Page 1

MODELIRAWE MA[INSKIH ELEMENATA I KONSTRUKCIJA Part Design Ve‘ba 3: Viqu{kasti nosa~ Zadatak: Modelirati nosa~ prikazan na slici.

Koriste}i osnovne funkcije Sketcher - a i Part Design - a potrebno je izraditi prikazani model. Pri tome }e se koristiti slede}e funkcije: • • • • • • • • • •

Sketcher Profile Constraint Pad Pocket Edge Fillet Chamfer Mirror Applay Material … i ostale

prof. Boban Mari}

strana 1


MODELIRAWE MA[INSKIH ELEMENATA I KONSTRUKCIJA Part Design Da bi uop{te mogli po~eti raditi na modelirawu moramo "u}i" u Part Design. To mo‘emo uraditi na dva na~ina: a) Prvi je da u meniju File odaberemo opciju New i u prozoru koji se pojavi selektujemo Part, {to je prikazano na slikama od ( 1 ) do ( 3 ). b) Drugi na~in je klikom na ikonu New. Tada se pojavquje isti prozor u kojem opet selektujemo Part.

2

1 3 ili

1 Nakon toga biramo ravan crtawa XY ( 4 ) i ulazimo u Sketcher ( 5 ).

5

4

Selektujemo ikonu Profile ( 6 ) i izvu~emo konturu kao {to je prikazano na slici ( 7 ).

6

7 prof. Boban Mari}

strana 2


MODELIRAWE MA[INSKIH ELEMENATA I KONSTRUKCIJA Part Design Sada postavimo Constraint - e ( 8 ) prema slici ( 9 ).

8

9 Kada smo gotovi izlazimo iz Sketch - a funkcijom Exit workbench ( 10 ). Iz tako definisane konture modeliramo pad koriste}i funkciju Pad ( 11 ), kako je prikazano na slici ( 12 ).

10

11

12

prof. Boban Mari}

strana 3


MODELIRAWE MA[INSKIH ELEMENATA I KONSTRUKCIJA Part Design Slede}i korak je modelirawe zaobqewa na ivicama koriste}i funkciju Edge Fillet ( 13 ). Mo‘emo prvo odabrati ivicu, pa onda funkciju ili obrnuto. Mogu}e je i kori{}ewe Drag&Drop tehnike. Dakle, selektujemo ikonu i onda ivicu koji ‘elimo zaobliti. Tada se pojavi prozor Edge Fillet Definition u kojem upisujemo radijus zaobqewa ( 14 ).

13

14

prof. Boban Mari}

strana 4


MODELIRAWE MA[INSKIH ELEMENATA I KONSTRUKCIJA Part Design Na isti na~in modeliramo zaobqewa i na ostalim ivicama, {to se vidi na slikama od ( 15 ) do ( 17 ).

15

30 mm

16 10 mm

0,5 mm

17

prof. Boban Mari}

strana 5


MODELIRAWE MA[INSKIH ELEMENATA I KONSTRUKCIJA Part Design Sada se pozicioniramo u ravan XZ ( 18 ) i ulazimo u Sketcher ( 19 ). U toj ravni, komandama Profile ( 20 ) i Constraint ( 21 ), nacrtamo profil kako je prikazano na slici ( 22 ).

19

18

21

20

22 Izlazimo iz Sketcher - a ( 23 ) i biramo funkciju Pocket ( 24). Pojavquje se prozor Pocket Definition u koji unosimo podatke koji se od nas tra‘e (dubina 40 mm, profil). Dodatno ukqu~ujemo opciju Mirrored extent. Na kraju kliknemo na OK. Time smo "odrezali" vi{ak koji nam ne treba ( 25 ).

23 24 25

prof. Boban Mari}

strana 6


MODELIRAWE MA[INSKIH ELEMENATA I KONSTRUKCIJA Part Design Slede}i korak je modelirawe udubqewa s gorwe strane modela. Najpre selektujemo povr{inu prikazanu na slici ( 26 ) i zatim ulazimo u Sketcher ( 27 ).

27

26 Selektujemo ikonu Profle ( 28 ), pa zatim Constraint ( 29 )i nacrtamo prikazanu konturu ( 30 ).

29

28

30 Izlazimo iz Sketcher - a funkcijom Exit workbench ( 31 ) i biramo funkciju Pocket ( 32 ) i u prozoru Pocket Definition upisujemo dubinu 10 mm ( 33 ).

31

prof. Boban Mari}

32

strana 7


MODELIRAWE MA[INSKIH ELEMENATA I KONSTRUKCIJA Part Design

33

Sledi modelirawe zaobqewa na "viqu{ci". Koristimo funkciju Edge Fillet ( 34 ). Dakle selektujemo ikonu i zatim ivice koje ‘elimo zaobliti ( 35 ). U prozoru Edge Fillet Definition upisemo radijus ( 36 ).

34

35

prof. Boban Mari}

strana 8


MODELIRAWE MA[INSKIH ELEMENATA I KONSTRUKCIJA Part Design

36

Nastavqamo sa izradom otvora na krajevima. Koristimo funkciju Pocket na ve} prethodno opisani na~in. Pozicioniramo se na povr{inu prikazanu na slici ( 37 ) i ulazimo u Sketcher ( 38 ).

37

38

U toj ravni nacrtamo konturu budu}eg otvora kao {to je prikazano na slici ( 39 ). Kru‘nice se pozicioniraju funkcijom Constraint Defined in dialog Box ( 40 ). Selektujemo kru‘nicu i zatim spoqno zaobqewe dr‘e}i pri tome taster Ctrl. U prozoru koji se pojavio odabiremo opciju Concentricity ( 41 ).

39

prof. Boban Mari}

strana 9


MODELIRAWE MA[INSKIH ELEMENATA I KONSTRUKCIJA Part Design

40

41

Kad smo pozicionirali crte‘ izlazimo iz Sketcher - a i ukqu~ujemo funkciju Pocket ( 42 ). U prozoru koji se pojavio biramo opciju Up to last. Dobijamo stawe kako je prikazano na slici ( 43 ).

42

43

prof. Boban Mari}

strana 10


MODELIRAWE MA[INSKIH ELEMENATA I KONSTRUKCIJA Part Design Time smo zavr{ili modelirawe jedne polovine modela. Koriste}i funkciju Mirror ( 44 ) dobi}emo i drugu polovinu. Dakle kliknemo na ikonu Mirror i zatim selektujemo ravan oko koje ‘elimo preslikati model ( 45 ). Krajwi rezultat se vidi na slici ( 46 ).

44 45

46

Sledi modelirawe rupa na sredi{wem delu nosa~a. Pozicioniramo se u ravan prikazanu na slici ( 47 ) i ulazimo u Sketcher ( 48 ).

48

47

prof. Boban Mari}

strana 11


MODELIRAWE MA[INSKIH ELEMENATA I KONSTRUKCIJA Part Design Nacrtamo dve kru‘nice pre~nika 34 mm i 16 mm. Pozicioniramo ih constraint - ima prema slici ( 49 ).

49

Izlazimo iz Sketcher - a ( 50 ).

50

Selektujemo ikonu Pocket ( 51 ) i u prozoru Pocket Definition biramo opciju Up to next ( 52 ).

51

52

prof. Boban Mari}

strana 12


MODELIRAWE MA[INSKIH ELEMENATA I KONSTRUKCIJA Part Design Dobija se stawe kao na slici ( 53 ).

53

Do kraja preostaju jo{ samo "kozmeti~ki" zahvati na modelu. Po~iwemo sa obarawem ivica na otvorima. Kliknemo na ikonu Chamfer ( 54 ) i zatim selektujemo ivice koje ‘elimo modifikovati ( 55 ).

54

55

prof. Boban Mari}

strana 13


MODELIRAWE MA[INSKIH ELEMENATA I KONSTRUKCIJA Part Design U prozoru Chamfer Definition upisujemo parametre obarawa ivice (ugao i du‘inu), kao na slici ( 56 ).

56

Na kraju dubijamo stawe sa slike ( 57 ).

57

prof. Boban Mari}

strana 14


MODELIRAWE MA[INSKIH ELEMENATA I KONSTRUKCIJA Part Design Po{to smo dovr{ili modelirawe modela potrebno je odrediti materijal iz kojeg je model napravqen. Selektovawem ikone Apply Material ( 58 ) pojavquje se Library ( 59 ) u kojem izaberemo materijal ( aluminijum ) i Drag & Drop postupkom (prevuci i otpusti) ga prebacimo na model. Kako bi mogli videti na ekranu teksturu materijala mora biti aktivirana ikona Shading with Material ( 60 ). Na slici ( 61 ) vidi se kona~ni izgled modela i prapadaju}i Part Editor.

58

60

59

61

prof. Boban Mari}

strana 15

Part design - Вежба 3 - Виљушкасти носач  
Part design - Вежба 3 - Виљушкасти носач  
Advertisement