Page 1

1. Зупчаници се израђују изједна са вратилом када је дебљина тела зупчаника од подножне кружнице до отвора (m – модул зупчаника) а) већа од 3 m б) мања од 3,2 m в) мања од 2,5 m 2. За преношење снаге и обртног момента када су вратила на већим растојањима користе се: а) пужни пар б) ланчани пар в) фикциони пар 3. Мерни број зуба код контроле зупчаника може да има вредност: а) 5 б) 137 в) 4.53 4. mn код цилиндричних зупчаника са косим зубима је: а) Чеони модул б) Стандардни модул в) Темени модул 5. Пуж и пужни точак се користе: а) Када се осе вратила мимоилазе б) Када се осе вратила секу в) Када су осе вратила паралелне 6. Степен спрезања бочних линија  расте са повећањем: а) Преносног односа б) Стандардног модула в) Угла нагиба бочних линија


7. Означи тачне одговоре Редуктор је преносник снаге код кога важи правило да је а) снага на излазном вратилу већа од улазне снаге б) број обртаја на излазном вратилу већи од улазног броја обртаја в) обртни момент на излазном вратилу већи од улазног момента г) број обртаја на излазном вратилу мањи од улазног броја обртаја 8. Допуни реченицу Основна једначина зупчаника гласи: ______ 9. Означи тачне одговоре Преносни однос зупчастог пара представља а) однос броја обртаја гоњеног и погонског зупчаника б) однос броја зубаца гоњеног и погонског зупчаника в) однос броја обртаја погонског и гоњеног зупчаника г) однос кинематског пречника гоњеног и погонског зупчаника 10. Допуни реченицу У обрасцу за одређивање пречника подеоног круга пужа d1 = m  q , q представља _____________ 11. mt код цилиндричних зупчаника са косим зубима је: а) темени модул б) чеони модул в) стандардни модул 12. Подеони пречник зупчаника је d=mz где је: m – _______________ z – ________________


13. Преносни однос пужног зупчастог пара i=z2/z1 где је: z2 – ______________________ z1 – ______________________ 14. Подножје зубаца зупчаника оптерећено је на: а) савијање, смицање и затезање б) савијање, увијање и притисак в) савијање, смицање и притисак 15. Померање профила зубаца зупчаника за последицу има (заокружи тачан одговор): а) повећање ризика за подсецање зубаца б) смањење ризика за подсецања зубаца в) повећање подножне дебљине зубаца г) самањење подножне дебљине зубаца 16. Према облику темених и подножних површина пужа, они могу бити (напиши): а) ___________ б) ___________ 17. Преносници који могу да повећају број обртаја гоњеног вратила у односу на погонско вратило, називају се: а) варијатори б) мултипликатори 18. Конусни зупчаници се користе када: а) се геометријске осе секу б) се мимоилазе в) када су паралелне


19. Зупчаници са еволвентним профилом имају: а) промењив преносни однос б) сталан преносни однос 20. Додирница (линија захвата) је ________________________________________________________________________ 21. Степен стезања профила представља број парова зубаца у захвату и увек је: а) једнак један б) већи од један в) мањи од један 22. Еволвентно озубљење је: а) осетљиво б) неосетљиво на повећање осног растојања зупчаника. 23. Бочне линије зубаца цилиндричних зупчаника са косим зубцима имају облик завојнице, па се зато и називају зупчаницима са ________ зупцима. 24. Пужни парови припадају групи хиперболоидних зупчастих парова и служе за пренос обртног кретања за случај да се вратила мимоилазе под углом од ________ степени. 25. Допуни слику


26. Допуни слику


27. Допуни слику


28. Допуни слику

29. Допуни слику

30. Допуни слику


31. Допуни слику

32. Допуни слику


33. Допуни слику


34. Допуни слику

35. Допуни слику


36. Допуни слику

Питања за први контролни  
Питања за први контролни  
Advertisement