Page 1

MODELIRAWE MA[INSKIH ELEMENATA I KONSTRUKCIJA Part Design Ve‘ba 6: Nosa~ Zadatak: Modelirati nosa~ prikazan na slici. U slede}oj ve‘bi }e se na jednostavan na~in nastojati pobli‘e pojasniti osnovne funkcije Sketcher - a i Part Design - a. Potrebno je modelirati komad (nosa~) prema slede}em scenariju. Pri tome }e mo koristiti slede}e funkcije: • • • • • • • • • • • • • •

Sketcher Profile Auto Constraint Pad Shell Shaft Pocket Mirror Hole Edge Fillet Chamfer Slot Apply Material Design Table ... i ostale pomo}ne funkcije.

prof. Boban Mari}

strana 1


MODELIRAWE MA[INSKIH ELEMENATA I KONSTRUKCIJA Part Design Sa radom po~iwemo biraju}i u meniju File opciju New. U meniju koji se tada pojavi biramo Part i kliknemo na OK ( 1 ).

1 Sada je potrebno odrediti ravan u kojoj }emo crtati ( 2 ). Biramo ravan YZ i kliknemo na ikonu za Sketcher ( 3 ).

2

3

Konturu budu}eg Pad - a po~iwemo crtati klikom na ikonu Profile ( 4 ). Kontura se crta “od oka“ prema slici ( 5 ).

4

5

prof. Boban Mari}

strana 2


MODELIRAWE MA[INSKIH ELEMENATA I KONSTRUKCIJA Part Design U slede}oj fazi potrebno je definisati dimenzije konture i geometrijske odnose. To }emo u~initi klikom na ikonu Auto Constraint ( 6 ). Ova operacija se vidi na slici ( 7 ).

6

7

Ova funkcija je automatski odredila sve Constraint - e na nacrtanoj konturi. Ukoliko neka od vrednosti ima vrednost koja ne odgovara onoj na dowoj slici ( 8 ) potrebno ju je ispraviti. To se radi dvoklikom na kotu i upisivawem odgovaraju}e vrednosti u predvi|eno poqe, a nepostoje}i Constraint - i se odre|uju pomo}u ikone ( 9 ).

9

8 Nakon {to smo definisali konturu budu}eg Pad - a izlazimo iz Sketcher - a funkcijom Exit workbench ( 10 ) i biramo funkciju Pad ( 11 ) i ekstrudiramo Pad, kako je prikazano na slici ( 12 ).

10 prof. Boban Mari}

strana 3


MODELIRAWE MA[INSKIH ELEMENATA I KONSTRUKCIJA Part Design

11

12

U slede}em koraku potrebno je ukloniti deo materijala sa postoje}eg Pad a. To }emo uraditi komandom Shell ( 13 ). Pri tome se pojavquje prozor Shell Definition ( 14 ) u kojem treba upisati vrednost za debqinu zida 2,5 mm, a na Pad - u selektovati dve stranice kako je prikazano na slici ( 15 ).

13

14 15 prof. Boban Mari}

strana 4


MODELIRAWE MA[INSKIH ELEMENATA I KONSTRUKCIJA Part Design Klikom na OK potvr|ujemo izbor i dobijamo model kao na slici ( 16 ).

16

U slede}oj fazi potrebno je napraviti konturu ~ijom }emo rotacijom oko definisane ose dobiti oja~awe u unutra{wosti nosa~a. Najpre se postavimo u ravan YZ ( 17 ) u Sketcher - u ( 18 ) ( klikom na ikonu i izborom ravni ).

17

18

Sada klikom na ikonu Axis ( 19 ) defini{emo osu oko koje }emo rotirati krivu, {to se vidi na slici ( 20 ).

19

20

Klikom na ikonu Line ( 21 ) nacrtamo konturu, koju dovodimo u polo‘aj na slici ( 23 ), pomo}u komande Constraints Defined in Dialog Box ( 22 ).

21 23 22

prof. Boban Mari}

strana 5


MODELIRAWE MA[INSKIH ELEMENATA I KONSTRUKCIJA Part Design Nakon {to smo nacrtali osu i liniju potrebno ih je pozicionirati na odgovaraju}e mesto. To }emo napraviti upotrebom funkcije Constraint ( 24 ) kako je prikazano na slici ( 25 ).

25

24

Izlazimo iz Sketcher - a funkcijom Exit workbench ( 26 ) i biramo funkciju Shaft ( 27 ), pri ~emu se pojavquje prozor Shaft Definition gde podesimo parametre prema slici ( 28 ).

27

26

28

prof. Boban Mari}

strana 6


MODELIRAWE MA[INSKIH ELEMENATA I KONSTRUKCIJA Part Design Klikom na OK potvr|ujemo podatke i dobijamo oja~awe kako se vidi na slici ( 29 ).

29

Da bi napravili prorez u podno‘ju nosa~a prvo je potrebno napraviti Sketch tog proreza. Zato prvo kliknemo na gorwu povr{inu podno‘ja i izaberemo ravan crte‘a ( 30 ), a potom kliknemo na ikonu i ulazimo u Sketcher ( 31 ).

31

30

Selektovawem ikone Cut Part By Sketch Plane ( 32 ) dobijamo pogled u ravni u kojoj crtamo ( 33 ). Komandom Elongated Hole ( 34 ) u Sketcher - u napravimo konturu proreza ( 35 ) i funkcijom Constrain ( 36 ) ta~no defini{emo dimenzije kako je prikazano na slici ( 37 ).

32

prof. Boban Mari}

34

strana 7


MODELIRAWE MA[INSKIH ELEMENATA I KONSTRUKCIJA Part Design

35

33

36

37 Iz Skecher - a izlazimo komandom Exit Workbench ( 38 ) i klikom na ikonu Pocket ( 39 ) pojavquje se prozor Pocket Definition. U wemu biramo Up To Last kao tip, zatim klikom na konturu proreza defini{emo profil i sve potvr|ujemo sa OK ( 40 ).

38

prof. Boban Mari}

39

strana 8


MODELIRAWE MA[INSKIH ELEMENATA I KONSTRUKCIJA Part Design

40

Na po~etku smo primetili da se model sastoji od vi{e simetri~nih delova, pa smo sa modelirawem krenuli od osnovnog oblika kojeg }emo sada umno‘iti. Klikom na ikonu Mirror ( 41 ) otvara se prozor Mirror Definition ( 42 ). U wemu se od nas tra‘i da defini{emo element oko koga }emo preslikati ( 43 ). Klikom selektujemo bo~nu stranicu i sa OK dobijamo element kao na slisi (44).

41 42 43

44

prof. Boban Mari}

strana 9


MODELIRAWE MA[INSKIH ELEMENATA I KONSTRUKCIJA Part Design Slede}i korak je modelirawe rupa sa navojem kroz sredi{we oja~awe nosa~a. Kako bi olak{ali pozicionirawe rupe koristi}emo mali trik. Dr‘e}i Ctrl selektujemo kru‘no podno‘je oja~awa, zatim gorwu povr{inu nosa~a ( 45 ) i na kraju ikonu Hole ( 46 ).

45 46

Pojavio se prozor Hole Definition u kojem }emo definisati parametre rupe i navoja. Dubina 20 mm. V - oblik dna. Zatim selektujemo Thread Definition ( parametri navoja ) u kojem }emo odabrati Metric Thin Pitch ( metri~ki navoj sitnog koraka ) i M8 ( gde je prema JUS M.B0.00.13 D1 = 6,917 mm ) i na kraju kliknemo na OK ( 47 ).

prof. Boban Mari}

strana 10


MODELIRAWE MA[INSKIH ELEMENATA I KONSTRUKCIJA Part Design

47

Kao {to se vidi na predhodnoj slici, unutra{we ivice nosa~a su o{tre, a potrebno je napraviti prelaz radijusa 2 mm. To }emo u~initi kori{}ewem funkcije Edge Fillet. Ali pre toga upotrebi}emo mali trik koji }e nam olak{ati posao. Kako se trenutni model sastoji iz dva simetri~na dela dovoqno je samo na jednoj strani odabrati elemente koje ‘elimo promeniti, a program }e to automatski u~initi i na drugoj strani. Zato se moramo vratiti u trenutak kada je postojao onaj prvi deo modela. To }emo u~initi selektovawem Pocket1 i desnim klikom otvoriti padaju}i meni u kojem biramo Define In Work Object ( 48 ). Vratili smo se na model pre funkcije Mirror. Sada dr‘e}i Ctrl selektujemo 5 ivica sa slike ( 50 ) i aktiviramo odgovaraju}om ikonom funkciju Edge Fillet ( 49 ). U prozoru koji se pojavio biramo vrednost 2 mm za radijus prelaza, {to se vidi na slici ( 51 ).

48

prof. Boban Mari}

strana 11


MODELIRAWE MA[INSKIH ELEMENATA I KONSTRUKCIJA Part Design

49

50

51

Slede}i zadatak je filetovawe preostalih unutra{wih ivica, {to }emo u~initi na na~in kao na slici ( 52 ).

52

Na kraju se vra}amo u model kliknuv{i u Part Editor - u na posledwu operaciju koju smo izvr{ili, odnosno na Hole. Napravimo desni klik i izaberemo opciju Define In Work Object ( 53 ). Na slici ( 54 ) se vidi novonastali model sa svim zaobqewima.

53

prof. Boban Mari}

strana 12


MODELIRAWE MA[INSKIH ELEMENATA I KONSTRUKCIJA Part Design

54

U slede}oj fazi potrebno je preslikati model oko bo~ne stranice kako bi dobili zavr{ni oblik. To }emo napraviti na poznati na~in: selektujemo ikonicu Mirror ( 55 ) i potom stranicu oko koje ‘elimo preslikati ( 56 ), a kada nam se pojavi dijalog Mirror Definition ( 57 ) kliknemo OK. Efekat vidimo na slici ( 58 ).

55 57

56

58

prof. Boban Mari}

strana 13


MODELIRAWE MA[INSKIH ELEMENATA I KONSTRUKCIJA Part Design Potrebno je oboriti ivice na gorwoj povr{ini nosa~a. Dr‘e}i Ctrl selektujemo ivice prikazane na slici ( 59 ) i kliknemo na ikonu Chamfer ( 60 ) i u prozoru koji se tada pojavio defini{emo vrednosti zako{ewa ( 61 ). Klikom na OK potvr|ujemo podatke i izlazimo iz prozora, a efekat se vidi na slici ( 62 ).

60

59

61

62

prof. Boban Mari}

strana 14


MODELIRAWE MA[INSKIH ELEMENATA I KONSTRUKCIJA Part Design Selektujemo ivice rupa ( 63 ) i aktiviramo Chamfer ( 64 ) pa u prozoru defini{emo podatke ( 1 mm ). Rezultat se vidi n slici ( 65 ).

64

63 65 Modelirawe ‘leba na gorwoj strani zapo~iwemo birawem ravni u kojoj }emo definisati konturu ‘leba. Selektujemo predwu povr{inu modela ( 66 ) i kliknemo na ikonu Sketcher ( 67 ) i pomo}u komandwe Rectangle ( 68 ) nacrtamo konturu ‘leba. Funkcijom Constraint ( 69 ) defini{emo polo‘aj i dimenziju pravougaonika ( 70 ).

68

67 69

66 70

prof. Boban Mari}

strana 15


MODELIRAWE MA[INSKIH ELEMENATA I KONSTRUKCIJA Part Design Po{to smo definisali i pozicionirali pravougaonik izlazimo iz Sketch - a funkcijom Exit Workbench ( 71 ) i selektujemo ikonu Slot ( 72 ). Pojavquje se prozor Slot Definition ( 73 ) koji od nas tra‘i da odredimo od kojeg profila ‘elimo na~initi ‘leb i du‘ koje ivice ga ‘elimo. Krajwi efekat vidi se na slici ( 74 ).

71

72

73

74

prof. Boban Mari}

strana 16


MODELIRAWE MA[INSKIH ELEMENATA I KONSTRUKCIJA Part Design Po{to smo dovr{ili modelirawe modela potrebno je odrediti materijal iz kojeg je model napravqen. Selektovawem ikone Apply Material ( 75 ) pojavquje se Library ( 76 ) u kojem izaberemo materijal ( srebro ) i Drag & Drop postupkom (prevuci i otpusti) ga prebacimo na model. Kako bi mogli videti na ekranu teksturu materijala mora biti aktivirana ikona Shading with Material ( 77 ). Na slici ( 78 ) vidi se kona~ni izgled modela.

75

77 76

prof. Boban Mari}

strana 17

Part design - Вежба 6 - Носач  
Part design - Вежба 6 - Носач  
Advertisement