Page 1

MODELIRAWE MA[INSKIH ELEMENATA I KONSTRUKCIJA Standardni ma{inski delovi - Kai{nik

MODELIRAWE KAI[NIKA Kai{nik se izra|uje na osnovu crte‘a koji treba da sadr‘i sve podatke o obliku, merama i dozvoqenim odstupawima. Treba dati i potrebne podatke o materijalu i zahteve za obradu.

prof. Boban Mari}

strana 1


MODELIRAWE MA[INSKIH ELEMENATA I KONSTRUKCIJA Standardni ma{inski delovi - Kai{nik Sa radom po~iwemo biraju}i u meniju File opciju New. U meniju koji se tada pojavi biramo Part i kliknemo na OK ( 1 ).

1

Sada je potrebno odrediti ravan u kojoj }emo crtati ( 2 ). Biramo ravan YZ i kliknemo na ikonu za Sketcher ( 3 ).

3

2

Komandom Profile ( 4 ), crta se kontura “od oka“ prema slici ( 5 ).

4

prof. Boban Mari}

5

strana 2


MODELIRAWE MA[INSKIH ELEMENATA I KONSTRUKCIJA Standardni ma{inski delovi - Kai{nik Komandom Corner ( 6 ) napravimo zaobqewe na vrhu, pa }emo koriste}i komande Constraint ( 7 ) i Constraints Defined in Dialog Box ( 8 ), dimenzionisati skicu kao na slici ( 9 ).

6

8

7

9

Posle definisawa konture izlazimo iz Sketcher - a funkcijom Exit workbench ( 10 ) i biramo funkciju Shaft ( 11 ), a za osu rotacije Hdirection. Rezultat je prikazan na slici ( 12 ).

10

prof. Boban Mari}

11

strana 3


MODELIRAWE MA[INSKIH ELEMENATA I KONSTRUKCIJA Standardni ma{inski delovi - Kai{nik

12

Kori{}ewem funkcije Draft ( 13 ), pravimo nagibe 1:20 ( odgovara uglu 2,86째 ), a rezultat ove operacije vidimo na slici ( 14 ).

13

14

prof. Boban Mari}

strana 4


MODELIRAWE MA[INSKIH ELEMENATA I KONSTRUKCIJA Standardni ma{inski delovi - Kai{nik

Sa druge strane tako|e kori{}ewem funkcije Draft ( 15 ), pravimo isti nagib 1:20 ( odgovara uglu 2,86째 ), a rezultat ove operacije vidimo na slici ( 16 ).

15 16

Sa druge strane tako|e kori{}ewem funkcije Draft ( 17 ), pravimo nagib 1:10 ( odgovara uglu 5,71째 ), a rezultat ove operacije vidimo na slici ( 18 ).

17

prof. Boban Mari}

strana 5


MODELIRAWE MA[INSKIH ELEMENATA I KONSTRUKCIJA Standardni ma{inski delovi - Kai{nik

18

Slede}u skicu pravimo u ravni ZX klikom na ikonu za Sketcher ( 19 ), a kori{}ewem komandi Cut Part by Sketch Plane ( 20 ), Line ( 21 ), Circle ( 22 ), Constraint ( 23 ) i Quick Trim ( 24 ) dobijamo rezultat kao na slici ( 25 ).

19

20

21

22

23

24

prof. Boban Mari}

strana 6


MODELIRAWE MA[INSKIH ELEMENATA I KONSTRUKCIJA Standardni ma{inski delovi - Kai{nik

25

Nakon {to smo definisali konturu izlazimo iz Sketcher - a funkcijom Exit workbench ( 26 ) i biramo funkciju Pocket ( 27 ), a rezultat se vidi na slici ( 28 ).

27

26 28

Pomo}u komande Circular Pattern ( 29 ) napravi}emo ~etiri reza. Tako }emo dobiti ~etiri paoka {to se vidi na slici ( 30 ).

29 prof. Boban Mari}

strana 7


MODELIRAWE MA[INSKIH ELEMENATA I KONSTRUKCIJA Standardni ma{inski delovi - Kai{nik

30

Slede}i korak je pravqewe zaobqewa R5 komandom Edge Fillet ( 31 ). Rezultat se vidi na slici ( 32 ).

31

32

prof. Boban Mari}

strana 8


MODELIRAWE MA[INSKIH ELEMENATA I KONSTRUKCIJA Standardni ma{inski delovi - Kai{nik Slede}i korak je pravqewe zaobqewa R3 komandom Edge Fillet ( 33 ), na svim o{trim ivicama koje su nastale izradom reza. Rezultat se vidi na slici ( 34 ).

33

34

Slede}i korak je da oborimo ivice 2/45째, na centralnom otvoru glav~ine komandom, Chamfer ( 35 ), {to je prikazano na slici ( 36 ).

35 36

prof. Boban Mari}

strana 9


MODELIRAWE MA[INSKIH ELEMENATA I KONSTRUKCIJA Standardni ma{inski delovi - Kai{nik Na kraju je otalo da se napravi ‘leb za klin {irine 12mm. Postupak je prikazan na slikama od ( 37 ) do ( 44 ).

37

39

38

40

41

42

43

44

prof. Boban Mari}

strana 10


MODELIRAWE MA[INSKIH ELEMENATA I KONSTRUKCIJA Standardni ma{inski delovi - Kai{nik Na slici ( 45 ) prikazan je izmodelirani kai{nik.

45

prof. Boban Mari}

strana 11

Стандардни машински делови - Каишник  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you