 4,8 5,8 7 10 12 15 17 19 21 24 26 28 32 35 38 42 45 48 52 66 62

15 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 59 65 -

26 30 34 38 42 46 50 54 58 64 70 76 82 88 94 100 106 114

44 48 52 56 60 64 68 74 80 86 92 98 104 110 116 134

Du‘ina stabla l ( mm )

Visina niske navrtke ln ( mm )

4 4,6 5,2 5,8 6,4 6,9 8,1 9,2 11,5 15 19,6 21,9 25,4 27,7 31,2 34,6 36,9 41,6 47,3 53,1 57,7 63,5 69,3 75 80,8 86,5 92,4

Visina navrtke ln ( mm )

3,2 3,5 4 4,5 5 5,5 6 7 8 10 13 17 19 22 24 27 30 32 36 41 46 50 55 60 65 70 75 80

Visina glave h ( mm )

Otvor kqu~a s ( mm )

1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,5 3 3,5 4 5 6 8 10 12 (14) 16 (18) 20 (22) 24 (27) 30 (33) 36 (39) 42 (45) 48 (52)

e ( mm )

Nazivni pre~nik navoja d, D ( mm )

Табела 4. - OSNOVNE DIMENZIJE YAVRTWEVA SA [ESTOSTRANIM GLAVAMA I [ESTOSTRANIH NAVRTKI I OTVORA ZA ZAVRTWEVE ( PREMA JUS - u )

20-50 25-80 30-100 35-200 40-220 45-220 50-220 55-220 60-220 60-220 60-220 70-220 80-220 100-220 100-220 100-220 120-220 140-220 150-220 180-220

Napomena: standardne du‘ine stabla l; 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 220.

prof. Boban Mari}

strana 6


MODELIRAWE MA[INSKIH ELEMENATA I KONSTRUKCIJA Standardni ma{inski delovi - Zavrtaw i Navrtka

Цртање навојног споја ( потпуни приказ )

prof. Boban Mari}

strana 7


MODELIRAWE MA[INSKIH ELEMENATA I KONSTRUKCIJA Standardni ma{inski delovi - Zavrtaw i Navrtka

MODELIRAWE ZAVRTWA M10 Sa radom po~iwemo biraju}i u meniju File opciju New. U meniju koji se tada pojavi biramo Part i kliknemo na OK ( 1 ).

1

Sada je potrebno odrediti ravan u kojoj }emo crtati ( 2 ). Biramo ravan YZ i kliknemo na ikonu za Sketcher ( 3 ).

3

2

Konturu budu}eg Pad - a po~iwemo crtati klikom na ikonu Hexagon ( 4 ). Kontura se crta “od oka“ prema slici ( 5 ).

4 5

prof. Boban Mari}

strana 8


MODELIRAWE MA[INSKIH ELEMENATA I KONSTRUKCIJA Standardni ma{inski delovi - Zavrtaw i Navrtka U slede}oj fazi potrebno je definisati dimenziju opisanog kruga {to uzimamo iz Табелe 4. ( e = 19,6 mm ). To }emo u~initi klikom na ikonu Constraint ( 6 ). Ova operacija se vidi na slici ( 7 ).

6

7

Posle definisawa konture budu}eg Pad - a izlazimo iz Sketcher - a funkcijom Exit workbench ( 8 ) i biramo funkciju Pad ( 9 ) i izvla~imo Pad, za dimenziju visine glave zavrtwa iz Табелe 4. ( h = 7 mm ), kako je prikazano na slici ( 10 ).

8

9

10

prof. Boban Mari}

strana 9


MODELIRAWE MA[INSKIH ELEMENATA I KONSTRUKCIJA Standardni ma{inski delovi - Zavrtaw i Navrtka U slede}em koraku potrebno je oboriti gorwu ivicu glave zavrtwa pa zato selektujemo ravan ZX ( 11 ) i ulazimo u novi Sketcher ( 12 ) gde crtamo trougao kao na slici ( 13 ).

12

11

13

Kao {to se vidi trougao je potpuno proizvoqnih du‘ina stranica, samo je bitan ugao od 30Âş koji jedna od kateta zaklapa sa hipotenuzom. Posle definisawa trougla poklapamo teme trougla i ta~ku na glavi zavrtwa komandom Coincidence izlazimo iz Sketcher - a funkcijom Exit workbench ( 14 ) i biramo funkciju

prof. Boban Mari}

strana 10


MODELIRAWE MA[INSKIH ELEMENATA I KONSTRUKCIJA Standardni ma{inski delovi - Zavrtaw i Navrtka Groove ( 15 ), a za osu biramo HDirection i potvrdom izbora dobijamo model kao na slici ( 16 ).

14

15

16

U slede}oj fazi izborom dowe povr{ine glave ( 17 ) i ulaskom u komandu Sketcher ( 18 ) crtamo krug komandom Circle ( 19 ) pre~nika d = 10 mm kao {to je prikazano na slici ( 20 ).

18

19 17

prof. Boban Mari}

strana 11


MODELIRAWE MA[INSKIH ELEMENATA I KONSTRUKCIJA Standardni ma{inski delovi - Zavrtaw i Navrtka

20 Nakon {to smo definisali konturu budu}eg Pad - a izlazimo iz Sketcher - a funkcijom Exit workbench ( 21 ) i biramo funkciju Pad ( 22 ) i ekstrudiramo Pad, za dimenziju du‘ine stabla zavrtwa iz Табелe 4. ( l = 35 - 200 mm; biramo l = 50 mm ), i dobijamo Pad kako je prikazano na slici ( 23 ).

21

22

23

prof. Boban Mari}

strana 12


MODELIRAWE MA[INSKIH ELEMENATA I KONSTRUKCIJA Standardni ma{inski delovi - Zavrtaw i Navrtka Slede}i korak je da oborimo ivicu stabla komandom Chamfer ( 24 ), za dimenziju c = 0,12 d, {to u ovom slu~aju iznosi, 1,2 / 45º. Ova operacija se vidi na slici ( 25 ).

24

25 Slede}i korak je pravqewe zaobqewa po podacima iz Табелe 4. ( r = 0,5 1 mm; biramo r = 1 mm ), komandom Edge Fillet ( 26 ). Rezultat se vidi na slici ( 27 ).

26

27

prof. Boban Mari}

strana 13


MODELIRAWE MA[INSKIH ELEMENATA I KONSTRUKCIJA Standardni ma{inski delovi - Zavrtaw i Navrtka Slede}i korak je da nacrtamo po~etnu ta~ku zavojnice. Biramo dowu povr{inu stabla ( 28 ) i ulaskom u komandu Sketcher ( 29 ) crtamo ta~ku komandom Point By Clicking ( 30 ), na sredwem pre~niku iz Табелe 1. ( d2 = 9,026 mm ), {to je prikazano na slici ( 31 ).

29

30 28

31 Izlazimo iz Sketcher - a funkcijom Exit workbench ( 32 ). Posle toga }emo definisati zavojnicu funkcijom Helix ( 33 ) koja se nalazi u meniju Mechanical Design – Wireframe And Surface Design ( 34 ), pri ~emu se pojavquje prozor Helix Curve Definition gde podesimo parametre ( du‘inu zavojnice iz Табелe 4. ( b = 25 mm ), a korak iz Табелe 1. ( P = 1,5 mm ) ), {to je prikazano na slici ( 35 ).

32

prof. Boban Mari}

33

strana 14


MODELIRAWE MA[INSKIH ELEMENATA I KONSTRUKCIJA Standardni ma{inski delovi - Zavrtaw i Navrtka

34

35

Kada smo definisali zavojnicu vra}amo se ponovo u Part Design i selektujemo ravan XY ( 36 ), u kojoj crtamo slede}u skicu. Ulaskom u komandu Sketcher ( 37 ), a zatim u komandu Profile ( 38 ), crtamo trougao kao na slici ( 39 ).

prof. Boban Mari}

strana 15


MODELIRAWE MA[INSKIH ELEMENATA I KONSTRUKCIJA Standardni ma{inski delovi - Zavrtaw i Navrtka

36

37

38

39

Slede}i korak je da komandom Offset ( 40 ) nacrtamo liniju po podacima iz Табелe 3. a kako je prikazano na slici ( 41 ).

prof. Boban Mari}

strana 16


MODELIRAWE MA[INSKIH ELEMENATA I KONSTRUKCIJA Standardni ma{inski delovi - Zavrtaw i Navrtka

40

41

Komandom Quick Trim ( 42 ) izbri{emo nepotrebno, sredi{wu liniju pretvorimo u konstrukcionu i komandom Corner ( 43 ) napravimo radijus r = H 6 = 0,144 ⋅ P ( iz Табелe 3) , ~ime dobijamo stawe kao na slici ( 44 ).

42

43

44

Istovremenim selektovawem linije i po~etne ta~ke zavojnice ( 45 ), a zatim izborom komande Constraints Defined in Dialog Box ( 46 ) i ukqu~ivawem Midpoint dobijamo stawe kao na slici (47 ). prof. Boban Mari}

strana 17


MODELIRAWE MA[INSKIH ELEMENATA I KONSTRUKCIJA Standardni ma{inski delovi - Zavrtaw i Navrtka

45

46

47 Iz Skecher - a izlazimo komandom Exit Workbench ( 48 ) i klikom na ikonu Slot ( 49 ) pojavquje se prozor Slot Definition. U wemu biramo parametre kao na slici i sve potvr|ujemo sa OK ( 50 ).

prof. Boban Mari}

strana 18


MODELIRAWE MA[INSKIH ELEMENATA I KONSTRUKCIJA Standardni ma{inski delovi - Zavrtaw i Navrtka

48

49

50

Na slici ( 51 ) prikazan je izmodelirani zavrtaw M10.

51

prof. Boban Mari}

strana 19


MODELIRAWE MA[INSKIH ELEMENATA I KONSTRUKCIJA Standardni ma{inski delovi - Zavrtaw i Navrtka

U slu~aju da pravimo kozmeti~ki navoj postupak je isti kao do trenutka postavqawa po~etne ta~ke zavojnice, a onda komandom Thread / Tap ( 52 ) postavqamo parametre kao na slici ( 53 ).

52

53

prof. Boban Mari}

strana 20


MODELIRAWE MA[INSKIH ELEMENATA I KONSTRUKCIJA Standardni ma{inski delovi - Zavrtaw i Navrtka

MODELIRAWE NAVRTKE M10 Iskoristi}emo izmodelirani zavrtaw i sa Save As snimiti novi fajl Navrtka M10 zatim }emo iz stabla izbrisati sve Features - e osim Pad.1 i Groove.1 ( 54 ).

54 Duplim klikom na Pad.1 redefini{em Pad prema Табели 4. ( ln = 8 mm ) {to je prikazano na slici ( 55 ).

55

prof. Boban Mari}

strana 21


MODELIRAWE MA[INSKIH ELEMENATA I KONSTRUKCIJA Standardni ma{inski delovi - Zavrtaw i Navrtka Doda}emo ravan komandom Plane ( 56 ), a ta operacija je prikazana na slici ( 57 ).

56

57 Zatim selektujemo Groove.1 ( 58 ) i u|emo u komandu Mirror ( 59 ) pa selektujemo Plane.1 kao {to je prikazano na slici ( 60 ). Krajwi ishod dat je na slici ( 61 ).

58

59 prof. Boban Mari}

strana 22


MODELIRAWE MA[INSKIH ELEMENATA I KONSTRUKCIJA Standardni ma{inski delovi - Zavrtaw i Navrtka

60

61 Selekcijom povr{ine prikazane na slici ( 62 ) i ulaskom u komandu Hole ( 63 ) biramo parametre rupe iz Табелe 1. pre~nik jezgra ( D1 = 8,376 mm ), {to je prikazano na slici ( 64 ).

62 63

prof. Boban Mari}

strana 23


MODELIRAWE MA[INSKIH ELEMENATA I KONSTRUKCIJA Standardni ma{inski delovi - Zavrtaw i Navrtka

64

Rupu pozicioniramo ulaskom u Positioning Sketch izborom ikonice Constraints Defined in Dialog Box ( 65 ) i ukqu~ivawem Concentricity dobijamo stawe kao na slici ( 66 ).

65

66

prof. Boban Mari}

strana 24


MODELIRAWE MA[INSKIH ELEMENATA I KONSTRUKCIJA Standardni ma{inski delovi - Zavrtaw i Navrtka Slede}i korak je da oborimo ivice komandom Chamfer ( 67 ), za dimenziju c = 0,12 d, {to u ovom slu~aju iznosi, 1,2 / 45º. Ova operacija se vidi na slici ( 68 ).

67

68

Slede}i korak je da nacrtamo po~etnu ta~ku zavojnice. Biramo dowu povr{inu ( 69 ) i ulaskom u komandu Sketcher ( 70 ) crtamo ta~ku komandom Point By Clicking ( 71 ), na sredwem pre~niku iz Табелe 1. ( D2 = 9,026 mm ), {to je prikazano na slici ( 72 ).

69

70

71

prof. Boban Mari}

strana 25


MODELIRAWE MA[INSKIH ELEMENATA I KONSTRUKCIJA Standardni ma{inski delovi - Zavrtaw i Navrtka

72 Izlazimo iz Sketcher - a funkcijom Exit workbench ( 73 ). Posle toga }emo definisati zavojnicu funkcijom Helix ( 74 ) koja se nalazi u meniju Mechanical Design – Wireframe And Surface Design ( 75 ), pri ~emu se pojavquje prozor Helix Curve Definition gde podesimo parametre ( du‘inu zavojnice iz Табелe 4. ( ln = 8 mm ), a korak iz Табелe 1. ( P = 1,5 mm ) ), {to je prikazano na slici ( 76 ).

73

74

75

prof. Boban Mari}

strana 26


MODELIRAWE MA[INSKIH ELEMENATA I KONSTRUKCIJA Standardni ma{inski delovi - Zavrtaw i Navrtka

76

Kada smo definisali zavojnicu vra}amo se ponovo u Part Design i selektujemo ravan XY ( 77 ), u kojoj crtamo slede}u skicu. Ulaskom u komandu Sketcher ( 78 ), a zatim u komandu Profile ( 79 ), crtamo trougao kao na slici ( 80 ).

77

78 prof. Boban Mari}

79 strana 27


MODELIRAWE MA[INSKIH ELEMENATA I KONSTRUKCIJA Standardni ma{inski delovi - Zavrtaw i Navrtka

80

Slede}i korak je da komandom Offset ( 81 ) nacrtamo liniju po podacima iz Табелe 3. a kako je prikazano na slici (82 ).

81

82

Komandom Quick Trim ( 83 ) izbri{emo nepotrebno, sredi{wu liniju pretvorimo u konstrukcionu i komandom Corner ( 84 ) napravimo radijus r = H 8 = 0,1083 ⋅ P ( iz Табелe 3) , ~ime dobijamo stawe kao na slici ( 85 ).

83

prof. Boban Mari}

84

strana 28


MODELIRAWE MA[INSKIH ELEMENATA I KONSTRUKCIJA Standardni ma{inski delovi - Zavrtaw i Navrtka

85

Istovremenim selektovawem linije i po~etne ta~ke zavojnice ( 86 ), a zatim izborom komande Constraints Defined in Dialog Box ( 87 ) i ukqu~ivawem Midpoint dobijamo stawe kao na slici (88 ).

86

87

prof. Boban Mari}

strana 29


MODELIRAWE MA[INSKIH ELEMENATA I KONSTRUKCIJA Standardni ma{inski delovi - Zavrtaw i Navrtka

88

Iz Skecher - a izlazimo komandom Exit Workbench ( 89 ) i klikom na ikonu Slot ( 90 ) pojavquje se prozor Slot Definition. U wemu biramo parametre kao na slici i sve potvr|ujemo sa OK ( 91 ).

89

90

91

prof. Boban Mari}

strana 30


MODELIRAWE MA[INSKIH ELEMENATA I KONSTRUKCIJA Standardni ma{inski delovi - Zavrtaw i Navrtka

Na slici ( 92 ) prikazana je izmodelirana navrtka M10.

92

prof. Boban Mari}

strana 31


MODELIRAWE MA[INSKIH ELEMENATA I KONSTRUKCIJA Standardni ma{inski delovi - Zavrtaw i Navrtka U slu~aju da pravimo kozmeti~ki navoj postupak je isti kao do trenutka bu{ewa rupe komandom Hole. Selekcijom povr{ine prikazane na slici ( 93 ) i ulaskom u komandu Hole ( 94 ) biramo parametre rupe kao {to je prikazano na slici ( 95 ).

93 94

95

Rupu pozicioniramo ulaskom u Positioning Sketch izborom ikonice Constraints Defined in Dialog Box ( 96 ) i ukqu~ivawem Concentricity dobijamo stawe kao na slici ( 97 ).

96 prof. Boban Mari}

strana 32


MODELIRAWE MA[INSKIH ELEMENATA I KONSTRUKCIJA Standardni ma{inski delovi - Zavrtaw i Navrtka

97

Slede}i korak je da oborimo ivice komandom Chamfer ( 98 ), za dimenziju c = 0,12 d, {to u ovom slu~aju iznosi, 1,2 / 45ยบ. Ova operacija se vidi na slici ( 99 ).

98

99

prof. Boban Mari}

strana 33

Стандардни машински делови - Завртањ и навртка  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you