Page 1

1. Ремени су у току рада изложени: а) затезању и увијању. б) затезању и савијању. в) увијању и савијању. 2. Напон услед центрифугалне силе у ремену: а) није једнак у свим попречним пресецима. б) највећи је у вучном огранку. в) једнак је у свим попречним пресецима. 3. Ремени преносници се одликују (заокружи тачне одговоре): а) бучни су при раду. б) штите машину од преоптерећења. в) оптерећују вратила и лежајеве због затезања. г) имају сталан преносни однос. 4. Испод слике упиши врсту ремена:

a)

б)

_______________

___________________ _

5. Пљоснати ремен се може користити: а) само када су вратила паралелна. б) за све положаје вратила.


6. За супротне смерове обртања ременица користи се: а) отворен пренос. б) укрштен пренос. в) полуукрштен пренос. 7. Написати израз за преносни однос код ремених преносника: ________________________________________________________________ 8. Ланчани парови ( заокружи тачне одговоре ): а) при раду проклизавају. б) имају већи степен искоришћења од каишних преносника. в) погодни су за велике бројеве обртаја. г) мање оптерећују вратила од каишних преносника. 9. За спајање ланаца користе се: а) спојнице. б) вијци и навртке. в) спојни чланци. г) осовинице. 10. Ланчани преносник код бицикла је једна врста ( означи тачан одговор ): а) редуктора. б) мултипликатора. в) варијатора.


11. Објасни ознаку ланца: ланац 2 x 25,4 x 17,02 x 100 JUS MC1.021 2 представља: _________________ 25,4 представља: _______________ 17,02 представља: ________________ 100 представља: _________________ 12. Напиши образац за преносни однос код ланчаних парова: ____________________________________________________________ 13. Осовине служе: а) за преношење обртног момената дуж осе обртања. б) као носачи непокретних, обртних или осцилаторних машинских делова. в) за преношење момента савијања дуж осе обратања. 14. Осовинице су: а) осовине које су релативно кратке у односу на пречник. б) осовине које су релативно дугачке у односу на пречник. в) мале осовине. 15. Вратила слиже: a) као носачи непокретних, обртних и осцилаторних машинских делова. б) за преношење обртних момента дуж осе обртања. в) за преношење момената савијања дуж осе обртања. 16. Машнски елементи који служе као носачи елемената за пренос снаге ( зупчаника, ланчаника, каишника … ) називају се: а) осовинице. б) рукавци. в) вратила. г) осовине.


17. Ком напрезању је изложена осовина? а) увијању. б) савијању. в) увијању и савијању. 18. Осовинице су ______ осовине које најчешће служе за _____________________________________________ . 19. Вагонска осовина је: а) покретна. б) непокретна. 20. Да ли осовиница може да има главу? а) да б) не 21. Да ли је SL 20 погодан за осовине и осовинице? а) да б) не 22. Тешка вратила су? а) пуна вратила израђена од челика. б) вратила изложена напрезању савијања и увијања. в) вратила која раде у тешким условима рада.


23. Лака вратила су? а) вратила изложена напрезању увијања. б) шупља вратила. в) вратила изложена напрезању савијања. 24. Меродавни обртни момент за прорачун вратила је а) највећи б) најмањи обртни момент који се јавља на вратилу. 25. За израчунавање пречника лаког вратила користи се образац ( означи тачан одговор ):

а) d 

3

16 T    ud

б) d 

3

32  Ms    sd

в) d 

3

32  M i    sd

  T  26. Израз M i  M s2   0  код прорачуна вратила представља меродавни  2  моменат за прорачун вратила где: 2

а) торзију своди на момент савијања. б) момент савијања своди на торзију. в) момент савијања своди на напоне затезања.


27. Објасни образац d 

3

32  M i , mm , који служи за димензионисање вратила:    sd

M i - _______________________________ M s - _______________________________

T - ______________________________

 0 - ______________________________

 D ( 1) - _____________________________  D (0) - ______________________________ 28. к је:

а) фактор осетљивости материјала на концентрацију напона. б) геометријски фактор концентрације напона. в) ефективни фактор концентрације напона за дати пресек. 29. к је: а) геометријски фактор концентрације напона. б) фактор осетљивости материјала на концентрацију напона. в) ефективни фактор концентарције напона за дати пресек. 30. Фактор концентрације напона к може да има вредности: а) к = 1 б) к > 1 в) к < 1


31. Допуни реченицу: У обрасцу,  k = (  k -1)   k +1 који служи за израчунавање ефективног фактора концентрације напона,  k је _________________________________________, а  k _____________________________________________________________________. 32. Како се одређује степен сигурности при истовременом напрезању на затезање и на савијање? ___________________________________________________________ 33. Како се одређује степен сигурности при истовременом дејству нормалног и тангенцијалног напона? ___________________________________________________________ 34. Уцртати све силе које делују на пужном пару

35. Уцртати све силе које делују на цилиндричном зупчастом пару


36. Уцртати све силе које делују на коничном зупчастом пару

Питања за други контролни  
Advertisement