Page 1

MODELIRAWE MA[INSKIH ELEMENATA I KONSTRUKCIJA Part Design Ve‘ba 4: Ku}i{te Zadatak: Konstruisati prikazani model koriste}i funkcije Sketcher - a i Part Design - a. Pri tome }emo koristiti slede}e funkcije: • • • • • • • • • • • • •

Profile Corner Constraint Pad Pocket Shaft Edge Fillet Stiffener Chafner Groove Hole Assemble … i ostale

prof. Boban Mari}

strana 1


MODELIRAWE MA[INSKIH ELEMENATA I KONSTRUKCIJA Part Design Da bi uop{te mogli po~eti raditi na modelirawu moramo "u}i" u Part Design. To mo‘emo uraditi na dva na~ina: a) Prvi je da u meniju File odaberemo opciju New i u prozoru koji se pojavi selektujemo Part, {to je prikazano na slikama od ( 1 ) do ( 3 ). b) Drugi na~in je klikom na ikonu New. Tada se pojavquje isti prozor u kojem opet selektujemo Part.

2

1 3 ili

1

Prvo u Geometrical Set.1 defini{emo potrebne ravni i ta~ke kao na slici ( 4 ).

4

prof. Boban Mari}

strana 2


MODELIRAWE MA[INSKIH ELEMENATA I KONSTRUKCIJA Part Design Modelirawe zapo~iwemo birawem ravani crtawa XY ( 5 ) i ulaskom u Sketcher ( 6 ).

6

5

Komandama Profile ( 7 ), Corner ( 8 ) i Constraint ( 9 ) izvu~emo konturu kao {to je prikazano na slici ( 10 ).

7 8

10

9

Koriste}i funkciju Mirror ( 11 ) napravimo sliku sketch - a u ogledalu kao na slici ( 12 ).

11

prof. Boban Mari}

strana 3


MODELIRAWE MA[INSKIH ELEMENATA I KONSTRUKCIJA Part Design

12

Kada smo gotovi izlazimo iz Sketch - a funkcijom Exit workbench ( 13 ). Iz tako definisane konture modeliramo pad koriste}i funkciju Pad ( 14 ), kako je prikazano na slici ( 15 ).

13

14 prof. Boban Mari}

15 strana 4


MODELIRAWE MA[INSKIH ELEMENATA I KONSTRUKCIJA Part Design Na tom pad -u selektujemo gorwu povr{inu i na woj napravimo konturu za novi pad. Postupak je dat na slici ( 16 ).

16

prof. Boban Mari}

strana 5


MODELIRAWE MA[INSKIH ELEMENATA I KONSTRUKCIJA Part Design Pozicioniramo se na gorwu povr{inu modela i napravimo novu konturu prema dimenzijama na slici ( 17 ).

17

prof. Boban Mari}

strana 6


MODELIRAWE MA[INSKIH ELEMENATA I KONSTRUKCIJA Part Design Na prethodno modeliranom pad - u treba napraviti jo{ jedan pad. Ovoga puta koristimo funkciju Shaft. Oblik konture i dimenzije su date na slici ( 18 ).

18

prof. Boban Mari}

strana 7


MODELIRAWE MA[INSKIH ELEMENATA I KONSTRUKCIJA Part Design Zatim jo{ jednom pravimo pad na predhodnom. U pripadaju}em sketcher - u pozicioniramo konturu ( kru‘nicu ) tako da bude koncentri~na sa predhodnim pad - ovima. Oblik konture i dimenzije su date na slici ( 19 ).

19

prof. Boban Mari}

strana 8


MODELIRAWE MA[INSKIH ELEMENATA I KONSTRUKCIJA Part Design ( 20 ).

U ravni z=37 radimo sketch i iz wega ekstrudiramo pad prema slici

20

prof. Boban Mari}

strana 9


MODELIRAWE MA[INSKIH ELEMENATA I KONSTRUKCIJA Part Design Sledi jo{ jedan pad u ravni offset de -30.5/z=37. Oblik konture i dimenzije su date na slici ( 21 ).

21

prof. Boban Mari}

strana 10


MODELIRAWE MA[INSKIH ELEMENATA I KONSTRUKCIJA Part Design Pozicioniramo se u ravan YZ i u woj napravimo konturu kao na slici i ekstrudiramo pad. Izaberemo tip Up to plane i selektujemo granice sa slike ( 22 ).

22

prof. Boban Mari}

strana 11


MODELIRAWE MA[INSKIH ELEMENATA I KONSTRUKCIJA Part Design Funkcijom Insert Body dodajemo jo{ jedan Body u postoje}i model. Pozicioniramo se na povr{inu A, te napravimo sketch prema slici. Selektujemo funkciju Pocket, te odaberemo tip Up to plane i selektujemo povr{inu B ( 23 ).

A B

23

Zatim od tako izvedenog Pocket - a napravimo sliku u ogledalu oko ravni YZ funkcijom Mirror. Zatim napravimo Assemble, pa se dobija stawe kao na slici ( 24 ).

24 prof. Boban Mari}

strana 12


MODELIRAWE MA[INSKIH ELEMENATA I KONSTRUKCIJA Part Design Jo{ jednom ubacujemo novi Body. Pozicioniramo se na istu povr{inu A, te napravimo sketch prema slici ( 25 ).

25

Selektujemo funkciju Pocket te odaberemo tip Up to plane i selektujemo ravan z=35.5. Body - e spojimo funkcijom Assemble. Posle toga napravimo jo{ i Edge Fillet u dnu tako dobijenog xepa. Radijus je 2 mm (26).

26

prof. Boban Mari}

strana 13


MODELIRAWE MA[INSKIH ELEMENATA I KONSTRUKCIJA Part Design ( 27 ):

U Part Editor - u se vidi istorija nastanka modela. Za sada izgleda ovako

27

prof. Boban Mari}

strana 14


MODELIRAWE MA[INSKIH ELEMENATA I KONSTRUKCIJA Part Design Sledi izrada oja~awa. Koristimo funkciju Stiffener ( 28 )za koju nam treba kontura prema slici ( 29 ).

28

29

Zatim od tako izvedenog oja~awa napravimo sliku u ogledalu oko ravni YZ funkcijom Mirror. Nakon izrade oja~awa model izgleda kao na slici (30).

30

prof. Boban Mari}

strana 15


MODELIRAWE MA[INSKIH ELEMENATA I KONSTRUKCIJA Part Design Sledi izrada zaobqewa ivica, filetovawe. Koristimo funkciju Edge Fillet. Na slede}im slikama od ( 31 ) do ( 33 ) su dati detaqi.

31

32

33

Isto treba napraviti i na drugoj strani. Posle toga model izgleda kao na slici ( 34 ). prof. Boban Mari}

strana 16


MODELIRAWE MA[INSKIH ELEMENATA I KONSTRUKCIJA Part Design

34

Pravimo jo{ jedno zaobqewe sa dowe strane ( 35 ).

35

prof. Boban Mari}

strana 17


MODELIRAWE MA[INSKIH ELEMENATA I KONSTRUKCIJA Part Design

36

prof. Boban Mari}

strana 18


MODELIRAWE MA[INSKIH ELEMENATA I KONSTRUKCIJA Part Design Slede}a operacija je Groove. Koristimo prikazanu konturu. Ravan u kojoj se crta sketch je y=-57.75 prema slici ( 37 ).

37

Na spoqnoj ivici napravimo Chamfer ( 38 ).

38 prof. Boban Mari}

strana 19


MODELIRAWE MA[INSKIH ELEMENATA I KONSTRUKCIJA Part Design Sledi izrada jo{ jednog Groove - a u ZX ravni prema slici ( 39 ).

39

prof. Boban Mari}

strana 20


MODELIRAWE MA[INSKIH ELEMENATA I KONSTRUKCIJA Part Design Tre}i Groove pravimo prema slede}oj konturi. Ravan sketch - a je y=55 prema slici ( 40 ).

40

Na gorwoj ivici napravimo Chamfer ( 41 ).

41

prof. Boban Mari}

strana 21


MODELIRAWE MA[INSKIH ELEMENATA I KONSTRUKCIJA Part Design Slede}i Pocket pravimo prema konturi sa slike ( 42 ).

42

prof. Boban Mari}

strana 22


MODELIRAWE MA[INSKIH ELEMENATA I KONSTRUKCIJA Part Design Sledi izrada niza Edge Fillet - a. Detaqi su prikazani na slici ( 43 ).

43 R = 3 mm

R = 10 mm R = 5 mm

Sledi izrada Pocket - a. Ravan sketch - a je z=25 prema slici ( 44 ).

44

Dobijeni Pocket izgleda kao na slici ( 45 ). Na dnu je jo{ napravqen Edge Fillet radijusa 2 mm.

prof. Boban Mari}

strana 23


MODELIRAWE MA[INSKIH ELEMENATA I KONSTRUKCIJA Part Design

45

Sledi modelirawe kori{}ewem funkcije Hole na dowem delu modela. Detaqi su dati na slici (46 ).

46

prof. Boban Mari}

strana 24


MODELIRAWE MA[INSKIH ELEMENATA I KONSTRUKCIJA Part Design Izgled modela prikazan je na slici ( 47 ).

47

Postoje}u rupu }emo umno‘iti koriste}i funkciju User Pattern ( 48 ). Detaqi su dati na slici (49 ).

48

49

prof. Boban Mari}

strana 25


MODELIRAWE MA[INSKIH ELEMENATA I KONSTRUKCIJA Part Design Funkcijom Insert Body dodajemo jo{ jedan Body u postoje}i model. Sledi izrada Groove -a. Ravan u kojoj se crta sketch je y=51.5. Posle toga se napravi Mirror oko YZ ravni prema slici. Body - e spojimo funkcijom Assemble ( 50 ).

50

prof. Boban Mari}

strana 26


MODELIRAWE MA[INSKIH ELEMENATA I KONSTRUKCIJA Part Design Radimo jo{ jedan Groove prema konturi sa slike. Ravan u kojoj se crta sketch je offset de 34/y=55 ( 51 ).

51

Postoje}i Groove umno‘imo koriste}i funkciju User Pattern prema slici ( 52 ).

52

prof. Boban Mari}

strana 27


MODELIRAWE MA[INSKIH ELEMENATA I KONSTRUKCIJA Part Design Sledi izrada rupe prema detaqima sa slike ( 53 ).

53

prof. Boban Mari}

strana 28


MODELIRAWE MA[INSKIH ELEMENATA I KONSTRUKCIJA Part Design Na predhodnoj rupi napravimo jo{ Chamfer ( 54 ).

54

Pravimo jo{ jednu rupu prema detaqima sa slike ( 55 ).

55

prof. Boban Mari}

strana 29


MODELIRAWE MA[INSKIH ELEMENATA I KONSTRUKCIJA Part Design Posle upotrebe funkcija Chamfer i Edge Fillet dobijamo situaciju, kao na slici ( 56 ).

56

prof. Boban Mari}

strana 30


MODELIRAWE MA[INSKIH ELEMENATA I KONSTRUKCIJA Part Design Na kraju ostaje jo{ obarawe ivica. Koristimo funkciju Chamfer prema detaqima sa slike ( 57 ).

57

Time smo zavr{ili sa modeliriwem komada. Na slede}oj stranici je prikazan gotov model i kona~an Part Editor ( 58 ).

prof. Boban Mari}

strana 31


MODELIRAWE MA[INSKIH ELEMENATA I KONSTRUKCIJA Part Design

58

prof. Boban Mari}

strana 32

Part design - Вежба 4 - Кућиште  
Part design - Вежба 4 - Кућиште  
Advertisement